Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dret internacional privat ca a peu de fàbrica terme pral.adv ca EXW sin. compl.adv es en fábrica  es EXW  
2 dret mercantil ca abanderament terme pral.n m es abanderamiento  
3 dret penal ca abandó terme pral.n m ca abandonament sin. compl.n m es abandono  
4 dret penal ca abandó de família terme pral.n m es abandono de familia  
5 dret penal ca abandó de funcions terme pral.n m es abandono de funciones  
6 dret penal ca abandó de menors terme pral.n m es abandono de menores  
7 dret administratiu ca abandó de servei terme pral.n m es abandono de servicio  
8 dret mercantil ca abandó de vaixell terme pral.n m es abandono de buque  
9 dret constitucional ca abdicació terme pral.n f es abdicación  
10 dret civil ca abintestat terme pral.adv es ab intestato  
11 dret civil ca intestat -ada terme pral.adj ca abintestat -ada3 sin. compl.adj es intestado -da  
12 dret processal ca judici d'abintestat terme pral.n m ca abintestat2 sin. compl.n m es abintestato  es juicio de abintestato  
13 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca abjuració terme pral.n f es abjuración  
14 dret constitucional ca abolició terme pral.n f es abolición  
15 dret mercantil ca abonament terme pral.n m es abono  
16 dret laboral i de la seguretat social ca abonament de despeses terme pral.n m es suplidos  
17 dret processal ca abonament de testimonis terme pral.n m es abono de testigos  
18 dret mercantil ca abonaré [pl: abonarés] terme pral.n m es abonaré  
19 dret mercantil ca abordatge terme pral.n m es abordaje  
20 dret constitucional ca abrogació terme pral.n f es abrogación  
21 dret civil ca absència terme pral.n f es ausencia  
22 dret civil ca absent terme pral.n m, f es ausente  
23 dret laboral i de la seguretat social ca absentisme terme pral.n m es absentismo  
24 dret penal ca absoldre terme pral.v tr es absolver  
25 dret penal ca absolució terme pral.n f es absolución  
26 dret processal ca absolució de la demanda terme pral.n f es absolución de la demanda  
27 dret processal ca absolució de posicions terme pral.n f es absolución de posiciones  
28 filosofia del dret ca absolutisme terme pral.n m es absolutismo  
29 dret penal ca absolutori -òria terme pral.adj es absolutorio -ria  
30 dret mercantil ca absorció terme pral.n f es absorción  
31 dret laboral i de la seguretat social ca absorció i compensació terme pral.n f es absorción y compensación  
32 dret constitucional ca abstenció terme pral.n f es abstención  
33 filosofia del dret ca abstracció terme pral.n f es abstracción  
34 dret penal ca abús terme pral.n m es abuso  
35 dret penal ca abús contra l'honestedat terme pral.n m es abuso contra la honestidad  
36 dret penal ca abús d'autoritat terme pral.n m es abuso de autoridad  
37 dret penal ca abús de confiança terme pral.n m es abuso de confianza  
38 dret civil ca abús de dret terme pral.n m es abuso de derecho  
39 dret penal ca abús de funcions terme pral.n m es abuso de funciones  
40 dret penal ca abús de poder terme pral.n m es abuso de poder  
41 dret penal ca abús de posició dominant terme pral.n m es abuso de posición dominante  
42 dret penal ca abús de signatura en blanc terme pral.n m es abuso de firma en blanco  
43 dret penal ca abús de superioritat terme pral.n m es abuso de superioridad  
44 dret penal ca abús deshonest [pl: abusos deshonestos o deshonests] terme pral.n m es abuso deshonesto  
45 dret penal ca abús sexual terme pral.n m es abuso sexual  
46 dret processal ca acarament terme pral.n m ca confrontació sin. compl.n f ca encarament sin. compl.n m es careo  es confrontación  es cotejo  
47 dret penal ca encrueliment terme pral.n m ca acarnissament sin. compl.n m es ensañamiento  
48 dret civil ca acceptació terme pral.n f es aceptación  
49 dret mercantil ca acceptant terme pral.n m, f ca acceptador | acceptadora sin. compl.n m, f es aceptador | aceptadora  es aceptante  
50 dret romà ca acceptilació terme pral.n f es aceptilación  
51 dret penal ca accés [pl: accessos] terme pral.n m es acceso  
52 dret constitucional ca accés al tron terme pral.n m es acceso al trono  
53 dret penal ca accés carnal terme pral.n m es acceso carnal  
54 dret civil ca accés forçós terme pral.n m es acceso forzoso  
55 dret civil ca accessió terme pral.n f es accesión  
56 dret administratiu ca accessori -òria terme pral.adj es accesorio -ria  
57 dret laboral i de la seguretat social ca accident de treball terme pral.n m ca accident laboral sin. compl.n m es accidente de trabajo  es accidente laboral  
58 dret laboral i de la seguretat social ca accident en el trajecte terme pral.n m ca accident in itinere sin. compl.n m es accidente en el trayecto  es accidente in itinere  
59 dret laboral i de la seguretat social ca accident no laboral terme pral.n m es accidente no laboral  
60 dret laboral i de la seguretat social ca accidentalitat laboral terme pral.n f es accidentalidad laboral  
61 dret mercantil ca acció terme pral.n f es acción  
62 dret romà ca acció adjectícia terme pral.n f es acción adyecticia  
63 dret mercantil ca acció canviària terme pral.n f es acción cambiaria  
64 dret mercantil ca acció causal terme pral.n f es acción causal  
65 dret internacional ca acció comuna terme pral.n f es acción común  
66 dret processal ca acció d'anul·lació terme pral.n f es acción de anulación  
67 dret romà ca acció de bona fe terme pral.n f es acción de buena fe  
68 dret romà ca acció de dret estricte terme pral.n f es acción de derecho estricto  
69 dret civil ca acció de nul·litat terme pral.n f es acción de nulidad  
70 dret civil ca acció de petició d'herència terme pral.n f es acción de petición de herencia  
71 dret civil ca acció de petició de lliurament de llegat terme pral.n f es acción de petición de entrega de legado  
72 dret civil ca acció de recobrar la possessió terme pral.n f es acción de recobrar la posesión  
73 dret civil ca acció de reemborsament terme pral.n f es acción de reembolso  
74 dret mercantil ca acció de regrés terme pral.n f es acción de regreso  
75 dret laboral i de la seguretat social ca acció declarativa terme pral.n f es acción declarativa  
76 dret mercantil ca acció directa terme pral.n f es acción directa  
77 dret romà ca acció fictícia terme pral.n f es acción ficticia  
78 dret civil ca acció hipotecària terme pral.n f es acción hipotecaria  
79 dret civil ca acció subrogatòria terme pral.n f ca acció indirecta sin. compl.n f es acción indirecta  es acción subrogatoria  
80 dret romà ca acció noxal terme pral.n f es acción noxal  
81 dret civil ca acció pauliana terme pral.n f es acción pauliana  
82 dret romà ca acció pel fet terme pral.n f es acción por el hecho  
83 dret civil ca acció personal terme pral.n f es acción personal  
84 dret constitucional ca acció popular terme pral.n f es acción popular  
85 dret laboral i de la seguretat social ca acció positiva terme pral.n f es acción positiva  
86 dret mercantil ca acció preferent terme pral.n f es acción preferente  
87 dret laboral i de la seguretat social ca acció protectora terme pral.n f es acción protectora  
88 dret processal ca acció pública terme pral.n f es acción pública  
89 dret civil ca acció real terme pral.n f es acción real  
90 dret civil ca acció redhibitòria terme pral.n f es acción redhibitoria  
91 dret civil ca acció reivindicatòria terme pral.n f es acción reivindicatoria  
92 dret civil ca acció rescissòria terme pral.n f es acción rescisoria  
93 dret civil ca acció revocatòria terme pral.n f es acción revocatoria  
94 dret laboral i de la seguretat social ca acció sindical terme pral.n f es acción sindical  
95 dret laboral i de la seguretat social ca acció social terme pral.n f es acción social  
96 dret romà ca acció útil terme pral.n f es acción útil  
97 dret mercantil ca accionista terme pral.n m, f es accionista  
98 dret financer i tributari ca impost especial terme pral.n m ca accisa sin. compl.n f es impuesto especial  
99 dret civil ca acensador | acensadora terme pral.n m, f es acensuador | acensuadora  
100 dret civil ca acensat -ada terme pral.adj es acensuado -da  
101 dret penal ca aclariment terme pral.n m es aclaración  
102 dret civil ca acolliment terme pral.n m ca acollida sin. compl.n f es acogida  es acogimiento  
103 dret civil ca acollidor | acollidora terme pral.n m, f es acogedor | acogedora  
104 dret civil ca acollit | acollida terme pral.n m, f es acogido | acogida  
105 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament terme pral.n m ca comiat sin. compl.n m es despido  
106 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament col·lectiu terme pral.n m es despido colectivo  
107 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  
108 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament discriminatori terme pral.n m es despido discriminatorio  
109 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament improcedent terme pral.n m es despido improcedente  
110 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament nul terme pral.n m es despido nulo  
111 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament per causes objectives terme pral.n m ca acomiadament objectiu sin. compl.n m es despido objetivo  es despido por causas objetivas  
112 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadament procedent terme pral.n m es despido procedente  
113 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadar terme pral.v tr ca despatxar sin. compl.v tr ca donar comiat sin. compl.v prep es despedir  
114 dret laboral i de la seguretat social ca acomiadat -ada terme pral.adj ca despatxat -ada sin. compl.adj es despedido -da  
115 dret civil ca bestreta terme pral.n f ca acompte sin. compl.n m ca avançament sin. compl.n m es adelanto  es anticipo  
116 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca aconfessional terme pral.adj es aconfesional  
117 dret administratiu ca acord terme pral.n m es acuerdo  
118 dret administratiu ca acord administratiu terme pral.n m es acuerdo administrativo  
119 dret laboral i de la seguretat social ca acord col·lectiu terme pral.n m es acuerdo colectivo  
120 dret internacional ca acord comercial terme pral.n m es acuerdo comercial  
121 dret internacional ca acord conclòs de manera simplificada terme pral.n m es acuerdo en forma simplificada  
122 dret internacional ca acord d'associació terme pral.n m es acuerdo de asociación  
123 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca acord de cooperació terme pral.n m es acuerdo de cooperación  
124 dret internacional ca acord de seu terme pral.n m es acuerdo de sede  
125 dret laboral i de la seguretat social ca acord extraestatutari terme pral.n m es acuerdo extraestatutario  
126 dret laboral i de la seguretat social ca acord interconfederal terme pral.n m es acuerdo interconfederal  
127 dret internacional ca tractat internacional terme pral.n m ca acord internacional sin. compl.n m ca convenció internacional sin. compl.n f ca conveni internacional sin. compl.n m es tratado internacional  es acuerdo internacional  es convención internacional  es convenio internacional  
128 dret laboral i de la seguretat social ca acord interprofessional terme pral.n m es acuerdo interprofesional  
129 dret laboral i de la seguretat social ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  
130 dret internacional ca acord mixt [pl: acords mixtos o mixts] terme pral.n m es acuerdo mixto  
131 dret financer i tributari ca acord previ de valoració terme pral.n m es acuerdo previo de valoración  
132 dret mercantil ca acord social terme pral.n m es acuerdo social  
133 dret internacional ca acreditació terme pral.n f es acreditación  
134 dret romà ca acreixement terme pral.n m es acrecimiento  
135 dret administratiu ca acta terme pral.n f es acta  
136 dret financer i tributari ca acta amb acord terme pral.n f es acta con acuerdo  
137 dret internacional ca acta d'adhesió terme pral.n f es acta de adhesión  
138 dret laboral i de la seguretat social ca acta d'infracció terme pral.n f es acta de infracción  
139 dret financer i tributari ca acta d'inspecció terme pral.n f es acta de inspección  
140 dret laboral i de la seguretat social ca acta de conciliació terme pral.n f es acta de conciliación  
141 dret financer i tributari ca acta de conformitat terme pral.n f es acta de conformidad  
142 dret constitucional ca acta de diputat terme pral.n f es acta de diputado  
143 dret financer i tributari ca acta de disconformitat terme pral.n f es acta de disconformidad  
144 dret laboral i de la seguretat social ca acta de liquidació terme pral.n f es acta de liquidación  
145 dret mercantil ca acta notarial terme pral.n f es acta notarial  
146 dret administratiu ca acta prèvia a l'ocupació terme pral.n f es acta previa a la ocupación  
147 dret administratiu ca acte terme pral.n m es acto  
148 dret administratiu ca acte administratiu terme pral.n m es acto administrativo  
149 dret administratiu ca acte anul·lable terme pral.n m es acto anulable  
150 dret internacional ca acte bilateral terme pral.n m es acto bilateral  
151 dret civil ca acte clandestí terme pral.n m es acto clandestino  
152 dret administratiu ca acte consentit terme pral.n m es acto consentido  
153 dret mercantil ca acte d'engany terme pral.n m es acto de engaño  
154 dret civil ca acte de darrera voluntat terme pral.n m ca acte d'última voluntat sin. compl.n m es acto de última voluntad  
155 dret mercantil ca acte de comerç terme pral.n m es acto de comercio  
156 dret laboral i de la seguretat social ca acte de conciliació terme pral.n m es acto de conciliación  
157 història del dret ca acte de cort terme pral.n m es acto de corte  
158 dret administratiu ca acte de gravamen terme pral.n m es acto de gravamen  
159 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca acte de la voluntat terme pral.n m es acto de la voluntad  
160 dret civil ca acte de partició terme pral.n m es acto particional  
161 dret administratiu ca acte declaratiu de dret terme pral.n m es acto declarativo de derecho  
162 dret constitucional ca acte degut terme pral.n m es acto debido  
163 dret administratiu ca acte executiu terme pral.n m es acto ejecutivo  
164 dret administratiu ca acte exprés terme pral.n m es acto expreso  
165 dret administratiu ca acte favorable terme pral.n m es acto favorable  
166 dret administratiu ca acte ferm terme pral.n m es acto firme  
167 dret internacional ca acte il·lícit terme pral.n m es acto ilícito  
168 dret internacional ca acte iure gestionis terme pral.n m es acto iure gestionis  
169 dret internacional ca acte iure imperii terme pral.n m es acto iure imperii  
170 dret administratiu ca acte jurídic terme pral.n m es acto jurídico  
171 dret administratiu ca acte nul de ple dret terme pral.n m es acto nulo de pleno derecho  
172 dret administratiu ca acte obstatiu terme pral.n m es acto obstativo  
173 dret penal ca acte preparatori terme pral.n m es acto preparatorio  
174 dret administratiu ca acte presumpte terme pral.n m es acto presunto  
175 dret administratiu ca acte propi terme pral.n m es acto propio  
176 dret internacional privat ca acte públic estranger terme pral.n m es acto público extranjero  
177 dret administratiu ca acte resolutori terme pral.n m es acto resolutorio  
178 dret internacional ca acte ultra vires terme pral.n m es acto ultra vires  
179 dret internacional ca acte unilateral terme pral.n m es acto unilateral  
180 dret administratiu ca acte viciat terme pral.n m es acto viciado  
181 dret mercantil ca actiu terme pral.n m es activo  
182 dret financer i tributari ca actiu financer terme pral.n m es activo financiero  
183 dret civil ca actiu hereditari terme pral.n m ca cabal hereditari sin. compl.n m ca cabal relicte sin. compl.n m es activo hereditario  es caudal hereditario  es caudal relicto  
184 dret laboral i de la seguretat social ca activitat terme pral.n f es actividad  
185 dret financer i tributari ca activitat financera terme pral.n f es actividad financiera  
186 dret administratiu ca activitat insalubre terme pral.n f es actividad insalubre  
187 dret constitucional ca activitat judicial terme pral.n f es actividad judicial  
188 dret administratiu ca activitat molesta terme pral.n f es actividad molesta  
189 dret administratiu ca activitat nociva terme pral.n f es actividad nociva  
190 dret administratiu ca activitat perillosa terme pral.n f es actividad peligrosa  
191 dret laboral i de la seguretat social ca activitat sindical terme pral.n f es actividad sindical  
192 dret processal ca actor | actora terme pral.n m, f es actor | actora  
193 dret administratiu ca actuació terme pral.n f es actuación  
194 dret penal ca actuació en nom d'altri terme pral.n f es actuación en nombre de otro  
195 dret processal ca actuacions terme pral.n f pl es actuaciones  es autos  
196 dret processal ca acumulació d'accions terme pral.n f es acumulación de acciones  
197 dret processal ca acumulació de causes terme pral.n f ca acumulació d'actuacions sin. compl.n f ca acumulació de processos sin. compl.n f es acumulación de causas  es acumulación de actuaciones  es acumulación de autos  es acumulación de procesos  
198 dret laboral i de la seguretat social ca acumulació horària terme pral.n f es acumulación horaria  
199 dret processal ca acusació terme pral.n f es acusación  
200 dret penal ca acusació falsa terme pral.n f es acusación falsa  
201 dret processal ca acusació particular terme pral.n f es acusación particular  
202 dret processal ca acusació popular terme pral.n f es acusación popular  
203 dret processal ca acusació privada terme pral.n f es acusación privada  
204 dret penal ca ministeri fiscal terme pral.n m ca acusació pública sin. compl.n f ca ministeri públic sin. compl.n m es acusación pública  es ministerio fiscal  es ministerio público  
205 dret processal ca acusador | acusadora terme pral.n m, f es acusador | acusadora  
206 dret processal ca justificant de recepció terme pral.n m ca acusament de recepció sin. compl.n m es acuse de recibo  
207 dret processal ca acusat | acusada terme pral.n m, f es acusado | acusada  
208 dret internacional privat ca adaptació terme pral.n f es adaptación  
209 dret laboral i de la seguretat social ca adhesió terme pral.n f es adhesión  
210 dret civil ca adició terme pral.n f es adición  
211 dret civil ca adjudicació terme pral.n f es adjudicación  
212 dret civil ca adjudicador | adjudicadora terme pral.n m, f es adjudicador | adjudicadora  
213 dret civil ca adjudicatari | adjudicatària terme pral.n m, f es adjudicatario | adjudicataria  
214 dret civil ca adjunció terme pral.n f es adjunción  
215 dret administratiu ca adjunt | adjunta terme pral.n m, f es adjunto | adjunta  
216 dret administratiu ca administració terme pral.n f es administración  
217 dret constitucional ca administració autonòmica terme pral.n f es administración autonómica  
218 dret penal ca administració de justícia terme pral.n f es administración de justicia  
219 dret constitucional ca administració de l'estat terme pral.n f es administración del estado  
220 dret civil ca administració de l'herència terme pral.n f es administración de la herencia  
221 dret administratiu ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  
222 dret internacional ca administració fiduciària terme pral.n f es administración fiduciaria  
223 dret financer i tributari ca administració financera terme pral.n f es administración financiera  
224 dret constitucional ca administració local terme pral.n f es administración local  
225 dret penal ca administració pública terme pral.n f es administración pública  
226 dret financer i tributari ca administració tributària terme pral.n f es administración tributaria  
227 dret mercantil ca administrador | administradora terme pral.n m, f es administrador | administradora  
228 dret mercantil ca administrador conjunt | administradora conjunta terme pral.n m, f es administrador conjunto | administradora conjunta  
229 dret penal ca administrador de dret | administradora de dret terme pral.n m, f es administrador de derecho | administradora de derecho  
230 dret penal ca administrador de fet | administradora de fet terme pral.n m, f es administrador de hecho | administradora de hecho  
231 dret mercantil ca administrador mancomunat | administradora mancomunada terme pral.n m, f es administrador mancomunado | administradora mancomunada  
232 dret mercantil ca administrador solidari | administradora solidària terme pral.n m, f es administrador solidario | administradora solidaria  
233 dret mercantil ca administrador únic | administradora única terme pral.n m, f es administrador único | administradora única  
234 dret administratiu ca administrat | administrada terme pral.n m, f es administrado | administrada  
235 dret administratiu ca administratiu | administrativa terme pral.n m, f es administrativo | administrativa  
236 dret administratiu ca administrativista terme pral.n m, f es administrativista  
237 dret processal ca admissió terme pral.n f es admisión  
238 dret administratiu ca admissió a tràmit terme pral.n f es admisión a trámite  
239 dret mercantil ca admissió temporal terme pral.n f es admisión temporal  
240 dret internacional ca adopció terme pral.n f es adopción  
241 dret civil ca adoptand | adoptanda terme pral.n m, f es adoptando | adoptanda  
242 dret civil ca adoptant terme pral.n m, f es adoptante  
243 dret civil ca adoptat | adoptada terme pral.n m, f es adoptado | adoptada  
244 dret civil ca adoptiu -iva terme pral.adj es adoptivo -va  
245 dret civil ca adquirent terme pral.n m, f es adquirente  es adquiriente  
246 dret civil ca adquisició terme pral.n f es adquisición  
247 dret internacional privat ca adquisició de la nacionalitat terme pral.n f es adquisición de la nacionalidad  
248 dret financer i tributari ca adquisició intracomunitària de béns terme pral.n f es adquisición intracomunitaria de bienes  
249 història del dret ca adscripció terme pral.n f es adscripción  
250 dret civil ca adúlter | adúltera terme pral.n m, f es adúltero | adúltera  
251 dret penal ca adulteració terme pral.n f es adulteración  
252 dret romà ca adulteri terme pral.n m es adulterio  
253 dret romà ca adventici -ícia terme pral.adj es adventicio -cia  
254 dret processal ca adveració terme pral.n f es adveración  
255 dret processal ca advertència terme pral.n f es apercibimiento  
256 dret processal ca advertiment terme pral.n m es advertencia  
257 dret processal ca advocat | advocada terme pral.n m, f ca lletrat | lletrada sin. compl.n m, f es abogado | abogada  es letrado | letrada  
258 dret administratiu ca advocat de l'estat | advocada de l'estat terme pral.n m, f es abogado del estado | abogada del estado  
259 dret administratiu ca aeronau terme pral.n f es aeronave  
260 dret financer i tributari ca afectació de béns terme pral.n f es afección de bienes  es afectación de bienes  
261 història del dret ca afermamossos terme pral.n m es afermamossos  
262 dret internacional ca afers estrangers terme pral.n m pl es asuntos exteriores  
263 dret laboral i de la seguretat social ca afiliació a la seguretat social terme pral.n f es afiliación a la seguridad social  
264 dret laboral i de la seguretat social ca afiliació sindical terme pral.n f es afiliación sindical  
265 dret civil ca afinitat terme pral.n f es afinidad  
266 dret constitucional ca aforat | aforada terme pral.n m, f es aforado | aforada  
267 dret administratiu ca aforisme terme pral.n m es aforismo  
268 dret mercantil ca agència terme pral.n f es agencia  
269 dret laboral i de la seguretat social ca agència de col·locació terme pral.n f es agencia de colocación  es agencia de empleo  
270 dret internacional ca agent consular terme pral.n m, f es agente consular  
271 dret mercantil ca agent d'assegurances terme pral.n m, f es agente de seguros  
272 dret mercantil ca agent de canvi i borsa terme pral.n m, f es agente de cambio y bolsa  
273 dret penal ca agent de l'autoritat terme pral.n m, f es agente de la autoridad  
274 dret internacional ca agent diplomàtic | agent diplomàtica terme pral.n m, f es agente diplomático |agente diplomática  
275 dret administratiu ca agent executiu | agent executiva terme pral.n m, f es agente ejecutivo | agente ejecutiva  
276 dret internacional ca agent internacional terme pral.n m, f es agente internacional  
277 dret processal ca agent judicial terme pral.n m, f es agente judicial  
278 dret mercantil ca agent mediador | agent mediadora terme pral.n m, f es agente mediador | agente mediadora  
279 dret laboral i de la seguretat social ca agent mercantil terme pral.n m, f es agente mercantil  
280 dret laboral i de la seguretat social ca agent social terme pral.n m es agente social  
281 dret romà ca agnació terme pral.n f es agnación  
282 dret romà ca agnat | agnada terme pral.n m, f es agnado | agnada  
283 dret romà ca agnatici | agnatícia terme pral.adj es agnaticio | agnaticia  
284 història del dret ca agnició terme pral.n f es agnición  
285 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca agnòstic | agnòstica terme pral.n m, f es agnóstico | agnóstica  
286 filosofia del dret ca àgora terme pral.n f es ágora  
287 dret internacional ca agregat | agregada terme pral.n m, f es agregado | agregada  
288 dret penal ca agressió terme pral.n f es agresión  
289 dret internacional ca agressió internacional terme pral.n f es agresión internacional  
290 dret penal ca agressió sexual terme pral.n f es agresión sexual  
291 dret penal ca agreujant terme pral.n m ca circumstància agreujant sin. compl.n f es agravante  es circunstancia agravante  
292 dret penal ca agreujant terme pral.adj es agravante  
293 dret penal ca perjudicat | perjudicada terme pral.n m, f ca agreujat | agreujada sin. compl.n m, f es agraviado | agraviada  es perjudicado | perjudicada  
294 dret mercantil ca agrupació d'empreses terme pral.n f es agrupación de empresas  
295 dret mercantil ca agrupació d'interès econòmic terme pral.n f ca AIE sin. compl.n f es agrupación de interés económico  es AIE  
296 història del dret ca agustinisme polític terme pral.n m es agustinismo político  
297 dret internacional ca aigües arxipelàgiques terme pral.n f pl es aguas archipelágicas  
298 dret internacional ca aigües històriques terme pral.n f pl es aguas históricas  
299 dret internacional ca aigües interiors terme pral.n f pl es aguas interiores  
300 dret internacional ca aigües internacionals terme pral.n f pl es aguas internacionales  
301 dret internacional ca aigües jurisdiccionals terme pral.n f pl es aguas jurisdiccionales  
302 dret internacional ca aigües territorials terme pral.n f pl es aguas territoriales  
303 dret penal ca aixec de béns terme pral.n m ca aixecament de béns sin. compl.n m ca alçament de béns sin. compl.n m es alzamiento de bienes  
304 dret administratiu ca estendre acta terme pral.v prep ca aixecar acta sin. compl.v prep ca alçar acta sin. compl.v prep ca llevar acta sin. compl.v prep es extender acta  es levantar acta  
305 dret administratiu ca aixecar la sessió terme pral.v intr ca alçar la sessió sin. compl.v intr es levantar la sesión  
306 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca aixovar terme pral.n m es ajuar  
307 dret financer i tributari ca ajornament terme pral.n m es aplazamiento  
308 dret financer i tributari ca ajornament de pagament terme pral.n m es aplazamiento de pago  
309 dret administratiu ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f es ayuda  
310 dret administratiu ca ajudant | ajudanta terme pral.n m, f es ayudante | ayudante, ayudanta  
311 dret constitucional ca ajuntament terme pral.n m ca consistori sin. compl.n m es ayuntamiento  es consistorio  
312 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ajust al dret de l'estat terme pral.n m es ajuste al derecho del estado  
313 dret financer i tributari ca ajust extracomptable terme pral.n m es ajuste extracontable  
314 dret financer i tributari ca ajut d'estat terme pral.n m es ayuda de estado  
315 dret internacional ca ajut exterior terme pral.n m es ayuda exterior  
316 dret administratiu ca ajut públic terme pral.n m es ayuda pública  
317 història del dret ca mostassaf terme pral.n m ca alamí1 sin. compl.n m ca mostassà sin. compl.n m es alamín  es almotacén  
318 història del dret ca alamí2 terme pral.n m es alamín  
319 dret administratiu ca alçada terme pral.n f es alzada  
320 dret constitucional ca alcalde | alcaldessa terme pral.n m, f ca batle | batlessa sin. compl.n m, f ca batlle | batllessa2 sin. compl.n m, f es alcalde | alcaldesa  
321 dret penal ca alcoholisme terme pral.n m es alcoholismo  
322 història del dret ca alfarda terme pral.n f es alfarda  
323 dret mercantil ca alfarràs terme pral.n m es ajuste alzado  
324 història del dret ca alfarrassador | alfarrassadora terme pral.n m, f es alfarrazador | alfarrazadora  
325 història del dret ca alfòndec terme pral.n m es alhóndiga  es lóndiga  
326 dret romà ca aliança terme pral.n f es alianza  
327 dret internacional ca aliat | aliada terme pral.n m, f es aliado | aliada  
328 dret penal ca aliè -ena terme pral.adj es ajeno -na  
329 dret processal ca alienació de béns terme pral.n f es enajenación de bienes  
330 dret penal ca pertorbació mental terme pral.n f ca alienació mental sin. compl.n f es enajenación mental  es perturbación mental  
331 dret laboral i de la seguretat social ca alienitat terme pral.n f es ajenidad  
332 dret civil ca alimentant terme pral.n m, f es alimentante  
333 dret civil ca alimentat | alimentada terme pral.n m, f es alimentado | alimentada  
334 dret civil ca alimentista terme pral.n m, f es alimentista  
335 dret civil ca aliments terme pral.n m pl es alimentos  
336 dret civil ca alíquota terme pral.adj es alícuota  
337 història del dret ca aljama terme pral.n f es aljama  
338 dret processal ca al·legació terme pral.n f es alegación  
339 dret penal ca al·legació de dret terme pral.n f es alegación de derecho  
340 dret penal ca al·legació de fet terme pral.n f es alegación de hecho  
341 dret laboral i de la seguretat social ca alliberat sindical | alliberada sindical terme pral.n m, f es liberado sindical | liberada sindical  
342 dret civil ca al·luvió terme pral.n m es aluvión  
343 història del dret ca almodí terme pral.n m es almudín  es almudí  
344 història del dret ca almohade terme pral.n m, f es almohade  
345 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca almoina terme pral.n f es limosna  
346 història del dret ca almoixerif terme pral.n m es almojarife  
347 història del dret ca almoixerifat terme pral.n m es almojarifazgo  
348 història del dret ca almoràvit terme pral.n m, f es almorávide  
349 dret civil ca alodial terme pral.n m es alodial  
350 dret civil ca alodial terme pral.adj es alodial  
351 dret civil ca alou terme pral.n m es alodio  
352 dret civil ca predi alodial terme pral.n m ca alou2 sin. compl.n m es alodio  es predio alodial  
353 dret laboral i de la seguretat social ca alta mèdica terme pral.n f ca alta sin. compl.n f ca comunicat mèdic d'alta sin. compl.n m es alta  es alta médica  es parte médico de alta  
354 dret mercantil ca alta direcció terme pral.n f es alta dirección  
355 dret constitucional ca alta inspecció terme pral.n f es alta inspección  
356 dret constitucional ca alta magistratura de l'estat terme pral.n f es jefatura del estado  
357 dret internacional ca alta mar terme pral.n f es alta mar  
358 dret penal ca alteració de fites terme pral.n f es alteración de lindes  
359 dret penal ca alteració de la filiació terme pral.n f es alteración de la filiación  
360 dret penal ca alteració de la percepció terme pral.n f es alteración de la percepción  
361 dret penal ca alteració de preus terme pral.n f es alteración de precios  
362 dret penal ca alteració psíquica terme pral.n f ca anomalia psíquica sin. compl.n f es alteración psíquica  es anomalía psíquica  
363 dret romà ca altercació terme pral.n f ca altercat sin. compl.n m es altercado  
364 història del dret ca altmedieval terme pral.adj es altomedieval  
365 dret processal ca altressí terme pral.adv es otrosí  
366 dret processal ca altressí [pl: altressís] terme pral.n m es otrosí  
367 dret internacional ca ambaixada terme pral.n f es embajada  
368 dret internacional ca ambaixador | ambaixadora terme pral.n m, f es embajador | embajadora  
369 dret laboral i de la seguretat social ca ambient de treball terme pral.n m es ambiente de trabajo  
370 filosofia del dret ca ambigu -a [pl: ambigus -igües] terme pral.adj es ambiguo -gua  
371 filosofia del dret ca ambigüitat terme pral.n f es ambigüedad  
372 dret laboral i de la seguretat social ca àmbit de negociació terme pral.n m es ámbito de negociación  
373 dret laboral i de la seguretat social ca àmbit funcional terme pral.n m es ámbito funcional  
374 dret laboral i de la seguretat social ca àmbit personal terme pral.n m es ámbito personal  
375 dret laboral i de la seguretat social ca àmbit temporal terme pral.n m es ámbito temporal  
376 dret laboral i de la seguretat social ca àmbit territorial terme pral.n m es ámbito territorial  
377 dret penal ca amenaça terme pral.n f es amenaza  
378 dret processal ca amigable componedor | amigable componedora terme pral.n m, f es amigable componedor | amigable componedora  
379 dret penal ca amnistia terme pral.n f es amnistía  
380 dret financer i tributari ca amnistia fiscal terme pral.n f es amnistía fiscal  
381 dret civil ca fitació terme pral.n f ca amollonament sin. compl.n m es amojonamiento  
382 dret laboral i de la seguretat social ca amonestament terme pral.n m ca amonestació sin. compl.n f es amonestación  es amonestamiento  
383 dret mercantil ca amortització terme pral.n f es amortización  
384 dret financer i tributari ca amortització comptable terme pral.n f es amortización contable  
385 dret mercantil ca ampliació de capital terme pral.n f es ampliación de capital  
386 dret penal ca anàleg -àloga terme pral.adj es análogo -ga  
387 filosofia del dret ca anàlisi terme pral.n f es análisis  
388 dret civil ca analogia terme pral.n f es analogía  
389 dret laboral i de la seguretat social ca anarcosindicalisme terme pral.n m es anarcosindicalismo  
390 filosofia del dret ca anarquisme terme pral.n m es anarquismo  
391 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca anatema terme pral.n m es anatema  
392 dret romà ca anatocisme terme pral.n m es anatocismo  
393 història del dret ca andalusí | andalusina terme pral.n m, f es andalusí  
394 història del dret ca angaria terme pral.n f es angaria  
395 dret penal ca ànim de lucre terme pral.n m es ánimo de lucro  
396 dret penal ca ànim lúbric terme pral.n m es ánimo lúbrico  
397 dret romà ca annals terme pral.n m pl es anales  
398 dret constitucional ca annex -a terme pral.adj es anejo -ja  es anexo -xa  
399 dret administratiu ca annex [pl: annexos] terme pral.n m es anejo  es anexo  
400 dret internacional ca annexió terme pral.n f es anexión  
401 dret romà ca annona terme pral.n f es anona  
402 dret romà ca annonari terme pral.n m es anonario  
403 dret romà ca annonari -ària terme pral.adj es anonario -ria  
404 filosofia del dret ca anomia terme pral.n f ca buit legal sin. compl.n m es anomia  es vacío legal  
405 dret mercantil ca anotació terme pral.n f es anotación  
406 dret mercantil ca anotació en compte terme pral.n f es anotación en cuenta  
407 dret civil ca anotació preventiva terme pral.n f es anotación preventiva  
408 dret penal ca antecedents penals terme pral.n m pl es antecedentes penales  
409 dret mercantil ca antesignatura terme pral.n f es antefirma  
410 història del dret ca antic règim terme pral.n m es antiguo régimen  
411 dret civil ca anticipació terme pral.n f es anticipación  
412 dret civil ca anticresi terme pral.n f es anticresis  
413 dret laboral i de la seguretat social ca antiguitat terme pral.n f es antigüedad  
414 dret penal ca antijurídic -a terme pral.adj es antijurídico -ca  
415 dret penal ca antijuridicitat terme pral.n f es antijuridicidad  
416 filosofia del dret ca antimilitarisme terme pral.n m es antimilitarismo  
417 filosofia del dret ca antinòmia terme pral.n f es antinomia  
418 dret penal ca antisemitisme terme pral.n m es antisemitismo  
419 filosofia del dret ca antropologia terme pral.n f es antropología  
420 dret administratiu ca anul·labilitat terme pral.n f es anulabilidad  
421 dret administratiu ca anul·lable terme pral.adj es anulable  
422 dret administratiu ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
423 dret mercantil ca anunciant terme pral.n m, f es anunciante  
424 dret civil ca any de viduïtat terme pral.n m ca any de plor sin. compl.n m es año de viudedad  es año de luto  
425 dret internacional ca apartheid terme pral.n m es apartheid  
426 dret internacional ca apàtrida terme pral.n m, f es apátrida  
427 dret internacional privat ca apatrídia terme pral.n f es apatridia  
428 dret administratiu ca apel·lació terme pral.n f es apelación  
429 dret processal ca assentiment a la demanda terme pral.n m ca aplanament a la demanda sin. compl.n m es allanamiento a la demanda  
430 filosofia del dret ca aplicabilitat del dret terme pral.n f es aplicabilidad del derecho  
431 dret internacional ca aplicabilitat directa terme pral.n f es aplicabilidad directa  
432 dret internacional privat ca aplicació terme pral.n f es aplicación  
433 filosofia del dret ca aplicació del dret terme pral.n f es aplicación del derecho  
434 dret penal ca apoderament terme pral.n m es apoderamiento  
435 dret mercantil ca apoderat | apoderada terme pral.n m, f ca factor | factora sin. compl.n m, f es apoderado | adoderada  es factor | factora  
436 dret penal ca apologia terme pral.n f es apología  
437 dret penal ca apologia del delicte terme pral.n f es apología del delito  
438 dret penal ca apologia del terrorisme terme pral.n f es apología del terrorismo  
439 dret mercantil ca aportació de capital terme pral.n f es aportación de capital  
440 dret mercantil ca aportació dinerària terme pral.n f es aportación dineraria  
441 dret mercantil ca aportació no dinerària terme pral.n f es aportación no dineraria  
442 dret mercantil ca aportació social terme pral.n f es aportación social  
443 dret civil ca aposta terme pral.n f es apuesta  
444 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca apostasia terme pral.n f es apostasía  
445 dret laboral i de la seguretat social ca aprenent | aprenenta terme pral.n m, f es aprendiz | aprendiza  
446 dret laboral i de la seguretat social ca aprenentatge terme pral.n m es aprendizaje  
447 dret processal ca apreuament terme pral.n m es avalúo  
448 història del dret ca aprisió terme pral.n f es aprisión  
449 dret administratiu ca aprofitament comunal terme pral.n m es aprovechamiento comunal  
450 dret administratiu ca aprofitament d'aigües terme pral.n m es aprovechamiento de aguas  
451 dret administratiu ca aprofitament mitjà terme pral.n m es aprovechamiento medio  
452 dret civil ca aprofitament per torns terme pral.n m es aprovechamiento por turnos  
453 dret administratiu ca aprofitament tipus terme pral.n m es aprovechamiento tipo  
454 dret administratiu ca aprofitament urbanístic terme pral.n m es aprovechamiento urbanístico  
455 dret penal ca apropiació terme pral.n f es apropiación  
456 dret penal ca apropiació indeguda terme pral.n f es apropiación indebida  
457 dret internacional ca aprovació terme pral.n f es aprobación  
458 dret laboral i de la seguretat social ca aptitud professional terme pral.n f es aptitud profesional  
459 dret internacional ca aquiescència terme pral.n f es aquiescencia  
460 història del dret ca àrab terme pral.n m, f es árabe  
461 dret mercantil ca aranzel terme pral.n m es arancel  
462 dret internacional ca aranzel duaner comú terme pral.n m es arancel aduanero común  
463 dret internacional ca aranzel exterior comú terme pral.n m es arancel exterior común  
464 dret mercantil ca aranzelari -ària terme pral.adj es arancelario -ria  
465 dret administratiu ca arbitrari -ària terme pral.adj es arbitrario -ria  
466 dret constitucional ca arbitrarietat terme pral.n f es arbitrariedad  
467 dret processal ca arbitratge terme pral.n m es arbitraje  
468 dret internacional ca arbitratge internacional terme pral.n m es arbitraje internacional  
469 dret processal ca àrbitre | àrbitra terme pral.n m, f es árbitro | árbitra  
470 dret penal ca arbitri terme pral.n m es arbitrio  
471 dret administratiu ca arbitri de plusvàlua terme pral.n m es arbitrio de plusvalía  
472 dret penal ca arbitri judicial terme pral.n m ca discrecionalitat judicial sin. compl.n f es arbitrio judicial  es discrecionalidad judicial  
473 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ardiaca terme pral.n m ca arxidiaca sin. compl.n m es arcediano  es archidiácono  
474 filosofia del dret ca argument jurídic terme pral.n m es argumento jurídico  
475 filosofia del dret ca argumentació jurídica terme pral.n f es argumentación jurídica  
476 dret mercantil ca armador | armadora terme pral.n m, f es armador | armadora  
477 dret penal ca armistici terme pral.n m es armisticio  
478 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca arxidiòcesi terme pral.n f ca arquebisbat sin. compl.n m es archidiócesis  es arzobispado  
479 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca arquebisbe terme pral.n m es arzobispo  
480 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca metropolità terme pral.n m ca arquebisbe metropolità sin. compl.n m es arzobispo metropolitano  es metropolitano  
481 dret internacional ca arranjament internacional terme pral.n m es arreglo internacional  
482 dret internacional ca arranjament judicial terme pral.n m es arreglo judicial  
483 dret internacional ca arranjament pacífic de controvèrsies terme pral.n m es arreglo pacífico de controversias  
484 dret penal ca arravatament terme pral.n m es arrebato  
485 dret processal ca arrelament terme pral.n m es arraigo  
486 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca arrelament notori terme pral.n m es notorio arraigo  
487 dret civil ca arrendador | arrendadora terme pral.n m, f es arrendador | arrendadora  
488 dret civil ca arrendament terme pral.n m es arrendamiento  
489 dret mercantil ca arrendament d'empresa terme pral.n m es arrendamiento de empresa  
490 dret civil ca arrendament d'obra terme pral.n m es arrendamiento de obra  
491 dret laboral i de la seguretat social ca arrendament de servei terme pral.n m es arrendamiento de servicio  
492 dret financer i tributari ca arrendament financer terme pral.n m ca lísing sin. compl.n m es arrendamiento financiero  es leasing  
493 dret civil ca arrendatari | arrendatària terme pral.n m, f es arrendatario | arrendataria  
494 dret civil ca arres terme pral.n f pl ca paga i senyal sin. compl.n f ca senyal sin. compl.n m es arras  es señal  
495 dret civil ca arres confirmatòries terme pral.n f pl es arras confirmatorias  
496 dret civil ca arres penitencials terme pral.n f pl ca arres de desistiment sin. compl.n f pl es arras de desistimiento  es arras penitenciales  
497 dret civil ca arres matrimonials terme pral.n f pl es arras matrimoniales  
498 dret civil ca arres penals terme pral.n f pl es arras penales  
499 dret penal ca arrest [pl: arrestos o arrests] terme pral.n m es arresto  
500 dret penal ca arrest continu terme pral.n m es arresto continuo  
501 dret penal ca arrest de cap de setmana terme pral.n m es arresto de fin de semana  
502 dret penal ca arrest discontinu terme pral.n m es arresto discontinuo  
503 dret penal ca arrest domiciliari terme pral.n m es arresto domiciliario  
504 dret penal ca arrest major terme pral.n m es arresto mayor  
505 dret penal ca arrest menor terme pral.n m es arresto menor  
506 història del dret ca arrianisme terme pral.n m es arrianismo  
507 dret romà ca arrogació terme pral.n f es arrogación  
508 dret administratiu ca arrogació de funcions terme pral.n f ca arrogació d'atribucions sin. compl.n f es arrogación de atribuciones  es arrogación de funciones  
509 filosofia del dret ca article terme pral.n m es artículo  
510 dret penal ca article de pronunciament previ terme pral.n m es artículo de previo pronunciamiento  
511 dret laboral i de la seguretat social ca articulació de la negociació terme pral.n f es articulación de la negociación  
512 dret internacional ca arxipèlag terme pral.n m es archipiélago  
513 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca arxiprestat terme pral.n m es arciprestazgo  
514 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca arxipreste terme pral.n m es arcipreste  
515 dret administratiu ca arxiu terme pral.n m es archivo  
516 dret administratiu ca arxiu administratiu terme pral.n m es archivo administrativo  
517 dret administratiu ca arxiu de gestió terme pral.n m es archivo de gestión  
518 dret administratiu ca arxiu històric terme pral.n m es archivo histórico  
519 dret administratiu ca arxiu municipal terme pral.n m es archivo municipal  
520 dret penal ca arxivament terme pral.n m es archivo  
521 dret processal ca arxivament de les actuacions terme pral.n m es archivo de las actuaciones  
522 dret romà ca as terme pral.n m es as  
523 dret romà ca as hereditari terme pral.n m es as hereditario  
524 dret civil ca ascendència terme pral.n f es ascendencia  
525 dret civil ca ascendent terme pral.n m, f es ascendiente  
526 dret laboral i de la seguretat social ca ascens terme pral.n m es ascenso  
527 dret internacional ca asil terme pral.n m es asilo  
528 dret internacional ca asil diplomàtic terme pral.n m ca asil extraterritorial sin. compl.n m es asilo diplomático  es asilo extraterritorial  
529 dret internacional ca asil polític terme pral.n m es asilo político  
530 dret internacional ca asil territorial terme pral.n m es asilo territorial  
531 dret constitucional ca asimetria terme pral.n f es asimetría  
532 dret laboral i de la seguretat social ca empleat | empleada terme pral.n m, f ca assalariat | assalariada sin. compl.n m, f ca treballador assalariat | treballadora assalariada sin. compl.n m, f ca treballador per compte d'altri | treballadora per compte d'altri sin. compl.n m, f es asalariado | asalariada  es empleado | empleada  es trabajador asalariado | trabajadora asalariada  es trabajador por cuenta ajena | trabajadora por cuenta ajena  
533 dret penal ca assassí | assassina terme pral.n m, f es asesino | asesina  
534 dret penal ca assassinat terme pral.n m es asesinato  
535 dret mercantil ca assegurador | asseguradora terme pral.n m, f es asegurador | aseguradora  
536 dret civil ca assegurament terme pral.n m es aseguramiento  
537 dret mercantil ca assegurança terme pral.n f ca contracte d'assegurança sin. compl.n m es contrato de seguro  es seguro  
538 dret laboral i de la seguretat social ca assegurança d'accidents de treball terme pral.n f es seguro de accidentes de trabajo  
539 dret laboral i de la seguretat social ca assegurança de desocupació terme pral.n f es seguro de desempleo  
540 dret mercantil ca assegurança de malaltia terme pral.n f es seguro de enfermedad  
541 dret laboral i de la seguretat social ca assegurança de responsabilitat civil terme pral.n f es seguro de responsabilidad civil  
542 dret mercantil ca assegurança directa terme pral.n f es seguro directo  
543 dret mercantil ca assegurança múltiple terme pral.n f es seguro múltiple  
544 dret penal ca assegurança obligatòria terme pral.n f es seguro obligatorio  
545 dret laboral i de la seguretat social ca assegurança social terme pral.n f es seguro social  
546 dret mercantil ca assegurat | assegurada terme pral.n m, f es asegurado | asegurada  
547 dret romà ca assemblea terme pral.n f es asamblea  
548 dret constitucional ca assemblea constituent terme pral.n f es asamblea constituyente  
549 dret mercantil ca assemblea d'accionistes terme pral.n f es asamblea de accionistas  
550 dret mercantil ca assemblea d'obligacionistes terme pral.n f es asamblea de obligacionistas  
551 dret romà ca assemblea de la plebs terme pral.n f es asamblea de la plebe  
552 dret laboral i de la seguretat social ca assemblea de treballadors terme pral.n f es asamblea de trabajadores  
553 dret mercantil ca assemblea general terme pral.n f es asamblea general  
554 dret constitucional ca assemblea legislativa terme pral.n f es asamblea legislativa  
555 dret mercantil ca assemblea universal terme pral.n f es asamblea universal  
556 dret laboral i de la seguretat social ca assemblearisme terme pral.n m es asamblearismo  
557 dret mercantil ca assentament terme pral.n m es asiento  
558 dret processal ca assenyalament terme pral.n m es señalamiento  
559 dret laboral i de la seguretat social ca assetjament psicològic terme pral.n m es acoso laboral  es acoso moral  es acoso psicológico  es mobbing  
560 dret penal ca assetjament sexual terme pral.n m es acoso sexual  
561 dret laboral i de la seguretat social ca assetjament sexual ambiental terme pral.n m es acoso sexual ambiental  
562 dret laboral i de la seguretat social ca assetjament sexual d'intercanvi terme pral.n m ca xantatge sexual sin. compl.n m es acoso sexual de intercambio  es chantaje sexual  
563 dret financer i tributari ca assignació tributària terme pral.n f es asignación tributaria  
564 dret laboral i de la seguretat social ca assimilat | assimilada terme pral.n m, f es asimilado | asimilada  
565 dret internacional ca assistència mútua terme pral.n f ca assistència col·lectiva sin. compl.n f es asistencia colectiva  es asistencia mutua  
566 dret internacional ca assistència consular terme pral.n f es asistencia consular  
567 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca assistència espiritual terme pral.n f es asistencia espiritual  
568 dret internacional privat ca assistència extrajudicial internacional terme pral.n f ca cooperació extrajudicial internacional sin. compl.n f es asistencia extrajudicial internacional  es cooperación extrajudicial internacional  
569 dret internacional privat ca assistència judicial internacional terme pral.n f ca cooperació judicial internacional sin. compl.n f es asistencia judicial internacional  es cooperación judicial internacional  
570 dret constitucional ca assistència jurídica gratuïta terme pral.n f es asistencia jurídica gratuita  
571 dret penal ca assistència lletrada terme pral.n f es asistencia letrada  
572 dret mercantil ca assistència marítima terme pral.n f es asistencia marítima  
573 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca assistència religiosa terme pral.n f es asistencia religiosa  
574 dret laboral i de la seguretat social ca assistència sanitària terme pral.n f es asistencia sanitaria  
575 dret laboral i de la seguretat social ca assistència social terme pral.n f es asistencia social  
576 dret civil ca associació terme pral.n f es asociación  
577 dret laboral i de la seguretat social ca associació empresarial terme pral.n f ca associació patronal sin. compl.n f ca patronal sin. compl.n f es asociación empresarial  es asociación patronal  es patronal  
578 dret laboral i de la seguretat social ca associació empresarial més representativa terme pral.n f es asociación empresarial más representativa  
579 dret civil ca associació il·lícita terme pral.n f es asociación ilícita  
580 dret laboral i de la seguretat social ca sindicat terme pral.n m ca associació obrera sin. compl.n f ca associació sindical sin. compl.n f ca central sindical sin. compl.n f ca organització sindical sin. compl.n f es asociación obrera  es asociación sindical  es central sindical  es organización sindical  es sindicato  
581 dret laboral i de la seguretat social ca associacionisme terme pral.n m es asociacionismo  
582 dret civil ca associat | associada terme pral.n m, f es asociado | asociada  
583 dret mercantil ca assumpció preferent terme pral.n f es asunción preferente  
584 dret administratiu ca astronau terme pral.n f ca cosmonau sin. compl.n f ca nau espacial sin. compl.n f es astronave  es cosmonave  es nave espacial  
585 dret penal ca astúcia terme pral.n f es astucia  
586 dret internacional ca atac armat terme pral.n m es ataque armado  
587 dret penal ca atemptat terme pral.n m es atentado  
588 dret penal ca atenuant terme pral.n m ca circumstància atenuant sin. compl.n f es atenuante  es circunstancia atenuante  
589 dret penal ca atenuant terme pral.adj es atenuante  
590 dret penal ca atenuant anàleg terme pral.n m es atenuante análoga  
591 dret penal ca atenuant molt qualificat terme pral.n m es atenuante muy cualificada  
592 dret civil ca delimitació terme pral.n f ca atermenament sin. compl.n m ca partionament sin. compl.n m es deslinde  
593 dret penal ca atestat terme pral.n m es atestado  
594 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ateu | atea terme pral.n m, f es ateo | atea  
595 dret civil ca atorgament terme pral.n m es otorgamiento  
596 dret civil ca atorgant terme pral.n m, f es otorgante  
597 dret administratiu ca atribució terme pral.n f es atribución  
598 dret internacional privat ca atribució de la nacionalitat terme pral.n f es atribución de la nacionalidad  
599 dret financer i tributari ca atribució de rendes terme pral.n f es atribución de rentas  
600 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació terme pral.n f ca atur sin. compl.n m es desempleo  es desocupación  es paro  
601 dret laboral i de la seguretat social ca aturada terme pral.n f es paro  
602 dret laboral i de la seguretat social ca aturada biològica terme pral.n f es paro biológico  
603 dret laboral i de la seguretat social ca aturada tecnològica terme pral.n f es paro tecnológico  
604 dret laboral i de la seguretat social ca desocupat | desocupada terme pral.n m, f ca aturat | aturada sin. compl.n m, f ca parat | parada sin. compl.n m, f es desempleado | desempleada  es desocupado | desocupada  es parado | parada  
605 dret administratiu ca audiència terme pral.n f es audiencia  
606 dret romà ca audiència episcopal terme pral.n f es audiencia episcopal  
607 dret constitucional ca audiència nacional terme pral.n f es audiencia nacional  
608 dret laboral i de la seguretat social ca audiència prèvia terme pral.n f es audiencia previa  
609 dret constitucional ca audiència provincial terme pral.n f es audiencia provincial  
610 dret mercantil ca auditor | auditora terme pral.n m, f es auditor | auditora  
611 dret mercantil ca auditoria terme pral.n f es auditoría  
612 dret laboral i de la seguretat social ca augment lineal terme pral.n m es aumento lineal  
613 dret laboral i de la seguretat social ca augment mixt [pl: augments mixtos o mixts] terme pral.n m es aumento mixto  
614 dret laboral i de la seguretat social ca augment proporcional terme pral.n m es aumento proporcional  
615 dret laboral i de la seguretat social ca augment salarial terme pral.n m ca increment salarial sin. compl.n m es aumento salarial  es incremento salarial  es subida salarial  
616 dret romà ca àugur terme pral.n m es augur  
617 dret constitucional ca autarquia terme pral.n f es autarquía  
618 dret constitucional ca interlocutòria terme pral.n f ca aute sin. compl.n m es auto  
619 dret romà ca autèntica terme pral.n f es auténtica  
620 dret internacional ca autenticació terme pral.n f ca autentificació sin. compl.n f es autenticación  es autentificación  
621 dret civil ca autocontracte terme pral.n m es autocontrato  
622 dret internacional ca autodefensa terme pral.n f es autodefensa  
623 dret internacional ca autodeterminació terme pral.n f es autodeterminación  
624 dret financer i tributari ca autofinançament terme pral.n m ca finançament propi sin. compl.n m es autofinanciación  es financiación propia  
625 dret laboral i de la seguretat social ca autogestió terme pral.n f es autogestión  
626 dret constitucional ca autogovern terme pral.n m es autogobierno  
627 dret constitucional ca autointegració terme pral.n f es autointegración  
628 dret financer i tributari ca autoliquidació terme pral.n f es autoliquidación  
629 dret laboral i de la seguretat social ca treballador autònom | treballadora autònoma terme pral.n m, f ca autònom | autònoma2 sin. compl.n m, f ca treballador per compte propi | treballadora per compte propi sin. compl.n m, f es autónomo | autónoma  es trabajador autónomo | trabajadora autónoma  es trabajador por cuenta propia | trabajadora por cuenta propia  
630 dret administratiu ca autònom -a terme pral.adj es autónomo -ma  
631 filosofia del dret ca autonomia terme pral.n f es autonomía  
632 dret laboral i de la seguretat social ca autonomia col·lectiva terme pral.n f es autonomía colectiva  
633 dret internacional privat ca autonomia conflictual terme pral.n f es autonomía conflictual  
634 dret laboral i de la seguretat social ca autonomia contractual terme pral.n f es autonomía contractual  
635 dret civil ca autonomia de la voluntat terme pral.n f es autonomía de la voluntad  
636 dret constitucional ca autonomia financera terme pral.n f es autonomía financiera  
637 dret laboral i de la seguretat social ca autonomia individual terme pral.n f es autonomía individual  
638 dret constitucional ca autonomia local terme pral.n f es autonomía local  
639 dret constitucional ca autonomia parlamentària terme pral.n f es autonomía parlamentaria  
640 dret constitucional ca autonomia política terme pral.n f es autonomía política  
641 dret constitucional ca autonomia universitària terme pral.n f es autonomía universitaria  
