Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 societats ca absorció terme pral.n f es absorción  
2 herències ca acceptació d'herència terme pral.n f es aceptación de herencia  
3 actes ca acta d'esmena terme pral.n f es acta de subsanación  
4 actes ca acta d'exhibició de coses terme pral.n f es acta de exhibición de cosas  
5 actes ca acta d'exhibició de documents terme pral.n f es acta de exhibición de documentos  
6 actes ca acta de dipòsit terme pral.n f es acta de depósito  fr acte de dépôt  en bailment  
7 actes ca acta de referència terme pral.n f ca acta de manifestacions sin. compl.n f es acta de manifestaciones  es acta de referencia  fr acte de référence  
8 actes ca acta de notificació terme pral.n f es acta de notificación  fr acte de signification  
9 actes ca acta de notorietat terme pral.n f es acta de notoriedad  fr acte de notoriété  en attested affidavit  
10 actes ca acta de presència terme pral.n f es acta de presencia  fr acte de présence  
11 actes ca acta de protocol·lització terme pral.n f es acta de protocolización  fr acte d'inclusion  
12 actes ca acta de requeriment terme pral.n f es acta de requerimiento  fr acte d'intimation  
13 actes ca acta de tramesa de documents per correu terme pral.n f es acta de remisión de documentos por correo  
14 actes ca acta notarial terme pral.n f es acta notarial  fr acte notarié  en affidavit  en notarial act  en notarial deed  
15 testaments ca acte d'última voluntat terme pral.n m es acto de última voluntad  fr acte de dernière volonté  en last will and testament  
16 testaments ca acte entre vius terme pral.n m es acto entre vivos  es acto ínter vivos  fr acte entre vifs  
17 document i protocol ca acte jurídic terme pral.n m es acto jurídico  fr acte juridique  en juridical act  
18 testaments ca acte per causa de mort terme pral.n m es acto mortis causa  es acto por causa de muerte  fr acte à cause de mort  fr acte pour cause de mort  
19 herències ca actiu hereditari terme pral.n m es activo hereditario  
20 escriptures ca addició d'inventari terme pral.n f es adición de inventario  
21 societats ca administrador | administradora terme pral.n m, f es administrador  
22 actes d'estat civil ca adopció terme pral.n f es adopción  fr adoption  
23 contractes ca agregació terme pral.n f es agregación  
24 contractes ca agrupació terme pral.n f es agrupación  
25 contractes ca cessió terme pral.n f ca alienació sin. compl.n f es cesión  es enajenación  fr aliénation  fr cession  
26 contractes ca alou terme pral.n m es alodio  
27 contractes ca lluïsme terme pral.n m ca alou sin. compl.n m es laudemio  
28 funció notarial ca antesignatura terme pral.n f ca antefirma sin. compl.n f es antefirma  
29 contractes ca anticresi terme pral.n f es anticresis  fr antichrèse  it anticresi  en antichresis  
30 document i protocol ca anul·labilitat terme pral.n f es anulabilidad  
31 contractes ca àpoca terme pral.n f ca carta de pagament terme pral.n f es carta de pago  
32 contractes ca cancel·lació d'hipoteca terme pral.n f ca àpoca d'hipoteca sin. compl.n f es cancelación de hipoteca  fr radiation d'hypothèque  
33 funció notarial ca apoderat | apoderada terme pral.n m, f es apoderado  fr fondé de pouvoirs  
34 funció notarial ca aranzel terme pral.n m es arancel  fr tarif  
35 escriptures ca arrambatge terme pral.n m ca mitgeria terme pral.n f es medianería  
36 contractes ca arrendador | arrendadora terme pral.n m, f es arrendador  
37 contractes ca arrendament terme pral.n m es arrendamiento  fr bail  fr location  en lease  en rental  
38 contractes ca arrendament financer terme pral.n m ca lísing terme pral.n m es arrendamiento financiero  es leasing  fr crédit-bail  fr leasing  en leasing  
39 contractes ca arrendatari | arrendatària terme pral.n m, f es arrendatario  
40 protocol ca arxiu de protocols terme pral.n m es archivo de protocolos  
41 protocol ca arxiu històric de protocols terme pral.n m es archivo histórico de protocolos  
42 document i protocol ca atorgament terme pral.n m es otorgamiento  fr concession  fr passation  
