Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 energia solar ca absorbància terme pral.n f ca factor d'absorció sin. compl.n m fr absorptance  fr facteur d'absorption  es absorbancia  es absortancia  es factor de absorción  en absorptance  en absorption factor  
2 energia solar ca absorbància direccional terme pral.n f fr absorptance directionnelle  es absorbancia direccional  en directional absorptance  
3 energia solar ca absorbància hemisfèrica terme pral.n f fr absorptance hémisphérique  es absorbancia hemisférica  en hemispherical absorptance  
4 energia solar ca absorbància monocromàtica terme pral.n f ca coeficient d'absorció sin. compl.n m fr coefficient d'absorption  es coeficiente de absorción  en absorption coefficient  
5 energia solar ca absorbat terme pral.n m fr absorbat  es absorbato  en absorbate  
6 energia solar ca absorbent terme pral.adj ca absorbidor -a sin. compl.adj ca absortiu -iva sin. compl.adj fr absorbant -ante  fr absorptif -ive  es absorbente  es absortivo -va  en absorbent  en absorptive  
7 energia solar ca absorbent terme pral.n m fr absorbant  es absorbente  en absorbant  en absorbent  
8 energia solar ca absorbidor terme pral.n m fr absorbeur  es absorbedor  es placa absorbente  en absorber  en absorber plate  
9 energia solar ca absorbidor de graella terme pral.n m fr absorbeur réticulé  es absorbedor de parrilla  es absorbedor de retícula  en grid absorber  
10 energia solar ca absorbidor de sandvitx terme pral.n m fr absorbeur de sandwich  es absorbedor de sándwich  en sandwich absorber  
11 energia solar ca absorbidor de serpentí terme pral.n m fr absorbeur de serpentin  es absorbedor de serpentín  en pipe coil absorber  en serpentine absorber  
12 energia solar ca absorbidor negre terme pral.n m fr absorbeur noir  es absorbedor negro  en black absorber  
13 energia solar ca absorbidor obert terme pral.n m fr absorbeur ouvert  es absorbedor abierto  en open flow absorber  
14 energia solar ca absorbidor selectiu terme pral.n m fr absorbeur sélective  es absorbedor selectivo  en selective absorber  
15 energia solar ca absorció terme pral.n f fr absorption  es absorción  en absorption  
16 energia solar ca absorció selectiva terme pral.n f fr absorption sélective  es absorción selectiva  en selective absorption  
17 energia solar ca absortivitat terme pral.n f fr absorptivité  fr pouvoir absorbant  fr pouvoir d'absorption  es absortividad  en absorptive power  en absorptivity  
18 energia solar ca aigua calenta corrent terme pral.n f ca ACC sin. compl.n f fr eau chaude domestique  fr eau chaude sanitaire  fr ECD  fr ECS  es ACD  es ACS  es agua caliente doméstica  es agua caliente sanitaria  en DHW  en domestic hot water  en hot domestic water  
19 energia solar ca acceptor terme pral.n m fr accepteur  es aceptor  en acceptor  
20 energia solar ca actinòmetre terme pral.n m fr actinomètre  es actinómetro  en actinometer  
21 energia solar ca actiu -iva terme pral.adj fr actif -ive  es activo -va  en active  
22 energia solar ca acumulador d'aigua calenta terme pral.n m fr accumulateur d'eau chaude  fr ballon d'eau chaude  fr réservoir à eau chaude  es acumulador de agua caliente  en hot water tank  
23 energia solar ca acumulador de calor terme pral.n m fr accumulateur de chaleur  es acumulador de calor  en heat-storage medium  
24 energia solar ca acumulador de calor terme pral.n m fr accumulateur thermique  es acumulador de calor  en heat accumulator  
25 energia solar ca acumulador elèctric terme pral.n m fr accumulateur électrique  es acumulador eléctrico  en electric accumulator  
26 energia solar ca admitància terme pral.n f ca conductància aparent sin. compl.n f fr admittance  es admitancia  en admittance  
27 energia solar ca adsorbat terme pral.n m fr adsorbat  es adsorbato  en adsorbate  
28 energia solar ca adsorbent terme pral.n m fr adsorbant  es adsorbente  en adsorbent  
29 energia solar ca adsorbent terme pral.adj fr adsorbant -ante  es adsorbente  en adsorbent  
30 energia solar ca adsorció terme pral.n f fr adsorption  es adsorción  en adsorption  
31 energia solar ca aerosol terme pral.n m fr aérosol  es aerosol  en aerosol  
32 energia solar ca aerotermos terme pral.n m fr aérotherme  es aerotermo  en fan-coil  en unit heater  
33 energia solar ca afeli terme pral.n m fr aphélie  es afelio  en aphelion  
34 energia solar ca agent refrigerant terme pral.n m ca refrigerant terme pral.n m fr fluide frigorifique  fr fluide réfrigérant  fr réfrigérant  es refrigerante  en refrigerant  
35 energia solar ca agitació tèrmica terme pral.n f fr agitation thermique  es agitación térmica  en thermal agitation  
36 energia solar ca aïllador terme pral.n m fr isolateur  es aislador  en insulator  
37 energia solar ca aïllador -a terme pral.adj ca aïllant sin. compl.adj ca isolador -a sin. compl.adj fr isolant -ante  fr isolateur  es aislador -ra  es aislante  en insulating  
38 energia solar ca aïllament elèctric terme pral.n m fr isolation électrique  es aislamiento eléctrico  en electric insulation  
39 energia solar ca aïllament tèrmic terme pral.n m fr calorifugeage  fr isolation thermique  es aislamiento térmico  en heat insulation  en thermal insulation  
40 energia solar ca aïllament tèrmic mòbil terme pral.n m fr isolation thermique variable  es aislamiento térmico móvil  en movable thermal insulation  
41 energia solar ca aïllament tèrmic nocturn terme pral.n m fr isolation thermique nocturne  es aislamiento térmico nocturno  en nocturnal thermal insulation  
42 energia solar ca aïllament tèrmic perimètric terme pral.n m fr isolation thermique périmétrique  es aislamiento térmico perimétrico  en perimetric thermal insulation  
43 energia solar ca aïllament tèrmic reflector terme pral.n m ca barrera radiant sin. compl.n f fr isolation thermique réfléchissante  es aislamiento térmico reflector  en radiant barrier  
44 energia solar ca aïllament tèrmic resistiu terme pral.n m fr isolation thermique résistive  es aislamiento térmico resistivo  en thermal resistive insulation  
45 energia solar ca aïllament tèrmic transparent terme pral.n m fr isolation thermique transparente  es aislamiento térmico transparente  en transparent thermal insulation  
46 energia solar ca aïllant terme pral.n m fr isolant  es aislante  en insulator  
47 energia solar ca albedo terme pral.n f fr albédo  es albedo  en albedo  
48 energia solar ca albedòmetre terme pral.n m fr albédomètre  es albedómetro  en albedometer  
49 energia solar ca aleta terme pral.n f fr ailette  es aleta  en fin  
50 energia solar ca allau terme pral.n f fr avalanche  es avalancha  en avalanche  
51 energia solar ca altura de culminació terme pral.n f fr hauteur de culmination  es altura de culminación  
52 energia solar ca altura solar terme pral.n f fr altitude solaire  fr hauteur du soleil  es altitud solar  es altura solar  en solar altitude  
53 energia solar ca amorf -a terme pral.adj fr amorphe  es amorfo -fa  en amorphous  
54 energia solar ca amortiment tèrmic terme pral.n m fr amortissement thermique  es amortiguamiento térmico  en thermal damping  
55 energia solar ca amortiment tèrmic amb tubs enterrats terme pral.n m fr amortissement thermique avec tubes enterrés  es amortiguamiento térmico con tubos enterrados  en thermal damping by earth tubes  
56 energia solar ca ampere terme pral.n m fr ampère  es ampere  en ampere  sbl A  
57 energia solar ca ancoratge terme pral.n m fr ancrage  es anclaje  en anchorage  
58 energia solar ca angle azimutal solar terme pral.n m fr angle d'azimut solaire  es ángulo de acimut solar  en solar azimuth angle  
59 energia solar ca angle d'admissió terme pral.n m fr angle d'admission  es ángulo de admisión  en acceptance angle  
60 energia solar ca angle d'incidència terme pral.n m fr angle d'incidence  es ángulo de incidencia  en angle of incidence  en incidence angle  en incident angle  
61 energia solar ca angle d'incidència normal terme pral.n m fr angle d'incidence normale  es ángulo de incidencia normal  en normal incident angle  
62 energia solar ca angle d'inclinació terme pral.n m fr angle d'inclinaison  es ángulo de inclinación  en slope angle  en tilt angle  
63 energia solar ca angle d'orientació terme pral.n m fr orientation  es ángulo de orientación  en orientation  
64 energia solar ca angle de reflexió terme pral.n m fr angle de réflexion  es ángulo de reflexión  en angle of reflection  
65 energia solar ca angle de refracció terme pral.n m fr angle de réfraction  es ángulo de refracción  en angle of refraction  
66 energia solar ca angle horari terme pral.n m fr angle horaire  es ángulo horario  en hour angle  
67 energia solar ca angle horari de l'ocàs terme pral.n m fr angle horaire du coucher  es ángulo horario del ocaso  en sunset hour angle  
68 energia solar ca angle horari de l'ortus terme pral.n m fr angle horaire du lever  es ángulo horario del orto  en sunrise hour angle  
69 energia solar ca angle sòlid terme pral.n m fr angle solide  es ángulo sólido  en solid angle  
70 energia solar ca distància zenital terme pral.n f ca angle zenital sin. compl.n m fr angle zénithale  fr distance zénithale  es ángulo cenital  es distancia cenital  en zenith angle  en zenith distance  
71 energia solar ca àngstrom terme pral.n m fr angström  es ángstrom  en angström  sbl Å  
72 energia solar ca ànode terme pral.n m fr anode  es ánodo  en anode  
73 energia solar ca ànode fotoelèctric terme pral.n m ca fotoànode sin. compl.n m fr anode photoélectronique  fr photoanode  es ánodo fotoeléctrico  es ánodo fotoelectrónico  es fotoánodo  en photoanode  en photoelectric anode  
74 energia solar ca anticongelant terme pral.n m fr antigel  es anticongelante  en antifreeze  
75 energia solar ca anticongelant terme pral.adj fr antigel  es anticongelante  en antifreeze  
76 energia solar ca antireflector terme pral.n m fr couche antiréfléchissante  es antirreflectante  es antirreflector  es capa antirreflectora  en antireflection coating  en antireflective layer  
77 energia solar ca antireflector -a terme pral.adj fr antiréfléchissant -ante  es antirreflector -ra  en antireflective  
78 energia solar ca antiretorn terme pral.n m ca vàlvula antiretorn terme pral.n f fr antiretour  es válvula antiretorno  en non return valve  
79 energia solar ca arbre caducifoli terme pral.n m fr arbre à feuille caduque  es árbol caducifolio  en deciduous tree  
80 energia solar ca arbre perennifoli terme pral.n m fr arbre à feuille persistante  es árbol perennifolio  en evergreen tree  
81 energia solar ca àrea captadora bruta terme pral.n f fr superficie de captation brute  es área captadora bruta  en gross collector area  
82 energia solar ca àrea d'obertura terme pral.n f fr superficie d'ouverture  es superficie de abertura  en aperture area  
83 energia solar ca àrea d'una cèl·lula fotovoltaica terme pral.n f fr aire d'une cellule photovoltaique  es área de una célula fotovoltaica  en photovoltaic cell area  
84 energia solar ca arquitectura bioclimàtica terme pral.n f fr architecture bioclimatique  es arquitectura bioclimática  en bioclimatic architecture  
85 energia solar ca arquitectura solar terme pral.n f fr architecture solaire  es arquitectura solar  en solar architecture  
86 energia solar ca assecador solar terme pral.n m fr séchoir solaire  es secador solar  en solar dryer  
87 energia solar ca assecatge solar terme pral.n m fr séchage solaire  es secado solar  en solar drying  
88 energia solar ca assolellament terme pral.n m fr ensoleillement  es asoleo  es soleamiento  
89 energia solar ca astigmatisme terme pral.n m fr astigmatisme  es astigmatismo  en astigmatism  
90 energia solar ca atenuació terme pral.n f ca extinció sin. compl.n f fr atténuation  fr extinction  es atenuación  es extinción  en attenuation  en extinction  
91 energia solar ca atenuació atmosfèrica terme pral.n f fr atténuation atmosphérique  es atenuación atmosférica  en atmospheric attenuation  en attenuation of solar radiation  
92 energia solar ca atèrman -a terme pral.adj fr athermane  es atérmano -na  en athermanous  
93 energia solar ca atermància terme pral.n f fr athermanéité  es atermancia  en athermancy  
94 energia solar ca azimut terme pral.n m fr azimut  es acimut  es azimut  en azimuth  
95 energia solar ca balanç de la radiació terme pral.n m fr bilan radiatif  es balance de radiación  en radiation balance  
96 energia solar ca balanç de radiació d'ona curta terme pral.n m fr bilan radiatif des longueurs d'onde courte  es balance de radiación de onda corta  en shortwave radiation balance  
97 energia solar ca radiació efectiva terme pral.n f ca balanç de radiació d'ona llarga sin. compl.n m fr rayonnement effectif  es radiación efectiva  en effective radiation  
98 energia solar ca balanç de radiació de la superfície terrestre terme pral.n m fr bilan radiatif de la surface terrestre  es balance de radiación de la superficie terrestre  en earth surface radiation balance  
99 energia solar ca balanç tèrmic terme pral.n m fr bilan thermique  es balance calorífico  es balance térmico  en heat balance  en thermal balance  
100 energia solar ca balancímetre terme pral.n m es balancímetro  en balancemeter  
101 energia solar ca banda d'energia terme pral.n f fr bande d'énergie  es banda de energía  en energy band  
102 energia solar ca banda de conducció terme pral.n f fr bande de conduction  es banda de conducción  en conduction band  
103 energia solar ca banda de valència terme pral.n f fr bande de valence  es banda de valencia  en valence band  
104 energia solar ca banda para-sol terme pral.n f fr ruban para-soleil  es parasol  en shadow band  en shadow ring  
105 energia solar ca banda permesa terme pral.n f fr bande permise  es banda permitida  en allowed band  
106 energia solar ca banda prohibida terme pral.n f fr bande interdite  es banda prohibida  en band gap  en forbidden band  
107 energia solar ca barra de llum terme pral.n f fr guide-lumière  fr lumiduc  es barra de luz  en light pipe  en solar light well  
108 energia solar ca barrera antivapor terme pral.n f fr barrière anti-vapeur  fr écran pare-vapeur  es pantalla antivapor  en vapour barrier  