642 dret penal ca autòpsia terme pral.n f es autopsia  
643 dret constitucional ca autoqüestió d'inconstitucionalitat terme pral.n f es autocuestión de inconstitucionalidad  
644 dret penal ca autor | autora terme pral.n m, f es autor | autora  
645 dret penal ca autoria terme pral.n f es autoría  
646 dret penal ca autoria accessòria terme pral.n f es autoría accesoria  
647 dret penal ca autoria directa terme pral.n f es autoría directa  
648 dret penal ca autoria material terme pral.n f es autoría material  
649 dret penal ca autoria mediata terme pral.n f es autoría mediata  
650 dret administratiu ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
651 dret administratiu ca autorització terme pral.n f es autorización  
652 dret financer i tributari ca autorització de despesa terme pral.n f es autorización de gasto  
653 dret civil ca autotutela terme pral.n f es autotutela  
654 dret mercantil ca auxili terme pral.n m es auxilio  
655 dret processal ca auxili judicial terme pral.n m es auxilio judicial  
656 dret administratiu ca auxiliar terme pral.n m, f es auxiliar  
657 dret laboral i de la seguretat social ca auxiliar associat | auxiliar associada terme pral.n m, f es auxiliar asociado | auxiliar asociada  
658 dret mercantil ca auxiliar del comerciant terme pral.n m, f es auxiliar del comerciante  
659 dret mercantil ca aval terme pral.n m es aval  
660 dret mercantil ca avalador | avaladora terme pral.n m, f es avalador | avaladora  es avalista  
661 dret mercantil ca avalat | avalada terme pral.n m, f es avalado | avalada  
662 història del dret ca avalot terme pral.n m es asonada  
663 dret laboral i de la seguretat social ca avaluació d'activitats terme pral.n f es evaluación de actividades  
664 dret laboral i de la seguretat social ca avaluació de llocs de treball terme pral.n f es evaluación de puestos de trabajo  
665 dret laboral i de la seguretat social ca avaluació de rendiments terme pral.n f es evaluación de rendimientos  
666 dret laboral i de la seguretat social ca avaluació de riscos laborals terme pral.n f es evaluación de riesgos laborales  
667 dret processal ca avantjudici terme pral.n m es antejuicio  
668 dret constitucional ca avantprojecte de llei terme pral.n m es anteproyecto de ley  
669 dret mercantil ca avarada terme pral.n f ca avarament sin. compl.n m ca varada sin. compl.n f es botadura  
670 dret administratiu ca avís terme pral.n m es aviso  
671 dret administratiu ca avocació terme pral.n f es avocación  
672 dret penal ca avortament terme pral.n m es aborto  
673 dret civil ca avulsió terme pral.n f es avulsión  
674 filosofia del dret ca axiologia terme pral.n f es axiología  
675 dret internacional ca badia terme pral.n f es bahía  
676 història del dret ca bagauda terme pral.n m es bagauda  
677 dret laboral i de la seguretat social ca baixa mèdica terme pral.n f ca baixa sin. compl.n f ca comunicat mèdic de baixa sin. compl.n m es baja  es baja médica  es parte médico de baja  
678 dret laboral i de la seguretat social ca cessament voluntari terme pral.n m ca baixa voluntària sin. compl.n f ca dimissió sin. compl.n f es cese voluntario  es dimisión  
679 dret internacional ca baixamar terme pral.n f ca mar baixa sin. compl.n f ca marea baixa sin. compl.n f es bajamar  es marea baja  
680 història del dret ca baixmedieval terme pral.adj es bajomedieval  
681 dret mercantil ca balanç terme pral.n m es balance  
682 dret romà ca balança terme pral.n f es balanza  
683 història del dret ca ban terme pral.n m es bando  
684 dret mercantil ca banc terme pral.n m es banco  
685 dret processal ca banc dels acusats terme pral.n m es banquillo  es banquillo de los acusados  
686 dret laboral i de la seguretat social ca banc econòmic terme pral.n m es banco económico  
687 dret laboral i de la seguretat social ca banc social terme pral.n m es banco social  
688 dret penal ca banda armada terme pral.n f es banda armada  
689 dret laboral i de la seguretat social ca banda salarial terme pral.n f es banda salarial  
690 dret penal ca bandejament terme pral.n m ca desterrament sin. compl.n m es destierro  
691 dret constitucional ca bandera terme pral.n f es bandera  
692 dret romà ca banquer | banquera terme pral.n m, f es banquero | banquera  
693 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca baptisme terme pral.n m es bautismo  
694 dret penal ca baralla tumultuària terme pral.n f ca batussa tumultuària sin. compl.n f es riña tumultuaria  
695 dret mercantil ca barateria terme pral.n f es baratería  
696 dret romà ca bàrbar | bàrbara terme pral.n m, f es bárbaro | bárbara  
697 història del dret ca barcatge terme pral.n m es barcaje  
698 dret laboral i de la seguretat social ca barem salarial terme pral.n m es baremo salarial  
699 història del dret ca baró | baronessa terme pral.n m, f es barón | baronesa  
700 història del dret ca baronia terme pral.n f es baronía  
701 dret constitucional ca barrera electoral terme pral.n f es barrera electoral  
702 dret laboral i de la seguretat social ca base de cotització terme pral.n f es base de cotización  
703 dret financer i tributari ca base imposable terme pral.n f es base imponible  
704 dret financer i tributari ca base liquidable terme pral.n f es base liquidable  
705 dret internacional ca base militar terme pral.n f es base militar  
706 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca bateig terme pral.n m es bautizo  
707 història del dret ca batlle terme pral.n m ca batle sin. compl.n f es baile  
708 història del dret ca batllia terme pral.n f ca batlia sin. compl.n f es bailía  es bailiazgo  
709 dret civil ca bé [pl: béns] terme pral.n m es bien  
710 dret civil ca bé immoble terme pral.n m ca bé arrel sin. compl.n m ca bé seent sin. compl.n m es bien inmueble  es bien raíz  
711 dret civil ca bé comunal terme pral.n m ca bé del comú sin. compl.n m ca empriu sin. compl.n m es bien comunal  es bien concejil  
712 dret civil ca bé consumible terme pral.n m es bien consumible  
713 dret administratiu ca bé d'ús públic terme pral.n m es bien de uso público  
714 dret civil ca bé de domini públic terme pral.n m ca bé demanial sin. compl.n m es bien de dominio público  es bien demanial  
715 dret civil ca bé de guanys terme pral.n m es bien ganancial  
716 història del dret ca bé de mà morta terme pral.n m es bien de mano muerta  
717 dret civil ca bé de propietat privada terme pral.n m es bien de propiedad privada  
718 història del dret ca bé de propis terme pral.n m es bien de propios  es bien propio  
719 dret administratiu ca bé de servei públic terme pral.n m es bien de servicio público  
720 dret civil ca bé fungible terme pral.n m es bien fungible  
721 dret penal ca bé jurídic terme pral.n m es bien jurídico  
722 dret civil ca bé moble terme pral.n m ca bé movent sin. compl.n m es bien mueble  
723 dret civil ca bé no fungible terme pral.n m es bien no fungible  
724 dret civil ca bé parafernal terme pral.n m es bien parafernal  
725 dret civil ca bé semovent terme pral.n m es bien semoviente  
726 dret civil ca bé vacant terme pral.n m ca bé vagant sin. compl.n m es bien mostrenco  es bien vacante  
727 dret administratiu ca beca terme pral.n f es beca  
728 dret administratiu ca becari | becària terme pral.n m, f es becario | becaria  
729 dret internacional ca bel·ligerància terme pral.n f es beligerancia  
730 dret internacional ca bel·ligerant terme pral.adj es beligerante  
731 dret civil ca benefici terme pral.n m es beneficio  
732 dret romà ca benefici d'abstenció terme pral.n m es beneficio de abstención  
733 dret civil ca benefici d'excussió terme pral.n m es beneficio de excusión  
734 dret civil ca benefici d'inventari terme pral.n m es beneficio de inventario  
735 dret civil ca benefici de deliberar terme pral.n m ca dret de deliberar sin. compl.n m es beneficio de deliberar  es derecho de deliberar  
736 dret processal ca benefici de justícia gratuïta terme pral.n m es beneficio de justicia gratuita  
737 dret civil ca benefici de pobresa terme pral.n m es beneficio de pobreza  
738 dret processal ca benefici de termini terme pral.n m es beneficio de plazo  
739 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca benefici eclesiàstic terme pral.n m es beneficio eclesiástico  
740 dret financer i tributari ca benefici fiscal terme pral.n m es beneficio fiscal  
741 dret penal ca benefici penitenciari terme pral.n m es beneficio penitenciario  
742 dret laboral i de la seguretat social ca beneficiari | beneficiària terme pral.n m, f es beneficiario | beneficiaria  
743 dret laboral i de la seguretat social ca millores socials terme pral.n f pl ca beneficis socials sin. compl.n m pl es beneficios sociales  es mejoras sociales  
744 dret mercantil ca bescanvi terme pral.n m es canje  
745 dret internacional ca bescanvi d'instruments terme pral.n m es canje de instrumentos  
746 història del dret ca bicameral terme pral.adj es bicameral  
747 dret constitucional ca bicameralisme terme pral.n m es bicameralismo  
748 dret laboral i de la seguretat social ca bienni terme pral.n m es bienio  
749 dret penal ca bigàmia terme pral.n f es bigamia  
750 dret internacional privat ca doble nacionalitat terme pral.n f ca binacionalitat sin. compl.n f ca bipatrídia sin. compl.n f es binacionalidad  es doble nacionalidad  
751 dret internacional privat ca bipàtrida terme pral.n m, f es bipátrida  
752 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca diòcesi terme pral.n f ca bisbat sin. compl.n m es diócesis  es obispado  
753 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca bisbe terme pral.n m es obispo  
754 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca bisbe auxiliar terme pral.n m es obispo auxiliar  
755 dret romà ca bizantí | bizantina terme pral.n m, f es bizantino | bizantina  
756 dret penal ca blanqueig de diner terme pral.n m es blanqueo de dinero  
757 dret constitucional ca bloc de la constitucionalitat terme pral.n m es bloque de la constitucionalidad  
758 dret mercantil ca bo [pl: bons] terme pral.n m es bono  
759 dret financer i tributari ca bo de l'estat terme pral.n m es bono del estado  
760 dret civil ca boïga terme pral.n f es boïga  
761 història del dret ca bolonyès | bolonyesa terme pral.n m, f es boloñés | boloñesa  
762 dret mercantil ca bon govern terme pral.n m es buen gobierno  
763 dret internacional ca bon veïnatge terme pral.n m es buena vecindad  
764 dret internacional ca bona fe terme pral.n f es buena fe  
765 història del dret ca bona raó terme pral.n f es sentido común  
766 dret financer i tributari ca bonificació tributària terme pral.n f es bonificación tributaria  
767 dret internacional ca bons oficis terme pral.n m pl es buenos oficios  
768 dret laboral i de la seguretat social ca borsa terme pral.n f es bolsa  
769 dret laboral i de la seguretat social ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  
770 dret mercantil ca borsa de valors terme pral.n f es bolsa de valores  
771 dret laboral i de la seguretat social ca borsa horària terme pral.n f es bolsa horaria  
772 història del dret ca braç eclesiàstic terme pral.n m es brazo eclesiástico  
773 història del dret ca braç militar terme pral.n m es brazo militar  
774 història del dret ca braç reial terme pral.n m ca braç popular sin. compl.n m es brazo popular  es brazo real  
775 filosofia del dret ca branca del dret terme pral.n f es rama del derecho  
776 dret romà ca breviari terme pral.n m es breviario  
777 dret laboral i de la seguretat social ca brigada terme pral.n f es brigada  
778 història del dret ca brocard terme pral.n m es brocárdico  
779 història del dret ca burg terme pral.n m es burgo  
780 filosofia del dret ca burgès | burgesa terme pral.n m, f es burgués | burguesa  
781 filosofia del dret ca burgesia terme pral.n f es burguesía  
782 filosofia del dret ca burocràcia terme pral.n f es burocracia  
783 filosofia del dret ca buròcrata terme pral.n m, f es burócrata  
784 història del dret ca butlla terme pral.n f ca butla sin. compl.n f es bula  
785 dret mercantil ca cabal comú terme pral.n m es caudal común  
786 dret internacional ca cabal comunitari terme pral.n m es acervo comunitario  
787 dret internacional ca cabal de Schengen terme pral.n m es acervo de Schengen  
788 dret civil ca cabaler terme pral.n m ca fadristern sin. compl.n m es segundón  
789 història del dret ca cabeçatge terme pral.n m es capitación  
790 dret administratiu ca capítol insular terme pral.n m ca cabildo sin. compl.n m es cabildo insular  
791 història del dret ca caciquisme terme pral.n m es caciquismo  
792 dret financer i tributari ca cadastral terme pral.adj es catastral  
793 dret processal ca cadastre terme pral.n m es catastro  
794 dret financer i tributari ca cadastre immobiliari terme pral.n m es catastro inmobiliario  
795 dret penal ca cadàver terme pral.n m es cadáver  
796 dret penal ca presó perpètua terme pral.n f ca cadena perpètua sin. compl.n f es cadena perpetua  es prisión perpetua  
797 dret civil ca caducitat terme pral.n f es caducidad  
798 dret mercantil ca caixa d'estalvis terme pral.n f es caja de ahorros  
799 dret mercantil ca caixa postal terme pral.n f es caja postal  
800 dret mercantil ca caixa rural terme pral.n f es caja rural  
801 dret internacional ca cooperació en els àmbits de la justícia i dels afers d'interior terme pral.n f ca CAJAI sin. compl.n f es cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior  es CAJAI  
802 dret laboral i de la seguretat social ca calendari de vacances terme pral.n m es calendario de vacaciones  
803 dret laboral i de la seguretat social ca calendari laboral terme pral.n m es calendario laboral  
804 dret laboral i de la seguretat social ca calendari oficial de festes laborals terme pral.n m es calendario oficial de fiestas laborales  
805 història del dret ca jueria terme pral.n f ca call sin. compl.n m es judería  
806 dret penal ca calúmnia terme pral.n f es calumnia  
807 dret constitucional ca cambra terme pral.n f es cámara  
808 dret financer i tributari ca cambra agrària terme pral.n f es cámara agraria  
809 dret constitucional ca cambra alta terme pral.n f es cámara alta  
810 dret constitucional ca cambra baixa terme pral.n f es cámara baja  
811 dret financer i tributari ca cambra de comerç terme pral.n f es cámara de comercio  
812 dret financer i tributari ca cambra de compensació terme pral.n f es cámara de compensación  
813 dret financer i tributari ca cambra de la propietat terme pral.n f es cámara de la propiedad  
814 dret constitucional ca cambra legislativa terme pral.n f es cámara legislativa  
815 dret constitucional ca campanya electoral terme pral.n f es campaña electoral  
816 dret internacional ca canal internacional terme pral.n m es canal internacional  
817 dret penal ca cancel·lació terme pral.n f es cancelación  
818 dret constitucional ca canceller | cancellera terme pral.n m, f es canciller  
819 història del dret ca cancelleria terme pral.n f es cancillería  
820 dret romà ca candidat | candidata terme pral.n m, f es candidato | candidata  
821 dret constitucional ca candidatura terme pral.n f es candidatura  
822 dret civil ca cànon terme pral.n m es canon  
823 dret laboral i de la seguretat social ca cànon de negociació col·lectiva terme pral.n m es canon de negociación colectiva  
824 dret financer i tributari ca cànon de sanejament terme pral.n m es canon de saneamiento  
825 dret administratiu ca cànon de vessaments terme pral.n m es canon de vertidos  
826 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca canonge terme pral.n m es canónigo  
827 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca canònic -a terme pral.adj es canónico -ca  
828 dret financer i tributari ca canvi terme pral.n m es cambio  
829 dret internacional ca canvi fonamental de les circumstàncies terme pral.n m es cambio fundamental de las circunstancias  
830 dret mercantil ca canviari -ària terme pral.adj es cambiario -ria  
831 dret laboral i de la seguretat social ca cap de colla terme pral.n m, f ca cap d'equip sin. compl.n m, f ca capatàs | capatassa sin. compl.n m, f es capataz | capataza  es jefe de equipo | jefa de equipo  
832 dret constitucional ca cap d'estat terme pral.n m, f es jefe de estado | jefa de estado  
833 dret laboral i de la seguretat social ca cap d'obra terme pral.n m, f es jefe de obra | jefa de obra  
834 dret internacional ca cap d'oficina consular terme pral.n m, f es jefe de oficina consular | jefa de oficina consular  
835 dret civil ca cap de casa terme pral.n m, f ca cap de família sin. compl.n m, f es cabeza de familia  
836 dret constitucional ca cap de govern terme pral.n m, f es jefe de gobierno | jefa de gobierno  
837 història del dret ca cap de guaita terme pral.n m es cap de guaita  
838 dret internacional ca cap de missió diplomàtica terme pral.n m, f es jefe de misión diplomática | jefa de misión diplomática  
839 dret laboral i de la seguretat social ca capacitació professional terme pral.n f es capacitación profesional  
840 dret romà ca capacitat terme pral.n f es capacidad  
841 dret civil ca capacitat civil terme pral.n f es capacidad civil  
842 dret civil ca capacitat d'obrar terme pral.n f es capacidad de obrar  
843 dret civil ca capacitat jurídica terme pral.n f es capacidad jurídica  
844 dret laboral i de la seguretat social ca capacitat laboral terme pral.n f es capacidad laboral  
845 dret civil ca capacitat natural terme pral.n f es capacidad natural  
846 dret processal ca capacitat per a ser part terme pral.n f es capacidad para ser parte  
847 dret processal ca capacitat processal terme pral.n f es capacidad procesal  
848 dret civil ca capbrevació terme pral.n f es cabrevación  es reconocimiento de un censo  
849 dret administratiu ca capçalera terme pral.n f es membrete  
850 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca capellà castrense terme pral.n m es capellán castrense  
851 dret mercantil ca capità de la marina mercant | capitana de la marina mercant terme pral.n m, f es capitán de la marina mercante | capitán de la marina mercante, capitana de la marina mercante  
852 dret mercantil ca capità de vaixell | capitana de vaixell terme pral.n m, f es capitán de barco | capitán de barco, capitana de barco  
853 filosofia del dret ca capital terme pral.n m es capital  
854 dret mercantil ca capital desemborsat terme pral.n m es capital desembolsado  
855 dret mercantil ca capital social terme pral.n m es capital social  
856 dret mercantil ca capital subscrit terme pral.n m es capital suscrito  
857 filosofia del dret ca capitalisme terme pral.n m es capitalismo  
858 dret romà ca capítol terme pral.n m es capítulo  
859 història del dret ca capítol de cort terme pral.n m es capítulo de corte  
860 dret civil ca capítols matrimonials terme pral.n m pl es capitulaciones matrimoniales  es capítulos matrimoniales  
861 història del dret ca capitular terme pral.n m es capitular  
862 dret romà ca captiu | captiva terme pral.n m, f es cautivo | captiva  
863 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca caràcter propi terme pral.n m es carácter propio  
864 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca cardenal terme pral.n m es cardenal  
865 dret romà ca caritat terme pral.n f es caridad  
866 història del dret ca carlí | carlina terme pral.n m, f ca carlista sin. compl.n m, f es carlista  
867 història del dret ca carolingi | carolíngia terme pral.n m, f es carolingio | carolingia  
868 dret administratiu ca càrrec terme pral.n m es cargo  
869 dret constitucional ca càrrec de confiança terme pral.n m es cargo de confianza  
870 dret constitucional ca càrrec de designació política terme pral.n m es cargo de designación política  
871 dret constitucional ca càrrec electe terme pral.n m es cargo electo  
872 dret constitucional ca càrrec públic terme pral.n m es cargo público  
873 dret civil ca càrrega terme pral.n f es carga  
874 dret processal ca càrrega de la prova terme pral.n f es carga de la prueba  
875 dret laboral i de la seguretat social ca càrrega familiar terme pral.n f es carga familiar  
876 dret mercantil ca carregador | carregadora terme pral.n m, f es cargador | cargadora  
877 història del dret ca carta terme pral.n f es carta  
878 dret constitucional ca carta atorgada terme pral.n f es carta otorgada  
879 dret internacional ca carta credencial terme pral.n f es carta credencial  
880 dret laboral i de la seguretat social ca carta d'acomiadament terme pral.n f es carta de despido  
881 dret mercantil ca carta de crèdit terme pral.n f es carta de crédito  
882 història del dret ca carta de franquesa terme pral.n f ca carta de franquícia sin. compl.n f es carta de franquicia  
883 dret internacional ca carta de gabinet terme pral.n f es carta de gabinete  
884 història del dret ca carta de poblament terme pral.n f ca carta de població sin. compl.n f es carta de población  es carta de poblamiento  es carta puebla  
885 dret mercantil ca carta de port terme pral.n f es carta de porte  
886 dret internacional privat ca permís de residència terme pral.n m ca carta de residència sin. compl.n f es carta de residencia  es permiso de residencia  
887 dret laboral i de la seguretat social ca permís de treball terme pral.n m ca carta de treball sin. compl.n f es carta de trabajo  es permiso de trabajo  
888 dret internacional ca carta patent terme pral.n f es carta patente  
889 dret penal ca càrtel terme pral.n m es cartel  es cártel  
890 història del dret ca cas de cort terme pral.n m es caso de corte  
891 dret civil ca cas fortuït terme pral.n m es caso fortuito  
892 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca cas perplex terme pral.n m es caso perplejo  
893 dret constitucional ca casa reial terme pral.n f es casa real  
894 dret civil ca casat | casada terme pral.n m, f es casado | casada  
895 dret internacional ca casc blau [pl: cascos o cascs blaus] terme pral.n m es casco azul  
896 història del dret ca castlà terme pral.n m es castellano  
897 dret laboral i de la seguretat social ca catàleg de llocs de treball terme pral.n m es catálogo de puestos de trabajo  es inventario de puestos de trabajo  
898 dret administratiu ca càtedra terme pral.n f es cátedra  
899 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca catedral terme pral.n f es catedral  
900 dret administratiu ca catedràtic | catedràtica terme pral.n m, f es catedrático | catedrática  
901 filosofia del dret ca categoria terme pral.n f es categoría  
902 dret laboral i de la seguretat social ca categoria professional terme pral.n f ca categoria laboral sin. compl.n f es categoría profesional  es categoría laboral  
903 dret processal ca caució terme pral.n f es caución  
904 dret internacional privat ca caució d'arrelament en judici terme pral.n f ca fiança d'arrelament sin. compl.n f es caución de arraigo en juicio  es fianza de arraigo  
905 dret civil ca caució juratòria terme pral.n f es caución juratoria  
906 dret civil ca causa terme pral.n f es causa  
907 dret laboral i de la seguretat social ca causa d'acomiadament terme pral.n f es causa de despido  
908 dret penal ca causa de justificació terme pral.n f es causa de justificación  
909 dret laboral i de la seguretat social ca causa econòmica terme pral.n f es causa económica  
910 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca causa justa terme pral.n f es causa justa  
911 dret laboral i de la seguretat social ca causa productiva terme pral.n f es causa productiva  
912 dret laboral i de la seguretat social ca causa tècnica terme pral.n f es causa técnica  
913 dret civil ca drethavent terme pral.n m, f ca causahavent sin. compl.n m, f es causahabiente  es derechohabiente  
914 dret penal ca causalitat terme pral.n f es causalidad  
915 dret processal ca causant terme pral.n m, f es causante  
916 història del dret ca cavalcada terme pral.n f es cabalgada  
917 història del dret ca cavaller terme pral.n m es caballero  
918 dret mercantil ca cedent terme pral.n m, f es cedente  
919 dret processal ca cèdula terme pral.n f es cédula  
920 dret mercantil ca cèdula hipotecària terme pral.n f es cédula hipotecaria  
921 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca celebració terme pral.n f es celebración  
922 dret administratiu ca celeritat terme pral.n f es celeridad  
923 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca celibat terme pral.n m es celibato  
924 dret civil ca cens terme pral.n m es censo  
925 dret civil ca cens consignatiu terme pral.n m es censo consignativo  
926 dret constitucional ca cens electoral terme pral.n m es censo electoral  
927 dret civil ca cens emfitèutic terme pral.n m es censo enfitéutico  
928 dret civil ca cens reservatiu terme pral.n m es censo reservativo  
929 dret financer i tributari ca cens tributari terme pral.n m es censo tributario  
930 dret civil ca censal terme pral.n m es censal  
931 dret civil ca censal terme pral.adj es censal  
932 dret civil ca censalista terme pral.n m, f ca censaler | censalera sin. compl.n m, f ca censualista sin. compl.n m, f es censalista  es censualista  
933 dret civil ca censatari -ària terme pral.adj es censatario -a  
934 dret civil ca censatari -ària terme pral.adj es censitario -a  
935 dret mercantil ca censor | censora terme pral.n m, f es censor | censora  
936 dret mercantil ca censor de comptes | censora de comptes terme pral.n m, f es censor de cuentas | censora de cuentas  
937 dret mercantil ca censor jurat de comptes | censora jurada de comptes terme pral.n m, f es censor jurado de cuentas | censora jurada de cuentas  
938 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca censura terme pral.n f es censura  
939 dret laboral i de la seguretat social ca centre d'ensenyament terme pral.n m es centro de enseñanza  
940 dret laboral i de la seguretat social ca centre d'ensenyament concertat terme pral.n m es centro de enseñanza concertado  
941 dret laboral i de la seguretat social ca centre d'ensenyament privat terme pral.n m es centro de enseñanza privado  
942 dret laboral i de la seguretat social ca centre d'ensenyament públic terme pral.n m es centro de enseñanza público  
943 dret mercantil ca centre de contractació de mercaderies terme pral.n m es centro de contratación de mercancías  
944 dret penal ca centre de deshabituació terme pral.n m es centro de deshabituación  
945 dret laboral i de la seguretat social ca centre de formació professional terme pral.n m es centro de formación profesional  
946 dret laboral i de la seguretat social ca centre de treball terme pral.n m es centro de trabajo  
947 dret laboral i de la seguretat social ca centre especial d'ocupació terme pral.n m es centro especial de empleo  
948 dret penal ca centre psiquiàtric terme pral.n m es centro psiquiátrico  
949 dret romà ca centumvir terme pral.n m es centunviro  
950 dret romà ca centúria terme pral.n f es centuria  
951 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca cerimònia terme pral.n f es ceremonia  
952 filosofia del dret ca certesa terme pral.n f ca certitud sin. compl.n f es certeza  es certidumbre  
953 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca certesa moral terme pral.n f es certeza moral  
954 dret mercantil ca certificació terme pral.n f es certificación  
955 dret mercantil ca certificat terme pral.n m es certificación  es certificado  
956 dret mercantil ca certificat d'arqueig terme pral.n m es certificado de arqueo  
957 dret laboral i de la seguretat social ca certificat d'empresa terme pral.n m es certificado de empresa  
958 dret laboral i de la seguretat social ca certificat de formació terme pral.n m es certificado de formación  
959 dret laboral i de la seguretat social ca certificat de pràctiques terme pral.n m es certificado de prácticas  
960 dret laboral i de la seguretat social ca certificat de professionalitat terme pral.n m es certificado de profesionalidad  
961 dret laboral i de la seguretat social ca certificat de treball terme pral.n m es certificado de trabajo  
962 dret constitucional ca consell econòmic i social terme pral.n m ca CES sin. compl.n m es consejo económico y social  es CES  
963 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca cesaropapisme terme pral.n m es cesaropapismo  
964 dret constitucional ca cessament terme pral.n m ca cessació sin. compl.n f es cesación  es cese  
965 dret constitucional ca cessament del govern terme pral.n m es cese del gobierno  
966 dret civil ca cessió terme pral.n f es cesión  
967 dret internacional ca cessió d'ús terme pral.n f es cesión de uso  
968 dret civil ca cessió de béns terme pral.n f es cesión de bienes  
969 dret laboral i de la seguretat social ca cessió de treballadors terme pral.n f es cesión de trabajadores  
970 dret internacional privat ca cost i noli terme pral.n m ca CFR sin. compl.n m es coste y flete  es CFR  
971 filosofia del dret ca ciència del dret terme pral.n f ca ciència jurídica sin. compl.n f es ciencia del derecho  es ciencia jurídica  
972 filosofia del dret ca científic | científica terme pral.n m, f es científico | científica  
973 filosofia del dret ca cientisme terme pral.n m es cientificismo  es cientismo  
974 dret internacional privat ca cost, assegurança i noli terme pral.n m ca CIF sin. compl.n m es coste, seguro y flete  es CIF  
975 dret internacional ca cimera terme pral.n f es cumbre  
976 dret internacional ca ports i assegurança pagats fins a terme pral.n m pl ca CIP sin. compl.n m pl es transporte y seguro pagados hasta  es CIP  
977 dret mercantil ca circulació de béns terme pral.n f es circulación de bienes  
978 dret constitucional ca circular terme pral.n f es circular  
979 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca circumcisió terme pral.n f es circuncisión  
980 dret constitucional ca circumscripció electoral terme pral.n f es circunscripción electoral  
981 dret penal ca circumstància terme pral.n f es circunstancia  
982 dret penal ca eximent terme pral.n m ca circumstància eximent sin. compl.n f es eximente  es circunstancia eximente  
983 dret processal ca citació a dia cert terme pral.n f es citación a comparecencia  
984 dret civil ca citació a execució terme pral.n f es citación de remate  
985 dret processal ca citació a termini terme pral.n f es emplazamiento  
986 filosofia del dret ca ciutadà | ciutadana terme pral.n m, f es ciudadano | ciudadana  
987 història del dret ca ciutadà honrat terme pral.n m es ciudadano honrado  
988 dret constitucional ca ciutadania terme pral.n f es ciudadanía  
989 dret internacional ca ciutadania de la Unió Europea terme pral.n f ca ciutadania comunitària sin. compl.n f ca ciutadania de la Unió sin. compl.n f ca ciutadania europea sin. compl.n f es ciudadanía comunitaria  es ciudadanía de la Unión  es ciudadanía de la Unión Europea  es ciudadanía europea  
990 filosofia del dret ca ciutat terme pral.n f es ciudad  
991 història del dret ca clam terme pral.n m ca demanda sin. compl.n f ca reclamació sin. compl.n f es demanda  es reclamación  
992 dret laboral i de la seguretat social ca classe dirigent terme pral.n f es clase dirigente  
993 dret laboral i de la seguretat social ca classe obrera terme pral.n f es clase obrera  
994 dret laboral i de la seguretat social ca classe passiva terme pral.n f es clase pasiva  
995 dret laboral i de la seguretat social ca classe social terme pral.n f es clase social  
996 dret laboral i de la seguretat social ca classe treballadora terme pral.n f es clase trabajadora  
997 dret laboral i de la seguretat social ca classificació professional terme pral.n f es clasificación profesional  
998 dret laboral i de la seguretat social ca classisme terme pral.n m es clasismo  
999 dret civil ca clàusula terme pral.n f es cláusula  
1000 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula addicional terme pral.n f es cláusula adicional  
1001 dret internacional privat ca clàusula atributiva de competència terme pral.n f ca clàusula d'elecció de fòrum sin. compl.n f es cláusula atributiva de competencia  es cláusula de elección de foro  
1002 dret internacional ca clàusula Calvo terme pral.n f es cláusula Calvo  
1003 dret internacional ca clàusula compromissòria terme pral.n f es cláusula compromisoria  
1004 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula d'adhesió terme pral.n f es cláusula de adhesión  
1005 dret internacional ca clàusula d'excepció terme pral.n f es cláusula de escape  es cláusula de excepción  es cláusula escapatoria  
1006 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula de desvinculació salarial terme pral.n f ca clàusula d'inaplicació del règim salarial sin. compl.n f es cláusula de descuelgue salarial  es cláusula de inaplicación del régimen salarial  
1007 dret constitucional ca clàusula de consciència terme pral.n f es cláusula de conciencia  
1008 dret civil ca clàusula de constitut terme pral.n f es cláusula de constituto  
1009 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula de garantia terme pral.n f es cláusula de garantía  
1010 dret internacional ca clàusula de nació més afavorida terme pral.n f es cláusula de nación más favorecida  
1011 dret internacional ca clàusula de reciprocitat terme pral.n f es cláusula de reciprocidad  
1012 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula de revisió salarial terme pral.n f es cláusula de revisión salarial  
1013 dret internacional ca clàusula de salvaguarda terme pral.n f es cláusula de salvaguarda  
1014 dret constitucional ca clàusula de transformació social terme pral.n f es cláusula de transformación social  
1015 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula de vinculació a la totalitat terme pral.n f es cláusula de vinculación a la totalidad  
1016 dret internacional ca clàusula facultativa terme pral.n f es cláusula facultativa  
1017 dret civil ca clàusula penal terme pral.n f es cláusula penal  
1018 dret constitucional ca clàusula residual terme pral.n f es cláusula residual  
1019 dret laboral i de la seguretat social ca clàusula salarial terme pral.n f es cláusula salarial  
1020 història del dret ca clericat terme pral.n m ca clerecia sin. compl.n f ca clergat sin. compl.n m ca clero sin. compl.n m es clerecía  es clero  
1021 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca clergue terme pral.n m es clérigo  
1022 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca clericat regular terme pral.n m es clero regular  
1023 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca clericat secular terme pral.n m es clero secular  
1024 dret romà ca client | clienta terme pral.n m, f es cliente | cliente, clienta  
1025 dret mercantil ca clientela terme pral.n f es clientela  
1026 dret penal ca clonatge terme pral.n m ca clonació sin. compl.n f es clonación  
1027 dret penal ca coacció terme pral.n f es coacción  
1028 dret penal ca coactiu -iva terme pral.adj es coactivo -va  
1029 filosofia del dret ca coactivitat terme pral.n f es coactividad  
1030 dret processal ca coadjuvant terme pral.n m, f es coadyuvante  
1031 dret penal ca coartada terme pral.n f es coartada  
1032 dret mercantil ca coassegurança terme pral.n f es coaseguro  
1033 dret penal ca coautor | coautora terme pral.n m, f es coautor | coautora  
1034 dret penal ca coautoria terme pral.n f es coautoría  
1035 dret financer i tributari ca cobrament terme pral.n m es cobro  
1036 dret civil ca cobrament de l'indegut terme pral.n m es cobro de lo indebido  
1037 dret penal ca codelinqüència terme pral.n f es codelincuencia  
1038 dret penal ca codelinqüent terme pral.n m, f es codelincuente  
1039 dret processal ca codemandant terme pral.n m, f es codemandante  
1040 dret processal ca codemandat | codemandada terme pral.n m, f es codemandado | codemandada  
1041 filosofia del dret ca codi terme pral.n m es código  
1042 dret mercantil ca codi de conducta terme pral.n m es código de conducta  
1043 dret romà ca codicil terme pral.n m es codicilo  
1044 dret internacional ca codificació terme pral.n f es codificación  
1045 dret administratiu ca coerció terme pral.n f es coerción  
1046 dret administratiu ca coercitiu -iva terme pral.adj es coercitivo -va  
1047 dret civil ca cofiador | cofiadora terme pral.n m, f es cofiador | cofiadora  
1048 dret laboral i de la seguretat social ca cogestió terme pral.n f es cogestión  
1049 dret mercantil ca cogestor | cogestora terme pral.n m, f es cogestor | cogestora  
1050 dret romà ca cognació terme pral.n f es cognación  
1051 dret romà ca cognat | cognada terme pral.n m, f es cognado | cognada  
1052 dret romà ca cognatici -ícia terme pral.adj es cognaticio -cia  
1053 dret processal ca cognició terme pral.n f es cognición  
1054 dret romà ca cognició extraordinària terme pral.n f es cognición extraordinaria  
1055 filosofia del dret ca cognitiu -iva terme pral.adj es cognitivo -va  
1056 dret civil ca cognom terme pral.n m es apellido  
1057 filosofia del dret ca coherència de l'ordenament jurídic terme pral.n f es coherencia del ordenamiento jurídico  
1058 dret civil ca cohereu | cohereva, cohereua terme pral.n m, f es coheredero | coheredera  
1059 dret administratiu ca col·laboració terme pral.n f es colaboración  
1060 dret administratiu ca col·laborador | col·laboradora terme pral.n m, f es colaborador | colaboradora  
1061 dret civil ca col·lació de béns terme pral.n f es colación de bienes  
1062 dret civil ca col·lateral terme pral.adj es colateral  
1063 dret civil ca col·lateralitat terme pral.n f es colateralidad  
1064 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca col·lecta terme pral.n f es colecta  
1065 dret administratiu ca col·lectiu terme pral.n m es colectivo  
1066 dret administratiu ca col·lectiu -iva terme pral.adj es colectivo -va  
1067 dret civil ca col·legatari | col·legatària terme pral.n m, f es colegatario | colegataria  
1068 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca col·legi episcopal terme pral.n m es colegio episcopal  
1069 dret laboral i de la seguretat social ca col·legi professional terme pral.n m es colegio profesional  
1070 dret romà ca col·legialitat terme pral.n f es colegialidad  
1071 dret administratiu ca col·legiat | col·legiada terme pral.n m, f es colegiado | colegiada  
1072 dret penal ca col·lidir terme pral.v intr es colisionar  
1073 dret penal ca col·lisió terme pral.n f es colisión  
1074 dret penal ca col·lisió de deures terme pral.n f es colisión de deberes  
1075 dret penal ca col·lisió de drets terme pral.n f es colisión de derechos  
1076 filosofia del dret ca col·lisió de principis terme pral.n f es colisión de principios  
1077 dret laboral i de la seguretat social ca col·locació terme pral.n f es colocación  
1078 dret romà ca colonat terme pral.n m es colonato  
1079 dret internacional ca colònia terme pral.n f es colonia  
1080 dret internacional ca colonització terme pral.n f es colonización  
1081 dret mercantil ca comanda terme pral.n f es pedido  
1082 dret mercantil ca societat comanditària terme pral.n f ca comandita sin. compl.n f ca societat en comandita sin. compl.n f es sociedad comanditaria  es sociedad en comandita  
1083 dret mercantil ca comanditari | comanditària terme pral.n m, f ca soci comanditari | sòcia comanditària sin. compl.n m, f es comanditario | comanditaria  es socio comanditario | socia comanditaria  
1084 dret constitucional ca comarca terme pral.n f es comarca  
1085 dret internacional ca combatent terme pral.n m, f es combatiente  
1086 història del dret ca comentari terme pral.n m es comentario  
1087 dret romà ca comentarista terme pral.n m, f es comentarista  
1088 dret mercantil ca comerç terme pral.n m es comercio  
1089 dret mercantil ca comerç exterior terme pral.n m es comercio exterior  
1090 dret mercantil ca comerç interior terme pral.n m es comercio interior  
1091 dret mercantil ca comerciant terme pral.n m, f es comerciante  
1092 dret romà ca comicis terme pral.n m pl es comicios  
1093 dret romà ca comicis centuriats terme pral.n m pl es comicios centuriados  
1094 dret romà ca comicis curiats terme pral.n m pl es comicios curiados  
1095 dret romà ca comicis tributs terme pral.n m pl es comicios tributos  
1096 dret penal ca comís terme pral.n m ca decomís sin. compl.n m es comiso  es decomiso  
1097 dret mercantil ca comissari | comissària terme pral.n m, f es comisario | comisaria  
1098 dret mercantil ca comissari de la fallida | comissària de la fallida terme pral.n m, f es comisario de la quiebra | comisaria de la quiebra  
1099 dret administratiu ca comissió terme pral.n f es comisión  
1100 dret constitucional ca comissió consultiva terme pral.n f es comisión consultiva  
1101 dret constitucional ca comissió d'estudi terme pral.n f es comisión de estudio  
1102 dret internacional ca comissió d'investigació terme pral.n f es comisión de investigación  
1103 dret internacional ca comissió de conciliació terme pral.n f es comisión de conciliación  
1104 dret administratiu ca comissió de seguiment terme pral.n f es comisión de seguimiento  
1105 dret internacional ca comissió de verificació terme pral.n f es comisión de verificación  
1106 dret constitucional ca comissió legislativa terme pral.n f es comisión legislativa  
1107 dret constitucional ca comissió mixta terme pral.n f es comisión mixta  
1108 dret laboral i de la seguretat social ca comissió negociadora terme pral.n f es comisión negociadora  
1109 dret laboral i de la seguretat social ca comissió paritària terme pral.n f es comisión paritaria  
1110 dret constitucional ca comissió parlamentària terme pral.n f es comisión parlamentaria  
1111 dret penal ca comissió per omissió terme pral.n f ca omissió impròpia sin. compl.n f es comisión por omisión  es omisión impropia  
1112 dret constitucional ca comissió permanent terme pral.n f es comisión permanente  
1113 dret internacional privat ca comissió rogatòria terme pral.n f ca exhort internacional sin. compl.n m es comisión rogatoria  es exhorto internacional  
1114 dret constitucional ca comissionat | comissionada terme pral.n m, f es comisionado | comisionada  
1115 dret mercantil ca comissionista terme pral.n m, f es comisionista  
1116 dret civil ca comissori -òria terme pral.adj es comisorio -ria  
1117 dret administratiu ca comitè terme pral.n m es comité  
1118 dret financer i tributari ca comitè consultiu terme pral.n m es comité consultivo  
1119 dret financer i tributari ca comitè d'auditoria terme pral.n m es comité de auditoría  
1120 dret laboral i de la seguretat social ca comitè d'empresa terme pral.n m es comité de empresa  
1121 dret laboral i de la seguretat social ca comitè d'empresa conjunt terme pral.n m es comité de empresa conjunto  
1122 dret laboral i de la seguretat social ca comitè d'empresa europeu terme pral.n m es comité de empresa europeo  
1123 dret financer i tributari ca comitè de crisi terme pral.n m ca gabinet de crisi sin. compl.n m es comité de crisis  es gabinete de crisis  
1124 dret internacional ca comitè de gestió terme pral.n m es comité de gestión  
1125 dret internacional ca comitè de reglamentació terme pral.n m es comité de reglamentación  
1126 dret laboral i de la seguretat social ca comitè de seguretat i salut terme pral.n m es comité de seguridad y salud  
1127 dret laboral i de la seguretat social ca comitè de vaga terme pral.n m es comité de huelga  
1128 dret financer i tributari ca comitè executiu terme pral.n m es comité ejecutivo  
1129 dret laboral i de la seguretat social ca comitè intercentres terme pral.n m es comité intercentros  
1130 dret mercantil ca comitent terme pral.n m, f es comitente  
1131 dret internacional ca comitologia terme pral.n f es comitología  
1132 dret civil ca commixtió terme pral.n f es conmixtión  
1133 dret civil ca commoriència terme pral.n f es conmoriencia  
1134 dret civil ca comodant terme pral.n m, f es comodante  
1135 dret civil ca comodat terme pral.n m es comodato  
1136 dret civil ca comodatari | comodatària terme pral.n m, f es comodatario | comodataria  
1137 dret mercantil ca societat2 terme pral.n f ca companyia sin. compl.n f es compañía  es sociedad  
1138 dret processal ca compareixença terme pral.n f es comparecencia  
1139 dret processal ca comparèixer terme pral.v intr es comparecer  
1140 dret mercantil ca compendi terme pral.n m es compendio  
1141 dret civil ca compensació terme pral.n f es compensación  
1142 dret financer i tributari ca compensació de pèrdues terme pral.n f es compensación de pérdidas  
1143 dret mercantil ca compensació i liquidació de valors terme pral.n f es compensación y liquidación de valores  
1144 dret processal ca competència terme pral.n f es competencia  
1145 dret internacional privat ca competència alternativa terme pral.n f es competencia alternativa  
1146 dret constitucional ca competència compartida terme pral.n f es competencia compartida  
1147 dret constitucional ca competència concurrent terme pral.n f es competencia concurrente  
1148 dret mercantil ca competència deslleial terme pral.n f es competencia desleal  
1149 dret constitucional ca competència exclusiva terme pral.n f es competencia exclusiva  
1150 dret internacional privat ca competència exorbitant terme pral.n f es competencia exorbitante  
1151 dret internacional ca competència expressa terme pral.n f es competencia expresa  
1152 dret internacional ca competència extraterritorial terme pral.n f es competencia extraterritorial  
1153 dret processal ca competència funcional terme pral.n f es competencia funcional  
1154 dret constitucional ca competència horitzontal terme pral.n f es competencia horizontal  
1155 dret internacional ca competència implícita terme pral.n f es competencia implícita  
1156 dret constitucional ca competència indistinta terme pral.n f es competencia indistinta  
1157 dret internacional ca competència judicial internacional terme pral.n f es competencia judicial internacional  
1158 dret processal ca competència objectiva terme pral.n f es competencia objetiva  
1159 dret internacional ca competència personal terme pral.n f es competencia personal  
1160 dret internacional ca competència territorial terme pral.n f es competencia territorial  
1161 dret constitucional ca competència vertical terme pral.n f es competencia vertical  
1162 dret civil ca compilació terme pral.n f ca recopilació sin. compl.n f es compilación  es recopilación  
1163 dret laboral i de la seguretat social ca complement terme pral.n m es complemento  
1164 dret laboral i de la seguretat social ca complement ad personam terme pral.n m ca complement personal sin. compl.n m ca plus personal sin. compl.n m es complemento ad personam  es complemento personal  es plus personal  
1165 dret laboral i de la seguretat social ca complement d'antiguitat terme pral.n m ca plus d'antiguitat sin. compl.n m es complemento de antigüedad  es plus de antigüedad  
1166 dret laboral i de la seguretat social ca complement de destinació terme pral.n m es complemento de destino  
1167 dret laboral i de la seguretat social ca complement de lloc de treball terme pral.n m es complemento de puesto de trabajo  
1168 dret laboral i de la seguretat social ca complement específic terme pral.n m es complemento específico  
1169 dret laboral i de la seguretat social ca complement excategoria professional terme pral.n m es complemento ex categoría profesional  
1170 dret laboral i de la seguretat social ca complement exvinculació terme pral.n m es complemento ex vinculación  
1171 dret laboral i de la seguretat social ca complement pels beneficis de l'empresa terme pral.n m es complemento por los beneficios de la empresa  
1172 dret laboral i de la seguretat social ca complement pels resultats de l'empresa terme pral.n m es complemento por los resultados de la empresa  
1173 dret laboral i de la seguretat social ca complement per qualitat del treball terme pral.n m es complemento por calidad del trabajo  
1174 dret laboral i de la seguretat social ca complement per quantitat de treball terme pral.n m es complemento por cantidad de trabajo  
1175 dret laboral i de la seguretat social ca complement salarial terme pral.n m es complemento salarial  
1176 dret penal ca còmplice terme pral.n m, f es cómplice  
1177 dret penal ca complicitat terme pral.n f es complicidad  
1178 filosofia del dret ca compliment terme pral.n m es cumplimiento  
1179 dret penal ca compliment d'un deure terme pral.n m es cumplimiento de un deber  
1180 dret civil ca compravenda terme pral.n f es compraventa  
1181 dret mercantil ca compravenda a prova terme pral.n f es compraventa a prueba  
1182 dret mercantil ca compravenda a terminis terme pral.n f es compraventa a plazos  
1183 dret mercantil ca compravenda d'establiment terme pral.n f es compraventa de establecimiento  
1184 dret mercantil ca compravenda sobre mostres terme pral.n f es compraventa sobre muestras  
1185 filosofia del dret ca comprensió terme pral.n f es comprensión  
1186 dret civil ca compromís terme pral.n m es compromiso  
1187 dret processal ca compromissari | compromissària terme pral.n m, f es compromisario | compromisaria  
1188 dret financer i tributari ca comprovació administrativa terme pral.n f es comprobación administrativa  
1189 dret financer i tributari ca comprovació de valors terme pral.n f es comprobación de valores  
1190 dret financer i tributari ca comprovació limitada terme pral.n f es comprobación limitada  
1191 dret mercantil ca comptabilitat terme pral.n f es contabilidad  
1192 dret processal ca comptador | comptadora terme pral.n m, f es contador | contadora  
1193 dret civil ca comptador partidor | comptadora partidora terme pral.n m, f es contador partidor | contadora partidora  
1194 dret mercantil ca compte terme pral.n m es cuenta  
1195 dret mercantil ca compte anual terme pral.n m es cuentas anuales  
1196 dret mercantil ca compte consolidat terme pral.n m es cuenta consolidada  
1197 dret mercantil ca compte corrent terme pral.n m es cuenta corriente  
1198 dret mercantil ca compte d'explotació terme pral.n m es cuenta de explotación  
1199 dret civil ca compte de la tutela terme pral.n m es cuenta de la tutela  
1200 dret mercantil ca compte de pèrdues i guanys terme pral.n m ca compte de resultats sin. compl.n m es cuenta de pérdidas y ganancias  es cuenta de resultados  
1201 dret mercantil ca compte en participació terme pral.n m es cuenta en participación  
1202 dret administratiu ca compulsa terme pral.n f es compulsa  
1203 dret administratiu ca compulsió terme pral.n f es compulsión  
1204 dret civil ca còmput terme pral.n m es cómputo  
1205 dret laboral i de la seguretat social ca còmput de jornada terme pral.n m es cómputo de jornada  
1206 història del dret ca comtat terme pral.n m es condado  
1207 història del dret ca comte | comtessa terme pral.n m, f es conde | condesa  
1208 dret civil ca comuner | comunera terme pral.n m, f es comunero | comunera  
1209 dret administratiu ca comunicació terme pral.n f es comunicación  
1210 dret financer i tributari ca comunicació de dades terme pral.n f es comunicación de datos  
1211 dret mercantil ca comunicació pública terme pral.n f es comunicación pública  
1212 dret laboral i de la seguretat social ca comunicat d'accident de treball terme pral.n m es parte de accidente de trabajo  
1213 dret laboral i de la seguretat social ca comunicat mèdic terme pral.n m es parte médico  
1214 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca comunió terme pral.n f es comunión  
1215 filosofia del dret ca comunisme terme pral.n m es comunismo  
1216 filosofia del dret ca comunitat terme pral.n f es comunidad  
1217 dret constitucional ca comunitat autònoma terme pral.n f es comunidad autónoma  
1218 dret civil ca comunitat de béns terme pral.n f es comunidad de bienes  
1219 dret civil ca comunitat de pastures terme pral.n f es comunidad de pastos  
1220 dret internacional ca comunitat internacional terme pral.n f es comunidad internacional  
1221 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca institut de vida consagrada terme pral.n m ca comunitat religiosa sin. compl.n f ca orde religiós sin. compl.n m es comunidad religiosa  es instituto de vida consagrada  es orden religiosa  
1222 dret romà ca concebut terme pral.n m ca nasciturus sin. compl.n m es concebido  es nasciturus  
1223 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca concelebració terme pral.n f es concelebración  
1224 dret mercantil ca concentració d'empreses terme pral.n f es concentración de empresas  
1225 dret mercantil ca concentració de capitals terme pral.n f es concentración de capitales  
1226 dret mercantil ca concentració econòmica terme pral.n f es concentración económica  
1227 dret mercantil ca concentració parcel·lària terme pral.n f es concentración parcelaria  
1228 filosofia del dret ca concepció terme pral.n f es concepción  
1229 dret internacional privat ca concepte prejudicial terme pral.n m es concepto prejudicial  
1230 dret laboral i de la seguretat social ca concepte retributiu terme pral.n m es concepto retributivo  
1231 dret administratiu ca concert terme pral.n m es concierto  
1232 dret constitucional ca concert econòmic terme pral.n m es concierto económico  
1233 dret constitucional ca concert educatiu terme pral.n m es concierto educativo  
1234 dret laboral i de la seguretat social ca concertació social terme pral.n f es concertación social  
1235 dret administratiu ca concessió terme pral.n f es concesión  
1236 dret administratiu ca concessió administrativa terme pral.n f es concesión administrativa  
1237 dret internacional privat ca concessió de la nacionalitat terme pral.n f es concesión de la nacionalidad  
1238 dret administratiu ca concessionari | concessionària terme pral.n m, f es concesionario | concesionaria  
1239 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca concili terme pral.n m es concilio  
1240 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca concili ecumènic terme pral.n m es concilio ecuménico  
1241 dret processal ca conciliació terme pral.n f es conciliación  
1242 dret laboral i de la seguretat social ca conciliació extrajudicial terme pral.n f es conciliación extrajudicial  
1243 dret laboral i de la seguretat social ca conciliació individual terme pral.n f es conciliación individual  
1244 dret laboral i de la seguretat social ca conciliació judicial terme pral.n f es conciliación judicial  
1245 dret laboral i de la seguretat social ca conciliació laboral terme pral.n f es conciliación laboral  
1246 dret laboral i de la seguretat social ca conciliació prèvia terme pral.n f es conciliación previa  
1247 dret penal ca conclusions terme pral.n f pl es conclusiones  
1248 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca concordat terme pral.n m es concordato  
1249 dret romà ca concubinat terme pral.n m es concubinato  
1250 dret laboral i de la seguretat social ca concurrència terme pral.n f es concurrencia  
1251 dret laboral i de la seguretat social ca concurrència de convenis terme pral.n f es concurrencia de convenios  
1252 dret administratiu ca concurs terme pral.n m es concurso  
1253 dret administratiu ca concurs culpable terme pral.n m es concurso culpable  
1254 dret civil ca concurs de creditors terme pral.n m es concurso de acreedores  
1255 dret penal ca concurs de delictes terme pral.n m es concurso de delitos  
1256 dret penal ca concurs de lleis terme pral.n m es concurso de leyes  
1257 dret internacional privat ca concurs de punts de connexió terme pral.n m es concurso de puntos de conexión  
1258 dret administratiu ca concurs fortuït terme pral.n m es concurso fortuito  
1259 dret penal ca concurs ideal terme pral.n m es concurso ideal  
1260 dret penal ca concurs mediat terme pral.n m es concurso mediato  
1261 dret administratiu ca concurs oposició terme pral.n m es concurso-oposición  es concurso oposición  
1262 dret administratiu ca concurs punible terme pral.n m es concurso punible  
1263 dret penal ca concurs real terme pral.n m es concurso real  
1264 dret civil ca concursal terme pral.adj es concursal  
1265 dret civil ca concursant terme pral.n m, f es concursante  
1266 dret civil ca concursat | concursada terme pral.n m, f es concursado | concursada  
1267 dret penal ca condemna terme pral.n f es condena  
1268 dret penal ca condemna a costes terme pral.n f es condena de costas  es condena en costas  
1269 dret penal ca condemna condicional terme pral.n f es condena condicional  
1270 dret penal ca condemna ferma terme pral.n f es condena firme  
1271 dret penal ca condemnat | condemnada terme pral.n m, f es condenado | condenada  
1272 dret civil ca condició terme pral.n f es condición  
1273 dret laboral i de la seguretat social ca condició més beneficiosa terme pral.n f es condición más beneficiosa  
1274 dret penal ca condició objectiva de punibilitat terme pral.n f es condición objetiva de punibilidad  
1275 dret penal ca condició resolutòria terme pral.n f es condición resolutoria  
1276 dret penal ca condició suspensiva terme pral.n f es condición suspensiva  
1277 dret laboral i de la seguretat social ca condicions de treball terme pral.n f pl ca condicions laborals sin. compl.n f pl es condiciones de trabajo  es condiciones laborales  
1278 dret internacional privat ca condicions generals de contractació terme pral.n f pl es condiciones generales de contratación  
1279 dret laboral i de la seguretat social ca condicions generals del contracte terme pral.n f pl es condiciones generales del contrato  