43 escriptures ca atorgament terme pral.n m es otorgamiento  
44 document i protocol ca atorgant terme pral.n m, f es otorgante  
45 funció notarial ca autorització terme pral.n f es autorización  fr autorisation  
46 escriptures ca autorització terme pral.n f es autorización  
47 actes d'estat civil ca autotutela terme pral.n f es autotutela  
48 funció notarial ca auxiliar terme pral.n m, f es auxiliar  
49 funció notarial ca fiança terme pral.n f ca aval sin. compl.n m ca fermança sin. compl.n f es fianza  
50 contractes ca fiança terme pral.n f ca aval sin. compl.n m ca fermança sin. compl.n f es fianza  
51 actes d'estat civil ca capítols matrimonials terme pral.n m pl ca espòlits sin. compl.n m pl es capitulaciones matrimoniales  fr contrat de mariage  
52 actes d'estat civil ca capítols matrimonials terme pral.n m pl ca espòlits sin. compl.n m pl es capitulaciones matrimoniales  fr contrat de mariage  it convenzioni marimoniali  
53 testaments ca causant terme pral.n m, f es causante  fr auteur  fr causant  
54 contractes ca cens terme pral.n m es censo  
55 contractes ca cens emfitèutic terme pral.n m ca emfiteusi terme pral.n f es censo enfitéutico  es enfiteusis  
56 contractes ca censal terme pral.n m es censal  
57 funció notarial ca censor | censora terme pral.n m, f es censor  
58 contractes ca certificació terme pral.n f es certificación  
59 escriptures ca clàusula terme pral.n f es cláusula  fr clause  
60 testaments ca codicil terme pral.n m es codicilo  fr codicille  en codicil  
61 herències ca cohereu | cohereva terme pral.n m, f es coheredero  fr cohéritier  en co-heir  
62 testaments ca col·lació terme pral.n f es colación  fr collation  
63 herències ca col·legatari | col·legatària terme pral.n m, f es colegatario  fr colégataire  
64 funció notarial ca col·legi notarial terme pral.n m es colegio notarial  fr chambre des notaires  fr ordre des notaires  
65 contractes ca comodat terme pral.n m es comodato  es préstamo de uso  
66 escriptures ca compareixença terme pral.n f es comparecencia  
67 escriptures ca compareixença terme pral.n f es comparecencia  fr comparution  
68 contractes ca comprador | compradora terme pral.n m, f es comprador  
69 contractes ca compravenda terme pral.n f es compraventa  
70 testaments ca comptador partidor | comptadora partidora terme pral.n m, f es contador-partidor  
71 document i protocol ca consentiment terme pral.n m es consentimiento  fr consentement  
72 contractes ca constitució terme pral.n f es constitución  fr constitution  en incorporation  
73 contractes ca contracte terme pral.n m es contrato  fr contrat  
74 contractes ca contracte terme pral.n m es contrato  fr contrat  en contract  
75 funció notarial ca societat cooperativa terme pral.n f ca cooperativa sin. compl.n f es cooperativa  es sociedad cooperativa  
76 còpies ca còpia autoritzada terme pral.n f ca còpia autèntica sin. compl.n f es copia auténtica  es copia autorizada  fr copie authentique  fr copie conforme  en authentic copy  en certified copy  
77 còpies ca còpia simple terme pral.n f es copia simple  fr copie simple  
78 funció notarial ca copista terme pral.n m, f es copista  
79 funció notarial ca correcció disciplinària terme pral.n f es corrección disciplinaria  fr correction disciplinaire  fr mesure disciplinaire  fr sanction disciplinaire  en disciplinary sanction  
80 societats ca corredor de comerç | corredora de comerç terme pral.n m, f es corredor de comercio  
81 funció notarial ca dació de fe terme pral.n f es dación de fe  
82 contractes ca reconeixement de deute terme pral.n m ca debitori sin. compl.n m es debitorio  es reconocimiento de deuda  fr reconnaissance de dette  en acknowledgement of a debt  
83 herències ca declaració d'hereus abintestat terme pral.n f es declaración de herederos ab intestato  
84 escriptures ca declaració d'obra nova terme pral.n f es declaración de obra nueva  
85 funció notarial ca declaració de voluntat terme pral.n f es declaración de voluntad  fr déclaration de volonté  
86 funció notarial ca declaració jurada terme pral.n f es declaración jurada  fr déclaration sous serment  fr déclaration sur l'honneur  