109 energia solar ca barrera de potencial terme pral.n f fr barrière de potentiel  es barrera de potencial  en potential barrier  
110 energia solar ca barrera Schottky terme pral.n f fr barrière Schottky  es barrera Schottky  en Schottky barrier  
111 energia solar ca bateria d'acumuladors terme pral.n f ca bateria elèctrica sin. compl.n f fr batterie d'accumulateurs  es batería de acumuladores  en storage battery  
112 energia solar ca placa fotovoltaica terme pral.n f ca bateria solar sin. compl.n f fr batterie de cellules solaires  fr module photovoltaïque  fr panneau de cellules solaires  es batería solar  es panel fotovoltaico  en photovoltaic module  en solar battery  en solar cell panel  
113 energia solar ca intercanviador de calor terme pral.n m ca bescanviador de calor sin. compl.n m fr échangeur de chaleur  fr échangeur thermique  es intercambiador de calor  en heat exchanger  en thermal exchanger  
114 energia solar ca besllum terme pral.n f fr lumière tamisée  es trasluz  en diffused light  
115 energia solar ca bolòmetre terme pral.n m fr bolomètre  es bolómetro  en bolometer  
116 energia solar ca bomba de calor terme pral.n f fr pompe à chaleur  es bomba de calor  en heat pump  
117 energia solar ca bomba de circulació terme pral.n f fr accélerateur  fr pompe de circulation  es bomba de circulación  en circulating pump  en circulation pump  en circulator  
118 energia solar ca bomba termosolar terme pral.n f fr pompe solaire  fr pompe solaire thermique  es bomba de calor solar  en solar pump  en solar-thermal pump  
119 energia solar ca bresca terme pral.n f fr nid d'abeille  fr structure de rayon de miel  fr structure en nid d'abeille  es estructura de panal de miel  en honeycomb  en honeycomb structure  
120 energia solar ca brúixola terme pral.n f fr boussole  es brújula  en compass  
121 energia solar ca candela terme pral.n f ca bugia nova sin. compl.n f fr candela  es bujía nueva  es candela  en candela  sbl cd  
122 energia solar ca cabal terme pral.n m fr débit  es caudal  en flow  
123 energia solar ca cabalímetre terme pral.n m fr débitmètre  es caudalómetro  en flow meter  
124 energia solar ca caldera solar terme pral.n f fr chaudière solaire  es caldera solar  en solar boiler  
125 energia solar ca calefacció solar terme pral.n f fr chauffage solaire  es calefacción solar  en solar heating  
126 energia solar ca calor de fusió terme pral.n f fr chaleur de fusion  es calor de fusión  en fusion heat  
127 energia solar ca calor de reacció terme pral.n f fr chaleur de réaction  es calor de reacción  en reaction heat  
128 energia solar ca calor de vaporització terme pral.n f fr chaleur de vaporisation  es calor de vaporización  en vaporization heat  
129 energia solar ca calor específica terme pral.n f fr chaleur spécifique  es calor específico  en specific heat  en specific warmness  
130 energia solar ca calor instantània terme pral.n f fr chaleur instantanée  es calor instantáneo  en instantaneous heat  
131 energia solar ca calor latent terme pral.n f fr chaleur latente  es calor latente  en latent heat  
132 energia solar ca calor real terme pral.n f fr chaleur réelle  es calor real  en real heat  
133 energia solar ca calor sensible terme pral.n f fr chaleur sensible  es calor sensible  en sensible heat  
134 energia solar ca calor útil terme pral.n f fr chaleur utile  fr puissance thermique effective  es calor útil  en useful heat  en useful heating effect  
135 energia solar ca caloria terme pral.n f fr calorie  es caloría  en calorie  sbl cal  
136 energia solar ca cambra d'aire terme pral.n f fr chambre à air  es cámara de aire  en air chamber  
137 energia solar ca camisa aïllant terme pral.n f fr coquille calorifugée  fr coquille isolante  es coquilla  en insulating jacket  
138 energia solar ca camp d'heliòstats terme pral.n m fr batterie d'héliostats  fr champ d'héliostats  es campo de espejos  es campo de helióstatos  en array of heliostats  en field of heliostats  
139 energia solar ca camp fotovoltaic terme pral.n m fr champ de modules  es campo fotovoltaico  en photovoltaic array  
140 energia solar ca camp solar terme pral.n m fr batterie de capteurs solaires  fr champ de capteurs solaires  fr champ solaire  es campo solar  en array of solar collectors  en field of solar collectors  en solar array  
141 energia solar ca canvi de fase terme pral.n m fr changement de phase  es cambio de fase  en phase change  
142 energia solar ca capacitat terme pral.n f fr capacité  es capacidad  en capacity  
143 energia solar ca capacitat d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n f fr capacité de stockage thermique  es capacidad de almacenamiento térmico  en thermal storage capacity  
144 energia solar ca capacitat de descàrrega tèrmica terme pral.n f fr capacité de décharge thermique  es capacidad de descarga térmica  en thermal discharge capacity  
145 energia solar ca capacitat residual terme pral.n f fr capacité résiduelle  es capacidad residual  en residual capacity  
146 energia solar ca capacitat tèrmica terme pral.n f fr capacité calorifique  fr capacité thermique  es capacidad calorífica  en calorific capacity  en heat capacity  en thermal capacity  
147 energia solar ca capacitat tèrmica màssica terme pral.n f fr capacité calorifique massique  es capacidad calorífica másica  
148 energia solar ca capacitat tèrmica volumètrica terme pral.n f fr capacité calorifique volumique  es capacidad calorífica volumétrica  
149 energia solar ca capacitat útil terme pral.n f fr capacité utile  es capacidad útil  en service output  
150 energia solar ca captació solar terme pral.n f fr captage de l'énergie solaire  fr captage solaire  fr captation solaire  es captación solar  en collection of solar energy  en solar collection  
151 energia solar ca captació solar directa terme pral.n f fr captation solaire directe  es captación solar directa  en direct solar collection  
152 energia solar ca captació solar indirecta terme pral.n f fr captation solaire indirecte  es captación solar indirecta  en indirect solar collection  
153 energia solar ca captació solar separada terme pral.n f fr captation solaire séparée  es captación solar separada  
154 energia solar ca captador solar terme pral.n m fr capteur solaire  es captador solar  en solar collector  
155 energia solar ca captador solar acumulador terme pral.n m ca captador solar integral sin. compl.n m fr capteur solaire accumulatif  es captador solar almacenador  es captador solar integral  en integral solar collector  
156 energia solar ca captador solar concentrador terme pral.n m fr capteur solaire à concentration  fr capteur solaire concentrateur  es captador solar concentrador  en concentrating solar collector  
157 energia solar ca captador solar d'aigua terme pral.n m fr capteur solaire à eau  es captador solar de agua  en water solar collector  
158 energia solar ca captador solar d'aire terme pral.n m fr capteur solaire à air  es captador solar de aire  en air solar collector  
159 energia solar ca captador solar d'escolament terme pral.n m fr capteur solaire à eau par ruissellement  es captador solar abierto  es captador solar de goteo  es captador solar de placa de escurrimiento  en trickle solar collector  en trickle-down solar collector  en trickling water solar collector  
160 energia solar ca captador solar de baix flux terme pral.n m fr capteur solaire à faible débit  es captador solar de bajo flujo  en low flow solar collector  
161 energia solar ca tub de buit terme pral.n m ca captador solar de buit sin. compl.n m fr capteur solaire à tube sous vide  fr capteur solaire sous vide  fr tube à vide  es captador solar de vacío  es tubo de vacío  en evacuated solar collector  en vacuum solar collector  en vacuum tube  
162 energia solar ca captador solar integrat terme pral.n m fr capteur solaire intégré  es captador solar de estructura integrada  en structurally integrated solar collector  
163 energia solar ca captador solar líquid terme pral.n m fr capteur solaire liquide  es captador solar líquido  en liquid solar collector  
164 energia solar ca captador solar nu terme pral.n m fr capteur solaire nu  
165 energia solar ca captador solar pla terme pral.n m fr capteur solaire plan  es captador solar plano  en flat plate solar collector  
166 energia solar ca captador solar termofotovoltaic terme pral.n m fr capteur solaire thermophotovoltaïque  es captador solar termofotovoltaico  en flat-plate photovoltaic thermal collector  
167 energia solar ca carcassa terme pral.n f fr boîtier  fr coffre  fr coque  es carcasa  en casing  en collector box  en enclosure  
168 energia solar ca càrrega elèctrica terme pral.n f fr charge électrique  es carga eléctrica  en electric charge  
169 energia solar ca càrrega elèctrica mitjana diària terme pral.n f fr charge électrique moyenne journalière  es carga eléctrica media diaria  en daily mean electric load  
170 energia solar ca càrrega tèrmica terme pral.n f fr charge thermique  es carga térmica  en thermal head  
171 energia solar ca càrrega tèrmica terme pral.n f fr charge thermique  es carga térmica  en space heat load  
172 energia solar ca carta solar terme pral.n f fr abaque d'ensoleillement  es carta solar  en sun path chart  
173 energia solar ca carta solar cilíndrica terme pral.n f fr abaque d'ensoleillement cylindrique  es carta solar cilíndrica  en cylindrical sun path chart  
174 energia solar ca carta solar de Fisher-Mattioni terme pral.n f fr abaque d'ensoleillement de Fisher-Mattioni  es carta solar de Fisher-Mattioni  en Fisher-Mattioni sun path chart  
175 energia solar ca carta solar estereogràfica terme pral.n f fr abaque d'ensoleillement stéréographique  es carta solar estereográfica  en stereographic sun path chart  
176 energia solar ca carta solar gnomònica terme pral.n f fr abaque d'ensoleillement gnomonique  es carta solar gnomónica  en gnomonic sun path chart  
177 energia solar ca casa solar terme pral.n f fr maison solaire  es casa solar  en solar house  
178 energia solar ca catàlisi terme pral.n f fr catalyse  es catálisis  en catalysis  
179 energia solar ca catalitzador terme pral.n m fr catalyseur  es catalizador  en catalyst  
180 energia solar ca catalitzador microheterogeni terme pral.n m fr catalyseur microhétérogène  es catalizador microheterogéneo  en microheterogeneous catalyst  
181 energia solar ca càtode terme pral.n m fr cathode  es cátodo  en cathode  
182 energia solar ca càtode catalític terme pral.n m fr cathode catalytique  es cátodo catalítico  en catalytic cathode  
183 energia solar ca càtode fotoelèctric terme pral.n m ca fotocàtode sin. compl.n m fr cathode photoélectronique  fr photocathode  es cátodo fotoeléctrico  es cátodo fotoelectrónico  es fotocátodo  en photocathode  en photoelectric cathode  
184 energia solar ca cèl·lula bifacial terme pral.n f fr cellule solaire bifaciale  es célula solar bifacial  en bifacial solar cell  en double-faced solar cell  
185 energia solar ca cèl·lula de barrera Schottky terme pral.n f fr cellule de barrière Schottky  es célula de barrera Schottky  en Schottky barrier cell  
186 energia solar ca cèl·lula de capa fina terme pral.n f fr cellule solaire en couche mince  es célula solar de capa fina  es célula solar de película fina  en thin-film solar cell  
187 energia solar ca cèl·lula de cinta terme pral.n f fr cellule ruban  es célula de cinta  en ribbon cell  
188 energia solar ca cèl·lula de silici amorf terme pral.n f fr cellule au silicium amorphe  es célula de silicio amorfo  en amorphous silicon cell  
189 energia solar ca cèl·lula de silici monocristal·lí terme pral.n f fr cellule au silicium monocristallin  es célula de silicio monocristalino  en single-crystal silicon cell  
190 energia solar ca cèl·lula de silici policristal·lí terme pral.n f fr cellule au silicium policristallin  es célula de silicio policristalino  en polycrystalline silicon cell  
191 energia solar ca cèl·lula electroquímica terme pral.n f fr cellule électrochimique  es célula electroquímica  en electrochemical cell  
192 energia solar ca cèl·lula fotoelèctrica terme pral.n f ca fotocèl·lula sin. compl.n f fr cellule photoélectrique  es célula fotoeléctrica  en photocell  en photoelectric cell  
193 energia solar ca cèl·lula fotoelectrolítica terme pral.n f fr cellule photoélectrolytique  es célula fotoelectrolítica  en photoelectrolysis cell  
194 energia solar ca cèl·lula fotoelectroquímica terme pral.n f fr cellule photoélectrochimique  es célula fotoelectroquímica  en photoelectrochemical cell  
195 energia solar ca cèl·lula fotogalvànica terme pral.n f fr cellule photogalvanique  es célula fotogalvánica  en photogalvanic cell  
196 energia solar ca cèl·lula fotovoltaica terme pral.n f ca cèl·lula solar sin. compl.n f ca pila solar sin. compl.n f fr cellule photovoltaïque  fr cellule solaire  es célula fotovoltaica  es célula solar  es pila solar  en photovoltaic cell  en solar cell  
197 energia solar ca cèl·lula fotovoltaica ideal terme pral.n f fr cellule solaire idéale  es célula solar ideal  en ideal solar cell  
198 energia solar ca cèl·lula multijunció terme pral.n f fr cellule multijonction  es célula multiunión  en multijunction solar cell  
199 energia solar ca cèl·lula patró terme pral.n f fr cellule patron  es célula patrón  
200 energia solar ca central fotovoltaica terme pral.n f fr centrale photovoltaïque  es central fotovoltaica  en photovoltaic power plant  
201 energia solar ca central heliotèrmica terme pral.n f ca central heliotermodinàmica sin. compl.n f fr centrale héliothermique  fr centrale héliothermodynamique  es central heliotérmica  en heliothermal power plant  en solar-thermal power plant  
202 energia solar ca central heliotèrmica de receptor central terme pral.n f fr centrale héliothermique à récepteur centrale  es central heliotérmica de receptor central  en solar-thermal central receiver power plant  
203 energia solar ca central heliotèrmica de receptor distribuït terme pral.n f fr centrale héliothermique à récepteurs distribuées  es central heliotérmica de receptor distribuido  en solar-thermal distributed receiver power plant  