1280 dret civil ca condomini terme pral.n m es condominio  
1281 dret civil ca condonació terme pral.n f es condonación  
1282 dret penal ca conducció temerària terme pral.n f es conducción temeraria  
1283 dret penal ca conducta col·lusòria terme pral.n f es conducta colusoria  
1284 filosofia del dret ca coneixement terme pral.n m es conocimiento  
1285 dret mercantil ca coneixement d'embarcament terme pral.n m es conocimiento de embarque  
1286 dret romà ca confarreació terme pral.n f es confarreación  
1287 dret laboral i de la seguretat social ca confederació sindical terme pral.n f es confederación sindical  
1288 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca conferència episcopal terme pral.n f es conferencia episcopal  
1289 dret internacional ca conferència internacional terme pral.n f es conferencia internacional  
1290 dret constitucional ca conferència sectorial terme pral.n f es conferencia sectorial  
1291 dret processal ca confessió terme pral.n f es confesión  
1292 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca confessió religiosa terme pral.n f es confesión religiosa  
1293 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca confessional terme pral.adj es confesional  
1294 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca confessionalitat terme pral.n f es confesionalidad  
1295 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca confessor terme pral.n m es confesor  
1296 dret penal ca confinament terme pral.n m es confinamiento  
1297 dret administratiu ca confirmació terme pral.n f es confirmación  
1298 dret administratiu ca confirmatori -òria terme pral.adj es confirmatorio -ria  
1299 dret civil ca conflicte terme pral.n m es conflicto  
1300 dret internacional ca conflicte armat terme pral.n m es conflicto armado  
1301 dret laboral i de la seguretat social ca conflicte col·lectiu terme pral.n m es conflicto colectivo  
1302 dret constitucional ca conflicte d'atribucions terme pral.n m es conflicto de atribuciones  
1303 dret internacional privat ca conflicte d'autoritats terme pral.n m es conflicto de autoridades  
1304 dret penal ca conflicte d'interessos terme pral.n m es conflicto de intereses  
1305 dret penal ca conflicte de competències terme pral.n m es conflicto de competencias  
1306 dret internacional privat ca conflicte de decisions terme pral.n m es conflicto de decisiones  
1307 dret internacional ca conflicte de jurisdiccions terme pral.n m es conflicto de jurisdicciones  
1308 dret internacional ca conflicte de lleis terme pral.n m es conflicto de leyes  
1309 dret internacional privat ca conflicte de nacionalitats terme pral.n m es conflicto de nacionalidades  
1310 dret internacional privat ca conflicte de qualificacions terme pral.n m es conflicto de calificaciones  
1311 filosofia del dret ca conflicte de regles terme pral.n m es conflicto de reglas  
1312 dret internacional privat ca conflicte de sistemes terme pral.n m es conflicto de sistemas  
1313 dret financer i tributari ca conflicte en l'aplicació de la norma tributària terme pral.n m es conflicto en la aplicación de la norma tributaria  
1314 dret laboral i de la seguretat social ca conflicte individual terme pral.n m es conflicto individual  
1315 dret internacional privat ca conflicte transitori de dret internacional privat terme pral.n m ca conflicte internacional transitori sin. compl.n m es conflicto internacional transitorio  es conflicto transitorio de derecho internacional privado  
1316 dret internacional privat ca conflicte mòbil terme pral.n m es conflicto móvil  
1317 dret laboral i de la seguretat social ca conflicte plural terme pral.n m es conflicto plural  
1318 dret internacional privat ca conflicte transitori de dret estranger terme pral.n m es conflicto transitorio de derecho extranjero  
1319 dret administratiu ca vistiplau terme pral.n m ca conformitat sin. compl.n f es conformidad  es conforme  es visto bueno  
1320 història del dret ca confraria terme pral.n f es cofradía  
1321 dret civil ca confusió terme pral.n f es confusión  
1322 dret civil ca confusió de drets terme pral.n f es confusión de derechos  
1323 dret laboral i de la seguretat social ca congelació salarial terme pral.n f es congelación salarial  
1324 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca congregació religiosa terme pral.n f es congregación religiosa  
1325 dret laboral i de la seguretat social ca congrés sindical terme pral.n m es congreso sindical  
1326 dret constitucional ca congruència terme pral.n f es congruencia  
1327 dret civil ca cònjuge terme pral.n m, f ca consort sin. compl.n m, f es cónyuge  es consorte  
1328 dret penal ca conjugicidi terme pral.n m es conyugicidio  
1329 dret romà ca connubi terme pral.n m es connubio  
1330 dret internacional ca conquerir terme pral.v tr ca conquistar sin. compl.v tr es conquistar  
1331 dret internacional ca conquesta terme pral.n f ca conquista sin. compl.n f es conquista  
1332 dret civil ca consanguinitat terme pral.n f es consanguinidad  
1333 filosofia del dret ca consciència terme pral.n f es conciencia  
1334 història del dret ca consell terme pral.n m es consejo  
1335 dret administratiu ca consell comarcal terme pral.n m es consejo comarcal  
1336 dret administratiu ca consell consultiu terme pral.n m es consejo consultivo  
1337 dret mercantil ca consell d'administració terme pral.n m es consejo de administración  
1338 dret administratiu ca consell d'estat terme pral.n m es consejo de estado  
1339 dret constitucional ca consell de ministres terme pral.n m es consejo de ministros  
1340 dret civil ca consell de tutela terme pral.n m es consejo de tutela  
1341 dret constitucional ca consell executiu terme pral.n m es consejo ejecutivo  
1342 dret constitucional ca consell obert terme pral.n m es concejo abierto  
1343 dret laboral i de la seguretat social ca consell obrer terme pral.n m es consejo obrero  
1344 dret mercantil ca consell rector terme pral.n m es consejo rector  
1345 dret laboral i de la seguretat social ca consell sindical terme pral.n m es consejo sindical  
1346 història del dret ca conseller terme pral.n m es concejal  
1347 dret constitucional ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
1348 dret mercantil ca conseller delegat | consellera delegada terme pral.n m, f es consejero delegado | consejera delegada  
1349 història del dret ca conseller en cap | consellera en cap terme pral.n m, f es consejero jefe | consejera jefa  
1350 història del dret ca conseller primer | consellera primera terme pral.n m, f es consejero primero | consejera primera  
1351 dret constitucional ca conselleria terme pral.n f es consejería  
1352 dret laboral i de la seguretat social ca consens terme pral.n m es consenso  
1353 dret laboral i de la seguretat social ca consens social terme pral.n m es consenso social  
1354 dret civil ca consentiment terme pral.n m es consentimiento  
1355 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca consentiment jurídicament eficaç terme pral.n m es consentimiento jurídicamente eficaz  
1356 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca consentiment matrimonial terme pral.n m es consentimiento matrimonial  
1357 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca consentiment naturalment suficient terme pral.n m es consentimiento naturalmente suficiente  
1358 dret penal ca conseqüència accessòria terme pral.n f es consecuencia accesoria  
1359 filosofia del dret ca conseqüència jurídica terme pral.n f es consecuencia jurídica  
1360 dret civil ca consignació terme pral.n f es consignación  
1361 dret mercantil ca consignatari | consignatària terme pral.n m, f es consignatario | consignataria  
1362 dret internacional ca cònsol terme pral.n m, f es cónsul  
1363 dret internacional ca cònsol de carrera terme pral.n m, f es cónsul de carrera  
1364 història del dret ca cònsol de mar terme pral.n m ca cònsol de llotja sin. compl.n m es cónsul de mar  
1365 dret internacional ca cònsol honorari | cònsol honorària terme pral.n m, f es cónsul honorario | cónsul honoraria  
1366 història del dret ca consolat terme pral.n m es consulado  
1367 història del dret ca consolat de mar terme pral.n m es consulado de mar  
1368 dret mercantil ca consolidació terme pral.n f es consolidación  
1369 dret financer i tributari ca consolidació fiscal terme pral.n f es consolidación fiscal  
1370 dret mercantil ca consolidació proporcional terme pral.n f es consolidación proporcional  
1371 dret administratiu ca consorci terme pral.n m es consorcio  
1372 dret laboral i de la seguretat social ca consorci empresarial terme pral.n m es consorcio empresarial  
1373 dret mercantil ca consort terme pral.n m, f es consorte  
1374 dret processal ca litisconsort terme pral.n m, f ca consort sin. compl.n m, f es consorte  es litisconsorte  
1375 dret penal ca conspiració terme pral.n f es conspiración  
1376 dret constitucional ca constitució terme pral.n f es constitución  
1377 dret constitucional ca constitució atorgada terme pral.n f es constitución otorgada  
1378 dret romà ca constitució imperial terme pral.n f es constitución imperial  
1379 història del dret ca constitucionalisme terme pral.n m es constitucionalismo  
1380 dret constitucional ca constitucionalitat terme pral.n f es constitucionalidad  
1381 dret processal ca constrènyer terme pral.v tr es apremiar  
1382 dret processal ca constrenyiment terme pral.n m es apremio  
1383 dret administratiu ca constrenyiment administratiu terme pral.n m es apremio administrativo  
1384 dret romà ca costum terme pral.n m ca consuetud sin. compl.n f es consuetud  es costumbre  
1385 història del dret ca consuetudinari -ària terme pral.adj es consuetudinario -ria  
1386 dret financer i tributari ca consulta tributària terme pral.n f es consulta tributaria  
1387 dret penal ca consumació terme pral.n f es consumación  
1388 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca consumació del matrimoni terme pral.n f es consumación del matrimonio  
1389 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca consumat -ada terme pral.adj es consumado -da  
1390 dret mercantil ca consumidor | consumidora terme pral.n m, f es consumidor | consumidora  
1391 dret penal ca consumpció terme pral.n f es consunción  
1392 dret administratiu ca contenciós administratiu [fem. contenciosa administrativa] terme pral.adj es contencioso-administrativo -va  
1393 dret processal ca contestació a la demanda terme pral.n f es contestación a la demanda  
1394 filosofia del dret ca context de descobriment [pl: contextos o contexts de descobriment] terme pral.n m es contexto de descubrimiento  
1395 filosofia del dret ca context de justificació terme pral.n m es contexto de justificación  
1396 dret civil ca contigu -a [pl: contigus -igües] terme pral.adj es colindante  es lindante  es lindero -ra  
1397 dret laboral i de la seguretat social ca contingència comuna terme pral.n f es contingencia común  
1398 dret laboral i de la seguretat social ca contingència professional terme pral.n f es contingencia profesional  
1399 dret constitucional ca contingut essencial terme pral.n m es contenido esencial  
1400 dret penal ca contraban1 terme pral.n m es contrabando  
1401 dret penal ca contraban2 terme pral.n m ca mercaderies de contraban sin. compl.n f pl ca partida de contraban sin. compl.n f es alijo  
1402 dret penal ca contrabandista terme pral.n m, f es contrabandista  
1403 dret administratiu ca contracta terme pral.n f es contrata  
1404 dret civil ca contractació terme pral.n f es contratación  
1405 dret laboral i de la seguretat social ca contractat | contractada terme pral.n m, f es contratado | contratada  
1406 dret civil ca contracte terme pral.n m es contrato  
1407 dret administratiu ca contracte administratiu terme pral.n m es contrato administrativo  
1408 dret civil ca contracte aleatori terme pral.n m es contrato aleatorio  
1409 dret mercantil ca contracte bancari terme pral.n m es contrato bancario  
1410 dret civil ca contracte bilateral terme pral.n m es contrato bilateral  
1411 dret civil ca contracte commutatiu terme pral.n m es contrato conmutativo  
1412 dret civil ca contracte d'adhesió terme pral.n m es contrato de adhesión  
1413 dret mercantil ca contracte d'agència terme pral.n m es contrato de agencia  
1414 dret laboral i de la seguretat social ca contracte d'aprenentatge terme pral.n m es contrato de aprendizaje  
1415 dret civil ca contracte d'arrendament terme pral.n m es contrato de arrendamiento  
1416 dret mercantil ca contracte d'edició terme pral.n m es contrato de edición  
1417 dret mercantil ca contracte d'enginyeria terme pral.n m es contrato de ingeniería  
1418 dret mercantil ca contracte d'hipoteca mobiliària terme pral.n m es contrato de hipoteca mobiliaria  
1419 dret civil ca contracte d'hostalatge terme pral.n m es contrato de hospedaje  
1420 dret mercantil ca contracte d'obra per empresa terme pral.n m es contrato de obra por empresa  
1421 dret mercantil ca contracte de comissió terme pral.n m es contrato de comisión  
1422 dret mercantil ca contracte de compravenda terme pral.n m es contrato de compraventa  
1423 dret mercantil ca contracte de compte corrent terme pral.n m es contrato de cuenta corriente  
1424 dret mercantil ca contracte de dipòsit terme pral.n m es contrato de depósito  
1425 dret mercantil ca contracte de facturació terme pral.n m es contrato de facturación  
1426 dret mercantil ca contracte de fiança terme pral.n m es contrato de fianza  
1427 dret mercantil ca contracte de franquícia terme pral.n m es contrato de franquicia  
1428 dret mercantil ca contracte de futurs terme pral.n m es contrato de futuros  
1429 dret mercantil ca contracte de garantia terme pral.n m es contrato de garantía  
1430 dret mercantil ca contracte de llicència de secret industrial terme pral.n m es contrato de licencia de secreto industrial  
1431 dret mercantil ca contracte de mediació terme pral.n m es contrato de mediación  
1432 dret civil ca contracte de mutu terme pral.n m ca mutu sin. compl.n m ca préstec sin. compl.n m es contrato de mutuo  es mutuo  
1433 dret mercantil ca contracte de pignoració terme pral.n m es contrato de pignoración  
1434 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de posada a disposició terme pral.n m es contrato de puesta a disposición  
1435 dret mercantil ca contracte de préstec terme pral.n m es contrato de préstamo  
1436 dret mercantil ca contracte de subministrament terme pral.n m es contrato de suministro  
1437 dret mercantil ca contracte de transferència de tecnologia terme pral.n m es contrato de transferencia de tecnología  
1438 dret mercantil ca contracte de transport terme pral.n m es contrato de transporte  
1439 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball terme pral.n m ca contracte laboral sin. compl.n m es contrato de trabajo  es contrato laboral  
1440 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball a domicili terme pral.n m es contrato de trabajo a domicilio  
1441 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball a temps complet terme pral.n m es contrato de trabajo a tiempo completo  
1442 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball a temps parcial terme pral.n m es contrato de trabajo a tiempo parcial  
1443 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball d'inserció terme pral.n m es contrato de trabajo de inserción  
1444 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball d'interinitat terme pral.n m es contrato de trabajo de interinidad  
1445 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball de durada determinada terme pral.n m es contrato de trabajo de duración determinada  
1446 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball de foment de la contractació indefinida terme pral.n m es contrato de trabajo de fomento de la contratación indefinida  
1447 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball de formació terme pral.n m es contrato de trabajo de formación  es contrato para la formación  
1448 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball de relleu terme pral.n m es contrato de trabajo de relevo  
1449 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball en grup terme pral.n m es contrato de trabajo en grupo  
1450 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball en pràctiques terme pral.n m es contrato de trabajo en prácticas  
1451 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció terme pral.n m es contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción  
1452 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per a la realització de treballs fixos discontinus terme pral.n m ca contracte de treball fix discontinu sin. compl.n m es contrato de trabajo fijo discontinuo  es contrato de trabajo para la realización de trabajos fijos discontinuos  
1453 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball fix periòdic terme pral.n m es contrato de trabajo fijo periódico  
1454 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per temps indefinit terme pral.n m ca contracte de treball indefinit sin. compl.n n ca contracte fix sin. compl.n m ca contracte indefinit sin. compl.n m es contrato de trabajo indefinido  es contrato de trabajo por tiempo indefinido  es contrato fijo  es contrato indefinido  
1455 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per a minusvàlids terme pral.n m es contrato de trabajo para minusválidos  
1456 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per a treballadors desocupats terme pral.n m es contrato de trabajo para trabajadores desempleados  
1457 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per a treballadors penats en institucions penitenciàries terme pral.n m es contrato de trabajo para trabajadores penados en instituciones penitenciarias  
1458 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball per obra o servei determinat terme pral.n m es contrato de trabajo por obra o servicio determinado  
1459 dret laboral i de la seguretat social ca contracte de treball temporal terme pral.n m es contrato de trabajo temporal  
1460 dret mercantil ca contracte estimatori terme pral.n m es contrato estimatorio  
1461 dret mercantil ca contracte mercantil terme pral.n m es contrato mercantil  
1462 dret civil ca contracte sinal·lagmàtic terme pral.n m es contrato sinalagmático  
1463 filosofia del dret ca contracte social terme pral.n m es contrato social  
1464 dret civil ca heretament2 terme pral.n m ca contracte successori sin. compl.n m ca pacte successori sin. compl.n m es heredamiento  es contrato sucesorio  es pacto sucesorio  
1465 filosofia del dret ca contractualisme terme pral.n m es contractualismo  
1466 filosofia del dret ca contradicció terme pral.n f es contradicción  
1467 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca contraent terme pral.n m, f es contrayente  
1468 història del dret ca contrafur terme pral.n m es contrafuero  
1469 dret mercantil ca contramestre | contramestra terme pral.n m, f es contramaestre  
1470 dret internacional ca contramesures terme pral.n f pl es contramedidas  
1471 filosofia del dret ca contrarevolució terme pral.n f es contrarrevolución  
1472 filosofia del dret ca contrasentit terme pral.n m es contrasentido  
1473 dret constitucional ca contrasignatura terme pral.n f ca referendament sin. compl.n m es refrendo  
1474 dret mercantil ca contravalor terme pral.n m es contravalor  
1475 dret financer i tributari ca contreta terme pral.n f es contraído  
1476 dret financer i tributari ca contribució terme pral.n f es contribución  
1477 dret financer i tributari ca contribució especial terme pral.n f es contribución especial  
1478 dret financer i tributari ca contribuent terme pral.n m, f es contribuyente  
1479 dret administratiu ca control terme pral.n m es control  
1480 dret penal ca control de canvis terme pral.n m es control de cambios  
1481 dret constitucional ca control de constitucionalitat terme pral.n f es control de constitucionalidad  
1482 dret internacional ca control internacional terme pral.n m es control internacional  
1483 dret internacional ca controvèrsia internacional terme pral.n f es controversia internacional  
1484 dret romà ca contuberni terme pral.n m es contubernio  
1485 dret administratiu ca convalidació terme pral.n f es convalidación  
1486 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca convalidació del matrimoni terme pral.n f ca revalidació del matrimoni sin. compl.n f es convalidación del matrimonio  es revalidación del matrimonio  
1487 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca convalidació simple del matrimoni terme pral.n f es convalidación simple del matrimonio  
1488 dret constitucional ca convenció terme pral.n f es convención  
1489 dret administratiu ca conveni terme pral.n m es convenio  
1490 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu terme pral.n m es convenio colectivo  
1491 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu d'empresa terme pral.n m es convenio colectivo de empresa  
1492 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu de grup d'empreses terme pral.n m es convenio colectivo de grupo de empresas  
1493 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu estatutari terme pral.n m es convenio colectivo estatutario  
1494 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu extraestatutari terme pral.n m es convenio colectivo extraestatutario  
1495 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu interprofessional terme pral.n m es convenio colectivo interprofesional  
1496 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu marc terme pral.n m ca conveni marc sin. compl.n m es convenio colectivo marco  es convenio marco  
1497 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu sectorial terme pral.n m es convenio colectivo de sector profesional  es convenio colectivo sectorial  
1498 dret laboral i de la seguretat social ca conveni col·lectiu supraempresarial terme pral.n m es convenio colectivo supraempresarial  
1499 dret mercantil ca conveni de creditors terme pral.n m es convenio de acreedores  
1500 dret laboral i de la seguretat social ca conveni franja terme pral.n m es convenio franja  
1501 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca conveni regulador terme pral.n m es convenio regulador  
1502 dret administratiu ca conversió terme pral.n f es conversión  
1503 dret administratiu ca convocatòria terme pral.n f es convocatoria  
1504 dret penal ca cooperació terme pral.n f es cooperación  
1505 dret internacional ca cooperació internacional terme pral.n f es cooperación internacional  
1506 dret internacional ca cooperació policial i judicial en matèria penal terme pral.n f ca CPJP sin. compl.n f es cooperación policial y judicial en materia penal  es CPJP  
1507 dret internacional ca cooperació política terme pral.n f es cooperación política  
1508 dret internacional ca cooperació política europea terme pral.n f ca CPE sin. compl.n f es cooperación política europea  es CPE  
1509 dret internacional ca cooperació reforçada europea terme pral.n f es cooperación reforzada europea  
1510 dret internacional ca cooperació transfronterera terme pral.n f es cooperación transfronteriza  
1511 dret penal ca cooperador | cooperadora terme pral.n m, f es cooperador | cooperadora  
1512 dret mercantil ca societat cooperativa terme pral.n f ca cooperativa sin. compl.n f es cooperativa  es sociedad cooperativa  
1513 dret laboral i de la seguretat social ca cooperativista terme pral.n m, f es cooperativista  
1514 dret mercantil ca cooptació terme pral.n f es cooptación  
1515 dret constitucional ca coordinació terme pral.n f es coordinación  
1516 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca coordinacionisme terme pral.n m es coordinacionismo  
1517 dret laboral i de la seguretat social ca còpia bàsica terme pral.n f es copia básica  
1518 dret constitucional ca copríncep | coprincesa terme pral.n m, f es copríncipe | coprincesa  
1519 dret constitucional ca corona terme pral.n f es corona  
1520 dret civil ca corporació terme pral.n f es corporación  
1521 dret civil ca corporatiu -iva terme pral.adj es corporativo -va  
1522 dret laboral i de la seguretat social ca corporativisme terme pral.n m es corporativismo  
1523 dret mercantil ca corredor de comerç | corredora de comerç terme pral.n m, f es corredor de comercio | corredora de comercio  
1524 dret mercantil ca corredor intèrpret de vaixells | corredora intèrpret de vaixells terme pral.n m, f ca intèrpret de vaixells sin. compl.n m, f es corredor intérprete de buques | corredora intérprete de buques  es intérprete de buques  
1525 història del dret ca corregidor terme pral.n m es corregidor  
1526 història del dret ca corregiment terme pral.n m es corregimiento  
1527 dret internacional ca correu diplomàtic | correu diplomàtica terme pral.n m, f es correo diplomático | correo diplomática  
1528 dret penal ca corrupció de menors terme pral.n f es corrupción de menores  
1529 història del dret ca cort terme pral.n m es corte  
1530 història del dret ca cort terme pral.n f es corte  
1531 dret internacional privat ca cortesia internacional terme pral.n f es cortesía internacional  
1532 dret penal ca cos del delicte terme pral.n m es cuerpo del delito  
1533 dret constitucional ca cos electoral terme pral.n m es cuerpo electoral  
1534 dret administratiu ca cos legal terme pral.n m es cuerpo legal  
1535 dret processal ca cosa jutjada terme pral.n f es cosa juzgada  
1536 filosofia del dret ca cosmopolitisme terme pral.n m es cosmopolitismo  
1537 dret processal ca costes terme pral.n f pl es costas  
1538 dret internacional ca costum internacional terme pral.n m es costumbre internacional  
1539 dret laboral i de la seguretat social ca costum laboral terme pral.n m es costumbre laboral  
1540 dret constitucional ca costum parlamentari terme pral.n m es costumbre parlamentaria  
1541 història del dret ca costums de mar terme pral.n m pl es costumbres de mar  
1542 història del dret ca costums dels avantpassats terme pral.n m pl es costumbres de los antepasados  
1543 dret mercantil ca cotitular terme pral.n m, f es cotitular  
1544 dret laboral i de la seguretat social ca cotització a la seguretat social terme pral.n f es cotización a la seguridad social  
1545 dret laboral i de la seguretat social ca cotització sindical terme pral.n f es cotización sindical  
1546 dret internacional ca ports pagats fins a terme pral.n m pl ca CPT sin. compl.n m pl es transporte pagado hasta  es CPT  
1547 dret mercantil ca crèdit terme pral.n m es crédito  
1548 dret financer i tributari ca crèdit d'impost terme pral.n m es crédito de impuesto  
1549 dret mercantil ca crèdit documentari terme pral.n m es crédito documentario  
1550 dret civil ca crèdit hipotecari terme pral.n m es crédito hipotecario  
1551 dret laboral i de la seguretat social ca crèdit horari terme pral.n m es crédito horario  es crédito de horas  
1552 dret financer i tributari ca crèdit incobrable terme pral.n m es crédito incobrable  
1553 dret civil ca crèdit litigiós terme pral.n m es crédito litigioso  
1554 dret financer i tributari ca crèdit pressupostari terme pral.n m es crédito presupuestario  
1555 dret civil ca crèdit refaccionari terme pral.n m es crédito refaccionario  
1556 dret financer i tributari ca crèdit tributari terme pral.n m es crédito tributario  
1557 dret mercantil ca creditici -ícia terme pral.adj es crediticio -cia  
1558 dret mercantil ca creditor | creditora terme pral.n m, f es acreedor | acreedora  
1559 filosofia del dret ca creença terme pral.n f es creencia  
1560 dret constitucional ca crida a tornar a l'ordre terme pral.n f es llamada al orden  
1561 dret processal ca crida al tercer terme pral.n f es llamamiento a tercero  
1562 dret processal ca crida i cerca terme pral.n f es busca y captura  es llamamiento y busca  
1563 dret civil ca cridat | cridada terme pral.n m, f es llamado | llamada  
1564 dret penal ca crim terme pral.n m es crimen  
1565 dret internacional ca crim contra la humanitat terme pral.n m es crimen contra la humanidad  
1566 dret internacional ca crim contra la pau terme pral.n m es crimen contra la paz  
1567 dret internacional ca crim de guerra terme pral.n m es crimen de guerra  
1568 dret internacional ca crim de lesa humanitat terme pral.n m es crimen de lesa humanidad  
1569 dret internacional ca crim internacional terme pral.n m es crimen internacional  
1570 dret penal ca criminal terme pral.n m, f es criminal  
1571 dret penal ca criminologia terme pral.n f es criminología  
1572 filosofia del dret ca crisi terme pral.n f es crisis  
1573 filosofia del dret ca cristianisme terme pral.n m es cristianismo  
1574 dret penal ca imprudència terme pral.n f ca culpa sin. compl.n f es culpa  es imprudencia  
1575 dret penal ca culpabilitat terme pral.n f es culpabilidad  
1576 dret penal ca culpable terme pral.n m, f es culpable  
1577 dret penal ca imprudent terme pral.adj ca culpós -osa sin. compl.adj es culposo -sa  es imprudente  
1578 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca culte terme pral.n m es culto  
1579 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca cultual terme pral.adj es cultual  
1580 dret mercantil ca cupó terme pral.n m es cupón  
1581 dret civil ca curador | curadora terme pral.n m, f es curador | curadora  
1582 dret civil ca curadoria terme pral.n f es curaduría  
1583 dret civil ca curatela terme pral.n f es curatela  
1584 dret romà ca cúria terme pral.n f es curia  
1585 història del dret ca cúria comtal terme pral.n f es curia condal  
1586 història del dret ca cúria règia terme pral.n f es curia regia  
1587 dret laboral i de la seguretat social ca currículum [pl: currículums] terme pral.n m es currículo [pl: currículos]  
1588 dret internacional ca curs d'aigua internacional terme pral.n m es curso de agua internacional  
1589 dret romà ca curul terme pral.adj es curul  
1590 dret civil ca custòdia terme pral.n f es custodia  
1591 dret civil ca dació en pagament terme pral.n f es dación en pago  
1592 dret constitucional ca dades personals terme pral.n f pl es datos personales  
1593 dret penal ca dàdiva terme pral.n f es dádiva  
1594 dret internacional ca lliurat a frontera terme pral.n m ca DAF sin. compl.n m es entregada en frontera  es DAF  
1595 dret romà ca damnació terme pral.n f es damnación  
1596 dret romà ca dany terme pral.n m es daño  
1597 dret laboral i de la seguretat social ca dany derivat del treball terme pral.n m es daño derivado del trabajo  
1598 dret civil ca dany emergent terme pral.n m es daño emergente  
1599 dret penal ca danys terme pral.n m pl es daños  
1600 dret civil ca danys i perjudicis terme pral.n m pl es daños y perjuicios  
1601 dret internacional ca lliurat amb drets pagats terme pral.n m ca DDP sin. compl.n m es entregada derechos pagados  es DDP  
1602 dret internacional ca lliurat amb drets no pagats terme pral.n m ca DDU sin. compl.n m es entregada derechos no pagados  es DDU  
1603 dret civil ca debat terme pral.n m es debate  
1604 dret constitucional ca debat de totalitat terme pral.n m es debate de totalidad  
1605 dret constitucional ca debat parlamentari terme pral.n m es debate parlamentario  
1606 dret romà ca decemvir terme pral.n m es decenvir  es decenviro  
1607 dret romà ca decemvirat terme pral.n m es decenvirato  
1608 dret internacional ca decisió marc terme pral.n f es decisión marco  
1609 dret internacional ca decisió obligatòria terme pral.n f es decisión obligatoria  
1610 dret administratiu ca decisió1 terme pral.n f es decisión  
1611 dret processal ca decisió2 terme pral.n f es fallo  
1612 dret processal ca declaració terme pral.n f es declaración  
1613 dret financer i tributari ca declaració censal terme pral.n f es declaración censal  
1614 dret constitucional ca declaració d'urgència terme pral.n f es declaración de urgencia  
1615 dret constitucional ca declaració de concurs terme pral.n f es declaración de concurso  
1616 dret financer i tributari ca declaració de fallida terme pral.n f es declaración de quiebra  
1617 dret constitucional ca declaració de guerra terme pral.n f es declaración de guerra  
1618 dret financer i tributari ca declaració de la renda terme pral.n f es declaración de la renta  
1619 dret financer i tributari ca declaració de lesivitat terme pral.n f es declaración de lesividad  
1620 dret financer i tributari ca declaració de responsabilitat terme pral.n f es declaración de responsabilidad  
1621 dret financer i tributari ca declaració liquidació terme pral.n f es declaración-liquidación  
1622 dret financer i tributari ca declaració tributària terme pral.n f es declaración tributaria  
1623 dret processal ca declinatòria terme pral.n f es declinatoria  
1624 dret processal ca declinatòria de jurisdicció terme pral.n f es declinatoria de jurisdicción  
1625 dret internacional privat ca declinatòria internacional terme pral.n f es declinatoria internacional  
1626 dret constitucional ca decret terme pral.n m es decreto  
1627 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca decret confirmatori terme pral.n m es decreto confirmatorio  
1628 dret constitucional ca decret legislatiu terme pral.n m es decreto legislativo  
1629 dret constitucional ca decret llei [pl: decrets llei] terme pral.n m es decreto ley  
1630 història del dret ca decretal terme pral.adj es decretal  
1631 història del dret ca decretal terme pral.n f es decretal  
1632 història del dret ca decretalista terme pral.n m, f es decretalista  
1633 història del dret ca decretista terme pral.n m, f es decretista  
1634 dret romà ca decúria terme pral.n f es decuria  
1635 dret romà ca decurió terme pral.n m es decurión  
1636 dret laboral i de la seguretat social ca jornada a temps complet terme pral.n f ca dedicació a temps complet sin. compl.n f ca treball a temps complet sin. compl.n m es dedicación a tiempo completo  es jornada a tiempo completo  es trabajo a tiempo completo  
1637 dret laboral i de la seguretat social ca jornada a temps parcial terme pral.n f ca dedicació a temps parcial sin. compl.n f ca treball a temps parcial sin. compl.n m es jornada a tiempo parcial  es dedicación a tiempo parcial  es trabajo a tiempo parcial  
1638 dret laboral i de la seguretat social ca dedicació plena terme pral.n f ca dedicació exclusiva sin. compl.n f es dedicación plena  es dedicación exclusiva  es plena dedicación  
1639 filosofia del dret ca deducció terme pral.n f es deducción  
1640 filosofia del dret ca deduïble terme pral.adj es deducible  
1641 dret processal ca defecte de forma terme pral.n m es defecto de forma  
1642 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca defecte de forma canònica terme pral.n m es defecto de forma canónica  
1643 dret civil ca vici ocult terme pral.n m ca defecte ocult sin. compl.n m es defecto oculto  es vicio oculto  
1644 dret mercantil ca defensa de la competència terme pral.n f es defensa de la competencia  
1645 dret romà ca defensor | defensora terme pral.n m, f es defensor | defensora  
1646 dret constitucional ca defensor del poble | defensora del poble terme pral.n m, f es defensor del pueblo | defensora del pueblo  
1647 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca defensor del vincle | defensora del vincle terme pral.n m, f es defensor del vínculo | defensora del vínculo  
1648 dret civil ca defensor judicial | defensora judicial terme pral.n m, f es defensor judicial | defensora judicial  
1649 filosofia del dret ca definició terme pral.n f es definición  
1650 dret penal ca defraudació terme pral.n f es defraudación  
1651 dret penal ca defraudació de fluid elèctric terme pral.n f es defraudación de fluido eléctrico  
1652 dret civil ca defunció terme pral.n f es defunción  
1653 dret administratiu ca degà | degana terme pral.n m, f es decano | decana  
1654 dret administratiu ca deganat terme pral.n m es decanato  
1655 dret civil ca deixa terme pral.n f es manda  
1656 dret civil ca delació terme pral.n f es delación  
1657 dret civil ca delat | delada terme pral.n m, f es delado | delada  
1658 dret administratiu ca delegació terme pral.n f es delegación  
1659 dret constitucional ca delegació del govern terme pral.n f es delegación del gobierno  
1660 dret constitucional ca delegació legislativa terme pral.n f es delegación legislativa  
1661 dret constitucional ca delegació territorial terme pral.n f es delegación territorial  
1662 dret laboral i de la seguretat social ca delegat de personal | delegada de personal terme pral.n m, f es delegado de personal | delegada de personal  
1663 dret laboral i de la seguretat social ca delegat de prevenció | delegada de prevenció terme pral.n m, f es delegado de prevención | delegada de prevención  
1664 dret constitucional ca delegat del govern | delegada del govern terme pral.n m, f es delegado del gobierno | delegada del gobierno  
1665 dret laboral i de la seguretat social ca delegat sindical | delegada sindical terme pral.n m, f es delegado sindical | delegada sindical  
1666 dret constitucional ca delegat territorial | delegada territorial terme pral.n m, f es delegado territorial | delegada territorial  
1667 filosofia del dret ca deliberació terme pral.n f es deliberación  
1668 dret penal ca delicte terme pral.n m es delito  
1669 dret penal ca delicte complex [pl: delictes complexos] terme pral.n m es delito complejo  
1670 dret penal ca delicte compost [pl: delictes compostos o composts] terme pral.n m es delito compuesto  
1671 dret penal ca delicte comú terme pral.n m es delito común  
1672 dret processal ca delicte connex [pl: delictes connexos] terme pral.n m es delito conexo  
1673 dret penal ca delicte consumat terme pral.n m es delito consumado  
1674 dret penal ca delicte continuat terme pral.n m es delito continuado  
1675 dret penal ca delicte contra el dret a la pròpia imatge terme pral.n m es delito contra el derecho a la propia imagen  
1676 dret penal ca delicte contra el dret de gents terme pral.n m es delito contra el derecho de gentes  
1677 dret penal ca delicte contra el patrimoni terme pral.n m es delito contra el patrimonio  
1678 dret penal ca delicte contra el respecte als difunts terme pral.n m es delito contra el respeto a los difuntos  
1679 dret penal ca delicte contra els béns protegits terme pral.n m es delito contra los bienes protegidos  
1680 dret penal ca delicte contra els drets dels ciutadans estrangers terme pral.n m es delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros  
1681 dret penal ca delicte contra els drets dels treballadors terme pral.n m es delito contra los derechos de los trabajadores  
1682 dret penal ca delicte contra els drets i deures familiars terme pral.n m es delito contra los derechos y deberes familiares  
1683 dret penal ca delicte contra els drets individuals terme pral.n m es delito contra los derechos individuales  
1684 dret penal ca delicte contra els recursos naturals i el medi ambient terme pral.n m ca delicte ecològic sin. compl.n m es delito contra los recursos naturales y el medio ambiente  es delito ecológico  
1685 dret penal ca delicte contra els sentiments religiosos terme pral.n m es delito contra los sentimientos religiosos  
1686 dret penal ca delicte contra l'administració de justícia terme pral.n m es delito contra la administración de justicia  
1687 dret penal ca delicte contra l'administració pública terme pral.n m es delito contra la administración pública  
1688 dret penal ca delicte contra l'honor terme pral.n m es delito contra el honor  
1689 dret penal ca delicte contra l'ordre públic terme pral.n m es delito contra el orden público  
1690 dret penal ca delicte contra l'ordre socioeconòmic terme pral.n m es delito contra el orden socioeconómico  
1691 dret penal ca delicte contra la comunitat internacional terme pral.n m es delito contra la comunidad internacional  
1692 dret penal ca delicte contra la constitució terme pral.n m es delito contra la constitución  
1693 dret penal ca delicte contra la corona terme pral.n m es delito contra la corona  
1694 dret penal ca delicte contra la hisenda pública terme pral.n m es delito contra la hacienda pública  
1695 dret penal ca delicte contra la integritat moral terme pral.n m es delito contra la integridad moral  
1696 dret penal ca delicte contra la intimitat terme pral.n m es delito contra la intimidad  
1697 dret penal ca delicte contra la inviolabilitat de domicili terme pral.n m es delito contra la inviolabilidad de domicilio  
1698 dret penal ca delicte contra la llibertat terme pral.n m es delito contra la libertad  
1699 dret penal ca delicte contra la llibertat de consciència terme pral.n m es delito contra la libertad de conciencia  
1700 dret penal ca delicte contra la llibertat sexual terme pral.n m es delito contra la libertad sexual  
1701 dret penal ca delicte contra la salut pública terme pral.n m es delito contra la salud pública  
1702 dret penal ca delicte contra la seguretat col·lectiva terme pral.n m es delito contra la seguridad colectiva  
1703 dret penal ca delicte contra la seguretat de l'estat terme pral.n m es delito contra la seguridad del estado  
1704 dret penal ca delicte contra la seguretat del trànsit terme pral.n m es delito contra la seguridad del tráfico  
1705 dret penal ca delicte contra la seguretat social terme pral.n m es delito contra la seguridad social  
1706 dret penal ca delicte contra les garanties constitucionals terme pral.n m es delito contra las garantías constitucionales  
1707 dret penal ca delicte contra les institucions de l'estat terme pral.n m es delito contra las instituciones del estado  
1708 dret penal ca delicte contra les persones terme pral.n m es delito contra las personas  
1709 dret penal ca delicte contra les relacions familiars terme pral.n m es delito contra las relaciones familiares  
1710 dret penal ca delicte d'acció terme pral.n m es delito de acción  
1711 dret penal ca delicte d'estat terme pral.n m es delito de estado  
1712 dret penal ca delicte d'estralls terme pral.n m es delito de estragos  
1713 dret penal ca delicte d'impremta terme pral.n m es delito de imprenta  
1714 dret penal ca delicte d'incendi terme pral.n m es delito de incendio  
1715 dret penal ca delicte d'omissió terme pral.n m es delito de omisión  
1716 dret penal ca delicte d'opinió terme pral.n m es delito de opinión  
1717 dret penal ca delicte de comissió per omissió terme pral.n m es delito de comisión por omisión  
1718 dret penal ca delicte de lesió terme pral.n m es delito de lesión  
1719 dret penal ca delicte de manipulació genètica terme pral.n m es delito de manipulación genética  
1720 dret penal ca delicte de mera activitat terme pral.n m es delito de mera actividad  
1721 dret penal ca delicte de mitjans indeterminats terme pral.n m es delito de medios indeterminados  
1722 dret penal ca delicte de perill terme pral.n m es delito de peligro  
1723 dret penal ca delicte de pròpia mà terme pral.n m es delito de propia mano  
1724 dret penal ca delicte de rebel·lió terme pral.n m es delito de rebelión  
1725 dret penal ca delicte de resultat terme pral.n m es delito de resultado  
1726 dret penal ca delicte de risc catastròfic terme pral.n m es delito de riesgo catastrófico  
1727 dret penal ca delicte de terrorisme terme pral.n m es delito de terrorismo  
1728 dret penal ca delicte de tortura terme pral.n m es delito de tortura  
1729 dret penal ca delicte electoral terme pral.n m es delito electoral  
1730 dret penal ca delicte especial terme pral.n m es delito especial  
1731 dret penal ca delicte exhaurit terme pral.n m es delito agotado  
1732 dret penal ca delicte flagrant terme pral.n m es delito flagrante  
1733 dret penal ca delicte frustrat terme pral.n m es delito frustrado  
1734 dret penal ca temptativa inidònia terme pral.n f ca delicte impossible sin. compl.n m es delito imposible  es tentativa inidónea  
1735 dret penal ca delicte intentat terme pral.n m es delito intentado  
1736 dret internacional ca delicte internacional terme pral.n m es delito internacional  
1737 dret penal ca delicte irreal terme pral.n m es delito irreal  
1738 dret penal ca delicte massa terme pral.n m es delito masa  
1739 dret penal ca delicte monetari terme pral.n m es delito monetario  
1740 dret penal ca delicte mutilat en dos actes terme pral.n m es delito mutilado en dos actos  
1741 dret penal ca delicte permanent terme pral.n m es delito permanente  
1742 dret penal ca delicte preterintencional terme pral.n m es delito preterintencional  
1743 dret penal ca delicte putatiu terme pral.n m es delito putativo  
1744 dret penal ca delicte relatiu a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants terme pral.n m es delito relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes  
1745 dret penal ca delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques terme pral.n m es delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas  
1746 dret penal ca delicte relatiu a l'ordenació del territori terme pral.n m es delito relativo a la ordenación del territorio  
1747 dret penal ca delicte relatiu a la defensa nacional terme pral.n m es delito relativo a la defensa nacional  
1748 dret penal ca delicte relatiu a la propietat industrial terme pral.n m es delito relativo a la propiedad industrial  
1749 dret penal ca delicte relatiu a la propietat intel·lectual terme pral.n m es delito relativo a la propiedad intelectual  
1750 dret penal ca delicte relatiu a la protecció de la flora i la fauna terme pral.n m es delito relativo a la protección de la flora y la fauna  
1751 dret penal ca delicte relatiu a la protecció del patrimoni històric terme pral.n m es delito relativo a la protección del patrimonio histórico  
1752 dret penal ca delicte relatiu al mercat i als consumidors terme pral.n m es delito relativo al mercado y a los consumidores  
1753 dret penal ca delicte societari terme pral.n m es delito societario  
1754 dret civil ca delimitació i fitació terme pral.n f es deslinde y amojonamiento  
1755 dret penal ca delinqüència terme pral.n f es delincuencia  
1756 dret penal ca delinqüent terme pral.n m, f es delincuente  
1757 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca delme terme pral.n m es diezmo  
1758 filosofia del dret ca demagògia terme pral.n f es demagogia  
1759 filosofia del dret ca demagògic -a terme pral.adj es demagógico -ca  
1760 dret constitucional ca demanda terme pral.n f es demanda  
1761 dret processal ca demandant terme pral.n m, f es demandante  
1762 dret processal ca demandat | demandada terme pral.n m, f es demandado | demandada  
1763 dret constitucional ca democràcia terme pral.n f es democracia  
1764 dret constitucional ca democràcia directa terme pral.n f es democracia directa  
1765 dret laboral i de la seguretat social ca democràcia industrial terme pral.n f es democracia industrial  
1766 dret constitucional ca democràcia parlamentària terme pral.n f es democracia parlamentaria  
1767 dret constitucional ca democràcia participativa terme pral.n f es democracia participativa  
1768 dret constitucional ca democràcia popular terme pral.n f es democracia popular  
1769 dret constitucional ca democràcia representativa terme pral.n f es democracia representativa  
1770 dret constitucional ca democràcia semidirecta terme pral.n f es democracia semidirecta  
1771 filosofia del dret ca democràtic -a terme pral.adj es democrático -ca  
1772 dret romà ca demora terme pral.n f es demora  
1773 filosofia del dret ca demostrable terme pral.adj es demostrable  
1774 filosofia del dret ca demostració terme pral.n f es demostración  
1775 dret romà ca denari terme pral.n m es denario  
1776 dret penal ca denegació d'auxili terme pral.n f es denegación de auxilio  
1777 dret mercantil ca denominació terme pral.n f es denominación  
1778 dret mercantil ca denominació d'origen terme pral.n f es denominación de origen  
1779 dret mercantil ca denominació social terme pral.n f es denominación social  
1780 dret processal ca denúncia terme pral.n f es denuncia  
1781 dret laboral i de la seguretat social ca denúncia d'un conveni col·lectiu terme pral.n f es denuncia de un convenio colectivo  
1782 dret penal ca denúncia falsa terme pral.n f es denuncia falsa  
1783 dret penal ca denunciant terme pral.n m, f es denunciante  
1784 filosofia del dret ca deontologia terme pral.n f es deontología  
1785 dret constitucional ca departament terme pral.n m es departamento  
1786 dret administratiu ca dependència terme pral.n f es dependencia  
1787 dret mercantil ca dependent | dependenta terme pral.n m, f es dependiente | dependienta  
1788 dret romà ca deportació terme pral.n f es deportación  
1789 història del dret ca deposició terme pral.n f es deposición  
1790 dret mercantil ca depreciació terme pral.n f es depreciación  
1791 dret internacional ca lliurat a moll terme pral.n m ca DEQ sin. compl.n m es entregada en muelle  es DEQ  
1792 dret mercantil ca derivat financer terme pral.n m es derivado financiero  
1793 dret constitucional ca derogació terme pral.n f es derogación  
1794 dret mercantil ca derrama terme pral.n f es derrama  
1795 dret internacional ca lliurat a vaixell terme pral.n m ca DES sin. compl.n m es entregada sobre buque  es DES  
1796 dret penal ca desacatament terme pral.n m es desacato  
1797 dret civil ca desafectació terme pral.n f es desafectación  
1798 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca desamortització terme pral.n f es desamortización  
1799 dret internacional ca desarmament terme pral.n m es desarme  
1800 filosofia del dret ca desarrelament terme pral.n m es desarraigo  
1801 dret laboral i de la seguretat social ca descans terme pral.n m es descanso  
1802 dret laboral i de la seguretat social ca descans diari terme pral.n m ca descans entre jornades sin. compl.n m es descanso diario  es descanso entre jornadas  
1803 dret laboral i de la seguretat social ca descans setmanal terme pral.n m es descanso semanal  
1804 dret civil ca descendent terme pral.n m, f es descendiente  
1805 dret constitucional ca descentralització terme pral.n f es descentralización  
1806 dret penal ca descobriment de secrets terme pral.n m es descubrimiento de secretos  
1807 dret internacional ca descolonització terme pral.n f es descolonización  
1808 dret mercantil ca descompte terme pral.n m es descuento  
1809 dret constitucional ca desconcentració terme pral.n f es desconcentración  
1810 dret mercantil ca desemborsament terme pral.n m ca desembors sin. compl.n m ca desembossament sin. compl.n m es desembolso  
1811 dret civil ca desemparament terme pral.n m es desamparo  
1812 filosofia del dret ca desenvolupament terme pral.n m es desarrollo  
1813 dret internacional ca desenvolupament progressiu del dret internacional terme pral.n m es desarrollo progresivo del derecho internacional  
1814 dret constitucional ca desenvolupament sostenible terme pral.n m es desarrollo sostenible  
1815 dret financer i tributari ca desgravació terme pral.n f es desgravación  
1816 dret civil ca desheretament terme pral.n m es desheredación  
1817 dret penal ca desistiment terme pral.n m es desistimiento  
1818 dret laboral i de la seguretat social ca desistiment empresarial terme pral.n m es desistimiento empresarial  
1819 dret penal ca desistiment voluntari terme pral.n m es desistimiento voluntario  
1820 dret constitucional ca deslegalització terme pral.n f es deslegalización  
1821 dret penal ca deslleialtat terme pral.n f es deslealtad  
1822 dret penal ca deslluïment d'immobles terme pral.n m es deslucimiento de inmuebles  
1823 dret laboral i de la seguretat social ca deslocalització terme pral.n f es deslocalización  
1824 dret processal ca desnonament terme pral.n m es desahucio  
1825 dret administratiu ca desnonament administratiu terme pral.n m es desahucio administrativo  
1826 dret penal ca desobediència terme pral.n f es desobediencia  
1827 filosofia del dret ca desobediència civil terme pral.n f es desobediencia civil  
1828 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació cíclica terme pral.n f es desempleo cíclico  es paro cíclico  
1829 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació conjuntural terme pral.n f es desempleo coyuntural  es paro coyuntural  
1830 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació de llarga durada terme pral.n f es desempleo de larga duración  es paro de larga duración  
1831 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació encoberta terme pral.n f es desempleo encubierto  es paro encubierto  
1832 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació estacional terme pral.n f es desempleo estacional  es paro estacional  
1833 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació estructural terme pral.n f es desempleo estructural  es paro estructural  
1834 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació friccional terme pral.n f es desempleo friccional  es paro friccional  
1835 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació juvenil terme pral.n f es desempleo juvenil  es paro juvenil  
1836 dret laboral i de la seguretat social ca desocupació voluntària terme pral.n f es desempleo voluntario  es paro voluntario  
1837 dret penal ca desordre públic terme pral.n m es desorden público  
1838 dret processal ca despatx terme pral.n m es despacho  
1839 dret financer i tributari ca despatx de lliure pràctica terme pral.n m es despacho a libre práctica  
1840 dret mercantil ca despesa terme pral.n f es gasto  
1841 dret financer i tributari ca despesa deduïble terme pral.n f es gasto deducible  
1842 dret financer i tributari ca despesa pressupostària terme pral.n f es gasto presupuestario  
1843 dret financer i tributari ca despesa pública terme pral.n f es gasto público  
1844 dret financer i tributari ca despesa reconeguda terme pral.n f es gasto reconocido  
1845 dret civil ca despeses terme pral.n f pl es gastos  
1846 dret laboral i de la seguretat social ca desplaçament terme pral.n m es desplazamiento  
1847 dret penal ca despoblat terme pral.n m es despoblado  
1848 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca esposalles terme pral.n f pl ca desposori sin. compl.n m ca esponsalici2 sin. compl.n m es esponsales  
1849 filosofia del dret ca despotisme terme pral.n m es despotismo  
1850 dret laboral i de la seguretat social ca destinació terme pral.n f es destino  
1851 dret constitucional ca destitució terme pral.n f es destitución  
1852 dret penal ca desvalor d'acció terme pral.n m es desvalor de acción  
1853 dret penal ca desvalor de resultat terme pral.n m es desvalor de resultado  
1854 dret laboral i de la seguretat social ca desvinculació salarial terme pral.n f es descuelgue salarial  
1855 dret mercantil ca detallista terme pral.n m, f es detallista  es minorista  
1856 dret penal ca detenció il·legal terme pral.n f es detención ilegal  
1857 dret penal ca detenció preventiva terme pral.n f es detención preventiva  
1858 dret penal ca detenció provisional terme pral.n f es detención provisional  
1859 dret romà ca detenció1 terme pral.n f es detentación  
1860 dret penal ca detenció2 terme pral.n f es detención  
1861 dret civil ca detentor | detenedora terme pral.n m, f es detentador | detenedora  
1862 dret penal ca detingut | detinguda terme pral.n m, f es detenido | detenida  
1863 dret civil ca detracció terme pral.n f es detracción  
1864 dret civil ca detractor | detractora terme pral.n m, f es detractor | detractora  
1865 dret financer i tributari ca deure censal terme pral.n m es deber censal  
1866 dret constitucional ca deure constitucional terme pral.n m es deber constitucional  
1867 dret financer i tributari ca deure d'informació terme pral.n m es deber de información  
1868 dret financer i tributari ca deure de col·laboració terme pral.n m es deber de colaboración  
1869 dret financer i tributari ca deure de contribució terme pral.n m es deber de contribución  
1870 dret penal ca deure de cura terme pral.n m es deber de cuidado  
1871 dret civil ca deure de diligència terme pral.n m es deber de diligencia  
1872 dret financer i tributari ca deure de facturació terme pral.n m es deber de facturación  
1873 dret laboral i de la seguretat social ca deure de treballar terme pral.n m es deber de trabajar  
1874 dret mercantil ca deure1 terme pral.n m es debe  
1875 filosofia del dret ca deure2 terme pral.n m es deber  
1876 dret laboral i de la seguretat social ca deures laborals bàsics terme pral.n m pl es deberes laborales básicos  
1877 dret civil ca deute terme pral.n m es deuda  
1878 dret internacional ca deute de l'estat terme pral.n m es deuda del estado  
1879 dret internacional ca deute exterior terme pral.n m es deuda exterior  
1880 dret financer i tributari ca deute públic terme pral.n m es deuda pública  
1881 dret financer i tributari ca deute tributari terme pral.n m es deuda tributaria  
1882 dret civil ca deutor | deutora terme pral.n m, f es deudor | deudora  
1883 dret financer i tributari ca deutor principal | deutora principal terme pral.n m, f es deudor principal | deudora principal  
1884 història del dret ca devesa terme pral.n f es dehesa  
1885 dret administratiu ca devolució terme pral.n f es devolución  
1886 dret financer i tributari ca devolució d'ingressos indeguts terme pral.n f es devolución de ingresos indebidos  
1887 dret laboral i de la seguretat social ca dia feiner terme pral.n m ca dia laborable sin. compl.n m es día de trabajo  es día laborable  