87 herències ca definició terme pral.n f es deffinitio  es definición  
88 funció notarial ca degà | degana terme pral.n m, f es decano  
89 funció notarial ca delegat de districte | delegada de districte terme pral.n m, f es delegado de distrito  
90 funció notarial ca demarcació notarial terme pral.n f es demarcación notarial  
91 actes d'estat civil ca desheretament terme pral.n m es desheredación  es desheredamiento  fr déshéritement  fr exhérédation  en desinheritance  
92 escriptures ca diligència terme pral.n f es diligencia  
93 contractes ca dipòsit terme pral.n m es depósito  fr dépôt  en deposit  
94 contractes ca dipositant terme pral.n m, f es depositante  fr déposant  
95 contractes ca dipositari | dipositària terme pral.n m, f es depositario  fr dépositaire  en depositary  
96 actes ca disposició terme pral.n f es disposición  fr disposition  
97 societats ca dissolució terme pral.n f es disolución  fr dissolution  en dissolution  en winding up  
98 contractes ca dissolució de comunitat terme pral.n f ca divisió de cosa comuna sin. compl.n f es disolución de comunidad  es división de cosa común  
99 funció notarial ca districte notarial terme pral.n m es distrito notarial  
100 contractes ca divisió de finca terme pral.n f es división de finca  
101 contractes ca divisió horitzontal terme pral.n f es división horizontal  
102 actes ca document privat terme pral.n m es documento privado  
103 actes ca document públic terme pral.n m es documento público  fr document public  
104 contractes ca donació terme pral.n f es donación  fr donation  
105 herències ca donació entre vius terme pral.n f es donación entre vivos  es donación ínter vivos  fr donation entre vifs  
106 herències ca donació per causa de mort terme pral.n f es donación mortis causa  es donación por causa de muerte  fr donation à cause de mort  fr donation pour cause de mort  en gift mortis causa  
107 herències ca donació universal terme pral.n f es donación universal  
108 contractes ca donant terme pral.n m, f es donante  fr donateur  fr donneur  
109 contractes ca donatari | donatària terme pral.n m, f es donatario  fr donataire  
110 funció notarial ca dret notarial terme pral.n m es derecho notarial  
111 actes d'estat civil ca emancipació terme pral.n f es emancipación  fr émancipation  
112 contractes ca empriu terme pral.n m es empleo  es uso  
113 escriptures ca encapçalament terme pral.n m es encabezamiento  
114 societats ca escissió terme pral.n f es escisión  
115 escriptures ca escriptura terme pral.n f es escritura  fr acte  fr écriture  en deed  en indenture  
116 contractes ca establiment terme pral.n m es establecimiento  
117 actes d'estat civil ca estat civil terme pral.n m es estado civil  fr état civil  fr état matrimonial  en marital status  
118 contractes ca habitació terme pral.n f ca estatge sin. compl.n m es habitación  fr habitation  
119 escriptures ca part dispositiva terme pral.n f ca estipulació sin. compl.n f es estipulación  es parte dispositiva  
120 herències ca marmessor | marmessora terme pral.n m, f ca executor testamentari | executora testamentària sin. compl.n m, f es albacea  es ejecutor testamentario  fr exécuteur testamentaire  
121 escriptures ca part expositiva terme pral.n f ca exposició sin. compl.n f es parte expositiva  
122 funció notarial ca extraprotocol·lari -ària terme pral.adj es extraprotocolar  
123 contractes ca fadiga terme pral.n f es fadiga  
124 funció notarial ca falsedat terme pral.n f es falsedad  
125 escriptures ca fe de coneixement terme pral.n f es fe de conocimiento  
126 funció notarial ca fe pública terme pral.n f es fe pública  fr certification  
127 funció notarial ca fedatari | fedatària terme pral.n m, f es fedatario  
128 funció notarial ca fefaent terme pral.adj es fehaciente  fr digne de foi  
129 document i protocol ca fet jurídic terme pral.n m es hecho jurídico  fr fait juridique  
130 contractes ca fiador | fiadora terme pral.n m, f es fiador  
131 herències ca fideïcomís terme pral.n m es fideicomiso  fr fidéicommis  fr fiducie  