204 energia solar ca central heliotèrmica de torre terme pral.n f fr centrale solaire à tour  es central solar de torre  en solar tower power plant  
205 energia solar ca central solar terme pral.n f fr centrale solaire  es central solar  en solar power plant  en solar power station  
206 energia solar ca central solar eòlica terme pral.n f ca central solar de xemeneia sin. compl.n f fr centrale solaire éolienne  es central eólico-solar  es central solar de chimenea  en solar chimney power plant  en solar-wind power plant  
207 energia solar ca central solar orbital terme pral.n f fr centrale solaire orbitale  fr satellite électrogène  es central solar orbital  en orbital solar power station  en satellite solar power station  
208 energia solar ca centre òptic terme pral.n m fr centre optique  es centro óptico  en optical center  
209 energia solar ca cicle de Brayton terme pral.n m fr cycle de Brayton  es ciclo de Brayton  en Brayton cycle  
210 energia solar ca cicle de Carnot terme pral.n m fr cycle de Carnot  es ciclo de Carnot  en Carnot cycle  
211 energia solar ca cicle de fusió-solidificació terme pral.n m fr cycle de fusion-solidification  es ciclo de fusión-solidificación  en fusion-solidification cycle  
212 energia solar ca cicle de Rankine terme pral.n m fr cycle de Rankine  es ciclo de Rankine  en Rankine cycle  
213 energia solar ca cicle termodinàmic terme pral.n m fr cycle thermodynamique  es ciclo termodinámico  en thermodynamic cycle  
214 energia solar ca circuit terme pral.n m fr circuit  es circuito  en circuit  
215 energia solar ca circuit primari terme pral.n m fr circuit primaire  es circuito primario  en primary circuit  
216 energia solar ca circuit secundari terme pral.n m fr circuit secondaire  es circuito secundario  en secondary circuit  
217 energia solar ca circulació terme pral.n f fr circulation  es circulación  en circulation  
218 energia solar ca circulació forçada terme pral.n f fr circulation forcée  es circulación forzada  en forced circulation  
219 energia solar ca circulació inversa terme pral.n f fr circulation inverse  es circulación inversa  en reverse flow  
220 energia solar ca circulació natural terme pral.n f ca termocirculació sin. compl.n f fr thermocirculation  es circulación natural  es termocirculación  en natural circulation  
221 energia solar ca claraboia terme pral.n f fr claire-voie  es claraboya  en skylight  
222 energia solar ca climatització terme pral.n f fr climatisation  es climatización  en climatization  
223 energia solar ca climatitzador terme pral.n m fr climatiseur  es climatizador  en air conditioner  
224 energia solar ca coberta terme pral.n f fr couverture  fr vitrage  es cubierta  en collector cover  en cover plate  
225 energia solar ca coberta d'aigua terme pral.n f fr toit capteur  fr toit capteur-radiateur  fr toiture-bassin  es cubierta de agua  es techo de agua  en collector-radiator-storage  en roof pond  en skytherm  
226 energia solar ca coeficient d'amortiment tèrmic terme pral.n m fr coefficient d'amortissement thermique  es coeficiente de amortiguamiento térmico  
227 energia solar ca coeficient d'atenuació terme pral.n m ca coeficient d'extinció sin. compl.n m fr coefficient d'atténuation  fr coefficient d'extinction  es coeficiente de atenuación  es coeficiente de extinción  en attenuation coefficient  en extinction coefficient  
228 energia solar ca coeficient d'eficiència terme pral.n m fr coefficient de perfomance  es coeficiente de eficiencia  en coefficient of perfomance  
229 energia solar ca coeficient de contacte terme pral.n m fr coefficient de contact  es coeficiente de contacto  en contact coefficient  
230 energia solar ca coeficient de convecció terme pral.n m fr coefficient de convection  es coeficiente de convección  en convective heat transfer coefficient  
231 energia solar ca coeficient de difusió terme pral.n m fr coefficient de diffusion  es coeficiente de difusión  en diffusion coefficient  
232 energia solar ca coeficient de pèrdues tèrmiques terme pral.n m fr coefficient de perte thermique  es coeficiente de pérdida de calor  en coefficient of thermal loss  
233 energia solar ca coeficient de reflexió terme pral.n m fr coefficient de réflexion  es coeficiente de reflexión  en reflection coefficient  
234 energia solar ca coeficient de resistència tèrmica terme pral.n m ca coeficient R sin. compl.n m fr coefficient de résistance thermique  fr coefficient R  es coeficiente de resistencia térmica  es coeficiente R  en R coefficient  en thermal resistance coefficient  
235 energia solar ca coeficient de terbolesa terme pral.n m fr coefficient de trouble  es coeficiente de turbidez  en turbidity coefficient  
236 energia solar ca coeficient de transmissió tèrmica terme pral.n m ca coeficient K sin. compl.n m fr coefficient de transmission thermique  fr coefficient K  es coeficiente de transmisión térmica  es coeficiente K  en heat transfer coefficient  en K coefficient  
237 energia solar ca coeficient global de transmissió tèrmica terme pral.n m fr coefficient global de transmission thermique  es coeficiente global de transmisión térmica  en overall coefficient of heat transfer  
238 energia solar ca coeficient mitjà de transmissió tèrmica terme pral.n m fr coefficient moyen de transmission thermique  es coeficiente medio de transmisión térmica  en mean coefficient of heat transfer  
239 energia solar ca coeficient relatiu de transmissió tèrmica terme pral.n m fr coefficient relatif de transmission thermique  es coeficiente relativo de transmisión térmica  en relative coefficient of heat transfer  
240 energia solar ca coeficient superficial de transmissió tèrmica terme pral.n m fr coefficient superficiel de transmission thermique  es coeficiente superficial de transmisión térmica  
241 energia solar ca cogeneració solar terme pral.n f fr cogéneration solaire  es cogeneración solar  en solar cogeneration  
242 energia solar ca col·lector terme pral.n m fr collecteur  es colector  en header  
243 energia solar ca col·limador terme pral.n m fr collimateur  es colimador  en collimator  
244 energia solar ca columna d'aigua terme pral.n f fr colonne d'eau  es columna de agua  en water column  
245 energia solar ca compost eutèctic terme pral.n m fr composé eutectique  es compuesto eutéctico  en eutectic compound  
246 energia solar ca concentració terme pral.n f fr concentration  es concentración  en concentration  
247 energia solar ca concentració d'equilibri terme pral.n f fr concentration d'équilibre  es concentración de equilibrio  en equilibrium concentration  
248 energia solar ca concentrador terme pral.n m fr concentrateur  es concentrador  en concentrator  
249 energia solar ca concentrador d'esfera parabòlica terme pral.n m fr concentrateur sphéro-parabolique  es concentrador esférico-parabólico  en spherical parabolic concentrator  
250 energia solar ca concentrador de cilindre parabòlic terme pral.n m fr concentrateur cylindro-parabolique  es concentrador cilíndrico-parabólico  en cylindrical parabolic concentrator  en parabolic cylinder concentrator  
251 energia solar ca concentrador de focus lineal terme pral.n m fr concentrateur à foyer linéaire  es concentrador de foco lineal  en line focus concentrator  
252 energia solar ca concentrador de focus puntual terme pral.n m fr concentrateur à foyer ponctuel  es concentrador de foco puntual  en point focus concentrator  
253 energia solar ca concentrador fix terme pral.n m fr concentrateur fixe  es concentrador fijo  en fixed mirror concentrator  
254 energia solar ca concentrador fotovoltaic terme pral.n m fr concentrateur fotovoltaïque  es concentrador fotovoltaico  en photovoltaic concentrator  
255 energia solar ca concentrador Fresnel terme pral.n m fr concentrateur Fresnel  es concentrador Fresnel  en Fresnel concentrator  
256 energia solar ca concentrador parabòlic terme pral.n m fr concentrateur parabolique  es concentrador parabólico  en parabolic concentrator  
257 energia solar ca concentrador parabòlic compost terme pral.n m ca concentrador Winston sin. compl.n m fr concentrateur cylindrique idéal  fr concentrateur parabolique composé  fr concentrateur Winston  es concentrador parabólico compuesto  es concentrador Winston  en compound parabolic concentrator  en Winston concentrator  
258 energia solar ca condensació terme pral.n f fr condensation  es condensación  en condensation  
259 energia solar ca condensador terme pral.n m fr condenseur  es condensador  en condenser  
260 energia solar ca condicionament de l'aire terme pral.n m fr conditionnement de l'air  es acondicionamiento del aire  en air conditioning  
261 energia solar ca condicions estàndard de prova terme pral.n f pl fr conditions standard d'essai  es condiciones estándar de prueba  en standard test conditions  
262 energia solar ca conducció elèctrica terme pral.n f fr conduction électrique  es conducción eléctrica  en electrical conduction  
263 energia solar ca conducció tèrmica terme pral.n f fr conduction de chaleur  fr conduction thermique  es conducción térmica  en heat conduction  en thermal conduction  
264 energia solar ca conductància d'unió terme pral.n f fr conductance de liaison  es conductancia de unión  en bond conductance  
265 energia solar ca conductància elèctrica terme pral.n f fr conductance électrique  es conductancia eléctrica  en electrical conductance  
266 energia solar ca conductància tèrmica terme pral.n f fr conductance thermique  es conductancia térmica  en heat conductance  en thermal conductance  
267 energia solar ca conductivitat elèctrica terme pral.n f fr conductivité électrique  es conductividad eléctrica  en electrical conductivity  
268 energia solar ca conductivitat tèrmica terme pral.n f fr conductibilité calorifique  fr conductivité thermique  es conductividad térmica  en thermal conductivity  
269 energia solar ca conductor -a terme pral.adj fr conducteur -trice  es conductor -ra  en conductor  
270 energia solar ca conductor elèctric terme pral.n m fr conducteur électrique  es conductor eléctrico  en electrical conductor  
271 energia solar ca conductor tèrmic terme pral.n m fr conducteur thermique  es conductor térmico  en heat conductor  en thermal conductor  
272 energia solar ca connexió en paral·lel terme pral.n f fr montage en parallèle  es conexión en paralelo  en connection in parallel  
273 energia solar ca connexió en sèrie terme pral.n f fr montage en série  es conexión en serie  en connection in series  
274 energia solar ca constant solar terme pral.n f fr constante solaire  es constante solar  en solar constant  
275 energia solar ca convecció terme pral.n f fr convection  es convección  en convection  
276 energia solar ca convecció forçada terme pral.n f fr convection forcée  es convección forzada  en forced convection  
277 energia solar ca convecció natural terme pral.n f ca convecció lliure sin. compl.n f fr convection naturelle  es convección libre  es convección natural  en free convection  en natural convection  
278 energia solar ca conversió d'energia terme pral.n f fr conversion d'énergie  es conversión de energía  en energy conversion  
279 energia solar ca conversió directa terme pral.n f fr conversion directe  es conversión directa  en direct conversion  
280 energia solar ca conversió fotoelèctrica terme pral.n f fr conversion photoélectrique  es conversión fotoeléctrica  en photoelectric conversion  
281 energia solar ca conversió fotoquímica terme pral.n f fr conversion photochimique  es conversión fotoquímica  en photochemical conversion  
282 energia solar ca conversió fototèrmica terme pral.n f fr conversion héliothermique  fr conversion photothermique  es conversión heliotérmica  en photothermal conversion  en solar-thermal conversion  
283 energia solar ca conversió fotovoltaica terme pral.n f fr conversion photovoltaïque  es conversión fotovoltaica  en photovoltaic conversion  
284 energia solar ca conversió termodinàmica terme pral.n f fr conversion thermodynamique  es conversión termodinámica  en thermodynamic conversion  
285 energia solar ca conversió termoelèctrica terme pral.n f fr conversion thermoélectrique  es conversión termoeléctrica  en thermal electric conversion  
286 energia solar ca conversió termoiònica terme pral.n f fr conversion thermoionique  es conversión termoiónica  en thermoionic conversion  
287 energia solar ca conversió termoquímica terme pral.n f fr conversion thermochimique  es conversión termoquímica  en thermochemical conversion  
288 energia solar ca convertidor terme pral.n m fr convertisseur  es convertidor  en converter  
289 energia solar ca convertidor fotovoltaic terme pral.n m fr convertisseur photovoltaïque  es convertidor fotovoltaico  en photovoltaic converter  
290 energia solar ca convertidor termoelèctric terme pral.n m fr convertisseur thermoélectrique  es convertidor termoeléctrico  en thermoelectric converter  
291 energia solar ca convertidor termoiònic terme pral.n m fr convertisseur thermoionique  es convertidor termoiónico  en thermoionic converter  
292 energia solar ca coordenada astronòmica terme pral.n f fr coordonnée astronomique  es coordenada astronómica  en astronomic coordinate  
293 energia solar ca coordenada eclíptica terme pral.n f fr coordonnée écliptique  es coordenada eclíptica  en ecliptic coordinate  
294 energia solar ca coordenada equatorial terme pral.n f fr coordonnée équatoriale  es coordenada ecuatorial  en equatorial coordinate  
295 energia solar ca coordenada horària terme pral.n f fr coordonnée horaire  es coordenada horaria  
296 energia solar ca coordenada horitzontal terme pral.n f fr coordonnée horizontale  es coordenada horizontal  en horizontal coordinate  
297 energia solar ca corba característica de descàrrega terme pral.n f fr courbe caractéristique de décharge  es curva característica de descarga  en discharge characteristic curve  
