Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 indústria > química (6811) ca 1,1,1-tricloroetà terme pral.n m es 1,1,1-Tricloroetano  fr trichloro-1,1,1-éthane  en 1,1,1-trichloroethane  cod IATE-1100006  
2 medi ambient (52) ca 1,1,1-tricloroetà terme pral.n m es 1,1,1-tricloroetano  fr trichloro-1,1,1-éthane  en 1,1,1-trichloroethane  cod IATE-1230961  
3 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca a porta tancada terme pral.adv es a puerta cerrada  fr à huis clos  en in camera  cod IATE-793619  
4 dret > dret civil (1211) ca ab intestat terme pral.adv ca abintestat terme pral. es ab intestato  fr ab intestat  en ab intestato  en intestate  cod IATE-762733  
5 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca àbac terme pral.n m es ábaco  fr abaque  en abacus  cod IATE-1436367  
6 indústria (68) ca abacà terme pral.n m ca cànem de Manila terme pral.n m es abacá  es cáñamo de Manila  fr abaca  fr chanvre de Manille  en abaca  en Manila hemp  cod IATE-147718  
7 afers socials > sanitat (2841) ca abacavir terme pral.n m es abacavir  fr abacavir  en abacavir  cod IATE-157141  
8 intercanvis econòmics i comercials (20) ca abandó terme pral.n m es abandono  fr abandon  fr abandon à l'assureur  fr délaissement  en abandonment  cod IATE-1593401  
9 dret > drets i llibertats (1236) ca abandó de menors terme pral.n m es abandono de menores  es abandono del niño  es desamparo del niño  es descuido del niño  fr abandon moral d'enfant  en child neglect  cod IATE-302455  
10 afers socials > sanitat (2841) ca abandonament terme pral.n m es abandono  es baja  es pérdida de seguimiento  fr abandon  fr drop-out  fr perdu au suivi  fr perdu de vue  en drop-out  en dropout  en lost to follow-up  cod IATE-36020  
11 indústria > química (6811) ca abarelix terme pral.n m es abarelix  fr abarélix  en abarelix  cod IATE-1886757  
12 dret (12) ca abast de competència terme pral. es alcance de la competencia  fr étendue de la compétence  en extent of jurisdiction  cod IATE-1100453  
13 afers socials > sanitat (2841) ca abciximab terme pral.n m es abciximab  fr abciximab  en abciximab  cod IATE-36804  
14 dret (12) ca abdicació terme pral.n f es abdicación  en abdication  cod IATE-1905213  
15 dret (12) ca abdicació terme pral.n f es abdicación  en abdication  cod IATE-1883250  
16 afers socials > sanitat (2841) ca abdomen terme pral.n m ca ventre terme pral.n m es abdomen  fr abdomen  en abdomen  cod IATE-1493616  
17 afers socials > sanitat (2841) ca abdomen terme pral.n m ca ventre terme pral. es vientre  fr ventre  en belly  cod IATE-1615734  
18 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca abducció terme pral.n f es abducción  fr abduction  en abduction  cod IATE-1695522  
19 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca abducció terme pral.n f es abducción  fr abduction  en abduction  cod IATE-1757097  
20 afers socials > sanitat (2841) ca abducció terme pral.n f es abducción forzada  fr abduction  en abduction  cod IATE-1683798  
21 afers socials > sanitat (2841) ca abecarnil terme pral.n m es abecarnilo  fr abécarnil  en abecarnil  cod IATE-36805  
22 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aberració terme pral.n f es aberración  fr aberration(f.)  en aberration  cod IATE-1493666  
23 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aberració cromàtica terme pral.n f es aberración cromática  en chromatic aberration  cod IATE-3508099  
24 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aberració esfèrica terme pral.n f es aberración esférica  fr aberration sphérique  en spherical aberration  cod IATE-1375722  
25 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aberració esfèrica terme pral.n f es aberración de esfericidad  fr aberration de sphéricité  en spherical aberration  cod IATE-1247304  
26 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca abeurada terme pral.n f ca beurada terme pral. ca lletada terme pral. es lechada de cemento  fr laitance  en laitance  en slurry  cod IATE-1401765  
27 dret > dret civil (1211) ca abintestat terme pral.n m ca judici d'abintestat terme pral.n m ca successió intestada terme pral.n f ca successió legal terme pral.n f es abintestato  es sucesión intestada  es sucesión legal  es sucesión legítima  fr succession ab intestat  fr succession légale  fr succession non testamentaire  en intestacy  en intestate succession  en statutory intestate succession  cod IATE-1253166  
28 vida econòmica (16) ca abisme fiscal terme pral.n m ca penya-segat fiscal terme pral. es abismo presupuestario  es acantilado presupuestario  es precipicio presupuestario  fr falaise budgétaire  en fiscal cliff  cod IATE-3543861  
29 afers socials > sanitat (2841) ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  cod IATE-1683780  
30 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  cod IATE-1415014  
31 afers socials > sanitat (2841) ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  cod IATE-1487830  
32 transports > transport aeri i espacial (4826) ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  cod IATE-1475431  
33 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ablació terme pral.n f es ablación  fr ablation  en ablation  cod IATE-1693435  
34 dret (12) ca abonada terme pral. ca abonat terme pral. es abonado  fr abonné  en customer  en subscriber  cod IATE-1475610  
35 dret (12) ca abordatge terme pral.n m es abordaje  fr abordage  en collision  cod IATE-793744  
36 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aborrallonament terme pral.n m es frisado  es pilling  fr boulochage  en pilling  cod IATE-1581169  
37 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aborrallonament terme pral.n m es formación de bolitas  es pilling  fr boulochage  en pilling  cod IATE-1580990  
38 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca abrasió terme pral.n f es abrasión  fr abrasion  en abrasion  cod IATE-1420783  
39 agricultura, silvicultura i pesca > pesca (5641) ca abrasió terme pral.n f es roce  fr abrasion  en abrasion  cod IATE-133177  
40 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca abrasió terme pral.n f es abrasión  fr abrasion  en abrasion  cod IATE-1377082  
41 transports (48) ca abrasió terme pral.n f es abrasión  fr abrasion  fr usure externe  en abrasion  cod IATE-1241007  
42 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca abrasió terme pral.n f es abrasión  es erosión  fr abrasion  en abrasion  cod IATE-1620241  
43 afers socials > sanitat (2841) ca abrasió corneal terme pral.n f es abrasión corneal  fr abrasion de la cornée  en abrasion of the cornea  en corneal abrasion  cod IATE-1493846  
44 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca abreviació terme pral.n f es abreviatura  fr abréviation  en abbreviation  cod IATE-1618847  
45 ca abreviació terme pral.n f es abrev.  es abreviación  fr abrév.  fr abréviation  en abb.  en abbrev.  en abbreviation  cod IATE-778506  
46 indústria > política i estructures industrials (6806) ca abric terme pral.n m es gabán  fr pardessus  en overcoat  cod IATE-1209469  
47 indústria > política i estructures industrials (6806) ca abric terme pral.n m es paleto  fr paletot  en overcoat  cod IATE-1209396  
48 afers socials > sanitat (2841) ca abscés cerebral terme pral.n m es absceso cerebral  fr abcès cérébral  fr abcès du cerveau  en brain abscess  en cerebral abscess  cod IATE-1525508  
49 afers socials > sanitat (2841) ca abscés periamigdalí terme pral.n m es absceso peritonsilar  fr abcès périamygdalien  en peritonsillar abscess  en quinsy  cod IATE-1535966  
50 dret (12) ca absència a causa d'un accident terme pral. es ausencia a causa de un accidente  fr absence pour cause d'accident  en absence through accident  cod IATE-1391006  
51 dret (12) ca absència del treball terme pral. es ausencia  es ausencia del trabajo  fr absence du travail  en absence from work  cod IATE-1391003  
52 dret (12) ca absència justificada terme pral. es ausencia justificada  fr absence justifiée  en justified absence from work  cod IATE-1391013  
53 dret (12) ca absència per malaltia terme pral. es ausencia por enfermedad  fr absence pour cause de maladie  fr absence pour congé de maladie  en absence through sickness  cod IATE-1391007  
54 afers socials > sanitat (2841) ca absenta terme pral.n f es ajenjo  fr absinthe  fr Fée verte  en absinth  cod IATE-1666690  
55 dret (12) ca absentisme terme pral. es absentismo  fr absentéisme  en absenteeism  cod IATE-1391016  
56 dret (12) ca absolució terme pral.n f es absolución  es resolución absolutoria  fr acquittement  en acquittal  cod IATE-886459  
57 unió europea > construcció europea (1016) ca absolució terme pral. ca sentència absolutòria terme pral.n f es absolución  es puesta en libertad  es sentencia absolutoria  fr relaxe  en acquittal  en discharge  cod IATE-883246  
58 dret (12) ca absolució terme pral.n f es absolución  fr acquittement  en acquittal  cod IATE-128505  
59 relacions internacionals > defensa (0821) ca absorbència terme pral. ca capacitat d'absorció terme pral. es absorbencia  es absorcividad  es capacidad de absorción  es poder absorbente  es poder de absorción  fr absorptivité  fr capacité d'absorption  fr pouvoir absorbant  fr pouvoir d'absorption  en absorbance  en absorption capacity  en absorptive capacity  en absorptive power  en absorptivity  cod IATE-1107555  
60 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent terme pral.n f es absorbedor  en absorber  cod IATE-1679959  
61 indústria > química (6811) ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent terme pral.n f es absorbente  es dispositivo de absorción  fr absorbant  en absorber  cod IATE-1493908  
62 energia > energia neta (6626) ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent terme pral.n f es placa absorbente  fr panneau absorbant  fr plaque absorbante  fr plaque réceptrice  en absorber plate  cod IATE-1076213  
63 indústria > indústria mecànica (6821) ca absorbidor terme pral.n m ca placa absorbent terme pral.n f es absorbedor  fr absorbeur  en absorber  cod IATE-1212949  
64 transports > transport terrestre (4816) ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  cod IATE-1240702  
65 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  cod IATE-1371340  
66 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  cod IATE-3535040  
67 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca absorció terme pral.n f es absorción  fr absorption  en absorption  cod IATE-1432557  
68 afers socials > sanitat (2841) ca absorció terme pral.n f es absorción  es absorción sistémica  fr absorption  en absorption  en systemic absorption  cod IATE-3544125  
69 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca absorció acústica terme pral.n f es absorcion del sonido  fr absorption phonique  en sound absorption  cod IATE-1082163  
70 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca absorció acústica terme pral.n f es absorción acústica  es absorción del sonido  fr absorption acoustique  fr absorption sonore  en acoustic absorption  en sonic absorption  en sound absorption  cod IATE-1366620  
71 afers socials > sanitat (2841) ca abús terme pral.n m es abuso  es adicción  fr abus  en abuse  cod IATE-1494034  
72 unió europea > construcció europea (1016) ca abús d'autoritat terme pral.n m ca abús de poder terme pral. es abuso de autoridad  es abuso de poder  fr abus d'autorité  en abuse of authority  cod IATE-910289  
73 dret (12) ca abús d'autoritat terme pral.n m es abuso de autoridad  fr abus d'autorité  en abuse of authority  en abuse of discretion  en misuse of authority  cod IATE-1391023  
74 dret > dret penal (1216) ca abús de confiança terme pral.n m es abuso de confianza  fr abus de confiance  en breach of trust  cod IATE-1130277  
75 dret (12) ca abús de dret terme pral.n m es abuso de derecho  fr abus de droit  en abuse of right  cod IATE-151315  
76 dret (12) ca abús de dret terme pral.n m es abuso de derecho  fr abus de droit  en abuse of right  cod IATE-793842  
77 dret (12) ca abús de dret terme pral. es abuso de derecho  fr abus de droit  en abuse of rights  cod IATE-1391024  
78 dret > dret penal (1216) ca abús de funcions terme pral.n m ca abús de poder terme pral. es abuso de funciones  es abuso de poder  es abuso del cargo  fr abus d'autorité  fr abus de fonctions  en abuse of functions  en abuse of office  cod IATE-3544855  
79 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca abús de poder terme pral.n m es abuso de poder  fr abus de pouvoir  en abuse of power  cod IATE-140906  
80 unió europea (10) ca abús de poder terme pral.n m es abuso de poder  fr abus de pouvoir  en abuse of power  en misuse of power  cod IATE-1391026  
81 dret > dret penal (1216) ca abús sexual terme pral. ca abús sexual terme pral. ca abusos deshonestos terme pral.n m es abuso sexual  es abusos deshonestos  fr abus sexuel  en sexual abuse  cod IATE-885488  
82 dret (12) ca abusiu terme pral. es abusivo  fr abusif  en improper  cod IATE-1391027  
83 medi ambient (52) ca AC terme pral. ca aplicació conjunta terme pral. es AC  es Aplicación Conjunta  fr application conjointe  fr mise en œuvre conjointe  fr MOC  en JI  en joint implementation  cod IATE-886796  
84 indústria > química (6811) ca acabament antic terme pral.n m es acabado de patina  fr agent patine  en antique finish  cod IATE-1450815  
85 dret (12) ca acabament del termini terme pral. ca fi del termini terme pral. es conclusión del plazo  fr expiration du délai  en end of period  cod IATE-1133741  
86 afers socials > sanitat (2841) ca acadesina terme pral.n f es acadesina  fr acadésine  en acadesine  cod IATE-36810  
87 afers socials > sanitat (2841) ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  es ceguera para los números  fr acalculie  en acalculia  cod IATE-1487836  
88 unió europea > construcció europea (1016) ca acarament terme pral.n m ca confrontació terme pral. ca encarament terme pral. es careo  fr confrontation  en confrontation  cod IATE-892737  
89 afers socials > sanitat (2841) ca acarbosa terme pral.n f es acarbosa  fr acarbose  en acarbose  cod IATE-36813  
90 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca acaricida terme pral.n m es acaricida  es acárida  fr acaricide  fr produit acaricide  en acaricide  en miticide  cod IATE-1411298  
91 afers socials > sanitat (2841) ca acariosi terme pral.n f ca acarosi terme pral. es acariasis  fr acariose  en acariasis  cod IATE-858070  
92 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca accedir terme pral.v intr ca accés terme pral.n m es acceder  es acceso  fr accéder  en access  cod IATE-1437505  
93 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca acceleració angular terme pral.n f es aceleración angular  fr accélération angulaire  en angular acceleration  cod IATE-1594760  
94 transports (48) ca accelerador terme pral.n m ca pedal de l'accelerador terme pral.n m es acelerador  es pedal del acelerador  fr pédale d'accélérateur  fr pédale de marche  en accelerator pedal  cod IATE-1156497  
95 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca acceleròmetre terme pral.n m es acelerómetro  es indicador de aceleración  es sonda de aceleración  fr Accélérographe  fr accéléromètre  fr Accéléromètre enregistreur.  fr capteur accéléromètre  fr capteur d'accélération  fr indicateur d'accélération  en acceleration pickup  en accelerometer  cod IATE-1353012  
96 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca accent terme pral.n m es acento  fr accent  en accent  cod IATE-1483947  
97 ca acceptació terme pral.n f es aceptación  fr acceptation  en acceptance  cod IATE-29081  
98 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca acceptació terme pral.n f es aceptación  fr acceptation  en acceptance  cod IATE-1425813  
99 afers financers (24) ca acceptació terme pral.n f es aceptación  fr acceptation  en acceptance  cod IATE-1364564  
100 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acceptació terme pral. es aceptación  fr acceptation  en acceptance  cod IATE-834004  
101 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca acceptació terme pral.n f es aceptación  fr acceptation  en acceptance  cod IATE-1364565  
102 dret > dret civil (1211) ca acceptació a benefici d'inventari terme pral.n f es aceptación a beneficio de inventario  fr acceptation à concurrence de l'actif net  fr acceptation bénéficiaire  fr acceptation sous bénéfice d'inventaire  en acceptance sub beneficio inventarii  en acceptance under benefit of inventory  cod IATE-1130282  
103 dret (12) ca acceptacions terme pral. es aceptaciones  en acceptances  cod IATE-1121354  
104 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca acceptor terme pral.n m es aceptador  fr accepteur  en acceptor  cod IATE-1483810  
105 energia > energia neta (6626) ca acceptor terme pral.n m es aceptador  es aceptor  fr accepteur  en acceptor  cod IATE-1375164  
106 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca acceptor terme pral.n m es aceptador  es usuario SS aceptante  fr accepteur  fr utilisateur du service de session accepteur  en accepting SS-user  en acceptor  cod IATE-1483425  
107 dret (12) ca accés terme pral.n m es acceso  fr Accès  en Access  cod IATE-1129404  
108 educació i comunicacions > documentació (3221) ca accés terme pral.n m es acceso  fr accès  en access  cod IATE-1591823  
109 dret (12) ca accés a l'activitat terme pral. es acceso a la actividad  en taking up of business  cod IATE-1121568  
110 dret (12) ca accés a l'expedient terme pral. es acceso al expediente  fr accès au dossier  en access to the file  cod IATE-1199393  
111 dret > justícia (1221) ca accés a la justícia terme pral. es acceso a la justicia  fr accès à la justice  fr accès au juge  en access to justice  en access to the courts  cod IATE-870242  
112 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca accés aleatori terme pral.n m es acceso aleatorio  es acceso arbitrario  es acceso directo  es acceso selectivo  fr accès aléatoire  fr accès direct  fr accès libre  fr accès sélectif  en direct access  en random access  cod IATE-1609826  
113 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca accés directe terme pral.n m es acceso directo  fr acces direct  fr acces direct a la page  en direct access  cod IATE-1758238  
114 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca accés directe terme pral.n m es acceso directo  fr accès direct  en direct access  cod IATE-1691312  
115 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca accés directe a memòria terme pral.n m ca DMA terme pral. es acceso directo a memoria  fr accès direct à la mémoire  fr accès direct mémoire  en Direct Drive Memory  en direct memory access  en DMA  cod IATE-130781  
116 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca accés humanitari terme pral. es acceso con fines humanitarios  es acceso humanitario  fr accès de l'aide humanitaire  fr accès des organisations humanitaires (aux populations en détresse)  fr accès humanitaire  en humanitarian access  cod IATE-2244052  
117 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca accés múltiple amb accés escolta de portadora i evitament de col·lisió terme pral. ca CSMA/CA terme pral.n m es acceso múltiple por detección de portadora evitando colisiones  es CSMA/CA  fr accès aléatoire avec écoute de la porteuse et révolution des collisions  fr accès multiple avec détection de porteuse et prévention des collisions  fr accès multiple avec écoute de la porteuse et collision contrôlée  fr accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision  fr accès multiple sans collision  fr CSMA avec résolution des collisions  en carrier sense multiple access with collision avoidance  en CSMA/CA  cod IATE-1492202  
118 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca accés remot terme pral.n m es acceso a distancia  es acceso remoto  fr accès à distance  fr accès distant  en remote access  cod IATE-1615517  
119 dret > drets i llibertats (1236) ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  fr accessibilité  en accessibility  cod IATE-198328  
120 relacions internacionals > política internacional (0806) ca accessió terme pral. ca adhesió terme pral. es adhesión  fr adhésion  en accession  cod IATE-766377  
121 dret (12) ca accessoris terme pral. es accesorios  fr accessoires  en accessories  cod IATE-1078410  
122 afers socials > sanitat (2841) ca accident terme pral.n m es accidente  fr accident  en accident  cod IATE-1391040  
123 afers socials > sanitat (2841) ca accident terme pral.n m es accidente biológico  fr accident  en accident  cod IATE-1685161  
124 afers socials > sanitat (2841) ca accident terme pral.n m es accidente  fr accident  en accident  cod IATE-1269523  