132 herències ca fideïcomís universal terme pral.n m ca fideïcomís d'herència sin. compl.n m es fideicomiso de herencia  es fideicomiso universal  
133 herències ca fideïcomís de residu terme pral.n m es fideicomiso de residuo  
134 herències ca fideïcomís singular terme pral.n m es fideicomiso singular  
135 herències ca fideïcomissari | fideïcomissària terme pral.n m, f es fideicomisario  fr fidéicommissaire  
136 herències ca fideïcomitent terme pral.n m, f es fideicomitente  
137 herències ca fidúcia terme pral.n f es fiducia  fr fiducie  
138 herències ca fiduciari | fiduciària terme pral.n m, f es fiduciario  fr fiduciaire  
139 contractes ca filiació terme pral.n f es filiación  fr filiation  
140 contractes ca finca registral terme pral.n f es finca registral  
141 funció notarial ca signatura electrònica terme pral.n f ca firma electrònica sin. compl.n f es firma electrónica  
142 document i protocol ca foli registral terme pral.n m es folio registral  
143 document i protocol ca full indubitat terme pral.n m es hoja indubitada  
144 funció notarial ca funcionari públic | funcionària pública terme pral.n m, f ca funcionari | funcionària sin. compl.n m, f es funcionario  es funcionario público  fr fonctionnaire  fr fonctionnaire public  en civil servant  en public servant  
145 funció notarial ca fundació terme pral.n f es fundación  
146 contractes ca fusió de societats terme pral.n f es fusión de sociedades  
147 funció notarial ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
148 herències ca herència terme pral.n f es herencia  fr hérédité  
149 contractes ca heretament terme pral.n m es heredamiento  fr héritage  
150 herències ca heretant terme pral.n m, f es heredante  
151 herències ca hereu | hereva terme pral.n m, f es heredero  fr héritier  en heir  
152 herències ca hereu legítim | hereva legítima terme pral.n m, f ca hereu abintestat | hereva abintestada sin. compl.n m, f es abintestato  es heredero ab intestato  es heredero legítimo  fr héritier ab intestat  fr héritier légal  fr héritier légitime  en abintestate heir  en heir at law  
153 herències ca hereu de confiança | hereva de confiança terme pral.n m, f es heredero de confianza  
154 herències ca hereu per fiduciari | hereva per fiduciari terme pral.n m, f es hederero por fiduciario  
155 contractes ca hipoteca terme pral.n f es hipoteca  fr hypothèque  en mortgage  
156 escriptures ca identificació terme pral.n f es identificación  
157 escriptures ca identificació terme pral.n f es identificación  
158 escriptures ca immatriculació terme pral.n f es inmatriculación  fr immatriculation  
159 funció notarial ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  fr incompatibilité  
160 funció notarial ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  
161 funció notarial ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  fr interdiction  
162 escriptures ca instrucció de reserves i advertències terme pral.n f es instrucción de reservas y advertencias  
163 document i protocol ca instrument públic terme pral.n m es instrumento público  fr document public  
164 actes d'estat civil ca intervenció terme pral.n f es intervención  
165 escriptures ca intervenció terme pral.n f es intervención  
166 funció notarial ca intimació terme pral.n f es intimación  fr intimation  
167 escriptures ca inventari terme pral.n m ca manifestació d'herència terme pral.n f es inventario  
168 funció notarial ca judici de capacitat terme pral.n m es juicio de capacidad  
169 funció notarial ca junta directiva terme pral.n f es junta directiva  fr commission de direction  
170 funció notarial ca legalització terme pral.n f es legalización  fr légalisation  
171 herències ca legatari | legatària terme pral.n m, f es legatario  fr légataire  
172 funció notarial ca legitimació de signatura terme pral.n f ca legitimació de firma sin. compl.n f es legitimación de firma  
173 herències ca legitimari | legitimària terme pral.n m, f es heredero forzoso  es legitimario  fr héritier réservataire  