298 energia solar ca corba característica intensitat-voltatge terme pral.n f fr courbe caractéristique intensité-voltage  es curva característica intensidad-voltaje  en intensity-voltage characteristic curve  
299 energia solar ca corba de transmissió espectral terme pral.n f fr courbe de transmission spectrale  es curva de transmisión espectral  en spectral transmission curve  
300 energia solar ca corrent de càrrega terme pral.n m fr courant de charge  es corriente de carga  en load current  
301 energia solar ca corrent de curtcircuit terme pral.n m fr courant de court-circuit  es corriente de cortocircuito  en flash current  en short circuit current  
302 energia solar ca corrent de deriva terme pral.n m fr courant de dérive  es corriente de deriva  en drift current  
303 energia solar ca corrent de descàrrega terme pral.n m fr courant de décharge  es corriente de descarga  en discharge current  
304 energia solar ca corrent de descàrrega màxima terme pral.n m fr courant de décharge maximale  es corriente de descarga máxima  en maximum discharge current  
305 energia solar ca corrent de difusió terme pral.n m fr courant de diffusion  es corriente de difusión  en diffusion current  
306 energia solar ca corrent elèctric terme pral.n m fr courant électrique  es corriente eléctrica  en electric current  
307 energia solar ca cortina tèrmica terme pral.n f fr rideau isolant  es cortina térmica  en thermal shutter  
308 energia solar ca cos negre terme pral.n m ca radiador integral sin. compl.n m fr corps noir  es cuerpo negro  en black body  en blackbody  
309 energia solar ca coulomb terme pral.n m fr coulomb  es coulomb  en coulomb  sbl C  
310 energia solar ca cristal·lí -ina terme pral.adj fr cristallin -ine  es cristalino -na  en crystalline  
311 energia solar ca cuina solar terme pral.n f fr cuiseur solaire  fr cuisinière solaire  es cocina solar  en solar cooker  en solar oven  
312 energia solar ca cuina solar d'esfera parabòlica terme pral.n f fr cuisinière solaire sphéro-parabolique  es cocina solar esférico-parabólica  en spherical parabolic cooker  
313 energia solar ca cuina solar d'hivernacle terme pral.n f fr cuisinière solaire de serre  es cocina solar de invernadero  en hot box cooker  
314 energia solar ca cuina solar de captador pla terme pral.n f fr cuisinière solaire de capteur plan  es cocina solar de captador plano  en flat plate cooker  
315 energia solar ca cuina solar de cilindre parabòlic terme pral.n f fr cuisinière solaire cylindro-parabolique  es cocina solar cilíndrico-parabólica  en cylindrical parabolic cooker  
316 energia solar ca declinació solar terme pral.n f fr déclinaison solaire  es declinación solar  en solar declination  
317 energia solar ca deflexió terme pral.n f fr déflexion  es deflexión  en deflection  
318 energia solar ca degradació solar terme pral.n f fr dégradation solaire  es degradación solar  en solar degradation  
319 energia solar ca densitat de flux energètic terme pral.n f fr densité de flux énergétique  es densidad de flujo energético  en energy flux density  
320 energia solar ca densitat de recobriment terme pral.n f fr coefficient de foisonnement  fr coefficient de remplissage  fr densité d'occupation  es densidad de cubrimiento  en packing density  en packing efficiency  en packing factor  
321 energia solar ca densitat òptica terme pral.n f fr densité optique  es densidad óptica  en optical density  
322 energia solar ca descàrrega elèctrica terme pral.n f fr décharge électrique  es descarga eléctrica  en electric discharge  
323 energia solar ca descàrrega tèrmica terme pral.n f fr décharge thermique  es descarga térmica  en thermal discharge  
324 energia solar ca desestratificador terme pral.n m fr destratifieur  es desestratificador  
325 energia solar ca desorció terme pral.n f fr désorption  es desorción  en desorption  
326 energia solar ca dessalatge solar terme pral.n m fr dessalement solaire  es desalación solar  es desalado solar  en solar desalination  
327 energia solar ca dessalatge solar per evaporació enetapes terme pral.n m fr dessalement solaire par évaporation en étapes  es desalado solar por evaporación en etapas  en solar multistage flash desalination  
328 energia solar ca dessecació terme pral.n f fr dessiccation  es desecación  en dehumidification  en desiccation  
329 energia solar ca dessecant terme pral.n m fr desséchant  es desecante  en desiccant  
330 energia solar ca dessecant terme pral.adj ca dessecatiu -iva sin. compl.adj fr desséchant -ante  fr dessiccatif -ive  es desecador -ra  es desecante  es desecativo -va  en desiccating  en desiccative  
331 energia solar ca destil·lació solar terme pral.n f fr distillation solaire  es destilación solar  en solar distillation  
332 energia solar ca destil·lador solar terme pral.n m fr alambic solaire  fr distillateur solaire  es destilador solar  en solar still  
333 energia solar ca dia sideral terme pral.n m fr jour sidéral  es día sideral  en sidereal day  
334 energia solar ca dia solar veritable terme pral.n m ca dia solar aparent sin. compl.n m fr jour solaire apparent  fr jour solaire vrai  es día solar aparente  en apparent solar day  
335 energia solar ca dia solar mitjà terme pral.n m fr jour solaire moyen  es día solar medio  
336 energia solar ca diatèrman -a terme pral.adj ca diatèrmic -a sin. compl.adj fr diathermane  fr diatherme  fr diathermique  es diatérmano -na  en diathermanous  en diathermic  
337 energia solar ca diatermància terme pral.n f fr diatermansie  fr diathermanéité  es diatermancia  es diatermanidad  en diathermancy  
338 energia solar ca dielèctric terme pral.n m fr diélectrique  es dieléctrico  en dielectric  
339 energia solar ca dielèctric -a terme pral.adj fr diélectrique  es dieléctrico -ca  en dielectric  
340 energia solar ca tensió terme pral.n f ca diferència de potencial sin. compl.n f fr différence de potentiel  fr tension  es diferencia de potencial  es tensión  en potential difference  en tension  
341 energia solar ca difús -usa terme pral.adj fr diffus -use  es difuso -sa  en diffuse  
342 energia solar ca difusió d'impureses terme pral.n f fr diffusion d'impuretés  es difusión de impurezas  en impurity diffusion  
343 energia solar ca difusió de la radiació terme pral.n f fr diffusion d'un rayonnement  es difusión de la radiación  en diffusion of radiation  
344 energia solar ca difusió molecular terme pral.n f fr diffusion moléculaire  es difusión molecular  en molecular diffusion  
345 energia solar ca difusió salina terme pral.n f fr diffusion salinière  es difusión salina  en salt diffusion  
346 energia solar ca difusivitat tèrmica terme pral.n f fr diffusivité thermique  es difusividad térmica  en thermal diffusivity  
347 energia solar ca difusor terme pral.n m fr diffuseur  es difusor  en diffuser  
348 energia solar ca difusor -a terme pral.adj es difusor -ra  en diffusing  
349 energia solar ca díode terme pral.n m fr diode  es diodo  en diode  
350 energia solar ca díode Schottky terme pral.n m fr diode Schottky  es diodo Schottky  en Schottky diode  
351 energia solar ca díode tèrmic terme pral.n m fr diode thermique  es diodo térmico  en thermic diode  
352 energia solar ca díode Zener terme pral.n m fr diode Zener  es diodo Zener  en Zener diode  
353 energia solar ca dissolució terme pral.n f fr dissolution  es disolución  en dissolution  
354 energia solar ca dissolvent terme pral.adj fr dissolvant -ante  es disolvente  en dissolvent  
355 energia solar ca dissolvent terme pral.n m ca solvent sin. compl.n m fr dissolvant  fr solvant  es disolvente  es solvente  en dissolvent  en solvent  
356 energia solar ca distància focal terme pral.n f fr distance focale  fr longueur focale  es distancia focal  en focal distance  en focal length  
357 energia solar ca distribució de Fermi terme pral.n f fr distribution de Fermi  es distribución de Fermi  en Fermi distribution  
358 energia solar ca donador terme pral.n m fr donneur  es donador  en donor  
359 energia solar ca dopatge terme pral.n m fr dopage  es adulteración  es dopado  es impurificación  en doping  
360 energia solar ca drets solars terme pral.n m pl fr droits solaires  es derechos solares  en solar rights  
361 energia solar ca eclíptica terme pral.n f fr écliptique  es eclíptica  en ecliptic  
362 energia solar ca efecte d'hivernacle terme pral.n m fr effet de serre  es efecto de invernadero  en greenhouse effect  
363 energia solar ca efecte de bresca terme pral.n m fr effet de nid d'abeille  es efecto de panal de miel  en honeycomb effect  
364 energia solar ca efecte fotoelèctric terme pral.n m fr effet photoélectrique  es efecto fotoeléctrico  en photoelectric effect  
365 energia solar ca efecte fotoelectroquímic terme pral.n m fr effet photoélectrochimique  es efecto fotoelectroquímico  en photoelectrochemical effect  
366 energia solar ca efecte fotovoltaic terme pral.n m fr effet photovoltaïque  es efecto fotovoltaico  en photovoltaic effect  
367 energia solar ca efecte Fresnel terme pral.n m fr effet Fresnel  es efecto Fresnel  en Fresnel effect  
368 energia solar ca efecte Peltier terme pral.n m fr effet Peltier  es efecto Peltier  en Peltier effect  
369 energia solar ca efecte termoelèctric terme pral.n m ca efecte Seebeck sin. compl.n m fr effet Seebeck  fr effet thermoélectrique  es efecto Seebeck  es efecto termoeléctrico  en Seebeck effect  en thermoelectric effect  
370 energia solar ca efecte termoiònic terme pral.n m fr effet thermoionique  es efecto termoiónico  en thermoionic effect  
371 energia solar ca efecte Thomson terme pral.n m fr effet Thomson  es efecto Thomson  en Thomson effect  
372 energia solar ca efecte Zener terme pral.n m fr effet Zener  es efecto Zener  en Zener effect  
373 energia solar ca eficiència terme pral.n f ca rendiment sin. compl.n f fr efficacité  fr performance  fr rendement  es eficiencia  es rendimiento  en efficiency  en performance  
374 energia solar ca eficiència òptica terme pral.n f fr rendement optique  es rendimiento óptico  en optical efficiency  
375 energia solar ca eficiència tèrmica terme pral.n f fr puissance thermique  fr rendement thermique  es rendimiento térmico  en thermal efficiency  
376 energia solar ca eix azimutal terme pral.n m fr axe azimutal  es eje acimutal  en azimuthal axis  
377 energia solar ca eix d'altura terme pral.n m fr axe de hauteur  es eje de altura  en elevation axis  
378 energia solar ca eix de l'eclíptica terme pral.n m fr axe de l'écliptique  es eje de la eclíptica  en ecliptic axis  
379 energia solar ca eix del món terme pral.n m fr axe du monde  es eje del mundo  en world axis  
380 energia solar ca eix òptic terme pral.n m fr axe optique  es eje óptico  en optical axis  
381 energia solar ca elèctrode terme pral.n m fr électrode  es electrodo  en electrode  
382 energia solar ca electrodeposició terme pral.n f fr électrodéposition  es electrodeposición  en electrodeposition  
383 energia solar ca emissivitat terme pral.n f fr émissivité  fr pouvoir émissif  es emisividad  en emissivity  
384 energia solar ca emissivitat direccional terme pral.n f fr émissivité directionnelle  es emisividad direccional  en directional emissivity  
385 energia solar ca emissivitat hemisfèrica terme pral.n f fr émissivité hémisphérique  es emisividad hemisférica  en hemispherical emissivity  
386 energia solar ca emissivitat monocromàtica terme pral.n f fr émissivité monochromatique  es emisividad monocromática  en monochromatic emissivity  
387 energia solar ca excitància terme pral.n f ca emitància sin. compl.n f fr émittance  fr exitance  fr facteur d'émission  es emitancia  es exitancia  en emittance  en exitance  
388 energia solar ca emmagatzematge d'energia fotoquímica molecular terme pral.n m fr emmagasinage d'énergie photochimique moléculaire  fr stockage d'énergie photochimique moléculaire  es almacenamiento de energía fotoquímica molecular  en molecular photochemical energy storage  
389 energia solar ca emmagatzematge de calor de reacció terme pral.n m ca emmagatzematge químic d'energia sin. compl.n m fr stockage chimique d'énergie  fr stockage de chaleur de réaction chimique  es almacenamiento de calor de reacción  es almacenamiento químico de energía  en chemical storage of energy  en storage of chemical reaction heat  
390 energia solar ca emmagatzematge de calor latent terme pral.n m fr stockage de chaleur latente  es almacenamiento de calor latente  en latent heat storage  
391 energia solar ca emmagatzematge de calor sensible terme pral.n m fr stockage de chaleur sensible  es almacenamiento de calor sensible  en sensible heat storage  
392 energia solar ca emmagatzematge tèrmic terme pral.n m fr emmagasinage thermique  fr stockage thermique  es almacenamiento térmico  en heat storage  en thermal storage  
393 energia solar ca emmagatzematge tèrmic amb sals foses terme pral.n m fr stockage thermique à sels fondus  es almacenamiento térmico con sales fundidas  en molten salt thermal storage  
394 energia solar ca emmagatzematge tèrmic directe terme pral.n m fr stockage thermique direct  es almacenamiento térmico directo  en direct thermal storage  
395 energia solar ca emmagatzematge tèrmic indirecte terme pral.n m fr stockage thermique indirect  es almacenamiento térmico indirecto  en indirect thermal storage  
396 energia solar ca emmagatzematge tèrmic interestacional terme pral.n m fr stockage thermique intersaisonnier  es almacenamiento térmico interestacional  en interseasonal thermal storage  
397 energia solar ca energia auxiliar terme pral.n f fr énergie auxiliare  fr énergie complémentaire  fr énergie d'appoint  es energía auxiliar  es energía de apoyo  en auxiliary energy  en backup energy  
398 energia solar ca energia fotònica terme pral.n f fr énergie photonique  es energía fotónica  en photonic energy  
399 energia solar ca energia fotoquímica terme pral.n f fr énergie photochimique  es energía fotoquímica  en photochemical energy  
400 energia solar ca energia radiant terme pral.n f fr énergie de radiation  fr énergie de rayonnement  fr énergie radiative  es energía radiante  en radiant energy  