1888 dret laboral i de la seguretat social ca dia festiu terme pral.n m ca festa sin. compl.n f ca festiu sin. compl.n m es día festivo  es festivo  
1889 dret laboral i de la seguretat social ca dia hàbil terme pral.n m es día hábil  
1890 dret laboral i de la seguretat social ca dia inhàbil terme pral.n m es día inhábil  
1891 dret penal ca dia multa terme pral.n m es día-multa  
1892 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca diaca terme pral.n m es diácono  
1893 dret mercantil ca diari de navegació terme pral.n m es diario de navegación  
1894 dret constitucional ca diari de sessions terme pral.n m es diario de sesiones  
1895 dret administratiu ca diari oficial terme pral.n m es boletín oficial  es diario oficial  
1896 dret romà ca dictador | dictadora terme pral.n m es dictador | dictadora  
1897 dret romà ca dictadura terme pral.n f es dictadura  
1898 dret constitucional ca dictamen terme pral.n m es dictamen  
1899 dret internacional ca dictamen de conformitat terme pral.n m es dictamen conforme  
1900 dret laboral i de la seguretat social ca dieta terme pral.n f es dieta  
1901 dret internacional ca diferència internacional terme pral.n f es diferencia internacional  
1902 dret penal ca difusió de rumors falsos terme pral.n f es difusión de rumores falsos  
1903 dret romà ca digest [pl: digestos o digests] terme pral.n m es digesto  
1904 dret romà ca dignitat terme pral.n f es dignidad  
1905 dret processal ca dilació terme pral.n f es dilación  
1906 dret processal ca diligència terme pral.n f es diligencia  
1907 dret administratiu ca diligència administrativa terme pral.n f es diligencia administrativa  
1908 dret financer i tributari ca diligència d'embargament terme pral.n f es diligencia de embargo  
1909 dret financer i tributari ca diligència d'inspecció terme pral.n m es diligencia de inspección  
1910 dret mercantil ca diligència d'obertura terme pral.n f es diligencia de apertura  
1911 dret processal ca diligència d'ordenació terme pral.n f es diligencia de ordenación  
1912 dret civil ca diligència d'un bon pare de família terme pral.n f es diligencia de un buen padre de familia  
1913 dret processal ca diligència final terme pral.n f es diligencia final  
1914 dret processal ca diligència per a proveir millor terme pral.n f es diligencia para mejor proveer  
1915 dret processal ca diligència preliminar terme pral.n f es diligencia preliminar  
1916 dret processal ca diligència preparatòria terme pral.n f es diligencia preparatoria  
1917 dret processal ca diligència prèvia terme pral.n f es diligencia previa  
1918 dret internacional ca diplomàcia terme pral.n f es diplomacia  
1919 dret internacional ca diplomàcia permanent terme pral.n f es diplomacia permanente  
1920 dret internacional ca diplomàtic | diplomàtica terme pral.n m, f es diplomático | diplomática  
1921 dret civil ca dipòsit terme pral.n m es depósito  
1922 dret penal ca dipòsit d'armes terme pral.n m es depósito de armas  
1923 dret penal ca dipòsit de cabals o efectes públics terme pral.n m es depósito de caudales o efectos públicos  
1924 dret mercantil ca dipòsit de comptes terme pral.n m es depósito de cuentas  
1925 dret financer i tributari ca dipòsit duaner terme pral.n m es depósito aduanero  
1926 dret financer i tributari ca dipòsit franc terme pral.n m es depósito franco  
1927 dret mercantil ca dipòsit judicial terme pral.n m es depósito judicial  
1928 dret financer i tributari ca dipòsit previ terme pral.n m es depósito previo  
1929 dret civil ca dipositant terme pral.n m, f es depositante  
1930 dret civil ca dipositari | dipositària terme pral.n m, f es depositario | depositaria  
1931 dret administratiu ca diputació terme pral.n f es diputación  
1932 història del dret ca diputació del general terme pral.n f es diputación del general  
1933 dret constitucional ca diputació permanent terme pral.n f es diputación permanente  
1934 dret constitucional ca diputació provincial terme pral.n f es diputación provincial  
1935 dret constitucional ca diputat | diputada terme pral.n m, f es diputado | diputada  
1936 dret internacional ca directiva terme pral.n f es directiva  
1937 dret laboral i de la seguretat social ca dirigent sindical terme pral.n m, f es dirigente sindical  
1938 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca diriment terme pral.adj es dirimente  
1939 dret constitucional ca disciplina parlamentària terme pral.n f es disciplina parlamentaria  
1940 dret administratiu ca disciplinari -ària terme pral.adj es disciplinario -ria  
1941 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca discreció de judici terme pral.n f es discreción de juicio  
1942 dret penal ca discriminació terme pral.n f es discriminación  
1943 dret constitucional ca discriminació ideològica terme pral.n f es discriminación ideológica  
1944 dret laboral i de la seguretat social ca discriminació laboral terme pral.n f es discriminación laboral  
1945 dret constitucional ca discriminació per edat terme pral.n f es discriminación por edad  
1946 dret internacional ca discriminació per raó de nacionalitat terme pral.n f es discriminación por razón de nacionalidad  
1947 dret laboral i de la seguretat social ca discriminació positiva terme pral.n f es discriminación positiva  
1948 dret internacional ca discriminació racial terme pral.n f es discriminación racial  
1949 dret constitucional ca discriminació religiosa terme pral.n f es discriminación religiosa  
1950 dret internacional ca discriminació sexual terme pral.n f es discriminación sexual  
1951 dret penal ca disfressa terme pral.n f es disfraz  
1952 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca disparitat de cultes terme pral.n f es disparidad de cultos  
1953 dret mercantil ca dispendi terme pral.n m es dispendio  
1954 dret civil ca dispensa terme pral.n f es dispensa  
1955 dret internacional privat ca dispensa de legalització terme pral.n f es dispensa de legalización  
1956 dret administratiu ca disposició terme pral.n f es disposición  
1957 dret processal ca disposició addicional terme pral.n f es disposición adicional  
1958 dret administratiu ca disposició administrativa terme pral.n f es disposición administrativa  
1959 filosofia del dret ca disposició derogatòria terme pral.n f es disposición derogatoria  
1960 filosofia del dret ca disposició final terme pral.n f es disposición final  
1961 dret constitucional ca disposició transitòria terme pral.n f es disposición transitoria  
1962 dret civil ca dissentiment terme pral.n m es disenso  es disentimiento  
1963 dret mercantil ca disseny industrial terme pral.n m es diseño industrial  
1964 dret mercantil ca dissidència terme pral.n f es disidencia  
1965 dret civil ca dissident terme pral.n m, f es disidente  
1966 dret mercantil ca dissolució terme pral.n f es disolución  
1967 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dissolució del matrimoni terme pral.n f ca dissolució del vincle sin. compl.n f es disolución del matrimonio  es disolución del vínculo  
1968 dret constitucional ca dissolució parlamentària terme pral.n f es disolución parlamentaria  
1969 dret internacional ca dissuasió terme pral.n f es disuasión  
1970 dret internacional ca dissuasió nuclear terme pral.n f es disuasión nuclear  
1971 dret internacional ca distensió internacional terme pral.n f es distensión internacional  
1972 dret penal ca distracció terme pral.n f es distracción  
1973 dret penal ca distracció de cabals públics terme pral.n f es distracción de caudales públicos  
1974 dret penal ca distracció del curs de les aigües terme pral.n f es distracción del curso de las aguas  
1975 dret mercantil ca distracció patrimonial terme pral.n f es distracción patrimonial  
1976 dret laboral i de la seguretat social ca distribució irregular de la jornada terme pral.n f es distribución irregular de la jornada  
1977 dret mercantil ca dividend terme pral.n m es dividendo  
1978 dret constitucional ca divisió de poders terme pral.n f ca separació de poders sin. compl.n f es división de poderes  es separación de poderes  
1979 dret civil ca divorci terme pral.n m es divorcio  
1980 dret penal ca divulgació de secrets terme pral.n f es divulgación de secretos  
1981 dret financer i tributari ca doble imposició terme pral.n f es doble imposición  
1982 filosofia del dret ca doctrina terme pral.n f es doctrina  
1983 història del dret ca doctrina dels doctors terme pral.n f es doctrina de los doctores  
1984 filosofia del dret ca doctrina jurídica terme pral.n f es doctrina jurídica  
1985 dret civil ca document terme pral.n m es documento  
1986 dret civil ca document privat terme pral.n m es documento privado  
1987 dret civil ca document públic terme pral.n m es documento público  
1988 dret civil ca documental terme pral.adj es documental  
1989 filosofia del dret ca dogma terme pral.n m es dogma  
1990 filosofia del dret ca dogmàtic -a terme pral.adj es dogmático -ca  
1991 filosofia del dret ca dogmàtica jurídica terme pral.n f es dogmática jurídica  
1992 dret penal ca dol terme pral.n m es dolo  
1993 dret penal ca dol eventual terme pral.n m es dolo eventual  
1994 dret penal ca dolós -osa terme pral.adj es doloso -sa  
1995 dret civil ca domicili terme pral.n m es domicilio  
1996 dret financer i tributari ca domicili fiscal terme pral.n m es domicilio fiscal  
1997 dret mercantil ca domicili social terme pral.n m es domicilio social  
1998 dret mercantil ca domiciliació terme pral.n f es domiciliación  
1999 dret mercantil ca domiciliatari | domiciliatària terme pral.n m, f es domiciliatario | domiciliataria  
2000 dret civil ca dominació terme pral.n f es dominación  
2001 dret civil ca domini terme pral.n m es dominio  
2002 dret civil ca donació terme pral.n f es donación  
2003 dret civil ca dot terme pral.n m es dote  
2004 dret romà ca dot adventici terme pral.n m es dote adventicia  
2005 dret romà ca dot profectici terme pral.n m es dote profecticia  
2006 dret civil ca dotal terme pral.adj es dotal  
2007 filosofia del dret ca dret terme pral.n m es derecho  
2008 dret constitucional ca dret a l'educació terme pral.n m es derecho a la educación  
2009 dret constitucional ca dret a l'habitatge terme pral.n m es derecho a la vivienda  
2010 dret constitucional ca dret a l'herència terme pral.n m es derecho a la herencia  
2011 dret constitucional ca dret a l'honor terme pral.n m es derecho al honor  
2012 dret constitucional ca dret a l'objecció de consciència terme pral.n m es derecho a la objeción de conciencia  
2013 dret laboral i de la seguretat social ca dret a l'ocupació efectiva terme pral.n m es derecho a la ocupación efectiva  
2014 dret constitucional ca dret a la igualtat terme pral.n m es derecho a la igualdad  
2015 dret constitucional ca dret a la informació terme pral.n m es derecho a la información  
2016 dret constitucional ca dret a la integritat física i moral terme pral.n m es derecho a la integridad física y moral  
2017 dret constitucional ca dret a la intimitat terme pral.n f es derecho a la intimidad  
2018 dret constitucional ca dret a la inviolabilitat de domicili terme pral.n m es derecho a la inviolabilidad de domicilio  
2019 dret constitucional ca dret a la llibertat i a la seguretat terme pral.n m es derecho a la libertad y a la seguridad  
2020 dret laboral i de la seguretat social ca dret a la negociació col·lectiva terme pral.n m es derecho a la negociación colectiva  
2021 dret laboral i de la seguretat social ca dret a la participació en l'empresa terme pral.n m es derecho a la participación en la empresa  
2022 dret constitucional ca dret a la pròpia imatge terme pral.n m es derecho a la propia imagen  
2023 dret constitucional ca dret a la propietat privada terme pral.n m es derecho a la propiedad privada  
2024 dret constitucional ca dret a la salut terme pral.n m es derecho a la salud  
2025 dret laboral i de la seguretat social ca dret a la seguretat social terme pral.n m es derecho de la seguridad social  
2026 dret constitucional ca dret a la tutela judicial efectiva terme pral.n m es derecho a la tutela judicial efectiva  
2027 dret constitucional ca dret a la vida terme pral.n m es derecho a la vida  
2028 dret constitucional ca dret a participar en els afers públics terme pral.n m es derecho a participar en los asuntos públicos  
2029 dret laboral i de la seguretat social ca dret a una remuneració suficient terme pral.n m es derecho a una remuneración suficiente  
2030 dret constitucional ca dret adjectiu terme pral.n m es derecho adjetivo  
2031 dret administratiu ca dret administratiu terme pral.n m es derecho administrativo  
2032 dret laboral i de la seguretat social ca dret adquirit terme pral.n m es derecho adquirido  
2033 dret internacional ca dret aeronàutic terme pral.n m ca dret aeri sin. compl.n m es derecho aéreo  es derecho aeronáutico  
2034 dret civil ca dret agrari terme pral.n m es derecho agrario  
2035 dret constitucional ca dret al lliure desenvolupament de la personalitat terme pral.n m es derecho al libre desarrollo de la personalidad  
2036 dret constitucional ca dret al matrimoni terme pral.n m es derecho al matrimonio  
2037 dret constitucional ca dret al medi ambient terme pral.n m es derecho al medio ambiente  
2038 dret constitucional ca dret al treball terme pral.n m es derecho al trabajo  
2039 dret internacional privat ca llei aplicable terme pral.n f ca dret aplicable sin. compl.n m es ley aplicable  es derecho aplicable  
2040 història del dret ca dret aragonès terme pral.n m es derecho aragonés  
2041 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dret canònic terme pral.n m es derecho canónico  
2042 història del dret ca dret castellà terme pral.n m es derecho castellano  
2043 història del dret ca dret català terme pral.n m es derecho catalán  
2044 dret civil ca dret civil terme pral.n m es derecho civil  
2045 dret constitucional ca dret col·lectiu terme pral.n m es derecho colectivo  
2046 dret internacional ca dret comparat terme pral.n m es derecho comparado  
2047 història del dret ca dret complet terme pral.n m es derecho completo  
2048 història del dret ca dret comú terme pral.n m es derecho común  
2049 dret internacional ca dret comunitari terme pral.n m es derecho comunitario  
2050 dret internacional privat ca dret conflictual terme pral.n m es derecho conflictual  
2051 dret constitucional ca dret constitucional terme pral.n m es derecho constitucional  
2052 dret civil ca dret consuetudinari terme pral.n m es derecho consuetudinario  
2053 dret internacional ca dret consular terme pral.n m es derecho consular  
2054 dret internacional ca dret d'accés terme pral.n m es derecho de acceso  
2055 dret constitucional ca dret d'accés a les funcions i als càrrecs públics terme pral.n m es derecho de acceso a las funciones y cargos públicos  
2056 dret civil ca dret d'acréixer terme pral.n m es derecho de acrecer  
2057 dret financer i tributari ca dret d'afectació terme pral.n m es derecho de afección  
2058 dret constitucional ca dret d'asil terme pral.n m es derecho de asilo  
2059 dret constitucional ca dret d'associació terme pral.n m es derecho de asociación  
2060 dret constitucional ca llibertat sindical terme pral.n f ca dret d'associació sindical sin. compl.n m es derecho de asociación sindical  es libertad sindical  
2061 dret civil ca dret d'atansar terme pral.n m es derecho de acercamiento  
2062 dret constitucional ca dret d'audiència terme pral.n m es derecho de audiencia  
2063 dret constitucional ca dret d'autodeterminació terme pral.n m es derecho de autodeterminación  
2064 dret internacional ca dret d'estrangeria terme pral.n m es derecho de extranjería  
2065 dret civil ca dret d'habitació terme pral.n m es derecho de habitación  
2066 dret civil ca dret d'opció terme pral.n m es derecho de opción  
2067 dret civil ca dret d'ús terme pral.n m es derecho de uso  
2068 dret administratiu ca dret personal terme pral.n m ca dret de crèdit sin. compl.n m es derecho de crédito  es derecho personal  
2069 dret penal ca dret de defensa terme pral.n m es derecho de defensa  
2070 dret civil ca dret de família terme pral.n m es derecho de familia  
2071 dret internacional ca dret de gents terme pral.n m es derecho de gentes  
2072 dret penal ca dret de gràcia terme pral.n m es derecho de gracia  
2073 dret internacional ca dret de guerra terme pral.n m es derecho de guerra  
2074 dret internacional ca dret de l'espai terme pral.n m ca dret espacial sin. compl.n m es derecho del espacio  es derecho espacial  
2075 història del dret ca dret de la muntanya terme pral.n m es derecho de la montaña  
2076 dret internacional ca dret de legació terme pral.n m es derecho de legación  
2077 dret constitucional ca dret de manifestació terme pral.n m es derecho de manifestación  
2078 dret constitucional ca dret de participació terme pral.n m es derecho de participación  
2079 dret internacional ca dret de pas innocent terme pral.n m es derecho de paso inocente  
2080 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dret de patronat terme pral.n m es derecho de patronato  
2081 dret internacional ca dret de persecució terme pral.n m es derecho de persecución  
2082 dret constitucional ca dret de petició terme pral.n m es derecho de petición  
2083 dret financer i tributari ca dret de prelació terme pral.n m es derecho de prelación  
2084 dret internacional ca dret de presa terme pral.n m es derecho de captura  es derecho de presa  
2085 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dret de presentació terme pral.n m es derecho de presentación  
2086 dret constitucional ca dret de prestació terme pral.n m es derecho de prestación  
2087 dret constitucional ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  
2088 dret constitucional ca dret de rèplica terme pral.n m es derecho de réplica  
2089 dret civil ca dret de representació terme pral.n m es derecho de representación  
2090 dret laboral i de la seguretat social ca dret de representació col·lectiva terme pral.n m es derecho de representación colectiva  
2091 dret civil ca dret de retenció terme pral.n m es derecho de retención  
2092 dret constitucional ca dret de reunió terme pral.n m es derecho de reunión  
2093 dret internacional privat ca dret de sang terme pral.n m es derecho de sangre  
2094 dret constitucional ca dret de sindicació terme pral.n m es derecho de sindicación  
2095 dret mercantil ca dret de subscripció preferent terme pral.n m es derecho de suscripción preferente  
2096 dret civil ca dret de successions terme pral.n m es derecho de sucesiones  
2097 dret constitucional ca dret de sufragi terme pral.n m ca dret de vot sin. compl.n m es derecho de sufragio  es derecho de voto  
2098 dret civil ca dret de superfície terme pral.n m es derecho de superficie  
2099 dret internacional ca dret de trànsit terme pral.n m es derecho de tránsito  
2100 dret civil ca dret de transmissió terme pral.n m es derecho de transmisión  
2101 dret constitucional ca dret de vaga terme pral.n m es derecho de huelga  
2102 dret internacional ca dret de vet terme pral.n m es derecho de veto  
2103 dret internacional ca dret de visita terme pral.n m es derecho de visita  
2104 dret civil ca dret de vol terme pral.n m es derecho de vuelo  
2105 dret internacional ca dret del mar terme pral.n m es derecho del mar  
2106 història del dret ca dret del regne terme pral.n m es derecho del reino  
2107 història del dret ca dret del rei terme pral.n m es derecho del rey  
2108 dret laboral i de la seguretat social ca dret del treball terme pral.n m ca dret laboral sin. compl.n m es derecho del trabajo  es derecho laboral  
2109 dret internacional ca dret derivat terme pral.n m es derecho derivado  
2110 dret internacional ca dret diplomàtic terme pral.n m es derecho diplomático  
2111 dret internacional ca dret dispositiu terme pral.n m es derecho dispositivo  
2112 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dret eclesiàstic de l'Estat terme pral.n m es derecho eclesiástico del Estado  
2113 dret civil ca dret escrit terme pral.n m es derecho escrito  
2114 història del dret ca dret espanyol terme pral.n m es derecho español  
2115 història del dret ca dret especial terme pral.n m es derecho especial  
2116 dret internacional ca dret estranger terme pral.n m ca llei estrangera sin. compl.n f es derecho extranjero  es ley extranjera  
2117 història del dret ca dret feudal terme pral.n m es derecho feudal  
2118 dret financer i tributari ca dret financer terme pral.n m es derecho financiero  
2119 dret administratiu ca dret fiscal terme pral.n m es derecho fiscal  
2120 dret constitucional ca dret fonamental terme pral.n m es derecho fundamental  
2121 història del dret ca dret foral terme pral.n m es derecho foral  
2122 història del dret ca dret franc terme pral.n m es derecho franco  
2123 història del dret ca dret general terme pral.n m es derecho general  
2124 dret romà ca dret honorari terme pral.n m es derecho honorario  
2125 dret internacional ca dret humanitari terme pral.n m es derecho humanitario  
2126 dret internacional ca dret humanitari bèl·lic terme pral.n m es derecho humanitario bélico  
2127 dret internacional ca dret imperatiu terme pral.n m es derecho imperativo  
2128 història del dret ca dret incomplet terme pral.n m es derecho incompleto  
2129 filosofia del dret ca dret individual terme pral.n m es derecho individual  
2130 dret internacional ca dret internacional terme pral.n m es derecho internacional  
2131 dret internacional ca dret internacional convencional terme pral.n m es derecho internacional convencional  
2132 dret internacional ca dret internacional del desenvolupament terme pral.n m es derecho internacional del desarrollo  
2133 dret internacional privat ca dret internacional privat terme pral.n m es derecho internacional privado  
2134 dret internacional ca dret internacional públic terme pral.n m es derecho internacional público  
2135 dret constitucional ca dret interregional terme pral.n m es derecho interregional  
2136 dret constitucional ca dret lingüístic terme pral.n m es derecho lingüístico  
2137 història del dret ca dret llatí terme pral.n m es derecho latino  
2138 dret internacional ca dret marítim terme pral.n m es derecho marítimo  
2139 dret internacional privat ca dret material terme pral.n m es derecho material  
2140 dret civil ca dret matrimonial terme pral.n m es derecho matrimonial  
2141 dret mercantil ca dret mercantil terme pral.n m es derecho mercantil  
2142 dret mercantil ca dret moral terme pral.n m es derecho moral  
2143 història del dret ca dret municipal terme pral.n m es derecho municipal  
2144 dret constitucional ca dret natural terme pral.n m es derecho natural  
2145 història del dret ca dret navarrès terme pral.n m es derecho navarro  
2146 filosofia del dret ca dret objectiu terme pral.n m es derecho objetivo  
2147 dret internacional ca dret originari terme pral.n m es derecho originario  
2148 història del dret ca dret particular terme pral.n m es derecho particular  
2149 dret penal ca dret penal terme pral.n m es derecho penal  
2150 dret penal ca dret penitenciari terme pral.n m es derecho penitenciario  
2151 dret civil ca dret personalíssim terme pral.n m ca dret personal sin. compl.n m es derecho personalísimo  es derecho personal  
2152 dret constitucional ca dret positiu terme pral.n m es derecho positivo  
2153 dret financer i tributari ca dret pressupostari terme pral.n m es derecho presupuestario  
2154 dret romà ca dret pretorià terme pral.n m es derecho pretoriano  
2155 dret constitucional ca dret privat terme pral.n m es derecho privado  
2156 dret processal ca dret processal terme pral.n m es derecho procesal  
2157 història del dret ca dret propi terme pral.n m es derecho propio  
2158 dret constitucional ca dret públic terme pral.n m es derecho público  
2159 dret constitucional ca dret públic subjectiu terme pral.n m es derecho público subjetivo  
2160 dret civil ca dret real terme pral.n m es derecho real  
2161 història del dret ca dret regi terme pral.n m es derecho regio  
2162 dret romà ca dret romà terme pral.n m es derecho romano  
2163 història del dret ca dret senyorial terme pral.n m es derecho señorial  
2164 dret laboral i de la seguretat social ca dret sindical terme pral.n m es derecho sindical  
2165 dret constitucional ca dret social terme pral.n m es derecho social  
2166 filosofia del dret ca dret subjectiu terme pral.n m es derecho subjetivo  
2167 dret civil ca dret supletori terme pral.n m es derecho supletorio  
2168 dret constitucional ca dret transitori terme pral.n m es derecho transitorio  
2169 dret internacional privat ca dret transnacional terme pral.n m es derecho transnacional  
2170 dret financer i tributari ca dret tributari terme pral.n m es derecho tributario  
2171 dret internacional privat ca dret uniforme terme pral.n m es derecho uniforme  
2172 dret administratiu ca dret urbanístic terme pral.n m es derecho urbanístico  
2173 història del dret ca dret valencià terme pral.n m es derecho valenciano  
2174 història del dret ca dret visigòtic terme pral.n m es derecho visigodo  
2175 dret financer i tributari ca drets antidúmping terme pral.n m pl es derechos antidumping  
2176 dret financer i tributari ca drets de compensació terme pral.n m pl es derechos de compensación  
2177 dret constitucional ca drets de la infància terme pral.n m pl es derechos de la infancia  
2178 dret constitucional ca drets de la joventut terme pral.n m pl es derechos de la juventud  
2179 història del dret ca generalitats terme pral.n f pl ca drets del general sin. compl.n m pl es derechos del general  
2180 filosofia del dret ca drets fonamentals terme pral.n m pl es derechos fundamentales  
2181 història del dret ca drets forals terme pral.n m pl es derechos forales  
2182 dret constitucional ca drets humans terme pral.n m pl es derechos humanos  
2183 dret laboral i de la seguretat social ca drets laborals bàsics terme pral.n m pl es derechos laborales básicos  
2184 dret laboral i de la seguretat social ca drets passius terme pral.n m pl es derechos pasivos  
2185 història del dret ca drets peregrins terme pral.n m pl es derechos peregrinos  
2186 història del dret ca drets preromans terme pral.n m pl es derechos prerromanos  
2187 dret penal ca droga terme pral.n f es droga  
2188 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dualisme terme pral.n m es dualismo  
2189 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca dualisme gelasià terme pral.n m es dualismo gelasiano  
2190 dret internacional ca duana terme pral.n f es aduana  
2191 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca fórmula del dubte terme pral.n f ca dubium sin. compl.n m es fórmula de la duda  es dubio  
2192 història del dret ca duc | duquessa terme pral.n m, f es duque | duquesa  
2193 història del dret ca ducat terme pral.n m es ducado  
2194 dret processal ca dúplica terme pral.n f es dúplica  
2195 dret laboral i de la seguretat social ca durada del contracte terme pral.n f es duración del contrato  
2196 dret laboral i de la seguretat social ca durada del conveni terme pral.n f es duración del convenio  
2197 dret mercantil ca durada residual terme pral.n f es duración residual  
2198 dret romà ca duumvir terme pral.n m es duunvir  es duunviro  
2199 filosofia del dret ca ecologia terme pral.n f es ecología  
2200 filosofia del dret ca economia terme pral.n f es economía  
2201 dret financer i tributari ca economia d'opció terme pral.n f es economía de opción  
2202 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ecumènic -a terme pral.adj es ecuménico -ca  
2203 dret penal ca edat penal terme pral.n f es edad penal  
2204 dret civil ca edicte terme pral.n m es edicto  
2205 dret romà ca edicte del pretor terme pral.n m es edicto del pretor  
2206 història del dret ca edicte perpetu terme pral.n m es edicto perpetuo  
2207 dret romà ca edicte sobtat terme pral.n m es edicto repentino  
2208 dret romà ca edicte translatici terme pral.n m es edicto traslaticio  
2209 dret administratiu ca edificable terme pral.adj es edificable  
2210 dret administratiu ca edificació terme pral.n f es edificación  
2211 dret romà ca edil terme pral.n m es edil  
2212 dret romà ca edil curul terme pral.n m es edil curul  
2213 dret romà ca edilitat terme pral.n f es edilidad  
2214 dret internacional ca espai econòmic europeu terme pral.n m ca EEE sin. compl.n m es espacio económico europeo  es EEE  
2215 dret penal ca espai europeu de l'ensenyament superior terme pral.n m ca EEES sin. compl.n m es espacio europeo de educación superior  es EEES  es espacio europeo de la enseñanza superior  
2216 filosofia del dret ca efecte terme pral.n m es efecto  
2217 dret mercantil ca efecte de comerç terme pral.n m ca efecte mercantil sin. compl.n m es efecto comercial  es efecto de comercio  es efecto mercantil  
2218 dret penal ca efecte del delicte terme pral.n m es efecto del delito  
2219 dret processal ca efecte devolutiu terme pral.n m es efecto devolutivo  
2220 dret internacional ca efecte directe terme pral.n m es efecto directo  
2221 dret processal ca efecte retroactiu terme pral.n m es efecto retroactivo  
2222 dret processal ca efecte suspensiu terme pral.n m es efecto suspensivo  
2223 dret penal ca efecte timbrat terme pral.n m es efecto timbrado  
2224 dret civil ca eficàcia general de les normes terme pral.n f es eficacia general de las normas  
2225 dret constitucional ca eficàcia immediata terme pral.n f es eficacia inmediata  
2226 filosofia del dret ca eficàcia normativa terme pral.n f es eficacia normativa  
2227 dret administratiu ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  
2228 dret constitucional ca elecció terme pral.n f es elección  
2229 dret constitucional ca eleccions terme pral.n f pl es elecciones  
2230 dret constitucional ca eleccions autonòmiques terme pral.n f pl es elecciones autonómicas  
2231 dret laboral i de la seguretat social ca eleccions sindicals terme pral.n f pl es elecciones sindicales  
2232 dret constitucional ca elector | electora terme pral.n m, f es elector | electora  
2233 dret constitucional ca electorat terme pral.n m es electorado  
2234 dret constitucional ca elegibilitat terme pral.n f es elegibilidad  
2235 dret constitucional ca elegible terme pral.adj es elegible  
2236 dret internacional privat ca element estranger terme pral.n m es elemento extranjero  
2237 dret financer i tributari ca elusió fiscal terme pral.n f es elusión fiscal  
2238 dret civil ca emancipació terme pral.n f es emancipación  
2239 dret civil ca embargament terme pral.n m ca embarg sin. compl.n m es embargo  
2240 dret mercantil ca embargable terme pral.adj es embargable  
2241 dret mercantil ca embargador | embargadora terme pral.n m, f es embargador | embargadora  
2242 dret financer i tributari ca embargament de béns i drets terme pral.n m es embargo de bienes y derechos  
2243 dret penal ca embriaguesa terme pral.n f es embriaguez  
2244 dret civil ca emfiteusi terme pral.n f es enfiteusis  
2245 dret civil ca emfiteuta terme pral.n m, f es enfiteuta  
2246 dret civil ca emfitèutic -a terme pral.adj es enfitéutico -ca  
2247 filosofia del dret ca emigració terme pral.n f es emigración  
2248 filosofia del dret ca emigrant terme pral.n m, f es emigrante  
2249 dret mercantil ca emissió terme pral.n f ca posada en circulació sin. compl.n f es emisión  es puesta en circulación  
2250 dret penal ca emmetzinament terme pral.n m ca enverinament sin. compl.n m es envenenamiento  
2251 dret civil ca empenyorament terme pral.n m ca pignoració sin. compl.n f es empeño  es pignoración  
2252 dret civil ca venda a carta de gràcia terme pral.n f ca empenyorament sin. compl.n m ca retrovenda sin. compl.n f ca venda amb pacte de retrovenda sin. compl.n f es retroventa  es venta a carta de gracia  es venta con pacto de retroventa  
2253 dret romà ca emperador | emperadriu terme pral.n m, f es emperador | emperatriz  
2254 filosofia del dret ca empíric -a terme pral.adj es empírico -ca  
2255 filosofia del dret ca empirisme terme pral.n m es empirismo  
2256 dret penal ca empremta terme pral.n f es huella  
2257 dret laboral i de la seguretat social ca empresa terme pral.n f es empresa  
2258 dret laboral i de la seguretat social ca empresa de treball temporal terme pral.n f ca ETT sin. compl.n f es empresa de trabajo temporal  es ETT  
2259 dret internacional privat ca empresa multinacional terme pral.n f ca empresa transnacional sin. compl.n f ca multinacional sin. compl.n f es empresa multinacional  es empresa transnacional  es multinacional  
2260 dret laboral i de la seguretat social ca empresari | empresària terme pral.n m, f es empresario | empresaria  
2261 dret laboral i de la seguretat social ca empresarial terme pral.adj es empresarial  
2262 dret mercantil ca emprèstit terme pral.n m es empréstito  
2263 dret civil ca en frau de creditors terme pral.adj es en fraude de acreedores  
2264 dret penal ca encallament de nau terme pral.n m es varamiento de nave  
2265 dret processal ca encapçalament terme pral.n m es encabezamiento  
2266 dret administratiu ca encàrrec de gestió terme pral.n m es encargo de gestión  es encomienda de gestión  
2267 dret processal ca encobridor | encobridora terme pral.n m, f es encubridor | encubridora  
2268 dret penal ca encobriment terme pral.n m es encubrimiento  
2269 dret laboral i de la seguretat social ca endarreriments terme pral.n m pl es atrasos  
2270 dret mercantil ca endós terme pral.n m ca endossament sin. compl.n m es endoso  
2271 dret mercantil ca endossant terme pral.n m, f es endosante  
2272 dret mercantil ca endossatari | endossatària terme pral.n m, f es endosatario | endosataria  
2273 dret processal ca enervació terme pral.n f es enervación  
2274 dret penal ca engany terme pral.n m es engaño  
2275 dret processal ca enjudiciament terme pral.n m es enjuiciamiento  
2276 dret penal ca enregistrament terme pral.n m es grabación  
2277 dret civil ca enriquiment injust terme pral.n m ca enriquiment sense causa sin. compl.n m es enriquecimiento injusto  es enriquecimiento sin causa  es enriquecimiento torticero  
2278 dret administratiu ca ens terme pral.n m es ente  
2279 dret constitucional ca ens subestatal terme pral.n m es ente subestatal  
2280 dret constitucional ca ens supramunicipal terme pral.n m es ente supramunicipal  
2281 filosofia del dret ca enteniment terme pral.n m es entendimiento  
2282 dret administratiu ca entitat terme pral.n f es entidad  
2283 dret financer i tributari ca entitat de tinença de valors estrangers terme pral.n f es entidad de tenencia de valores extranjeros  
2284 dret mercantil ca entitat financera terme pral.n f es entidad financiera  
2285 dret mercantil ca entitat gestora terme pral.n f es entidad gestora  
2286 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca entitat religiosa terme pral.n f es entidad religiosa  
2287 dret constitucional ca entrada en vigor terme pral.n f es entrada en vigor  
2288 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca entredit terme pral.n m es entredicho  
2289 història del dret ca entronització terme pral.n f es entronización  
2290 filosofia del dret ca enunciat terme pral.n m es enunciado  
2291 filosofia del dret ca epistemologia terme pral.n f es epistemología  
2292 dret romà ca epístola terme pral.n f es epístola  
2293 història del dret ca epítom terme pral.n m es epítome  
2294 dret romà ca eqüestre terme pral.adj es ecuestre  
2295 dret civil ca equitat terme pral.n f es equidad  
2296 dret financer i tributari ca tresor públic terme pral.n m ca erari sin. compl.n m es erario  es tesoro público  
2297 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca erecció canònica terme pral.n f es erección canónica  
2298 filosofia del dret ca error terme pral.n m es error  
2299 dret financer i tributari ca error aritmètic terme pral.n m es error aritmético  
2300 dret penal ca error de dret terme pral.n m es error de derecho  
2301 dret penal ca error de fet terme pral.n m es error de hecho  
2302 dret penal ca error de prohibició terme pral.n m es error de prohibición  
2303 dret financer i tributari ca error de salt terme pral.n m es error de salto  
2304 dret penal ca error de tipus terme pral.n m es error de tipo  
2305 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca error dolós terme pral.n m es error doloso  
2306 dret penal ca error invencible terme pral.n m es error invencible  
2307 dret penal ca error judicial terme pral.n m es error judicial  
2308 dret financer i tributari ca error material terme pral.n m es error material  
2309 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca error redundant terme pral.n m es error redundante  
2310 dret penal ca error vencible terme pral.n m es error vencible  
2311 dret constitucional ca esborrany terme pral.n m es borrador  
2312 dret laboral i de la seguretat social ca escala salarial terme pral.n f es escala salarial  
2313 dret laboral i de la seguretat social ca escalafó terme pral.n m es escalafón  
2314 dret penal ca escalament terme pral.n m es escalamiento  
2315 dret penal ca escàndol públic terme pral.n m es escándalo público  
2316 dret laboral i de la seguretat social ca preufetaire terme pral.n m, f ca escarader | escaradera sin. compl.n m, f ca preufeter | preufetera sin. compl.n m, f es destajero | destajera  es destajista  
2317 dret mercantil ca escissió terme pral.n f es escisión  
2318 dret romà ca esclavitud terme pral.n f ca esclavatge sin. compl.n m es esclavitud  
2319 dret constitucional ca escó terme pral.n m es escaño  
2320 filosofia del dret ca escolàstica terme pral.n f es escolástica  
2321 dret romà ca escoli terme pral.n m es escolio  
2322 dret penal ca escolta telefònica terme pral.n f ca intervenció telefònica sin. compl.n f es escucha telefónica  es intervención telefónica  
2323 dret penal ca escorcoll terme pral.n m ca escorcollament sin. compl.n m es cacheo  es registro  
2324 dret penal ca escorcoll personal terme pral.n m ca escorcoll corporal sin. compl.n m es cacheo  es registro personal  
2325 dret processal ca perquisició terme pral.n f ca escorcoll domiciliari sin. compl.n m es registro domiciliario  
2326 dret civil ca escreix terme pral.n m ca esponsalici1 sin. compl.n m es arras  es esponsalicio  
2327 dret mercantil ca escriptura terme pral.n f es escritura  
2328 dret civil ca escriptura pública terme pral.n f es escritura pública  
2329 dret processal ca escrit d'acusació terme pral.n m es escrito de acusación  
2330 dret processal ca escrit de defensa terme pral.n m es escrito de defensa  
2331 dret processal ca escrivania terme pral.n f es escribanía  
2332 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca església terme pral.n f es iglesia  
2333 dret constitucional ca esmena a l'articulat terme pral.n f es enmienda al articulado  
2334 dret constitucional ca esmena a la totalitat terme pral.n f es enmienda a la totalidad  
2335 dret constitucional ca esmena transaccional terme pral.n f es enmienda transaccional  
2336 dret internacional ca esmena1 terme pral.n f es enmienda  
2337 dret civil ca esmena2 terme pral.n f es subsanación  
2338 dret internacional ca espai aeri terme pral.n m es espacio aéreo  
2339 dret internacional ca espai ultraterrestre terme pral.n m ca espai còsmic sin. compl.n m es espacio cósmico  es espacio ultraterrestre  
2340 dret internacional ca espai de llibertat, seguretat i justícia terme pral.n m es espacio de libertad, seguridad y justicia  
2341 dret internacional ca espai internacional terme pral.n m es espacio internacional  
2342 dret internacional ca espai judicial europeu terme pral.n m es espacio judicial europeo  
2343 dret internacional ca espai marítim terme pral.n m es espacio marítimo  
2344 dret penal ca espai natural protegit terme pral.n m es espacio natural protegido  
2345 dret civil ca espai polar terme pral.n m es espacio polar  
2346 dret romà ca especificació terme pral.n f es especificación  
2347 dret penal ca espionatge terme pral.n m es espionaje  
2348 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca espiritual terme pral.adj es espiritual  
2349 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca espòs terme pral.n m ca marit sin. compl.n m es esposo  es marido  
2350 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca esposa terme pral.n f ca muller sin. compl.n f es esposa  es mujer  
2351 dret laboral i de la seguretat social ca esquirol terme pral.n m, f es esquirol  
2352 dret laboral i de la seguretat social ca esquirolatge terme pral.n m es esquirolaje  
2353 filosofia del dret ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  
2354 dret mercantil ca establiment terme pral.n m es establecimiento  
2355 dret civil ca rabassa morta terme pral.n f ca establiment a primers ceps sin. compl.n m es censo a primeras cepas  
2356 dret mercantil ca establiment comercial terme pral.n m es establecimiento comercial  
2357 dret mercantil ca establiment mercantil terme pral.n m es establecimiento mercantil  
2358 dret financer i tributari ca establiment permanent terme pral.n m es establecimiento permanente  
2359 dret internacional privat ca estada terme pral.n f es estancia  
2360 dret penal ca estafa terme pral.n f es estafa  
2361 història del dret ca estament terme pral.n m es estamento  
2362 dret mercantil ca estampillat terme pral.n m es estampillado  
2363 dret internacional ca estàndard mínim terme pral.n m es estándar mínimo  
2364 dret internacional ca estat terme pral.n m es estado  
2365 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estat aconfessional terme pral.n m es estado aconfesional  
2366 dret internacional ca estat acreditant terme pral.n m es estado acreditante  
2367 dret internacional ca estat arxipelàgic terme pral.n m es estado archipelágico  
2368 dret internacional privat ca estat bel·ligerant terme pral.n m es estado beligerante  
2369 dret civil ca estat civil terme pral.n m es estado civil  
2370 dret administratiu ca estat coixí terme pral.n m es estado tampón  
2371 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estat confessional terme pral.n m es estado confesional  
2372 dret internacional ca estat contractant terme pral.n m es estado contratante  
2373 dret internacional ca estat riberenc terme pral.n m ca estat costaner sin. compl.n m es estado costero  es estado ribereño  
2374 dret constitucional ca estat d'alarma terme pral.n m es estado de alarma  
2375 dret constitucional ca estat d'excepció terme pral.n m es estado de excepción  
2376 dret internacional ca estat d'independència recent terme pral.n m es estado de reciente independencia  
2377 dret constitucional ca estat de dret terme pral.n m es estado de derecho  
2378 dret penal ca estat de necessitat terme pral.n m es estado de necesidad  
2379 dret constitucional ca estat de setge terme pral.n m es estado de sitio  
2380 dret internacional ca estat de trànsit terme pral.n m es estado de tránsito  
2381 filosofia del dret ca estat del benestar terme pral.n m es estado de bienestar  
2382 dret constitucional ca estat democràtic terme pral.n m es estado democrático  
2383 dret constitucional ca estat descentralitzat terme pral.n m es estado descentralizado  
2384 dret internacional privat ca estat exhortant terme pral.n m es estado exhortante  
2385 dret internacional privat ca estat exhortat terme pral.n m es estado exhortado  
2386 dret internacional ca estat exigu terme pral.n m es estado exiguo  
2387 dret internacional privat ca estat federal terme pral.n m es estado federal  
2388 dret constitucional ca estat federat terme pral.n m es estado federado  
2389 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estat laic terme pral.n m es estado laico  
2390 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estat laïcista terme pral.n m es estado laicista  
2391 dret constitucional ca estat liberal terme pral.n m es estado liberal  
2392 dret internacional ca estat membre [pl: estats membres] terme pral.n m es estado miembro  
2393 dret internacional privat ca estat neutralitzat terme pral.n m es estado neutralizado  
2394 dret internacional ca estat part [pl: estats part] terme pral.n m es estado parte  
2395 dret penal ca estat passional terme pral.n m es estado pasional  
2396 dret internacional ca estat predecessor terme pral.n m es estado predecesor  
2397 dret internacional ca estat receptor terme pral.n m es estado receptor  
2398 dret constitucional ca estat regional terme pral.n m es estado regional  
2399 dret internacional privat ca estat requeridor terme pral.n m es estado requirente  
2400 dret internacional privat ca estat requerit terme pral.n m es estado requerido  
2401 dret internacional ca estat sense litoral terme pral.n m es estado sin litoral  
2402 dret constitucional ca estat social terme pral.n m es estado social  
2403 dret internacional ca estat successor terme pral.n m es estado sucesor  
2404 dret internacional ca estat tercer terme pral.n m es estado tercero  es tercer estado  
2405 dret constitucional ca estat unitari terme pral.n m es estado unitario  
2406 dret administratiu ca estatut terme pral.n m es estatuto  
2407 dret constitucional ca estatut d'autonomia terme pral.n m es estatuto de autonomía  
2408 dret laboral i de la seguretat social ca estatut dels treballadors terme pral.n m es estatuto de los trabajadores  
2409 dret internacional ca estatut formal terme pral.n m es estatuto formal  
2410 dret internacional ca estatut personal terme pral.n m es estatuto personal  
2411 dret internacional ca estatut real terme pral.n m es estatuto real  
2412 dret internacional privat ca estatutari -ària terme pral.adj es estatutario -ria  
2413 dret internacional privat ca estatutària terme pral.n f es estatutaria  
2414 dret mercantil ca estatuts socials terme pral.n m pl es estatutos sociales  
2415 dret romà ca estel·lionat terme pral.n m es estelionato  
2416 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca esterilitat terme pral.n f es esterilidad  
2417 dret penal ca esterilització terme pral.n f es esterilización  
2418 dret processal ca preu just terme pral.n m ca estim sin. compl.n m es justiprecio  es justo precio  
2419 dret financer i tributari ca estimació directa terme pral.n f es estimación directa  
2420 dret financer i tributari ca estimació indirecta terme pral.n f es estimación indirecta  
2421 dret financer i tributari ca estimació objectiva terme pral.n f es estimación objetiva  
2422 dret financer i tributari ca estimació objectiva per signes, índexs o mòduls terme pral.n f es estimación objetiva por signos, índices o módulos  
2423 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estipendi terme pral.n m es estipendio  
2424 dret romà ca estipulació terme pral.n f es estipulación  
2425 dret romà ca estipulació pretoriana terme pral.n f es estipulación pretoriana  
2426 dret civil ca estirp terme pral.n f es estirpe  
2427 dret internacional ca estoppel[en] terme pral.n m es estoppel  
2428 dret penal ca estralls terme pral.n m pl es estragos  
2429 dret civil ca estranger | estrangera terme pral.n m, f es extranjero | extranjera  
2430 dret internacional ca estrangeria terme pral.n f es extranjería  
2431 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca estranyament terme pral.n m es extrañamiento  
2432 dret internacional ca estratègia comuna terme pral.n f es estrategia común  
2433 dret laboral i de la seguretat social ca estrès laboral [pl: estressos laborals] terme pral.n m es estrés laboral  
2434 dret internacional ca estret internacional terme pral.n m es estrecho internacional  
2435 dret penal ca estupefaent terme pral.n m es estupefaciente  
2436 dret penal ca estupre terme pral.n m es estupro  
2437 filosofia del dret ca ètic -a terme pral.adj es ético -ca  
2438 filosofia del dret ca ètica terme pral.n f es ética  
2439 dret romà ca etimologia terme pral.n f es etimología  
2440 dret mercantil ca etiquetatge terme pral.n m es etiquetado  es etiquetaje  
2441 dret internacional ca euro terme pral.n m es euro  
2442 filosofia del dret ca eutanàsia terme pral.n f es eutanasia  
2443 dret penal ca evasió de capital terme pral.n f es evasión de capital  
2444 dret penal ca evasió de presos terme pral.n f es evasión de presos  
2445 dret laboral i de la seguretat social ca eventualitat terme pral.n f es eventualidad  
2446 dret civil ca evicció terme pral.n f es evicción  
2447 dret financer i tributari ca exacció terme pral.n f es exacción  
2448 dret penal ca exacció il·legal terme pral.n f es exacción ilegal  
2449 dret financer i tributari ca exacció parafiscal terme pral.n f es exacción parafiscal  
2450 dret laboral i de la seguretat social ca excedència terme pral.n f es excedencia  
2451 dret laboral i de la seguretat social ca excedència forçosa terme pral.n f es excedencia forzosa  
2452 dret laboral i de la seguretat social ca excedència per cura de familiars terme pral.n f es excedencia para el cuidado de familiares  es excedencia por cuidado de familiares  
2453 dret laboral i de la seguretat social ca excedència per cura de fills terme pral.n f es excedencia para el cuidado de hijos  es excedencia por cuidado de hijos  
2454 dret laboral i de la seguretat social ca excedència voluntària terme pral.n f es excedencia voluntaria  
2455 dret romà ca excepció terme pral.n f es excepción  
2456 dret mercantil ca excepció canviària terme pral.n f es excepción cambiaria  
2457 dret internacional ca excepció d'il·legalitat terme pral.n f es excepción de ilegalidad  
2458 dret internacional privat ca excepció d'interès nacional terme pral.n f es excepción de interés nacional  
2459 dret internacional privat ca excepció d'ordre públic terme pral.n f es excepción de orden público  
2460 dret processal ca excepció dilatòria terme pral.n f es excepción dilatoria  
2461 dret mercantil ca excepció extracanviària terme pral.n f es excepción extracambiaria  
2462 dret processal ca excepció peremptòria terme pral.n f es excepción perentoria  
2463 filosofia del dret ca exclusió terme pral.n f es exclusión  
2464 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca excomunió terme pral.n f ca excomunicació sin. compl.n f es excomunión  
2465 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca excomunicar terme pral.v tr es excomulgar  
2466 dret civil ca excusa terme pral.n f es excusa  
2467 dret penal ca excusa absolutòria terme pral.n f es excusa absolutoria  
2468 dret civil ca excussió terme pral.n f es excusión  
2469 dret penal ca execució terme pral.n f es ejecución  
2470 dret penal ca execució de la pena terme pral.n f es ejecución de la pena  
2471 dret penal ca execució de la sentència terme pral.n f es ejecución de la sentencia  
2472 dret penal ca execució del delicte terme pral.n f es ejecución del delito  
2473 dret processal ca execució forçosa terme pral.n f es ejecución forzosa  
2474 dret financer i tributari ca execució hipotecària terme pral.n f es ejecución hipotecaria  
2475 dret processal ca execució provisional terme pral.n f es ejecución provisional  
2476 dret administratiu ca execució subsidiària terme pral.n f es ejecución subsidiaria  
2477 dret processal ca executant terme pral.n m, f es ejecutante  
2478 dret administratiu ca executivitat terme pral.n f es ejecutividad  
2479 dret civil ca executor | executora terme pral.n m, f es ejecutor | ejecutora  
2480 dret civil ca marmessor | marmessora terme pral.n m, f ca executor testamentari | executora testamentària sin. compl.n m, f ca testamentari | testamentària sin. compl.n m, f es albacea  es ejecutor testamentario | ejecutora testamentaria  es testamentario | testamentaria  
2481 dret processal ca executòria terme pral.n f es ejecutoria  
2482 filosofia del dret ca exegesi terme pral.n f es exegesis  es exégesis  
2483 dret financer i tributari ca exempció terme pral.n f es exención  
2484 dret financer i tributari ca exempció tributària terme pral.n f es exención tributaria  
2485 dret financer i tributari ca exempt -a terme pral.adj es exento -ta  
2486 dret financer i tributari ca eximir terme pral.v tr ca exemptar sin. compl.v tr es exentar  es eximir  
2487 dret internacional ca exequàtur terme pral.n m es exequátur  
2488 dret constitucional ca exercici terme pral.n m es ejercicio  
2489 dret financer i tributari ca exercici fiscal terme pral.n m es ejercicio fiscal  
2490 dret penal ca exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec terme pral.n m es ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo  
2491 dret mercantil ca exercici social terme pral.n m es ejercicio social  
2492 dret constitucional ca exèrcit terme pral.n m es ejército  
2493 dret administratiu ca exhauriment de la via administrativa terme pral.n m es agotamiento de la vía administrativa  
2494 dret internacional ca exhauriment dels recursos interns terme pral.n m es agotamiento de los recursos internos  
2495 dret penal ca exhibicionisme terme pral.n m es exhibicionismo  
2496 dret processal ca exhort terme pral.n m es exhorto  
2497 dret financer i tributari ca exigibilitat terme pral.n f es exigibilidad  
2498 filosofia del dret ca exigibilitat del dret terme pral.n f es exigibilidad del derecho  
2499 dret penal ca eximent terme pral.adj es eximente  
2500 dret mercantil ca existències terme pral.n f pl es existencias  
2501 dret administratiu ca expedient terme pral.n m es expediente  
2502 dret administratiu ca expedient administratiu terme pral.n m es expediente administrativo  
2503 dret laboral i de la seguretat social ca expedient de regulació d'ocupació terme pral.n m es expediente de regulación de empleo  
2504 dret laboral i de la seguretat social ca expedient informatiu terme pral.n m es expediente informativo  
2505 dret civil ca expedient matrimonial terme pral.n m es expediente matrimonial  
2506 dret romà ca expensilació terme pral.n f es expensilación  
2507 dret internacional ca expert associat | experta associada terme pral.n m, f es experto asociado | experta asociada  
2508 dret internacional ca expert d'assistència tècnica | experta d'assistència tècnica terme pral.n m, f es experto de asistencia técnica | experta de asistencia técnica  
2509 dret mercantil ca expert independent | experta independent terme pral.n m, f es experto independiente | experta independiente  
2510 dret internacional ca expert internacional | experta internacional terme pral.n m, f es experto internacional | experta internacional  
2511 dret internacional ca expert operacional | experta operacional terme pral.n m, f ca OPEX sin. compl.n m, f es experto operacional | experta operacional  es OPEX  
2512 filosofia del dret ca explotació terme pral.n f es explotación  
2513 dret mercantil ca explotació principal terme pral.n f es explotación principal  
2514 dret constitucional ca exposició de motius terme pral.n f es exposición de motivos  
2515 dret administratiu ca expropiació terme pral.n f es expropiación  
2516 dret civil ca expropiació forçosa terme pral.n f es expropiación forzosa  
2517 dret penal ca expropiació il·legal terme pral.n f es expropiación ilegal  
2518 dret constitucional ca expulsió terme pral.n f es expulsión  
2519 dret mercantil ca expurgació terme pral.n f es expurgación  
2520 dret laboral i de la seguretat social ca extensió d'un conveni col·lectiu terme pral.n f es extensión de un convenio colectivo  
2521 dret administratiu ca extinció terme pral.n f es extinción  
2522 dret penal ca extorsió terme pral.n f es extorsión  
2523 dret mercantil ca extracte terme pral.n m es extracto  
2524 dret internacional ca extradició terme pral.n f es extradición  
2525 dret internacional ca extradir terme pral.v tr es extraditar  
2526 dret financer i tributari ca extrafiscalitat terme pral.n f es extrafiscalidad  
2527 dret penal ca extraterritorialitat terme pral.n f es extraterritorialidad  
2528 història del dret ca extravagant terme pral.adj es extravagante  
2529 filosofia del dret ca facticitat terme pral.n f es facticidad  
2530 dret financer i tributari ca factura terme pral.n f es factura  
2531 dret mercantil ca facultat terme pral.n f es facultad  
2532 història del dret ca fadiga terme pral.n f es fadiga  
2533 filosofia del dret ca fal·làcia naturalista terme pral.n f es falacia naturalista  
2534 dret mercantil ca fallida terme pral.n f es quiebra  
2535 dret mercantil ca fallida culpable terme pral.n f es quiebra culpable  
2536 dret mercantil ca fallida fortuïta terme pral.n f es quiebra fortuita  
2537 dret mercantil ca fallida fraudulenta terme pral.n f es quiebra fraudulenta  
2538 dret penal ca fallida punible terme pral.n f es quiebra punible  
2539 dret mercantil ca fallir terme pral.v intr es quebrar  
2540 dret mercantil ca fallit | fallida terme pral.n m, f es quebrado | quebrada  
2541 dret penal ca fals testimoniatge terme pral.n m ca fals testimoni sin. compl.n m es falso testimonio  
2542 dret penal ca falsedat terme pral.n f es falsedad  
2543 dret penal ca falsificació terme pral.n f es falsificación  
2544 dret penal ca falta terme pral.n f es falta  
2545 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca manca de consentiment terme pral.n f ca falta de consentiment sin. compl.n f es carencia de consentimiento  es falta de consentimiento  
2546 dret laboral i de la seguretat social ca falta greu terme pral.n f es falta grave  
2547 dret laboral i de la seguretat social ca falta lleu terme pral.n f es falta leve  