174 societats ca liquidació terme pral.n f es liquidación  
175 societats ca liquidador | liquidadora terme pral.n m, f es liquidador  
176 testaments ca llegat terme pral.n m es legado  fr legs  
177 testaments ca llegítima terme pral.n f es legítima  fr réserve héréditaire  
178 document i protocol ca llibre indicador terme pral.n m es libro indicador  
179 document i protocol ca llibre registre terme pral.n m es libro-registro  
180 contractes ca mandant terme pral.n m, f es mandante  
181 contractes ca mandat terme pral.n m es mandato  
182 contractes ca mandatari | mandatària terme pral.n m, f es mandatario  fr mandataire  
183 herències ca marmessor particular | marmessora particular terme pral.n m, f es albacea particular  fr exécuteur testamentaire désigné à titre particulier  
184 herències ca marmessor universal | marmessora universal terme pral.n m, f es albacea universal  fr exécuteur testamentaire désigné à titre universel  
185 escriptures ca matriu terme pral.n f es matriz  fr minute notarial  fr original de l'acte  
186 testaments ca memòria testamentària terme pral.n f es memoria testamentaria  fr dispositions testamentaires  fr mémoire  
187 còpies ca minuta terme pral.n f es minuta  fr minute  
188 document i protocol ca minuta terme pral.n f es minuta  
189 funció notarial ca mutualitat notarial terme pral.n f es mutualidad notarial  
190 document i protocol ca negoci jurídic terme pral.n m es negocio jurídico  
191 funció notarial ca nomenament terme pral.n m es nombramiento  
192 protocol ca nota d'obertura terme pral.n f es nota de apertura  
193 actes ca nota de còpia terme pral.n f es nota de saca  
194 actes ca nota de revocació terme pral.n f es nota de revocación  
195 protocol ca nota de tancament terme pral.n f es nota de cierre  
196 funció notarial ca notari | notària terme pral.n m, f es escrivano  es notario  fr notaire  en notary  en notary public  
197 funció notarial ca notari arxiver | notària arxivera terme pral.n m, f es archivero de protocolos  
198 funció notarial ca notari substitut | notària substituta terme pral.n m, f es notario sustituto  
199 funció notarial ca notaria terme pral.n f es escrivanía  es notaría  fr étude de notaire  
200 funció notarial ca notaria demarcada terme pral.n f es notaría demarcada  
201 funció notarial ca notarial terme pral.adj es notarial  fr notarial  
202 funció notarial ca notarialment terme pral.adv es notarialmente  
203 funció notarial ca notariat terme pral.n m es notariado  fr notariat  
204 actes ca notificació terme pral.n f es notificación  
205 contractes ca novació terme pral.n f es novación  fr novation  en novation  
206 contractes ca nu propietari | nua propietària terme pral.n m, f es nudo propietario  fr nu-propriétaire  
207 contractes ca nua propietat terme pral.n f es nuda propiedad  fr nue-propriété  
208 document i protocol ca nul·litat terme pral.n f es nulidad  fr nullité  
209 testaments ca obertura de testament terme pral.n f es apertura de testamento  
210 funció notarial ca oficial de notaria | oficiala de notaria terme pral.n m, f es oficial de notaría  fr clerc de notaire  
211 contractes ca opció de compra terme pral.n f es opción de compra  fr option d'achat  en call option  
212 funció notarial ca paper timbrat terme pral.n m ca paper d'estat sin. compl.n m ca paper d'ofici sin. compl.n m ca paper segellat sin. compl.n m es papel de estado  es papel de oficio  es papel sellado  es papel timbrado  fr papier de l'Etat  fr papier timbré  
213 herències ca partició d'herència terme pral.n f es partición de herencia  fr partage successoral  
214 actes d'estat civil ca partida de defunció terme pral.n f es partida de defunción  fr acte de décès  
215 actes d'estat civil ca partida de matrimoni terme pral.n f es partida de matrimonio  fr acte de mariage  
216 actes d'estat civil ca partida de naixement terme pral.n f es partida de nacimiento  fr acte de naissance  en birth certificate  en certificate of birth  
217 funció notarial ca partit judicial terme pral.n m es partido judicial  fr circonscription judiciaire  