401 energia solar ca energia renovable terme pral.n f fr énergie renouvelable  es energía renovable  en renewable energy  
402 energia solar ca energia solar terme pral.n f fr énergie solaire  es energía solar  en solar energy  
403 energia solar ca envidrat -ada terme pral.adj fr vitré -ée  es acristalado -da  en glazed  
404 energia solar ca envoltant terme pral.n m ca pell sin. compl.n f fr enveloppe  fr peau  es envolvente  es piel  en envelope  
405 energia solar ca equació del temps terme pral.n f fr équation du temps  es ecuación del tiempo  en equation of time  
406 energia solar ca equador celest terme pral.n m fr équateur céleste  es ecuador celeste  en celestial equator  
407 energia solar ca equinocci terme pral.n m fr équinoxe  es equinoccio  en equinox  
408 energia solar ca escalfador solar d'aigua terme pral.n m fr chauffe-eau solaire  es calentador solar de agua  en solar water heater  
409 energia solar ca escalfador solar d'aigua de dues fases terme pral.n m fr chauffe-eau solaire à deux phases  es calentador solar de agua de dos fases  en two-phase water heater  
410 energia solar ca escorça atòmica terme pral.n f fr écorce atomique  es corteza atómica  en atomic shell  
411 energia solar ca esfera celest terme pral.n f fr sphère céleste  es esfera celeste  en celestial sphere  
412 energia solar ca espai tampó terme pral.n m fr espace tampon  es espacio tampón  en buffer space  
413 energia solar ca espectre terme pral.n m fr spectre  es espectro  en spectrum  
414 energia solar ca espectre electromagnètic terme pral.n m fr spectre électromagnétique  es espectro electromagnético  en electromagnetic spectrum  
415 energia solar ca espectre solar terme pral.n m fr spectre solaire  es espectro solar  en solar spectrum  
416 energia solar ca espectre visible terme pral.n m fr spectre visible  es espectro visible  en visible spectrum  
417 energia solar ca est terme pral.n m ca llevant sin. compl.n m ca orient sin. compl.n m fr est  fr levant  fr orient  es este  es levante  es oriente  en east  en orient  
418 energia solar ca estadística de Fermi-Dirac terme pral.n f fr statistique Fermi-Dirac  es estadística de Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac statistics  
419 energia solar ca estanc -a terme pral.adj fr étanche  es estanco -ca  en impermeable  en impervious  
420 energia solar ca estanqueïtat terme pral.n f fr étanchéité  es estanqueidad  es estanquidad  en sealing  en tightness  
421 energia solar ca estany solar terme pral.n m fr bassin solaire  fr étang solaire  es embalse solar  es estanque solar  en solar pond  en solar pool  
422 energia solar ca estereoradian terme pral.n m fr stéradian  es estereorradián  en steradian  sbl sr  
423 energia solar ca estratificació terme pral.n f fr stratification  es estratificación  en stratification  
424 energia solar ca eutèxia terme pral.n f fr utexie  es eutexia  en eutexy  
425 energia solar ca evaporació terme pral.n f fr évaporation  es evaporación  en evaporation  
426 energia solar ca excentricitat terme pral.n f fr excentricité  es excentricidad  en eccentricity  
427 energia solar ca factor d'atenuació terme pral.n m fr facteur d'atténuation  es factor de atenuación  en attenuation factor  
428 energia solar ca factor de correcció captador-intercanviador terme pral.n m fr facteur de correction capteur-échangeur  es factor de corrección captador-intercambiador  en collector-heat exchanger correction factor  
429 energia solar ca factor de forma terme pral.n m fr facteur de forme  fr facteur de remplissage  es factor de carga  es factor de forma  en fill factor  
430 energia solar ca factor de forma terme pral.n m fr facteur de forme  es factor de forma  en form factor  
431 energia solar ca factor de recobriment terme pral.n m fr facteur de recouvrement  es factor de recubrimiento  en covering factor  
432 energia solar ca reflectància terme pral.n f ca factor de reflexió sin. compl.n m fr facteur de réflexion  fr réflectance  es factor de reflexión  es reflectancia  en reflectance  en reflection factor  
433 energia solar ca factor de terbolesa de Linke terme pral.n m ca factor T de Linke sin. compl.n m fr facteur de trouble de Linke  fr facteur T de Linke  es factor de turbidez de Linke  es factor de turbiedad de Linke  es factor T de Linke  en Linke turbidity factor  
434 energia solar ca transmitància terme pral.n f ca factor de transmissió sin. compl.n m fr facteur de transmission  fr transmittance  es factor de transmisión  es transmitancia  en transmission factor  en transmittance  
435 energia solar ca factor de visibilitat terme pral.n m fr facteur de visibilité  es factor de visibilidad  en visibility factor  
436 energia solar ca factor solar terme pral.n m fr facteur solaire  es factor solar  en solar factor  
437 energia solar ca factor solar terme pral.n m fr facteur solaire  es factor solar  en solar factor  
438 energia solar ca força electromotriu terme pral.n f ca FEM siglan f fr force électromotrice  fr FEM  es fuerza electromotriz  es FEM  en electromotive force  en EMF  sbl E  
439 energia solar ca filtre solar terme pral.n m fr filtre solaire  es filtro solar  en solar filter  
440 energia solar ca finestra ventilada terme pral.n f fr fenêtre ventilée  es ventana ventilada  en air flow window  
441 energia solar ca fluid intercanviador terme pral.n m ca fluid secundari sin. compl.n m fr fluide de transfert du circuit secondaire  es fluido intercambiador  es fluido secundario  en secondary heat-transfer fluid  
442 energia solar ca fluid termòfor terme pral.n m ca termòfor terme pral.n m ca fluid primari sin. compl.n m fr caloporteur  fr fluide caloporteur  fr fluide caloporteur du circuit primaire  es fluido caloportador  es fluido portador de calor  es fluido primario  en heat-transfer fluid  en primary heat-transfer fluid  
443 energia solar ca flux energètic terme pral.n m ca flux radiant sin. compl.n m fr flux énergétique  fr flux radiant  es flujo energético  es flujo radiante  en energy flow  en energy flux  en radiant flux  
444 energia solar ca focus terme pral.n m fr foyer  es foco  en focus  
445 energia solar ca forat terme pral.n m fr phototrou  fr trou  es hueco  en defect electron  en hole  en positive hole  
446 energia solar ca forn solar terme pral.n m fr four solaire  es horno solar  en solar furnace  
447 energia solar ca fotó terme pral.n m fr photon  es fotón  en photon  
448 energia solar ca fotocatàlisi terme pral.n f fr photocatalyse  es fotocatálisis  en photocatalysis  
449 energia solar ca fotocorrent terme pral.n m fr photocourant  es fotocorriente  en photocurrent  
450 energia solar ca fotodíode terme pral.n m fr photodiode  es fotodiodo  en photodiode  
451 energia solar ca fotòlisi terme pral.n f ca fotodissociació sin. compl.n f fr photodissociation  fr photolyse  es fotodisociación  es fotólisis  en photodissociation  en photolysis  
452 energia solar ca fotoelectròlisi terme pral.n f fr photoélectrolyse  es fotoelectrólisis  en photoelectrolysis  
453 energia solar ca fotoelectroquímica terme pral.n f fr photoélectrochimie  es fotoelectroquímica  en photoelectrochemistry  
454 energia solar ca fotòmetre terme pral.n m fr photomètre  es fotómetro  en photometer  
455 energia solar ca fotoquímica terme pral.n f fr photochimie  es fotoquímica  en photochemistry  
456 energia solar ca fotoresistència terme pral.n f fr photorésistance  es fotorresistencia  en photoresistance  
457 energia solar ca fotoresistor terme pral.n m fr photorésisteur  es fotorresistor  en photoresistor  
458 energia solar ca fotosensibilitat terme pral.n f fr photosensibilité  es fotosensibilidad  en photosensitivity  
459 energia solar ca fotosensibilització terme pral.n f fr photosensibilisation  es fotosensibilización  en photosensitization  
460 energia solar ca fotosensibilitzador terme pral.n m fr photosensibilisateur  es fotosensibilizador  en photosensitizer  
461 energia solar ca fotosíntesi terme pral.n f fr photosynthèse  es fotosíntesis  en photosynthesis  
462 energia solar ca fotosíntesi artificial terme pral.n f fr photosynthèse artificielle  es fotosíntesis artificial  en artificial photosynthesis  
463 energia solar ca fracció buida terme pral.n f fr fraction vide  es fracción vacía  en void fraction  
464 energia solar ca insolació relativa terme pral.n f ca fracció d'insolació sin. compl.n f fr fraction d'ensoleillement  fr fraction d'insolation  es coeficiente de insolación  es fracción de insolación  en irradiance ratio  
465 energia solar ca fracció solar terme pral.n f fr fraction solaire  es fracción solar  en solar fraction  
466 energia solar ca freó terme pral.n m fr fréon  es freón  en freon  
467 energia solar ca freqüència terme pral.n f fr fréquence  es frecuencia  en frequency  
468 energia solar ca funció de distribució de Fermi-Dirac terme pral.n f fr fonction de distribution de Fermi-Dirac  es función de distribución de Fermi-Dirac  en Fermi-Dirac distribution function  
469 energia solar ca gasificació terme pral.n f fr gazéification  es gasificación  en gasification  
470 energia solar ca gasificació heliotèrmica terme pral.n f fr gazéification héliothermique  es gasificación heliotérmica  en solar-thermal gasification  
471 energia solar ca generació de portadors terme pral.n f fr génération de porteurs  es generación de portadores  en carrier generation  
472 energia solar ca globus solar terme pral.n m fr ballon solaire  es globo solar  en solar balloon  
473 energia solar ca gnòmon terme pral.n m fr gnomon  es gnomon  en gnomon  
474 energia solar ca gradient de salinitat terme pral.n m fr gradient de salinité  es gradiente de salinidad  en salinity gradient  
475 energia solar ca gradient tèrmic terme pral.n m fr gradient thermique  es gradiente térmico  en thermal gradient  
476 energia solar ca grau d'estanqueïtat terme pral.n m fr degré d'étanchéité  es grado de estanquidad  en sealing degree  
477 energia solar ca grau dia de calefacció terme pral.n m fr degré jour de chauffage  es grado día de calefacción  en heating degree-day  
478 energia solar ca grau dia de refrigeració terme pral.n m fr degré jour de refroidissement  es grado día de refrigeración  en cooling degree-day  
479 energia solar ca guany solar terme pral.n m fr apport solaire  fr gain solaire  es ganancia solar  en solar gain  
480 energia solar ca guany solar directe terme pral.n m fr apport solaire direct  es ganancia solar directa  en direct solar gain  
481 energia solar ca guany solar indirecte terme pral.n m fr apport solaire indirect  es ganancia solar indirecta  en indirect solar gain  
482 energia solar ca guany solar separat terme pral.n m fr apport solaire séparé  es ganancia solar separada  en isolated solar gain  
483 energia solar ca guany tèrmic terme pral.n m fr apport thermique  fr gain thermique  es ganancia térmica  en heat gain  
484 energia solar ca guany tèrmic intern terme pral.n m fr apport thermique interne  es ganancia térmica interna  en internal heat gain  
485 energia solar ca heliògraf terme pral.n m fr héliographe  es heliógrafo  en heliograph  en sunshine recorder  
486 energia solar ca heliòstat terme pral.n m fr héliostat  es helióstato  en heliostat  
487 energia solar ca heliotècnia terme pral.n f fr héliotechnique  fr technologie solaire  es heliotecnia  en heliotechnology  en solar technology  
488 energia solar ca heliotèrmia terme pral.n f fr héliothermie  fr héliothermique  es heliotermia  en heliothermics  en heliothermy  
489 energia solar ca hertz terme pral.n m fr hertz  es hertz  en hertz  sbl Hz  
490 energia solar ca heterojunció terme pral.n f fr hétérojonction  es heterounión  en heterojunction  
491 energia solar ca hivernacle terme pral.n m fr serre  es invernadero  en greenhouse  
492 energia solar ca hivernacle adossat terme pral.n m fr serre accolée  es invernadero adosado  en attached conservatory  
493 energia solar ca hivernacle integrat terme pral.n m fr serre intégrée  es invernadero integrado  en integrated conservatory  
494 energia solar ca hivernacle solar terme pral.n m fr serre solaire  es invernadero solar  en solar greenhouse  
495 energia solar ca hivernacle solar selectiu terme pral.n m fr serre solaire sélective  es invernadero solar selectivo  
496 energia solar ca homojunció terme pral.n f fr homojonction  es homounión  en homojunction  
497 energia solar ca hora solar de pic terme pral.n f fr heure solaire crête  es hora solar de pico  en peak solar hour  
498 energia solar ca humitat relativa terme pral.n f fr humidité relative  es humedad relativa  en relative humidity  
499 energia solar ca il·luminació terme pral.n f fr éclairement lumineux  es iluminación  en illuminance  en illumination  
500 energia solar ca impedància terme pral.n f fr impédance  es impedancia  en impedance  
501 energia solar ca impuresa terme pral.n f fr impureté  es impureza  en impurity  
502 energia solar ca índex de concentració geomètrica terme pral.n m fr rapport de concentration géométrique  es relación geométrica de concentración  en geometric concentration ratio  
503 energia solar ca índex de concentració real terme pral.n m fr rapport de concentration réel  es relación de concentración real  en actual concentration ratio  
504 energia solar ca índex de refracció terme pral.n m fr indice de réfraction  es índice de refracción  en refraction index  
505 energia solar ca inèrcia tèrmica terme pral.n f fr inertie thermique  es inercia térmica  en thermal inertia  
506 energia solar ca infiltració d'aire terme pral.n f fr infiltration d'air  es infiltración de aire  en air infiltration  
507 energia solar ca insolació terme pral.n f ca insolació absoluta sin. compl.n f fr insolation  es insolación  en insolation  
508 energia solar ca intensitat de corrent terme pral.n f fr intensité du courant  es intensidad de corriente  en intensity of current  
509 energia solar ca intensitat energètica terme pral.n f ca intensitat radiant sin. compl.n f fr intensité de rayonnement  es intensidad de radiación  es intensidad energética  en radiant intensity  
510 energia solar ca intensitat lluminosa terme pral.n f fr intensité lumineuse  es intensidad luminosa  en luminous intensity  