125 afers socials > sanitat (2841) ca accident en el trajecte terme pral. ca accident in itinere [in itinere: la] terme pral.n m es accidente en el trayecto del trabajo  es accidente in itinere  fr accident de trajet  fr accident survenu sur le chemin du travail  en accident on the way to and from work  en accident while travelling  en commuting accident  cod IATE-1391049  
126 afers socials > sanitat (2841) ca accident vascular cerebral terme pral.n m ca apoplexia terme pral.n f ca feridura terme pral.n f es accidente vascular cerebral  es AVC  fr accident vasculaire cérébral  fr AVC  en cerebrovascular accident  en CVA  en stroke  cod IATE-1289336  
127 afers socials > sanitat (2841) ca accidentada terme pral.n f ca accidentat terme pral.n m es accidentado  es persona accidentada  fr accidenté  fr personne accidentée  en casualty  cod IATE-1391089  
128 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca acció terme pral.n f es acción  fr action  en action  cod IATE-1574713  
129 relacions internacionals > defensa (0821) ca acció terme pral. es acción  fr mode d'action  en action  cod IATE-3571636  
130 dret (12) ca acció civil terme pral.n f es acción civil  es acción civil en el proceso penal  fr action civile  en civil action  cod IATE-844719  
131 dret (12) ca acció civil terme pral.n f es acción civil  fr action de droit civil  en civil law claim  cod IATE-1100670  
132 relacions internacionals > defensa (0821) ca acció coercitiva terme pral. ca mesura coercitiva terme pral. es acción coercitiva  fr action coercitive  fr mesures coercitives  fr mesures répressives  en coercive action  en enforcement action  cod IATE-761721  
133 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca acció conjunta terme pral. es acción conjunta  fr action conjointe  en joint action  en joint measure  cod IATE-833371  
134 dret > drets i llibertats (1236) ca Acció contra la Fam terme pral. es Acción contra el Hambre  es ACH  fr ACF  fr Action contre la faim  en ACF  en Action Against Hunger  cod IATE-161498  
135 dret (12) ca acció de cessació terme pral.n f es acción de cesación  fr action en cessation  en action for an injunction  cod IATE-893844  
136 dret (12) ca acció de responsabilitat terme pral.n f es acción de responsabilidad  fr action en responsabilité  en liability lawsuit  en tort action  cod IATE-158619  
137 dret (12) ca acció de solidaritat terme pral. es acción de solidaridad  fr action de solidarité  en solidarity action  cod IATE-1452847  
138 dret (12) ca acció del personal terme pral. es acción asignada al trabajador  es acción colectiva de participación  es acción de participación del personal  es acción de trabajo  es acción del personal  fr action attribuée au travailleur  fr action de collaborateur  fr action de salarié  fr action de travail  en employee's share  en share allotted to an employee  en worker's share  cod IATE-1074330  
139 unió europea > construcció europea (1016) ca acció directa terme pral.n f es acciones directas  fr actions directes  en direct action  cod IATE-1078045  
140 dret (12) ca acció executiva terme pral. es acción ejecutiva  en enforcement procedure  cod IATE-158326  
141 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca acció humanitària terme pral. fr mission humanitaire  fr opération à vocation humanitaire  fr opération humanitaire  en humanitarian action  cod IATE-1767990  
142 unió europea (10) ca acció individual terme pral. es acción individual  fr action individuelle  en independent action  cod IATE-1129921  
143 dret (12) ca acció pauliana terme pral.n f ca acció revocatòria terme pral.n f es acción pauliana  fr action paulienne  en revocatory action  cod IATE-1130437  
144 dret (12) ca acció pauliana terme pral.n f ca acció rescissòria terme pral. ca acció revocatòria terme pral. es acción pauliana  es acción rescisoria  es acción revocatoria  fr action paulienne  fr action révocatoire  en Paulian action  en revocatory action  cod IATE-822870  
145 dret (12) ca acció penal terme pral.n f es acción penal  fr action pénale  en prosecution  cod IATE-150177  
146 dret > dret penal (1216) ca acció penal terme pral.n f ca acció pública terme pral. es acción penal  es acción pública  fr action publique  fr poursuites pénales  en criminal prosecution  en prosecution  cod IATE-764253  
147 dret > drets i llibertats (1236) ca acció positiva terme pral.n f ca discriminació positiva terme pral.n f es acción afirmativa  es acción positiva  es discriminación inversa  es discriminación positiva  fr action positive  fr discrimination à rebours  fr discrimination positive  en affirmative action  en positive action  en positive discrimination  en reverse discrimination  en special measures  cod IATE-126737  
148 dret (12) ca acció reivindicatòria terme pral.n f es acción reivindicatoria  fr action rédhibitoire  en redhibitory action  cod IATE-1390632  
149 dret (12) ca acció representativa terme pral. es acción representativa  fr action collective  fr action représentative  fr recours collectif  en representative action  cod IATE-75394  
150 dret (12) ca acció sindical terme pral. es acción sindical  fr action syndicale  en trade union action  cod IATE-1391280  
151 dret (12) ca accionariat terme pral. es accionariado  fr actionnariat  en share ownership  en stock ownership plan  cod IATE-1074308  
152 dret (12) ca accionista terme pral. es accionista  fr actionnaire  fr détenteur d'actions  fr détenteur de parts  en shareholder  en stockholder  cod IATE-1074298  
153 afers financers (24) ca accionista terme pral.n m, f fr actionnaire  fr détenteur d'actions  en shareholder  cod IATE-241368  
154 dret (12) ca accionista terme pral. fr actionnaire  en shareholder  cod IATE-1139602  
155 afers socials > sanitat (2841) ca acebutolol terme pral.n m es acebutolol  fr acébutolol  en acebutolol  cod IATE-36815  
156 afers socials > sanitat (2841) ca acecaïnida terme pral.n f es acecainida  fr acécaïnide  en acecainide  cod IATE-36816  
157 afers socials > sanitat (2841) ca acecarbromal terme pral.n m es acecarbromal  fr acécarbromal  en acecarbromal  cod IATE-36817  
158 afers socials > sanitat (2841) ca aceclofenac terme pral.n m es aceclofenaco  fr acéclofénac  en aceclofenac  cod IATE-36819  
159 afers socials > sanitat (2841) ca acediasulfona sòdica terme pral.n f es acediasulfona sódica  fr acédiasulfone sodique  en acediasulfone sodium  cod IATE-36821  
160 afers socials > sanitat (2841) ca acedobèn terme pral.n m es acedobén  fr acédobène  en acedoben  cod IATE-36822  
161 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca acefat terme pral.n m es acefato  fr acéphate  en acephate  en O,S-dimethyl acetylphosphoroamidothioate  cod IATE-1398068  
162 afers socials > sanitat (2841) ca acefil·lina piperazina terme pral.n f es acefilina piperazina  fr acéfylline pipérazine  en acefylline piperazine  cod IATE-36826  
163 afers socials > sanitat (2841) ca aceglutamida terme pral.n f es aceglutamida  fr acéglutamide  en aceglutamide  cod IATE-36828  
164 geografia (72) ca Aceh terme pral.n m es Aceh  fr Aceh  en Aceh  cod IATE-916209  
165 afers socials > sanitat (2841) ca acemannan terme pral.n m es acemanán  fr acémannan  en acemannan  cod IATE-36829  
166 afers socials > sanitat (2841) ca acenocumarol terme pral.n m es acenocumarol  fr acénocoumarol  en acenocoumarol  cod IATE-36831  
167 afers socials > sanitat (2841) ca acepromazina terme pral.n f es acepromazina  fr acépromazine  en acepromazine  cod IATE-36833  
168 afers socials > sanitat (2841) ca aceprometazina terme pral.n f es aceprometazina  fr acéprométazine  en aceprometazine  cod IATE-36834  
169 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer al crom terme pral.n m es acero al cromo  fr acier au chrome  en chrom-plated steel  en chromium steel  cod IATE-1145844  
170 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer al silici terme pral.n m es hierro al silicio  fr acier au silicium  en silicon steel  cod IATE-1210947  
171 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer aliat terme pral.n m es acero aleado  fr acier allié  fr acier spécial  en alloy steel  en alloyed steel  en special steel  cod IATE-1425595  
172 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca acer austenític terme pral.n m es acero austenitico  fr acier austénitique  en austenitic steel  cod IATE-1146204  
173 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer autotrempant terme pral.n m es acero autotemplable  fr acier autotrempant  en air-hardening steel  en self-hardening steel  cod IATE-1557448  
174 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer bàsic terme pral. ca acer de base terme pral.n m es acero básico  fr acier basique  en basic steel  cod IATE-1420893  
175 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer bàsic terme pral. ca acer de base terme pral.n m es acero básico  es acero Thomas  fr acier basique  fr acier Thomas  en basic Bessemer steel  en basic converter steel  en basic steel  cod IATE-1557449  
176 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca acer de cementació terme pral.n m es acero de cimentación  fr acier de cémentation  en carburizing steel  en case hardening steel  cod IATE-1145873  
177 indústria (68) ca acer emmotllat terme pral.n m es acero moldeado  fr acier coulé  fr acier moulé  en cast steel  cod IATE-134347  
178 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer emmotllat terme pral.n m es acero colado  es fundición de acero  es fundido de acero  es moldeado de acero  fr acier coulé  fr acier de fusion  fr acier fondu  fr acier moulé  fr fonte d'acier  en cast steel  cod IATE-1594814  
179 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer inoxidable terme pral.n m es acero inoxidable  fr acier inoxydable  fr acier résistant à la corrosion  fr acier résistant à la rouille  en corrosion-resisting steel  en rust-resisting steel  en rustless steel  en stainless steel  cod IATE-1425698  
180 indústria (68) ca acer inoxidable terme pral.n m es acero inoxidable  fr acier inoxydable  en stainless steel  cod IATE-147751  
181 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer perlític terme pral.n m es acero perlítico  fr acier perlitique  en perlitic steel  cod IATE-1181225  
182 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer ràpid terme pral.n m es acero de corte rápido  fr acier à coupe rapide  fr acier rapide  en high-speed alloy steel  en high-speed steel  cod IATE-815425  
183 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca acer refractari terme pral.n m es acero refractario  fr acier réfractaire  en heat-resisting steel  cod IATE-1145913  
184 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acer trefilat terme pral.n m es acero estirado  fr acier étiré  en drawn steel  cod IATE-1145893  
185 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca aceratge terme pral.n m es acerado  fr aciérage  en acierage  en steel facing  en steeling  cod IATE-1618859  
186 indústria > química (6811) ca acetal terme pral.n m es acetal  fr acétal  en acetal  cod IATE-157870  
187 afers socials > sanitat (2841) ca acetarsol terme pral.n m es acetarsol  fr acétarsol  en acetarsol  cod IATE-36838  
188 indústria > política i estructures industrials (6806) ca acetat terme pral.n m es acetato  fr acétate  en acetate  cod IATE-1205455  
189 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca acetat terme pral.n m es acetato  fr acétate  en acetate  cod IATE-1580281  
190 indústria > química (6811) ca acetat terme pral.n m es acetato  fr acétate  en acetate  cod IATE-116355  
191 indústria > química (6811) ca acetat butirat de cel·lulosa terme pral.n m ca acetobutirat de cel·lulosa terme pral. ca CAB terme pral. es acetobutirato de celulosa  fr acéto-butyrate de cellulose  en cellulose acetate butyrate  cod IATE-1206939  
192 indústria > química (6811) ca acetat butirat de cel·lulosa terme pral.n m ca acetobutirat de cel·lulosa terme pral. ca CAB terme pral. es acetobutirato de celulosa  fr ABC  fr acétobutyrate de cellulose  fr CAB  en CAB  en cellulose acetate butyrate  cod IATE-131002  
193 indústria > química (6811) ca acetat de calci terme pral.n m es acetato cálcico  es E263  fr acétate de calcium  fr E263  en calcium acetate  en E263  cod IATE-1066629  
194 afers socials > sanitat (2841) ca acetat de calci terme pral.n m es acetato cálcico  fr acétate de calcium  en calcium acetate  cod IATE-66782  
195 afers socials > sanitat (2841) ca acetat de calci terme pral.n m es acetato de calcio  es E 263  fr acétate de calcium  fr E 263  en calcium acetate  en E 263  cod IATE-874172  
196 indústria > química (6811) ca acetat de cel·lulosa terme pral.n m es acetato de celulosa  es CA  fr acétate de cellulose  fr CA  en CA  en cellulose acetate  cod IATE-131001  
197 indústria > química (6811) ca acetat de cel·lulosa terme pral.n m es acetato celulósico  es acetato de celulosa  es aceticelulosa  es acetilcelulosa  fr acétate de cellulose  fr acetocellulose  fr acétyl-cellulose  fr acetylcellulose  fr CA  en acetyl cellulose  en CA  en cellulose acetate  cod IATE-1209170  
198 indústria > química (6811) ca acetat de polivinil terme pral.n m es acetato de polivinilo  fr acétate de polyvinyle  fr acétate polyvinylique  fr PVA  en polyvinyl acetate  en PVA  cod IATE-123022  
199 indústria > química (6811) ca acetat de polivinil terme pral.n m es acetato de polivinilo  fr acétate de polyvinyle  en polyvinyl acetate  cod IATE-1206899  
200 indústria > química (6811) ca acetat de polivinil terme pral.n m es poliacetato de vinilo  fr acétate de polyvinyle  en poly(vinyl acetate)  en polyvinyl acetate  en PVA  cod IATE-1490046  
201 afers socials > sanitat (2841) ca acetat de potassi terme pral.n m es acetato de potasio  es E 261  fr acétate de potassium  fr E 261  en E 261  en potassium acetate  cod IATE-874169  
202 indústria > química (6811) ca acetat de potassi terme pral.n m es acetato potásico  es E261  fr acétate de potassium  fr E261  en E261  en potassium acetate  cod IATE-1066627  
203 sector agroalimentari (60) ca acetat de sodi terme pral.n m es acetatosódico  es E262  fr acétate de sodium  fr E262  en E262  en sodium acetate  cod IATE-141918  
204 indústria > química (6811) ca acetat de sodi terme pral.n m es acetato sodico  fr acétate de sodium  en sodium acetate  cod IATE-1082166  
205 indústria > química (6811) ca acetat de sodi terme pral.n m es acetato de sodio  fr acétate de sodium  en sodium acetate  cod IATE-1146457  
206 sector agroalimentari (60) ca acetat de sodi terme pral.n m es acetato sódico  es E 262 i  fr acétate de sodium  fr E 262 i  en E 262 i  en sodium acetate  cod IATE-874170  
207 afers socials > sanitat (2841) ca acetazolamida terme pral.n f es acetazolamida  fr acétazolamide  en acetazolamide  cod IATE-36839  
208 afers socials > sanitat (2841) ca acetiamina terme pral.n f es acetiamina  fr acétiamine  en acetiamine  cod IATE-36841  
209 indústria > política i estructures industrials (6806) ca acetilació terme pral.n f es acetilación  fr acétylation  en acetylation  cod IATE-1223447  
210 afers socials > sanitat (2841) ca acetilcisteïna terme pral.n f es acetilcisteína  fr acétylcystéine  en acetylcysteine  cod IATE-1226159  
211 afers socials > sanitat (2841) ca acetilcisteïna terme pral.n f es acetil cisteina  es acetilcisteína  fr acétyl cystéine  fr acétylcystéine  en acetylcysteine  cod IATE-36849  
212 afers socials > sanitat (2841) ca acetilcolina terme pral.n f ca acetilcolinesterasa terme pral.n f ca ACh terme pral.n f ca AChE terme pral.n f es acetilcolina  es acetilcolinesterasa  fr acétyl-cholinestérase  fr acétylcholinestérase  en acetylcholinesterase  cod IATE-1487844  
213 afers socials > sanitat (2841) ca acetilcolina terme pral.n f ca ACh terme pral.n f es acetilcolina  es ACol  fr acétylcholine  en acetylcholine  en ACh  cod IATE-1087473  
214 afers socials > sanitat (2841) ca acetildigitoxina terme pral.n f es acetildigitoxina  fr acétyldigitoxine  en acetyldigitoxin  cod IATE-36850  
215 energia > indústria petroliera (6616) ca acetilè terme pral.n m es acetileno  fr acétylène  en acetylene  cod IATE-848548  
216 afers socials > sanitat (2841) ca acetil·leucina terme pral.n f es acetileucina  fr acétylleucine  en acetylleucine  cod IATE-36851  
217 indústria > química (6811) ca acetilur terme pral.n m es acetiluro  fr acétylide  fr acétylure  en acetylide  cod IATE-1217118  
218 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca acetogènesi terme pral.n f es acetogénesis  fr acétogénèse  en acetogenesis  cod IATE-1154192  
219 afers socials > sanitat (2841) ca acetohexamida terme pral.n f es acetohexamida  fr acétohexamide  en acetohexamide  cod IATE-36843  
220 indústria > química (6811) ca acetonitril terme pral.n m es acetonitrilo  fr acétonitrile  en acetonitrile  cod IATE-138694  
221 afers socials > sanitat (2841) ca acevaltrat terme pral.n m es acevaltrato  fr acévaltrate  en acevaltrate  cod IATE-36853  
222 afers socials > sanitat (2841) ca aciclovir terme pral.n m es aciclovir  fr aciclovir  fr Activir  fr Zovirax  en aciclovir  cod IATE-1431978  
223 afers socials > sanitat (2841) ca aciclovir terme pral.n m es aciclovir  fr aciclovir  en aciclovir  cod IATE-36854  
224 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca àcid terme pral.n m es ácido  fr acide  en acid  cod IATE-1443047  
225 afers socials > sanitat (2841) ca àcid terme pral.n m es ácido  fr acide  en acid  cod IATE-1684496  
226 medi ambient (52) ca àcid terme pral.n m es acidos  fr acide  en acid  cod IATE-67058  
227 afers socials > sanitat (2841) ca àcid acetohidroxàmic terme pral.n m es ácido acetohidroxámico  fr acide acétohydroxamique  en acetohydroxamic acid  cod IATE-36857  
228 afers socials > sanitat (2841) ca àcid acexàmic terme pral.n m es ácido acexámico  fr acide acexamique  en acexamic acid  cod IATE-36858  
229 indústria > química (6811) ca àcid acrílic terme pral.n m es ácido acrílico  fr acide acrylique  en acrylic acid  cod IATE-1578455  
230 sector agroalimentari > tecnologia alimentària (6036) ca àcid adípic terme pral.n m es ácido adípico  fr acide adipique  fr acide hexanedioïque-1  en adipic acid  en 1,4-butanedicarboxylic acid  en hexanedioic acid  en 1,6-hexanedioic acid  cod IATE-1206836  
231 afers socials > sanitat (2841) ca àcid alfa-linolènic terme pral.n m es ácido alfa-linolénico  fr acide alpha-linolénique  en alpha-linolenic acid  cod IATE-1230308  
232 afers socials > sanitat (2841) ca àcid aminocaproic terme pral.n m es ácido aminocapróico  fr acide aminocaproïque  en aminocaproic acid  cod IATE-36861  
233 afers socials > sanitat (2841) ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  fr acide arachidonique  fr acide eicosantétraénoique 5  en arachidonic acid  cod IATE-1076668  
234 afers socials > sanitat (2841) ca àcid araquidònic terme pral.n m es ácido araquidónico  fr AA  fr acide arachidonique  en AA  en arachidonic acid  cod IATE-122981  
235 afers socials > sanitat (2841) ca àcid arsanílic terme pral.n m es ácido arsanílico  fr acide arsanilique  en arsanilic acid  cod IATE-36862  
236 indústria > química (6811) ca àcid arsanílic terme pral.n m es ácido arsanílico  fr acide arsanilique  en arsanilic acid  cod IATE-899877  
237 afers socials > sanitat (2841) ca àcid ascòrbic terme pral.n m es ácido ascórbico  fr acide ascorbique  en ascorbic acid  cod IATE-36863  
238 indústria > química (6811) ca àcid ascòrbic terme pral.n m es ácido ascórbico  es E300  es vitamina C  fr acide ascorbique  fr E300  en ascorbic acid  en E300  cod IATE-1066633  
239 indústria > química (6811) ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  fr acide aspartique  fr 2-amino-butanedioïque  fr ASP  en aspartic acid  cod IATE-122985  
240 afers socials > sanitat (2841) ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  fr acide aspartique  en aspartic acid  cod IATE-36864  
241 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àcid aspàrtic terme pral.n m es ácido aspártico  fr acide asparagique  fr acide aspartique  en aminosuccinic acid  en aspartic acid  cod IATE-1478879  
242 indústria > química (6811) ca àcid azelaic terme pral.n m es ácido azelaico  fr acide azélaïque  en azelaic acid  cod IATE-138185  
243 afers socials > sanitat (2841) ca àcid azelaic terme pral.n m es ácido azelaico  fr acide azélaïque  en azelaic acid  cod IATE-36865  
244 indústria > química (6811) ca àcid azelaic terme pral.n m es ácido azelaico  fr acide azélaique  en azelaic acid  cod IATE-950132  
245 indústria > química (6811) ca àcid benzoic terme pral.n m es ácido benzoico  es E210  fr acide benzoïque  fr E210  en benzoic acid  cod IATE-1066850  
246 sector agroalimentari (60) ca àcid bòric terme pral.n m es ácido bórico  es E 284  fr acide borique  fr E 284  en boric acid  en E 284  cod IATE-769123  