2548 dret laboral i de la seguretat social ca falta molt greu terme pral.n f es falta muy grave  
2549 dret romà ca família terme pral.n f es familia  
2550 dret internacional privat ca franc a moll terme pral.n m ca FAS sin. compl.n m es franco al costado del buque  es FAS  es franco sobre muelle  
2551 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca favor del dret terme pral.n m es favor del derecho  
2552 història del dret ca privat terme pral.n m ca favorit sin. compl.n m es valido  
2553 dret internacional ca fons de cohesió terme pral.n m ca FC sin. compl.n m es fondo de cohesión  es FC  
2554 dret internacional privat ca franc a transportista terme pral.n m ca FCA sin. compl.n m es franco transportista  es FCA  
2555 dret constitucional ca fons de compensació interterritorial terme pral.n m ca FCI sin. compl.n m es fondo de compensación interterritorial  es FCI  
2556 dret financer i tributari ca fons estructural terme pral.n m ca FE sin. compl.n m ca fons amb finalitat estructural sin. compl.n m es fondo estructural  es FE  es fondo con finalidad estructural  
2557 dret romà ca fecial terme pral.n m es fecial  
2558 dret administratiu ca fedatari | fedatària terme pral.n m, f es fedatario | fedataria  
2559 dret internacional ca fons europeu de desenvolupament regional terme pral.n m ca FEDER sin. compl.n m es fondo europeo de desarrollo regional  es FEDER  
2560 dret internacional privat ca federació terme pral.n f es federación  
2561 dret laboral i de la seguretat social ca federació sindical terme pral.n f es federación sindical  
2562 dret constitucional ca federalisme terme pral.n m es federalismo  
2563 dret civil ca fefaent terme pral.adj es fehaciente  
2564 dret laboral i de la seguretat social ca feina terme pral.n f ca ocupació sin. compl.n f ca treball sin. compl.n m es empleo  es ocupación  es trabajo  
2565 dret laboral i de la seguretat social ca feina penosa terme pral.n f es trabajo penoso  
2566 dret laboral i de la seguretat social ca feina perillosa terme pral.n f es trabajo peligroso  
2567 dret laboral i de la seguretat social ca feina tòxica terme pral.n f es trabajo tóxico  
2568 filosofia del dret ca feixisme terme pral.n m es fascismo  
2569 filosofia del dret ca feminisme terme pral.n m es feminismo  
2570 dret internacional ca fons europeu d'orientació i de garantia agrícola terme pral.n m ca FEOGA sin. compl.n m es fondo europeo de orientación y garantía agraria  es FEOGA  
2571 història del dret ca ferma de dret terme pral.n f ca fermança de dret sin. compl.n f es caución judicial  es fianza judicial  es garantía judicial  
2572 dret civil ca fiança terme pral.n f ca fermança sin. compl.n f es fianza  
2573 dret mercantil ca fermesa terme pral.n f es firmeza  
2574 filosofia del dret ca fet terme pral.n m es hecho  
2575 dret financer i tributari ca fet imposable terme pral.n m es hecho imponible  
2576 filosofia del dret ca fet institucional terme pral.n m es hecho institucional  
2577 filosofia del dret ca fet jurídic terme pral.n m es hecho jurídico  
2578 dret processal ca fet provat terme pral.n m es hecho probado  
2579 història del dret ca feu terme pral.n m es feudo  
2580 filosofia del dret ca feudalisme terme pral.n m es feudalismo  
2581 dret mercantil ca fons de garantia de dipòsits terme pral.n m ca FGD sin. compl.n m es fondo de garantía de depósitos  es FGD  
2582 dret civil ca fiador | fiadora terme pral.n m, f ca fiançador | fiançadora sin. compl.n m, f es afianzador | afianzadora  es fiador | fiadora  
2583 dret mercantil ca fiançament terme pral.n m es afianzamiento  
2584 dret romà ca ficció jurídica terme pral.n f ca ficció del dret sin. compl.n f ca ficció legal sin. compl.n f es ficción de derecho  es ficción jurídica  es ficción legal  
2585 dret civil ca fideïcomís terme pral.n m es fideicomiso  
2586 dret civil ca fideïcomissari | fedeïcomissària terme pral.n m, f es fideicomisario | fideicomisaria  
2587 dret civil ca fideïcomitent terme pral.n m, f es fideicomitente  
2588 dret romà ca fidejussió terme pral.n f es fianza  es fideiussio  es garantía  
2589 dret romà ca fidejussor terme pral.n m es fiador  es fideiussor  es garante  
2590 dret romà ca fidejussori -òria terme pral.adj es fiador -ra  es garante  
2591 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca fidelitat conjugal terme pral.n f es fidelidad conyugal  
2592 dret civil ca fidúcia terme pral.n f es fiducia  
2593 dret civil ca fiduciari | fiduciària terme pral.n m, f es fiduciario | fiduciaria  
2594 dret processal ca tipus terme pral.n m ca figura del delicte sin. compl.n f es figura del delito  es tipo  
2595 dret financer i tributari ca fons d'inversió immobiliària terme pral.n m ca FII sin. compl.n m es fondo de inversión inmobiliaria  es FII  
2596 dret civil ca filiació terme pral.n f es filiación  
2597 dret mercantil ca filial terme pral.n f es filial  
2598 dret civil ca fill | filla terme pral.n m, f es hijo | hija  
2599 dret civil ca fillastre | fillastra terme pral.n m, f es hijastro | hijastra  
2600 filosofia del dret ca filosofia terme pral.n f es filosofía  
2601 dret constitucional ca finançament terme pral.n m es financiación  es financiamiento  
2602 dret financer i tributari ca finançar terme pral.v tr es financiar  
2603 dret financer i tributari ca financer -a terme pral.adj es financiero -ra  
2604 dret administratiu ca finances terme pral.n f pl es finanzas  
2605 dret financer i tributari ca finances públiques terme pral.n f pl es finanzas públicas  
2606 dret civil ca finca terme pral.n f es finca  
2607 dret financer i tributari ca fisc [pl: fiscos o fiscs] terme pral.n m es fisco  
2608 dret penal ca fiscal terme pral.n m, f es fiscal  
2609 dret constitucional ca fiscal general de l'estat terme pral.n m, f es fiscal general del estado  
2610 dret constitucional ca fiscalia terme pral.n f es fiscalía  
2611 dret administratiu ca fiscalització terme pral.n f es fiscalización  
2612 dret administratiu ca fiscalitzador -a terme pral.adj es fiscalizador -ra  
2613 dret civil ca fita terme pral.n f ca molló sin. compl.n m es hito  es mojón  
2614 dret penal ca flagrant terme pral.adj es flagrante  
2615 dret romà ca flamen terme pral.n m es flamen  
2616 dret laboral i de la seguretat social ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  
2617 dret laboral i de la seguretat social ca fons de garantia salarial terme pral.n m ca FOGASA sin. compl.n m es fondo de garantía salarial  es FOGASA  
2618 història del dret ca fogatge terme pral.n m es fogaje  
2619 dret constitucional ca foment terme pral.n m es fomento  
2620 dret processal ca fonament de dret terme pral.n m ca fonament jurídic sin. compl.n m ca raonament jurídic sin. compl.n m es fundamento de derecho  es fundamento jurídico  es razonamiento jurídico  
2621 dret financer i tributari ca fons [pl: fons] terme pral.n m es fondo  
2622 dret mercantil ca fons d'inversió terme pral.n m es fondo de inversión  
2623 dret mercantil ca fons de comerç terme pral.n m es fondo de comercio  
2624 dret mercantil ca fons de garantia terme pral.n m es fondo de garantía  
2625 dret laboral i de la seguretat social ca fons de pensions terme pral.n m es fondo de pensiones  
2626 dret mercantil ca fons de reserva terme pral.n m es fondo de reserva  
2627 dret internacional ca fons marins i oceànics terme pral.n m pl es fondos marinos y oceánicos  
2628 dret laboral i de la seguretat social ca fons social europeu terme pral.n m ca FSE sin. compl.n m es fondo social europeo  es FSE  
2629 dret constitucional ca font del dret terme pral.n f es fuente del derecho  
2630 dret constitucional ca força de llei terme pral.n f es fuerza de ley  
2631 dret penal ca força irresistible terme pral.n f es fuerza irresistible  
2632 dret civil ca força major terme pral.n f es fuerza mayor  
2633 dret constitucional ca forces armades terme pral.n f pl es fuerzas armadas  
2634 dret penal ca forces i cossos de seguretat terme pral.n f pl es fuerzas y cuerpos de seguridad  
2635 dret administratiu ca forçós -osa terme pral.adj es forzoso -sa  
2636 dret civil ca lluïsme terme pral.n m ca foriscapi sin. compl.n m es foriscapio  es laudemio  es luismo  
2637 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca forma canònica extraordinària terme pral.n f es forma canónica extraordinaria  
2638 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca forma canònica ordinària terme pral.n f es forma canónica ordinaria  
2639 dret laboral i de la seguretat social ca formació professional terme pral.n f es formación profesional  
2640 dret laboral i de la seguretat social ca formació professional contínua terme pral.n f es formación profesional continua  
2641 dret laboral i de la seguretat social ca formació professional ocupacional terme pral.n f es formación profesional ocupacional  
2642 filosofia del dret ca formalitat terme pral.n f es formalidad  
2643 dret romà ca fórmula terme pral.n f es fórmula  
2644 dret processal ca formulari terme pral.n m es formulario  
2645 dret internacional privat ca fòrum terme pral.n m es foro  
2646 dret mercantil ca fraccionament terme pral.n m es fraccionamiento  
2647 dret financer i tributari ca fraccionament de pagament terme pral.n m es fraccionamiento de pago  
2648 dret romà ca fragment terme pral.n m es fragmento  
2649 història del dret ca franc -a terme pral.adj es franco -ca  
2650 filosofia del dret ca franc albir terme pral.n m ca lliure albir sin. compl.n m es libre albedrío  
2651 dret mercantil ca franquesa terme pral.n f ca franquícia sin. compl.n f es franquicia  
2652 dret constitucional ca franquisme terme pral.n m es franquismo  
2653 dret penal ca frau terme pral.n m es fraude  
2654 dret internacional ca frau de llei terme pral.n m es fraude de ley  
2655 dret financer i tributari ca frau fiscal terme pral.n m es fraude fiscal  
2656 dret penal ca fraudulent -a terme pral.adj es fraudulento -ta  
2657 dret internacional ca frontera terme pral.n f es frontera  
2658 dret internacional ca fronterer -a terme pral.adj es fronterizo -za  
2659 dret civil ca fruits terme pral.n m pl es frutos  
2660 dret penal ca frustració terme pral.n f es frustración  
2661 dret romà ca fugitiu | fugitiva terme pral.n m, f es fugitivo | fugitiva  
2662 dret administratiu ca full d'apreuament terme pral.n m es hoja de aprecio  
2663 dret laboral i de la seguretat social ca full de nòmina terme pral.n m ca full de salari sin. compl.n m ca nòmina sin. compl.n f ca rebut de salari sin. compl.n m es hoja salarial  es nómina  es recibo de salario  
2664 dret mercantil ca full personal terme pral.n m es hoja personal  
2665 dret mercantil ca fulls mòbils terme pral.n m pl es hojas móviles  
2666 dret constitucional ca funció d'impuls terme pral.n f es función de impulso  
2667 dret constitucional ca funció de control terme pral.n f es función de control  
2668 dret constitucional ca funció de direcció política terme pral.n f es función de dirección política  
2669 dret constitucional ca funció executiva terme pral.n f es función ejecutiva  
2670 dret constitucional ca funció jurisdiccional terme pral.n f es función jurisdiccional  
2671 dret constitucional ca funció legislativa terme pral.n f es función legislativa  
2672 dret constitucional ca funció pressupostària terme pral.n f es función presupuestaria  
2673 dret administratiu ca funció pública terme pral.n f es función pública  
2674 dret administratiu ca funcionari | funcionària terme pral.n m, f es funcionario | funcionaria  
2675 dret administratiu ca funcionariat terme pral.n m es funcionariado  
2676 dret mercantil ca fundació terme pral.n f es fundación  
2677 dret mercantil ca fundació simultània terme pral.n f es fundación simultánea  
2678 dret mercantil ca fundació successiva terme pral.n f es fundación sucesiva  
2679 dret civil ca fungible terme pral.adj es fungible  
2680 dret processal ca fur terme pral.n m es derecho  es fuero  
2681 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca fur intern terme pral.n m ca fur de l'ànima sin. compl.n m ca fur de la consciència sin. compl.n m es fuero de la conciencia  es fuero interior  es fuero interno  
2682 dret processal ca fur especial terme pral.n m es fuero especial  
2683 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca fur extern terme pral.n m es fuero externo  
2684 història del dret ca fur reial terme pral.n m es fuero real  
2685 dret internacional privat ca furs de competència judicial internacional terme pral.n m pl es fueros de competencia judicial internacional  
2686 dret penal ca furt terme pral.n m es hurto  
2687 dret mercantil ca fusió terme pral.n f es fusión  
2688 dret mercantil ca futur financer terme pral.n m es futuro  es futuro financiero  
2689 dret constitucional ca gabinet terme pral.n m es gabinete  
2690 història del dret ca gal·loromà | gal·loromana terme pral.n m, f es galorromano | gal·lorromana  
2691 dret processal ca garantia terme pral.n f es garantía  
2692 dret constitucional ca garantia constitucional terme pral.n f es garantía constitucional  
2693 dret constitucional ca garantia institucional terme pral.n f es garantía institucional  
2694 filosofia del dret ca garantia jurídica terme pral.n f es garantía jurídica  
2695 dret laboral i de la seguretat social ca garantia personal terme pral.n f es garantía personal  
2696 dret mercantil ca garantir terme pral.v tr es garantizar  
2697 dret civil ca gaudi terme pral.n m es goce  
2698 filosofia del dret ca gen terme pral.n m es gen  
2699 dret civil ca generació terme pral.n f es generación  
2700 dret constitucional ca generalitat terme pral.n f es generalidad  
2701 filosofia del dret ca gènere terme pral.n m es género  
2702 dret penal ca genocidi terme pral.n m es genocidio  
2703 dret mercantil ca gerent terme pral.n m, f es gerente  
2704 dret civil ca germà | germana terme pral.n m, f es hermano | hermana  
2705 dret civil ca germanastre | germanastra terme pral.n m, f es hermanastro | hermanastra  
2706 dret civil ca germandat terme pral.n f es hermandad  
2707 dret administratiu ca gestió terme pral.n f es gestión  
2708 dret civil ca gestió de negocis d'altri terme pral.n f es gestión de negocios ajenos  
2709 dret financer i tributari ca gestió tributària terme pral.n f es gestión tributaria  
2710 dret mercantil ca gestor | gestora terme pral.n m, f es gestor | gestora  
2711 dret mercantil ca gestoria terme pral.n f es gestoría  
2712 dret mercantil ca gir terme pral.n m es giro  
2713 dret mercantil ca gir bancari terme pral.n m es giro bancario  
2714 dret mercantil ca git terme pral.n m es echazón  
2715 dret romà ca gladiador terme pral.n m es gladiador  
2716 història del dret ca glossa terme pral.n f es glosa  
2717 història del dret ca glossador | glossadora terme pral.n m, f es glosador | glosadora  
2718 dret romà ca glossema terme pral.n m es glosema  
2719 història del dret ca got | goda terme pral.n m, f es godo | goda  
2720 dret constitucional ca govern terme pral.n m es gobierno  
2721 dret administratiu ca governabilitat terme pral.n f es gobernabilidad  
2722 dret constitucional ca governador | governadora terme pral.n m, f es gobernador | gobernadora  
2723 dret constitucional ca governador civil | governadora civil terme pral.n m, f es gobernador civil | gobernadora civil  
2724 història del dret ca gràcia terme pral.n f es gracia  
2725 dret laboral i de la seguretat social ca gran invalidesa terme pral.n f es gran invalidez  
2726 dret laboral i de la seguretat social ca gratificació extraordinària terme pral.n f ca paga extra sin. compl.n f ca paga extraordinària sin. compl.n f es gratificación extraordinaria  es paga extra  es paga extra ordinaria  
2727 dret administratiu ca gratuït -a terme pral.adj es gratuito -ta  
2728 dret administratiu ca gratuïtat terme pral.n f es gratuidad  
2729 dret penal ca grau de la pena terme pral.n m es grado de la pena  
2730 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca grau de parentiu terme pral.n m es grado de parentesco  
2731 dret civil ca gravamen terme pral.n m es gravamen  
2732 dret laboral i de la seguretat social ca gremi terme pral.n m es gremio  
2733 dret penal ca greuge terme pral.n m es agravio  
2734 dret constitucional ca grup mixt [pl: grups mixtos o mixts] terme pral.n m es grupo mixto  
2735 dret constitucional ca grup parlamentari terme pral.n m es grupo parlamentario  
2736 dret laboral i de la seguretat social ca grup professional terme pral.n m es grupo profesional  
2737 dret mercantil ca guany terme pral.n m es ganancias  
2738 dret financer i tributari ca guany patrimonial terme pral.n m es ganancia patrimonial  
2739 dret civil ca guarda terme pral.n f es guarda  
2740 dret civil ca guarda de fet terme pral.n f es guarda de hecho  
2741 dret civil ca guarda i custòdia terme pral.n f es guarda y custodia  
2742 dret civil ca guardador | guardadora terme pral.n m, f es guardador | guardadora  
2743 filosofia del dret ca guerra terme pral.n f es guerra  
2744 dret internacional ca guerra freda terme pral.n f es guerra fría  
2745 dret constitucional ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
2746 dret civil ca habilitació d'edat terme pral.n f es habilitación de edad  
2747 dret constitucional ca habilitació de dies terme pral.n f es habilitación de días  
2748 dret administratiu ca habitatge terme pral.n m es vivienda  
2749 dret penal ca habitualitat terme pral.n f es habitualidad  
2750 dret internacional privat ca harmonització terme pral.n f es armonización  
2751 dret romà ca harúspex [pl: harúspexs] terme pral.n m es arúspice  
2752 dret mercantil ca haver terme pral.n m es haber  
2753 dret mercantil ca haver social terme pral.n m es haber social  
2754 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca hebreu | hebrea terme pral.n m, f es hebreo | hebrea  
2755 història del dret ca herbatge terme pral.n m es herbaje  
2756 dret civil ca herència terme pral.n f es herencia  
2757 dret civil ca herència jacent terme pral.n f es herencia yacente  
2758 dret civil ca heretament1 terme pral.n m es herencia  
2759 dret civil ca heretant terme pral.n m, f es heredante  
2760 dret romà ca heretat terme pral.n f es fundo  es heredad  
2761 dret civil ca heretat de caça terme pral.n f es heredad de caza  
2762 dret civil ca hereu | hereva, hereua terme pral.n m, f es heredero | heredera  
2763 dret civil ca hereu legítim | hereva legítima, hereua legítima terme pral.n m, f ca hereu abintestat | hereva/eua abintestat sin. compl.n m, f es heredero legítimo | heredera legítima  es heredero abintestato | heredera abintestato  
2764 dret civil ca hereu de confiança | hereva de confiança, hereua de confiança terme pral.n m, f es heredero de confianza | heredera de confianza  
2765 dret civil ca hereu universal | hereva universal, hereua universal terme pral.n m, f es heredero universal | heredera universal  
2766 filosofia del dret ca hermenèutic -a terme pral.adj es hermenéutico -ca  
2767 filosofia del dret ca hermenèutica terme pral.n f es hermenéutica  
2768 filosofia del dret ca heterointegració terme pral.n f es heterointegración  
2769 filosofia del dret ca heterònom -a terme pral.adj es heterónomo -ma  
2770 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca hierocràcia terme pral.n f es hierocracia  
2771 dret laboral i de la seguretat social ca higiene en el treball terme pral.n f ca higiene laboral sin. compl.n f es higiene en el trabajo  es higiene laboral  
2772 dret civil ca hipoteca terme pral.n f es hipoteca  
2773 dret mercantil ca hipoteca immobiliària terme pral.n f es hipoteca inmobiliaria  
2774 dret financer i tributari ca hipoteca legal tàcita terme pral.n f es hipoteca legal tácita  
2775 dret mercantil ca hipoteca mobiliària terme pral.n f es hipoteca mobiliaria  
2776 dret financer i tributari ca hisenda pública terme pral.n f es hacienda pública  
2777 història del dret ca hispà | hispana terme pral.n m, f es hispano | hispana  
2778 història del dret ca hispanogot | hispanogoda terme pral.n m, f es hispanogodo | hispanogoda  
2779 història del dret ca hispanoromà | hispanoromana terme pral.n m, f es hispanorromano | hispanorromana  
2780 filosofia del dret ca història terme pral.n f es historia  
2781 filosofia del dret ca històric -a terme pral.adj es histórico -ca  
2782 filosofia del dret ca holisme terme pral.n m es holismo  
2783 dret civil ca home terme pral.n m es hombre  
2784 història del dret ca home bo terme pral.n m es hombre bueno  
2785 història del dret ca prohom terme pral.n m ca home bo sin. compl.n m es hombre bueno  es prohombre  
2786 història del dret ca homenatge terme pral.n m es homenaje  
2787 dret penal ca homicida terme pral.n m, f es homicida  
2788 dret penal ca homicidi terme pral.n m es homicidio  
2789 dret penal ca homicidi dolós terme pral.n m es homicidio doloso  
2790 dret penal ca homicidi imprudent terme pral.n m es homicidio imprudente  
2791 dret romà ca honestedat terme pral.n f es honestidad  
2792 història del dret ca honor terme pral.n m es honor  
2793 dret processal ca honoraris terme pral.n m pl es honorarios  
2794 història del dret ca honrat -ada terme pral.adj es honrado -da  
2795 dret laboral i de la seguretat social ca hora complementària terme pral.n f es hora complementaria  
2796 dret laboral i de la seguretat social ca hora extraordinària terme pral.n f ca hora extra sin. compl.n f es hora extra  es hora extraordinaria  
2797 dret laboral i de la seguretat social ca horari de treball terme pral.n m ca horari laboral sin. compl.n m es horario de trabajo  es horario laboral  
2798 història del dret ca host [pl: hosts] terme pral.n f es hueste  
2799 filosofia del dret ca humanisme terme pral.n m es humanismo  
2800 dret financer i tributari ca impost sobre activitats econòmiques terme pral.n m ca IAE sin. compl.n m es impuesto sobre actividades económicas  es IAE  
2801 dret financer i tributari ca impost sobre béns immobles terme pral.n m ca IBI sin. compl.n m es impuesto sobre bienes inmuebles  es IBI  
2802 filosofia del dret ca ideal terme pral.adj es ideal  
2803 filosofia del dret ca ideal terme pral.n m es ideal  
2804 filosofia del dret ca idealisme terme pral.n m es idealismo  
2805 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ideari educatiu terme pral.n m es ideario educativo  
2806 dret administratiu ca identificació terme pral.n f es identificación  
2807 filosofia del dret ca identitat terme pral.n f es identidad  
2808 filosofia del dret ca ideologia terme pral.n f es ideología  
2809 filosofia del dret ca ideològic -a terme pral.adj es ideológico -ca  
2810 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca idoneïtat terme pral.n f es idoneidad  
2811 dret romà ca ignorància terme pral.n f es ignorancia  
2812 dret civil ca ignorància de la llei terme pral.n f es ignorancia de la ley  
2813 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ignorància del matrimoni terme pral.n f es ignorancia del matrimonio  
2814 filosofia del dret ca igualitari -ària terme pral.adj es igualitario -ria  
2815 filosofia del dret ca igualtat terme pral.n f es igualdad  
2816 dret constitucional ca igualtat de tracte terme pral.n f es igualdad de trato  
2817 dret internacional ca principi d'igualtat sobirana terme pral.n m ca igualtat sobirana sin. compl.n f es igualdad soberana  es principio de igualdad soberana  
2818 filosofia del dret ca il·legal terme pral.adj es ilegal  
2819 filosofia del dret ca il·legalitat terme pral.n f es ilegalidad  
2820 dret civil ca il·legítim -a terme pral.adj es ilegítimo -ma  
2821 dret civil ca il·legitimitat terme pral.n f es ilegitimidad  
2822 dret penal ca il·lícit -a terme pral.adj es ilícito -ta  
2823 dret penal ca il·licitud terme pral.n f es ilicitud  
2824 filosofia del dret ca il·lustració terme pral.n f es ilustración  
2825 filosofia del dret ca imaginació terme pral.n f es imaginación  
2826 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca imam terme pral.n m es imán  
2827 dret penal ca imatge terme pral.n f es imagen  
2828 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca immaduresa terme pral.n f es inmadurez  
2829 dret civil ca immatriculació terme pral.n f es inmatriculación  
2830 filosofia del dret ca immigració terme pral.n f es inmigración  
2831 dret constitucional ca immigrant terme pral.n m, f es inmigrante  
2832 dret civil ca immissió terme pral.n f es inmisión  
2833 dret financer i tributari ca immobilitzat terme pral.n m es inmovilizado  
2834 dret mercantil ca immobilitzat -ada terme pral.adj es inmovilizado -da  
2835 història del dret ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  
2836 dret internacional ca immunitat absoluta terme pral.n f es inmunidad absoluta  
2837 dret internacional ca immunitat d'execució terme pral.n f es inmunidad de ejecución  
2838 dret internacional ca immunitat de jurisdicció terme pral.n f es inmunidad de jurisdicción  
2839 dret internacional ca immunitat diplomàtica terme pral.n f es inmunidad diplomática  
2840 dret internacional ca immunitat parlamentària terme pral.n f es inmunidad parlamentaria  
2841 dret penal ca impagament terme pral.n m es impago  
2842 filosofia del dret ca imparcialitat terme pral.n f es imparcialidad  
2843 dret romà ca impediment terme pral.n m es impedimento  
2844 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de parentiu legal terme pral.n m ca impediment d'adopció sin. compl.n m es impedimento de adopción  es impedimento de parentesco legal  
2845 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment d'afinitat terme pral.n m es impedimento de afinidad  
2846 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment d'edat terme pral.n m es impedimento de edad  
2847 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de pública honestedat terme pral.n m ca impediment d'honestedat pública sin. compl.n m ca impediment de quasiafinitat sin. compl.n m es impedimento de cuasiafinidad  es impedimento de pública honestidad  
2848 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment d'impotència terme pral.n m es impedimento de impotencia  
2849 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment d'orde sagrat terme pral.n m es impedimento de orden sagrado  
2850 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de consanguinitat terme pral.n m es impedimento de consanguinidad  
2851 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de crim terme pral.n m es impedimento de crimen  
2852 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de disparitat de cultes terme pral.n m es impedimento de disparidad de cultos  
2853 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de vincle terme pral.n m ca impediment de lligam sin. compl.n m es impedimento de ligamen  es impedimento de vínculo  
2854 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de rapte terme pral.n m es impedimento de rapto  
2855 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment de vot terme pral.n m es impedimento de voto  
2856 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment diriment terme pral.n m es impedimento dirimente  
2857 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment impedient terme pral.n m es impedimento impediente  
2858 dret penal ca impediment matrimonial terme pral.n m es impedimento matrimonial  
2859 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment ocult terme pral.n m es impedimento oculto  
2860 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment prohibent terme pral.n m es impedimento prohibente  
2861 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impediment públic terme pral.n m es impedimento público  
2862 dret romà ca impensa terme pral.n f es impensa  
2863 dret romà ca imperi terme pral.n m es imperio  
2864 dret constitucional ca imperi de la llei terme pral.n m es imperio de la ley  
2865 dret penal ca importació terme pral.n f es importación  
2866 dret financer i tributari ca importació temporal terme pral.n f es importación temporal  
2867 dret financer i tributari ca imposable terme pral.adj es imponible  
2868 dret internacional ca impossibilitat sobrevinguda de compliment terme pral.n f es imposibilidad sobrevenida de cumplimiento  es imposibilidad subsiguiente de cumplimiento  
2869 dret financer i tributari ca impost [impostos o imposts] terme pral.n m es impuesto  
2870 dret financer i tributari ca impost directe terme pral.n m es impuesto directo  
2871 dret financer i tributari ca impost duaner terme pral.n m es impuesto aduanero  
2872 dret financer i tributari ca impost especial sobre determinats mitjans de transport terme pral.n m es impuesto especial sobre determinados medios de transporte  
2873 dret financer i tributari ca impost indirecte terme pral.n m es impuesto indirecto  
2874 dret financer i tributari ca impost sobre actes jurídics documentats terme pral.n m es impuesto sobre actos jurídicos documentados  
2875 dret financer i tributari ca impost sobre construccions, instal·lacions i obres terme pral.n m es impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  
2876 dret financer i tributari ca impost sobre despeses sumptuàries terme pral.n m es impuesto sobre gastos suntuarios  
2877 dret financer i tributari ca impost sobre el joc del bingo terme pral.n m es impuesto sobre el juego del bingo  
2878 dret financer i tributari ca impost sobre el patrimoni terme pral.n m es impuesto sobre el patrimonio  
2879 dret financer i tributari ca impost sobre el valor afegit terme pral.n m ca IVA sin. compl.n m es impuesto sobre el valor añadido  es IVA  
2880 dret financer i tributari ca impost sobre el vi i begudes fermentades terme pral.n m es impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas  
2881 dret financer i tributari ca impost sobre hidrocarburs terme pral.n m es impuesto sobre hidrocarburos  
2882 dret financer i tributari ca impost sobre l'alcohol i begudes derivades terme pral.n m es impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas  
2883 dret financer i tributari ca impost sobre l'electricitat terme pral.n m es impuesto sobre la electricidad  
2884 dret financer i tributari ca impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana terme pral.n m es impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana  
2885 dret financer i tributari ca impost sobre l'increment del valor dels terrenys terme pral.n m es impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos  
2886 dret financer i tributari ca impost sobre la cervesa terme pral.n m es impuesto sobre la cerveza  
2887 dret financer i tributari ca impost sobre la renda de les persones físiques terme pral.n m ca IRPF sin. compl.n m es impuesto sobre la renta de las personas físicas  es IRPF  
2888 dret financer i tributari ca impost sobre la renda de no residents terme pral.n m es impuesto sobre la renta de no residentes  
2889 dret financer i tributari ca impost sobre la renda de societats terme pral.n m ca impost sobre societats sin. compl.n m es impuesto sobre la renta de sociedades  es impuesto sobre sociedades  
2890 dret financer i tributari ca impost sobre operacions societàries terme pral.n m es impuesto sobre operaciones societarias  
2891 dret financer i tributari ca impost sobre primes d'assegurances terme pral.n m es impuesto sobre primas de seguros  
2892 dret financer i tributari ca impost sobre productes del tabac terme pral.n m es impuesto sobre labores del tabaco  
2893 dret financer i tributari ca impost sobre successions i donacions terme pral.n m es impuesto sobre sucesiones y donaciones  
2894 dret financer i tributari ca impost sobre transmissions patrimonials terme pral.n m es impuesto sobre transmisiones patrimoniales  
2895 dret financer i tributari ca impost sobre vehicles de tracció mecànica terme pral.n m es impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  
2896 dret financer i tributari ca impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs terme pral.n m es impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos  
2897 dret financer i tributari ca impostos especials de fabricació terme pral.n m pl es impuestos especiales de fabricación  
2898 dret financer i tributari ca impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques terme pral.n m pl es impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas  
2899 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca impotència terme pral.n f es impotencia  
2900 dret administratiu ca imprescriptible terme pral.adj es imprescriptible  
2901 dret processal ca improcedència terme pral.n f es improcedencia  
2902 dret processal ca improcedent terme pral.adj es improcedente  
2903 dret penal ca imprudència temerària terme pral.n f es imprudencia temeraria  
2904 dret romà ca impúber terme pral.n m, f es impúber  
2905 dret civil ca impugnació terme pral.n f es impugnación  
2906 dret penal ca impunitat terme pral.n f es impunidad  
2907 dret penal ca imputabilitat terme pral.n f es imputabilidad  
2908 dret civil ca imputació terme pral.n f es imputación  
2909 dret financer i tributari ca imputació de pagaments terme pral.n f es imputación de pagos  
2910 dret financer i tributari ca imputació de rendes terme pral.n f es imputación de rentas  
2911 dret financer i tributari ca imputació temporal terme pral.n f es imputación temporal  
2912 dret processal ca investigat | investigada terme pral.n m, f ca imputat | imputada sin. compl.n m, f es imputado | imputada  es investigado | investigada  
2913 dret processal ca inadmissibilitat terme pral.n f es inadmisibilidad  
2914 filosofia del dret ca inalienable terme pral.adj es inalienable  
2915 dret constitucional ca inamovibilitat terme pral.n f es inamovilidad  
2916 dret penal ca incapaç terme pral.adj es incapaz  
2917 dret civil ca incapacitació terme pral.n f es incapacitación  
2918 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat terme pral.n f es incapacidad  
2919 dret penal ca incapacitat -ada terme pral.adj es incapacitado -da  
2920 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca incapacitat d'assumir les obligacions essencials del matrimoni terme pral.n f es incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio  
2921 dret penal ca inimputabilitat terme pral.n f ca incapacitat de culpabilitat sin. compl.n f es incapacidad de culpabilidad  es inimputabilidad  
2922 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat laboral terme pral.n f es incapacidad laboral  
2923 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat laboral transitòria terme pral.n f es incapacidad laboral transitoria  
2924 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat permanent terme pral.n f es incapacidad permanente  
2925 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat permanent absoluta terme pral.n f es incapacidad permanente absoluta  
2926 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat permanent parcial per a la professió habitual terme pral.n f es incapacidad permanente parcial para la profesión habitual  
2927 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat permanent total per a la professió habitual terme pral.n f es incapacidad permanente total para la profesión habitual  
2928 dret laboral i de la seguretat social ca incapacitat temporal terme pral.n f es incapacidad temporal  
2929 dret laboral i de la seguretat social ca incentiu terme pral.n m ca prima sin. compl.n f es incentivo  es prima  
2930 dret financer i tributari ca incentiu fiscal terme pral.n m es incentivo fiscal  
2931 filosofia del dret ca incertesa terme pral.n f ca incertitud sin. compl.n f es incerteza  es incertidumbre  
2932 dret penal ca incest [pl: incestos o incests] terme pral.n m es incesto  
2933 dret processal ca incident terme pral.n m es incidente  
2934 dret processal ca incoació terme pral.n f es incoación  
2935 dret penal ca incompareixença terme pral.n f ca no-compareixença sin. compl.n f es incomparecencia  
2936 dret constitucional ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  
2937 dret civil ca incompliment terme pral.n m es incumplimiento  
2938 dret penal ca incomunicació terme pral.n f es incomunicación  
2939 dret penal ca incongruència terme pral.n f es incongruencia  
2940 dret constitucional ca inconstitucional terme pral.adj es inconstitucional  
2941 dret constitucional ca inconstitucionalitat terme pral.n f es inconstitucionalidad  
2942 dret constitucional ca inconstitucionalitat sobrevinguda terme pral.n f es inconstitucionalidad sobrevenida  
2943 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca inconsumació terme pral.n f ca no-consumació sin. compl.n f es inconsumación  es no consumación  
2944 dret internacional privat ca incoterm terme pral.n m es incoterm  
2945 dret civil ca increment forçós terme pral.n m es incremento forzoso  
2946 dret laboral i de la seguretat social ca increment proporcional terme pral.n m es incremento proporcional  
2947 dret laboral i de la seguretat social ca increment retributiu terme pral.n m es incremento retributivo  
2948 dret penal ca inculpabilitat terme pral.n f es inculpabilidad  
2949 dret penal ca inculpat | inculpada terme pral.n m, f es inculpado | inculpada  
2950 dret processal ca indagatòria terme pral.n f es indagatoria  
2951 dret processal ca indefensió terme pral.n f es indefensión  
2952 dret civil ca indemnització terme pral.n f es indemnización  
2953 dret penal ca indemnització moral terme pral.n f es indemnización moral  
2954 dret penal ca indemnització per danys i perjudicis terme pral.n f es indemnización por daños y perjuicios  
2955 dret internacional ca independència terme pral.n f es independencia  
2956 dret penal ca independència judicial terme pral.n f es independencia judicial  
2957 dret penal ca indici terme pral.n m es indicio  
2958 dret civil ca indignitat terme pral.n f es indignidad  
2959 dret financer i tributari ca indisponibilitat del crèdit tributari terme pral.n f es indisponibilidad del crédito tributario  
2960 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca indissolubilitat terme pral.n f es indisolubilidad  
2961 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca indissolubilitat del matrimoni terme pral.n f es indisolubilidad del matrimonio  
2962 filosofia del dret ca individu terme pral.n m es individuo  
2963 filosofia del dret ca individual terme pral.adj es individual  
2964 filosofia del dret ca individualisme terme pral.n m es individualismo  
2965 filosofia del dret ca individualització terme pral.n f es individualización  
2966 dret civil ca indivís -isa terme pral.adj es indiviso -sa  
2967 dret civil ca indivisibilitat terme pral.n f es indivisibilidad  
2968 dret civil ca indivisió terme pral.n f es indivisión  
2969 dret penal ca inducció terme pral.n f es inducción  
2970 dret penal ca inductor | inductora terme pral.n m, f es inductor | inductora  
2971 dret penal ca indult terme pral.n m es indulto  
2972 filosofia del dret ca indústria terme pral.n f es industria  
2973 filosofia del dret ca industrialització terme pral.n f es industrialización  
2974 dret civil ca ineficàcia terme pral.n f es ineficacia  
2975 dret constitucional ca inelegibilitat terme pral.n f es inelegibilidad  
2976 dret penal ca inexigibilitat terme pral.n f es inexigibilidad  
2977 dret penal ca infanticida terme pral.n m, f es infanticida  
2978 dret penal ca infanticidi terme pral.n m es infanticidio  
2979 filosofia del dret ca inferència lògica terme pral.n f es inferencia lógica  
2980 història del dret ca infeudació terme pral.n f es enfeudación  es infeudación  
2981 dret penal ca infidelitat en la custòdia de documents terme pral.n f es infidelidad en la custodia de documentos  
2982 dret penal ca infidelitat en la custòdia de presos terme pral.n f es infidelidad en la custodia de presos  
2983 dret administratiu ca informació terme pral.n f es información  
2984 dret financer i tributari ca informació i assistència als obligats tributaris terme pral.n f es información y asistencia a los obligados tributarios  
2985 dret penal ca informació privilegiada terme pral.n f es información privilegiada  
2986 dret administratiu ca informe terme pral.n m es informe  
2987 dret mercantil ca informe de gestió terme pral.n m es informe de gestión  
2988 dret mercantil ca infraassegurança terme pral.n f es infraseguro  
2989 dret administratiu ca infracció terme pral.n f es infracción  
2990 dret financer i tributari ca infracció tributària terme pral.n f es infracción tributaria  
2991 dret penal ca infractor | infractora terme pral.n m, f es infractor | infractora  
2992 dret civil ca ingratitud terme pral.n f es ingratitud  
2993 dret financer i tributari ca ingrés [pl. ingressos] terme pral.n m es ingreso  
2994 dret financer i tributari ca ingrés a compte terme pral.n m es ingreso a cuenta  
2995 dret financer i tributari ca ingrés patrimonial terme pral.n m es ingreso patrimonial  
2996 dret financer i tributari ca ingressos públics terme pral.n m pl es ingresos públicos  
2997 dret financer i tributari ca ingressos tributaris terme pral.n m pl es ingresos tributarios  
2998 dret constitucional ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  
2999 dret processal ca inhibitori -òria terme pral.adj es inhibitorio -ria  
3000 dret processal ca inhibitòria terme pral.n f es inhibitoria  
3001 dret penal ca inhumació il·legal terme pral.n f es inhumación ilegal  
3002 dret administratiu ca iniciació terme pral.n f es iniciación  
3003 dret constitucional ca iniciativa legislativa terme pral.n f es iniciativa legislativa  
3004 dret penal ca injúria terme pral.n f es injuria  
3005 dret penal ca injust -a [pl: injustos o injusts] terme pral.adj es injusto -ta  
3006 dret penal ca injust penal terme pral.n m es injusto penal  
3007 dret mercantil ca innavegabilitat terme pral.n f es innavegabilidad  
3008 dret processal ca innocència terme pral.n f es inocencia  
3009 dret processal ca innocent terme pral.adj es inocente  
3010 dret civil ca inoficiositat terme pral.n f es inoficiosidad  
3011 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca inquisició terme pral.n f es inquisición  
3012 història del dret ca inquisidor terme pral.n m es inquisidor  
3013 dret constitucional ca insaculació terme pral.n f es insaculación  
3014 dret mercantil ca inscripció terme pral.n f es inscripción  
3015 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca inscripció registral terme pral.n f es inscripción registral  
3016 dret penal ca insolvència terme pral.n f es insolvencia  
3017 dret penal ca insolvència punible terme pral.n f es insolvencia punible  
3018 dret penal ca insolvent terme pral.adj es insolvente  
3019 dret administratiu ca inspecció terme pral.n f es inspección  
3020 dret financer i tributari ca inspecció d'hisenda terme pral.n f es inspección de hacienda  
3021 dret laboral i de la seguretat social ca inspecció de seguretat terme pral.n f es inspección de seguridad  
3022 dret laboral i de la seguretat social ca inspecció de treball terme pral.n f es inspección de trabajo  
3023 dret financer i tributari ca inspecció tributària terme pral.n f es inspección tributaria  
3024 dret financer i tributari ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector | inspectora  
3025 dret processal ca instància terme pral.n f es instancia  
3026 filosofia del dret ca institució terme pral.n f es institución  
3027 dret mercantil ca institució d'inversió col·lectiva terme pral.n f es institución de inversión colectiva  
3028 dret internacional privat ca institució desconeguda terme pral.n f es institución desconocida  
3029 dret penal ca institució penitenciària terme pral.n f es institución penitenciaria  
3030 filosofia del dret ca institucionalització terme pral.n f es institucionalización  
3031 dret processal ca instrucció terme pral.n f es instrucción  
3032 dret processal ca instrucció del sumari terme pral.n f es instrucción del sumario  
3033 dret romà ca instrument terme pral.n m es instrumento  
3034 dret mercantil ca instrument financer terme pral.n m es instrumento financiero  
3035 filosofia del dret ca insubmís | insubmisa terme pral.n m, f es insumiso | insumisa  
3036 filosofia del dret ca insubmissió terme pral.n f es insumisión  
3037 dret administratiu ca insular terme pral.adj es insular  
3038 dret internacional ca insurrecte | insurrecta terme pral.n m, f ca insurgent sin. compl.n m, f es insurgente  es insurrecto | insurrecta  
3039 dret internacional ca insurrecció terme pral.n f es insurrección  
3040 dret civil ca integració terme pral.n f es integración  
3041 dret internacional ca integració econòmica terme pral.n f es integración económica  
3042 dret penal ca integritat física terme pral.n f es integridad física  
3043 dret penal ca integritat moral terme pral.n f es integridad moral  
3044 dret internacional ca integritat territorial terme pral.n f es integridad territorial  
3045 història del dret ca intendent | intendenta terme pral.n m, f es intendente | intendenta  
3046 filosofia del dret ca intercanvi terme pral.n m es intercambio  
3047 dret romà ca intercessió terme pral.n f es intercesión  
3048 dret internacional ca interdependència terme pral.n f es interdependencia  
3049 dret romà ca interdicció terme pral.n f es interdicción  
3050 dret romà ca interdicte terme pral.n m es interdicto  
3051 dret mercantil ca interès [pl: interessos] terme pral.n m es interés  
3052 dret financer i tributari ca interès de demora terme pral.n m es interés de demora  
3053 dret financer i tributari ca interès legal del diner terme pral.n m es interés legal del dinero  
3054 dret constitucional ca interès legítim terme pral.n m es interés legítimo  
3055 dret administratiu ca interessat | interessada terme pral.n m, f es interesado | interesada  
3056 dret internacional ca interestatal terme pral.adj ca intergovernamental sin. compl.adj es interestatal  es intergubernamental  
3057 dret laboral i de la seguretat social ca interí | interina terme pral.n m, f es interino | interina  
3058 dret administratiu ca interinitat terme pral.n f es interinidad  
3059 dret mercantil ca interlocutori -òria terme pral.adj es interlocutorio -ria  
3060 dret administratiu ca interministerial terme pral.adj es interministerial  
3061 dret penal ca intern | interna terme pral.n m, f ca pres | presa sin. compl.n m, f ca presidiari | presidiària sin. compl.n m, f ca reclús | reclusa sin. compl.n m, f es interno | interna  es presidiario | presidiaria  es preso | presa  es recluso | reclusa  
3062 dret penal ca internament terme pral.n m es internamiento  
3063 dret constitucional ca interpel·lació terme pral.n f es interpelación  
3064 dret constitucional ca interpel·lació parlamentària terme pral.n f es interpelación parlamentaria  
3065 dret romà ca interpolació terme pral.n f es interpolación  
3066 dret constitucional ca interposició de recurs terme pral.n f es interposición de recurso  
3067 dret penal ca intèrpret jurat terme pral.n m, f es intérprete jurado  
3068 filosofia del dret ca interpretació terme pral.n f es interpretación  
3069 dret penal ca interpretació analògica terme pral.n f es interpretación analógica  
3070 dret penal ca interpretació autèntica terme pral.n f es interpretación auténtica  
3071 dret penal ca interpretació declarativa terme pral.n f es interpretación declarativa  
3072 dret penal ca interpretació doctrinal terme pral.n f es interpretación doctrinal  
3073 dret penal ca interpretació extensiva terme pral.n f es interpretación extensiva  
3074 dret penal ca interpretació gramatical terme pral.n f es interpretación gramatical  
3075 dret penal ca interpretació històrica terme pral.n f es interpretación histórica  
3076 dret internacional ca interpretació judicial terme pral.n f es interpretación judicial  
3077 dret internacional ca interpretació prejudicial terme pral.n f es interpretación prejudicial  
3078 dret penal ca interpretació restrictiva terme pral.n f es interpretación restrictiva  
3079 dret penal ca interpretació sistemàtica terme pral.n f es interpretación sistemática  
3080 dret penal ca interpretació teleològica terme pral.n f es interpretación teleológica  
3081 dret penal ca interrogatori terme pral.n m es interrogatorio  
3082 dret laboral i de la seguretat social ca interrupció terme pral.n f es interrupción  
3083 dret internacional ca intervenció terme pral.n f es intervención  
3084 dret internacional ca intervenció armada terme pral.n f es intervención armada  
3085 dret penal ca intervenció de comunicacions terme pral.n f es intervención de comunicaciones  
3086 dret penal ca intervenció de correspondència terme pral.n f ca intervenció postal sin. compl.n f es intervención de correspondencia  es intervención postal  
3087 dret financer i tributari ca intervenció de la despesa terme pral.n f es intervención del gasto  
3088 dret internacional ca intervenció humanitària terme pral.n f es intervención humanitaria  
3089 dret mercantil ca interventor | interventora terme pral.n m, f es interventor | interventora  
3090 dret processal ca intervinent terme pral.n m, f es interviniente  
3091 dret civil ca intimació de pagament terme pral.n f es intimación de pago  
3092 dret penal ca intimidació terme pral.n f es intimidación  
3093 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca intolerància religiosa terme pral.n f es intolerancia religiosa  
3094 dret penal ca intoxicació terme pral.n f es intoxicación  
3095 dret penal ca intoxicació plena terme pral.n f es intoxicación plena  
3096 dret penal ca intrusisme terme pral.n m es intrusismo  
3097 filosofia del dret ca invàlid -a terme pral.adj es inválido -da  
3098 filosofia del dret ca invalidesa terme pral.n f es invalidez  
3099 dret laboral i de la seguretat social ca invalidesa permanent terme pral.n f es invalidez permanente  
3100 dret laboral i de la seguretat social ca invalidesa provisional terme pral.n f es invalidez provisional  
3101 dret penal ca invasió terme pral.n f es invasión  
3102 dret mercantil ca inventari terme pral.n m es inventario  
3103 dret mercantil ca inversió terme pral.n f es inversión  
3104 dret constitucional ca investidura terme pral.n f es investidura  
3105 dret administratiu ca investigació terme pral.n f es investigación  
3106 dret penal ca inviolabilitat terme pral.n f es inviolabilidad  
3107 dret penal ca inviolabilitat de domicili terme pral.n f es inviolabilidad de domicilio  
3108 dret constitucional ca inviolabilitat parlamentària terme pral.n f es inviolabilidad parlamentaria  
3109 dret internacional ca inviolabilitat personal terme pral.n f es inviolabilidad personal  
3110 filosofia del dret ca irracionalisme terme pral.n m es irracionalismo  
3111 dret constitucional ca irresponsabilitat terme pral.n f es irresponsabilidad  
3112 dret civil ca irretroactivitat terme pral.n f es irretroactividad  
3113 dret civil ca irrevocabilitat terme pral.n f es irrevocabilidad  
3114 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca islam terme pral.n m es islam  
3115 dret romà ca itàlic | itàlica terme pral.n m, f es itálico | itálica  
3116 dret financer i tributari ca IVA transferit terme pral.n m es IVA repercutido  
3117 dret administratiu ca jerarquia administrativa terme pral.n f es jerarquía administrativa  
3118 dret constitucional ca jerarquia normativa terme pral.n f es jerarquía normativa  
3119 dret administratiu ca jeràrquic -a terme pral.adj es jerárquico -ca  
3120 dret laboral i de la seguretat social ca jornada laboral terme pral.n f ca jornada de treball sin. compl.n f es jornada laboral  es jornada de trabajo  
3121 dret romà ca jovada terme pral.n f es yugada  
3122 dret laboral i de la seguretat social ca jubilació terme pral.n f es jubilación  es retiro  
3123 dret laboral i de la seguretat social ca jubilat | jubilada terme pral.n m, f es jubilado | jubilada  es retirado | retirada  
3124 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca judaisme terme pral.n m es judaísmo  
3125 dret processal ca judici terme pral.n m ca juí sin. compl.n m es juicio  
3126 dret civil ca judici canviari terme pral.n m es juicio cambiario  
3127 dret processal ca judici de desnonament terme pral.n m es juicio de desahucio  
3128 dret penal ca judici de faltes terme pral.n m es juicio de faltas  
3129 filosofia del dret ca judici de fet terme pral.n m es juicio de hecho  
3130 dret penal ca judici de valor terme pral.n m es juicio de valor  
3131 dret processal ca judici declaratiu terme pral.n m es juicio declarativo  
3132 dret processal ca judici executiu terme pral.n m es juicio ejecutivo  
3133 dret processal ca judici oral terme pral.n m ca plenari sin. compl.n m es juicio oral  es plenario  
3134 dret processal ca judici sumari terme pral.n m es juicio sumario  
3135 dret processal ca judici verbal terme pral.n m es juicio verbal  
3136 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca jueu | jueva terme pral.n m, f es judío | judía  
3137 dret mercantil ca junta terme pral.n f es junta  
3138 dret mercantil ca junta constituent terme pral.n f es junta constituyente  
3139 història del dret ca junta d'electes terme pral.n f es junta de electos  
3140 història del dret ca junta de braços terme pral.n f es junta de brazos  
3141 dret mercantil ca junta de creditors terme pral.n f es junta de acreedores  
3142 dret laboral i de la seguretat social ca junta de personal terme pral.n f es junta de personal  
3143 dret constitucional ca junta de portaveus terme pral.n f es junta de portavoces  
3144 dret constitucional ca junta electoral terme pral.n f es junta electoral  
3145 dret constitucional ca junta extraordinària terme pral.n f es junta extraordinaria  
3146 dret mercantil ca junta general terme pral.n f es junta general  
3147 dret constitucional ca junta ordinària terme pral.n f es junta ordinaria  
3148 dret constitucional ca junta universal terme pral.n f es junta universal  
3149 dret processal ca jurament terme pral.n m es juramento  
3150 dret penal ca jurat terme pral.n m es jurado  
3151 història del dret ca jurat en cap terme pral.n m es jurat en cap  
3152 filosofia del dret ca jurídic -a terme pral.adj es jurídico -ca  
3153 dret processal ca juridicitat terme pral.n f es juridicidad  
3154 dret romà ca jurisconsult | jurisconsulta terme pral.n m, f es jurisconsulto | jurisconsulta  
3155 dret penal ca jurisdicció terme pral.n f es jurisdicción  
3156 dret penal ca jurisdicció civil terme pral.n f es jurisdicción civil  
3157 dret constitucional ca jurisdicció constitucional terme pral.n f es jurisdicción constitucional  
3158 dret penal ca jurisdicció contenciosa administrativa terme pral.n f es jurisdicción contencioso-administrativa  
3159 dret internacional ca jurisdicció internacional terme pral.n f es jurisdicción internacional  
3160 dret internacional ca jurisdicció militar terme pral.n f es jurisdicción militar  
3161 dret penal ca jurisdicció ordinària terme pral.n f es jurisdicción ordinaria  
3162 dret penal ca jurisdicció penal terme pral.n f es jurisdicción penal  
3163 dret penal ca jurisdicció social terme pral.n f es jurisdicción social  
3164 dret processal ca jurisdiccional terme pral.adj es jurisdiccional  
3165 dret processal ca jurisperit | jurisperita terme pral.n m, f es jurisperito | jurisperita  
3166 dret penal ca jurisprudència terme pral.n f es jurisprudencia  
3167 dret processal ca jurisprudencial terme pral.adj es jurisprudencial  
3168 dret processal ca jurisprudent terme pral.n m, f es jurisprudente  
3169 dret romà ca jurista terme pral.n m, f es jurista  
3170 filosofia del dret ca jusnaturalisme terme pral.n m es iusnaturalismo  
3171 filosofia del dret ca jusnaturalista terme pral.n m, f es iusnaturalista  
3172 filosofia del dret ca juspositivisme terme pral.n m ca positivisme jurídic sin. compl.n m es iuspositivismo  es positivismo jurídico  
3173 filosofia del dret ca juspositivista terme pral.n m, f es iuspositivista  
3174 filosofia del dret ca just -a [pl: justos o justs] terme pral.adj es justo -ta  
3175 història del dret ca justícia terme pral.n m es justicia  
3176 filosofia del dret ca justícia terme pral.n f es justicia  
3177 filosofia del dret ca justícia commutativa terme pral.n f es justicia conmutativa  
3178 filosofia del dret ca justícia distributiva terme pral.n f es justicia distributiva  
3179 dret processal ca justícia gratuïta terme pral.n f es justicia gratuita  
3180 història del dret ca justícia major d'Aragó terme pral.n m es justicia mayor de Aragón  
3181 història del dret ca justinianeu -ea terme pral.adj es justinianeo -a  
3182 dret processal ca jutge | jutge, jutgessa terme pral.n m, f es juez | juez, jueza  
3183 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca jutge eclesiàstic terme pral.n m es juez eclesiástico  
3184 dret processal ca jutjat terme pral.n m es juzgado  
3185 dret processal ca jutjat contenciós administratiu terme pral.n m es juzgado de lo contencioso-administrativo  
3186 dret penal ca jutjat d'instrucció terme pral.n m es juzgado de instrucción  
3187 dret processal ca jutjat de guàrdia terme pral.n m es juzgado de guardia  
3188 dret processal ca jutjat de menors terme pral.n m es juzgado de menores  
3189 dret processal ca jutjat de pau terme pral.n m es juzgado de paz  
3190 dret processal ca jutjat de primera instància terme pral.n m es juzgado de primera instancia  
3191 dret processal ca jutjat de primera instància i d'instrucció terme pral.n m es juzgado de primera instancia e instrucción  