511 energia solar ca intercanviador de calor de camisa terme pral.n m fr échangeur de chaleur de chemise  es intercambiador de calor de camisa  en double-sleeved heat exchanger  
512 energia solar ca intercanviador de calor de plaques terme pral.n m fr échangeur de chaleur à plaques  es intercambiador de calor de placas  en plate heat exchanger  
513 energia solar ca intercanviador de calor de serpentí terme pral.n m fr échangeur de chaleur à serpentin  es intercambiador de calor de serpentín  en coil heat exchanger  
514 energia solar ca intercanviador de calor rotatiu terme pral.n m fr échangeur de chaleur rotatif  es intercambiador de calor rotatorio  en rotary heat exchanger  
515 energia solar ca inversió tèrmica terme pral.n f fr inversion thermique  es inversión térmica  en temperature inversion  en thermal inversion  
516 energia solar ca irradiació terme pral.n f fr irradiation  es irradiación  en irradiation  
517 energia solar ca irradiància terme pral.n f fr éclairement énergétique  fr irradiance  es irradiancia  en irradiance  en radiant flux density  
518 energia solar ca isohèlia terme pral.n f fr isohèle  es isohelia  en isohel  
519 energia solar ca isoterm -a terme pral.adj ca isotèrmic -a sin. compl.adj fr isotherme  es isotérmico -ca  es isotermo -ma  en isotherm  en isothermal  
520 energia solar ca isoterma terme pral.n f fr isotherme  es isoterma  en isotherm  
521 energia solar ca ortus terme pral.n m ca ixent sin. compl.n m fr lever  es orto  en sunrise  
522 energia solar ca jaç de còdols terme pral.n m fr lit de galets  fr lit de roches  es lecho de grava  en pebble bed  en rock bed  en rock storage bin  
523 energia solar ca joule terme pral.n m fr joule  es joule  en joule  sbl J  
524 energia solar ca junció terme pral.n f ca unió sin. compl.n f fr jonction  es unión  en junction  
525 energia solar ca junció de barrera Schottky terme pral.n f fr jonction de barrière Schottky  es unión de barrera Schottky  en Schottky barrier junction  
526 energia solar ca junció pn terme pral.n f fr jonction p-n  es unión p-n  en p-n jonction  
527 energia solar ca langley terme pral.n m fr langley  es langley  en langley  sbl ly  
528 energia solar ca latitud terme pral.n f fr latitude  es latitud  en latitude  
529 energia solar ca lent terme pral.n f fr lentille  es lente  en lens  
530 energia solar ca lent de Fresnel terme pral.n f fr lentille de Fresnel  es lente de Fresnel  en Fresnel lens  
531 energia solar ca línia d'ombra terme pral.n f fr ligne d'ombre  es línea de sombra  en shadow line  
532 energia solar ca llaç convectiu terme pral.n m fr boucle convective  es bucle convectivo  en convective loop  
533 energia solar ca llei de Stefan-Boltzmann terme pral.n f fr loi de Stefan-Boltzmann  es ley de Stefan-Boltzmann  en Stefan-Boltzmann law  
534 energia solar ca llesca de silici terme pral.n f fr plaque de silicium  es oblea de silicio  en silicon slice  
535 energia solar ca lluerna terme pral.n f fr lucarne  es lucernario  en skylight  
536 energia solar ca lluerna de dent de serra terme pral.n f es lucernario en diente de sierra  en saw-toothed skylight  
537 energia solar ca lluerna reflectora terme pral.n f fr lucarne réfléchissante  es lucernario reflector  en reflective skylight  
538 energia solar ca llum terme pral.n f fr lumière  es luz  en light  
539 energia solar ca llum solar estàndard terme pral.n f fr lumière solaire standard  es luz solar estándar  en standard solar light  
540 energia solar ca longitud terme pral.n f fr longitude  es longitud  en longitude  
541 energia solar ca longitud d'ona terme pral.n f fr longueur d'onde  es longitud de onda  en wave length  
542 energia solar ca longitud de difusió terme pral.n f fr longueur de diffusion  es longitud de difusión  en diffusion length  
543 energia solar ca lumen terme pral.n m fr lumen  es lumen  en lumen  sbl lm  
544 energia solar ca luminància terme pral.n f fr luminance  es luminancia  en luminance  
545 energia solar ca radiància terme pral.n f ca luminància energètica sin. compl.n f fr luminance énergétique  fr radiance  es luminancia energética  es radiancia  en radiance  
546 energia solar ca lux terme pral.n m fr lux  es lux  en lux  sbl lx  
547 energia solar ca luxímetre terme pral.n m fr luxmètre  es luxómetro  en luxmeter  
548 energia solar ca massa d'aire terme pral.n f ca MA siglan f fr masse d'air  fr AM  es masa de aire  es AM  en air mass  en AM  
549 energia solar ca massa d'aire 0 terme pral.n f ca MA 0 siglan f fr masse d'air 0  fr AM 0  es masa de aire 0  es AM 0  en air mass 0  en AM 0  
550 energia solar ca massa d'aire 1 terme pral.n f ca MA 1 siglan f fr masse d'air 1  fr AM 1  es masa de aire 1  es AM 1  en air mass 1  en AM 1  
551 energia solar ca massa d'aire 1,5 terme pral.n f ca MA 1,5 siglan f fr masse d'air 1,5  fr AM 1,5  es masa de aire 1,5  es AM 1,5  en air mass 1,5  en AM 1,5  
552 energia solar ca manta tèrmica terme pral.n f fr couverture thermique  es manta térmica  en thermal blanket  
553 energia solar ca mapa de radiació solar terme pral.n m fr carte de radiation solaire  es mapa de radiación solar  en solar radiation map  
554 energia solar ca massa tèrmica terme pral.n f fr masse thermique  es masa térmica  en thermal mass  
555 energia solar ca membrana fotosensible terme pral.n f fr membrane photosensible  es membrana fotosensible  en photosensitive membrane  
556 energia solar ca mescla eutèctica terme pral.n f fr mélange eutectique  es mezcla eutéctica  en eutectic mixture  
557 energia solar ca metal·lització terme pral.n f fr métallisation  es metalización  en metalization  en metallization  
558 energia solar ca mètode de Czochralski terme pral.n m fr méthode de Czochralski  es método de Czochralski  en Czochralski method  
559 energia solar ca migdia terme pral.n m fr midi  es mediodía  en noon  
560 energia solar ca mirall terme pral.n m fr miroir  es espejo  en mirror  
561 energia solar ca mirall fosc terme pral.n m fr miroir noir  es espejo negro  en dark mirror  
562 energia solar ca mirall tèrmic terme pral.n m fr miroir thermique  es espejo térmico  en heat mirror  
563 energia solar ca monocromàtic -a terme pral.adj fr monochromatique  es monocromático -ca  en monochromatic  
564 energia solar ca motor tèrmic terme pral.n m fr machine thermique  fr moteur thermique  es motor térmico  en heat engine  en thermal machine  
565 energia solar ca moviment aparent del sol terme pral.n m fr mouvement apparent du soleil  es movimiento aparente del sol  en apparent movement of the sun  
566 energia solar ca moviment azimutal terme pral.n m fr mouvement azimutal  es movimiento acimutal  en azimuthal drive  
567 energia solar ca moviment d'altura terme pral.n m fr mouvement de hauteur  es movimiento de altura  en altitude drive  
568 energia solar ca mur activat terme pral.n m fr mur activé  fr mur radiant  es muro activado  en radiant wall  
569 energia solar ca mur d'aigua terme pral.n m fr mur d'eau  es pared de agua  en water wall  
570 energia solar ca mur solar terme pral.n m ca mur d'emmagatzematge tèrmic sin. compl.n m fr mur accumulateur de chaleur  fr mur solaire passif  es muro acumulador  en heat storage wall  en passive solar wall  
571 energia solar ca mur hivernacle terme pral.n m fr mur serre  es muro invernadero  en greenhouse wall  
572 energia solar ca mur Trombe terme pral.n m fr mur Trombe  fr mur Trombe-Michel  es muro Trombe  en Trombe wall  en Trombe-Michel wall  
573 energia solar ca nadir terme pral.n m fr nadir  es nadir  en nadir  
574 energia solar ca nebulositat terme pral.n f fr nébulosité  es nebulosidad  en cloud cover level  en cloudiness  
575 energia solar ca nit terme pral.n m fr nit  es nit  en nit  sbl nt  
576 energia solar ca nivell d'energia terme pral.n m fr niveau d'énergie  es nivel de energía  en energy level  
577 energia solar ca nivell de Fermi terme pral.n m fr niveau de Fermi  es nivel de Fermi  en Fermi level  
578 energia solar ca nomograma bioclimàtic terme pral.n m fr nomogramme bioclimatique  es diagrama del bienestar  es nomograma bioclimático  en bioclimatic nomogram  en comfort chart  
579 energia solar ca nord terme pral.n m fr nord  es norte  en north  
580 energia solar ca nord geogràfic terme pral.n m fr nord géographique  es norte geográfico  en true north  
581 energia solar ca nord magnètic terme pral.n m fr nord magnétique  es norte magnético  en magnetic north  
582 energia solar ca obliqüitat de l'eclíptica terme pral.n f fr obliquité de l'écliptique  es oblicuidad de la eclíptica  en obliquity of the ecliptic  
583 energia solar ca obstrucció solar terme pral.n f fr obstruction solaire  es obstrucción solar  en solar obstruction  
584 energia solar ca ocàs terme pral.n m fr coucher  fr déclin  es ocaso  en setting  en sunset  
585 energia solar ca oest terme pral.n m ca occident sin. compl.n m ca ponent sin. compl.n m fr occident  fr ouest  fr ponant  es occidente  es oeste  es poniente  en occident  en west  
586 energia solar ca ohm terme pral.n m fr ohm  es ohm  en ohm  sbl W  
587 energia solar ca ona terme pral.n f fr onde  es onda  en wave  
588 energia solar ca ona electromagnètica terme pral.n f fr onde électromagnétique  es onda electromagnética  en electromagnetic wave  
589 energia solar ca ona tèrmica terme pral.n f fr onde thermique  es onda térmica  en thermal pulse  
590 energia solar ca ondulador terme pral.n m fr onduleur  es ondulador  en inverter  
591 energia solar ca opac -a terme pral.adj fr opaque  es opaco -ca  en opaque  
592 energia solar ca opacitat terme pral.n f fr opacité  es opacidad  en opacity  
593 energia solar ca orientació terme pral.n f fr orientation  es orientación  en orientation  
594 energia solar ca oxidació terme pral.n f fr oxydation  es oxidación  en oxidation  
595 energia solar ca oxidació-reducció terme pral.n f fr réaction d'oxydoréduction  es reacción de oxidación-reducción  en redox reaction  
596 energia solar ca pantalla tèrmica terme pral.n f fr écran thermique  es pantalla térmica  en thermal screen  
597 energia solar ca parell electró-forat terme pral.n m fr pair électon-trou  es par electrón-hueco  en electron-hole pair  
598 energia solar ca parell termoelèctric terme pral.n m ca termoparell sin. compl.n m fr couple thermoélectrique  fr thermocouple  es par termoeléctrico  es termopar  en thermocouple  en thermoelectric pair  
599 energia solar ca passiu -iva terme pral.adj fr passif -ive  es pasivo -va  en passive  
600 energia solar ca pèrdua de càrrega terme pral.n f fr perte de charge  es pérdida de carga  en pressure drop  
601 energia solar ca pèrdua tèrmica terme pral.n f fr perte thermique  es pérdida térmica  en heat loss  en thermal loss  
602 energia solar ca periheli terme pral.n m fr périhélie  es perihelio  en perihelion  
603 energia solar ca persiana terme pral.n f fr persienne  es persiana  en louver  
604 energia solar ca persiana autoregulable terme pral.n f es persiana autoregulable  en skylid  
605 energia solar ca pila termoelèctrica terme pral.n f ca termopila sin. compl.n f fr pile thermoélectrique  fr thermopile  es pila termoeléctrica  es termopila  en thermopile  
606 energia solar ca pintura selectiva terme pral.n f fr peinture sélective  es pintura selectiva  en selective paint  
607 energia solar ca piranòmetre terme pral.n m ca solarímetre sin. compl.n m fr pyranomètre  fr solarimètre  es piranómetro  es solarímetro  en pyranometer  en solarimeter  
608 energia solar ca piranòmetre esfèric terme pral.n m fr pyranomètre sphérique  es piranómetro esférico  en spherical pyranometer  
609 energia solar ca piranòmetre net terme pral.n m fr pyranomètre net  es piranómetro de radiación neta  en net pyranometer  
610 energia solar ca pirogeòmetre terme pral.n m fr pyrgéomètre  es pirgeómetro  en pyrgeometer  
611 energia solar ca piroheliòmetre terme pral.n m fr pyrhéliomètre  es pirheliómetro  en pyrheliometer  
612 energia solar ca piroradiòmetre terme pral.n m fr pyrradiomètre  es pirradiómetro  en pyrradiometer  
613 energia solar ca placa fotovoltaica concentradora terme pral.n f fr module photovoltaïque concentrateur  es panel fotovoltaico concentrador  en concentrator photovoltaic module  
614 energia solar ca plafó radiant terme pral.n m fr panneau radiant  es panel radiante  en radiant panel  
615 energia solar ca plènum terme pral.n m fr plenum  es pleno  en plenum  
616 energia solar ca pol celest terme pral.n m fr pôle céleste  es polo celeste  en celestial pole  
617 energia solar ca pont tèrmic terme pral.n m fr pont thermique  es puente térmico  en heat bridge  en heat channel  en thermal bridge  
618 energia solar ca portador terme pral.n m fr porteur  es portador  en carrier  
619 energia solar ca portador majoritari terme pral.n m fr porteur majoritaire  es portador mayoritario  en majority carrier  
620 energia solar ca portador minoritari terme pral.n m fr porteur minoritaire  es portador minoritario  en minority carrier  
621 energia solar ca potència terme pral.n f fr puissance  es potencia  en power  
622 energia solar ca potència calorífica terme pral.n f fr pouvoir calorifique  es potencia calorífica  en calorific power  en calorific value  en heating power  
623 energia solar ca potència de pic terme pral.n f fr puissance de crête  fr puissance-crête  es potencia de cresta  es potencia de pico  en peak power  
624 energia solar ca potència elèctrica terme pral.n f fr puissance électrique  es potencia eléctrica  en electric power  
625 energia solar ca preescalfament solar terme pral.n m fr préchauffage solaire  es precalefacción solar  es precalentamiento solar  en solar preheating  
626 energia solar ca pressió fotònica terme pral.n f fr pression photonique  es presión fotónica  en photonic pressure  
627 energia solar ca profunditat de descàrrega terme pral.n f fr profondeur de décharge  es profundidad de descarga  en depth of discharge  
628 energia solar ca propulsió fotònica terme pral.n f fr propulsion photonique  es propulsión fotónica  en photonic propulsion  