247 indústria > química (6811) ca àcid bòric terme pral.n m es ácido bórico  fr acide borique  en boric acid  cod IATE-3541206  
248 afers socials > sanitat (2841) ca àcid cafeic terme pral.n m es ácido cafeico  fr acide caféique  en caffeic acid  cod IATE-1478966  
249 indústria > química (6811) ca àcid caprílic terme pral.n m es ácido caprílico  fr acide caprylique  en caprylic acid  cod IATE-141489  
250 indústria > química (6811) ca àcid carbònic terme pral.n m es ácido carbónico  fr acide carbonique  en carbonic acid  cod IATE-1578456  
251 afers socials > sanitat (2841) ca àcid carboxílic terme pral.n m es acido carboxilico  es ácido orgánico  fr acide carboxylique  en carboxylic acid  cod IATE-122972  
252 indústria > química (6811) ca àcid carboxílic terme pral.n m es ácido carboxílico  fr acide carboxylique  en carboxylic acid  cod IATE-950306  
253 afers socials > sanitat (2841) ca àcid cicloxílic terme pral.n m es ácido cicloxílico  fr acide cicloxilique  en cicloxilic acid  cod IATE-36874  
254 afers socials > sanitat (2841) ca àcid cinamètic terme pral.n m es ácido cinamético  fr acide cinamétique  en cinametic acid  cod IATE-36876  
255 indústria > química (6811) ca àcid cinàmic terme pral.n m es ácido cinámico  fr acide cinnamique  en cinnamic acid  en 3-phenylpropenoic acid  cod IATE-950907  
256 indústria > química (6811) ca àcid clavulànic terme pral.n m es ácido clavulánico  fr acide clavulanique  en clavulanic acid  cod IATE-157651  
257 afers socials > sanitat (2841) ca àcid clavulànic terme pral.n m es acido clavulánico  es ácido clavulánico  fr acide clavulanique  en clavulanic acid  cod IATE-36879  
258 afers socials > sanitat (2841) ca àcid clodrònic terme pral.n m es ácido clodrónico  fr acide clodronique  en clodronic acid  cod IATE-36880  
259 indústria > química (6811) ca àcid clòric terme pral.n m es ácido clórico  es HClO3  fr acide chlorique  fr HClO3  en chloric acid  en HClO3  cod IATE-1204274  
260 indústria > química (6811) ca àcid cloroacètic terme pral.n m es ácido cloroacetico  es ácido monocloroacético  fr acide chloracetique  fr acide chlorethanoique  fr acide chloroacetique  fr acide monochloracetique  en chloroacetic acid  cod IATE-950323  
261 afers socials > sanitat (2841) ca àcid clorogènic terme pral.n m es ácido clorogénico  fr acide chlorogénique  en chlorogenic acid  cod IATE-1479941  
262 afers socials > sanitat (2841) ca àcid còlic terme pral.n m es ácido cólico  fr acide cholique  en cholic acid  cod IATE-3536266  
263 indústria > química (6811) ca àcid cròmic terme pral.n m es ácido crómico  es CrO4H2  fr acide chromique  fr CrO4H2  en chromic acid  en H2CrO4  cod IATE-1204912  
264 indústria > química (6811) ca àcid cròmic terme pral.n m es ácido crómico  fr acide chromique  en chromic acid  cod IATE-141270  
265 afers socials > sanitat (2841) ca àcid deshidrocòlic terme pral.n m es ácido dehidrocólico  fr acide déhydrocholique  en dehydrocholic acid  cod IATE-36886  
266 afers socials > sanitat (2841) ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN terme pral.n m ca DNA terme pral.n m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  fr acide désoxyribonucléique  fr ADN  en deoxyribonucleic acid  en DNA  cod IATE-1073333  
267 afers socials > sanitat (2841) ca àcid dimecròtic terme pral.n m es ácido dimecrótico  fr acide dimécrotique  en dimecrotic acid  cod IATE-36887  
268 indústria > química (6811) ca àcid docosahexaenoic terme pral.n m es ácido docosahexaenoico  fr acide docosahexénoïque  en 4E  en DHA  en docosahexaenoic acid  cod IATE-1898282  
269 indústria > química (6811) ca àcid esteàric terme pral.n m es ácido esteárico  fr acide octodécylique  fr acide stéarique  en octadecanoic acid  en stearic acid  cod IATE-1076647  
270 indústria > química (6811) ca àcid esteàric terme pral.n m es ácido esteárico  fr acide stéarique  en stearic acid  cod IATE-136618  
271 indústria > química (6811) ca àcid fenilacètic terme pral.n m es ácido fenilacético  fr acide phénylacétique  en phenylacetic acid  cod IATE-133083  
272 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca àcid fenilarsònic terme pral.n m es acido fenilarsonico  fr acide phenylarsonique  en phenylarsonic acid  cod IATE-1146452  
273 sector agroalimentari > tecnologia alimentària (6036) ca àcid fosfòric terme pral.n m es ácido fosfórico  es ácido monofosfórico  es ácido ortofosfórico  es E 338  fr acide monophosphorique  fr acide orthophosphorique  fr acide phosphorique  en monophosphoric acid  en orthophosphoric acid  en phosphoric acid  cod IATE-1066655  
274 indústria > química (6811) ca àcid ftàlic terme pral.n m es ácido ftálico  fr acide phtalique  en phthalic acid  cod IATE-1206811  
275 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca àcid gras poliinsaturat terme pral.n m es grasa poliinsaturada  fr graisse poly-insaturée  en polyunsaturated fat  cod IATE-1094511  
276 afers socials > sanitat (2841) ca àcid gras poliinsaturat terme pral.n m es ácido graso poliinsaturado  es PUFA  fr acide gras poly-insaturé  en polyunsaturated fatty acid  en PUFA  cod IATE-293460  
277 indústria > química (6811) ca àcid hexanoic terme pral.n m es ácido hexanoico  fr acide hexanoïque  en hexanoic acid  cod IATE-141510  
278 dret > dret penal (1216) ca àcid lisèrgic terme pral. es ácido lisérgico  fr acide lysergique  en lysergic acid  cod IATE-830003  
279 indústria > química (6811) ca àcid orgànic terme pral.n m es ácido orgánico  fr acide organique  en organic acid  cod IATE-1478776  
280 afers socials > sanitat (2841) ca àcid oròtic terme pral.n m es ácido orótico  fr acide orotique  en orotic acid  cod IATE-36961  
281 indústria > química (6811) ca àcid oxàlic terme pral.n m es ácido oxálico  fr acide éthanedioïque  fr acide éthanedionique  fr acide oxalique  en ethanedioic acid  en ethanedionic acid  en oxalic acid  cod IATE-1205977  
282 afers socials > sanitat (2841) ca àcid oxidrònic terme pral.n m es ácido oxidrónico  fr acide oxidronique  en oxidronic acid  cod IATE-36962  
283 afers socials > sanitat (2841) ca àcid oxolínic terme pral.n m es ácido oxolínico  fr acide oxolinique  en oxolinic acid  cod IATE-36964  
284 indústria > química (6811) ca àcid palmític terme pral.n m es ácido palmítico  fr acide palmitique  en palmitic acid  cod IATE-129957  
285 indústria > química (6811) ca àcid palmitoleic terme pral.n m es ácido palmitoleico  fr acide palmitoléique  en palmitoleic acid  cod IATE-141530  
286 afers socials > sanitat (2841) ca àcid pamidrònic terme pral.n m es ácido pamidrónico  fr acide pamidronique  en pamidronic acid  cod IATE-36966  
287 afers socials > sanitat (2841) ca àcid pantotènic terme pral.n m es ácido pantoténico  fr acide pantothénique  en pantothenic acid  cod IATE-136109  
288 afers socials > sanitat (2841) ca àcid pentètic terme pral.n m es ácido pentético  fr acide pentétique  en pentetic acid  cod IATE-36967  
289 indústria > química (6811) ca àcid perclòric terme pral.n m es ácido perclórico  es HClO4  fr acide perchlorique  fr HClO4  en HClO4  en perchloric acid  cod IATE-1204275  
290 indústria > química (6811) ca àcid periòdic terme pral.n m es ácido peryódico  es H5IO6 = HIO4.2OH2  fr acide periodique  fr H5IO6 = HIO4.2OH2  en H5IO6 = HIO4.2OH2  en periodic acid  cod IATE-1204279  
291 afers socials > sanitat (2841) ca àcid pipemídic terme pral.n m es ácido pipemídico  fr acide pipémidique  en pipemidic acid  cod IATE-36970  
292 indústria > química (6811) ca àcid pirofosfòric terme pral.n m es ácido pirofosfórico  es P2O-H4  fr acide pyrophosphorique  fr H4P207  en H4P207  en pyrophosphoric acid  cod IATE-1204260  
293 indústria > química (6811) ca àcid pirofosfòric terme pral.n m es ácido pirofosfórico  fr acide pyrophosphorique  en pyrophosphoric acid  cod IATE-141542  
294 afers socials > sanitat (2841) ca àcid piromídic terme pral.n m es ácido piromídico  fr acide piromidique  en piromidic acid  cod IATE-36973  
295 afers socials > sanitat (2841) ca àcid pirúvic terme pral.n m es ácido pirúvico  fr acide oxo-2 propionique  en pyruvic acid  cod IATE-1450557  
296 afers socials > sanitat (2841) ca àcid retinoic terme pral.n m es ácido retinoico  fr acide rétinoïque  en retinoic acid  cod IATE-202947  
297 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN terme pral. ca RNA terme pral. es ácido ribonucleico  es ARN  fr acide ribonucléique  fr ARN  en ribonucleic acid  en RNA  cod IATE-1073359  
298 indústria > química (6811) ca àcid salicílic terme pral.n m es ácido salicílico  fr acide salicylique  en salicylic acid  cod IATE-1205893  
299 afers socials > sanitat (2841) ca àcid salicílic terme pral.n m es ácido salicílico  fr acide phénol ortho  fr acide salicylique  en salicylic acid  cod IATE-133250  
300 indústria > química (6811) ca àcid sebàcic terme pral.n m es ácido sebácico  fr acide sébacique  en sebacic acid  cod IATE-136744  
301 indústria > química (6811) ca àcid sebàcic terme pral.n m es ácido sebácico  fr acide sébacique  en sebacic acid  cod IATE-951572  
302 indústria > química (6811) ca àcid selènic terme pral.n m es ácido selénico  es H2SeO4  fr acide sélénique  fr H2SeO4  en H2SeO4  en selenic acid  cod IATE-1204293  
303 sector agroalimentari (60) ca àcid silícic terme pral.n m es ácido silícico  es E 551a  fr acide silicique  fr E 551a  en E 551a  en silicic acid  cod IATE-141545  
304 indústria > química (6811) ca àcid silícic terme pral.n m es ácido silícico  fr acide silicique  en silicic acid  cod IATE-1532676  
305 sector agroalimentari > tecnologia alimentària (6036) ca àcid sòrbic terme pral.n m es ácido sórbico  es E200  fr acide sorbique  fr E200  en (2E,4E)-2,4-hexadienoic acid  en E200  en sorbic acid  cod IATE-1066606  
306 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca acidificació terme pral.n f es acidificación  fr acidification  en acidification  cod IATE-1617081  
307 medi ambient (52) ca acidificació terme pral.n f es acidificación  fr acidification  en acidification  cod IATE-895370  
308 afers socials > sanitat (2841) ca acidosi làctica terme pral.n f es acidosis láctica  fr acidose lactique  en lactic acidosis  cod IATE-1685480  
309 afers socials > sanitat (2841) ca acidosi tubular renal terme pral.n f es acidosis tubular renal  es ATR  fr acidose tubulaire  en renal tubular acidosis  cod IATE-1685839  
310 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca acidulant terme pral.n m es acidulante  fr acidifiant  fr acidulant  en acidifier  en acidulant  cod IATE-145195  
311 afers socials > sanitat (2841) ca acitretina terme pral.n f es acitretina  fr acitrétine  en acitretin  cod IATE-37006  
312 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca ACK terme pral.n m ca acusament de recepció terme pral.n m ca justificant de recepció terme pral.n m es acuse de recibo  fr accusé de réception  fr acquittement  en acknowledgement  cod IATE-1483264  
313 afers socials > sanitat (2841) ca aclarubicina terme pral.n f es aclarubicina  fr aclarubicine  en aclarubicin  cod IATE-37009  
314 afers socials > sanitat (2841) ca aclimatació terme pral.n f es aclimatación  fr acclimatation  en acclimation  en acclimatization  cod IATE-1254561  
315 afers socials > sanitat (2841) ca acme terme pral.n f es acmé  es crisis  fr acmé  fr crise  fr point culminant  en acme  en crisis  cod IATE-1501606  
316 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca acoblador terme pral.n m es acoplador  es conectador  fr coupleur  en coupler  cod IATE-1563821  
317 indústria > indústria mecànica (6821) ca acoblador terme pral.n m es acoplador  fr coupleur  en coupler  cod IATE-1698171  
318 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca acoblador terme pral.n m es acoplador  es conector  fr coupleur  en coupler  cod IATE-1592550  
319 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca acoblador acústic terme pral.n m es acoplador acústico  fr coupleur acoustique  fr modem acoustique  en acoustic coupler  cod IATE-1440288  
320 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblador acústic terme pral.n m es acoplador acústico  fr coupleur acoustique  en acoustic coupler  cod IATE-1592551  
321 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblador acústic terme pral.n m es manguito de acoplamiento para auricular  fr coupleur acoustique  en acoustic coupler  cod IATE-1366529  
322 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblador acústic terme pral.n m es acoplador acústico  fr coupleur acoustique  en acoustic coupler  cod IATE-1592485  
323 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblador direccional terme pral.n m es acoplador direccional  fr coupleur directif  en directional coupler  cod IATE-1366249  
324 relacions internacionals > defensa (0821) ca acoblament terme pral. es ensamblaje  fr arrimage  fr attelage  cod IATE-1475366  
325 transports (48) ca acoblament terme pral.n m es ensamblaje para remolque  fr assemblage  fr attelage  en docking  cod IATE-1412634  
326 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblament capacitatiu terme pral.n m es acoplamiento capacitivo  fr couplage capacitif  en capacitive coupling  cod IATE-1693445  
327 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca acoblament capacitatiu terme pral.n m es acoplamiento capacitivo  fr couplage capacitif  en capacitive coupling  cod IATE-1563780  
328 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca acoblament conductiu terme pral.n m ca acoblament directe terme pral. es acoplamiento directo  fr manchonnage direct  en direct coupling  cod IATE-1213496  
329 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca acoblament conductiu terme pral.n m ca acoblament directe terme pral. es acoplamiento directo  fr accouplement direct  fr couplage conductif  fr couplage direct  en direct coupling  cod IATE-1371250  
330 transports (48) ca acoblament directe terme pral.n m es acoplamiento directo  fr accouplement direct  en direct coupling  cod IATE-1594789  
331 indústria > indústria mecànica (6821) ca acoblament directe terme pral.n m es acoplamiento directo  es en toma directa  fr en prise directe  en direct coupling  cod IATE-1698670  
332 afers socials > sanitat (2841) ca acoblament excitació-contracció terme pral.n m es acoplamiento de excitación y contracción  es acoplamiento excitación-contracción  en excitation-contraction coupling  cod IATE-3544009  
333 dret (12) ca acomiadament terme pral.n m ca acomiadament terme pral. ca comiat terme pral.n m ca comiat terme pral. es despido  fr congédiement  en discharge  en termination  cod IATE-1392709  
334 dret (12) ca acomiadament terme pral.n m ca acomiadament terme pral. ca comiat terme pral. ca comiat terme pral. es despido  fr chômage temporaire  fr débauchage  en lay off  cod IATE-1393285  
335 dret (12) ca acomiadament improcedent terme pral.n m es despido improcedente  fr licenciement jugé abusif  en deemed unfair dismissal  cod IATE-1111392  
336 dret (12) ca acomiadar terme pral.v prep ca acomiadar terme pral. ca despatxar terme pral.v prep ca despatxar terme pral. es despedir  fr licencier  en to lay off  cod IATE-1395363  
337 afers socials > sanitat (2841) ca acomodació terme pral.n f es acomodación  es acomodación del ojo  es adaptación del ojo  fr acc.  fr accommodation  fr accommodation d'oeil  fr adaptation  en acc.  en accommodation  en accommodation of the eye  cod IATE-1687491  
338 ciència > humanitats (3611) ca acompanyant terme pral.n m, f es acompañante  fr accompagnateur  fr personne accompagnante  en accompanying person  en attendee  en companion  cod IATE-1144514  
339 unió europea (10) ca acompliment de funcions terme pral. es desempeño de funciones  fr exercice de fonctions  en performance of duties  cod IATE-1195094  
340 dret (12) ca acompte terme pral.n m ca acompte terme pral. ca avançament terme pral.n m ca avançament terme pral. ca bestreta terme pral.n f ca bestreta terme pral. es anticipo  fr avance  en payment in advance  cod IATE-1133465  
341 afers socials > sanitat (2841) ca acondroplàsia terme pral.n f ca micromèlia rizomèlica terme pral.n f es acondroplasia  fr achondroplasie  en achondroplasia  en fetal rickets  cod IATE-1494135  
342 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord terme pral.n m es acuerdo  fr accord  en agreement  cod IATE-786519  
343 dret (12) ca acord terme pral.n m ca convenció terme pral. es acuerdo  es convención  fr convention  en agreement  cod IATE-1390731  
344 dret (12) ca acord terme pral.n m es acuerdo  fr accord  fr concordance  fr convention  fr engagement contractuel  en agreement  cod IATE-67295  
345 relacions internacionals (08) ca acord administratiu terme pral.n m es acuerdo administrativo  fr arrangement administratif  en administrative arrangement  cod IATE-852152  
346 dret (12) ca acord amistós terme pral. ca arranjament terme pral.n m es acuerdo amistoso  fr atermoiement  fr concordat amiable  en amicable composition  en arrangement  cod IATE-1390734  
347 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca acord bilateral terme pral. es acuerdo bilateral  fr arrangement bilatéral  en bilateral arrangement  cod IATE-1573310  
348 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord bilateral terme pral. es acuerdo bilateral  fr accord bilatéral  fr convention bilatérale  en bilateral agreement  cod IATE-760150  
349 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord comercial terme pral. es acuerdo comercial  fr accord commercial  en trade agreement  en trade deal  cod IATE-759548  
350 dret (12) ca acord contractual terme pral. es acuerdo contractual  fr arrangement contractuel  en contractual arrangement  cod IATE-153797  
351 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord d'associació terme pral. es acuerdo de asociación  fr AA  fr accord créant une association  fr accord d'association  en AA  en Agreement establishing an Association  en Association Agreement  cod IATE-769072  
352 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca acord de col·laboració terme pral. es acuerdo de colaboración  fr accord de partenariat  en partnership agreement  cod IATE-1660635  
353 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord de comerç, desenvolupament i cooperació terme pral. es ACDC  es acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación  fr accord CDC  fr accord de commerce, de développement et de coopération  fr accord sur le commerce, le développement et la coopération  en Agreement on Trade, Development and Cooperation.  en TDCA  en Trade, Development and Cooperation Agreement  cod IATE-916135  
354 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord de compensació terme pral. es acuerdo de compensación  fr convention de compensation  en netting agreement  cod IATE-127360  
355 dret (12) ca acord de confidencialitat terme pral. es acuerdo de confidencialidad  fr arrangement de confidentialité  en arrangement of confidentiality  cod IATE-1227894  
356 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord de cooperació terme pral. es acuerdo de cooperación  fr accord de coopération  en Cooperation Agreement  cod IATE-817621  
357 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca Acord de Cooperació Interinstitucional terme pral. es Acuerdo de Cooperación Interinstitucional  fr accord de coopération interinstitutionnel  en Interinstitutional Cooperation Agreement  cod IATE-134990  
358 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca acord de delegació terme pral. es acuerdo de delegación  fr accord de détachement  en secondment agreement  cod IATE-135389  
359 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca acord de nivell de servei terme pral. ca SLA terme pral.n m es Acuerdo de Nivel de Servicio  es ANS  fr accord de niveau de service  fr ANS  fr contrat de niveau de service  fr entente sur les niveaux de service  en service level agreement  en SLA  cod IATE-914402  
360 dret (12) ca acord de participació terme pral. es acuerdo de participación  fr accord d'intéressement  fr accord de participation  en profit-sharing agreement  cod IATE-1391119  
361 dret (12) ca acord de principi terme pral. es acuerdo de principio  fr accord de principe  en agreement in principle  cod IATE-1089524  
362 dret (12) ca acord de pròrroga terme pral. es acuerdo de prórroga  en extension agreement  cod IATE-1683616  
363 dret (12) ca acord de reestructuració terme pral. es acuerdo de reestructuración  fr accord de restructuration  en restructuring agreement  cod IATE-1236436  
364 relacions internacionals > política internacional (0806) ca Acord de Sant Sebastià terme pral. es Acuerdo de San Sebastián  es Acuerdo entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y a la modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición  fr "Accord ""Téléfax"""  fr Accord de San Sebastian  fr Accord entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition  en Agreement  en San Sebastian Agreement  en Telefax Agreement  cod IATE-799367  