3192 dret penal ca jutjat de vigilància penitenciària terme pral.n m es juzgado de vigilancia penitenciaria  
3193 dret processal ca jutjat mercantil terme pral.n m es juzgado de lo mercantil  
3194 dret processal ca jutjat penal terme pral.n m es juzgado de lo penal  
3195 dret processal ca jutjat social terme pral.n m es juzgado de lo social  
3196 dret laboral i de la seguretat social ca lactància terme pral.n f es lactancia  
3197 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca laic | laica terme pral.n m, f es laico | laica  
3198 dret constitucional ca laïcisme terme pral.n m es laicismo  
3199 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca laïcitat terme pral.n f es laicidad  
3200 dret romà ca latifundi terme pral.n m es latifundio  
3201 dret processal ca laude terme pral.n m ca laude arbitral sin. compl.n m ca sentència arbitral sin. compl.n f es laudo  es laudo arbitral  es sentencia arbitral  
3202 filosofia del dret ca legal terme pral.adj es legal  
3203 dret constitucional ca legalitat terme pral.n f es legalidad  
3204 dret constitucional ca legalització terme pral.n f es legalización  
3205 dret civil ca legatari | legatària terme pral.n m, f es legatario | legataria  
3206 dret romà ca legió terme pral.n f es legión  
3207 dret penal ca legislació terme pral.n f es legislación  
3208 dret constitucional ca legislador | legisladora terme pral.n m, f es legislador | legisladora  
3209 dret constitucional ca legislatiu -iva terme pral.adj es legislativo -va  
3210 dret constitucional ca legislatura terme pral.n f es legislatura  
3211 història del dret ca legista terme pral.n m, f es legista  
3212 història del dret ca legítim -a terme pral.adj es legítimo -ma  
3213 dret penal ca legítima defensa terme pral.n f es legítima defensa  
3214 dret penal ca legitimació terme pral.n f es legitimación  
3215 dret laboral i de la seguretat social ca legitimació sindical terme pral.n f es legitimación sindical  
3216 dret civil ca legitimari | legitimària terme pral.n m, f es legitimario | legitimaria  
3217 filosofia del dret ca legitimitat terme pral.n f es legitimidad  
3218 dret penal ca lesió terme pral.n f es lesión  
3219 dret penal ca lesió al fetus terme pral.n f es lesión al feto  
3220 dret laboral i de la seguretat social ca lesió permanent no invalidant terme pral.n f es lesión permanente no invalidante  
3221 dret administratiu ca lesivitat terme pral.n f es lesividad  
3222 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca levirat terme pral.n m es levirato  
3223 dret romà ca libel terme pral.n m es libelo  
3224 dret romà ca libel de repudi terme pral.n m es libelo de repudio  
3225 filosofia del dret ca liberal terme pral.adj es liberal  
3226 filosofia del dret ca liberalisme terme pral.n m es liberalismo  
3227 dret civil ca liberalitat terme pral.n f es liberalidad  
3228 filosofia del dret ca lícit -a terme pral.adj es lícito -ta  
3229 dret processal ca licitació terme pral.n f es licitación  
3230 dret administratiu ca licitació al més-dient terme pral.n f es licitación al mejor postor  
3231 dret administratiu ca licitador | licitadora terme pral.n m, f es licitador | licitadora  
3232 dret romà ca lictor terme pral.n m es lictor  
3233 dret civil ca línia ascendent terme pral.n f es línea ascendente  
3234 dret civil ca línia col·lateral terme pral.n f es línea colateral  
3235 dret internacional ca línia de base terme pral.n f es línea de base  
3236 dret internacional ca línia de base arxipelàgica terme pral.n f es línea de base arxipelágica  
3237 dret internacional ca línia de base normal terme pral.n f es línea de base normal  
3238 dret internacional ca línia de base recta terme pral.n f es línea de base recta  
3239 dret civil ca línia descendent terme pral.n f es línea descendente  
3240 dret civil ca línia directa terme pral.n f ca línia recta sin. compl.n f es línea directa  es línea recta  
3241 dret civil ca línia materna terme pral.n f es línea materna  
3242 dret civil ca línia paterna terme pral.n f es línea paterna  
3243 dret mercantil ca liquidació terme pral.n f es liquidación  
3244 dret laboral i de la seguretat social ca liquidació d'havers terme pral.n f es liquidación de haberes  
3245 dret penal ca liquidació de condemna terme pral.n f es liquidación de condena  
3246 dret penal ca liquidació provisional de la pena en execució terme pral.n f es liquidación provisional de la pena en ejecución  
3247 dret financer i tributari ca liquidació tributària terme pral.n f es liquidación tributaria  
3248 dret mercantil ca liquidador | liquidadora terme pral.n m, f es liquidador | liquidadora  
3249 dret processal ca litigant terme pral.n m, f ca pledejant sin. compl.n m, f es litigante  es pleiteador | pleiteadora  
3250 dret processal ca litigar terme pral.v tr ca pledejar sin. compl.v tr es litigar  es pleitear  
3251 dret processal ca litigi terme pral.n m ca plet sin. compl.n m es litigio  es pleito  
3252 dret processal ca litisconsorci terme pral.n m es litisconsorcio  
3253 dret romà ca litiscontestació terme pral.n f es litiscontestación  
3254 dret processal ca litispendència terme pral.n f es litispendencia  
3255 dret internacional ca llac internacional terme pral.n m es lago internacional  
3256 dret constitucional ca llacuna legal terme pral.n f ca llacuna de la llei sin. compl.n f ca llacuna normativa sin. compl.n f es laguna de la ley  es laguna legal  es laguna normativa  
3257 dret civil ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  
3258 dret romà ca llatí | llatina terme pral.n m, f es latino | latina  
3259 dret civil ca llegat terme pral.n m es legado  
3260 dret romà ca llegat preceptiu terme pral.n m es legado preceptivo  
3261 dret romà ca llegat vindicatiu terme pral.n m es legado vindicatorio  
3262 dret civil ca llegítima terme pral.n f es legítima  
3263 filosofia del dret ca llei terme pral.n f es ley  
3264 dret internacional privat ca llei conflictual uniforme terme pral.n f es ley conflictual uniforme  
3265 dret constitucional ca llei de mesures financeres terme pral.n f ca llei d'acompanyament sin. compl.n f ca llei de mesures financeres i administratives sin. compl.n f es ley de acompañamiento  es ley de medidas financieras  es ley de medidas financieras y administrativas  
3266 dret constitucional ca llei d'harmonització terme pral.n f es ley de armonización  
3267 dret constitucional ca llei de bases terme pral.n f es ley de bases  
3268 dret constitucional ca llei de pressupostos terme pral.n f es ley de presupuestos  
3269 filosofia del dret ca llei divina terme pral.n f es ley divina  
3270 filosofia del dret ca llei eterna terme pral.n f es ley eterna  
3271 dret constitucional ca llei fonamental terme pral.n f es ley fundamental  
3272 dret financer i tributari ca llei general pressupostària terme pral.n f es ley general presupuestaria  
3273 dret financer i tributari ca llei general tributària terme pral.n f es ley general tributaria  
3274 filosofia del dret ca llei humana terme pral.n f es ley humana  
3275 dret constitucional ca llei marc terme pral.n f es ley marco  
3276 dret internacional privat ca llei material uniforme terme pral.n f es ley material uniforme  
3277 filosofia del dret ca llei natural terme pral.n f es ley natural  
3278 dret constitucional ca llei ordinària terme pral.n f es ley ordinaria  
3279 dret constitucional ca llei orgànica terme pral.n f es ley orgánica  
3280 dret constitucional ca llei orgànica de transferència o delegació terme pral.n f es ley orgánica de transferencia o delegación  
3281 dret penal ca llei penal en blanc terme pral.n f es ley penal en blanco  
3282 dret internacional ca llei personal terme pral.n f es ley personal  
3283 dret constitucional ca llei recopilada terme pral.n f es ley recopilada  
3284 història del dret ca llei sàlica terme pral.n f es ley sálica  
3285 dret constitucional ca lleialtat constitucional terme pral.n f es lealtad constitucional  
3286 filosofia del dret ca lleis de la natura terme pral.n f pl es leyes de la naturaleza  
3287 dret romà ca lleis frumentàries terme pral.n f pl es leyes frumentarias  
3288 dret constitucional ca llengua cooficial terme pral.n f es lengua cooficial  
3289 dret constitucional ca llengua oficial terme pral.n f es lengua oficial  
3290 dret constitucional ca llengua pròpia terme pral.n f es lengua propia  
3291 filosofia del dret ca llenguatge jurídic terme pral.n m es lenguaje jurídico  
3292 dret civil ca lleoní -ina terme pral.adj es leonino -na  
3293 dret mercantil ca lletra a la vista terme pral.n f es letra a la vista  
3294 dret mercantil ca lletra de canvi terme pral.n f es letra de cambio  
3295 dret mercantil ca lletra de ressaca terme pral.n f es letra de resaca  
3296 dret financer i tributari ca lletra del tresor terme pral.n f es letra del tesoro  
3297 dret mercantil ca lletra domiciliada terme pral.n f es letra domiciliada  
3298 dret penal ca lletra en blanc terme pral.n f es letra en blanco  
3299 dret administratiu ca lletra morta terme pral.n f es letra muerta  
3300 dret mercantil ca lletra perjudicada terme pral.n f es letra perjudicada  
3301 història del dret ca lleuda terme pral.n f es lezda  
3302 dret romà ca llibert | lliberta terme pral.n m, f es liberto | liberta  
3303 filosofia del dret ca llibertat terme pral.n f es libertad  
3304 dret penal ca llibertat ambulatòria terme pral.n f es libertad ambulatoria  
3305 dret penal ca llibertat condicional terme pral.n f es libertad condicional  
3306 dret constitucional ca llibertat d'elecció de professió o ofici terme pral.n f es libertad de elección de profesión u oficio  
3307 dret constitucional ca llibertat d'empresa terme pral.n f es libertad de empresa  
3308 dret constitucional ca llibertat d'ensenyament terme pral.n f es libertad de enseñanza  
3309 dret internacional ca llibertat d'establiment terme pral.n f es libertad de establecimiento  
3310 dret internacional ca llibertat d'estesa de cables i canonades submarins terme pral.n f es libertad de tendido de cables y tuberías submarinos  
3311 dret constitucional ca llibertat d'expressió terme pral.n f es libertad de expresión  
3312 dret constitucional ca llibertat d'informació terme pral.n f es libertad de información  
3313 dret constitucional ca llibertat de càtedra terme pral.n f es libertad de cátedra  
3314 dret constitucional ca llibertat de circulació terme pral.n f es libertad de circulación  
3315 dret penal ca llibertat de consciència terme pral.n f es libertad de conciencia  
3316 dret constitucional ca llibertat de culte terme pral.n f es libertad de culto  
3317 dret internacional ca llibertat de navegació terme pral.n f es libertad de navegación  
3318 dret constitucional ca llibertat de pensament terme pral.n f es libertad de pensamiento  
3319 dret internacional ca llibertat de pesca terme pral.n f es libertad de pesca  
3320 dret constitucional ca llibertat de premsa terme pral.n f es libertad de prensa  
3321 dret internacional ca llibertat de sobrevol terme pral.n f es libertad de sobrevuelo  
3322 dret internacional ca llibertat dels mars terme pral.n f es libertad de los mares  
3323 dret constitucional ca llibertat ideològica terme pral.n f es libertad ideológica  
3324 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca llibertat interna terme pral.n f es libertad interna  
3325 dret penal ca llibertat provisional terme pral.n f es libertad provisional  
3326 dret constitucional ca llibertat religiosa terme pral.n f es libertad religiosa  
3327 dret internacional ca llibertats comunitàries terme pral.n f pl es libertades comunitarias  
3328 filosofia del dret ca llibertats fonamentals terme pral.n f pl es libertades fundamentales  
3329 dret constitucional ca llibertats públiques terme pral.n f pl es libertades públicas  
3330 dret mercantil ca llibre d'actes terme pral.n m es libro de actas  
3331 dret mercantil ca llibre d'inscripcions terme pral.n m es libro de inscripciones  
3332 dret mercantil ca llibre d'inventaris i comptes anuals terme pral.n m es libro de inventarios y cuentas anuales  
3333 dret mercantil ca llibre de carregament terme pral.n m es libro de cargamentos  
3334 dret mercantil ca llibre de comptabilitat terme pral.n m ca llibre de comerç sin. compl.n m es libro de contabilidad  es libro de comercio  
3335 dret mercantil ca llibre de comptes terme pral.n m es libro de cuentas  
3336 història del dret ca llibre de costums terme pral.n m es libro de fueros  
3337 dret mercantil ca llibre de legalitzacions terme pral.n m es libro de legalizaciones  
3338 dret mercantil ca llibre diari terme pral.n m es libro diario  
3339 dret administratiu ca llicència terme pral.n f es licencia  
3340 dret penal ca llicència d'armes terme pral.n f es licencia de armas  
3341 dret processal ca lligall terme pral.n m es legajo  
3342 dret civil ca llinda terme pral.n f es linde  
3343 dret mercantil ca lliurador | lliuradora terme pral.n m, f es librador | libradora  
3344 dret civil ca lliurament terme pral.n m es entrega  
3345 dret financer i tributari ca lliurament de béns terme pral.n m es entrega de bienes  
3346 dret penal ca lliurament indegut d'un detingut o pres terme pral.n m es entrega indebida de un detenido o preso  
3347 dret penal ca lliurament indegut de causa criminal terme pral.n m es entrega indebida de causa criminal  
3348 dret civil ca lliurança terme pral.n f es libranza  
3349 dret mercantil ca lliurat | lliurada terme pral.n m, f es librado | librada  
3350 dret internacional ca lliure circulació terme pral.n f es libre circulación  
3351 dret internacional ca lliure circulació de capitals terme pral.n f es libre circulación de capitales  
3352 dret internacional ca lliure circulació de mercaderies terme pral.n f es libre circulación de mercancías  
3353 dret internacional ca lliure circulació de persones terme pral.n f es libre circulación de personas  
3354 dret internacional ca lliure circulació de serveis terme pral.n f es libre circulación de servicios  
3355 dret internacional ca lliure circulació de treballadors terme pral.n f es libre circulación de trabajadores  
3356 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca lloc de culte terme pral.n m es lugar de culto  
3357 dret laboral i de la seguretat social ca lloc de treball terme pral.n m es puesto de trabajo  
3358 història del dret ca lloctinent terme pral.n m ca portantveus sin. compl.n m es lugarteniente  
3359 història del dret ca lloctinent reial terme pral.n m ca lloctinent general sin. compl.n m es lugarteniente general  es lugarteniente real  
3360 història del dret ca llombard | llombarda terme pral.n m, f es lombardo | lombarda  
3361 dret laboral i de la seguretat social ca locaut terme pral.n m ca tancament patronal sin. compl.n m es cierre patronal  es lockout  
3362 filosofia del dret ca lògic -a terme pral.adj es lógico -ca  
3363 filosofia del dret ca lògica terme pral.n f es lógica  
3364 filosofia del dret ca lògica deòntica terme pral.n f es lógica deóntica  
3365 filosofia del dret ca lògica jurídica terme pral.n f es lógica jurídica  
3366 història del dret ca lombardofeudal terme pral.adj es lombardofeudal  
3367 filosofia del dret ca lucre terme pral.n m es lucro  
3368 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca luterà | luterana terme pral.n m, f es luterano | luterana  
3369 dret laboral i de la seguretat social ca mà d'obra terme pral.n f es mano de obra  
3370 dret civil ca madrastra terme pral.n f es madrastra  
3371 dret processal ca magistrat | magistrada terme pral.n m, f es magistrado | magistrada  
3372 dret romà ca magistrat curul terme pral.n m es magistrado curul  
3373 dret processal ca magistratura terme pral.n f es magistratura  
3374 dret penal ca magnicida terme pral.n m, f es magnicida  
3375 dret penal ca magnicidi terme pral.n m es magnicidio  
3376 dret civil ca major d'edat terme pral.n m, f es mayor de edad  
3377 dret constitucional ca majoria terme pral.n f es mayoría  
3378 dret constitucional ca majoria absoluta terme pral.n f es mayoría absoluta  
3379 dret civil ca majoritat terme pral.n f ca majoria d'edat sin. compl.n f es mayoría de edad  es mayoridad  
3380 dret internacional ca majoria qualificada terme pral.n f es mayoría calificada  
3381 dret constitucional ca majoria relativa terme pral.n f es mayoría relativa  
3382 dret constitucional ca majoria simple terme pral.n f es mayoría simple  
3383 dret mercantil ca majorista terme pral.n m, f es mayorista  
3384 dret civil ca mala fe terme pral.n f es mala fe  
3385 dret laboral i de la seguretat social ca malaltia laboral terme pral.n f es enfermedad laboral  
3386 dret laboral i de la seguretat social ca malaltia professional terme pral.n f es enfermedad profesional  
3387 dret penal ca maltractaments terme pral.n m pl es malos tratos  
3388 dret penal ca malversació terme pral.n f es malversación  
3389 dret penal ca malversació de cabals públics terme pral.n f es malversación de caudales públicos  
3390 dret processal ca manament terme pral.n m es mandamiento  
3391 dret romà ca mancipació terme pral.n f es mancipación  
3392 dret civil ca mancomunitat terme pral.n f es mancomunidad  
3393 dret civil ca mandant terme pral.n m, f es mandante  
3394 dret civil ca mandat terme pral.n m es mandato  
3395 filosofia del dret ca mandat d'optimació terme pral.n m ca mandat d'optimització sin. compl.n m es mandato de optimación  es mandato de optimización  
3396 dret constitucional ca mandat imperatiu terme pral.n m es mandato imperativo  
3397 dret mercantil ca mandat mercantil terme pral.n m es mandato mercantil  
3398 dret constitucional ca mandat representatiu terme pral.n m es mandato representativo  
3399 dret civil ca mandatari | mandatària terme pral.n m, f es mandatario | mandataria  
3400 dret penal ca manifestació il·lícita terme pral.n f es manifestación ilícita  
3401 dret internacional ca mans netes terme pral.n f pl es manos limpias  
3402 dret romà ca manumetre terme pral.v tr es manumitir  
3403 dret romà ca manumissió terme pral.n f es manumisión  
3404 dret romà ca manumissor terme pral.n m es manumisor  
3405 dret penal ca maquinació terme pral.n f es maquinación  
3406 dret civil ca maquinació insidiosa terme pral.n f es maquinación insidiosa  
3407 dret penal ca maquinació per a alterar el preu de les coses terme pral.n f es maquinación para alterar el precio de las cosas  
3408 dret internacional ca mar territorial terme pral.n m/f es mar territorial  
3409 dret mercantil ca marca terme pral.n f es marca  
3410 dret mercantil ca marca col·lectiva terme pral.n f es marca colectiva  
3411 dret mercantil ca marca de garantia terme pral.n f es marca de garantía  
3412 dret mercantil ca marca de renom terme pral.n f es marca de renombre  
3413 dret mercantil ca marca internacional terme pral.n f es marca internacional  
3414 dret mercantil ca marca notòria terme pral.n f es marca notoria  
3415 dret civil ca mare terme pral.n f es madre  
3416 dret civil ca mare adoptiva terme pral.n f es madre adoptiva  
3417 dret civil ca mare biològica terme pral.n f es madre biológica  
3418 dret civil ca mare de lloguer terme pral.n f es madre de alquiler  
3419 dret internacional ca plenamar terme pral.n f ca marea alta sin. compl.n f es marea alta  es pleamar  es plenamar  
3420 història del dret ca maridatge terme pral.n m es maridaje  
3421 dret civil ca marmessoria terme pral.n f es albaceazgo  
3422 història del dret ca marquès | marquesa terme pral.n m, f es marqués | marquesa  
3423 història del dret ca marquesat terme pral.n m es marquesado  
3424 dret mercantil ca marxandatge terme pral.n m es mercadeo  es merchandising  
3425 dret civil ca masover | masovera terme pral.n m, f es colono | colona  es masovero | masovera  
3426 dret civil ca masoveria terme pral.n f es colonato  es masovería  
3427 dret mercantil ca massa activa terme pral.n f es masa activa  
3428 dret mercantil ca massa de la fallida terme pral.n f es masa de la quiebra  es caudal de la quiebra  
3429 dret civil ca massa hereditària terme pral.n f es masa hereditaria  
3430 dret mercantil ca massa passiva terme pral.n f es masa pasiva  
3431 dret financer i tributari ca massa patrimonial terme pral.n f es masa patrimonial  
3432 filosofia del dret ca matèria terme pral.n f es materia  
3433 dret constitucional ca matèria competencial terme pral.n f es materia competencial  
3434 filosofia del dret ca matèria primera terme pral.n f ca primera matèria sin. compl.n f es materia prima  
3435 filosofia del dret ca materialisme terme pral.n m es materialismo  
3436 dret civil ca maternitat terme pral.n f es maternidad  
3437 història del dret ca matrícula terme pral.n f es matrícula  
3438 dret financer i tributari ca matrícula de contribuents terme pral.n f es matrícula de contribuyentes  
3439 dret civil ca matrimoni terme pral.n m es matrimonio  
3440 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni atemptat terme pral.n m es matrimonio atentado  
3441 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni clandestí terme pral.n m es matrimonio clandestino  
3442 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni dispar terme pral.n m es matrimonio dispar  
3443 dret penal ca matrimoni il·legal terme pral.n m es matrimonio ilegal  
3444 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni invàlid terme pral.n m es matrimonio inválido  
3445 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni legítim terme pral.n m es matrimonio legítimo  
3446 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni lícit terme pral.n m es matrimonio lícito  
3447 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni mixt [pl: matrimonis mixtos o mixts] terme pral.n m es matrimonio mixto  
3448 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni per procurador terme pral.n m es matrimonio por procurador  
3449 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni presumpte terme pral.n m es matrimonio presunto  
3450 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni putatiu terme pral.n m es matrimonio putativo  
3451 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni rat terme pral.n m es matrimonio rato  
3452 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni secret terme pral.n m es matrimonio secreto  
3453 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca matrimoni sota condició terme pral.n m es matrimonio bajo condición  
3454 dret internacional ca mediació terme pral.n f es mediación  
3455 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca mediació familiar terme pral.n f es mediación familiar  
3456 dret internacional ca mediador | mediadora terme pral.n m, f ca mitjancer | mitjancera sin. compl.n m, f es mediador | mediadora  
3457 dret mercantil ca memòria terme pral.n f es memoria  
3458 dret civil ca memòria testamentària terme pral.n f es memoria testamentaria  
3459 dret penal ca mendicitat terme pral.n f es mendicidad  
3460 dret civil ca menor d'edat terme pral.n m, f ca menor sin. compl.n m, f es menor  es menor de edad  
3461 dret penal ca menor d'edat penal terme pral.n m, f es menor de edad penal  
3462 dret laboral i de la seguretat social ca mesada terme pral.n f ca mensualitat sin. compl.n f es mensualidad  
3463 filosofia del dret ca ment terme pral.n f es mente  
3464 filosofia del dret ca mental terme pral.adj es mental  
3465 filosofia del dret ca mentalitat terme pral.n f es mentalidad  
3466 dret mercantil ca menyscapte terme pral.n m es menoscabo  
3467 dret laboral i de la seguretat social ca menyscapte de diner terme pral.n m es quebranto de moneda  
3468 història del dret ca mer imperi terme pral.n m es mero imperio  
3469 filosofia del dret ca mercaderia terme pral.n f es mercadería  es mercancía  
3470 filosofia del dret ca mercat terme pral.n m es mercado  
3471 dret internacional ca mercat comú terme pral.n m es mercado común  
3472 dret mercantil ca mercat de futurs i opcions terme pral.n m es mercado de futuros y opciones  
3473 dret laboral i de la seguretat social ca mercat de treball terme pral.n m ca mercat laboral sin. compl.n m es mercado de trabajo  es mercado laboral  
3474 dret mercantil ca mercat de valors terme pral.n m es mercado de valores  
3475 dret internacional ca mercat interior terme pral.n m es mercado interior  
3476 dret mercantil ca mercat monetari terme pral.n m es mercado monetario  
3477 dret mercantil ca mercat primari terme pral.n m es mercado primario  
3478 dret mercantil ca mercat secundari terme pral.n m es mercado secundario  
3479 dret internacional ca mercat únic terme pral.n m es mercado único  
3480 dret internacional ca mercenari | mercenària terme pral.n m, f es mercenario | mercenaria  
3481 dret penal ca mereixement de pena terme pral.n m es merecimiento de pena  
3482 dret administratiu ca mèrit terme pral.n m es mérito  
3483 dret financer i tributari ca meritació terme pral.n f es devengo  
3484 dret financer i tributari ca meritar terme pral.v tr es devengar  
3485 dret constitucional ca mesa terme pral.n f es mesa  
3486 dret laboral i de la seguretat social ca mesa de contractació terme pral.n f es mesa de contratación  
3487 dret constitucional ca mesa del parlament terme pral.n f es mesa del parlamento  
3488 dret constitucional ca mesa electoral terme pral.n f es mesa electoral  
3489 història del dret ca mestre racional terme pral.n m es maestro racional  
3490 dret penal ca mesura cautelar terme pral.n f es medida cautelar  
3491 dret internacional ca mesura coercitiva terme pral.n f es medida coercitiva  
3492 dret internacional ca mesura d'aplicació forçosa terme pral.n f es medida de aplicación forzosa  
3493 dret internacional ca mesura d'autotutela terme pral.n f es medida de autotutela  
3494 dret mercantil ca mesura d'intervenció terme pral.n f es medida de intervención  
3495 dret internacional ca mesura de defensa comercial terme pral.n f es medida de defensa comercial  
3496 dret penal ca mesura de precaució terme pral.n f es medida de precaución  
3497 dret penal ca mesura de seguretat terme pral.n f es medida de seguridad  
3498 dret civil ca mesura provisional terme pral.n f es medida provisional  
3499 dret penal ca metge forense | metgessa forense terme pral.n m, f es médico forense | médico forense, médica forense  
3500 filosofia del dret ca mètode terme pral.n m es método  
3501 filosofia del dret ca mètode jurídic terme pral.n m es método jurídico  
3502 filosofia del dret ca metodologia jurídica terme pral.n f es metodología jurídica  
3503 dret penal ca metzina terme pral.n f ca verí sin. compl.n m es veneno  
3504 dret internacional ca migració terme pral.n f es migración  
3505 dret civil ca millora terme pral.n f es mejora  
3506 dret financer i tributari ca mínim exempt terme pral.n m es mínimo exento  
3507 dret constitucional ca ministeri terme pral.n m es ministerio  
3508 dret constitucional ca ministre | ministra terme pral.n m, f es ministro | ministra  
3509 dret internacional ca ministre d'afers estrangers | ministra d'afers estrangers terme pral.n m, f es ministro de asuntos exteriores | ministra de asuntos exteriores  
3510 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ministre de culte | ministra de culte terme pral.n m, f es ministro de culto | ministra de culto  
3511 dret constitucional ca minoria terme pral.n f es minoría  
3512 dret civil ca minoritat terme pral.n f ca minoria d'edat sin. compl.n f es minoría de edad  es minoridad  
3513 dret internacional ca minoria de bloqueig terme pral.n f es minoría de bloqueo  
3514 dret constitucional ca minoria parlamentària terme pral.n f es minoría parlamentaria  
3515 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca minoria religiosa terme pral.n f es minoría religiosa  
3516 dret civil ca minusvàlid | minusvàlida terme pral.n m, f es minusválido | minusválida  
3517 dret civil ca minusvalidesa terme pral.n f es minusvalía  
3518 dret processal ca minuta terme pral.n f es minuta  
3519 dret mercantil ca minva terme pral.n f es mengua  es merma  
3520 història del dret ca miquelet terme pral.n m es miguelete  
3521 història del dret ca misser terme pral.n m es micer  
3522 dret internacional ca missió d'observació terme pral.n f es misión de observación  
3523 dret internacional ca missió diplomàtica terme pral.n f es misión diplomática  
3524 dret internacional ca missió especial terme pral.n f es misión especial  
3525 dret internacional ca missió permanent terme pral.n f es misión permanente  
3526 dret civil ca mitger | mitgera2 terme pral.n m, f es medianero | medianera  es mediero | mediera  
3527 dret civil ca mitger -a1 terme pral.adj es medianero -ra  
3528 dret civil ca mitgera terme pral.n f es medianera  
3529 dret civil ca mitgeria terme pral.n f es medianeria  
3530 dret internacional ca mitjà d'arranjament diplomàtic terme pral.n m es medio de arreglo diplomático  
3531 dret internacional ca mitjà d'arranjament judicial terme pral.n m es medio de arreglo judicial  
3532 dret processal ca mitjà de prova terme pral.n m es medio de prueba  
3533 dret internacional ca mitjançar terme pral.v intr es mediar  
3534 història del dret ca mixt imperi terme pral.n m es mixto imperio  
3535 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca mixta religió terme pral.n f es mixta religión  
3536 dret laboral i de la seguretat social ca mobilitat funcional terme pral.n f es movilidad funcional  
3537 dret laboral i de la seguretat social ca mobilitat geogràfica terme pral.n f es movilidad geográfica  
3538 dret laboral i de la seguretat social ca mobilitat laboral terme pral.n f es movilidad laboral  
3539 dret constitucional ca moció terme pral.n f es moción  
3540 dret constitucional ca moció de censura terme pral.n f es moción de censura  
3541 dret constitucional ca moció parlamentària terme pral.n f es moción parlamentaria  
3542 dret constitucional ca modalitat lingüística terme pral.n f es modalidad lingüística  
3543 dret mercantil ca model d'utilitat terme pral.n m es modelo de utilidad  
3544 dret civil ca model de diligència terme pral.n m es modelo de diligencia  
3545 dret mercantil ca model industrial terme pral.n m es modelo industrial  
3546 filosofia del dret ca modernitat terme pral.n f es modernidad  
3547 filosofia del dret ca modernització terme pral.n f es modernización  
3548 dret constitucional ca modificació extraestatutària de competències terme pral.n f es modificación extraestatutaria de competencias  
3549 dret financer i tributari ca mòdul terme pral.n m es módulo  
3550 història del dret ca monarquia terme pral.n f es monarquía  
3551 dret constitucional ca monarquia absoluta terme pral.n f es monarquía absoluta  
3552 dret constitucional ca monarquia constitucional terme pral.n f es monarquía constitucional  
3553 dret constitucional ca monarquia parlamentària terme pral.n f es monarquía parlamentaria  
3554 dret penal ca moneda de curs legal terme pral.n f es moneda de curso legal  
3555 història del dret ca monedatge terme pral.n m es monedaje  
3556 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca monestir terme pral.n m es monasterio  
3557 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca monisme terme pral.n m es monismo  
3558 història del dret ca unicameral terme pral.adj ca monocameral sin. compl.adj es monocameral  es unicameral  
3559 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca monogàmia terme pral.n f es monogamia  
3560 dret administratiu ca monopoli terme pral.n m es monopolio  
3561 dret financer i tributari ca monopoli fiscal terme pral.n m es monopolio fiscal  
3562 filosofia del dret ca monoteisme terme pral.n m es monoteísmo  
3563 dret civil ca mora terme pral.n f es mora  
3564 història del dret ca morabatí [pl: morabatins] terme pral.n m es maravedí  
3565 filosofia del dret ca moral terme pral.adj es moral  
3566 filosofia del dret ca moral terme pral.n f es moral  
3567 filosofia del dret ca moral crítica terme pral.n f es moral crítica  
3568 filosofia del dret ca moral positiva terme pral.n f es moral positiva  
3569 dret financer i tributari ca moratori -òria terme pral.adj es moratorio -ria  
3570 dret penal ca moratòria terme pral.n f es moratoria  
3571 història del dret ca morisc | morisca terme pral.n m, f es morisco | morisca  
3572 filosofia del dret ca mort terme pral.n f es muerte  
3573 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca mort presumpta terme pral.n f es muerte presunta  
3574 història del dret ca mossàrab terme pral.n m, f es mozárabe  
3575 dret administratiu ca motiu terme pral.n m es motivo  
3576 dret administratiu ca motivació terme pral.n f es motivación  
3577 dret internacional ca moviment d'alliberament nacional terme pral.n m es movimiento de liberación nacional  
3578 dret internacional ca moviment insurreccional terme pral.n m es movimiento insurreccional  
3579 dret laboral i de la seguretat social ca moviment obrer terme pral.n m es movimiento obrero  
3580 filosofia del dret ca moviment social terme pral.n m es movimiento social  
3581 història del dret ca mudèjar terme pral.n m, f es mudéjar  
3582 història del dret ca muladí terme pral.n m, f es muladí  
3583 dret penal ca multa terme pral.n f es multa  
3584 dret processal ca multa coercitiva terme pral.n f es multa coercitiva  
3585 filosofia del dret ca multiculturalitat terme pral.n f es multiculturalidad  
3586 dret internacional ca multilateral terme pral.adj ca plurilateral sin. compl.adj es multilateral  es plurilateral  
3587 dret internacional ca multilateralisme terme pral.n m es multilateralismo  
3588 dret administratiu ca municipal terme pral.adj es municipal  
3589 dret administratiu ca municipi terme pral.n m es municipio  
3590 història del dret ca muntatge terme pral.n m es montazgo  
3591 història del dret ca musulmà | musulmana terme pral.n m, f es musulmán | musulmana  
3592 dret constitucional ca mutació constitucional terme pral.n f es mutación constitucional  
3593 dret penal ca mutilació terme pral.n f es mutilación  
3594 dret civil ca societat mútua terme pral.n f ca mútua sin. compl.n f ca mutualitat sin. compl.n f es mutua  es montepío  es mutualidad  es sociedad mutua  
3595 dret laboral i de la seguretat social ca mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social terme pral.n f es mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social  
3596 dret mercantil ca mútua d'assegurances terme pral.n f es mutua de seguros  
3597 dret mercantil ca mutualitat de previsió social terme pral.n f es mutualidad de previsión social  
3598 dret constitucional ca nació terme pral.n f es nación  
3599 dret internacional ca nacional terme pral.n m, f es nacional  
3600 filosofia del dret ca nacionalisme terme pral.n m es nacionalismo  
3601 dret constitucional ca nacionalitat terme pral.n f es nacionalidad  
3602 dret internacional ca nacionalització terme pral.n f es nacionalización  
3603 dret civil ca naixement terme pral.n m es nacimiento  
3604 dret penal ca tràfic de drogues terme pral.n m ca narcotràfic sin. compl.n m es narcotráfico  es tráfico de drogas  
3605 filosofia del dret ca naturalesa jurídica terme pral.n f es naturaleza jurídica  
3606 dret internacional ca naturalització terme pral.n f es naturalización  
3607 dret mercantil ca naufragi terme pral.n m es naufragio  
3608 dret penal ca navegació aèria terme pral.n f es navegación aérea  
3609 dret mercantil ca navegació comercial terme pral.n f es navegación comercial  
3610 dret internacional ca navegació fluvial terme pral.n f es navegación fluvial  
3611 dret internacional ca navegació marítima terme pral.n f es navegación marítima  
3612 dret mercantil ca navilier | naviliera terme pral.n m, f es naviero | naviera  
3613 dret internacional ca negociacions comercials multilaterals terme pral.n f pl ca NCM sin. compl.n f pl es negociaciones comerciales multilaterales  es NCM  
3614 filosofia del dret ca necessitat terme pral.n f es necesidad  
3615 dret penal ca necessitat de pena terme pral.n f es necesidad de pena  
3616 filosofia del dret ca necessitats bàsiques terme pral.n f pl es necesidades básicas  
3617 dret civil ca negligència terme pral.n f es negligencia  
3618 dret internacional ca negociació terme pral.n f es negociación  
3619 dret laboral i de la seguretat social ca negociació col·lectiva terme pral.n f es negociación colectiva  
3620 dret internacional ca negociació diplomàtica terme pral.n f es negociación diplomática  
3621 dret laboral i de la seguretat social ca negociació laboral terme pral.n f es negociación laboral  
3622 dret laboral i de la seguretat social ca negociació sectorial terme pral.n f es negociación sectorial  
3623 dret administratiu ca negociat terme pral.n m es negociado  
3624 filosofia del dret ca neoliberalisme terme pral.n m es neoliberalismo  
3625 dret internacional ca neutralitat terme pral.n f es neutralidad  
3626 dret romà ca nexe terme pral.n m es nexo  
3627 dret laboral i de la seguretat social ca nivell assistencial terme pral.n m ca nivell no contributiu sin. compl.n m es nivel asistencial  es nivel no contributivo  
3628 dret laboral i de la seguretat social ca nivell contributiu terme pral.n m es nivel contributivo  
3629 dret laboral i de la seguretat social ca nivell retributiu terme pral.n m es nivel retributivo  
3630 dret laboral i de la seguretat social ca nivell salarial terme pral.n m es nivel salarial  
3631 dret internacional ca no-alineament terme pral.n m es no alineación  
3632 dret internacional ca no-bel·ligerància terme pral.n f es no beligerancia  
3633 dret internacional ca no-intervenció terme pral.n f es no intervención  
3634 dret financer i tributari ca no-subjecció terme pral.n f es no sujeción  
3635 història del dret ca noblesa terme pral.n f es nobleza  
3636 dret penal ca nocturnitat terme pral.n f es nocturnidad  
3637 dret internacional ca nou ordre econòmic internacional terme pral.n m ca NOEI sin. compl.n m es nuevo orden económico internacional  es NOEI  
3638 dret mercantil ca noli terme pral.n m ca nòlit sin. compl.n m es flete  
3639 dret mercantil ca noliejador | noliejadora terme pral.n m, f es fletador | fletadora  
3640 dret mercantil ca noliejament terme pral.n m es fletamento  
3641 dret mercantil ca nom comercial terme pral.n m es nombre comercial  
3642 dret administratiu ca nomenament terme pral.n m es nombramiento  
3643 dret laboral i de la seguretat social ca nòmina terme pral.n f es nómina  
3644 filosofia del dret ca nominalisme terme pral.n m es nominalismo  
3645 filosofia del dret ca norma terme pral.n f es norma  
3646 dret constitucional ca norma amb rang de llei terme pral.n f es norma con rango de ley  
3647 dret constitucional ca norma autolimitada terme pral.n f es norma autolimitada  
3648 filosofia del dret ca norma fonamental terme pral.n f ca norma bàsica sin. compl.n f es norma fundamental  es norma fundante básica  
3649 filosofia del dret ca norma categòrica terme pral.n f ca norma incondicional sin. compl.n f es norma categórica  es norma incondicional  
3650 dret penal ca norma concursal terme pral.n f es norma concursal  
3651 filosofia del dret ca norma consuetudinària terme pral.n f es norma consuetudinaria  
3652 dret internacional ca norma convencional terme pral.n f es norma convencional  
3653 dret laboral i de la seguretat social ca norma d'ordre públic terme pral.n f es norma de orden público  
3654 filosofia del dret ca norma de competència terme pral.n f es norma de competencia  
3655 dret internacional privat ca norma de conflicte terme pral.n f es norma de conflicto  
3656 dret penal ca norma de cura terme pral.n f es norma de cuidado  
3657 dret laboral i de la seguretat social ca norma de dret necessari absolut terme pral.n f es norma de derecho necesario absoluto  
3658 dret laboral i de la seguretat social ca norma de dret necessari relatiu terme pral.n f es norma de derecho necesario relativo  
3659 dret constitucional ca norma de règim interior terme pral.n f es norma de régimen interior  
3660 dret internacional ca norma dispositiva terme pral.n f es norma dispositiva  
3661 filosofia del dret ca norma hipotètica terme pral.n f es norma hipotética  
3662 dret internacional ca norma imperativa terme pral.n f es norma imperativa  
3663 filosofia del dret ca norma jurídica terme pral.n f es norma jurídica  
3664 filosofia del dret ca norma permissiva terme pral.n f es norma permisiva  
3665 dret constitucional ca norma postconstitucional terme pral.n f es norma postconstitucional  
3666 dret constitucional ca norma preconstitucional terme pral.n f es norma preconstitucional  
3667 filosofia del dret ca norma primària terme pral.n f es norma primaria  
3668 filosofia del dret ca norma secundària terme pral.n f es norma secundaria  
3669 filosofia del dret ca norma vàlida terme pral.n f es norma válida  
3670 dret administratiu ca normació terme pral.n f es normación  
3671 dret administratiu ca normalització terme pral.n f es normalización  
3672 dret administratiu ca normatiu -iva terme pral.adj es normativo -va  
3673 dret civil ca normativa terme pral.n f es normativa  
3674 dret internacional ca nota diplomàtica terme pral.n f es nota diplomática  
3675 dret civil ca notari | notària terme pral.n m, f es notario | notaria  
3676 dret civil ca notaria terme pral.n f es notaría  
3677 dret processal ca notificació terme pral.n f es notificación  
3678 dret internacional privat ca notificació d'actes públics a l'estranger terme pral.n f es notificación de actos públicos en el extranjero  
3679 dret financer i tributari ca notificació per compareixença terme pral.n f es notificación por comparecencia  
3680 dret financer i tributari ca notificació tributària terme pral.n f es notificación tributaria  
3681 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca nou moviment religiós terme pral.n m es nuevo movimiento religioso  
3682 dret civil ca novació terme pral.n f es novación  
3683 dret romà ca novel·la terme pral.n f es novela  
3684 dret romà ca noxa terme pral.n f es noxa  
3685 dret romà ca noxal terme pral.adj es noxal  
3686 dret civil ca nua propietat terme pral.n f es nuda propiedad  
3687 dret processal ca nul·litat terme pral.n f es nulidad  
3688 dret penal ca nul·litat d'actuacions terme pral.n f es nulidad de actuaciones  
3689 dret financer i tributari ca nul·litat de ple dret terme pral.n f es nulidad de pleno derecho  
3690 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca nul·litat del matrimoni terme pral.n f ca nul·litat matrimonial sin. compl.n f es nulidad del matrimonio  es nulidad matrimonial  
3691 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca nunci terme pral.n m es nuncio  
3692 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca nunciatura terme pral.n f es nunciatura  
3693 dret romà ca nuncupació terme pral.n f es nuncupación  
3694 dret romà ca nuncupatiu -iva terme pral.adj es nuncupativo -va  
3695 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca nupcial terme pral.adj es nupcial  
3696 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca núpcies terme pral.n f pl es nupcias  
3697 dret penal ca obcecació terme pral.n f es obcecación  
3698 filosofia del dret ca obediència terme pral.n f es obediencia  
3699 dret penal ca obediència deguda terme pral.n f es obediencia debida  
3700 dret mercantil ca obertura de crèdit terme pral.n f es apertura de crédito  
3701 dret penal ca obertura de judici oral terme pral.n f es apertura de juicio oral  
3702 dret romà ca obertura de testament terme pral.n f es apertura de testamento  
3703 dret penal ca objecció de consciència terme pral.n f es objeción de conciencia  
3704 dret internacional ca objecció persistent terme pral.n f es objeción persistente  
3705 dret penal ca objecte del delicte terme pral.n m es objeto del delito  
3706 dret internacional ca objecte espacial terme pral.n m es objeto espacial  
3707 dret mercantil ca objecte social terme pral.n m es objeto social  
3708 filosofia del dret ca objectiu terme pral.n m es objetivo  
3709 filosofia del dret ca objectiu -iva terme pral.adj es objetivo -va  
3710 filosofia del dret ca objectivisme terme pral.n m es objetivismo  
3711 filosofia del dret ca objector | objectora terme pral.n m, f es objetor | objetora  
3712 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca oblació terme pral.n f es oblación  
3713 dret mercantil ca obligació terme pral.n f es obligación  
3714 dret mercantil ca obligació convertible terme pral.n f es obligación convertible  
3715 dret financer i tributari ca obligació de l'estat terme pral.n f es obligación del estado  
3716 dret financer i tributari ca obligació tributària terme pral.n f es obligación tributaria  
3717 dret financer i tributari ca obligació tributària accessòria terme pral.n f es obligación tributaria accesoria  
3718 dret financer i tributari ca obligació tributària formal terme pral.n f es obligación tributaria formal  
3719 dret financer i tributari ca obligació tributària material terme pral.n f es obligación tributaria material  
3720 dret financer i tributari ca obligació tributària principal terme pral.n f es obligación tributaria principal  
3721 dret financer i tributari ca obligacions entre particulars resultants dels tributs terme pral.n f pl es obligaciones entre particulares resultantes de los tributos  
3722 dret financer i tributari ca obligat tributari | obligada tributària terme pral.n m, f es obligado tributario | obligada tributaria  
3723 filosofia del dret ca obligatori -òria terme pral.adj es obligatorio -ria  
3724 dret civil ca obra terme pral.n f es obra  
3725 dret internacional ca observador internacional | observadora internacional terme pral.n m, f es observador internacional | observadora internacional  
3726 història del dret ca observança terme pral.n f es observancia  
3727 dret penal ca obstrucció a la justícia terme pral.n f es obstrucción a la justicia  
3728 dret internacional privat ca obtenció de proves a l'estranger terme pral.n f es obtención de pruebas en el extranjero  
3729 dret penal ca ocultació terme pral.n f es ocultación  
3730 dret civil ca ocupació terme pral.n f es ocupación  
3731 dret penal ca ofensor | ofensora terme pral.n m, f ca ofenedor | ofenedora sin. compl.n m, f es ofendedor | ofendedora  es ofensor | ofensora  
3732 dret penal ca ofensa terme pral.n f es ofensa  
3733 dret civil ca oferiment de pagament terme pral.n m es ofrecimiento de pago  
3734 dret civil ca oferta terme pral.n f es oferta  
3735 dret laboral i de la seguretat social ca oferta d'ocupació terme pral.n f es oferta de empleo  
3736 dret mercantil ca oferta pública d'adquisició terme pral.n f ca OPA sin. compl.n f es oferta pública de adquisición  es OPA  
3737 dret mercantil ca oferta pública de venda terme pral.n f ca OPV sin. compl.n f es oferta pública de venta  es OPV  
3738 dret processal ca ofès | ofesa terme pral.n m, f es ofendido | ofendida  
3739 dret administratiu ca ofici terme pral.n m es oficio  
3740 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ofici eclesiàstic terme pral.n m es oficio eclesiástico  
3741 dret administratiu ca oficial terme pral.adj es oficial  
3742 dret internacional ca oficina consular terme pral.n f es oficina consular  
3743 dret internacional ca oficina permanent terme pral.n f es oficina permanente  
3744 dret administratiu ca oficiós -osa terme pral.adj es oficioso -sa  
3745 història del dret ca oïdor terme pral.n m es oidor  
3746 història del dret ca oïdor de comptes terme pral.n m es oidor de cuentas  
3747 dret penal ca omissió terme pral.n f es omisión  
3748 dret penal ca omissió del deure de socors terme pral.n f ca omissió d'auxili sin. compl.n f ca omissió de socors sin. compl.n f ca omissió del deure d'auxili sin. compl.n f es omisión del deber de socorro  es omisión de socorro  
3749 dret penal ca omissió del deure d'impedir delictes terme pral.n f es omisión del deber de impedir delitos  
3750 dret penal ca omissió del deure de promoure la persecució de delictes terme pral.n f es omisión del deber de promover la persecución de delitos  
3751 dret penal ca omissió pròpia terme pral.n f ca omissió pura sin. compl.n f es omisión propia  es omisión pura  
3752 dret romà ca onerós -osa terme pral.adj es oneroso -sa  
3753 dret internacional ca organització no governamental terme pral.n f ca ONG sin. compl.n f es organización no gubernamental  es ONG  
3754 filosofia del dret ca ontologia jurídica terme pral.n f es ontología jurídica  
3755 dret mercantil ca opció terme pral.n f es opción  
3756 dret financer i tributari ca opció financera terme pral.n f es opción financiera  
3757 dret internacional ca operació per al manteniment de la pau terme pral.n f es operación para el mantenimiento de la paz  
3758 dret financer i tributari ca operació vinculada terme pral.n f es operación vinculada  
3759 dret internacional ca opinió consultiva terme pral.n f es opinión consultiva  
3760 dret internacional ca opinió dissident terme pral.n f es opinión disidente  
3761 dret internacional ca opinió motivada terme pral.n f es opinión motivada  
3762 dret mercantil ca oposabilitat terme pral.n f es oponibilidad  
3763 dret administratiu ca oposició terme pral.n f es oposición  
3764 dret romà ca optimat terme pral.n m es optimate  
3765 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca oració terme pral.n f es oración  
3766 dret romà ca orador terme pral.n m es orador  
3767 història del dret ca orde terme pral.n m es orden  
3768 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca orde mendicant terme pral.n m es orden mendicante  
3769 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca orde menor terme pral.n m es orden menor  
3770 història del dret ca orde militar terme pral.n m es orden militar  
3771 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca orde sagrat terme pral.n m es orden sagrado  
3772 dret administratiu ca ordenació del territori terme pral.n f es ordenación del territorio  
3773 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ordenació sacerdotal terme pral.n f es ordenación sacerdotal  
3774 dret administratiu ca ordenació urbana terme pral.n f es ordenación urbana  
3775 història del dret ca ordenament terme pral.n m es ordenamiento  
3776 història del dret ca ordenament de corts terme pral.n m es ordenamiento de cortes  
3777 dret constitucional ca ordenament jurídic terme pral.n m es ordenamiento jurídico  
3778 dret internacional ca ordenament plurilegislatiu terme pral.n m es ordenamiento plurilegislativo  
3779 història del dret ca ordenança terme pral.n f es ordenanza  
3780 dret financer i tributari ca ordenança fiscal terme pral.n f es ordenanza fiscal  
3781 dret administratiu ca ordinari terme pral.n m es ordinario  
3782 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ordinari -ària terme pral.adj es ordinario -ria  
3783 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ordinari del lloc terme pral.n m es ordinario del lugar  
3784 dret administratiu ca ordre terme pral.n f es orden  
3785 història del dret ca ordre de prelació de les fonts terme pral.n m es orden de prelación de las fuentes  
3786 dret laboral i de la seguretat social ca ordre de servei terme pral.n f es orden de servicio  
3787 dret constitucional ca ordre del dia terme pral.n m es orden del día  
3788 dret laboral i de la seguretat social ca ordre jurisdiccional terme pral.n m es orden jurisdiccional  
3789 dret constitucional ca ordre ministerial terme pral.n f es orden ministerial  
3790 dret civil ca ordre públic terme pral.n m es orden público  
3791 dret internacional ca ordre públic econòmic terme pral.n m es orden público económico  
3792 dret internacional privat ca ordre públic internacional terme pral.n m es orden público internacional  
3793 dret civil ca orfe | òrfena terme pral.n m, f es huérfano | huérfana  
3794 dret administratiu ca òrgan terme pral.n m es órgano  
3795 dret mercantil ca òrgan col·lectiu terme pral.n m es órgano colectivo  
3796 dret constitucional ca òrgan col·legiat terme pral.n m es órgano colegiado  
3797 dret constitucional ca òrgan de rellevància constitucional terme pral.n m es órgano de relevancia constitucional  
3798 dret financer i tributari ca òrgan economicoadministratiu terme pral.n m es órgano económico-administrativo  
3799 dret internacional ca òrgan subsidiari terme pral.n m es órgano subsidiario  
3800 dret administratiu ca òrgan unipersonal terme pral.n m es órgano unipersonal  
3801 dret administratiu ca organisme autònom terme pral.n m es organismo autónomo  
3802 dret internacional ca organisme especialitzat terme pral.n m es organismo especializado  
3803 dret laboral i de la seguretat social ca organització del treball terme pral.n f es organización del trabajo  
3804 dret penal ca organització delictiva terme pral.n f es organización delictiva  
3805 dret internacional ca organització intergovernamental terme pral.n f es organización intergubernamental  
3806 dret internacional ca organització internacional terme pral.n f es organización internacional  
3807 dret constitucional ca organització territorial terme pral.n f es organización territorial  
3808 història del dret ca ostrogot | ostrogoda terme pral.n m, f es ostrogodo | ostrogoda  
3809 dret internacional ca pacificació terme pral.n f es pacificación  
3810 filosofia del dret ca pacifisme terme pral.n m es pacifismo  
3811 dret civil ca pacte terme pral.n m es pacto  
3812 dret laboral i de la seguretat social ca pacte col·lectiu d'empresa terme pral.n m es pacto colectivo de empresa  
3813 dret administratiu ca pacte col·lusori terme pral.n m es pacto colusorio  
3814 dret laboral i de la seguretat social ca pacte d'empresa terme pral.n m es pacto de empresa  
3815 dret laboral i de la seguretat social ca pacte d'hores complementàries terme pral.n m es pacto de horas complementarias  
3816 dret laboral i de la seguretat social ca pacte de dedicació plena terme pral.n m es pacto de plena dedicación  
3817 dret laboral i de la seguretat social ca pacte de no-competència terme pral.n m ca pacte de no-concurrència sin. compl.n m es pacto de no competencia  es pacto de no concurrencia  
3818 dret laboral i de la seguretat social ca pacte de permanència terme pral.n m es pacto de permanencia  
3819 dret civil ca pacte de supervivència terme pral.n m es pacto de sobrevivencia  es pacto de supervivencia  
3820 història del dret ca pactisme terme pral.n m es pactismo  
3821 dret civil ca padrastre terme pral.n m es padrastro  
3822 dret administratiu ca padró terme pral.n m es padrón  
3823 dret financer i tributari ca padró de contribuents terme pral.n m es padrón de contribuyentes  
3824 història del dret ca paer terme pral.n m es paer  es paher  
3825 dret mercantil ca pagament terme pral.n m es pago  
3826 dret financer i tributari ca pagament a compte terme pral.n m es pago a cuenta  
3827 dret financer i tributari ca pagament a terminis terme pral.n m es pago a plazos  
3828 dret financer i tributari ca pagament al comptat terme pral.n m es pago al condado  
3829 dret financer i tributari ca pagament anticipat terme pral.n m es pago anticipado  
3830 dret civil ca pagament de l'indegut terme pral.n m es pago de lo indebido  
3831 dret financer i tributari ca pagament diferit terme pral.n m es pago diferido  
3832 dret financer i tributari ca pagament en efectiu terme pral.n m ca pagament en metàl·lic sin. compl.n m es pago en efectivo  es pago en metálico  
3833 dret financer i tributari ca pagament en espècie terme pral.n m es pago en especie  
3834 dret financer i tributari ca pagament extemporani terme pral.n m es pago extemporáneo  
3835 dret financer i tributari ca pagament fraccionat terme pral.n m es pago fraccionado  
3836 dret financer i tributari ca pagament immediat terme pral.n m es pronto pago  
3837 dret mercantil ca pagaré [pl: pagarés] terme pral.n m es pagaré  
3838 dret romà ca palimpsest terme pral.n m es palimpsesto  
3839 dret romà ca pandectística terme pral.n f es pandectística  
3840 dret financer i tributari ca paradís fiscal terme pral.n m es paraíso fiscal  
3841 dret processal ca parador desconegut terme pral.n m ca parador ignorat sin. compl.n m es paradero desconocido  es paradero ignorado  
3842 dret financer i tributari ca parafiscalitat terme pral.n f es parafiscalidad  
3843 dret penal ca paramilitar terme pral.adj es paramilitar  
3844 història del dret ca parcer | parcera terme pral.n m, f es aparcero | aparcera  
3845 història del dret ca parçoner | parçonera terme pral.n m, f es parcionero | parcionera  
3846 dret civil ca pare terme pral.n m es padre  
3847 dret civil ca pare adoptiu terme pral.n m es padre adoptivo  
3848 dret civil ca pare biològic terme pral.n m es padre biológico  
3849 dret processal ca parella de fet terme pral.n f es pareja de hecho  
3850 dret civil ca parent | parenta terme pral.n m, f es pariente  
3851 dret penal ca parentiu terme pral.n m es parentesco  
3852 dret constitucional ca parlament terme pral.n m es parlamento  
3853 dret constitucional ca parlamentari | parlamentària terme pral.n m, f es parlamentario | parlamentaria  
3854 dret constitucional ca parlamentari no adscrit | parlamentària no adscrita terme pral.n m, f es parlamentario no adscrito | parlamentaria no adscrita  
3855 dret constitucional ca parlamentarisme terme pral.n m es parlamentarismo  
3856 dret penal ca parricida terme pral.n m, f es parricida  
3857 dret penal ca parricidi terme pral.n m es parricidio  