629 energia solar ca punt eutèctic terme pral.n m fr point eutectique  es punto eutéctico  en eutectic point  
630 energia solar ca radiació terme pral.n f fr radiation  fr rayonnement  es radiación  en radiation  
631 energia solar ca radiació atmosfèrica terme pral.n f fr rayonnement atmosphérique  es radiación atmosférica  en atmospheric radiation  en sky radiation  
632 energia solar ca radiació contrària terme pral.n f fr rayonnement contraire  es radiación contraria  en atmospheric downward radiation  
633 energia solar ca radiació d'ona curta terme pral.n f fr rayonnement d'onde courte  es radiación de onda corta  en shortwave radiation  
634 energia solar ca radiació d'ona llarga terme pral.n f fr rayonnement d'onde longue  es radiación de onda larga  en long-wave radiation  
635 energia solar ca radiació del cos negre terme pral.n f fr rayonnement du corps noir  es radiación del cuerpo negro  en blackbody radiation  
636 energia solar ca radiació difusa terme pral.n f fr rayonnement diffus  es radiación difusa  en diffuse radiation  
637 energia solar ca radiació difusa en cel blau terme pral.n f fr rayonnement diffus par ciel bleu  es radiación difusa en cielo azul  en blue sky diffuse radiation  
638 energia solar ca radiació directa terme pral.n f fr rayonnement direct  es radiación directa  en direct radiation  
639 energia solar ca radiació electromagnètica terme pral.n f fr rayonnement électromagnétique  es radiación electromagnética  en electromagnetic radiation  
640 energia solar ca radiació extraterrestre terme pral.n f fr rayonnement extraterrestre  es radiación extraterrestre  en extra-terrestrial radiation  
641 energia solar ca radiació incident terme pral.n f fr rayonnement incident  es radiación incidente  en incident radiation  
642 energia solar ca radiació infraroja terme pral.n f fr rayonnement infrarouge  es radiación infrarroja  en infrared radiation  
643 energia solar ca radiació infraroja llunyana terme pral.n f fr rayonnement infrarouge lointain  es radiación infrarroja lejana  en distant infrared radiation  
644 energia solar ca radiació infraroja mitjana terme pral.n f fr rayonnement infrarouge moyen  es radiación infrarroja media  en middle infrared radiation  
645 energia solar ca radiació infraroja pròxima terme pral.n f fr rayonnement infrarouge proche  es radiación infrarroja próxima  en near infrared radiation  
646 energia solar ca radiació llindar terme pral.n f fr rayonnement seuil  es radiación umbral  en threshold radiation  
647 energia solar ca radiació nocturna terme pral.n f fr rayonnement nocturne  es radiación nocturna  en nocturnal radiation  
648 energia solar ca radiació normal terme pral.n f fr rayonnement normal  es radiación normal  en normal radiation  
649 energia solar ca radiació reflectida terme pral.n f fr rayonnement réfléchi  es radiación reflejada  en reflected radiation  
650 energia solar ca radiació refractada terme pral.n f fr rayonnement réfracté  es radiación refractada  en refracted radiation  
651 energia solar ca radiació solar terme pral.n f fr rayonnement solaire  es radiación solar  en solar radiation  
652 energia solar ca radiació solar global terme pral.n f fr rayonnement solaire global  es radiación solar global  en global solar radiation  en total solar radiation  
653 energia solar ca radiació solar instantània terme pral.n f fr rayonnement solaire instantané  es radiación solar instantánea  en instantaneous solar radiation  
654 energia solar ca radiació solar mal dirigida terme pral.n f fr rayonnement solaire mal dirigé  es radiación solar mal orientada  en misdirected solar radiation  
655 energia solar ca radiació solar mitjana terme pral.n f fr rayonnement solaire moyen  es radiación solar media  en mean solar radiation  
656 energia solar ca radiació tèrmica terme pral.n f fr rayonnement thermique  es radiación térmica  en thermal radiation  
657 energia solar ca radiació terrestre terme pral.n f fr rayonnement terrestre  es radiación terrestre  en terrestrial radiation  
658 energia solar ca radiació ultraviolada terme pral.n f fr rayonnement ultraviolet  es radiación ultravioleta  en ultraviolet radiation  
659 energia solar ca radiació ultraviolada llunyana terme pral.n f fr rayonnement ultraviolet lointain  es radiación ultravioleta lejana  en distant ultraviolet radiation  
660 energia solar ca radiació ultraviolada mitjana terme pral.n f fr rayonnement ultraviolet moyen  es radiación ultravioleta media  
661 energia solar ca radiació ultraviolada pròxima terme pral.n f fr rayonnement ultraviolet proche  es radiación ultravioleta próxima  en near ultraviolet radiation  
662 energia solar ca radiació visible terme pral.n f fr rayonnement visible  es radiación visible  en visible radiation  
663 energia solar ca radiador terme pral.n m fr radiateur  es radiador  en radiator  
664 energia solar ca radiant terme pral.adj fr radiant -ante  es radiante  en radiant  
665 energia solar ca radiant terme pral.n m fr radian  es radián  en radian  sbl rad  
666 energia solar ca radiòmetre terme pral.n m fr radiomètre  es radiómetro  en radiometer  
667 energia solar ca raig terme pral.n m fr rayon  es rayo  en ray  
668 energia solar ca raig convergent terme pral.n m fr rayon convergent  es rayo convergente  en converging ray  
669 energia solar ca raig emergent terme pral.n m fr rayon émergent  es rayo emergente  en emergent ray  
670 energia solar ca raig incident terme pral.n m fr rayon incident  es rayo incidente  en incident ray  
671 energia solar ca raig reflectit terme pral.n m fr rayon réflechi  es rayo reflejado  en reflected ray  
672 energia solar ca raig refractat terme pral.n m fr rayon réfracté  es rayo refractado  en refracted ray  
673 energia solar ca raig solar primari terme pral.n m fr rayon solaire primaire  es rayo solar primario  en primary solar ray  
674 energia solar ca reacció endotèrmica terme pral.n f fr réaction endothermique  es reacción endotérmica  en endothermic reaction  
675 energia solar ca reacció exotèrmica terme pral.n f fr réaction exothermique  es reacción exotérmica  en exothermic reaction  
676 energia solar ca reacció fotoquímica terme pral.n f fr réaction photochimique  es reacción fotoquímica  en photochemical reaction  
677 energia solar ca reacció fotoquímica redox terme pral.n f fr réaction photoredox  es reacción fotoquímica redox  en photochemical redox reaction  en photoredox reaction  
678 energia solar ca reactivitat terme pral.n f fr réactivité  es reactividad  en reactivity  
679 energia solar ca reactor solar fotoquímic terme pral.n m fr réacteur solaire photochimique  es reactor solar fotoquímico  en solar photochemical reactor  
680 energia solar ca receptor terme pral.n m fr récepteur  es receptor  en receiver  
681 energia solar ca receptor central terme pral.n m fr récepteur centrale  fr récepteur centralisé  es receptor central  en central receiver  
682 energia solar ca receptor distribuït terme pral.n m fr récepteur distribué  es receptor distribuido  en distributed receiver  
683 energia solar ca receptor lineal terme pral.n m fr récepteur linéal  es receptor lineal  en line focus receiver  
684 energia solar ca receptor puntual terme pral.n m fr récepteur ponctuel  es receptor puntual  en point focus receiver  
685 energia solar ca recombinació terme pral.n f fr recombinaison  es recombinación  en recombination  
686 energia solar ca redox terme pral.adj fr redox  es redox  en redox  
687 energia solar ca reducció terme pral.n f fr réduction  es reducción  en reduction  
688 energia solar ca reflectància monocromàtica terme pral.n f fr réflectance monochromatique  es reflectancia monocromática  en monochromatic reflectance  
689 energia solar ca reflectivitat terme pral.n f fr réflectivité  es reflectividad  en reflectivity  
690 energia solar ca reflectòmetre terme pral.n m fr réflectomètre  es reflectómetro  en reflectometer  
691 energia solar ca reflector terme pral.n m fr réflecteur  es reflector  en reflector  
692 energia solar ca reflector -a terme pral.adj fr réfléchissant -ante  es reflector -ra  en reflecting  en reflector  
693 energia solar ca reflector blanc terme pral.n m fr réflecteur blanc  es reflector blanco  en white reflector  
694 energia solar ca reflector de Fresnel terme pral.n m fr réflecteur de Fresnel  es reflector de Fresnel  en Fresnel reflector  
695 energia solar ca reflector selectiu terme pral.n m fr réflecteur sélectif  es reflector selectivo  en selective reflector  
696 energia solar ca reflexió terme pral.n f fr réflexion  es reflexión  en reflection  
697 energia solar ca reflexió difusa terme pral.n f fr réflexion diffuse  es reflexión difusa  en diffuse reflection  
698 energia solar ca reflexió especular terme pral.n f fr réflexion spéculaire  es reflexión especular  en specular reflection  
699 energia solar ca reflexió mixta terme pral.n f fr réflexion mixte  es reflexión mixta  en mixed reflection  
700 energia solar ca refracció terme pral.n f fr réfraction  es refracción  en refraction  
701 energia solar ca refractiu -iva terme pral.adj ca refringent sin. compl.adj fr refracteur -trice  fr réfringent -ente  es refractante  es refractivo -va  es refringente  en refractive  en refringent  
702 energia solar ca refractivitat terme pral.n f fr réfractivité  es refractividad  en refractivity  
703 energia solar ca refractòmetre terme pral.n m fr réfractomètre  es refractómetro  en refractometer  
704 energia solar ca refractor terme pral.n m fr réfracteur  es refractor  en refractor  
705 energia solar ca refrigeració directa terme pral.n f fr refroidissement direct  es refrigeración directa  en direct cooling  
706 energia solar ca refrigeració indirecta terme pral.n f fr refroidissement indirect  es refrigeración indirecta  en indirect cooling  
707 energia solar ca refrigeració passiva terme pral.n f ca refrigeració natural sin. compl.n f fr refroidissement naturel  fr refroidissement passif  es refrigeración natural  es refrigeración pasiva  en natural cooling  en passive cooling  
708 energia solar ca refrigeració per absorció terme pral.n f fr refroidissement par absorption  es refrigeración por absorción  en absorption cooling  
709 energia solar ca refrigeració per adsorció terme pral.n f fr refroidissement par adsorption  es refrigeración por adsorción  en adsorption cooling  
710 energia solar ca refrigeració per compressió de vapor terme pral.n f fr refroidissement par compression de vapeur  es refrigeración por compresión de vapor  en vapour compression cooling  
711 energia solar ca refrigeració per dessecació terme pral.n f fr refroidissement par dessiccation  es refrigeración por desecación  en desiccant cooling  
712 energia solar ca refrigeració per evaporació terme pral.n f fr refroidissement par évaporation  es refrigeración por evaporación  en evaporative cooling  
713 energia solar ca refrigeració per radiació nocturna terme pral.n f ca refrigeració radiant sin. compl.n f fr refroidissement par radiation  fr refroidissement par rayonnement nocturne  es refrigeración radiante  en night radiation cooling  en night-sky cooling  en nocturnal cooling  
714 energia solar ca refrigeració separada terme pral.n f fr refroidissement séparé  es refrigeración separada  en detached cooling  
715 energia solar ca refrigeració solar terme pral.n f fr réfrigération solaire  fr refroidissement solaire  es refrigeración solar  en solar cooling  
716 energia solar ca refrigerador solar terme pral.n m fr réfrigérateur solaire  es refrigerador solar  en solar refrigerator  
717 energia solar ca refrigerant terme pral.adj fr réfrigérant -ante  es refrigerante  en refrigerant  
718 energia solar ca regulador solar terme pral.n m fr régulateur solaire  es regulador solar  en solar regulator  
719 energia solar ca reixa terme pral.n f fr grille  es rejilla  en grid  
720 energia solar ca rellotge de sol terme pral.n m fr cadran solaire  es reloj de sol  en sundial  
721 energia solar ca reradiació terme pral.n f fr reradiation  es rerradiación  en reradiation  
722 energia solar ca reserva tèrmica terme pral.n f fr réservoir thermique  es reserva térmica  en thermal reserve  
723 energia solar ca resistència de càrrega terme pral.n f fr résistance de charge  es resistencia de carga  en load resistance  
724 energia solar ca resistència efectiva terme pral.n f fr résistance effective  es resistencia efectiva  en effective resistance  
725 energia solar ca resistència elèctrica terme pral.n f fr résistance électrique  es resistencia eléctrica  en electric resistance  
726 energia solar ca resistència en paral·lel terme pral.n f fr résistance shunt  es resistencia en paralelo  en shunt resistance  
727 energia solar ca resistència en sèrie terme pral.n f fr résistance en série  es resistencia en serie  en series resistance  
728 energia solar ca resistivitat elèctrica terme pral.n f ca resistència específica sin. compl.n f fr résistivité électrique  es resistencia específica  es resistividad eléctrica  en electric resistivity  en specific resistance  
729 energia solar ca resistència tèrmica terme pral.n f fr résistance thermique  es resistencia térmica  en thermal resistance  
730 energia solar ca resistiu -iva terme pral.adj fr résistif -ive  es resistivo -va  en resistive  
731 energia solar ca resistivitat tèrmica terme pral.n f fr résistivité thermique  es resistividad térmica  en thermal resistivity  
732 energia solar ca resposta espectral terme pral.n f fr réponse spectrale  es respuesta espectral  en spectral response  
733 energia solar ca ressol terme pral.n m es resol  
734 energia solar ca retard tèrmic terme pral.n m fr déphasage thermique  es demora térmica  en thermal lag  
735 energia solar ca retroinstal·lació terme pral.n f fr installation après coup  fr rattrapage  es modificación retroactiva  es retroinstalación  en retrofit  en retrofitting  
736 energia solar ca ruptura terme pral.n f fr claquage  fr rupture  es ruptura  en breakdown  