365 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord de vinculació terme pral. es acuerdo de vinculación  fr accord de ventes liées  en tying contract  cod IATE-139919  
366 dret (12) ca acord de voluntats terme pral.n m es acuerdo de voluntad  es acuerdo de voluntades  fr accord de volonté  fr accord des volontés  en meeting of the minds  cod IATE-1391140  
367 unió europea (10) ca acord de voluntats terme pral.n m es acuerdo de voluntades  fr accord de volonté  en consensus  cod IATE-1130000  
368 dret (12) ca acord escrit terme pral. es acuerdo escrito  fr accord écrit  fr convention écrite  en written agreement  cod IATE-1619297  
369 dret (12) ca acord interprofessional terme pral. es acuerdo interprofesional  fr accord interprofessionnel  fr AIP  en general multi-industry agreement  cod IATE-1391122  
370 dret (12) ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  fr accord-cadre  en framework agreement  en umbrella agreement  cod IATE-1113793  
371 dret (12) ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  fr accord-cadre  en framework agreement  cod IATE-1391103  
372 unió europea > dret de la unió europea (1011) ca acord marc terme pral.n m es acuerdo marco  es contrato marco  fr accord-cadre  fr contrat-cadre  en framework agreement  en framework contract  cod IATE-768171  
373 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acord marc de cooperació terme pral. es acuerdo marco de cooperación  fr accord-cadre de coopération  en Framework Agreement  en framework agreement for cooperation  en Framework Agreement for Trade and Cooperation  cod IATE-1179186  
374 dret (12) ca acord multilateral terme pral. es acuerdo multilateral  fr accord multilatéral  en multilateral agreement  cod IATE-1391125  
375 dret (12) ca acord nacional terme pral. es acuerdo nacional  fr accord national  en national agreement  cod IATE-1391127  
376 dret (12) ca acord parcial terme pral. es acuerdo parcial  fr accord partiel  en partial agreement  cod IATE-1391128  
377 dret (12) ca acord paritari terme pral.n m ca conveni col·lectiu terme pral. es acuerdo colectivo  es acuerdo colectivo de trabajo  es acuerdo colectivo laboral  es acuerdo paritario  fr accord collectif  fr accord collectif de travail  fr accord paritaire  en collective agreement  cod IATE-1391105  
378 dret (12) ca acord particular terme pral. es acuerdo individual  es acuerdo particular  fr accord individuel  fr accord particulier  en individual agreement  cod IATE-1391118  
379 dret (12) ca acord per escrit terme pral. es acuerdo por escrito  fr accord par écrit  en agreement in writing  cod IATE-116251  
380 dret (12) ca acord previ terme pral.n m es acuerdo previo  fr accord préalable  en prior agreement  cod IATE-1391129  
381 relacions internacionals (08) ca acord provisional terme pral. es acuerdo interino  es acuerdo provisional  fr accord intérimaire  fr accord provisoire  en interim agreement  en interim arrangement  cod IATE-1101896  
382 dret (12) ca acord salarial terme pral. es acuerdo salarial  fr accord de rémunération  fr accord de salaires  fr accord salarial  fr accord sur les salaires  en pay agreement  cod IATE-1391134  
383 unió europea (10) ca acord unànime terme pral. es acuerdo unánime  fr accord unanime  en unanimous approval  cod IATE-748043  
384 dret > dret civil (1211) ca acord verbal terme pral. es acuerdo verbal  fr accord verbal  fr convention verbale  en oral agreement  en oral contract  en verbal agreement  en verbal contract  cod IATE-1391139  
385 unió europea (10) ca acordar terme pral.v tr ca decidir terme pral.v tr ca disposar terme pral.v tr ca establir terme pral.v tr ca resoldre terme pral.v tr es establecer  fr tracer  en to lay down  cod IATE-1129655  
386 unió europea > construcció europea (1016) ca Acords d'Associació de la Unió Europea terme pral.n m pl es Proceso de Estabilización y Asociación  fr processus de stabilisation et d'association  fr PSA  en SAP  en Stabilisation and Association process  cod IATE-924583  
387 dret (12) ca acotar terme pral. es acotar  fr période de fermeture  fr saison de fermeture  en closure  cod IATE-1620987  
388 agricultura, silvicultura i pesca > producció i estructures agràries (5611) ca acre terme pral.n m es acre  fr Acre  en acre  cod IATE-1084335  
389 dret (12) ca acreditació voluntària terme pral. es acreditación voluntaria  fr accréditation volontaire  en voluntary accreditation  cod IATE-917532  
390 indústria > química (6811) ca acridina terme pral.n f es acridina  fr acridine  en acridine  cod IATE-950041  
391 afers socials > sanitat (2841) ca acriflavina terme pral.n f ca clorur d'acriflavini terme pral.n m es cloruro de acriflavinio  fr chlorure d'acriflavinium  en acriflavinium chloride  cod IATE-37016  
392 indústria > química (6811) ca acrilamida terme pral.n f es acrilamida  fr acrylamide  en acrylamide  cod IATE-3541214  
393 indústria > química (6811) ca acrilonitril terme pral.n m es cianuro de vinilo  fr cyanure de vinyle  en acrylonitrile  cod IATE-1204317  
394 afers socials > sanitat (2841) ca acrivastina terme pral.n f es acrivastina  fr acrivastine  en acrivastine  cod IATE-37019  
395 afers socials > sanitat (2841) ca acrocianosi terme pral.n f es acrocianosis  fr acrocyanose  en acrocyanosis  cod IATE-1685538  
396 afers socials > sanitat (2841) ca acrofòbia terme pral.n f es acrofobia  fr acrophobie  en acrophobia  cod IATE-1501698  
397 ciència > humanitats (3611) ca acrònim terme pral.n m es sigla  fr mot en forme de sigle  fr sigle  en acronym  cod IATE-1615005  
398 dret (12) ca acta terme pral.n f es acta  fr procès-verbal  en minutes  cod IATE-1134095  
399 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acta aprovada terme pral. es acta acordada  es acta aprobada  fr procès-verbal agréé  en agreed minutes  cod IATE-752829  
400 dret (12) ca acta de les sessions terme pral. es acta de las sesiones  fr procès-verbal des séances  en minutes of the deliberations  cod IATE-1134098  
401 dret (12) ca acta de notorietat terme pral.n f es acta de notoriedad  fr acte de notoriété  en affidavit  cod IATE-1130382  
402 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acta de rectificació terme pral. es acta de rectificación  fr procès-verbal de rectification  en procès-verbal of rectification  cod IATE-2250934  
403 dret (12) ca acta de revisió terme pral. es acta de revisión  fr acte de révision  en review instrument  cod IATE-1163313  
404 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acta final terme pral. es acta final  fr Acte final  en Final Act  cod IATE-791711  
405 relacions internacionals > política internacional (0806) ca Acta Única Europea terme pral.n f es Acta Única Europea  es AUE  fr Acte unique  fr Acte unique européen  fr AUE  en SEA  en Single European Act  cod IATE-750014  
406 afers socials > sanitat (2841) ca actarit terme pral.n m es actarit  fr actarit  en actarit  cod IATE-37024  
407 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca acte administratiu terme pral.n m es acto administrativo  fr acte administratif  en administrative act  cod IATE-843640  
408 dret (12) ca acte d'administració terme pral.n m es acción de gerencia  es acción de gestión  es acto de administración  es hecho de gerencia  es hecho de gestión  fr acte d'administration  en act of administration  en administrative act  cod IATE-1391173  
409 dret (12) ca acte de comerç terme pral. es acto de comercio  fr acte de commerce  en act of merchant  en commercial act  cod IATE-1390664  
410 unió europea > finances de la unió europea (1021) ca acte de delegació terme pral. es acto de delegación  fr acte de délégation  en instrument of delegation  cod IATE-2228943  
411 dret (12) ca acte de violència terme pral. es acto de violencia  fr acte de violence  en violence  cod IATE-1391229  
412 dret (12) ca acte del Trbiunal terme pral. es auto del Tribunal  fr ordonnance de la Cour  en order of the Court  cod IATE-1133965  
413 dret (12) ca acte discriminatori terme pral. es acto discriminatorio  en act of discrimination  cod IATE-1883127  
414 dret (12) ca acte il·lícit terme pral.n m es acto ilícito  fr acte illégal  en illegal act  cod IATE-151214  
415 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca acte impugnat terme pral. es acto impugnado  fr acte contesté  en act concerned  cod IATE-834359  
416 relacions internacionals > política internacional (0806) ca acte internacionalment il·lícit terme pral. en internationally wrongful act  cod IATE-3566951  
417 unió europea (10) ca acte judicial terme pral. es acto judicial  fr acte judiciaire  en judicial act  cod IATE-1129461  
418 dret (12) ca acte jurídic terme pral.n m es acto jurídico  fr acte juridiquement important  en act of legal importance  cod IATE-153945  
419 dret (12) ca acte jurídic terme pral.n m es acto jurídico  fr acte juridique  en legal act  en legal transaction  cod IATE-870306  
420 dret (12) ca acte lesiu terme pral. es acto lesivo  fr acte faisant grief  en act adversely affecting  cod IATE-1227432  
421 dret (12) ca acte lesiu terme pral. es acto lesivo  fr acte faisant grief  en adversely affecting act  cod IATE-1085930  
422 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca acte normatiu terme pral. es acto normativo  fr acte normatif  en enactment  en legislative instrument  cod IATE-852659  
423 ciència > humanitats (3611) ca actes terme pral.n f pl es libro de actas  fr actes  fr compte rendu  en proceedings  cod IATE-1144803  
424 afers socials > sanitat (2841) ca actina terme pral.n f es actina  fr actine  en actin  cod IATE-201240  
425 indústria > química (6811) ca actini terme pral.n m es actinio  fr actinium  en actinium  cod IATE-1104681  
426 energia > indústries nuclear i elèctrica (6621) ca actínid terme pral.n m es actínido  fr actinide  en actinide  cod IATE-125221  
427 medi ambient (52) ca actínid terme pral.n m es actínidos  fr actinide  en actinide  cod IATE-44983  
428 afers socials > sanitat (2841) ca actinomicosi terme pral.n f es actinomicosis  fr actinomycose  en actinomycosis  cod IATE-133190  
429 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca actinomicosi terme pral.n f es actinomycosis  fr actinomycose  en actinomycosis  cod IATE-1257583  
430 afers socials > sanitat (2841) ca actinoquinol terme pral.n m es actinoquinol  fr actinoquinol  en actinoquinol  cod IATE-37025  
431 afers socials > sanitat (2841) ca actitud terme pral.n f ca positura terme pral.n f ca postura terme pral.n f es postura  fr posture  en posture  cod IATE-1353181  
432 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca actiu terme pral.n m es activos  fr actifs  en assets  cod IATE-53524  
433 unió europea (10) ca actiu terme pral.n m es saldos positivos  fr avoirs  en assets  cod IATE-1078229  
434 afers financers > pressupost (2441) ca actiu terme pral.n m es activo  es activos  fr actifs  fr élément d'actif  en assets  cod IATE-748867  
435 vida econòmica (16) ca actiu terme pral.n m es activo  en assets  cod IATE-1620422  
436 vida econòmica (16) ca actiu terme pral.n m fr valeurs actives  en assets  cod IATE-1696583  
437 dret > dret civil (1211) ca actiu terme pral. ca element de l'actiu terme pral.n m es activo  es elemento del activo  fr actif  en asset  cod IATE-1071300  
438 dret (12) ca actiu terme pral. es activo  fr créance  en claim  cod IATE-792271  
439 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca actiu -iva terme pral.adj es activo  es N10  es U10  fr actif  fr N10  fr U10  en active  en N 10  en U10  cod IATE-1574572  
440 afers financers (24) ca actiu corrent terme pral.n m es activo corriente  fr valeur réalisable  en current asset  cod IATE-113862  
441 dret (12) ca actiu hereditari terme pral.n m ca cabal hereditari terme pral.n m ca cabal hereditari terme pral. ca cabal relicte terme pral.n m es bienes relictos  es bienes sucesorios  es caudal hereditario  fr biens de la succession  fr biens successoraux  en assets belonging to the estate  en assets in the estate  en assets of the estate  en succession assets  en succession property  cod IATE-1091562  
442 afers socials > sanitat (2841) ca activador terme pral.n m es activador  fr activateur  en activator  cod IATE-1683755  
443 afers socials > sanitat (2841) ca activador terme pral.n m es activador  fr activateur  en activator  cod IATE-1685022  
444 afers socials > sanitat (2841) ca activador terme pral.n m es activador  fr activateur  fr activateur embryonnaire  en activator  cod IATE-1687185  
445 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  cod IATE-1269329  
446 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  cod IATE-1391287  
447 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca activitat terme pral.n f es actividad  fr unité de traitement  en activity  cod IATE-1436423  
448 afers socials > sanitat (2841) ca activitat terme pral.n f es actividad  en activity  cod IATE-3509279  
449 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca activitat terme pral.n f es actividad  fr activité  en activity  cod IATE-1693941  
450 afers socials > sanitat (2841) ca activitat biològica terme pral.n m es actividad biológica  es bioactividad  fr activité biologique  en biological activity  cod IATE-1350134  
451 dret (12) ca activitat d'inspecció terme pral.n f ca funció inspectora terme pral.n f ca inspecció terme pral.n f es inspección  fr examen  fr inspection  en inspection  cod IATE-104451  
452 dret > dret penal (1216) ca activitat delictiva terme pral. es actividad delictiva  fr activité criminelle  en criminal activity  cod IATE-885877  
453 vida econòmica (16) ca activitat principal terme pral.n f es actividad principal  fr activité principale  en principal activity  cod IATE-1550368  
454 dret (12) ca activitats d'acompanyament terme pral. es actividades de acompañamiento  fr mesures d'accompagnement  en accompanying measures  en ancillary measures  cod IATE-1237783  
455 afers socials > sanitat (2841) ca activitats de la vida diària terme pral.n f pl ca AVD terme pral.n f pl es ABVD  es actividades básicas de la vida diaria  es actividades de la vida diaria  es AVD  fr actes ordinaires de la vie  en activities of daily living  en ADLs  cod IATE-1560074  
456 dret (12) ca activitats substancials terme pral. es actividades sustanciales  fr activité substantielle  en substantial operations  cod IATE-1236338  
457 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca actor terme pral.n m es actor  fr acteur  en actor  cod IATE-1757554  
458 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca actor no governamental terme pral. es agente no estatal  es participante no oficial  fr acteur non étatique  fr acteur non gouvernemental  fr ANE  en non-governmental actor  en non-State actor  en NSA  cod IATE-920502  
459 afers socials > sanitat (2841) ca ACTP terme pral. ca angioplàstia coronària transluminal percutània terme pral.n f es angioplastia coronaria transluminal percutánea  fr angioplastie coronarienne transluminale percutanée  en percutaneous transluminal coronary angioplasty  cod IATE-1196449  
460 dret (12) ca actuació terme pral. es actuación  fr actes  en acts  cod IATE-1229555  
461 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca actuador terme pral.n m es accionador  es actuador  fr actionneur  en actuator  cod IATE-1680088  
462 dret (12) ca acudir [en] terme pral. ca impugnar [en] terme pral.v prep ca recórrer terme pral. ca recórrer [en] terme pral. es impugnar  fr contester  en to challenge  cod IATE-870051  
463 ciència > humanitats (3611) ca aculturació terme pral.n f es aculturación  fr acculturation  en acculturation  cod IATE-1560081  
464 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca acumulació terme pral. es acumulación  fr jonction  en consolidation  en joinder  cod IATE-768945  
465 dret (12) ca acumulació d'actuacions terme pral. ca acumulació de causes terme pral.n f ca acumulació de processos terme pral. es acumulación de autos  es acumulación de reclamaciones  es acumulación de solicitudes  fr regroupement des demandes  en concursus  en concursus of claims  cod IATE-2205232  
466 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca acumulador terme pral.n m es acumulador de banda  fr accumulateur  en accumulator  cod IATE-1403720  
467 afers socials > sanitat (2841) ca acupuntura terme pral.n f es acupuntura  fr acuponcture  en acupuncture  cod IATE-1501768  
468 dret (12) ca acusació terme pral.n m ca escrit d'acusació terme pral.n f es acusación  es escrito de acusación  fr réquisitoire  en bill of indictment  en indictment  cod IATE-927703  
469 dret (12) ca acusació terme pral.n f es acusación  fr allégation  en allegation  cod IATE-805459  
470 dret (12) ca acusació pública terme pral. ca fiscalia terme pral. ca ministeri fiscal terme pral.n m ca ministeri públic terme pral.n f es fiscalía  es Ministerio Fiscal  es ministerio público  fr magistrature debout  fr magistrature du parquet  en prosecution service  en public prosecutors  en (staff of the) State Counsel's Office  cod IATE-879652  
471 dret (12) ca acusador públic | acusadora pública terme pral.n m, f ca fiscal terme pral. es fiscal  en procurator fiscal  cod IATE-920997  
472 dret > organització de la justícia (1226) ca acusador públic | acusadora pública terme pral. ca fiscal terme pral. ca procurador terme pral.n m, f es fiscal  es procurador  fr procureur  en public prosecutor  cod IATE-887659  
473 dret > justícia (1221) ca acusador públic | acusadora pública terme pral.n m, f ca fiscal terme pral. es fiscal  fr procureur du Roi  en public prosecutor  cod IATE-895667  
474 dret (12) ca acusador públic | acusadora pública terme pral.n m, f ca fiscal terme pral. es fiscal  fr procureur  en public prosecutor  cod IATE-345655  
475 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca Ada terme pral.n m es ADA  fr ADA  en ADA  cod IATE-1757002  
476 afers socials > sanitat (2841) ca adapalè terme pral.n m es adapaleno  fr adapalène  en adapalene  cod IATE-37030  
477 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adaptable terme pral.adj es adaptable  fr adaptable  en adaptable  cod IATE-1549270  
478 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1683736  
479 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1369267  
480 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1687492  
481 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation sensorielle  en adaptation  cod IATE-1443015  
482 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr accommodation  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1683735  
483 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr accommodation  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1084344  
484 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1684181  
485 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1620264  
486 dret (12) ca adaptació terme pral. es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1618868  
487 ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-29044  
488 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es Adaptación  fr Adaptation  en Adaptation  cod IATE-35686  
489 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1684182  
490 afers socials > sanitat (2841) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1487875  
491 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca adaptació terme pral.n f es adaptación  fr adaptation  en adaptation  cod IATE-1616415  
492 afers socials > vida social (2826) ca adaptació social terme pral.n f es adaptación social  fr adaptation sociale  en social adaptation  en social adjustment  cod IATE-1487885  
493 unió europea (10) ca adaptar terme pral. ca adequar terme pral. ca ajustar terme pral. es adaptar  fr aligner  en to bring into line  cod IATE-1129585  
494 afers socials > sanitat (2841) ca addicció terme pral.n f es adicción  fr assuétude  fr assuétude toxicomaniaque  fr dépendance  en addiction  en dependency  cod IATE-197491  
495 afers socials > sanitat (2841) ca additiu terme pral.n m es aditivo  fr additif  en additive  cod IATE-1096330  
496 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca additiu terme pral.n m es aditivo  fr additif  en additive  cod IATE-805537  
497 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca additiu terme pral.n m es aditivo  fr additif  en additive  cod IATE-1590622  
498 indústria > química (6811) ca additiu terme pral.n m es aditivo  fr additif  en additive  cod IATE-3535162  
499 indústria > química (6811) ca additiu terme pral.n m es aditivo  fr additif  fr agent d'addition  en addition agent  en additive  cod IATE-1386351  