3858 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca parròquia terme pral.n f es parroquia  
3859 dret processal ca part terme pral.n f es parte  
3860 dret civil ca partició terme pral.n f es partición  
3861 dret penal ca partícip terme pral.n m, f es partícipe  
3862 dret mercantil ca participació terme pral.n f es participación  
3863 dret penal ca participació en el delicte terme pral.n f es participación en el delito  
3864 dret laboral i de la seguretat social ca participació en els beneficis terme pral.n f es participación en los beneficios  
3865 filosofia del dret ca particularisme terme pral.n m es particularismo  
3866 dret mercantil ca partida terme pral.n f es partida  
3867 dret civil ca partida de defunció terme pral.n f es partida de defunción  
3868 dret civil ca partida de naixement terme pral.n f es partida de nacimiento  
3869 dret financer i tributari ca partida pressupostària terme pral.n f es partida presupuestaria  
3870 dret constitucional ca partit polític terme pral.n m es partido político  
3871 dret internacional ca pas de trànsit terme pral.n m es paso de tránsito  es paso en tránsito  
3872 dret internacional ca pas innocent terme pral.n m es paso inocente  
3873 dret mercantil ca passiu terme pral.n m es pasivo  
3874 dret civil ca passiu hereditari terme pral.n m es pasivo hereditario  
3875 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca pastor | pastora terme pral.n m, f es pastor | pastora  
3876 dret mercantil ca patent terme pral.n f es patente  
3877 dret civil ca paternitat terme pral.n f es paternidad  
3878 dret civil ca pàtria potestat terme pral.n f ca potestat del pare i de la mare sin. compl.n f es patria potestad  es potestad del padre y de la mare  
3879 dret romà ca patrici | patrícia terme pral.n m, f es patricio | patricia  
3880 dret romà ca patriciat terme pral.n m es patriciado  
3881 dret civil ca patrimoni terme pral.n m es patrimonio  
3882 dret internacional ca patrimoni comú de la humanitat terme pral.n m es patrimonio común de la humanidad  
3883 dret penal ca patrimoni cultural terme pral.n m es patrimonio cultural  
3884 dret penal ca patrimoni historicoartístic terme pral.n m es patrimonio histórico-artístico  
3885 dret civil ca patrimoni nacional terme pral.n m es patrimonio nacional  
3886 dret mercantil ca patrimoni net terme pral.n m es patrimonio neto  
3887 dret mercantil ca patrimoni social terme pral.n m es patrimonio social  
3888 dret romà ca patró | patrona terme pral.n m, f es patrono | patrona  
3889 dret mercantil ca patrocini terme pral.n m es patrocinio  
3890 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca patronat reial terme pral.n m ca patronat regi sin. compl.n m ca reial patronat sin. compl.n m es patronato real  es patronato regio  es real patronato  
3891 filosofia del dret ca pau terme pral.n f es paz  
3892 història del dret ca pau i treva terme pral.n f es paz y tregua  
3893 dret laboral i de la seguretat social ca pau laboral terme pral.n f ca pau social sin. compl.n f es paz laboral  es paz social  
3894 història del dret ca peatge terme pral.n m es peaje  
3895 dret processal ca peça terme pral.n f es pieza  
3896 dret penal ca peça de convicció terme pral.n f es pieza de convicción  
3897 dret processal ca peça separada terme pral.n f es pieza separada  
3898 dret penal ca peculat terme pral.n m es peculado  
3899 dret romà ca peculi terme pral.n m es peculio  
3900 dret romà ca peculi adventici terme pral.n m es peculio adventicio  
3901 dret romà ca peculi castrense terme pral.n m es peculio castrense  
3902 dret romà ca peculi profectici terme pral.n m es peculio profecticio  
3903 dret romà ca peculi quasicastrense terme pral.n m es peculio cuasicastrense  
3904 història del dret ca peita terme pral.n f es pecho  
3905 dret penal ca pena terme pral.n f es pena  
3906 dret penal ca pena accessòria terme pral.n f es pena accesoria  
3907 dret penal ca pena acumulativa terme pral.n f es pena acumulativa  
3908 història del dret ca pena aflictiva terme pral.n f es pena aflictiva  
3909 dret penal ca pena alternativa terme pral.n f es pena alternativa  
3910 dret penal ca pena conjunta terme pral.n f es pena conjunta  
3911 dret penal ca pena corporal terme pral.n f es pena corporal  
3912 dret penal ca pena de localització permanent terme pral.n f es pena de localización permanente  
3913 dret penal ca pena de mort terme pral.n f es pena de muerte  
3914 història del dret ca pena pecuniària terme pral.n f es caloña  es pena pecuniaria  
3915 dret penal ca pena principal terme pral.n f es pena principal  
3916 dret penal ca pena privativa de drets terme pral.n f es pena privativa de derechos  
3917 dret penal ca pena privativa de llibertat terme pral.n f es pena privativa de libertad  
3918 dret penal ca pena restrictiva de drets terme pral.n f es pena restrictiva de derechos  
3919 dret penal ca pena restrictiva de llibertat terme pral.n f es pena restrictiva de libertad  
3920 dret penal ca penable terme pral.adj es penable  
3921 dret penal ca penal terme pral.adj es penal  
3922 dret penal ca penal terme pral.n m es penal  
3923 dret penal ca penalitat terme pral.n f es penalidad  
3924 dret penal ca penat | penada terme pral.n m, f es penado | penada  
3925 dret penal ca penediment terme pral.n m es arrepentimiento  
3926 dret penal ca penediment espontani terme pral.n m es arrepentimiento espontáneo  
3927 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca penitència terme pral.n f es penitencia  
3928 dret penal ca penitenciari -ària terme pral.adj es penitenciario -ria  
3929 dret penal ca penologia terme pral.n f es penología  
3930 dret laboral i de la seguretat social ca penositat terme pral.n f es penosidad  
3931 filosofia del dret ca pensament terme pral.n m es pensamiento  
3932 dret laboral i de la seguretat social ca pensió terme pral.n f es pensión  
3933 dret civil ca pensió alimentària terme pral.n f es pensión alimenticia  
3934 dret laboral i de la seguretat social ca pensió assistencial terme pral.n f ca pensió no contributiva sin. compl.n f es pensión asistencial  es pensión no contributiva  
3935 dret civil ca pensió compensatòria terme pral.n f es pensión compensatoria  
3936 dret laboral i de la seguretat social ca pensió contributiva terme pral.n f es pensión contributiva  
3937 dret laboral i de la seguretat social ca pensió d'orfandat terme pral.n f ca pensió d'orfenesa sin. compl.n f es pensión de orfandad  
3938 dret laboral i de la seguretat social ca pensió de jubilació terme pral.n f es pensión de jubilación  
3939 dret laboral i de la seguretat social ca pensió de viduïtat terme pral.n f es pensión de viudedad  
3940 dret laboral i de la seguretat social ca pensió vitalícia terme pral.n f ca violari sin. compl.n m es pensión vitalicia  es violario  
3941 dret laboral i de la seguretat social ca pensionista terme pral.n m, f es pensionista  
3942 dret civil ca penyora terme pral.n f es prenda  
3943 dret mercantil ca per persona interposada terme pral.adv es por persona interpuesta  
3944 dret penal ca perdó de la persona ofesa terme pral.n m ca perdó de l'ofès sin. compl.n m es perdón de la persona ofendida  es perdón del ofendido  
3945 dret mercantil ca pèrdua terme pral.n f es pérdidas  
3946 dret internacional privat ca pèrdua de la nacionalitat terme pral.n f es pérdida de la nacionalidad  
3947 dret financer i tributari ca pèrdua patrimonial terme pral.n f es pérdida patrimonial  
3948 dret financer i tributari ca perfeccionament actiu terme pral.n m es perfeccionamiento activo  
3949 dret financer i tributari ca perfeccionament passiu terme pral.n m es perfeccionamiento pasivo  
3950 dret penal ca perill abstracte terme pral.n m es peligro abstracto  
3951 dret penal ca perill concret terme pral.n m es peligro concreto  
3952 dret internacional ca perill extrem terme pral.n m es peligro extremo  
3953 dret penal ca perillositat criminal terme pral.n f es peligrosidad criminal  
3954 dret administratiu ca període d'al·legacions terme pral.n m es periodo de alegaciones  
3955 dret laboral i de la seguretat social ca període de prova terme pral.n m es periodo de prueba  
3956 dret processal ca probatòria terme pral.n f ca període de prova sin. compl.n m ca període probatori sin. compl.n m es periodo de prueba  es probatoria  es término probatorio  
3957 dret constitucional ca període de sessions terme pral.n m es periodo de sesiones  
3958 dret financer i tributari ca període executiu terme pral.n m es periodo ejecutivo  
3959 dret financer i tributari ca període impositiu terme pral.n m es periodo impositivo  
3960 dret financer i tributari ca període voluntari terme pral.n m es periodo voluntario  
3961 dret processal ca perit | perita terme pral.n m, f ca pèrit | pèrita sin. compl.n m, f es perito | perita  
3962 dret processal ca perit taxador | perita taxadora terme pral.n m, f es perito tasador | perita tasadora  
3963 dret romà ca perjudici terme pral.n m es perjuicio  
3964 dret laboral i de la seguretat social ca permanència terme pral.n f es permanencia  
3965 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca perseverança del consentiment terme pral.n f ca permanència del consentiment sin. compl.n f es permanencia del consentimiento  es perseverancia del consentimiento  
3966 dret constitucional ca permís terme pral.n m es permiso  
3967 dret laboral i de la seguretat social ca permís de lactància terme pral.n m es permiso de lactancia  
3968 filosofia del dret ca permissiu -iva terme pral.adj es permisivo -va  
3969 dret civil ca permuta terme pral.n f es permuta  
3970 dret processal ca perquirir terme pral.v tr es registrar (un domicilio)  es practicar un registro domiciliario  
3971 dret civil ca persona terme pral.n m, f es persona  
3972 dret civil ca persona física terme pral.n f ca persona natural sin. compl.n f es persona física  es persona natural  
3973 dret civil ca persona jurídica terme pral.n f es persona jurídica  
3974 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca persona moral terme pral.n f es persona moral  
3975 filosofia del dret ca personalitat terme pral.n f es personalidad  
3976 dret civil ca personalitat civil terme pral.n f es personalidad civil  
3977 dret civil ca personalitat jurídica terme pral.n f es personalidad jurídica  
3978 dret internacional ca subjectivitat internacional terme pral.n f ca personalitat jurídica internacional sin. compl.n f es personalidad jurídica internacional  es subjetividad internacional  
3979 dret romà ca pertinença terme pral.n f es pertenencia  
3980 dret mercantil ca pertret terme pral.n m es pertrecho  
3981 dret internacional ca política exterior i de seguretat comuna terme pral.n f ca PESC sin. compl.n f es política exterior y de seguridad común  es PESC  
3982 dret administratiu ca petició terme pral.n f es petición  
3983 dret financer i tributari ca petita empresa terme pral.n f es empresa de reducida dimensión  es pequeña empresa  
3984 dret financer i tributari ca petita i mitjana empresa terme pral.n f ca PIME sin. compl.n f es pequeña y mediana empresa  es PYME  
3985 dret romà ca pietat terme pral.n f es piedad  
3986 dret civil ca pignorable terme pral.adj es pignorable  
3987 dret civil ca pignoració terme pral.n f es pignoración  
3988 dret mercantil ca pilotatge terme pral.n m es pilotaje  
3989 dret laboral i de la seguretat social ca piquet terme pral.n m es piquete  
3990 dret internacional ca pirateria terme pral.n f es piratería  
3991 dret administratiu ca pla terme pral.n m es plan  
3992 dret laboral i de la seguretat social ca pla de pensions terme pral.n m es plan de pensiones  
3993 dret internacional ca plàcet terme pral.n m es plácet  
3994 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca plàcet regi terme pral.n m es plácet regio  
3995 dret penal ca plagi terme pral.n m es plagio  
3996 dret administratiu ca planejament terme pral.n m es planeamiento  
3997 dret constitucional ca planificació terme pral.n f es planificación  
3998 dret romà ca plantació terme pral.n f es plantación  
3999 dret laboral i de la seguretat social ca plantilla terme pral.n f es plantilla  
4000 dret internacional ca plataforma continental terme pral.n f es plataforma continental  
4001 dret laboral i de la seguretat social ca plataforma de negociació terme pral.n f es plataforma de negociación  es plataforma reivindicativa  
4002 filosofia del dret ca platonisme terme pral.n m es platonismo  
4003 filosofia del dret ca plausibilitat terme pral.n f es plausibilidad  
4004 filosofia del dret ca plausible terme pral.adj es plausible  
4005 dret constitucional ca ple terme pral.n m es pleno  
4006 dret romà ca plebeu | plebea terme pral.n m, f es plebeyo | plebeya  
4007 dret constitucional ca plebiscit terme pral.n m es plebiscito  
4008 història del dret ca plebs terme pral.n f es plebe  
4009 dret administratiu ca plec terme pral.n m es pliego  
4010 dret civil ca plec de condicions terme pral.n m es pliego de condiciones  
4011 dret administratiu ca plec de descàrrec terme pral.n m es pliego de descargo  
4012 dret laboral i de la seguretat social ca plena ocupació terme pral.n f es pleno empleo  
4013 dret internacional ca plenipotència terme pral.n f ca plens poders sin. compl.n m pl es plenipotencia  es plenos poderes  
4014 dret internacional ca plenipotenciari | plenipotenciària terme pral.n m, f es plenipotenciario | plenipotenciaria  
4015 dret administratiu ca plica terme pral.n f es plica  
4016 dret constitucional ca pluralisme polític terme pral.n m es pluralismo político  
4017 dret penal ca pluralitat de delictes terme pral.n f es pluralidad de delitos  
4018 dret internacional privat ca plurilegislació terme pral.n f es plurilegislación  
4019 dret laboral i de la seguretat social ca plus [pl: plusos] terme pral.n m es plus  
4020 dret laboral i de la seguretat social ca plus d'assistència terme pral.n m es plus de asistencia  
4021 dret laboral i de la seguretat social ca plus de conveni terme pral.n m es plus de convenio  
4022 dret laboral i de la seguretat social ca plus de distància terme pral.n m es plus de distancia  
4023 dret laboral i de la seguretat social ca plus de feina penosa terme pral.n m ca plus de penositat sin. compl.n m es plus de penosidad  es plus por trabajo penoso  
4024 dret laboral i de la seguretat social ca plus de feina perillosa terme pral.n m ca plus de perillositat sin. compl.n m es plus de peligrosidad  es plus por trabajo peligroso  
4025 dret laboral i de la seguretat social ca plus de feina tòxica terme pral.n m ca plus de toxicitat sin. compl.n m es plus de toxicidad  es plus por trabajo tóxico  
4026 dret laboral i de la seguretat social ca plus de mobilitat funcional terme pral.n m ca plus de polivalència sin. compl.n m es plus de movilidad funcional  es plus de polivalencia  
4027 dret laboral i de la seguretat social ca plus de nocturnitat terme pral.n m es plus de nocturnidad  
4028 dret laboral i de la seguretat social ca plus de productivitat terme pral.n m ca plus de rendiment sin. compl.n m es plus de productividad  es plus de rendimiento  
4029 dret laboral i de la seguretat social ca plus de transport terme pral.n m es plus de transporte  
4030 dret laboral i de la seguretat social ca plus de treball per torns terme pral.n m es plus de trabajo por turnos  es plus de turnicidad  
4031 dret processal ca pluspetició terme pral.n f es pluspetición  
4032 filosofia del dret ca plusvàlua terme pral.n f es plusvalía  
4033 filosofia del dret ca plutocràcia terme pral.n f es plutocracia  
4034 filosofia del dret ca poble terme pral.n m es pueblo  
4035 filosofia del dret ca pobresa terme pral.n f es pobreza  
4036 filosofia del dret ca poder terme pral.n m es poder  
4037 dret constitucional ca poder constituent terme pral.n m es poder constituyente  
4038 dret constitucional ca poder constituït terme pral.n m es poder constituido  
4039 dret constitucional ca poder executiu terme pral.n m es poder ejecutivo  
4040 dret financer i tributari ca poder financer terme pral.n m es poder financiero  
4041 dret constitucional ca poder judicial terme pral.n m es poder judicial  
4042 dret constitucional ca poder legislatiu terme pral.n m es poder legislativo  
4043 dret constitucional ca poder moderador terme pral.n m es poder moderador  
4044 dret constitucional ca poder públic terme pral.n m es poder público  
4045 dret financer i tributari ca poder tributari terme pral.n m es poder tributario  
4046 dret processal ca poderdant terme pral.n m, f es poderdante  
4047 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca poliàndria terme pral.n f es poliandria  
4048 dret administratiu ca policia terme pral.n f es policía  
4049 dret penal ca policia judicial terme pral.n f es policía judicial  
4050 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca poligàmia terme pral.n f es poligamia  
4051 dret mercantil ca pòlissa terme pral.n f es póliza  
4052 dret mercantil ca pòlissa d'assegurança terme pral.n f es póliza de seguros  
4053 dret mercantil ca pòlissa de transport terme pral.n f ca pòlissa de noli sin. compl.n f es póliza de fletamento  es póliza de transporte  
4054 filosofia del dret ca politeisme terme pral.n m es politeísmo  
4055 dret constitucional ca polític | política terme pral.n m, f es político | política  
4056 dret internacional ca política comunitària terme pral.n f es política comunitaria  
4057 dret penal ca política criminal terme pral.n f es política criminal  
4058 dret constitucional ca política social terme pral.n f es política social  
4059 dret laboral i de la seguretat social ca polivalència funcional terme pral.n f es polivalencia funcional  
4060 dret civil ca pol·licitació terme pral.n f es policitación  
4061 filosofia del dret ca ponderació de béns terme pral.n f es ponderación de bienes  
4062 filosofia del dret ca ponderació de drets terme pral.n f es ponderación de derechos  
4063 filosofia del dret ca ponderació de principis terme pral.n f es ponderación de principios  
4064 dret constitucional ca ponència terme pral.n f es ponencia  
4065 dret constitucional ca ponent terme pral.n m, f es ponente  
4066 història del dret ca pontatge terme pral.n m es pontaje  es pontazgo  
4067 història del dret ca pontífex [pl: pontífexs] terme pral.n m es pontífice  
4068 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca pontífex romà terme pral.n m ca romà pontífex sin. compl.n m es pontífice romano  es romano pontífice  
4069 història del dret ca pontifici -ícia terme pral.adj es pontificio -cia  
4070 dret penal ca por insuperable terme pral.n f es miedo insuperable  
4071 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca temor reverencial terme pral.n m ca por reverencial sin. compl.n f es miedo reverencial  
4072 dret financer i tributari ca portador | portadora1 terme pral.n m, f es portador | portadora  
4073 dret mercantil ca portador | portadora2 terme pral.n m, f ca traginer | traginera sin. compl.n m, f es porteador | porteadora  
4074 història del dret ca portatge terme pral.n m es portazgo  
4075 dret financer i tributari ca posada de manifest de l'expedient terme pral.n f es puesta de manifiesto del expediente  
4076 dret internacional ca posició comuna terme pral.n f es posición común  
4077 dret penal ca posició de garant terme pral.n f es posición de garante  
4078 filosofia del dret ca positivisme terme pral.n m es positivismo  
4079 filosofia del dret ca positivista terme pral.n m, f es positivista  
4080 dret romà ca posseïdor | posseïdora terme pral.n m, f es poseedor | poseedora  
4081 dret civil ca possessió terme pral.n f es posesión  
4082 dret romà ca possessió pretoriana terme pral.n f es posesión pretoriana  
4083 dret mercantil ca postil·la terme pral.n f es apostilla  
4084 dret romà ca postlimini terme pral.n m es posliminio  es postliminio  
4085 dret processal ca postulació terme pral.n f es postulación  
4086 filosofia del dret ca postulat terme pral.n m es postulado  
4087 dret romà ca pòstum -a terme pral.adj es póstumo -ma  
4088 dret processal ca postura terme pral.n f es postura  
4089 filosofia del dret ca potestat terme pral.n f es potestad  
4090 dret constitucional ca potestat d'autoorganització terme pral.n f es potestad de autoorganización  
4091 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca potestat de règim terme pral.n f es potestad de régimen  
4092 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca potestat eclesiàstica terme pral.n f es potestad eclesiástica  
4093 dret processal ca potestat jurisdiccional terme pral.n f es potestad jurisdiccional  
4094 dret constitucional ca potestat reglamentària terme pral.n f es potestad reglamentaria  
4095 dret financer i tributari ca potestat tributària terme pral.n f es potestad tributaria  
4096 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca potestat vicària terme pral.n f es potestad vicaria  
4097 dret administratiu ca potestatiu -iva terme pral.adj es potestativo -va  
4098 dret constitucional ca pràctica parlamentària terme pral.n f es práctica parlamentaria  
4099 dret mercantil ca pràctica restrictiva de la competència terme pral.n f ca restricció a la competència sin. compl.n f es práctica restrictiva de la competencia  es restricción a la competencia  
4100 dret romà ca pragmàtic -a terme pral.adj es pragmático -ca  
4101 dret civil ca pragmàtica sanció terme pral.n f ca pragmàtica sin. compl.n f ca pragmàtica reial sin. compl.n f ca reial pragmàtica sin. compl.n f ca sanció pragmàtica sin. compl.n f es pragmática  es pragmática real  es pragmática sanción  es real pragmática  es sanción pragmática  
4102 filosofia del dret ca praxi terme pral.n f es praxis  
4103 dret constitucional ca preàmbul terme pral.n m es preámbulo  
4104 dret constitucional ca preautonomia terme pral.n f es preautonomía  
4105 dret laboral i de la seguretat social ca preavís terme pral.n m es preaviso  
4106 dret civil ca precari -ària terme pral.adj es precario -ria  
4107 dret laboral i de la seguretat social ca precarietat laboral terme pral.n f es precariedad laboral  
4108 dret constitucional ca precedent terme pral.n m es precedente  
4109 dret administratiu ca preceptiu -iva terme pral.adj es preceptivo -va  
4110 dret processal ca preclusió terme pral.n f es preclusión  
4111 dret civil ca predi terme pral.n m es predio  
4112 dret civil ca predi dominant terme pral.n m es predio dominante  
4113 dret civil ca predi intermedi terme pral.n m es predio intermedio  
4114 dret civil ca predi servent terme pral.n m es predio sirviente  
4115 dret romà ca prefecte terme pral.n m es prefecto  
4116 dret romà ca prefecte del pretori terme pral.n m es prefecto del pretorio  
4117 dret penal ca prefectura1 terme pral.n f es jefatura  
4118 dret romà ca prefectura2 terme pral.n f es prefectura  
4119 dret civil ca prelació de crèdits terme pral.n f ca preferència de crèdits sin. compl.n f es preferencia de créditos  es prelación de créditos  
4120 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca pregària terme pral.n f es plegaria  
4121 dret processal ca prejudicialitat terme pral.n f es prejudicialidad  
4122 història del dret ca prelació terme pral.n f es prelación  
4123 dret civil ca prellegat terme pral.n m es prelegado  
4124 dret penal ca premeditació terme pral.n f es premeditación  
4125 filosofia del dret ca premissa terme pral.n f es premisa  
4126 dret civil ca premoriència terme pral.n f es premoriencia  
4127 dret mercantil ca prenedor | prenedora terme pral.n m, f es tomador | tomadora  
4128 història del dret ca preromà -ana terme pral.adj es prerromano -na  
4129 dret constitucional ca prerrogativa terme pral.n f es prerrogativa  
4130 dret internacional ca presa d'ostatges terme pral.n f es toma de rehenes  
4131 dret constitucional ca presa de possessió terme pral.n f es toma de posesión  
4132 dret constitucional ca presa en consideració terme pral.n f es toma en consideración  
4133 dret penal ca prescripció terme pral.n f es prescripción  
4134 dret internacional ca prescripció adquisitiva terme pral.n f ca usucapió sin. compl.n f es prescripción adquisitiva  es usucapión  
4135 dret civil ca prescripció extintiva terme pral.n f es prescripción extintiva  
4136 dret financer i tributari ca prescripció tributària terme pral.n f es prescripción tributaria  
4137 filosofia del dret ca prescriptiu -iva terme pral.adj es prescriptivo -va  
4138 dret constitucional ca presidencialisme terme pral.n m es presidencialismo  
4139 dret constitucional ca president | presidenta terme pral.n m, f es presidente | presidente, presidenta  
4140 dret constitucional ca president del govern | presidenta del govern terme pral.n m, f es presidente del gobierno | presidente del gobierno, presidenta del gobierno  
4141 dret penal ca presó terme pral.n f es prisión  
4142 dret penal ca presó major terme pral.n f es prisión mayor  
4143 dret penal ca presó menor terme pral.n f es prisión menor  
4144 dret penal ca presó provisional terme pral.n f ca presó preventiva sin. compl.n f es prisión preventiva  es prisión provisional  
4145 filosofia del dret ca presocràtic -a terme pral.adj es presocrático -ca  
4146 dret internacional ca presoner de guerra | presonera de guerra terme pral.n m, f es prisionero de guerra | prisionera de guerra  
4147 filosofia del dret ca pressuposició terme pral.n f ca pressupòsit sin. compl.n m es presuposición  es presupuesto  
4148 dret financer i tributari ca pressupost [pl: pressupostos o pressuposts] terme pral.n m es presupuesto  
4149 dret financer i tributari ca pressupostari -ària terme pral.adj es presupuestario -ria  
4150 dret constitucional ca pressupostos generals de l'estat terme pral.n m pl es presupuestos generales del estado  
4151 dret laboral i de la seguretat social ca prestació terme pral.n f es prestación  
4152 dret mercantil ca prestació accessòria terme pral.n f es prestación accesoria  
4153 dret laboral i de la seguretat social ca prestació de desocupació terme pral.n f ca prestació per desocupació sin. compl.n f es prestación de desempleo  es prestación por desempleo  
4154 dret financer i tributari ca prestació de serveis terme pral.n f es prestación de servicios  
4155 dret penal ca prestació del servei militar terme pral.n f es prestación del servicio militar  
4156 dret laboral i de la seguretat social ca prestació econòmica per incapacitat terme pral.n f es prestación económica por incapacidad  
4157 dret financer i tributari ca prestació patrimonial de caràcter públic terme pral.n f es prestación patrimonial de carácter público  
4158 dret laboral i de la seguretat social ca prestació sanitària terme pral.n f es prestación sanitaria  
4159 dret penal ca prestació social substitutòria terme pral.n f es prestación social sustitutoria  
4160 dret civil ca prestador | prestadora terme pral.n m, f es prestamista  
4161 dret civil ca prestatari | prestatària terme pral.n m, f es prestatario | prestataria  
4162 dret civil ca préstec terme pral.n m es préstamo  
4163 dret mercantil ca préstec a risc de mar terme pral.n m ca préstec a la ventura sin. compl.n m ca préstec a risc marítim sin. compl.n m ca préstec a ventura de mar sin. compl.n m es préstamo a la gruesa  es préstamo a riesgo  
4164 dret processal ca presumpció terme pral.n f es presunción  
4165 dret penal ca presumpció d'innocència terme pral.n f es presunción de inocencia  
4166 filosofia del dret ca pretensió terme pral.n f es pretensión  
4167 dret civil ca preterició terme pral.n f es preterición  
4168 dret penal ca preterintencionalitat terme pral.n f es preterintencionalidad  
4169 dret romà ca pretor terme pral.n m es pretor  
4170 dret romà ca pretor fideïcomissari terme pral.n m es pretor fideicomisario  
4171 història del dret ca pretor peregrí terme pral.n m es pretor peregrino  
4172 història del dret ca pretor urbà terme pral.n m es pretor urbano  
4173 dret romà ca pretori terme pral.n m es pretorio  
4174 dret romà ca pretorià -ana terme pral.adj es pretoriano -na  
4175 dret romà ca pretorial terme pral.adj es pretorial  es pretorio -ria  
4176 dret romà ca pretura terme pral.n f es pretura  
4177 dret penal ca preu terme pral.n m es precio  
4178 dret civil ca preu alçat terme pral.n m ca tant alçat sin. compl.n m es precio alzado  es tanto alzado  
4179 dret financer i tributari ca preu públic terme pral.n m es precio público  
4180 dret penal ca prevalença terme pral.n f es prevalencia  es prevalimiento  
4181 dret penal ca prevalença del caràcter públic terme pral.n f es prevalencia del carácter público  
4182 dret penal ca prevaricació terme pral.n f es prevaricación  
4183 dret penal ca prevaricador | prevaricadora terme pral.n m, f es prevaricador | prevaricadora  
4184 dret laboral i de la seguretat social ca prevenció de riscos laborals terme pral.n f es prevención de riesgos laborales  
4185 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca prevere terme pral.n m es presbítero  
4186 dret mercantil ca prima terme pral.n f es prima  
4187 dret mercantil ca prima d'emissió terme pral.n f es prima de emisión  
4188 dret internacional ca primacia terme pral.n f es primacía  
4189 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca primícia terme pral.n f es primicia  
4190 història del dret ca príncep | princesa terme pral.n m, f es príncipe | princesa  
4191 dret penal ca príncep hereu | princesa hereva terme pral.n m, f es príncipe heredero | princesa heredera  
4192 dret romà ca principat terme pral.n m es principado  
4193 dret penal ca principi terme pral.n m es principio  
4194 dret penal ca principi acusatori terme pral.n m es principio acusatorio  
4195 dret internacional ca principi d'assistència terme pral.n m es principio de asistencia  
4196 dret constitucional ca principi d'autonomia terme pral.n m es principio de autonomía  
4197 dret internacional ca principi d'efectivitat terme pral.n m es principio de efectividad  
4198 dret administratiu ca principi d'eficàcia terme pral.n m es principio de eficacia  
4199 dret constitucional ca principi d'igualtat davant la llei terme pral.n m es principio de igualdad ante la ley  
4200 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca principi d'igualtat religiosa terme pral.n m es principio de igualdad religiosa  
4201 dret constitucional ca principi d'unitat terme pral.n m es principio de unidad  
4202 dret financer i tributari ca principi de capacitat econòmica terme pral.n m es principio de capacidad económica  
4203 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca principi de cooperació de l'estat amb les confessions religioses terme pral.n m es principio de cooperación del estado con las confesiones religiosas  
4204 dret internacional ca principi de cooperació internacional terme pral.n m es principio de cooperación internacional  
4205 dret internacional ca principi de cooperació lleial terme pral.n m es principio de cooperación leal  
4206 dret financer i tributari ca principi de generalitat terme pral.n m es principio de generalidad  
4207 dret processal ca principi de justícia sol·licitada terme pral.n m es principio de justicia rogada  
4208 dret internacional ca principi de l'equilibri institucional terme pral.n m es principio del equilibrio institucional  
4209 dret internacional ca principi de la igualtat de drets dels pobles terme pral.n m es principio de la igualdad de derechos de los pueblos  
4210 dret internacional ca principi de la lliure determinació dels pobles terme pral.n m es principio de la libre determinación de los pueblos  
4211 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca principi de laïcitat de l'estat terme pral.n m ca principi de no confessionalitat de l'estat sin. compl.n m es principio de laicidad del estado  es principio de no confesionalidad del estado  
4212 dret internacional ca principi de legalitat terme pral.n m es principio de legalidad  
4213 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca principi de llibertat religiosa terme pral.n m es principio de libertad religiosa  
4214 dret constitucional ca principi de no discriminació terme pral.n m es principio de no discriminación  
4215 dret financer i tributari ca principi de no-confiscatorietat terme pral.n m es principio de no confiscatoriedad  
4216 dret internacional ca principi de no-intervenció terme pral.n m es principio de no intervención  es principio de no ingerencia  
4217 dret laboral i de la seguretat social ca principi de norma més favorable terme pral.n m es principio de norma más favorable  
4218 dret internacional privat ca principi de personalitat terme pral.n m es principio de personalidad  
4219 dret mercantil ca principi de prioritat terme pral.n m es principio de prioridad  
4220 dret financer i tributari ca principi de progressivitat terme pral.n m es principio de progresividad  
4221 filosofia del dret ca principi de proporcionalitat terme pral.n m es principio de proporcionalidad  
4222 dret constitucional ca principi de solidaritat terme pral.n m es principio de solidaridad  
4223 dret constitucional ca principi de subsidiarietat terme pral.n m es principio de subsidiariedad  
4224 dret internacional privat ca principi de territorialitat terme pral.n m es principio de territorialidad  
4225 filosofia del dret ca principi del dany terme pral.n m es principio del daño  
4226 dret constitucional ca principi rector terme pral.n m es principio rector  
4227 dret internacional ca principis generals del dret terme pral.n m pl ca principis del dret sin. compl.n m pl es principios del derecho  es principios generales del derecho  
4228 dret penal ca privació d'un dret terme pral.n f es privación de un derecho  
4229 dret constitucional ca privació de llibertat terme pral.n f es privación de libertad  
4230 dret penal ca privació del permís de conduir terme pral.n f es privación del permiso de conducir  
4231 dret mercantil ca privacitat terme pral.n f ca privadesa sin. compl.n f es privacidad  
4232 filosofia del dret ca privat -ada terme pral.adj es privado -da  
4233 filosofia del dret ca privatització terme pral.n f es privatización  
4234 dret internacional ca privilegi terme pral.n m es privilegio  
4235 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca privilegi de la fe terme pral.n m es privilegio de la fe  
4236 filosofia del dret ca privilegi favorable terme pral.n m es privilegio favorable  
4237 filosofia del dret ca privilegi local terme pral.n m es privilegio local  
4238 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca privilegi paulí terme pral.n m es privilegio paulino  
4239 filosofia del dret ca privilegi personal terme pral.n m es privilegio personal  
4240 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca privilegi petrí terme pral.n m es privilegio petrino  
4241 filosofia del dret ca privilegi real terme pral.n m es privilegio real  
4242 filosofia del dret ca probabilitat terme pral.n f es probabilidad  
4243 dret processal ca probatori -òria terme pral.adj es probatorio -ria  
4244 filosofia del dret ca problema terme pral.n m es problema  
4245 dret administratiu ca procediment terme pral.n m es procedimiento  
4246 dret penal ca procediment abreujat terme pral.n m es procedimiento abreviado  
4247 dret processal ca procediment canviari terme pral.n m es procedimiento cambiario  
4248 dret administratiu ca procediment contenciós administratiu terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo  
4249 dret financer i tributari ca procediment d'inspecció terme pral.n m es procedimiento de inspección  
4250 dret constitucional ca procediment d'urgència terme pral.n m es procedimiento de urgencia  
4251 dret internacional ca procediment de codecisió terme pral.n m es procedimiento de codecisión  
4252 dret financer i tributari ca procediment de comprovació de valors terme pral.n m es procedimiento de comprobación de valores  
4253 dret financer i tributari ca procediment de comprovació limitada terme pral.n m es procedimiento de comprobación limitada  
4254 dret internacional ca procediment de concertació terme pral.n m es procedimiento de concertación  
4255 dret financer i tributari ca procediment de constrenyiment administratiu terme pral.n m es procedimiento de apremio administrativo  
4256 dret internacional ca procediment de consulta terme pral.n m es procedimiento de consulta  
4257 dret internacional ca procediment de cooperació terme pral.n m es procedimiento de cooperación  
4258 dret financer i tributari ca procediment de devolució terme pral.n m es procedimiento de devolución  
4259 dret constitucional ca procediment de lectura única terme pral.n m es procedimiento de lectura única  
4260 dret financer i tributari ca procediment de recaptació terme pral.n m es procedimiento de recaudación  
4261 dret financer i tributari ca procediment de verificació de dades terme pral.n m es procedimiento de verificación de datos  
4262 dret penal ca procediment executiu terme pral.n m es procedimiento ejecutivo  
4263 dret financer i tributari ca procediment iniciat mitjançant declaració terme pral.n m es procedimiento iniciado mediante declaración  
4264 dret constitucional ca procediment legislatiu terme pral.n m es procedimiento legislativo  
4265 dret processal ca procediment monitori terme pral.n m es procedimiento monitorio  
4266 dret constitucional ca procediment preferent i sumari terme pral.n m es procedimiento preferente y sumario  
4267 dret financer i tributari ca procediment sancionador terme pral.n m es procedimiento sancionador  
4268 dret processal ca procediment sumari terme pral.n m es procedimiento sumario  
4269 dret financer i tributari ca procediments de gestió tributària terme pral.n m pl es procedimientos de gestión tributaria  
4270 història del dret ca pròcer terme pral.n m es prócer  
4271 dret penal ca procés [pl: processos] terme pral.n m es proceso  
4272 dret romà ca procés formulari terme pral.n m es proceso formulario  
4273 dret penal ca processament terme pral.n m es procesamiento  
4274 dret processal ca processat | processada terme pral.n m, f es procesado | procesada  
4275 història del dret ca procònsol terme pral.n m es procónsul  
4276 dret romà ca proconsolat terme pral.n m es proconsulado  
4277 dret romà ca proculeià -ana terme pral.adj es proculeyano -na  
4278 dret penal ca procurador | procuradora terme pral.n m, f es procurador | procuradora  
4279 dret processal ca procuradoria terme pral.n f ca procuradoratge sin. compl.n m es procuraduría  
4280 dret romà ca pròdig -a terme pral.adj es pródigo -ga  
4281 dret civil ca prodigalitat terme pral.n f es prodigalidad  
4282 filosofia del dret ca producció terme pral.n f es producción  
4283 dret mercantil ca producte defectuós terme pral.n m es producto defectuoso  
4284 dret laboral i de la seguretat social ca productivitat terme pral.n f es productividad  
4285 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca profà -ana terme pral.adj es profano -na  
4286 dret penal ca profanació de cadàvers terme pral.n f es profanación de cadáveres  
4287 dret romà ca profectici -ícia terme pral.adj es profecticio -cia  
4288 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca professar terme pral.v tr es profesar  
4289 dret laboral i de la seguretat social ca professional laboral terme pral.n m, f es profesional laboral  
4290 filosofia del dret ca prognosi terme pral.n f es prognosis  
4291 dret administratiu ca programa terme pral.n m es programa  
4292 dret mercantil ca programa de fundació terme pral.n m es programa de fundación  
4293 filosofia del dret ca progrés terme pral.n m es progreso  
4294 dret financer i tributari ca progressió contínua terme pral.n f es progresión continua  
4295 dret financer i tributari ca progressió per esglaons terme pral.n f es progresión por escalones  
4296 dret financer i tributari ca progressivitat tributària terme pral.n f es progresividad tributaria  
4297 filosofia del dret ca prohibició terme pral.n f es prohibición  
4298 dret internacional ca prohibició de l'amenaça o de l'ús de la força terme pral.n f es prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza  
4299 dret civil ca prohibició de succeir terme pral.n f es prohibición de suceder  
4300 dret civil ca proindivís -isa terme pral.adj es proindiviso -sa  
4301 dret constitucional ca projecte de llei terme pral.n m es proyecto de ley  
4302 dret penal ca promesa terme pral.n f es promesa  
4303 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca promesa de matrimoni terme pral.n f es promesa de matrimonio  
4304 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca prometatge terme pral.n m es noviazgo  
4305 dret laboral i de la seguretat social ca promoció terme pral.n f es promoción  
4306 dret mercantil ca promoció de vendes terme pral.n f es promoción de ventas  
4307 dret mercantil ca promotor | promotora terme pral.n m, f es promotor | promotora  
4308 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca promotor de justícia terme pral.n m es promotor de justicia  
4309 dret constitucional ca promulgació terme pral.n f es promulgación  
4310 dret administratiu ca pronunciament terme pral.n m es pronunciamiento  
4311 dret civil ca propietari | propietària terme pral.n m, f es propietario | propietaria  
4312 dret civil ca propietat terme pral.n f es propiedad  
4313 dret mercantil ca propietat comercial terme pral.n f es propiedad comercial  
4314 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca propietat essencial del matrimoni terme pral.n f es propiedad esencial del matrimonio  
4315 dret mercantil ca propietat horitzontal terme pral.n f es propiedad horizontal  
4316 dret penal ca propietat industrial terme pral.n f es propiedad industrial  
4317 dret penal ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  
4318 dret administratiu ca proporcionalitat terme pral.n f es proporcionalidad  
4319 dret penal ca proposició terme pral.n f es proposición  
4320 dret constitucional ca proposició de llei terme pral.n f es proposición de ley  
4321 dret processal ca proposició de prova terme pral.n f es proposición de prueba  
4322 filosofia del dret ca proposició jurídica terme pral.n f es proposición jurídica  
4323 dret constitucional ca proposició no de llei terme pral.n f es proposición no de ley  
4324 història del dret ca propretor terme pral.n m es propretor  
4325 dret mercantil ca pròrroga terme pral.n f es prórroga  
4326 dret financer i tributari ca prospecte terme pral.n m es folleto  
4327 dret penal ca prostitució terme pral.n f es prostitución  
4328 dret civil ca protecció de menors terme pral.n f ca protecció a la infància sin. compl.n f es protección a la infancia  es protección de menores  
4329 dret administratiu ca protecció de dades terme pral.n f es protección de datos  
4330 dret internacional ca protecció de les minories terme pral.n f es protección de las minorías  
4331 dret internacional ca protecció dels drets humans terme pral.n f es protección de los derechos humanos  
4332 dret internacional ca protecció diplomàtica terme pral.n f es protección diplomática  
4333 dret internacional ca protecció funcional terme pral.n f es protección funcional  
4334 dret administratiu ca protectorat terme pral.n m es protectorado  
4335 dret mercantil ca protest [pl: protestos o protests] terme pral.n m es protesto  
4336 dret internacional ca protesta terme pral.n f es protesta  
4337 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca protestant terme pral.n m, f es protestante  
4338 dret internacional ca protocol terme pral.n m es protocolo  
4339 dret internacional ca protocol·lari -ària terme pral.adj es protocolario -ria  
4340 dret internacional ca protocol·lització terme pral.n f es protocolización  
4341 dret civil ca protutor | protutora terme pral.n m, f es protutor | protutora  
4342 dret penal ca prova terme pral.n f es prueba  
4343 dret penal ca prova d'alcoholèmia terme pral.n f es prueba de alcoholemia  
4344 dret mercantil ca proveïdor | proveïdora terme pral.n m, f es proveedor | proveedora  
4345 dret processal ca providència terme pral.n f ca provisió sin. compl.n f es providencia  
4346 dret constitucional ca província terme pral.n f es provincia  
4347 dret processal ca provisió terme pral.n f es provisión  
4348 dret financer i tributari ca provisió comptable terme pral.n f es provisión contable  
4349 dret financer i tributari ca provisió de constrenyiment terme pral.n f es providencia de apremio  
4350 dret mercantil ca provisió de fons terme pral.n f es provisión de fondos  
4351 dret penal ca provocació terme pral.n f es provocación  
4352 dret penal ca provocació a delinquir terme pral.n f es provocación para delinquir  
4353 dret penal ca provocació de la persona ofesa terme pral.n f ca provocació de l'ofès sin. compl.n f es provocación de la persona ofendida  es provocación del ofendido  
4354 dret penal ca provocació sexual terme pral.n f es provocación sexual  
4355 dret penal ca proxenetisme terme pral.n m es proxenetismo  
4356 dret romà ca púber terme pral.n m, f es púber  
4357 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca pubertat terme pral.n f es pubertad  
4358 història del dret ca pubill | pubilla terme pral.n m, f ca pubil | pubila sin. compl.n m, f es heredero único | heredera única  
4359 dret civil ca pubilla terme pral.n f es primogénita heredera  
4360 filosofia del dret ca públic -a terme pral.adj es público -ca  
4361 dret romà ca publicà terme pral.n m es publicano  
4362 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca pública honestedat terme pral.n f es pública honestidad  
4363 dret administratiu ca publicació terme pral.n f es publicación  
4364 dret administratiu ca publicitat terme pral.n f es publicidad  
4365 dret constitucional ca publicitat de les normes terme pral.n f es publicidad de las normas  
4366 dret mercantil ca publicitat deslleial terme pral.n f es publicidad desleal  
4367 dret mercantil ca publicitat enganyosa terme pral.n f es publicidad engañosa  
4368 dret mercantil ca publicitat il·lícita terme pral.n f es publicidad ilícita  
4369 dret mercantil ca publicitat subliminar terme pral.n f es publicidad subliminal  
4370 dret penal ca punibilitat terme pral.n f es punibilidad  
4371 dret penal ca punible terme pral.adj es punible  
4372 dret internacional privat ca punt de connexió terme pral.n m es punto de conexión  
4373 dret romà ca pupil | pupil·la terme pral.n m, f ca tutelat | tutelada sin. compl.n m, f es pupilo | pupila  es tutelado | tutelada  
4374 dret romà ca putatiu -iva terme pral.adj es putativo -va  
4375 dret mercantil ca quadern de bitàcola terme pral.n m es cuaderno de bitácora  
4376 dret mercantil ca quadre de finançament terme pral.n m es cuadro de financiación  
4377 dret penal ca quadrilla terme pral.n f es cuadrilla  
4378 dret processal ca qualificació terme pral.n f es calificación  
4379 dret penal ca qualificació del delicte terme pral.n f es calificación del delito  
4380 dret processal ca qualificació dels fets terme pral.n f es calificación de los hechos  
4381 dret processal ca quantia terme pral.n f es cuantía  
4382 dret civil ca quarta falcídia terme pral.n f es cuarta falcidia  
4383 dret civil ca quarta trebel·liànica terme pral.n f es cuarta trebeliánica  
4384 dret civil ca quarta vidual terme pral.n f es cuarta vidual  
4385 dret civil ca quasicontracte terme pral.n m es cuasicontrato  
4386 dret civil ca quasipossessió terme pral.n f es cuasiposesión  
4387 dret constitucional ca queixa terme pral.n f es queja  
4388 dret penal ca querella terme pral.n f es querella  
4389 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca querella de nul·litat terme pral.n f es querella de nulidad  
4390 dret penal ca querellant terme pral.n m, f es querellante  
4391 dret penal ca querellat | querellada terme pral.n m, f es querellado | querellada  
4392 història del dret ca quèstia terme pral.n f ca questa sin. compl.n f es recaudación  
4393 dret constitucional ca qüestió d'il·legalitat terme pral.n f es cuestión de ilegalidad  
4394 dret constitucional ca qüestió d'inconstitucionalitat terme pral.n f es cuestión de inconstitucionalidad  
4395 dret processal ca qüestió de competència terme pral.n f es cuestión de competencia  
4396 dret constitucional ca qüestió de confiança terme pral.n f es cuestión de confianza  
4397 dret processal ca qüestió incidental terme pral.n f es cuestión incidental  
4398 dret penal ca qüestió prejudicial terme pral.n f es cuestión prejudicial  
4399 dret processal ca qüestió prèvia terme pral.n f es cuestión previa  
4400 dret romà ca qüestor terme pral.n m es cuestor  
4401 dret romà ca qüestura terme pral.n f es cuestura  
4402 dret romà ca quirit terme pral.n m, f es quirite  
4403 dret romà ca quirògraf terme pral.n m es quirógrafo  
4404 dret romà ca quirògraf -a terme pral.adj es quirógrafo -fa  
4405 història del dret ca quitament terme pral.n m es quita  
4406 dret processal ca quitament i espera terme pral.n m es quita y espera  
4407 dret laboral i de la seguretat social ca quitança terme pral.n f es finiquito  
4408 dret constitucional ca quòrum terme pral.n m es quórum  
4409 dret constitucional ca quota terme pral.n f es cuota  es cupo  
4410 dret processal ca quota de recusables terme pral.n f es cupo de recusables  
4411 dret laboral i de la seguretat social ca quota del treballador terme pral.n f ca quota obrera sin. compl.n f es cuota del trabajador  es cuota obrera  
4412 dret financer i tributari ca quota diferencial terme pral.n f es cuota diferencial  
4413 dret financer i tributari ca quota íntegra terme pral.n f es cuota íntegra  
4414 dret financer i tributari ca quota líquida terme pral.n f es cuota líquida  
4415 dret laboral i de la seguretat social ca quota patronal terme pral.n f es cuota patronal  
4416 dret financer i tributari ca quota resultant terme pral.n f es cuota resultante  
4417 dret laboral i de la seguretat social ca quota sindical terme pral.n f es cuota sindical  
4418 dret financer i tributari ca quota tributària terme pral.n f es cuota tributaria  
4419 dret civil ca quota vidual terme pral.n f es cuota vidual  
4420 història del dret ca rabassaire terme pral.n m, f es rabasaire  
4421 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca rabí | rabina terme pral.n m, f es rabino | rabina  
4422 filosofia del dret ca raça terme pral.n f es raza  
4423 filosofia del dret ca racionalisme terme pral.n m es racionalismo  
4424 filosofia del dret ca racionalitat jurídica terme pral.n f es racionalidad jurídica  
4425 filosofia del dret ca racisme terme pral.n m es racismo  
4426 història del dret ca ral de billó terme pral.n m es real de vellón  
4427 dret administratiu ca rang terme pral.n m es rango  
4428 filosofia del dret ca raó terme pral.n f es razón  
4429 història del dret ca raó d'estat terme pral.n f es razón de estado  
4430 dret processal ca raó petitòria terme pral.n f es causa de pedir  
4431 dret mercantil ca raó social terme pral.n f es razón social  
4432 filosofia del dret ca raonabilitat terme pral.n f es razonabilidad  
4433 filosofia del dret ca raonament pràctic terme pral.n m es razonamiento práctico  
4434 dret penal ca rapte terme pral.n m es rapto  
4435 dret civil ca ratificació terme pral.n f es ratificación  
4436 dret laboral i de la seguretat social ca readmissió terme pral.n f es readmisión  
4437 dret constitucional ca reagrupament familiar terme pral.n m ca reagrupació familiar sin. compl.n f es reagrupación familiar  es reagrupamiento familiar  
4438 dret penal ca realització arbitrària del propi dret terme pral.n f es realización arbitraria del propio derecho  
4439 dret mercantil ca reassegurança terme pral.n f es reaseguro  
4440 dret processal ca rebel terme pral.n m, f es rebelde  
4441 dret processal ca rebel·lia terme pral.n f es rebeldía  
4442 dret penal ca rebel·lió terme pral.n f es rebelión  
4443 dret processal ca rebuig terme pral.n m es tacha  
4444 dret civil ca rebut terme pral.n m es recibo  
4445 dret financer i tributari ca recaptació terme pral.n f es recaudación  
4446 dret financer i tributari ca recàrrec terme pral.n m es recargo  
4447 dret financer i tributari ca recàrrec de constrenyiment terme pral.n m es recargo de apremio  
4448 dret financer i tributari ca recàrrec per declaració extemporània terme pral.n m es recargo por declaración extemporánea  
4449 dret processal ca recepció a prova terme pral.n f es recibimiento a prueba  
4450 dret penal ca receptació terme pral.n f es receptación  
4451 dret penal ca receptador | receptadora terme pral.n m, f es receptador | receptadora  
4452 dret civil ca receptici -ícia terme pral.adj es recepticio -cia  
4453 dret penal ca reincidència terme pral.n f ca recidiva sin. compl.n f es reincidencia  
4454 dret administratiu ca reclamació terme pral.n f es reclamación  
4455 dret administratiu ca reclamació economicoadministrativa terme pral.n f es reclamación económico-administrativa  
4456 dret internacional ca reclamació internacional terme pral.n f es reclamación internacional  
4457 dret administratiu ca reclamació prèvia terme pral.n f es reclamación previa  
4458 dret penal ca recloure terme pral.v tr es recluir  
4459 dret penal ca reclusió terme pral.n f es reclusión  
4460 dret penal ca reclusió major terme pral.n f es reclusión mayor  
4461 dret penal ca reclusió menor terme pral.n f es reclusión menor  
4462 dret penal ca reclusió perpètua terme pral.n f es reclusión perpetua  
4463 dret internacional ca recomanació terme pral.n f es recomendación  
4464 dret internacional ca recomanació interorgànica terme pral.n f es recomendación interorgánica  
4465 dret internacional ca recomanació intersubjectiva terme pral.n f es recomendación intersubjetiva  
4466 dret penal ca recompensa terme pral.n f es recompensa  
4467 dret civil ca reconciliació terme pral.n f es reconciliación  
4468 dret civil ca reconducció terme pral.n f es reconducción  
4469 dret civil ca reconducció tàcita terme pral.n f es tácita reconducción  
4470 dret internacional ca reconeixement terme pral.n m es reconocimiento  
4471 dret internacional privat ca reconeixement automàtic terme pral.n m ca reconeixement de ple dret sin. compl.n m es reconocimiento automático  es reconocimiento de pleno derecho  
4472 dret internacional ca reconeixement d'estat terme pral.n m es reconocimiento de estado  
4473 dret civil ca reconeixement de filiació terme pral.n m es reconocimiento de filiación  
4474 dret internacional ca reconeixement de govern terme pral.n m es reconocimiento de gobierno  
4475 dret internacional privat ca reconeixement de laudes arbitrals estrangers terme pral.n m es reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros  
4476 dret laboral i de la seguretat social ca reconeixement mèdic terme pral.n m es reconocimiento médico  
4477 història del dret ca reconquesta terme pral.n f es reconquista  
4478 dret processal ca reconvenció terme pral.n f es reconvención  
4479 dret administratiu ca recórrer terme pral.v intr es recurrir  
4480 dret administratiu ca rectificació terme pral.n f es rectificación  
4481 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca rector terme pral.n m es cura  es cura párroco  es párroco  
4482 dret administratiu ca rector | rectora terme pral.n m, f es rector | rectora  
4483 dret internacional privat ca recuperació de la nacionalitat terme pral.n f es recuperación de la nacionalidad  
4484 dret administratiu ca recurrent terme pral.n m, f es recurrente  
4485 dret constitucional ca recurs terme pral.n m es recurso  
4486 dret processal ca recurs a ambdós efectes terme pral.n m es recurso en ambos efectos  
4487 dret processal ca recurs a un sol efecte terme pral.n m es recurso en un solo efecto  
4488 dret administratiu ca recurs administratiu terme pral.n m es recurso administrativo  
4489 dret financer i tributari ca recurs contenciós administratiu terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo  
4490 dret penal ca recurs d'aclariment terme pral.n m es recurso de aclaración  
4491 dret financer i tributari ca recurs d'alçada terme pral.n m es recurso de alzada  
4492 dret penal ca recurs d'anul·lació terme pral.n m es recurso de anulación  
4493 dret penal ca recurs d'apel·lació terme pral.n m es recurso de apelación  
4494 dret constitucional ca recurs d'empara terme pral.n m ca recurs d'emparament sin. compl.n m es recurso de amparo  
4495 dret internacional ca recurs d'incompliment terme pral.n m es recurso de incumplimiento  
4496 dret constitucional ca recurs d'inconstitucionalitat terme pral.n m es recurso de inconstitucionalidad  
4497 dret internacional ca recurs d'omissió terme pral.n m es recurso de omisión  
4498 dret penal ca recurs de cassació terme pral.n m es recurso de casación  
4499 dret penal ca recurs de cassació per a la unificació de doctrina terme pral.n m es recurso de casación para la unificación de doctrina  
4500 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca recurs de força terme pral.n m es recurso de fuerza  
4501 dret processal ca recurs de nul·litat terme pral.n m es recurso de nulidad  
4502 dret penal ca recurs de queixa terme pral.n m es recurso de queja  
4503 dret processal ca recurs de reforma terme pral.n m ca recurs de redreç sin. compl.n m es recurso de reforma  
4504 dret processal ca recurs de reposició terme pral.n m es recurso de reposición  
4505 dret penal ca recurs de revisió terme pral.n m es recurso de revisión  
4506 dret penal ca recurs de súplica terme pral.n m es recurso de súplica  