737 energia solar ca sal fosa terme pral.n f ca sal termòfora sin. compl.n f fr sel fondu  es sal fundida  en fused salt  en heat transfer salt  en molten salt  
738 energia solar ca sal hidratada terme pral.n f fr sel hidraté  es sal hidratada  en salt hydrates  
739 energia solar ca salt tèrmic terme pral.n m fr saut thermique  es salto térmico  en thermal difference  
740 energia solar ca saturació terme pral.n f fr saturation  es saturación  en saturation  
741 energia solar ca seguidor solar terme pral.n m fr orienteur solaire  es seguidor solar  en sun tracker  
742 energia solar ca seguidor solar d'un eix terme pral.n m fr orienteur solaire d'un axe  es seguidor solar de un eje  en one-axis tracker  
743 energia solar ca seguidor solar de dos eixos terme pral.n m fr orienteur solaire de deux axes  es seguidor solar de dos ejes  en two-axis tracker  
744 energia solar ca semiconductor terme pral.n m fr semiconducteur  es semiconductor  en semiconductor  
745 energia solar ca semiconductor extrínsec terme pral.n m fr semiconducteur extrinsèque  es semiconductor extrínseco  en extrinsic semiconductor  
746 energia solar ca semiconductor intrínsec terme pral.n m fr semiconducteur intrinsèque  es semiconductor intrínseco  en intrinsic semiconductor  
747 energia solar ca semiconductor n terme pral.n m fr semiconducteur de type n  es semiconductor tipo n  en n-type semiconductor  
748 energia solar ca semiconductor p terme pral.n m fr semiconducteur de type p  es semiconductor tipo p  en p-type semiconductor  
749 energia solar ca sensor terme pral.n m fr capteur  es sensor  en sensor  
750 energia solar ca servitud solar terme pral.n f fr servitude d'ensoleillement  es servidumbre solar  
751 energia solar ca siemens terme pral.n m fr siemens  es siemens  en siemens  sbl S  
752 energia solar ca silici terme pral.n m fr silicium  es silicio  en silicon  
753 energia solar ca silici amorf terme pral.n m fr silicium amorphe  es silicio amorfo  en amorphous silicon  
754 energia solar ca silici monocristal·lí terme pral.n m fr silicium monocristallin  es silicio monocristalino  en single-crystal silicon  
755 energia solar ca silici policristal·lí terme pral.n m fr silicium polycristallin  es silicio policristalino  en polycrystalline silicon  
756 energia solar ca simulador solar terme pral.n m fr simulateur solaire  fr soleil artificial  es simulador solar  en artificial sun  en solar simulator  
757 energia solar ca sistema d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n m ca sistema d'acumulació de calor sin. compl.n m fr système de stockage thermique  es sistema de almacenamiento térmico  en heat storage system  
758 energia solar ca sistema d'ombreig terme pral.n m fr système d'ombrage  es sistema de sombreado  en shadowing system  
759 energia solar ca sistema de boletes aïllants terme pral.n m fr système à billes isolantes  es muro de granos  en beadwall-system  
760 energia solar ca sistema de captació solar terme pral.n m fr système de captation solaire  es sistema de captación solar  en solar collection system  
761 energia solar ca sistema de control terme pral.n m fr système de commande  es sistema de control  en control system  
762 energia solar ca sistema de distribució de calor terme pral.n m fr système de distribution de chaleur  es sistema de distribución de calor  en heat distribution system  
763 energia solar ca sistema de seguiment solar terme pral.n m fr système de pointage  fr système de poursuite solaire  fr système de suivi du soleil  es sistema de seguimiento solar  en orienting system  en pointing system  en sun tracking system  
764 energia solar ca sistema solar actiu terme pral.n m fr système solaire actif  fr système solaire mécanisé  es sistema solar activo  en active solar system  
765 energia solar ca sistema solar passiu terme pral.n m fr système solaire naturel  fr système solaire passif  es sistema solar pasivo  en passive solar system  
766 energia solar ca sistema solar semipassiu terme pral.n m fr système solaire semi-passif  es sistema solar semipasivo  en active-passive hybrid solar system  
767 energia solar ca sobreescalfament terme pral.n m fr surchauffage  es recalentamiento  es sobrecalentamiento  en overheating  
768 energia solar ca sol terme pral.n m fr soleil  es sol  en sun  
769 energia solar ca sol fictici terme pral.n m es sol ficticio  
770 energia solar ca sol mitjà terme pral.n m fr soleil moyen  es sol medio  en mean sun  
771 energia solar ca sol nominal terme pral.n m fr soleil nominal  es sol nominal  en nominal sun  
772 energia solar ca terra tèrmic terme pral.n m ca sòl radiant sin. compl.n m fr sol radiant  es suelo radiante  es suelo térmico  en radiant floor  
773 energia solar ca sol veritable terme pral.n m fr soleil vrai  es sol verdadero  en true sun  
774 energia solar ca solana terme pral.n f ca solà sin. compl.n m fr adret  es solana  en suntrap  
775 energia solar ca solà -ana terme pral.adj fr ensoleillé -ée  es soleado -da  en sunny  
776 energia solar ca solariscopi terme pral.n m es solariscopio  en heliodon  
777 energia solar ca solera tèrmica terme pral.n f fr dalle thermique  es solera térmica  en thermal slab floor  
778 energia solar ca solstici terme pral.n m fr solstice  es solsticio  en solstice  
779 energia solar ca solució terme pral.n f fr solution  es solución  en solution  
780 energia solar ca solut terme pral.n m fr soluté  es soluto  en solute  
781 energia solar ca sud terme pral.n m fr sud  es sur  en south  
782 energia solar ca superfície d'ona terme pral.n f fr surface d'onde  es superficie de onda  en wave surface  
783 energia solar ca superfície selectiva terme pral.n f fr couche sélective  fr revêtement sélectif  fr surface sélective  es superficie selectiva  en selective coating  en selective surface  
784 energia solar ca tàndem absorbidor-reflector terme pral.n m fr tandem absorbeur-réflecteur  es tándem absorbedor-reflector  en absorber-reflector tandem  
785 energia solar ca taula solar terme pral.n f fr table solaire  es tabla solar  en solar table  
786 energia solar ca taxa de renovació d'aire terme pral.n f fr taux de renouvellement de l'air  es cambio de aire  en air change  
787 energia solar ca temperatura d'imposició terme pral.n f fr température de consigne  es temperatura de imposición  en set point temperature  
788 energia solar ca temperatura de confort terme pral.n f fr température de confort  es temperatura de confort  en comfort temperature  
789 energia solar ca temperatura de disseny terme pral.n f fr température de calcul  es temperatura de diseño  en design temperature  
790 energia solar ca temperatura del cel terme pral.n f fr température de la voûte céleste  es temperatura de radiación del cielo  en sky temperature  
791 energia solar ca temperatura efectiva terme pral.n f fr température effective  es temperatura efectiva  en effective temperature  
792 energia solar ca temperatura radiant terme pral.n f fr température radiante  es temperatura radiante  en radiant temperature  
793 energia solar ca temperatura sol-aire terme pral.n f fr température sol-aire  es temperatura sol-aire  en sol-air temperature  
794 energia solar ca temps de desfasament de l'ona tèrmica terme pral.n m fr déphasage de l'onde thermique  es tiempo de desfase de la onda térmica  
795 energia solar ca temps sideral terme pral.n m fr temps sidéral  es tiempo sidéreo  en star time  
796 energia solar ca temps solar veritable terme pral.n m ca temps solar aparent sin. compl.n m fr temps solaire vrai  es tiempo solar aparente  es tiempo solar verdadero  en apparent solar time  
797 energia solar ca temps solar mitjà terme pral.n m fr temps solaire moyen  es tiempo solar medio  en mean solar time  
798 energia solar ca tensió de circuit obert terme pral.n f fr tension à circuit ouvert  es tensión de circuito abierto  en open-circuit voltage  
799 energia solar ca tensió de circuit obert terme pral.n f fr tension à circuit ouvert  es tensión de circuito abierto  en no-load voltage  en open-circuit voltage  
800 energia solar ca tensió de Zener terme pral.n f ca tensió de ruptura sin. compl.n f fr tension de rupture  fr tension de Zener  es tensión de ruptura  es tensión de Zener  en breakdown voltage  en Zener voltage  
801 energia solar ca tensió de Seebeck terme pral.n f fr tension de Seebeck  es tensión de Seebeck  en Seebeck voltage  
802 energia solar ca terbolesa terme pral.n f fr trouble  es turbidez  es turbiedad  en turbidity  
803 energia solar ca termistor terme pral.n m fr thermisteur  fr thermistor  es termistor  en thermistor  
804 energia solar ca termòfor -a terme pral.adj fr caloporteur -euse  es termóforo  
805 energia solar ca termografia terme pral.n f fr thermographie  es termografía  en thermograph  
806 energia solar ca termograma terme pral.n m fr thermogramme  es termograma  en thermogram  
807 energia solar ca termohigròmetre terme pral.n m fr thermohigromètre  es termohigrómetro  en thermohygrometer  
808 energia solar ca termòlisi terme pral.n f fr thermolyse  es termólisis  en thermolysis  
809 energia solar ca termosifó terme pral.n m fr thermosiphon  es termosifón  en thermosyphon  
810 energia solar ca termòstat terme pral.n m fr thermostat  es termostato  en thermostat  
811 energia solar ca termòstat diferencial terme pral.n m fr thermostat différentiel  es termostato diferencial  en differential thermostat  
812 energia solar ca terra activat terme pral.n m es suelo activado  
813 energia solar ca torre de vent terme pral.n f fr tour à vent  es torre de viento  en wind tower  
814 energia solar ca translúcid -a terme pral.adj fr translucide  es translúcido -da  en translucent  
815 energia solar ca transmissió terme pral.n f fr transmission  es transmisión  en transmission  
816 energia solar ca transmissió selectiva terme pral.n f fr transmission sélective  es transmisión selectiva  en selective transmission  en thermal transfer  en thermal transmission  
817 energia solar ca transmissió tèrmica terme pral.n f fr transfert de chaleur  fr transmission thermique  es transferencia de calor  es transmisión térmica  en heat transfer  en thermal transfer  en thermal transmission  
818 energia solar ca transmissivitat terme pral.n f fr transmissivité  es transmisividad  en transmissivity  
819 energia solar ca transmitància global terme pral.n f fr transmittance globale  es transmitancia global  en global transmissivity  
820 energia solar ca transmitància interna terme pral.n f fr transmittance interne  es transmitancia interna  en internal transmittance  
821 energia solar ca transparència terme pral.n f fr transparence  es transparencia  en clearness  en transparency  
822 energia solar ca transparent terme pral.adj fr transparent -ente  es transparente  en transparent  
823 energia solar ca tub de calor terme pral.n m fr caloduc  es tubo de calor  es tubo térmico  en heat pipe  
824 energia solar ca umbracle terme pral.n m fr ombrage  es umbráculo  en shaded place for plants  
825 energia solar ca vàlvula de retenció terme pral.n f fr clapet de retenue  es válvula de retención  en check valve  
826 energia solar ca vaporització terme pral.n f fr vaporisation  es vaporización  en vaporization  
827 energia solar ca vas d'expansió terme pral.n m fr vase d'expansion  es vaso de expansión  en expansion chamber  
828 energia solar ca vela solar terme pral.n f fr voile solaire  es vela solar  en solar sail  
829 energia solar ca vent solar terme pral.n m fr vent solaire  es viento solar  en solar wind  
830 energia solar ca ventilació terme pral.n f fr aération  fr ventilation  es ventilación  en ventilation  
831 energia solar ca ventilació forçada terme pral.n f ca ventilació artificial sin. compl.n f fr ventilation forcée  es ventilación artificial  en artificial ventilation  
832 energia solar ca ventilació horitzontal terme pral.n f fr ventilation horizontale  es ventilación horizontal  en horizontal ventilation  
833 energia solar ca ventilació natural terme pral.n f fr ventilation naturelle  es ventilación natural  en natural ventilation  
834 energia solar ca ventilació vertical terme pral.n f fr ventilation verticale  es ventilación vertical  en vertical ventilation  
835 energia solar ca visera terme pral.n f es sobradillo  es visera  en visor  
836 energia solar ca voladís terme pral.n m ca volada sin. compl.n f fr auvent  fr surplomb  es vuelo  en overhang  
837 energia solar ca voladís -issa terme pral.adj fr en surplomb  fr saillant -ante  es voladizo -za  en overhanging  
838 energia solar ca voladís de lamel·les terme pral.n m fr auvent à lamelles  
839 energia solar ca volt terme pral.n m fr volt  es volt  en volt  sbl V  
840 energia solar ca volta celest terme pral.n f fr voûte céleste  es bóveda celeste  en sky dome  
841 energia solar ca voltatge terme pral.n m fr voltage  es voltaje  en voltage  
842 energia solar ca watt terme pral.n m fr watt  es watt  en watt  sbl W  
843 energia solar ca watt-pic terme pral.n m fr watt-crête  es watt-pico  en peak watt  sbl Wp  
844 energia solar ca xarxa radiomètrica terme pral.n f fr réseau radiométrique  es red radiométrica  en radiometric network  
845 energia solar ca xemeneia solar terme pral.n f fr cheminée à tirage solaire  fr cheminée solaire  es chimenea solar  en solar chimney  en solar draft tube  
846 energia solar ca zenit terme pral.n m fr zénith  es cenit  es zenit  en zenith  
847 energia solar ca zona climàtica terme pral.n f fr zone climatique  es zona climática  en climatic zone  
848 energia solar ca zona d'emmagatzematge tèrmic terme pral.n f fr zone de stockage thermique  es zona de almacenamiento térmico  en lower convective zone  en thermal storage zone  
849 energia solar ca zona de confort terme pral.n f fr zone de confort  es zona de bienestar  en comfort zone  
850 energia solar ca zona de gradient salí terme pral.n f fr zone de gradient salin  es zona de gradiente salino  en non convective zone  en saline gradient zone  
851 energia solar ca zona de mescla superficial terme pral.n f fr zone de mélange superficiel  es zona de mezcla superficial  en surface convective zone  en upper convective zone