500 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca additiu terme pral.n m es aditivo(producto aromatico)  fr additif  fr adjuvant  fr agent additif  en additive  cod IATE-1198853  
501 afers socials > sanitat (2841) ca adducció terme pral.n f es aducción  fr adduction  en adduction  cod IATE-1501156  
502 afers socials > sanitat (2841) ca adefovir terme pral.n m es adefovir  fr adéfovir  en adefovir  cod IATE-37033  
503 afers socials > sanitat (2841) ca adefovir terme pral.n m es adefovir  es adefovir dipovixil  es bis-POM PMEA  es GS 840  es Preveon  fr adefovir  fr adefovir dipivoxil  fr Preveon  en adefovir  en ADF  en Preveon  cod IATE-1687058  
504 afers socials > sanitat (2841) ca ademetionina terme pral.n f es ademetionina  fr adémétionin  en ademetionine  cod IATE-37035  
505 afers socials > sanitat (2841) ca adenitis terme pral.n f es adenitis  fr adénite  fr lymphadénite  en adenite  en adenitis  cod IATE-1431368  
506 afers socials > sanitat (2841) ca adenocarcinoma terme pral.n m es adenocarcinoma  fr adéno-carcinome  en adenocarcinoma  cod IATE-1501184  
507 afers socials > sanitat (2841) ca adenoma terme pral.n m es adenoma  es pólipo adenomatoso  fr adénome  fr polype adénomateux  en adenoma  en adenomatous polyp  cod IATE-1501191  
508 afers socials > sanitat (2841) ca adenomegàlia terme pral.n f es adenomegalia  fr adénomégalie  en adenomegaly  cod IATE-1431286  
509 afers socials > sanitat (2841) ca adenopatia terme pral. ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral. es linfadenopatía  fr lymphadénopathie  en lymphadenopathy  en swollen glands  cod IATE-197325  
510 afers socials > sanitat (2841) ca adenopatia terme pral.n f ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f es adenopatía  fr adénopathie  fr ADP  en adenopathy  cod IATE-1501217  
511 afers socials > sanitat (2841) ca adenopatia terme pral.n f ca limfadenopatia terme pral.n f ca limfoadenopatia terme pral.n f es linfadenopatía  fr lymphadénopathie  en lymphadenopathy  en lymphadenosis  cod IATE-1431942  
512 indústria > química (6811) ca adenosina terme pral.n f es adenosina  fr adénosine  en adenosine  cod IATE-146593  
513 afers socials > sanitat (2841) ca adherència terme pral.n f ca adhesió terme pral.n f es adherencia  es adhesión  fr adhérence  fr adhésion  en adhesion  cod IATE-1501237  
514 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca adhesió terme pral.n f es adhesión  fr adhérence  en adhesion  cod IATE-1620268  
515 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca adhesió terme pral.n f es adherencia  fr adhérence  en adhesion  cod IATE-1433688  
516 dret (12) ca adhesió terme pral. ca conformitat terme pral. ca vistiplau terme pral.n f es adhesión  es conformidad  fr accession  en adherence  en adhesion to an existing contract  cod IATE-1618855  
517 indústria > política i estructures industrials (6806) ca adhesió terme pral.n f es adherencia  fr adhésion  fr collage  en adhesion  cod IATE-1083102  
518 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca adhesió terme pral.n f es adherencia  es adhesión  fr 2) adhésion  fr accrochage  fr adhérence  fr adhésivité  en adherence  en adhesion  cod IATE-1403726  
519 afers socials > sanitat (2841) ca adhesió cel·lular terme pral.n f es adhesión de las células  fr adhésion cellulaire  en cell adhesion  cod IATE-1196432  
520 transports (48) ca adhesiu terme pral.n m en adhesive  cod IATE-1240655  
521 indústria > política i estructures industrials (6806) ca adhesiu sensible a la pressió terme pral.n m es cola de contacto  fr adhésif de contact  fr colle de contact  en contact adhesive  en contact cement  en contact-bond adhesive  en dry-bond adhesive  en impact adhesive  en pressure sensitive adhesive  cod IATE-1621100  
522 afers socials > sanitat (2841) ca adifenina terme pral.n f es adifenina  fr adiphénine  en adiphenine  cod IATE-37041  
523 afers socials > sanitat (2841) ca adipiodona terme pral.n f es adipiodona  fr adipiodone  en adipiodone  cod IATE-37042  
524 dret (12) ca adjudicació provisional terme pral. es adjudicación provisional  fr adjudication provisoire  en provisional acceptance  en provisional award  cod IATE-1130488  
525 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca adjuvant terme pral.n m es aditivos  es coadyuvante  fr adjuvant  en adjuvant  cod IATE-1620272  
526 afers socials > sanitat (2841) ca adjuvant terme pral.adj es adyuvante  fr adjuvant  fr adjuvant immunologique  en adjuvant  cod IATE-1073851  
527 unió europea (10) ca administració terme pral. es administración  fr administration  en administration  cod IATE-1229528  
528 afers socials > sanitat (2841) ca administració terme pral.n f ca aplicació terme pral.n f es administración  fr administration  fr application  en administration  en application  cod IATE-1504008  
529 dret (12) ca Administració autonòmica terme pral.n f es Administración autonómica  en Autonomous administration  cod IATE-1883276  
530 dret (12) ca administració de personal terme pral. es administración de personal  fr administration du personnel  en staff administration  cod IATE-1391363  
531 dret (12) ca administració municipal terme pral. es administración municipal  fr administration communale  en local authorities  en municipal administration  en municipal authorities  cod IATE-1130504  
532 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca administració pública terme pral. es administración pública  fr administration publique  en public administration  cod IATE-1391366  
533 dret (12) ca administració pública terme pral. es administración pública  fr administration publique  en government departments  en the Administration  en the Civil Service  cod IATE-1130224  
534 dret (12) ca administració territorial terme pral. es administración territorial  en territorial administration  cod IATE-1883728  
535 dret (12) ca administrador concursal terme pral. ca administradora concursal terme pral. es administrador concursal  fr praticien de l'insolvabilité  en insolvency practitioner  cod IATE-3552317  
536 dret (12) ca administrador judicial terme pral. ca administradora judicial terme pral. es administrador judicial  fr administrateur judiciaire  en receiver  cod IATE-1391351  
537 dret > dret penal (1216) ca admissibilitat terme pral. es admisibilidad  fr admissibilité  en admissibility  cod IATE-2232651  
538 dret > justícia (1221) ca admissibilitat terme pral. es admisibilidad  fr recevabilité  en admissibility  cod IATE-797043  
539 dret (12) ca admissibilitat del recurs terme pral. es admisibilidad del recurso  fr recevabilité du recours  en admissibility of petition  cod IATE-1089473  
540 dret (12) ca admissible terme pral. es admisible  fr recevable  en admissible  cod IATE-790184  
541 dret (12) ca admissió terme pral. es admisión  en admission  cod IATE-1882958  
542 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca admitància terme pral.n f es admitancia  fr admittance  en admittance  cod IATE-1380475  
543 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca admitància terme pral.n f es admitancia  fr admittance  en admittance  cod IATE-1552013  
544 afers socials > sanitat (2841) ca ADN complementari terme pral.n m es ADN complementario  es ADNc  es cDNA  fr acide désoxyribonucléique complémentaire  fr ADN complémentaire  fr ADN copie  fr ADNc  fr CDNA  en cDNA  en complementary DNA  cod IATE-1073342  
545 afers socials > sanitat (2841) ca ADN recombinant terme pral.n m es ADN recombinador  es ADN recombinante  es ADNr  fr ADN recombinant  fr ADN recombiné  fr ADNr  en rDNA  en recombinant DNA  cod IATE-202123  
546 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca adob terme pral.n m ca reparació terme pral.n f es reparación  fr réparation  en repair  cod IATE-1403179  
547 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca adob terme pral.n m ca reparació terme pral.n f es mantenimiento correctivo  es reparación  fr maintenance corrective  fr réparation  en corrective maintenance  en repair  cod IATE-1604318  
548 indústria > política i estructures industrials (6806) ca adob al crom terme pral.n m es curtido al cromo  fr tannage au chrome  en chrome tannage  cod IATE-1078525  
549 indústria > política i estructures industrials (6806) ca adob en clots terme pral.n m es curtido en foso  fr tannage en fosse  en pit tannage  cod IATE-1078531  
550 indústria > política i estructures industrials (6806) ca adob ràpid terme pral.n m es curtido rápido  fr tannage rapide  en quick tannage  cod IATE-1078532  
551 afers socials > sanitat (2841) ca adolescència terme pral.n f es adolescencia  fr adolescence  en adolescence  cod IATE-1501283  
552 afers socials > família (2806) ca adopció terme pral.n f es adopción  fr adoption  en adoption  cod IATE-3537469  
553 dret (12) ca adopció terme pral.n f es adopción  fr adoption  en adoption  cod IATE-3583370  
554 dret (12) ca adopció plena terme pral. es adopción plena  fr adoption plénière  en full adoption  cod IATE-1227934  
555 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca adquisició terme pral.n f ca captura terme pral.n f es captación de señal  es recepción de señal  fr acquisition  en acquisition  cod IATE-1475361  
556 dret > dret civil (1211) ca adquisició terme pral.n f es adquisición  fr acquisition  en acquisition  cod IATE-769340  
557 afers socials > sanitat (2841) ca adquisició terme pral.n f ca captura terme pral.n f es adquisición  fr acquisition  en acquisition  cod IATE-1345685  
558 unió europea (10) ca adquisició de béns immobles terme pral. es adquisición de bienes inmuebles  fr acquisition de biens immobiliers  en acquisition of property  cod IATE-1139594  
559 medi ambient (52) ca adquisició de dades terme pral.n f es obtención de datos  fr acquisition des données  fr recueil des données  fr saisie des données  en data acquisition  cod IATE-45924  
560 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adquisició de dades terme pral.n f es adquisición de datos  fr saisie d'informations  fr saisie de données  en data acquisition  cod IATE-1437004  
561 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adquisició de dades terme pral.n f es recogida de datos  fr acquisition de données  en data acquisition  cod IATE-1695618  
562 dret (12) ca adquisició de drets terme pral. es adquisición de derechos  fr acquisition des droits  en acquisition of rights  cod IATE-791707  
563 afers socials > sanitat (2841) ca adrafinil terme pral.n m es adrafinilo  fr adrafinil  en adrafinil  cod IATE-37047  
564 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca adreça de difusió terme pral.n f es dirección de difusión  fr adresse collective  fr adresse de diffusion  fr adresse globale  en broadcast address  en LAN broadcast address  en LAN global address  cod IATE-1492175  
565 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adreçament terme pral.n m es direccionamiento  en addressing  cod IATE-1594867  
566 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca adreçament terme pral.n m es direccionamiento  fr adressage  en addressing  cod IATE-1556541  
567 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca adreçament terme pral.n m es asignación de dirección  es direccionamiento  fr adressage  en address assignment  en addressing  cod IATE-1436485  
568 afers socials > sanitat (2841) ca adrenalina terme pral.n f ca epinefrina terme pral.n f es A  es adrenalina  es E  es epinefrina  es paranefrina  es suprarrenina  fr A  fr adrénaline  fr epinéphrine  fr épinéphrine  en A  en adrenalin  en adrenaline  en E  en epinephrine  cod IATE-1501288  
569 afers socials > sanitat (2841) ca adrenalona terme pral.n f es adrenalona  fr adrénalone  en adrenalone  cod IATE-37048  
570 afers socials > sanitat (2841) ca adrenèrgic terme pral.n m ca adrenèrgic -a terme pral.adj es adrenérgico  es fármaco simpaticomimético  es simpaticomimético  es simpatomimético  fr sympathomimétiques  en sympathomimetic  en sympathomimetic agent  en sympathomimetic drug  cod IATE-1667185  
571 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca ADSL terme pral. ca línia d'abonat digital asimètrica terme pral.n f es ADSL  es bucle de abonado digital asimétrico  es línea de abonado digital asimétrica  fr ADSL  fr ligne de raccordement numérique asymétrique  en ADSL  en Asymmetric Digital Subscriber Line  cod IATE-912968  
572 ca adult terme pral.n m es adulto  fr adulte  en adult  cod IATE-1404334  
573 medi ambient (52) ca adult terme pral.n m es adultos  fr adulte  en adult  cod IATE-45011  
574 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca adulteració terme pral.n f es adulteración con agua  es aguado  en adulteration  cod IATE-1450451  
575 dret (12) ca adulteri terme pral.n m es adulterio  fr adultère  en adultery  cod IATE-1130207  
576 afers socials > família (2806) ca adulteri terme pral.n m es adulterio  es relación extraconyugal  fr adultère  fr relation extraconjugale  en adultery  cod IATE-3537509  
577 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca advecció terme pral.n f es advección  fr advection  en advection  cod IATE-1475420  
578 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca advecció terme pral.n f es advección  fr advection  en advection  cod IATE-1084354  
579 afers socials > cultura i religió (2831) ca advent terme pral.n m es Adviento  fr Avent  en Advent  cod IATE-1226671  
580 dret (12) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. ca declaració terme pral.n f es declaración  fr déposition  cod IATE-1133653  
581 dret > dret civil (1211) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. ca manifestació terme pral. es declaración  es manifestación  en representation  cod IATE-3549675  
582 dret (12) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. es declaración  fr déposition  cod IATE-140911  
583 dret (12) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. es declaración  fr classement  en constitution  cod IATE-1621098  
584 relacions internacionals > política internacional (0806) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. es declaración  fr déclaration  en declaration  cod IATE-769716  
585 relacions internacionals > política internacional (0806) ca adveració terme pral.n f ca declaració terme pral. es declaración  es declaración interpretativa  fr déclaration  fr déclaration interprétative  en declaration  en interpretative declaration  cod IATE-2250932  
586 dret (12) ca adverar terme pral.v tr ca declarar terme pral. es declarar  fr dire pour droit  en rule  cod IATE-357332  
587 dret (12) ca advocacia terme pral.n f ca advocació terme pral.n m ca col·legi d'advocats terme pral.n m es abogacía  es colegio de abogados  fr barreau  en legal bar  cod IATE-141760  
588 dret (12) ca advocada terme pral. ca advocat terme pral. es abogado  fr avocat  en advocate,barrister solicitor  cod IATE-1230433  
589 dret (12) ca advocada terme pral. ca advocat terme pral. es abogado  fr avocat  en attorney  en ATTY  en lawyer  cod IATE-239437  
590 unió europea > construcció europea (1016) ca advocat designat d'ofici terme pral. es abogado de oficio  es abogado designado de oficio  fr avocat commis d'office  en officially appointed lawyers  cod IATE-885927  
591 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aerènquima terme pral.n m es aerénquima  fr aérenchyme  en aerenchyma  cod IATE-1620291  
592 afers socials > sanitat (2841) ca aerobiologia terme pral.n f es aerobiología  fr aérobiologie  en aerobiology  cod IATE-1434864  
593 medi ambient (52) ca aerobiologia terme pral.n f es biología del aire  fr aérobiologie  en aerobiology  cod IATE-45020  
594 afers socials > sanitat (2841) ca aerofàgia terme pral.n f es aerofagia  es gastrospiria  fr aérophagie  en aerophagy  cod IATE-1501379  
595 afers socials > sanitat (2841) ca aerofòbia terme pral.n f es aviofobia  es pteromeranofobia  en aviatophobia  en aviophobia  en pteromerhanophobia  cod IATE-1912343  
596 afers socials > cultura i religió (2831) ca aerofotografia terme pral. ca fotografia aèria terme pral.n f es fotografía aérea  fr photographie aérienne  en aerial photography  cod IATE-1206358  
597 indústria (68) ca aerògraf terme pral.n f ca pistola de pintar terme pral.n m es pistola aerográfica  fr pistolet aérographe  en spray gun  cod IATE-137092  
598 indústria > indústria mecànica (6821) ca aerògraf terme pral.n f ca pistola de pintar terme pral.n m es pistola aerográfica  fr pistolet aérographe  en spray gun  cod IATE-1213132  
599 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aerògraf terme pral.n f ca pistola de pintar terme pral.n m es pistola pulverizadora  fr pistolet pulvérisateur  en spray gun  cod IATE-1078796  
600 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aerograma terme pral.n m es aerograma  es diagrama de Refsdal  fr aérogramme  fr diagramme de Refsdal  en aerogram  en Refsdal diagram  cod IATE-1434518  
601 transports > transport aeri i espacial (4826) ca aerolínia terme pral.n f es compañía aérea  es compañía de transporte aéreo  es transportador aéreo  fr entreprise de transport aérien  fr exploitant d'aéronefs  fr transporteur aérien  en air carrier  en air operator  en air transport company  en air transport operator  cod IATE-786361  
602 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aeronomia terme pral.n f es aeronomía  fr aéronomie  en aeronomy  cod IATE-1475421  
603 transports > transport aeri i espacial (4826) ca aeroport terme pral.n m es aeropuerto  es campo de aviación  fr aéroport  fr champ d'aviation  en airport  cod IATE-1411431  
604 medi ambient (52) ca aeroport terme pral.n m es aeropuertos  fr aéroport  en airport  cod IATE-45093  
605 afers socials > sanitat (2841) ca aerosol terme pral.n m es aerosol  fr aérosol  en aerosol  cod IATE-1350066  
606 afers socials > sanitat (2841) ca aerosol terme pral.n m es recipiente del tipo aerosol  fr récipient du type aérosol  en aerosol  cod IATE-1205399  
607 afers socials > sanitat (2841) ca afàcia terme pral.n f ca afàquia terme pral.n f es afaquia  fr aphakie  en aphacia  en aphakia  cod IATE-1503802  
608 afers socials > sanitat (2841) ca afàcia terme pral. ca afàquia terme pral.n f es afaquia  en aphacia  en aphakia  cod IATE-1707932  
609 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca afaitadora terme pral.n f ca desbarbadora d'engranatges terme pral. es máquina para desbarbar  fr ébarbeur  fr ébarbeuse  en deburring machine  cod IATE-1217958  
610 afers socials > sanitat (2841) ca afàsia terme pral.n f es afasia  fr aphasie  fr perte de la parole  en aphasia  cod IATE-1487999  
611 afers socials > sanitat (2841) ca afelimomab terme pral.n m es afelimomab  fr afélimomab  en afelimomab  cod IATE-37050  
612 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aferrapedres terme pral.n m es lagarto manchado  fr callionyme tacheté  fr dragonet tacheté  en spotted dragonet  cod IATE-1859814  
613 dret (12) ca afidàvit terme pral.n m es affidávit  fr affidavit  en affidavit  cod IATE-1071314  
614 dret (12) ca afidàvit terme pral.n m es declaración jurada affidávit  fr affirmation sous la foi du serment  en affidavit  cod IATE-1130054  
615 afers socials > sanitat (2841) ca afinitat terme pral.n f es afinidad  fr affinité  en affinity  en binding affinity  cod IATE-1501468  
616 indústria > política i estructures industrials (6806) ca afinitat terme pral.n f es afinidad  fr affinité  en affinity  cod IATE-1223450  
617 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca afinitat terme pral.n f es afinidad  en affinity  cod IATE-1569533  
618 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aflatoxina terme pral.n f es aflatoxina  fr aflatoxine  en aflatoxin  cod IATE-1075177  
619 afers socials > sanitat (2841) ca afloqualona terme pral.n f es aflocualona  fr afloqualone  en afloqualone  cod IATE-37051  
620 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  fr affleurement  en ontcropping  en outcrop  cod IATE-1154735  
621 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  fr affleurement  en outcrop  cod IATE-1240332  
622 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  fr affleurement  en basset  en outcrop  cod IATE-1469624  
623 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca aflorament terme pral.n m es afloramiento  es farallón  en outcrop  cod IATE-1707657  
624 transports (48) ca aflorament terme pral.n m es descubierto  fr découverte  en open  en outcrop  cod IATE-1387015  
625 afers socials > sanitat (2841) ca afonia terme pral.n f es afonía  fr aphonie  fr voix éteinte  en aphonia  cod IATE-1488005  
626 geografia > àfrica (7221) ca Àfrica terme pral.n f es Africa  fr Afrique  en Africa  cod IATE-45027  
627 geografia > àfrica (7221) ca Àfrica terme pral.n f es África  fr Afrique  en Africa  cod IATE-1573041  