218 contractes ca potestat parental terme pral.n f ca pàtria potestat sin. compl.n f ca potestat del pare i de la mare sin. compl.n f es patria potestad  
219 contractes ca penyora terme pral.n f es prenda  
220 contractes ca permuta terme pral.n f es permuta  
221 actes ca peu de còpia terme pral.n m es pie de copia  
222 funció notarial ca poder terme pral.n m es poder  fr pouvoir  
223 funció notarial ca poder terme pral.n m es poder  fr pouvoir  
224 funció notarial ca poderdant terme pral.n m, f es poderdante  fr commettant  
225 document i protocol ca pòlissa terme pral.n f es póliza  
226 actes ca postil·la terme pral.n f es apostilla  es postilla  fr apostille  
227 contractes ca prestador | prestadora terme pral.n m, f es prestador  es prestamista  fr prêteur  
228 contractes ca prestatari | prestatària terme pral.n m, f es prestatario  fr emprunteur  
229 contractes ca préstec terme pral.n m es préstamo  fr emprunt  fr prêt  
230 contractes ca préstec hipotecari terme pral.n m es préstamo hipotecario  fr prêt hypothécaire  
231 testaments ca preterició terme pral.n f es preterición  fr prétérition  en preterition  
232 actes ca protest terme pral.n m es protesto  fr protêt  
233 protocol ca protocol terme pral.n m es protocolo  fr protocole  
234 protocol ca protocol especial terme pral.n m es protocolo especial  
235 protocol ca protocol general terme pral.n m es protocolo general  es protocolo ordinario  
236 protocol ca protocol reservat terme pral.n m es protocolo reservado  
237 protocol ca protocol·lització terme pral.n f es protocolización  fr insertion au répertoire  
238 herències ca quarta falcídia terme pral.n f es cuarta falcidia  
239 herències ca quarta trebel·liànica terme pral.n f es cuarta trebeliánica  
240 funció notarial ca ratificació terme pral.n f es ratificación  es refrendamiento  fr ratification  
241 actes d'estat civil ca reconeixement de filiació terme pral.n m es reconocimiento de filiación  
242 actes d'estat civil ca règim de béns terme pral.n m es régimen de bienes  
243 actes d'estat civil ca règim de comunitat de béns terme pral.n m es régimen de comunidad de bienes  
244 actes d'estat civil ca règim de participació en els guanys terme pral.n m es régimen de participación en las ganancias  
245 actes d'estat civil ca règim de separació de béns terme pral.n m es régimen de separación de bienes  
246 actes d'estat civil ca règim de societat de guanys terme pral.n m es régimen de gananciales  fr société d'acquets  
247 actes d'estat civil ca registre civil terme pral.n m es registro civil  fr registre des actes de l'état civil  en registry office  
248 testaments ca registre d'actes d'última voluntat terme pral.n m es registro de actos de última voluntad  fr registre des testaments  
249 escriptures ca registre de la propietat terme pral.n m es registro de la propiedad  fr registre foncier  en land register  en property register  
250 funció notarial ca registre mercantil terme pral.n m es registro mercantil  
251 actes d'estat civil ca regulació de parella estable terme pral.n f es regulación de pareja de hecho  
252 herències ca repudiació d'herència terme pral.n f es repudiación de herencia  
253 funció notarial ca requeriment terme pral.n m es requerimiento  fr requête  fr réquisition  
254 funció notarial ca resolució judicial terme pral.n f es resolución judicial  fr décision judiciaire  
255 funció notarial ca responsabilitat disciplinària terme pral.n f es responsabilidad disciplinaria  fr responsabilité disciplinaire  
256 contractes ca retracte terme pral.n m es retracto  
257 document i protocol ca revocació terme pral.n f es revocación  
258 societats ca societat anònima terme pral.n f ca SA siglan f es sociedad anónima  es SA  
259 funció notarial ca segell de seguretat terme pral.n m es sello de seguridad  
260 contractes ca segregació terme pral.n f es segregación  fr ségrégation  en segregation  
261 document i protocol ca servitud terme pral.n f es servidumbre  fr servitude  en servitude  
262 funció notarial ca signe notarial terme pral.n m es signo notarial  fr paraphe notarial  fr signe  