4507 dret laboral i de la seguretat social ca recurs de suplicació terme pral.n m es recurso de suplicación  
4508 dret administratiu ca recurs economicoadministratiu terme pral.n m es recurso económico-administrativo  
4509 dret penal ca recurs en interès de llei terme pral.n m es recurso en interés de ley  
4510 dret penal ca recurs extraordinari terme pral.n m es recurso extraordinario  
4511 dret financer i tributari ca recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri terme pral.n m es recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio  
4512 dret financer i tributari ca recurs extraordinari de revisió terme pral.n m es recurso extraordinario de revisión  
4513 dret financer i tributari ca recurs extraordinari per a la unificació de la doctrina terme pral.n m es recurso extraordinario para la unificación de la doctrina  
4514 dret mercantil ca recurs governatiu terme pral.n m es recurso gobernativo  
4515 dret penal ca recurs ordinari terme pral.n m es recurso ordinario  
4516 dret processal ca recurs per infracció processal terme pral.n m es recurso por infracción procesal  
4517 dret internacional ca recurs per responsabilitat extracontractual terme pral.n m es recurso por responsabilidad extracontractual  
4518 dret administratiu ca recurs potestatiu de reposició terme pral.n m es recurso potestativo de reposición  
4519 dret internacional ca recurs prejudicial terme pral.n m es recurso prejudicial  
4520 dret penal ca recusació terme pral.n f es recusación  
4521 història del dret ca redelme terme pral.n m es rediezmo  
4522 dret civil ca redempció terme pral.n f es redención  
4523 dret mercantil ca redescompte terme pral.n m es redescuento  
4524 dret civil ca redhibició terme pral.n f es redhibición  
4525 dret civil ca redhibitori -òria terme pral.adj es redhibitorio -ria  
4526 dret laboral i de la seguretat social ca redistribució del personal terme pral.n f es redistribución del personal  
4527 dret mercantil ca rèdit terme pral.n m es rédito  
4528 dret mercantil ca reducció de capital terme pral.n f es reducción de capital  
4529 dret financer i tributari ca reducció de la base imposable terme pral.n f es reducción de la base imponible  
4530 dret mercantil ca reemborsament terme pral.n m ca reembors sin. compl.n m ca reembossament sin. compl.n m es reembolso  
4531 dret financer i tributari ca reemborsament del cost de les garanties terme pral.n m es reembolso de los costes de garantías  es reembolso del coste de las garantías  
4532 dret internacional privat ca reenviament terme pral.n m es reenvío  
4533 dret internacional ca reenviament de primer grau terme pral.n m ca reenviament de retorn sin. compl.n m es reenvío de primer grado  
4534 dret internacional ca reenviament de segon grau terme pral.n m es reenvío de segundo grado  
4535 dret constitucional ca referèndum [pl: referèndums] terme pral.n m es referendo  es referéndum  
4536 dret constitucional ca referèndum abrogatiu terme pral.n m es referéndum abrogatorio  
4537 dret constitucional ca referèndum consultiu terme pral.n m es referéndum consultivo  
4538 filosofia del dret ca reflexió terme pral.n f es reflexión  
4539 dret constitucional ca reforma constitucional terme pral.n f es reforma constitucional  
4540 dret financer i tributari ca reforma fiscal terme pral.n f ca reforma tributària sin. compl.n f es reforma fiscal  es reforma tributaria  
4541 dret internacional ca refugiat | refugiada terme pral.n m, f es refugiado | refugiada  
4542 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca regalisme terme pral.n m es regalismo  
4543 dret constitucional ca regència terme pral.n f es regencia  
4544 dret constitucional ca regent terme pral.n m, f es regente  
4545 dret constitucional ca regidor | regidora terme pral.n m, f es concejal | concejal, concejala  
4546 dret administratiu ca règim terme pral.n m es régimen  
4547 dret internacional ca règim d'administració fiduciària terme pral.n m es régimen de administración fiduciaria  
4548 dret financer i tributari ca règim de concert terme pral.n m es régimen de concierto  
4549 dret financer i tributari ca règim de conveni terme pral.n m es régimen de convenio  
4550 dret laboral i de la seguretat social ca règim de la seguretat social terme pral.n m es régimen de la seguridad social  
4551 dret civil ca règim de participació en els guanys terme pral.n m es régimen de participación en las ganancias  
4552 dret internacional ca règim de reciprocitat terme pral.n m es régimen de reciprocidad  
4553 dret administratiu ca règim de tinença de la terra terme pral.n m es régimen de tenencia del suelo  
4554 dret civil ca règim econòmic matrimonial terme pral.n m es régimen económico matrimonial  
4555 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial agrari de treballadors agraris, forestals o pecuaris terme pral.n m ca règim especial agrari sin. compl.n m es régimen especial agrario  es régimen especial agrario de trabajadores agrarios, forestales o pecuarios  
4556 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial de treballadors autònoms terme pral.n m ca règim especial autònom sin. compl.n m es régimen especial autónomo  es régimen especial de trabajadores autónomos  
4557 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial d'empleats de la llar terme pral.n m ca règim especial de la llar sin. compl.n m es régimen especial de empleados del hogar  es régimen especial del hogar  
4558 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial de treballadors de la mar terme pral.n m ca règim especial de la mar sin. compl.n m es régimen especial del mar  es régimen especial de trabajadores del mar  
4559 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial de la mineria del carbó terme pral.n m es régimen especial de la minería del carbón  
4560 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial de la seguretat social terme pral.n m es régimen especial de la seguridad social  
4561 dret laboral i de la seguretat social ca règim especial dels estudiants terme pral.n m es régimen especial de los estudiantes  
4562 dret constitucional ca règim foral terme pral.n m es régimen foral  
4563 dret laboral i de la seguretat social ca règim general de la seguretat social terme pral.n m es régimen general de la seguridad social  
4564 dret constitucional ca règim local terme pral.n m es régimen local  
4565 dret penal ca règim penitenciari terme pral.n m es régimen penitenciario  
4566 dret constitucional ca regió terme pral.n f es región  
4567 dret mercantil ca registrador | registradora terme pral.n m, f es registrador | registradora  
4568 dret administratiu ca registre terme pral.n m es registro  
4569 dret administratiu ca registre administratiu terme pral.n m es registro administrativo  
4570 dret civil ca registre civil terme pral.n m es registro civil  
4571 dret civil ca registre d'actes de darrera voluntat terme pral.n m ca registre d'actes d'última voluntat sin. compl.n m es registro de actos de última voluntad  
4572 dret civil ca registre d'entitats religioses terme pral.n m es registro de entidades religiosas  
4573 dret civil ca registre de la propietat terme pral.n m es registro de la propiedad  
4574 dret mercantil ca registre de la propietat industrial terme pral.n m es registro de la propiedad industrial  
4575 dret mercantil ca registre de la propietat intel·lectual terme pral.n m es registro de la propiedad intelectual  
4576 dret penal ca registre de penats i rebels terme pral.n m es registro de penados y rebeldes  
4577 dret financer i tributari ca registre fiscal terme pral.n m es registro fiscal  
4578 dret mercantil ca registre mercantil terme pral.n m es registro mercantil  
4579 filosofia del dret ca regla terme pral.n f es regla  
4580 dret financer i tributari ca regla de prorrata terme pral.n f es regla de prorrata  
4581 filosofia del dret ca regla de reconeixement terme pral.n f es regla de reconocimiento  
4582 dret constitucional ca reglament terme pral.n m es reglamento  
4583 dret constitucional ca reglament executiu terme pral.n m es reglamento ejecutivo  
4584 dret constitucional ca reglament independent terme pral.n m es reglamento independiente  
4585 dret internacional ca reglament intern terme pral.n m es reglamento interno  
4586 dret constitucional ca reglament parlamentari terme pral.n m es reglamento parlamentario  
4587 dret constitucional ca reglamentació terme pral.n f es reglamentación  
4588 dret administratiu ca reglamentari -ària terme pral.adj es reglamentario -ria  
4589 dret constitucional ca regnat terme pral.n m es reinado  
4590 dret constitucional ca regne terme pral.n m es reino  
4591 història del dret ca regne de taifa terme pral.n m es reino de taifa  
4592 història del dret ca regne privatiu terme pral.n m es reino privativo  
4593 dret mercantil ca regrés canviari [pl: regressos canviaris] terme pral.n m es regreso cambiario  
4594 dret administratiu ca regulació terme pral.n f es regulación  
4595 dret laboral i de la seguretat social ca regulació d'ocupació terme pral.n f es regulación de empleo  
4596 filosofia del dret ca regularització terme pral.n f es regularización  
4597 dret financer i tributari ca regularització tributària terme pral.n f es regularización tributaria  
4598 dret penal ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  
4599 dret constitucional ca rei | reina terme pral.n m, f es rey | reina  
4600 història del dret ca reial terme pral.adj es real  
4601 història del dret ca reial audiència terme pral.n f es real audiencia  
4602 dret constitucional ca reial decret terme pral.n m es real decreto  
4603 dret constitucional ca reial ordenança terme pral.n f es real ordenanza  
4604 dret penal ca reinserció social terme pral.n f es reinserción social  
4605 dret penal ca reinserir terme pral.v tr es reinsertar  
4606 dret mercantil ca reintegració de la massa terme pral.n f es reintegración de la masa  
4607 dret penal ca reiteració terme pral.n f es reiteración  
4608 dret romà ca reivindicació terme pral.n f es reivindicación  
4609 dret internacional ca relació de veïnatge terme pral.n f es relación de vecindad  
4610 dret constitucional ca relació interadministrativa terme pral.n f es relación interadministrativa  
4611 dret civil ca relació jurídica terme pral.n f es relación jurídica  
4612 dret financer i tributari ca relació juridicotributària terme pral.n f es relación jurídico-tributaria  
4613 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral terme pral.n f es relación laboral  
4614 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral de caràcter especial terme pral.n f es relación laboral de carácter especial  
4615 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial d'alta direcció terme pral.n f es relación laboral especial de alta dirección  
4616 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial de residència terme pral.n f es relación laboral especial de residencia  
4617 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial del servei de la llar familiar terme pral.n f es relación laboral especial del servicio del hogar familiar  
4618 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial dels artistes en espectacles públics terme pral.n f es relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos  
4619 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial dels esportistes professionals terme pral.n f es relación laboral especial de los deportistas profesionales  
4620 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial dels estibadors portuaris terme pral.n f es relación laboral especial de los estibadores portuarios  
4621 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial dels menors internats terme pral.n f es relación laboral especial de los menores internados  
4622 dret laboral i de la seguretat social ca relació laboral especial dels penats en institucions penitenciàries terme pral.n f es relación laboral especial de los penados en instituciones penitenciarias  
4623 dret internacional ca relacions consulars terme pral.n f pl es relaciones consulares  
4624 dret internacional ca relacions diplomàtiques terme pral.n f pl es relaciones diplomáticas  
4625 filosofia del dret ca relativisme terme pral.n m es relativismo  
4626 dret penal ca religió terme pral.n f es religión  
4627 història del dret ca remença terme pral.n f es remensa  
4628 dret administratiu ca remissió terme pral.n f es remisión  
4629 dret penal ca remissió de condemna terme pral.n f es remisión de condena  
4630 dret constitucional ca remissió normativa terme pral.n f es remisión normativa  
4631 dret mercantil ca remitent terme pral.n m, f es remitente  
4632 dret civil ca remoció terme pral.n f es remoción  
4633 dret laboral i de la seguretat social ca remuneració terme pral.n f ca retribució sin. compl.n f es remuneración  es retribución  
4634 dret civil ca renda terme pral.n f es renta  
4635 dret financer i tributari ca renda disponible terme pral.n f es renta disponible  
4636 dret financer i tributari ca renda irregular terme pral.n f es renta irregular  
4637 dret civil ca renda vitalícia terme pral.n f es renta vitalicia  
4638 dret civil ca rendició de comptes terme pral.n f es rendición de cuentas  
4639 dret mercantil ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  
4640 dret financer i tributari ca rendiment d'activitats econòmiques terme pral.n m es rendimiento de actividades económicas  
4641 dret financer i tributari ca rendiment del capital immobiliari terme pral.n m es rendimiento del capital inmobiliario  
4642 dret financer i tributari ca rendiment del capital mobiliari terme pral.n m es rendimiento del capital mobiliario  
4643 dret financer i tributari ca rendiment del treball terme pral.n m es rendimiento del trabajo  
4644 dret laboral i de la seguretat social ca rendiment exigible terme pral.n m es rendimiento exigible  
4645 dret financer i tributari ca rendiment explícit terme pral.n m es rendimiento explícito  
4646 dret laboral i de la seguretat social ca rendiment habitual terme pral.n m es rendimiento habitual  
4647 dret financer i tributari ca rendiment implícit terme pral.n m es rendimiento implícito  
4648 dret financer i tributari ca rendiment íntegre terme pral.n m es rendimiento íntegro  
4649 dret laboral i de la seguretat social ca rendiment mínim exigible terme pral.n m ca rendiment normal sin. compl.n m es rendimiento mínimo exigible  es rendimiento normal  
4650 dret financer i tributari ca rendiment net terme pral.n m es rendimiento neto  
4651 dret laboral i de la seguretat social ca rendiment òptim terme pral.n m es rendimiento óptimo  
4652 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca renovació del consentiment terme pral.n f es renovación del consentimiento  
4653 dret civil ca renúncia terme pral.n f es renuncia  
4654 dret internacional privat ca renúncia de la nacionalitat terme pral.n f es renuncia de la nacionalidad  
4655 dret internacional ca reparació terme pral.n f es reparación  
4656 dret penal ca reparació de danys terme pral.n f es reparación de daños  
4657 dret processal ca repartiment terme pral.n m es repartimiento  es reparto  
4658 dret financer i tributari ca repercussió tributària terme pral.n f es repercusión tributaria  
4659 dret civil ca repetició terme pral.n f es repetición  
4660 dret processal ca rèplica terme pral.n f es réplica  
4661 història del dret ca repoblament terme pral.n m ca repoblació sin. compl.n f es repoblación  
4662 dret administratiu ca reposició terme pral.n f es reposición  
4663 dret penal ca reprensió terme pral.n f es reprensión  
4664 dret internacional ca represàlia terme pral.n f es represalia  
4665 dret administratiu ca representació terme pral.n f es representación  
4666 dret internacional ca representació diplomàtica terme pral.n f es representación diplomática  
4667 dret laboral i de la seguretat social ca representació empresarial terme pral.n f es representación empresarial  
4668 dret internacional ca representació internacional terme pral.n f es representación internacional  
4669 dret laboral i de la seguretat social ca representació sindical terme pral.n f es representación sindical  
4670 dret civil ca representació successòria terme pral.n f es representación sucesoria  
4671 dret laboral i de la seguretat social ca representació unitària terme pral.n f es representación unitaria  
4672 dret constitucional ca representant terme pral.n m, f es representante  
4673 dret laboral i de la seguretat social ca representant dels treballadors terme pral.n m, f es representante de los trabajadores  
4674 dret penal ca reproducció assistida terme pral.n f es reproducción asistida  
4675 dret penal ca reprotxabilitat terme pral.n f es reprochabilidad  
4676 dret romà ca república terme pral.n f es república  
4677 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca repudi terme pral.n m es repudio  
4678 dret civil ca repudiació terme pral.n f es repudiación  es repudio  
4679 dret civil ca repudiació del deute públic terme pral.n f es repudio de la deuda pública  es repudiación de la deuda pública  
4680 dret mercantil ca reputació de marca terme pral.n f es reputación de marca  
4681 dret mercantil ca requeridor | requeridora terme pral.n m, f es requirente  
4682 dret constitucional ca requeriment terme pral.n m ca requesta sin. compl.n f es requerimiento  
4683 dret administratiu ca requisit terme pral.n m es requisito  
4684 dret penal ca requisitòria terme pral.n f es requisitoria  
4685 dret processal ca rescabalament terme pral.n m es resarcimiento  
4686 dret mercantil ca rescat terme pral.n m es rescate  
4687 dret civil ca rescissió terme pral.n f es rescisión  
4688 dret civil ca rescissori -òria terme pral.adj es rescisorio -ria  
4689 història del dret ca rescripte terme pral.n m es rescripto  
4690 dret internacional ca reserva terme pral.n f es reserva  
4691 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca reserva binupcial terme pral.n f ca reserva vidual sin. compl.n f es reserva binupcial  es reserva viudal  
4692 dret civil ca reserva de domini terme pral.n f es reserva de dominio  
4693 dret constitucional ca reserva de llei terme pral.n f es reserva de ley  
4694 dret civil ca reserva lineal terme pral.n f ca reserva troncal sin. compl.n f es reserva lineal  es reserva troncal  
4695 dret civil ca reserva mental terme pral.n f es reserva mental  
4696 dret civil ca residència terme pral.n f es residencia  
4697 dret internacional ca resident terme pral.n m, f es residente  
4698 filosofia del dret ca residu terme pral.n m es residuo  
4699 dret penal ca resistència terme pral.n f es resistencia  
4700 filosofia del dret ca resistència pacífica terme pral.n f es resistencia pacífica  
4701 dret civil ca resolució terme pral.n f es resolución  
4702 dret administratiu ca resolutori -òria terme pral.adj es resolutorio -ria  
4703 dret civil ca responsabilitat terme pral.n f es responsabilidad  
4704 dret administratiu ca responsabilitat administrativa terme pral.n f es responsabilidad administrativa  
4705 dret civil ca responsabilitat extracontractual terme pral.n f ca responsabilitat aquiliana sin. compl.n f es responsabilidad aquiliana  es responsabilidad extracontractual  
4706 dret penal ca responsabilitat civil terme pral.n f es responsabilidad civil  
4707 dret civil ca responsabilitat contractual terme pral.n f es responsabilidad contractual  
4708 dret penal ca responsabilitat criminal terme pral.n f es responsabilidad criminal  
4709 dret penal ca responsabilitat directa terme pral.n f es responsabilidad directa  
4710 dret internacional ca responsabilitat internacional terme pral.n f es responsabilidad internacional  
4711 dret penal ca responsabilitat objectiva terme pral.n f ca responsabilitat pel resultat sin. compl.n f es responsabilidad objetiva  es responsabilidad por el resultado  
4712 dret penal ca responsabilitat penal terme pral.n f es responsabilidad penal  
4713 dret constitucional ca responsabilitat política terme pral.n f es responsabilidad política  
4714 dret constitucional ca responsabilitat solidària terme pral.n f es responsabilidad solidaria  
4715 dret penal ca responsabilitat subjectiva terme pral.n f es responsabilidad subjetiva  
4716 dret penal ca responsabilitat subsidiària terme pral.n f es responsabilidad subsidiaria  
4717 dret financer i tributari ca responsable tributari | responsable tributària terme pral.n m, f es responsable tributario | responsable tributaria  
4718 dret civil ca restitució terme pral.n f es restitución  
4719 dret penal ca retard maliciós terme pral.n m es retardo malicioso  
4720 dret financer i tributari ca retenció a compte terme pral.n f es retención a cuenta  
4721 dret financer i tributari ca retenidor | retenidora terme pral.n m, f es retenedor | retenedora  
4722 dret internacional ca retirada terme pral.n f es retirada  
4723 dret mercantil ca rètol d'establiment terme pral.n m es rótulo de establecimiento  
4724 dret internacional ca retorsió terme pral.n f es retorsión  
4725 dret penal ca retractació terme pral.n f es retractación  
4726 dret civil ca retracte terme pral.n m es retracto  
4727 dret civil ca retracte gentilici terme pral.n m es retracto gentilicio  es retracto de sangre  
4728 dret financer i tributari ca retribució dinerària terme pral.n f es retribución dineraria  
4729 dret financer i tributari ca retribució en espècie terme pral.n f es retribución en especie  
4730 dret laboral i de la seguretat social ca retribució extrasalarial terme pral.n f es retribución extrasalarial  
4731 dret laboral i de la seguretat social ca retribució mínima terme pral.n f es retribución mínima  
4732 dret laboral i de la seguretat social ca retribució salarial terme pral.n f es retribución salarial  
4733 dret administratiu ca retroacció terme pral.n f es retroacción  
4734 dret administratiu ca retroactiu -iva terme pral.adj es retroactivo -va  
4735 dret constitucional ca retroactivitat terme pral.n f es retroactividad  
4736 dret civil ca retrodonació terme pral.n f es retrodonación  
4737 dret penal ca reu | rea terme pral.n m, f es reo | rea  
4738 dret mercantil ca revaloració terme pral.n f es revalorización  
4739 dret penal ca revelació de secrets terme pral.n f es revelación de secretos  
4740 dret civil ca reversió terme pral.n f es reversión  
4741 dret processal ca revisió terme pral.n f es revisión  
4742 dret laboral i de la seguretat social ca revisió de temps terme pral.n f es revisión de tiempos  
4743 dret laboral i de la seguretat social ca revisió salarial terme pral.n f es revisión salarial  
4744 dret civil ca revocació terme pral.n f es revocación  
4745 filosofia del dret ca revolució terme pral.n f es revolución  
4746 filosofia del dret ca riquesa terme pral.n f es riqueza  
4747 dret mercantil ca risc [pl: riscos o riscs] terme pral.n m es riesgo  
4748 dret laboral i de la seguretat social ca risc laboral terme pral.n m es riesgo laboral  
4749 dret penal ca risc no permès terme pral.n m es riesgo no permitido  
4750 dret penal ca risc permès terme pral.n m es riesgo permitido  
4751 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca ritu terme pral.n m es rito  
4752 dret penal ca robatori terme pral.n m es robo  
4753 dret penal ca robatori amb forçament de les coses terme pral.n m es robo con fuerza en las cosas  
4754 dret penal ca robatori amb intimidació terme pral.n m es robo con intimidación  
4755 dret penal ca robatori amb violència terme pral.n m es robo con violencia  
4756 dret romà ca rogació terme pral.n f es rogación  
4757 dret romà ca romà | romana terme pral.n m, f es romano | romana  
4758 història del dret ca romanització terme pral.n f es romanización  
4759 dret penal ca rossinyol terme pral.n m es ganzúa  
4760 dret romà ca rúbrica terme pral.n f es rúbrica  
4761 dret romà ca ruïna terme pral.n f es ruina  
4762 dret penal ca rumor fals terme pral.n m es rumor falso  
4763 dret romà ca rústic -a terme pral.adj es rústico -ca  
4764 dret mercantil ca societat anònima terme pral.n f ca SA sin. compl.n f es sociedad anónima  es SA  
4765 dret romà ca sabinià -ana terme pral.adj es sabiniano -na  
4766 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sacerdot | sacerdotessa terme pral.n m, f es sacerdote | sacerdotisa  
4767 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sagrament terme pral.n m es sacramento  
4768 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sagrat -ada terme pral.adj es sagrado -da  
4769 dret mercantil ca societat anònima laboral terme pral.n f ca SAL sin. compl.n f es sociedad anónima laboral  es SAL  
4770 dret constitucional ca sala terme pral.n f es sala  
4771 dret laboral i de la seguretat social ca salari terme pral.n m ca sou sin. compl.n m es salario  es sueldo  
4772 dret laboral i de la seguretat social ca salari a comissió terme pral.n m es salario a comisión  
4773 dret laboral i de la seguretat social ca salari base terme pral.n m es salario base  
4774 dret laboral i de la seguretat social ca salari de conveni terme pral.n m es salario de convenio  
4775 dret laboral i de la seguretat social ca salari de tramitació terme pral.n m es salario de tramitación  
4776 dret laboral i de la seguretat social ca salari en espècie terme pral.n m es salario en especie  
4777 dret laboral i de la seguretat social ca salari global terme pral.n m es salario global  
4778 dret laboral i de la seguretat social ca salari mínim garantit terme pral.n m es salario mínimo garantizado  
4779 dret laboral i de la seguretat social ca salari mínim interprofessional terme pral.n m ca SMI sin. compl.n m es salario mínimo interprofesional  es SMI  
4780 dret laboral i de la seguretat social ca salari variable terme pral.n m es salario variable  
4781 dret laboral i de la seguretat social ca salut en el treball terme pral.n f ca salut laboral sin. compl.n f es salud en el trabajo  es salud laboral  
4782 dret mercantil ca salvament marítim terme pral.n m es salvamento marítimo  
4783 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sanació radical terme pral.n f es sanación en la raíz  
4784 dret administratiu ca sanció terme pral.n f es sanción  
4785 dret administratiu ca sanció administrativa terme pral.n f es sanción administrativa  
4786 dret laboral i de la seguretat social ca sanció disciplinària terme pral.n f es sanción disciplinaria  
4787 dret administratiu ca sanció econòmica terme pral.n f es sanción económica  
4788 dret financer i tributari ca sanció fiscal terme pral.n f es sanción fiscal  
4789 dret internacional ca sanció internacional terme pral.n f es sanción internacional  
4790 dret processal ca sanció penal terme pral.n f es sanción penal  
4791 dret constitucional ca sanció reial terme pral.n f es sanción real  
4792 dret financer i tributari ca sanció tributària terme pral.n f es sanción tributaria  
4793 dret administratiu ca sancionador -a terme pral.adj es sancionador -ra  
4794 dret civil ca sanejament terme pral.n m es saneamiento  
4795 història del dret ca sarraí | sarraïna terme pral.n m, f es sarraceno | sarracena  
4796 dret romà ca satisdació terme pral.n f es satisdación  
4797 dret internacional ca satisfacció terme pral.n f es satisfacción  
4798 dret constitucional ca secció terme pral.n f es sección  
4799 dret laboral i de la seguretat social ca secció sindical terme pral.n f es sección sindical  
4800 dret internacional ca secessió terme pral.n f es secesión  
4801 dret penal ca secret terme pral.n m es secreto  
4802 dret processal ca secret de sumari terme pral.n m es secreto de sumario  
4803 dret constitucional ca secret professional terme pral.n m es secreto profesional  
4804 dret administratiu ca secretari | secretària terme pral.n m, f es secretario | secretaria  
4805 dret administratiu ca secretari general | secretària general terme pral.n m, f es secretario general | secretaria general  
4806 dret penal ca secretari judicial | secretària judicial terme pral.n m, f es secretario judicial | secretaria judicial  
4807 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca secta terme pral.n f es secta  
4808 dret administratiu ca sectorial terme pral.adj es sectorial  
4809 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca secular terme pral.adj es secular  
4810 filosofia del dret ca secularització terme pral.n f es secularización  
4811 dret penal ca sedició terme pral.n f ca tumult sin. compl.n m es sedición  es tumulto  
4812 dret penal ca seducció de tropes terme pral.n f es seducción de tropas  
4813 dret administratiu ca segregació terme pral.n f es segregación  
4814 dret penal ca segrest [pl: segrestos o segrests] terme pral.n m es secuestro  
4815 dret constitucional ca segrest de publicacions terme pral.n m es secuestro de publicaciones  
4816 dret penal ca seguretat terme pral.n f es seguridad  
4817 dret constitucional ca seguretat ciutadana terme pral.n f ca seguretat pública sin. compl.n f es seguridad ciudadana  es seguridad pública  
4818 dret penal ca seguretat del trànsit terme pral.n f ca seguretat viària sin. compl.n f es seguridad del tráfico  es seguridad vial  
4819 dret laboral i de la seguretat social ca seguretat en el treball terme pral.n f ca seguretat laboral sin. compl.n f es seguridad en el trabajo  es seguridad laboral  
4820 dret constitucional ca seguretat jurídica terme pral.n f es seguridad jurídica  
4821 dret laboral i de la seguretat social ca seguretat social terme pral.n f es seguridad social  
4822 dret penal ca semiimputabilitat terme pral.n f es semiimputabilidad  
4823 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca seminari terme pral.n m es seminario  
4824 dret civil ca semovent terme pral.adj es semoviente  
4825 dret romà ca senador | senadora terme pral.n m, f es senador | senadora  
4826 dret romà ca senat terme pral.n m es senado  
4827 dret romà ca senatconsult terme pral.n m es senadoconsulto  
4828 dret penal ca sense ànim de lucre terme pral.adj es sin ánimo de lucro  
4829 filosofia del dret ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  
4830 dret penal ca sentència terme pral.n f es sentencia  
4831 dret penal ca sentència absolutòria terme pral.n f es sentencia absolutoria  
4832 dret penal ca sentència amb autoritat de cosa jutjada terme pral.n f es sentencia con autoridad de cosa juzgada  
4833 dret penal ca sentència condemnatòria terme pral.n f es sentencia condenatoria  
4834 dret processal ca sentència constitutiva terme pral.n f es sentencia constitutiva  
4835 dret penal ca sentència d'execució terme pral.n f es sentencia de remate  
4836 dret processal ca sentència declarativa terme pral.n f es sentencia declarativa  
4837 dret penal ca sentència definitiva terme pral.n f es sentencia definitiva  
4838 dret penal ca sentència en execució terme pral.n f es sentencia en ejecución  
4839 dret penal ca sentència executiva terme pral.n f es sentencia ejecutiva  
4840 dret penal ca sentència executòria terme pral.n f es sentencia ejecutoria  
4841 dret penal ca sentència ferma terme pral.n f es sentencia firme  
4842 dret penal ca sentència indeterminada terme pral.n f es sentencia indeterminada  
4843 dret penal ca sentència interlocutòria terme pral.n f es sentencia interlocutoria  
4844 dret penal ca sentència rescissòria terme pral.n f es sentencia rescisoria  
4845 història del dret ca seny natural terme pral.n m es sentido común  
4846 història del dret ca senyor | senyora terme pral.n m, f es señor | señora  
4847 història del dret ca senyoria terme pral.n f ca senyoriu sin. compl.n m es señorío  
4848 dret civil ca separació terme pral.n f es separación  
4849 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca separació conjugal terme pral.n f ca separació matrimonial sin. compl.n f es separación conyugal  es separación matrimonial  
4850 dret internacional ca separació d'estats terme pral.n f es separación de estados  
4851 dret civil ca separació de béns terme pral.n f es separación de bienes  
4852 dret penal ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  
4853 dret romà ca septemvir terme pral.n m es septenviro  
4854 dret romà ca sepulcre terme pral.n m es sepulcro  
4855 història del dret ca serf | serva terme pral.n m, f es siervo | sierva  
4856 dret administratiu ca servei terme pral.n m es servicio  
4857 dret laboral i de la seguretat social ca servei d'ocupació terme pral.n m es servicio de empleo  
4858 dret processal ca servei de guàrdia terme pral.n m es servicio de guardia  
4859 dret constitucional ca servei militar terme pral.n m es servicio militar  
4860 dret mercantil ca servei postvenda terme pral.n m es servicio posventa  
4861 dret constitucional ca servei públic terme pral.n m es servicio público  
4862 dret laboral i de la seguretat social ca serveis mínims terme pral.n m pl es servicios mínimos  
4863 dret civil ca servitud terme pral.n f es servidumbre  
4864 dret internacional ca servitud internacional terme pral.n f es servidumbre internacional  
4865 dret constitucional ca sessió terme pral.n f es sesión  
4866 dret romà ca sesterci terme pral.n m es sestercio  
4867 dret laboral i de la seguretat social ca sexenni terme pral.n m es sexenio  
4868 dret mercantil ca societat de garantia recíproca terme pral.n f ca SGR sin. compl.n f es sociedad de garantía recíproca  es SGR  
4869 dret civil ca signatura terme pral.n f es firma  
4870 dret mercantil ca signe distintiu terme pral.n m es signo distintivo  
4871 dret administratiu ca silenci terme pral.n m es silencio  
4872 dret processal ca silenci administratiu terme pral.n m es silencio administrativo  
4873 filosofia del dret ca sil·logisme terme pral.n m es silogismo  
4874 dret penal ca simulació terme pral.n f es simulación  
4875 dret penal ca simulació de delicte terme pral.n f es simulación de delito  
4876 dret romà ca sinal·lagma terme pral.n m es sinalagma  
4877 dret mercantil ca síndic | síndica terme pral.n m, f es síndico | síndica  
4878 dret constitucional ca síndic de greuges | síndica de greuges terme pral.n m, f es síndico de agravios | síndica de agravios  
4879 dret laboral i de la seguretat social ca sindicat assembleari terme pral.n m es sindicato asambleario  
4880 dret laboral i de la seguretat social ca sindicat autogestionari terme pral.n m es sindicato autogestionario  
4881 dret mercantil ca sindicat d'obligacionistes terme pral.n m es sindicato de obligacionistas  
4882 dret laboral i de la seguretat social ca sindicat més representatiu terme pral.n m es sindicato más representativo  
4883 dret constitucional ca sindicatura de comptes terme pral.n f es sindicatura de cuentas  
4884 dret constitucional ca sindicatura de greuges terme pral.n f es sindicatura de agravios  
4885 dret penal ca síndrome d'abstinència terme pral.n f es síndrome de abstinencia  
4886 dret romà ca síngraf terme pral.n m es síngrafo  
4887 dret laboral i de la seguretat social ca sinistralitat laboral terme pral.n f es siniestralidad laboral  
4888 dret civil ca sinistre terme pral.n m es siniestro  
4889 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sínode terme pral.n m es sínodo  
4890 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sistema beneficial terme pral.n m es sistema beneficial  
4891 dret laboral i de la seguretat social ca sistema d'incentius terme pral.n m es sistema de incentivos  
4892 dret laboral i de la seguretat social ca sistema d'organització del treball terme pral.n m es sistema de organización del trabajo  
4893 dret laboral i de la seguretat social ca sistema de classificació professional terme pral.n m es sistema de clasificación profesional  
4894 dret internacional ca sistema de preferències generalitzades terme pral.n m ca SPG sin. compl.n m es sistema de preferencias generalizadas  es SPG  
4895 dret internacional ca sistema de recursos propis terme pral.n m es sistema de recursos propios  
4896 dret laboral i de la seguretat social ca sistema de rendiments terme pral.n m es sistema de rendimientos  
4897 dret laboral i de la seguretat social ca sistema de treball terme pral.n m es sistema de trabajo  
4898 història del dret ca sistema jurídic personalista terme pral.n m es sistema jurídico personalista  
4899 història del dret ca sistema jurídic territorialista terme pral.n m es sistema jurídico territorialista  
4900 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sistema matrimonial terme pral.n m es sistema matrimonial  
4901 dret constitucional ca sistema normatiu terme pral.n m es sistema normativo  
4902 dret laboral i de la seguretat social ca sistema retributiu terme pral.n m es sistema retributivo  
4903 dret mercantil ca societat limitada terme pral.n f ca SL sin. compl.n f ca societat de responsabilitat limitada sin. compl.n f es sociedad de responsabilidad limitada  es SL  es sociedad limitada  
4904 dret mercantil ca societat limitada laboral terme pral.n f ca SLL sin. compl.n f es sociedad limitada laboral  es SLL  
4905 història del dret ca sobirà | sobirana terme pral.n m, f es soberano | soberana  
4906 història del dret ca sobirania terme pral.n f es soberanía  
4907 dret internacional ca sobirania estatal terme pral.n f es soberanía estatal  
4908 dret constitucional ca sobirania nacional terme pral.n f es soberanía nacional  
4909 dret mercantil ca sobrecàrrec terme pral.n m, f es sobrecargo  
4910 dret penal ca sobreseïment terme pral.n m es sobreseimiento  
4911 dret processal ca sobreseure terme pral.v tr es sobreseer  
4912 dret mercantil ca soci | sòcia terme pral.n m, f es socio | socia  
4913 dret mercantil ca soci capitalista | sòcia capitalista terme pral.n m, f es socio capitalista | socia capitalista  
4914 dret mercantil ca soci col·lectiu | sòcia col·lectiva terme pral.n m, f es socio colectivo | socia colectiva  
4915 dret laboral i de la seguretat social ca soci de treball | sòcia de treball terme pral.n m, f es socio de trabajo | socia de trabajo  
4916 dret mercantil ca soci industrial | sòcia industrial terme pral.n m, f es socio industrial | socia industrial  
4917 dret laboral i de la seguretat social ca soci treballador | sòcia treballadora terme pral.n m, f es socio trabajador | socia trabajadora  
4918 filosofia del dret ca socialisme terme pral.n m es socialismo  
4919 dret mercantil ca societat civil terme pral.n f es sociedad civil  
4920 dret mercantil ca societat col·lectiva terme pral.n f es sociedad colectiva  
4921 dret mercantil ca societat comanditària per accions terme pral.n f es sociedad comanditaria por acciones  
4922 dret mercantil ca societat comanditària simple terme pral.n f es sociedad comanditaria simple  
4923 dret laboral i de la seguretat social ca societat cooperativa d'explotació comunitària de la terra terme pral.n f es sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra  
4924 dret financer i tributari ca societat cooperativa de crèdit terme pral.n f es sociedad cooperativa de crédito  
4925 dret laboral i de la seguretat social ca societat cooperativa de treball associat terme pral.n f es sociedad cooperativa de trabajo asociado  
4926 dret mercantil ca societat d'inversió terme pral.n f es sociedad de inversión  
4927 dret mercantil ca societat d'inversió immobiliària terme pral.n f es sociedad de inversión inmobiliaria  
4928 dret mercantil ca societat d'inversió mobiliària terme pral.n f es sociedad de inversión mobiliaria  
4929 dret civil ca societat de guanys terme pral.n f es sociedad de gananciales  
4930 dret mercantil ca societat dominant terme pral.n f es sociedad dominante  
4931 dret internacional ca societat internacional terme pral.n f es sociedad internacional  
4932 dret laboral i de la seguretat social ca societat laboral terme pral.n f es sociedad laboral  
4933 dret mercantil ca societat mercantil terme pral.n f es sociedad mercantil  
4934 dret financer i tributari ca societat patrimonial terme pral.n f es sociedad patrimonial  
4935 dret mercantil ca societat rectora terme pral.n f es sociedad rectora  
4936 dret mercantil ca societat unipersonal terme pral.n f es sociedad unipersonal  
4937 filosofia del dret ca societat1 terme pral.n f es sociedad  
4938 filosofia del dret ca sociologia terme pral.n f es sociología  
4939 filosofia del dret ca sociologia del dret terme pral.n f ca sociologia jurídica sin. compl.n f es sociología del derecho  es sociología jurídica  
4940 dret civil ca socors mutu terme pral.n m es socorro mutuo  
4941 filosofia del dret ca sofisma terme pral.n m es sofisma  
4942 filosofia del dret ca sofriment terme pral.n m es sufrimiento  
4943 dret civil ca sòl terme pral.n m es suelo  
4944 dret civil ca soldada terme pral.n f es soldada  
4945 dret constitucional ca solidari -ària terme pral.adj es solidario -ria  
4946 dret constitucional ca solidaritat terme pral.n f es solidaridad  
4947 dret penal ca sol·licitació terme pral.n f es solicitación  
4948 dret administratiu ca sol·licitud terme pral.n f es solicitud  
4949 dret administratiu ca sostenible terme pral.adj es sostenible  
4950 dret penal ca sostracció terme pral.n f es sustracción  
4951 dret penal ca sostracció de cabals o efectes públics terme pral.n f es sustracción de caudales o efectos públicos  
4952 dret penal ca sostracció de menors terme pral.n f es sustracción de menores  
4953 dret civil ca sotsarrendament terme pral.n m ca subarrendament sin. compl.n m es subarrendamiento  es subarriendo  
4954 història del dret ca sotsgovernació terme pral.n f es subgobernación  
4955 dret mercantil ca sotsobre terme pral.n m es zozobra  
4956 dret financer i tributari ca subcapitalització terme pral.n f es subcapitalización  
4957 dret laboral i de la seguretat social ca subcontractació terme pral.n f es subcontratación  
4958 dret civil ca subfiador | subfiadora terme pral.n m, f es subfiador | subfiadora  
4959 dret processal ca subhasta terme pral.n f es subasta  
4960 història del dret ca subinfeudació terme pral.n f es subenfeudación  es subinfeudación  
4961 filosofia del dret ca subjecte terme pral.n m es sujeto  
4962 dret financer i tributari ca subjecte actiu terme pral.n m es sujeto activo  
4963 filosofia del dret ca subjecte del dret terme pral.n m es sujeto del derecho  
4964 dret financer i tributari ca subjecte passiu terme pral.n m es sujeto pasivo  
4965 filosofia del dret ca subjectiu -iva terme pral.adj es subjetivo -va  
4966 filosofia del dret ca subjectivisme terme pral.n m es subjetivismo  
4967 dret civil ca subllegat terme pral.n m es sublegado  
4968 dret administratiu ca subministrament terme pral.n m es suministro  
4969 dret processal ca submissió terme pral.n f es sumisión  
4970 dret processal ca submissió expressa terme pral.n f es sumisión expresa  
4971 dret processal ca submissió tàcita terme pral.n f es sumisión tácita  
4972 dret laboral i de la seguretat social ca subordinació terme pral.n f es subordinación  
4973 dret penal ca suborn terme pral.n m es soborno  
4974 dret penal ca suborn de funcionari terme pral.n m es cohecho  
4975 dret civil ca subrogació terme pral.n f es subrogación  
4976 dret laboral i de la seguretat social ca subrogació empresarial terme pral.n f es subrogación empresarial  
4977 dret mercantil ca subscripció terme pral.n f es suscripción  
4978 dret laboral i de la seguretat social ca subsidi terme pral.n m es subsidio  
4979 dret laboral i de la seguretat social ca subsidi de desocupació terme pral.n m ca subsidi per desocupació sin. compl.n m es subsidio de desempleo  es subsidio por desempleo  
4980 dret constitucional ca subsidiarietat terme pral.n f es subsidiariedad  
4981 dret administratiu ca subsol terme pral.n m es subsuelo  
4982 dret penal ca substància psicotròpica terme pral.n f es sustancia psicotrópica  
4983 dret processal ca substanciació terme pral.n f es sustanciación  
4984 dret processal ca substitució terme pral.n f es sustitución  
4985 dret penal ca substitució de la pena terme pral.n f es sustitución de la pena  
4986 dret civil ca substitució exemplar terme pral.n f es sustitución ejemplar  
4987 dret civil ca substitució fideïcomissària terme pral.n f es sustitución fideicomisaria  
4988 dret civil ca substitució preventiva de residu terme pral.n f es sustitución preventiva de residuo  
4989 dret civil ca substitució pupil·lar terme pral.n f es sustitución pupilar  
4990 dret civil ca substitució quasipupil·lar terme pral.n f es sustitución cuasipupilar  
4991 dret civil ca substitució vulgar terme pral.n f es sustitución vulgar  
4992 dret civil ca substituent terme pral.n m, f es sustituyente  
4993 dret civil ca substituït | substituïda terme pral.n m, f es sustituido | sustituida  
4994 dret financer i tributari ca substitut | substituta terme pral.n m, f es sustituto | sustituta  
4995 dret financer i tributari ca substitut del contribuent | substituta del contribuent terme pral.n m, f es sustituto del contribuyente | sustituta del contribuyente  
4996 dret administratiu ca subvenció terme pral.n f es subvención  
4997 dret civil ca successió terme pral.n f es sucesión  
4998 dret constitucional ca successió al tron terme pral.n f es sucesión al trono  
4999 dret internacional ca successió d'estats terme pral.n f es sucesión de estados  
5000 dret civil ca successió intestada terme pral.n f ca successió legal sin. compl.n f ca successió legítima sin. compl.n f es sucesión intestada  es sucesión legal  es sucesión legítima  
5001 dret civil ca successió per caps terme pral.n f es sucesión por cabezas  
5002 dret civil ca successió per estirps terme pral.n f es sucesión por estirpes  
5003 dret civil ca successió testamentària terme pral.n f ca successió testada sin. compl.n f es sucesión testada  es sucesión testamentaria  
5004 dret civil ca successori -òria terme pral.adj es sucesorio -ria  
5005 dret mercantil ca sucursal terme pral.n f es sucursal  
5006 dret romà ca sufragi terme pral.n m es sufragio  
5007 dret constitucional ca sufragi actiu terme pral.n m es sufragio activo  
5008 dret constitucional ca sufragi censatari terme pral.n m es sufragio censitario  
5009 dret constitucional ca sufragi passiu terme pral.n m es sufragio pasivo  
5010 dret constitucional ca sufragi universal terme pral.n m es sufragio universal  
5011 dret penal ca suïcidi terme pral.n m es suicidio  
5012 dret penal ca sumari terme pral.n m es sumario  
5013 dret processal ca sumarial terme pral.adj es sumarial  
5014 dret processal ca sumaríssim terme pral.n m es procedimiento sumarísimo  
5015 dret processal ca sumaríssim -a terme pral.adj es sumarísimo -ma  
5016 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca sunna terme pral.n f es sunna  
5017 dret civil ca superficiari | superficiària terme pral.n m, f es superficiario | superficiaria  
5018 dret civil ca superfície terme pral.n f es superficie  
5019 dret administratiu ca superior terme pral.n m, f es superior  
5020 dret civil ca supervenció de fills terme pral.n f es superveniencia de hijos  
5021 dret processal ca súplica terme pral.n f es súplica  
5022 dret constitucional ca suplicatori terme pral.n m es suplicatorio  
5023 dret penal ca suposició de part terme pral.n f es suposición de parto  
5024 filosofia del dret ca supòsit de fet terme pral.n m es supuesto de hecho  
5025 dret financer i tributari ca supòsit de no-subjecció terme pral.n m es supuesto de no sujeción  
5026 dret administratiu ca suspensió terme pral.n f es suspensión  
5027 dret laboral i de la seguretat social ca suspensió de contracte terme pral.n f es suspensión de contrato  
5028 dret constitucional ca suspensió de drets i llibertats terme pral.n f es suspensión de derechos y libertades  
5029 dret constitucional ca suspensió de garanties constitucionals terme pral.n f es suspensión de garantías constitucionales  
5030 dret administratiu ca suspensió de l'acte administratiu terme pral.n f es suspensión del acto administrativo  
5031 dret mercantil ca suspensió de pagaments terme pral.n f es suspensión de pagos  
5032 dret laboral i de la seguretat social ca suspensió de sou i feina terme pral.n f es suspensión de empleo y sueldo  
5033 dret civil ca tàcit -a terme pral.adj es tácito -ta  
5034 dret romà ca talió terme pral.n m es talión  
5035 dret mercantil ca xec terme pral.n m ca taló sin. compl.n m es cheque  es talón  
5036 dret mercantil ca taló ferroviari terme pral.n m es talón de ferrocarril  
5037 dret mercantil ca tancament d'exercici terme pral.n m es cierre de ejercicio  
5038 dret mercantil ca tancament registral terme pral.n m es cierre registral  
5039 dret financer i tributari ca tant de culpa terme pral.n m es tanto de culpa  
5040 dret civil ca tanteig terme pral.n m ca tempteig sin. compl.n m es tanteo  
5041 història del dret ca tardoromà -ana terme pral.adj es tardorromano -na  
5042 dret mercantil ca targeta de crèdit terme pral.n f es tarjeta de crédito  
5043 dret mercantil ca targeta de dèbit terme pral.n f es tarjeta de débito  
5044 dret mercantil ca tarifa terme pral.n f es tarifa  
5045 història del dret ca taula de canvi terme pral.n f es taula de canvi  
5046 dret laboral i de la seguretat social ca taula salarial terme pral.n f es tabla salarial  
5047 filosofia del dret ca tautologia terme pral.n f es tautología  
5048 dret financer i tributari ca taxa terme pral.n f es tasa  
5049 dret financer i tributari ca taxa estatal sobre jocs de sort, envit o atzar terme pral.n f es tasa estatal sobre juegos de suerte, envite o azar  
5050 dret financer i tributari ca taxa estatal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries terme pral.n f es tasa estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias  
5051 dret romà ca taxació terme pral.n f es tasación  
5052 dret processal ca taxació de costes terme pral.n f es tasación de costas  
5053 dret financer i tributari ca taxació pericial terme pral.n f es tasación pericial  
5054 dret financer i tributari ca taxació pericial contradictòria terme pral.n f es tasación pericial contradictoria  
5055 filosofia del dret ca tècnic | tècnica terme pral.n m, f es técnico | técnica  
5056 dret laboral i de la seguretat social ca teletreball terme pral.n m es teletrabajo  
5057 dret penal ca temeritat terme pral.n f es temeridad  
5058 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca temporal terme pral.adj es temporal  
5059 dret laboral i de la seguretat social ca temps de presència terme pral.n m es tiempo de presencia  
5060 dret laboral i de la seguretat social ca temps de treball efectiu terme pral.n m es tiempo de trabajo efectivo  
5061 dret mercantil ca temps hàbil terme pral.n m es tiempo hábil  
5062 dret penal ca temptativa terme pral.n f es tentativa  
5063 dret penal ca temptativa idònia terme pral.n f es tentativa idónea  
5064 dret mercantil ca tenidor | tenidora terme pral.n m, f es tenedor | tenedora  
5065 història del dret ca teocràcia terme pral.n f es teocracia  
5066 filosofia del dret ca teoria terme pral.n f es teoría  
5067 filosofia del dret ca teoria general del dret terme pral.n f es teoría general del derecho  
5068 filosofia del dret ca teòric | teòrica terme pral.n m, f es teórico | teórica  
5069 història del dret ca terç delme terme pral.n m es tercio diezmo  
5070 dret administratiu ca tercer terme pral.n m es tercero  
5071 dret processal ca terceria terme pral.n f es tercería  
5072 dret processal ca terceria de domini terme pral.n f es tercería de dominio  
5073 dret processal ca terceria de millor dret terme pral.n f ca terceria de preferència sin. compl.n f es tercería de mejor derecho  es tercería de preferencia  
5074 dret administratiu ca terme municipal terme pral.n m es término municipal  
5075 dret administratiu ca terme1 terme pral.n m es término  
5076 història del dret ca terme2 terme pral.n m es alfoz  
5077 dret internacional ca terminació terme pral.n f es terminación  
5078 dret processal ca termini terme pral.n m es plazo  
5079 dret administratiu ca terreny terme pral.n m es terreno  
5080 dret civil ca terres contigües terme pral.n f pl es tierras colindantes  
5081 dret internacional ca territori terme pral.n m es territorio  
5082 dret internacional ca territori autònom terme pral.n m es territorio autónomo  
5083 dret internacional ca territori duaner terme pral.n m es territorio aduanero  
5084 dret internacional ca territori estatal terme pral.n m es territorio estatal  
5085 dret internacional ca territori internacional terme pral.n m es territorio internacional  
5086 dret internacional ca territori no autònom terme pral.n m es territorio no autónomo  
5087 dret internacional ca territori sota administració fiduciària terme pral.n m ca territori sota fideïcomís sin. compl.n m ca territori sota tutela sin. compl.n m es territorio bajo administración fiduciaria  es territorio bajo tutela  es territorio fideicomiso  
5088 dret internacional ca territori sota mandat terme pral.n m es territorio bajo mandato  
5089 dret administratiu ca territorial terme pral.adj es territorial  
5090 dret internacional privat ca territorialitat terme pral.n f es territorialidad  
5091 dret penal ca terrorisme terme pral.n m es terrorismo  
5092 dret civil ca testador | testadora terme pral.n m, f es testador | testadora  
5093 dret civil ca testament terme pral.n m es testamento  
5094 dret civil ca testament clos terme pral.n m ca testament en plica sin. compl.n m ca testament tancat sin. compl.n m es testamento cerrado  
5095 dret civil ca testament nuncupatiu terme pral.n m ca testament de paraula sin. compl.n m ca testament oral sin. compl.n m es testamento nuncupativo  es testamento oral  
5096 dret civil ca testament hològraf terme pral.n m es testamento hológrafo  es testamento ológrafo  
5097 dret civil ca testament obert terme pral.n m es testamento abierto  
5098 dret romà ca testament pel bronze i la balança terme pral.n m es testamento por el bronce y la balanza  
5099 dret romà ca testament pretorià terme pral.n m es testamento pretorio  
5100 dret civil ca testament vital terme pral.n m es testamento vital  
5101 dret processal ca testimoni terme pral.n m, f es testigo  
5102 dret civil ca testimoniatge terme pral.n m ca testimoni sin. compl.n m es testimonio  
5103 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca testimoni comú | testimoni comuna terme pral.n m, f es testigo común  
5104 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca testimoni qualificat | testimoni qualificada terme pral.n m, f es testigo cualificado | testigo cualificada  
5105 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca tetragàmia terme pral.n f es tetragamia  
5106 dret romà ca tetrarquia terme pral.n f es tetrarquía  
5107 dret constitucional ca text refós [pl: text o textos refosos] terme pral.n m es texto refundido  
5108 dret penal ca tinença terme pral.n f es tenencia  
5109 dret penal ca tinença il·lícita terme pral.n f es tenencia ilícita  
5110 dret administratiu ca tinent d'alcalde | tinenta d'alcalde terme pral.n m, f es teniente de alcalde | teniente de alcalde, tenienta de alcalde  
5111 dret constitucional ca tipicitat terme pral.n f es tipicidad  
5112 dret penal ca tipificació terme pral.n f es tipificación  
5113 dret penal ca tipus d'injust terme pral.n m es tipo de injusto  
5114 dret laboral i de la seguretat social ca tipus de cotització terme pral.n m es tipo de cotización  
5115 dret financer i tributari ca tipus de gravamen terme pral.n m es tipo de gravamen  
5116 dret financer i tributari ca tipus impositiu terme pral.n m es tipo impositivo  
5117 dret mercantil ca títol terme pral.n m es título  
5118 dret mercantil ca títol a l'ordre terme pral.n m es título a la orden  
5119 dret mercantil ca títol al portador terme pral.n m es título al portador  
5120 dret constitucional ca títol competencial terme pral.n m es título competencial  
5121 dret financer i tributari ca títol de crèdit terme pral.n m es título de crédito  
5122 dret financer i tributari ca títol de deute públic terme pral.n m es título de deuda pública  
5123 dret financer i tributari ca títol de participació terme pral.n m es título de participación  
5124 dret financer i tributari ca títol de renda fixa terme pral.n m es título de renta fija  
5125 dret financer i tributari ca títol de renda variable terme pral.n m es título de renta variable  
5126 dret processal ca títol executiu terme pral.n m es título ejecutivo  
5127 dret mercantil ca títol hipotecari terme pral.n m es título hipotecario  
5128 dret civil ca títol inscriptible terme pral.n m es título inscribible  
5129 dret civil ca títol just terme pral.n m es justo título  
5130 dret financer i tributari ca títol lucratiu terme pral.n m es título lucrativo  
5131 dret mercantil ca títol nominatiu terme pral.n m es título nominativo  
5132 dret civil ca títol successori terme pral.n m es título sucesorio  
5133 dret mercantil ca títol valor terme pral.n m es título valor  
5134 dret civil ca titular terme pral.n m, f es titular  
5135 dret romà ca toga terme pral.n f es toga  
5136 dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial ca tolerància religiosa terme pral.n f es tolerancia religiosa  
5137 dret mercantil ca tonatge terme pral.n m es tonelaje  
5138 dret laboral i de la seguretat social ca torn terme pral.n m es turno  
5139 dret processal ca torn d'ofici terme pral.n m es turno de oficio  
5140 dret administratiu ca torn obert de paraules terme pral.n m es ruegos y preguntas  
5141 dret civil ca torneria terme pral.n f es tornería  
5142 dret penal ca tortura terme pral.n f es tortura  
5143 fil