628 geografia (72) ca Àfrica austral terme pral.n f es África Austral  es África del Sur  fr Afrique australe  en Southern Africa  cod IATE-783343  
629 geografia (72) ca Àfrica central terme pral.n f es Africa central  fr Afrique Centrale  en Central Africa  cod IATE-111862  
630 geografia > àfrica (7221) ca Àfrica subsahariana terme pral. es África Negra  es África Subsahariana  fr Afrique noire  fr Afrique subsaharienne  en Black Africa  en SSA  en sub-Saharan Africa  cod IATE-769912  
631 afers socials > sanitat (2841) ca Ag terme pral.n m ca antigen terme pral.n m es antígeno  fr antigène  en antigen  cod IATE-1503455  
632 afers socials > sanitat (2841) ca agalàctia terme pral.n f ca agalàxia terme pral.n f es agalactia  es agalactosis  es agalaxia  es alactia  fr agalactie  fr agalaxie  en agalactia  cod IATE-1501476  
633 afers socials > sanitat (2841) ca agammaglobulinèmia congènita terme pral. ca agammaglobulinèmia lligada a X terme pral. ca malaltia de Bruton terme pral.n f es agammaglobulinemia congénita  es enfermedad de Bruton  fr maladie de Bruton  en Bruton's disease  en Bruton's hypogammaglobulinemia  en Bruton's X-linked agammaglobulinemia  en X-linked agammaglobulinaemia  en XLA  cod IATE-1686157  
634 indústria > química (6811) ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral. ca gelosa terme pral.n f es agar-agar  fr agar-agar  fr E406  fr gélose  en agar  en E406  cod IATE-1066662  
635 afers socials > sanitat (2841) ca agar terme pral. ca agar-agar terme pral. ca gelosa terme pral.n f es agar  es agar-agar  fr agar-agar  fr gélose  en agar  en agar-agar  cod IATE-1617478  
636 indústria > química (6811) ca agarosa terme pral.n f es agarosa  fr agrarose  en agarose  cod IATE-132633  
637 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àgata terme pral.n f es ágata  fr agate naturelle  en agate  cod IATE-1210639  
638 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca agència terme pral.n f es agencia  es organismo  fr agence  en agency  cod IATE-1483877  
639 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca Agència Central d'Intel·ligència terme pral.n f es Agencia Central de Información  es Agencia Central de Inteligencia  fr Agence centrale de renseignements  fr CIA  en Central Intelligence Agency  en CIA  cod IATE-113588  
640 afers financers (24) ca agència de qualificació creditícia terme pral.n f es agencia de calificación crediticia  fr agence de notation  fr agence de notation de crédit  en CRA  en credit rating agency  cod IATE-856324  
641 relacions internacionals > política internacional (0806) ca Agència Espacial Europea terme pral.n f ca ESA terme pral. es AEE  es Agencia Espacial Europea  es ESA  fr Agence spatiale européenne  fr ASE  fr ESA  en ESA  en European Space Agency  cod IATE-890086  
642 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca Agència Europea de Medicaments terme pral. ca EMA terme pral.n f es Agencia Europea de Medicamentos  es Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos  es EMA  es EMEA  fr Agence européenne des médicaments  fr Agence européenne pour l'évaluation des médicaments  fr EMA  fr EMEA  en EMA  en EMEA  en European Agency for the Evaluation of Medicinal Products  en European Medicines Agency  cod IATE-843722  
643 energia (66) ca Agència Internacional de l'Energia terme pral. es Agencia Internacional de la Energía  es AIE  fr Agence internationale de l'énergie  fr AIE  en IEA  en International Energy Agency  cod IATE-953128  
644 dret > dret penal (1216) ca Agència Mundial Antidopatge terme pral. es Agencia Mundial Antidopaje  es AMA  fr Agence mondiale antidopage  fr AMA  en WADA  en World Anti-Doping Agency  cod IATE-919488  
645 afers socials > sanitat (2841) ca agènesi terme pral.n f es agenesia  fr agénésie  en agenesis  cod IATE-1684281  
646 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca agent terme pral.n m es agente  en agent  cod IATE-1688196  
647 afers socials > sanitat (2841) ca agent terme pral.n m es agente  fr agent  en agent  cod IATE-35700  
648 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca agent terme pral. ca autor | autora terme pral.n m, f es agente  fr agent  en official  cod IATE-54441  
649 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca agent terme pral.n m es mandatario  fr agent  en agent  cod IATE-748016  
650 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca agent terme pral.n m es agente  fr agent  en agent  cod IATE-1695257  
651 dret > dret civil (1211) ca agent terme pral.n m ca delegat | delegada terme pral.n m, f ca mandatari terme pral. ca mandatari | mandatària terme pral.n m, f ca mandatària terme pral. es apoderado  es delegado  es encargado de negocios  es mandatario  fr agent  en agent  cod IATE-1391447  
652 indústria > química (6811) ca agent amortidor terme pral.n m es amortiguador  fr agent tampon  en buffering agent  cod IATE-141686  
653 indústria > química (6811) ca agent antiestàtic terme pral.n m ca antiestàtic terme pral. es agente antiestático  fr agent antistatique  en antistatic agent  cod IATE-1252068  
654 medi ambient (52) ca agent antiestàtic terme pral.n m ca antiestàtic terme pral. es agente antiestático  fr agent antistatique  en antistatic agent  cod IATE-1426200  
655 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca agent d'anul·lació terme pral.n m es sistema de anulación automático de mensaje  fr robot d'annulation  fr système d'annulation automatique de message  en automated message cancelling system  en cancelbot  cod IATE-370906  
656 unió europea > construcció europea (1016) ca agent de l'autoritat terme pral.n m, f es agente de la autoridad  es funcionario de policía  es miembro de las fuerzas policiales  fr agent de la force publique  fr officier de police judiciaire  fr policier  en law enforcement officer  en law enforcement official  en LEO  cod IATE-894320  
657 indústria > política i estructures industrials (6806) ca agent de recobriment terme pral.n m es agente de recubrimiento  fr produit de recouvrement  en coating agent  cod IATE-1243456  
658 relacions internacionals > defensa (0821) ca agent químic terme pral. es agente de guerra química  es agente químico  fr agent C  fr agent chimique  fr agent de guerre chimique  en chemical agent  en chemical warfare agent  en CW agent  en CWA  cod IATE-919212  
659 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca agent reductor terme pral.n m es reductor  fr réducteur  en reducing agent  cod IATE-1420970  
660 dret (12) ca agents terme pral. es agentes  fr agents  en agents  cod IATE-1099829  
661 afers socials > sanitat (2841) ca agèusia terme pral.n f es ageusia  fr ageusie  fr ageustie  en ageusia  en ageustia  cod IATE-1501495  
662 afers socials > sanitat (2841) ca agíria terme pral. ca lissencefàlia terme pral.n f es lisencefalia  fr lissencéphalie  en lissencephaly  cod IATE-1684436  
663 indústria > química (6811) ca agitador terme pral.n m es agitador  fr agitateur  en stirrer  cod IATE-1210339  
664 indústria > química (6811) ca agitador terme pral.n m es agitador  fr agitateur  en agitator  cod IATE-1370084  
665 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca agitador terme pral.n m es agitador  fr agitateur  en agitator  cod IATE-1418778  
666 indústria > indústria mecànica (6821) ca agitador terme pral.n m fr agitateur  en agitator  cod IATE-1098063  
667 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aglomerat terme pral.n m es aglomerado  fr agglomérat  en agglomerate  cod IATE-1620308  
668 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aglomerat terme pral.n m es aglomerado  fr agglomérat  en agglomerate  cod IATE-1426184  
669 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aglomerat compost terme pral.n m ca aglomerat de composició terme pral. es aglomerado de corcho (con ligante)  fr aggloméré composé  fr aggloméré composé de liège  en composition cork  cod IATE-1328355  
670 afers socials > sanitat (2841) ca aglòssia terme pral.n f es aglosotomía  fr aglossotomie  en aglossia  cod IATE-1684283  
671 indústria > química (6811) ca aglucona terme pral.n f es aglicon  fr aglycone  en aglycone  cod IATE-1076813  
672 afers socials > sanitat (2841) ca agnòsia tàctil terme pral.n f ca astereognòsia terme pral.n f es astereognosia  fr agnosie tactile  fr astéréognosie  fr asymbolie tactile  fr stéréoagnosie  en astereognosis  en tactile agnosia  cod IATE-1495180  
673 indústria > química (6811) ca agomelatina terme pral.n f es agomelatina  fr agomélatine  en agomelatine  cod IATE-157075  
674 afers socials > sanitat (2841) ca agomelatina terme pral.n f es agomelatina  fr agomélatine  en agomelatine  cod IATE-37056  
675 afers socials > sanitat (2841) ca agonista terme pral.n m es agonista  es agonista farmacológico  fr agoniste  en agonist  cod IATE-202497  
676 afers socials > sanitat (2841) ca agonista invers terme pral.n m es agonista inverso  es contragonista  en inverse agonist  cod IATE-3543196  
677 afers socials > sanitat (2841) ca agonista parcial terme pral.n m es agonista parcial  en partial agonist  cod IATE-3543787  
678 afers socials > sanitat (2841) ca agorafòbia terme pral.n f es agorafobia  fr agoraphobie  en agoraphobia  cod IATE-1501538  
679 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca agradació terme pral.n f es formación de depósito de grava  fr engravement  en aggradation  cod IATE-1400052  
680 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca agradació terme pral.n f es sedimentación  fr agradation  fr alluvionnement  en aggradation  cod IATE-1620309  
681 afers socials > sanitat (2841) ca agrafia terme pral.n f es agrafia  fr agraphie  en agraphia  cod IATE-1487900  
682 afers socials > sanitat (2841) ca agrafia terme pral.n f es agrafia  fr agraphie  en agraphia  cod IATE-1501546  
683 afers socials > sanitat (2841) ca agramatisme terme pral.n m es agramafasia  es agramatismo  fr agrammatisme  en agrammatism  cod IATE-1487897  
684 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca agregada terme pral. ca agregat terme pral. ca agregat terme pral. es agregado  fr attaché  fr attaché d'ambassade  en attaché  cod IATE-1749223  
685 dret (12) ca agregar terme pral. es agregar  en aggregate(to)  cod IATE-1121363  
686 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr aggrégat  en aggregate  cod IATE-1421135  
687 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr agrégat  en aggregate  cod IATE-1426186  
688 vida econòmica (16) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr agrégat  en aggregate  cod IATE-1550481  
689 afers financers (24) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr agrégat  en aggregate  cod IATE-214420  
690 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr agrégat  en aggregate  cod IATE-1757044  
691 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca agregat terme pral.n m es agregado  fr agrégat  en aggregate  cod IATE-1756495  
692 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca agrella terme pral.n f es acedera  fr oseille  fr oseille commune  en sorrel  cod IATE-1572871  
693 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca agrella terme pral.n f es acedera común  es agrilla  es vinagrera  fr grande oseille  fr oseille  fr oseille commune  en common sorrel  en garden sorrel  en sorrel  cod IATE-1256079  
694 dret > drets i llibertats (1236) ca agressió terme pral.n f es agresión  fr agression  fr voie de fait  en assault  cod IATE-3555988  
695 vida política (04) ca agressió terme pral. es agresión  fr agression  fr intervention militaire  en aggression  cod IATE-1414771  
696 dret (12) ca agressió il·legítima terme pral.n f es agresión ilegítima  fr violence illégale  en illegal violence  en unlawful violence  cod IATE-378929  
697 dret > dret penal (1216) ca agressió sexual terme pral.n f ca violència sexual terme pral. es agresión sexual  es violencia sexual  fr violence sexuelle  en sexual assault  cod IATE-1129331  
698 dret > drets i llibertats (1236) ca agressió sexual terme pral.n f es agresión sexual  fr agression sexuelle  en sexual assault  cod IATE-3556026  
699 dret (12) ca agreujant terme pral.n m ca circumstància agreujant terme pral.n f es circunstancia agravante  fr circonstance aggravante  en aggravating circumstance  cod IATE-140934  
700 dret (12) ca agreujant terme pral. ca circumstància agreujant terme pral.n f es circunstancia agravante  fr circonstance aggravante  en aggravating circumstance  cod IATE-802546  
701 dret (12) ca agreujant terme pral. ca agreujant terme pral.n m ca circumstància agreujant terme pral.n f ca circumstància agreujant terme pral. es agravante  fr circonstances aggravantes  en aggravating circumstances  cod IATE-1130229  
702 afers socials > sanitat (2841) ca agricultura de plantació terme pral.n f es plantación forestal  fr plantation forestière  en artificial crop  en artificial stand  en man-made forest  en plantation  cod IATE-1623289  
703 medi ambient (52) ca agricultura itinerant terme pral.n f es desplazamiento del cultivo  fr culture itinérante  en shifting cultivation  cod IATE-48942  
704 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca agricultura itinerant terme pral.n f es cultivo nómada  fr culture itinérante  en nomadic cropping  en roving agriculture  en shag  en shifting agriculture  en shifting cultivation  cod IATE-1623916  
705 medi ambient (52) ca agró roig terme pral.n m es graza imperial  fr héron pourpré  en purple heron  cod IATE-237627  
706 medi ambient > medi natural (5211) ca agró roig terme pral.n m es garza imperial  fr héron pourpré  en purple heron  cod IATE-1249809  
707 medi ambient (52) ca agroforesteria terme pral.n f es agrosilvicultura  fr agro-foresterie  en agroforestry  cod IATE-45069  
708 medi ambient (52) ca agroquímic terme pral.n m es agroquímicos  fr produit agrochimique  fr produits agrochimiques  en agrochemical  cod IATE-45068  
709 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca agrostologia terme pral.n f es agrostología  fr agrostologie  en agrostology  cod IATE-1620312  
710 dret > dret penal (1216) ca agrupació terme pral. ca agrupament terme pral.n f es agrupación  es agrupamiento  fr groupage  en grouping  cod IATE-2232601  
711 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca agrupació de municipis terme pral. es agrupación de municipios  fr groupement intercommunal  en administrative collectivity  cod IATE-1199502  
712 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca agrupació de radiació transversal terme pral.n f es antena de radiación transversal  fr antenne à rayonnement transversal  en broadside aerial  en broadside antenna  en broadside array  cod IATE-1371536  
713 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca agrupació de sensors terme pral.n f es agrupamiento de sensores  en sensor array  cod IATE-1680781  
714 dret (12) ca agrupament de parcel·les terme pral. es agrupamiento de parcelas  fr réunion de parcelles  fr réunion parcellaire  en reunion of parcels  cod IATE-1248097  
715 medi ambient > medi natural (5211) ca àguila calçada terme pral.n f es águila calzada  fr aigle botté  en booted eagle  cod IATE-1249870  
716 medi ambient > medi natural (5211) ca àguila calçada terme pral.n f es águila calzada  fr aigle botté  en booted eagle  cod IATE-142686  
717 medi ambient (52) ca àguila imperial ibèrica terme pral.n f es águila imperial ibérica  fr aigle à épaules blanches  fr aigle ibérique  fr aigle impérial ibérique  en Adalbert's eagle  en Iberian imperial eagle  en Spanish imperial eagle  cod IATE-132796  
718 medi ambient (52) ca àguila peixatera terme pral.n f es águila pescadora  fr balbuzard pêcheur  en osprey  cod IATE-132798  
719 medi ambient > medi natural (5211) ca àguila peixatera terme pral.n f es águila pescadora  fr balbuzard fluviatile  fr balbuzard pecheur  en osprey  cod IATE-1249858  
720 indústria > política i estructures industrials (6806) ca agulla de cap terme pral.n f es alfiler  fr épingle  en pin  cod IATE-1211175  
721 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca agulla de cap terme pral.n f es alfiler  fr épingle  en pin  cod IATE-1217983  
722 indústria > política i estructures industrials (6806) ca agulla de cosir terme pral.n f es aguja de coser  fr aiguille à coudre  en sewing needle  cod IATE-1211165  
723 indústria > política i estructures industrials (6806) ca agulla imperdible terme pral.n f es imperdible  fr épingle de sûreté  en safety pin  cod IATE-1211176  
724 afers socials > sanitat (2841) ca agut -uda terme pral.adj es Agudo  fr Aigu  en acute  cod IATE-35685  
725 medi ambient (52) ca ai-ai terme pral.n m es aye-aye  fr aye-aye  en aye-aye  cod IATE-269791  
726 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ai-ai terme pral.n m es aye-aye  fr aye-aye  en aye-aye  cod IATE-876821  
727 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aigua combinada terme pral.n f es agua fijada  fr eau liée  en bound water  cod IATE-1415712  
728 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aigua combinada terme pral.n f es agua coloidal  fr eau colloïdale  en bound water  cod IATE-1082494  
729 medi ambient (52) ca aigua de procés terme pral.n f es aguas de proceso  fr eaux de traitement  en process water  cod IATE-158473  
730 indústria (68) ca aigua de refrigeració terme pral.n f es agua de refrigeración  fr eau de refroidissement  en cooling water  cod IATE-128557  
731 indústria > química (6811) ca aigua destil·lada terme pral.n f es agua destilada  fr eau distillée  en distilled water  en DW  cod IATE-1350111  
732 indústria > química (6811) ca aigua forta terme pral.n f es aguafuerte  fr eau-forte  en aqua fortis  cod IATE-1619489  
733 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aigua pesant terme pral.n f es agua pesada  es óxido de deuterio  fr eau lourde  fr oxyde de deutérium  en D2O  en deuterium oxide  en DO  en heavy water  en HW  cod IATE-1445723  
734 indústria > química (6811) ca aigua pesant terme pral.n f es agua pesada  es protóxido de deuterio  fr eau lourde  fr EL  fr protoxyde de deutérium  en deuterium oxide  en heavy water  cod IATE-1217074  
735 indústria > química (6811) ca aigua purificada terme pral.n f es agua depurada  fr eau épurée  fr eau traitée  en purified water  cod IATE-1203324  
736 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aigua purificada terme pral.n f es agua purificada  en purified water  cod IATE-1681232  
737 indústria > química (6811) ca aigua règia terme pral.n f es agua regia  fr eau régale  en aqua regia  cod IATE-142642  
738 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aiguamarina terme pral.n f es aguamarina  fr aigue-marine  en aquamarine  cod IATE-1210577  
739 afers socials > cultura i religió (2831) ca aiguatinta terme pral.n f es aguatinta  fr aqua-tinta  fr aquatinte  en aquatint  cod IATE-1618935  
740 dret (12) ca aigües arrecerades terme pral. es aguas protegidas  fr eaux protégées  en sheltered waters  cod IATE-144884  
741 dret > dret internacional (1231) ca aigües interiors terme pral. es aguas interiores  fr eaux continentales  fr eaux intérieures  en inland waters  en internal waters  cod IATE-1408853  
742 dret > dret internacional (1231) ca aigües interiors terme pral. es aguas interiores  fr eaux intérieures  en internal waters  cod IATE-770360  
743 dret (12) ca aigües interiors espanyoles terme pral. es aguas interiores españolas  en Spanish internal waters  cod IATE-1883375  
744 relacions internacionals > equilibri internacional (0816) ca aïllacionisme terme pral. es aislacionismo  fr isolationnisme  en isolationism  cod IATE-3572169  
745 transports (48) ca aïllador d'ancoratge terme pral.n m es aislador de anclaje  fr isolateur d'ancrage  en anchorage insulator  cod IATE-1598717  
746 energia > indústries nuclear i elèctrica (6621) ca aïllador de suport terme pral. ca aïllador rígid terme pral.n m es aislador rígido  es aislador rígido de vástago  fr isolateur rigide  fr isolateur rigide à tige  en pin insulator  cod IATE-1375113  
747 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aïllador de suport terme pral. ca aïllador rígid terme pral.n m es aislador rígido  fr isolateur rigide  en rigid insulator  cod IATE-1375112  
748 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aïllament acústic terme pral.n m es aislamiento acústico  fr isolation acoustique  en sound insulation  cod IATE-1209110  
749 transports (48) ca aïllament acústic terme pral.n m es aislamiento acústico  es aislamiento sonoro  fr isolation acoustique  fr isolation phonique  en acoustic insulation  en sound insulation  cod IATE-1098487  
750 dret (12) ca aïllament integral terme pral. es aislamiento integral  fr isolement intégral  en complete isolation  cod IATE-1399304  