263 societats ca societat limitada terme pral.n f ca societat de responsabilitat limitada sin. compl.n f ca SL siglan f es sociedad de responsabilidad limitada  es sociedad limitada  es SL  
264 societats ca societat civil terme pral.n f es sociedad civil  fr société civile  en private partnership  
265 societats ca societat comanditària terme pral.n f ca societat en comandita sin. compl.n f es sociedad comanditaria  es sociedad en comandita  
266 societats ca societat mercantil terme pral.n f es sociedad mercantil  fr société commerciale  en company  
267 societats ca societat unipersonal terme pral.n f es sociedad unipersonal  
268 contractes ca subrogació terme pral.n f es subrogación  fr subrogation  en subrogation  
269 societats ca subscripció terme pral.n f es suscripción  
270 document i protocol ca subscripció terme pral.n f es suscripción  fr souscription  
271 herències ca substitució terme pral.n f es sustitución  fr substitution  
272 herències ca substitució exemplar terme pral.n f es sustitución ejemplar  
273 herències ca substitució fideïcomissària terme pral.n f es sustitución fideicomisaria  fr substitution fidéicommissaire  
274 herències ca substitució preventiva de residu terme pral.n f es sustitución preventiva de residuo  fr substitution héréditaire  
275 herències ca substitució pupil·lar terme pral.n f es sustitución pupilar  
276 herències ca substitució vulgar terme pral.n f es sustitución vulgar  
277 herències ca successió terme pral.n f es sucesión  fr succession  
278 herències ca successió contractual terme pral.n f es sucesión contractual  fr institution contractuelle  
279 herències ca successió intestada terme pral.n f es sucesión intestada  fr succession ab intestat  
280 herències ca successió testada terme pral.n f es sucesión testada  es sucesión testamentaria  fr succession testamentaire  
281 herències ca successor | successora terme pral.n m, f es sucesor  fr successeur  en successor  
282 contractes ca tanteig terme pral.n m es tanteo  
283 testaments ca testador | testadora terme pral.n m, f es testador  fr testateur  en devisor  
284 testaments ca testament terme pral.n m es testamento  fr testament  en will  
285 testaments ca testament terme pral.n m es testamento  fr testament  en will  
286 testaments ca testament hològraf terme pral.n m es testamento hológrafo  es testamento ológrafo  fr testament olographe  en holograph will  
287 testaments ca testament obert terme pral.n m ca testament nuncupatiu sin. compl.n m es testamento abierto  es testamento nuncupativo  fr testament consenti en présence des personnes  
288 testaments ca testament tancat terme pral.n m es testamento cerrado  fr testament mystique  
289 testaments ca testament vital terme pral.n m es testamento vital  
290 testimoniances ca testimoni terme pral.n m, f es testigo  fr témoin  
291 còpies ca testimoniança terme pral.n f ca testimoni sin. compl.n m es testimonio  fr témoignage  
292 testimoniances ca testimoni de coneixement terme pral.n m, f es testigo de conocimiento  
293 testimoniances ca testimoni instrumental terme pral.n m, f es testigo instrumental  fr témoin instrumentaire  
294 societats ca transformació terme pral.n f es transformación  
295 contractes ca traspàs terme pral.n m es traspaso  
296 actes d'estat civil ca tutela terme pral.n f es tutela  fr tutelle  
297 actes d'estat civil ca tutela testamentària terme pral.n f es tutela testamentaria  fr tutelle testamentaire  
298 actes d'estat civil ca tutor | tutora terme pral.n m, f es tutor  fr tuteur  
299 contractes ca ús terme pral.n m es uso  fr us  
300 contractes ca usdefruit terme pral.n m es usufructo  fr usufruit  en usufruct  
301 herències ca usdefruit universal terme pral.n m es usufructo universal  
302 herències ca usufructuari | usufructuària terme pral.n m, f es usufructuario  fr usufruitier  
303 funció notarial ca validació terme pral.n f es bastanteo  
304 contractes ca venedor | venedora terme pral.n m, f es vendedor  
305 funció notarial ca zona notarial terme pral.n f es zona notarial