751 afers socials > sanitat (2841) ca aïllament reproductiu terme pral.n m es Aislamiento reproductivo  fr Endogamie  en Reproductive isolation  cod IATE-36607  
752 afers socials > vida social (2826) ca aïllament social terme pral.n m es aislamiento social  fr isolation sociale  fr isolement social  en social isolation  cod IATE-1488637  
753 medi ambient (52) ca aire condicionat terme pral.n m es acondicionamiento del aire  fr climatisation  en air conditioning  cod IATE-67072  
754 transports (48) ca aire condicionat terme pral.n m es climatización  fr climatisation  en air conditioning  cod IATE-1377789  
755 afers socials > sanitat (2841) ca aire residual terme pral.n m ca volum residual terme pral.n m ca VR terme pral.n m es aire residual  es volumen de aire residual  es volumen residual  fr air résiduel  fr volume d'air résiduel  fr volume résiduel  en residual volume  cod IATE-1487917  
756 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca airglow terme pral.n m es luz celeste  fr lumière du ciel  en airglow  cod IATE-1435209  
757 indústria > indústria de la fusta (6836) ca aixa terme pral.n f es azuela  es azuela de cajear  es azuela de entallar  es hachazuela  fr herminette  fr herminette à saboter  en adze  cod IATE-1598546  
758 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca aixa terme pral.n f es doladera  fr doloir  fr doloire  en adze  cod IATE-1617219  
759 dret > dret internacional (1231) ca aixecament terme pral. es levante  fr libération  fr mainlevée de l'immobilisation  en release  cod IATE-793825  
760 afers socials > sanitat (2841) ca aixella terme pral.n f ca axil·la terme pral.n f ca cavitat axil·lar terme pral.n f ca fossa axil·lar terme pral.n f es axila  fr aisselle  fr creux axillaire  en axil  en axilla  cod IATE-1505166  
761 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aixeta terme pral.n f es grifo  fr robinet  fr robinet à liquide  en cock  cod IATE-1098082  
762 dret > justícia (1221) ca ajornament terme pral. es aplazamiento  fr ajournement  en deferral  cod IATE-881751  
763 dret (12) ca ajuda al desenvolupament terme pral. es ayuda al desarrollo  fr aide au développement  en development funds  cod IATE-1225674  
764 relacions internacionals > defensa (0821) ca ajudant de camp | ajudanta de camp terme pral.n m, f es ADC  es ayuda de campo  en ADC  en aide-de-camp  cod IATE-917906  
765 treball i ocupació > administració i remuneració del personal (4421) ca ajudant de direcció terme pral.n m, f ca ajudanta de direcció terme pral. es Vicedirector  fr Sous-directeur  en Assistant Director  cod IATE-54479  
766 dret > drets i llibertats (1236) ca ajust raonable terme pral. es ajustes razonables  fr aménagement raisonnable  en reasonable accommodation  cod IATE-896914  
767 vida econòmica > estructura econòmica (1621) ca ajustament estructural terme pral.n m es ajuste estructural  fr adaptation structurelle  fr ajustement structurel  en structural adjustment  cod IATE-1071010  
768 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca ajut al desenvolupament terme pral.n m ca ajut per al desenvolupament terme pral. es ayuda al desarrollo  es ayuda para el desarrollo  fr aide au développement  en development aid  en development assistance  cod IATE-1568322  
769 medi ambient (52) ca ajut al desenvolupament terme pral.n m es ayuda al desarrollo  fr aide au développement  en development aid  cod IATE-46018  
770 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca ajut en espècie terme pral. es ayuda en especie  es ayuda no financiera  fr aide en nature  fr assistance en nature  en aid in kind  en in-kind assistance  en non-financial assistance  cod IATE-759564  
771 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca ajut humanitari terme pral. ca assistència humanitària terme pral. es asistencia humanitaria  es ayuda humanitaria  fr aide humanitaire  fr assistance humanitaire  en humanitarian aid  en humanitarian assistance  cod IATE-875411  
772 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca ajut no reemborsable terme pral. ca subvenció terme pral. es ayuda no reembolsable  es subvención  fr aide non remboursable  fr don  en grant  en grant aid  en non-reimbursable aid  cod IATE-768150  
773 dret (12) ca ajut per a programes terme pral. es asistencia para programas  es ayuda para programas  fr aide au programme  fr aide-programme  en programme aid  en programme assistance  cod IATE-1113802  
774 dret (12) ca ajut per a projectes terme pral. es asistencia para proyectos  es ayuda para proyectos  fr aide aux projets  fr aide-projet  en project aid  cod IATE-1113804  
775 vida política > vida política i seguretat pública (0431) ca Al-Qaeda del Magrib Islàmic terme pral.n f es Al Qaeda del Magreb Islámico  es Al Qaeda del norte del África islámica  fr Al-Qaida au Maghreb islamique  fr Al-Qaida pour le Maghreb islamique  fr AQMI  fr Organisation Al-Qaida au Maghreb islamique  en al-Qaeda in the Islamic Maghreb  en Al-Qaeda in the Maghreb  en AQIM  cod IATE-2241708  
776 transports > transport aeri i espacial (4826) ca ala delta terme pral.n f es ala delta  es ala triangular  fr aile en delta  fr voilure en delta  en delta wing  cod IATE-1157020  
777 afers socials > vida social (2826) ca ala delta terme pral.n f es ala delta  fr aile delta  fr aile en delta  fr voilure en delta  en delta wing  cod IATE-152750  
778 afers socials > sanitat (2841) ca alacepril terme pral.n m es alacepril  fr alacépril  en alacepril  cod IATE-37058  
779 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alanina terme pral.n f es alanina  en alanine  cod IATE-1449914  
780 indústria > química (6811) ca alanina terme pral.n f es alanina  fr alanine  en alanine  cod IATE-138199  
781 afers socials > sanitat (2841) ca alanina terme pral.n f es alanina  fr alanine  en alanine  cod IATE-37060  
782 indústria > química (6811) ca alatrofloxacina terme pral.n f es alatrofloxacino  fr alatrofloxacine  en alatrofloxacin  cod IATE-157175  
783 afers socials > sanitat (2841) ca alatrofloxacina terme pral.n f es alatrofloxacino  fr alatrofloxacine  en alatrofloxacin  cod IATE-37063  
784 medi ambient > medi natural (5211) ca albatros cellanegre terme pral.n m es albatros ojeroso  fr albatros à sourcil noir  fr albatros à sourcils noirs  en black-browed albatross  cod IATE-1250301  
785 medi ambient (52) ca albatros cuacurt terme pral.n m es albatros  fr albatros à queue courte  en short-tailed albatross  en Steller's albatross  cod IATE-270004  
786 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca albatros cuacurt terme pral.n m es albatros  fr albatros à queue courte  en short-tailed Albatross  cod IATE-877011  
787 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca albedo terme pral.n f es albedo  es magnitud de medida  fr albedo  fr albédo  en albedo  cod IATE-1087539  
788 afers socials > sanitat (2841) ca albendazole terme pral.n m es albendazol  fr albendazole  en albendazole  cod IATE-37065  
789 afers socials > sanitat (2841) ca albendazole terme pral.n m es albendazol  fr albendazole  en albendazole  cod IATE-135429  
790 afers socials > sanitat (2841) ca albendazole terme pral.n m es albendazol  fr albendazole  fr Zentel  en albendazole  cod IATE-1245569  
791 afers socials > sanitat (2841) ca albinisme terme pral.n m es albinismo  fr albinisme  en albinism  cod IATE-1254614  
792 indústria (68) ca albita terme pral.n f es albita  es feldespato sodico  fr albite  fr feldspath sodique  en albite  cod IATE-1082555  
793 indústria > química (6811) ca albita terme pral.n f es albita  es Feldespato sodico  fr albite  en Albite  cod IATE-1082180  
794 medi ambient > medi natural (5211) ca albúlid terme pral.n m es peces banano  en bonefishes  cod IATE-144324  
795 agricultura, silvicultura i pesca > pesca (5641) ca albúlid terme pral.n m es peces banano  fr albules  fr bananes de mer  en bonefishes  cod IATE-1859022  
796 afers socials > sanitat (2841) ca albúmina terme pral.n f es albúmina  fr albumine  en albumin  cod IATE-1257298  
797 agricultura, silvicultura i pesca > pesca (5641) ca alburn del Danubi terme pral.n m es alburno del Danubio  fr ablette du Danube  en Danube bleak  cod IATE-1859191  
798 indústria > política i estructures industrials (6806) ca alça terme pral.n f es tacón  fr talonnette  en heel lift  cod IATE-1426539  
799 indústria > química (6811) ca àlcali terme pral.n m fr alcali  en alkali  cod IATE-1206061  
800 afers socials > sanitat (2841) ca alcaloide terme pral.n m fr alcaloïde  en alkaloid  cod IATE-1620329  
801 indústria > indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) ca alcantara terme pral.n m es alcántara  fr alcantara  en alcantara  cod IATE-1576827  
802 medi ambient > medi natural (5211) ca alció blau terme pral.n m es martín pescador alción  fr alcyon à collier  fr martin-pêcheur ceinturé  en belted kingfisher  cod IATE-1250283  
803 afers socials > sanitat (2841) ca alclometasona terme pral.n f es alclometasona  fr alclométasone  en alclometasone  cod IATE-37069  
804 indústria > química (6811) ca alclometasona terme pral.n f es alclometasona  fr alclométasone  en alclometasone  cod IATE-138235  
805 afers socials > sanitat (2841) ca alcloxa terme pral.n f es alcloxa  fr alcloxa  en alcloxa  cod IATE-37070  
806 intercanvis econòmics i comercials > consum (2026) ca alcohol terme pral.n m es alcohol  fr alcool  en alcohol  cod IATE-45096  
807 afers socials > sanitat (2841) ca alcohol benzílic terme pral.n m es alcohol bencílico  fr alcool benzoïque  fr alcool benzylique  en benzyl alcohol  cod IATE-37071  
808 indústria > química (6811) ca alcohol benzílic terme pral.n m es alcohol bencílico  fr alcool benzylique  en benzyl alcohol  cod IATE-1205349  
809 indústria > química (6811) ca alcohol butílic terme pral.n m es alcohol butílico  fr alcool butylique  en butyl alcohol  cod IATE-146364  
810 indústria > química (6811) ca alcohol de polivinil terme pral.n m es alcohol polivinílico  fr alcool polyvinylique  fr polyvinylalcool  fr PVAL  en ethenol homopolymer  en poly(1-hydroxyethylene)  en poly(vinyl alcohol)  en polyvinyl alcohol  en PVA  en PVAL  en PVOH  en vinyl alcohol polymer  cod IATE-1206901  
811 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alcohol deshidrogenasa terme pral.n m es alcohol deshidrogenasa  fr alcool déshydrogénase  en ADHase  en alcohol dehydrogenase  cod IATE-1478930  
812 dret > dret penal (1216) ca alcoholèmia terme pral.n f es alcoholemia  es porcentaje de alcoholemia  es tasa de alcohol en sangre  es tasa de alcoholemia  fr alcoolémie  fr concentration d'alcool dans le sang  fr TA  fr taux d'alcool dans le sang  fr taux d'alcoolémie  en alcoholemia  en BA  en BAC  en BAL  en blood alcohol concentration  en blood alcohol content  en blood alcohol level  en level of alcohol in the blood  cod IATE-921255  
813 afers socials > sanitat (2841) ca alcoholisme terme pral.n m es alcoholismo  fr alcoolisme  en alcoholism  cod IATE-1667287  
814 afers socials > sanitat (2841) ca alcoholisme crònic terme pral.n m es alcoholismo cronico  fr alcoolisme chronique  en chronic alcoholism  cod IATE-1667288  
815 sector agroalimentari (60) ca alcopop terme pral.n m es alcorrefresco  es refresco alcoholizado  fr mélange d'alcool fort et de soda  en alcopop  cod IATE-901790  
816 indústria (68) ca aldehid terme pral.n m es aldehído  fr aldéhyde  fr CH3-COH  en aldehyde  en CH3-COH  cod IATE-127630  
817 indústria > química (6811) ca aldehid terme pral.n m es aldehído  fr aldéhyde  en aldehyde  cod IATE-1616993  
818 afers socials > sanitat (2841) ca aldesleukina terme pral.n f es aldesleukina  fr aldesleukine  en aldesleukin  cod IATE-37073  
819 afers socials > sanitat (2841) ca aldioxa terme pral.n f es aldioxa  fr aldioxa  en aldioxa  cod IATE-37075  
820 afers socials > sanitat (2841) ca aldohexosa terme pral.n f es aldohexosa  fr aldohexose  en aldohexose  cod IATE-1479326  
821 afers socials > sanitat (2841) ca aldosa terme pral.n f es aldosa  fr aldose  en aldose  cod IATE-1479322  
822 afers socials > sanitat (2841) ca aldosterona terme pral.n f es aldosterona  fr aldostérone  en aldosterone  cod IATE-37076  
823 sector agroalimentari > begudes i sucres (6021) ca ale [en] terme pral.n f es ale  fr ale  en ale  cod IATE-1478834  
824 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca aleatori terme pral. ca aleatòria terme pral.adj es aleatorio  fr aléatoire  en random  cod IATE-1372409  
825 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aleatoritzador terme pral.n m es aleatorizador  es circuito embrollador  es mezclador  fr brasseur de signaux  fr circuit brouilleur  fr embrouilleur  fr scrambleur  en scrambler  cod IATE-1610557  
826 transports > organització dels transports (4811) ca alentidor terme pral.n m es dispositivo de retención  es ralentizador  fr ralentisseur  en retarder  cod IATE-841209  
827 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aleurona terme pral.n f es aleurona  fr aleurone  en aleurone  cod IATE-1254770  
828 indústria (68) ca alexandrita terme pral.n f es alejandrita  fr alexandrite  en alexandrite  cod IATE-143173  
829 indústria > política i estructures industrials (6806) ca alexandrita terme pral.n f es alejandrita  fr alexandrite  en alexandrite  cod IATE-1210570  
830 afers socials > sanitat (2841) ca alèxia terme pral.n f es alexia  fr alexie  en alexia  en optic aphasia  en sensory alexia  en visual alexia  en visual aphasia  en word aphasia  en word blindness  cod IATE-1501915  
831 afers socials > sanitat (2841) ca alexina terme pral.n f ca complement terme pral.n m ca sistema del complement terme pral.n m es complemento  fr complément  en complement system  cod IATE-1073801  
832 afers socials > sanitat (2841) ca alexitol sòdic terme pral.n m es alexitol sódico  fr alexitol sodique  en alexitol sodium  cod IATE-37081  
833 afers financers (24) ca alfa terme pral.n m es alfa  fr alpha  en alpha  cod IATE-1682711  
834 afers financers (24) ca alfa terme pral.n m es coeficiente alfa  en alpha  cod IATE-1683172  
835 afers socials > sanitat (2841) ca alfa de Cronbach terme pral.n m es Alfa de Cronbach  fr Coefficient alpha de Cronbach  en Cronbach's alpha  cod IATE-35940  
836 indústria > química (6811) ca alfa-pinè terme pral.n m es alfa-pineno  fr alpha-pinène  en alpha-pinene  cod IATE-1479171  
837 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca alfabet terme pral.n m es alfabeto  fr alphabet  en alphabet  cod IATE-1327728  
838 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca alfabet Morse terme pral.n m es código morse  es código Morse  fr code Morse  en Morse code  cod IATE-1370612  
839 educació i comunicacions > educació (3206) ca alfabetisme digital terme pral.n m es alfabetismo digital  es alfabetización digital  es cultura digital  fr alphabétisation numérique  fr habileté numérique  fr littératie numérique  en digital literacy  cod IATE-916942  
840 afers socials > sanitat (2841) ca alfacalcidol terme pral.n m es alfacalcidol  fr alfacalcidol  en alfacalcidol  cod IATE-37082  
841 afers socials > sanitat (2841) ca alfadex terme pral.n m es alfadex  fr alfadex  en alfadex  cod IATE-37083  
842 afers socials > sanitat (2841) ca alfadolona terme pral.n f es alfadolona  fr alfadolone  en alfadolone  cod IATE-37084  
843 indústria > química (6811) ca alfaprostol terme pral.n m es alfaprostol  fr alfaprostole  en alfaprostol  cod IATE-156574  
844 afers socials > sanitat (2841) ca alfaprostol terme pral.n m es alfaprostol  fr alfaprostol  en alfaprostol  cod IATE-37085  
845 afers socials > sanitat (2841) ca alfaxalona terme pral.n f es alfaxalona  fr alfaxalone  en alfaxalone  cod IATE-37086  
846 afers socials > sanitat (2841) ca alfentanil terme pral.n m es alfentanilo  fr alfentanil  en alfentanil  cod IATE-37087  
847 afers socials > sanitat (2841) ca alfuzosina terme pral.n f es alfuzosina  fr alfuzosine  en alfuzosin  cod IATE-37089  
848 medi ambient > medi natural (5211) ca alga vermella terme pral.n f es algas rojas  es feofíceas  fr algues rouges  fr Rhodophytes  en red algae  cod IATE-1154159  
849 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àlgebra terme pral.n f es álgebra  fr algèbre  en algebra  cod IATE-1436610  
850 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca àlgebra terme pral.n f es álgebra  fr algèbre  en algebra  cod IATE-1756920  
851 ciència (36) ca àlgebra de Boole terme pral.n f ca lògica booleana terme pral.n f es álgebra booleana  fr algèbre booléenne  fr algèbre de Boole  en Boolean algebra  cod IATE-1592964  
852 afers socials > sanitat (2841) ca algestona terme pral.n f es algestona  fr algestone  en algestone  cod IATE-37091  
853 afers socials > sanitat (2841) ca alginat terme pral.n m es ácido algínico  es E 400  fr acide alginique  fr E 400  en alginic acid  en E 400  cod IATE-858885  
854 indústria > química (6811) ca alginat terme pral.n m es ácido algínico  fr acide alginique  fr E400  en alginic acid  en E400  cod IATE-1206981  
855 afers socials > sanitat (2841) ca alglucerasa terme pral.n f es alglucerasa  fr alglucérase  en alglucerase  cod IATE-37092  
856 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca algorisme terme pral.n m es algoritmo  fr algorithme  en algorithm  cod IATE-1440633  
857 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca algorisme de compressió terme pral.n m es algoritmo de compresión  fr algorithme de compression  en compression algorithm  cod IATE-2246394  
858 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca algorisme de resum segur terme pral.n m es algoritmo de hash seguro  fr algorithme de compression sécurisé  en secure hash algorithm  en SHA  cod IATE-1867606  
859 afers socials > cultura i religió (2831) ca Aliança de Civilitzacions terme pral. es Alianza de Civilizaciones  fr Alliance des civilisations  fr Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies  en Alliance of Civilizations  en UNAOC  cod IATE-2228908  
860 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca aliàsing terme pral.n m es melladura  fr crénelage  en aliasing  cod IATE-1756858  
861 indústria > química (6811) ca aliatge terme pral.n m es aleación  fr alliage  en alloy  cod IATE-1552017  
862 indústria > química (6811) ca aliatge terme pral.n m es aleación  fr alliage  en alloy  cod IATE-3535164  
863 afers socials > sanitat (2841) ca alibendol terme pral.n m es alibendol  fr alibendol  en alibendol  cod IATE-37093  
864 dret (12) ca alienació terme pral.n f ca cessió terme pral.n f es enajenación  fr aliénation  en alienation  en conveyance  en transfer of right  en transfer of title  cod IATE-1253214  
865 dret > dret civil (1211) ca alienació terme pral.n f ca cessió terme pral.n f es cesión  es traspaso  fr acte de cession  fr cession  fr transfert  en assignment  cod IATE-1239332  
866 dret (12) ca alienació de participacions terme pral. es enajenación de participaciones  fr cession de participations  en disposal of equity investment  en disposal of shareholdings  en disposing of equity interests  cod IATE-1073221  
867 dret (12) ca alienar terme pral.v tr ca cedir terme pral. es ceder  es enajenar  fr aliéner  en alienate  en transfer  cod IATE-1618890  
868 dret (12) ca alienar béns terme pral. es enajenar bienes  fr aliéner des biens  en to dispose of property  cod IATE-763332  
869 dret (12) ca àlies terme pral. es alias  fr nom d'emprunt  en assumed name  cod IATE-1089331  
870 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àliga cuabarrada terme pral.n f es águila perdicera  es águila-azor perdicera  fr aigle de Bonelli  en Bonelli's eagle  cod IATE-869633  
871 afers socials > sanitat (2841) ca alimemazina terme pral.n f es alimemazina  fr alimémazine  en alimemazine  cod IATE-37098  
872 afers socials > sanitat (2841) ca aliment bàsic terme pral.n m es alimento de base  fr aliment de base  en staple food  cod IATE-1573678  
873 medi ambient (52) ca aliment bàsic terme pral.n m es alimentos básicos  fr aliments de base  en staple food  cod IATE-49173  
874 afers socials > sanitat (2841) ca aliment protector terme pral.n m es alimento protector  fr aliment protecteur  en protective food  cod IATE-1573679  
875 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca alimentació animal terme pral.n f es alimentación del ganado  fr alimentation animale  en animal nutrition  cod IATE-1351231  
876 medi ambient (52) ca alimentació animal terme pral.n f es nutrición animal  fr nutrition animale  en animal nutrition  cod IATE-45165  
877 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca alineació terme pral.n f es ajuste  es alineamiento  en alignment  cod IATE-1680023  
878 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca alineació terme pral.n f es alineación  fr alignement  en alignment  cod IATE-1618891  
879 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca alineació terme pral.n f es ajuste  es alineación  es alineamiento  fr alignement  en alignment  cod IATE-1693874  
880 vida política (04) ca alineació terme pral.n f es alineamiento  fr alignement  fr cadrage  en alignment  cod IATE-1449683  
881 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca alineador terme pral.n m es alineador  fr aligneur  en aligner  cod IATE-1602705  
882 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca alineador terme pral.n m es mecanismo de alineación  fr mécanisme d'alignement  en aligner  cod IATE-1189221  
883 indústria > química (6811) ca alitzarina terme pral.n f es alizarina  fr alizarine  en alizarin  cod IATE-1205633  
884 afers socials > sanitat (2841) ca alizaprida terme pral.n f es alizaprida  fr alizapride  en alizapride  cod IATE-37102  
885 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca allau terme pral.n f es alud  fr avalanche  en avalanche  cod IATE-1084469  
886 medi ambient (52) ca allau terme pral.n f es aludes  fr avalanche  en avalanche  cod IATE-45275  
887 dret (12) ca al·legacions de les parts terme pral. es alegaciones de las partes  fr observations des parties  en parties' submissions  cod IATE-139555  
888 dret (12) ca al·legar per escrit terme pral. es alegar por escrito  en to state in writing  cod IATE-1883772  
889 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca al·lel terme pral.n m es alelo  es alelomorfo  fr allèle  fr allélomorphe  en allele  en allelomorph  cod IATE-1254616  
890 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca al·lelopatia terme pral.n f es alelopatía  fr allélopathie  en allelopathy  cod IATE-1620332  
891 afers socials > sanitat (2841) ca al·lergen terme pral.n m ca al·lergogen terme pral.n m es alergeno  es alérgeno  es sustancia alergénica  fr allergène  fr produit allergène  en allergen  en allergen product  cod IATE-1353570  
892 afers socials > sanitat (2841) ca al·lèrgia terme pral.n f es alérgia  fr allergie  en allergy  cod IATE-152901  
893 medi ambient (52) ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  cod IATE-45109  
894 afers socials > sanitat (2841) ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  cod IATE-1087553  
895 afers socials > sanitat (2841) ca al·lèrgia terme pral.n f es alergia  fr allergie  en allergy  cod IATE-779147  
896 afers socials > sanitat (2841) ca alletament terme pral.n m ca alletament matern terme pral.n m ca lactació terme pral.n f ca lactància terme pral.n f ca lactància materna terme pral.n f es amamantamiento  es lactancia materna  fr allaitement  en breast feeding  en nursing  cod IATE-1489467  
897 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca alleujament del deute terme pral. es alivio de la deuda  es exoneración de la deuda  fr allégement de la dette  fr réduction de la dette  en debt relief  en easing of the debt burden  cod IATE-767309  
898 medi ambient > medi natural (5211) ca al·ligàtor terme pral.n m es aligator del Misisipí  fr alligator américain  fr alligator du Mississippi  en alligator  cod IATE-18IATE.16.079  
899 medi ambient (52) ca al·ligàtor xinès terme pral.n m es aligátor de China  fr alligator de Chine  en China alligator  en Chinese alligator  cod IATE-270157  
900 afers socials > sanitat (2841) ca al·lilestrenol terme pral.n m es alilestrenol  fr allylestrénol  en allylestrenol  cod IATE-37107  
901 afers socials > sanitat (2841) ca al·loclamida terme pral.n f es aloclamida  fr alloclamide  en alloclamide  cod IATE-37103  
902 afers socials > sanitat (2841) ca al·loempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic terme pral.n m es aloinjerto  es alotrasplante  es donación alogénica  es homoinjerto  es transplante homólogo  es trasplante alogénico  fr allogreffe  fr greffe allogénique  fr greffe homologue  fr homogreffe  fr homotransplant  en allogenic graft  en allogenic transplant  en allograft  en homoeotransplantat  en homograft  en homologous graft  cod IATE-1526151  
903 ciència > humanitats (3611) ca al·lòfon terme pral.n m es alófono  fr allophone  en allophone  cod IATE-1573588  
904 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca al·logàmia terme pral.n f es alogamia  fr allogamie  en allogamy  cod IATE-1254871  
905 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca al·logàmia terme pral.n f es alogamia  es polinización indirecta  fr allogamie  fr fécondation croisée  fr pollinisation indirecte  en allogamy  cod IATE-1624986  
906 afers socials > sanitat (2841) ca al·logènic -a terme pral.adj es alogénico  es alógeno  fr allogénique  en allogeneic  cod IATE-1684395  
907 afers socials > sanitat (2841) ca al·lometria terme pral.n f es alometría  fr allométrie  en allometry  cod IATE-1664333  
908 afers socials > sanitat (2841) ca al·lopurinol terme pral.n m es alopurinol  fr allopurinol  en allopurinol  cod IATE-1431611  
909 afers socials > sanitat (2841) ca al·lopurinol terme pral.n m es alopurinol  fr allopurinol  en allopurinol  cod IATE-37106  
910 afers socials > sanitat (2841) ca al·losa terme pral.n f es alosa  fr allose  en allose  cod IATE-1479347  
911 afers socials > sanitat (2841) ca al·lucinació hipnopòmpica terme pral.n f es alucinación hipnopómpica  fr hallucination hypnopompique  en hypnopompic hallucination  cod IATE-1523257  
912 afers socials > vida social (2826) ca al·lucinogen terme pral.n m es alucinógeno  es droga alucinógena  fr hallucinogène  fr produit hallucinogène  fr psychodysleptique  en hallucinogen  en hallucinogenic drug  cod IATE-1662822  
913 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca al·luvió terme pral.n m es alluvium  fr alluvium  en alluvium  cod IATE-1620341  
914 afers socials > sanitat (2841) ca almagat terme pral.n m es almagato  fr almagate  en almagate  cod IATE-37111  
915 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca almanac terme pral.n m es almanaque  fr almanach  en almanac  cod IATE-1615090  
916 indústria > política i estructures industrials (6806) ca almandina terme pral.n f es alamandino  fr almandin  fr almandine  fr escarboucle  en almandine  cod IATE-1210586  
917 afers socials > sanitat (2841) ca almasilat terme pral.n m es almasilato  fr almasilate  en almasilate  cod IATE-37113  
918 geografia (72) ca Almati terme pral.n m es Almaty  fr Almaty  en Almaty  cod IATE-912946  
919 afers socials > sanitat (2841) ca alminoprofèn terme pral.n m es alminoprofeno  fr alminoprofène  en alminoprofen  cod IATE-37115  
920 afers socials > sanitat (2841) ca almitrina terme pral.n f es almitrina  fr almitrine  en almitrine  cod IATE-37116  
921 indústria > química (6811) ca almotriptan terme pral.n m es almotriptán  fr almotriptan  en almotriptan  cod IATE-157250  
922 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca alnico terme pral.n m es alnico  en alnico  cod IATE-1679930  
923 medi ambient > medi natural (5211) ca àloe terme pral.n m es acíbar  es aloe  es zabila  fr aloès vrai  en aloe  en Barbados aloe  cod IATE-1256321  
924 medi ambient > medi natural (5211) ca àloe vera terme pral.n m es aloe vera  fr aloe vera  en aloe vera  cod IATE-345387  
925 afers socials > sanitat (2841) ca alopècia terme pral.n f es alopecia  fr alopécie  en alopecia  cod IATE-1511499  
926 afers socials > sanitat (2841) ca alopècia terme pral.n f es alopecia  fr alopécie  fr psilose  en alopecia  cod IATE-234379  
927 afers socials > sanitat (2841) ca alosetró terme pral.n m es alosetrón  fr alosétron  en alosetron  cod IATE-37125  
928 afers socials > sanitat (2841) ca aloxiprina terme pral.n f es aloxiprina  fr aloxiprine  en aloxiprin  cod IATE-37127  
929 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca alpax terme pral.n m es alpax  fr alpax  en alpax  cod IATE-1211550  
930 afers socials > sanitat (2841) ca alpiroprida terme pral.n f es alpiroprida  fr alpiropride  en alpiropride  cod IATE-37136  
931 afers socials > sanitat (2841) ca alprazolam terme pral.n m es alprazolam  fr alprazolam  en alprazolam  cod IATE-37138  
932 afers socials > sanitat (2841) ca alprenolol terme pral.n m es alprenolol  fr alprénolol  en alprenolol  cod IATE-37139  
933 afers socials > sanitat (2841) ca alprostadil terme pral.n m es alprostadil  fr alprostadil  en alprostadil  cod IATE-37140  
934 indústria > química (6811) ca alprostadil terme pral.n m es alprostadil  fr alprostadil  en alprostadil  cod IATE-138192  
935 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca alquena terme pral.n f es alheña  fr henné  en henna  cod IATE-1205729  
936 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alquena terme pral.n f es alcana de Oriente  es alcana verdadera  fr henné  en henna  cod IATE-1241314  
937 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca alquena terme pral.n f es alheña  fr henné  en henna  cod IATE-1202469  
938 indústria > química (6811) ca alquí terme pral.n m es alquino  fr alcyne  en alkyne  cod IATE-1407984  
939 indústria > química (6811) ca alquilació terme pral.n f es alquilación  fr alkylation  en alkylation  cod IATE-1203921  
940 energia > indústria petroliera (6616) ca alquilació terme pral.n f es alcoilación  es alquilación  es alquilar  en alkylation  cod IATE-1075508  
941 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca Alt Comissionat per a les Minories Nacionals terme pral.n m es ACMN  es Alto Comisionado para las Minorías Nacionales  fr Haut commissaire pour les minorités nationales  fr HCMN  en HCNM  en High Commissioner on National Minorities  cod IATE-128271  
942 relacions internacionals > política internacional (0806) ca Alt Representant de la Unió Europea per a afers Exteriors i Política de Seguretat terme pral.n m es Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad  es alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión  es AR  es AR/VP  fr haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité  fr haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne  fr haut représentant et vice-président  fr HR  fr HR/VP  en EU foreign policy chief  en High  en High Representative and Vice-President  en High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy  en HR  en HR/VP  cod IATE-2242409  
943 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca alta tensió terme pral.n f es A.T.  es alta tensión  fr haute tension  fr HT  en high voltage  en HV  cod IATE-1376362  
944 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alta tensió terme pral.n f es alta tensión  fr haute tension  en high voltage  cod IATE-1407787  
945 afers socials > cultura i religió (2831) ca altar terme pral.n m es altar  fr autel  en altar  cod IATE-1216466  
946 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca altaveu piezoelèctric terme pral.n m es altavoz piezoeléctrico  fr haut-parleur piézoélectrique  en piezoelectric loudspeaker  cod IATE-1366505  
947 afers socials > sanitat (2841) ca alteplasa terme pral.n f es alteplasa  fr altéplase  en alteplase  cod IATE-37146  
948 energia > indústries nuclear i elèctrica (6621) ca alternador terme pral.n m es alternador  fr alternateur  fr générateur de courant alternatif  en AC generator  en alternating current generator  en alternator  cod IATE-1602737  
949 afers socials > sanitat (2841) ca alternança de generacions terme pral.n f es alternancia de generaciones  fr alternance de générations  en alternation of generations  cod IATE-1254665  
950 transports > transport aeri i espacial (4826) ca altímetre terme pral.n m es altímetro  fr altimètre  en altimeter  cod IATE-29312  
951 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca altiplà terme pral.n m es meseta  fr palier  en plateau  cod IATE-1373719  
952 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca altiplà terme pral.n m es meseta  fr palier  fr plateau  en plateau  cod IATE-1375874  
953 medi ambient > medi natural (5211) ca altiplà terme pral.n m es meseta  fr plateau  en plateau  cod IATE-793726  
954 medi ambient (52) ca altitud terme pral.n f es altitud  fr altitude  en altitude  cod IATE-45121  
955 afers socials > sanitat (2841) ca altizida terme pral.n f es altizida  fr altizide  en altizide  cod IATE-37147  
956 relacions internacionals > defensa (0821) ca alto el foc terme pral. es alto el fuego  fr cessez-le-feu  en cease-fire  cod IATE-915900  
957 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca altocúmul terme pral. ca altocúmulus terme pral.n m es Ac  es altocumulus  fr Ac  fr altocumulus  en Ac  en altocumulus  cod IATE-1435491  
958 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca altostrat terme pral. ca altostratus terme pral.n m es altostratus  es As  fr altostratus  fr As  en altostratus  en As  cod IATE-1435492  
959 afers socials > sanitat (2841) ca altretamina terme pral.n f es altretamina  fr altrétamine  en altretamine  cod IATE-37150  
960 afers socials (28) ca altruisme terme pral.n m es altruismo  fr altruisme  en altruism  cod IATE-1084395  
961 intercanvis econòmics i comercials > política aranzelària (2011) ca alum terme pral.n m es alumbre  fr alun  en alum  cod IATE-766424  
962 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca alum terme pral.n m es alumbre  es alúmina  fr alun  en alum  cod IATE-1486311  
963 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca alumel terme pral.n m es alumel  fr alumel  en alumel  cod IATE-1420942  
964 indústria > química (6811) ca alúmina activada terme pral.n f es alúmina activada  fr alumine activée  en activated alumina  cod IATE-1202784  
965 medi ambient > política del medi ambient (5206) ca alúmina activada terme pral.n f es alúmina activada  fr alumine activée  en activated alumina  cod IATE-1084337  
966 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca alúmina activada terme pral.n f es alúmina activada  fr alumine activée  en activated alumina  cod IATE-1421016  
967 transports (48) ca aluminat terme pral.n m es aluminato  fr aluminate  en aluminate  cod IATE-1400636  
968 indústria > química (6811) ca aluminosilicat terme pral.n m es aluminosilicato  fr aluminosilicate  en aluminosilicate  cod IATE-1205135  
969 indústria > química (6811) ca aluminosilicat terme pral.n m es silicato de aluminio  fr silicate d'aluminium  fr silico-aluminate  en aluminium silicate  en aluminosilicate  cod IATE-138289  
970 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca alunita terme pral.n f es alunita  es piedra de alumbre  fr alunite  fr pierre d'alun  en alumstone  en alunite  cod IATE-1203637  
971 afers socials > sanitat (2841) ca alveolitis al·lèrgica extrínseca terme pral.n f ca pneumonitis per hipersensibilitat terme pral.n f es alveolitis alérgica  es alveolitis alérgica extrínseca  fr alvéolite allergique  fr alvéolite allergique exogène  fr alvéolite allergique extrinsèque  fr granulomatose pulmonaire exogène  fr maladie pulmonaire allergique à précipitines  fr pneumopathie d'hypersensibilité  en allergic alveolitis  en extrinsic allergic alveolitis  en hypersensitivity pneumonitis  cod IATE-1354244  
972 afers socials > sanitat (2841) ca alverina terme pral.n f es alverina  fr alvérine  en alverine  cod IATE-37154  
973 indústria > química (6811) ca amalgama terme pral.n f es amalgama  fr amalgame  en amalgam  cod IATE-1205423  
974 afers socials > sanitat (2841) ca amalgama terme pral.n f es amalgama  fr amalgame  en amalgam  cod IATE-154993  
975 indústria > química (6811) ca amalgama terme pral.n f es amalgama  fr amalgame  en amalgam  cod IATE-1370096  
976 agricultura, silvicultura i pesca > activitat agropecuària (5631) ca amarant terme pral.n m es amaranto  es E 123  fr amarante  fr E 123  en amaranth  en E 123  cod IATE-781875  
977 indústria > química (6811) ca amarant terme pral.n m es amaranto  es CI food red 9  es E123  fr amarante  fr colorant alimentaire rouge CI 9  fr E123  en amaranth  en CI food red 9  en E123  cod IATE-1066583  
978 medi ambient > medi natural (5211) ca amarant terme pral.n m es amaranto  fr amarante  en amaranth  cod IATE-1696187  
979 medi ambient > medi natural (5211) ca amaril·lis terme pral.n f es amarilis  fr amaryllis  fr Vallota  en amaryllis  cod IATE-1201694  
980 indústria > política i estructures industrials (6806) ca amàtrix terme pral.n m es matrix  fr amatrix  en amatrix  cod IATE-1210682  
981 afers socials > sanitat (2841) ca amaurosi terme pral.n f ca anòpsia terme pral.n f ca ceguesa terme pral.n f es amaurosis  en amaurosis  cod IATE-1585876  
982 afers socials > sanitat (2841) ca ambigüitat terme pral.n f es ambigüedad  fr ambiguïté  en ambiguity  cod IATE-1684765  
983 dret (12) ca àmbit terme pral. ca sector terme pral. es sector  en planning sector  cod IATE-1883415  
984 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca àmbit d'aplicació terme pral.n m es ámbito de aplicación  fr champ d'application  en scope  cod IATE-126375  
985 dret (12) ca àmbit d'aplicació terme pral.n m ca àmbit espacial terme pral. ca territorialitat terme pral.n f es ámbito de aplicación  es ámbito espacial  es territorialidad  fr territorialité  en territorial application  cod IATE-1236628  
986 relacions internacionals > política internacional (0806) ca àmbit d'aplicació terme pral.n m es ámbito de aplicación  fr champ d'application  fr portée  en ambit  en coverage  en scope  cod IATE-767373  
987 vida política (04) ca àmbit d'aplicació territorial terme pral.n m ca àmbit territorial terme pral. es ámbito de aplicación territorial  es ámbito territorial  fr application territoriale  fr champ d'application territorial  fr portée territoriale  en territorial field of application  en territorial scope  cod IATE-775819  
988 relacions internacionals > política internacional (0806) ca àmbit geogràfic terme pral. es ámbito geográfico  fr champ d'application géographique  en geographical scope  cod IATE-2145777  
989 indústria > química (6811) ca ambligonita terme pral.n f es ambligonita  fr amblygonite  en amblygonite  cod IATE-1203584  
990 indústria > química (6811) ca ambre terme pral.n m es ámbar  es ámbar amarillo  es karabé  es succino  fr ambre  fr ambre jaune  fr karabé  fr succin  en amber  cod IATE-1203624  
991 afers socials > sanitat (2841) ca ambroxol terme pral.n m es ambroxol  fr ambroxol  en ambroxol  cod IATE-37169  
992 afers socials > sanitat (2841) ca ambucetamida terme pral.n f es ambucetamida  fr ambucétamide  en ambucetamide  cod IATE-37172  
993 transports (48) ca ambulància terme pral.n f es ambulancia  fr voiture-ambulance  en ambulance  cod IATE-1214457  
994 afers socials > sanitat (2841) ca amcinonida terme pral.n f es amcinónida  fr amcinonide  en amcinonide  cod IATE-37176  
995 afers socials > sanitat (2841) ca amebosi terme pral.n f es amebiasis  fr amibiase  en amebiasis  en amoebiasis  cod IATE-1502406  
996 afers socials > sanitat (2841) ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée  en amenorrhea  cod IATE-1502316  
997 afers socials > sanitat (2841) ca amenorrea terme pral.n f es amenorrea  fr aménorrhée secondaire  en amenia  en amenorrhea  en amenorrhoea  cod IATE-1685169  
998 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ament terme pral.n m es amento  fr chaton  en ament  en catkin  cod IATE-1254904  
999 indústria > química (6811) ca americi terme pral.n m es americio  fr américium  en americium  cod IATE-1104687  
1000 indústria > química (6811) ca americi terme pral.n m es Am  es americio  fr Am  fr américium  en Am  en americium  cod IATE-128391  
1001 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ametista terme pral.n f es amatista  fr améthyste  en amethyst  cod IATE-1210614  
1002 afers socials > sanitat (2841) ca amfetamina terme pral.n f es anfetamina  fr amfétamine  en amfetamine  cod IATE-37191  
1003 afers socials > vida social (2826) ca amfetamina terme pral.n f es alfametilfenetilamina  es anfeta*  es anfetamina  es bencedrina  es fenilisopropilamina  fr amphétamine  en alpha-methylphenethylamine  en amphetamine  en phenylisopropylamine  cod IATE-1399807  
1004 afers socials > sanitat (2841) ca amfetaminil terme pral.n m es anfetaminilo  fr amfétaminil  en amfetaminil  cod IATE-37190  
1005 transports (48) ca amfibi terme pral.n m es avión anfibio  es avioneta anfibia  fr avion amphibie  en amphibian  cod IATE-1214689  
1006 medi ambient (52) ca amfibi terme pral.n m es anfibios  fr batracien  en amphibian  cod IATE-67081  
1007 afers socials > sanitat (2841) ca amfotericina B terme pral.n f es anfotericina B  fr amphotéricine B  en amphotericin B  cod IATE-1431981  
1008 afers socials > sanitat (2841) ca amfotericina B terme pral.n f es amfotericina B  fr amphotéricine B  en amphotericin B  cod IATE-37259  
1009 indústria > química (6811) ca amida terme pral.n f es amida  fr amide  en amide  cod IATE-150948  
1010 indústria > química (6811) ca amida terme pral.n f es amida  fr amide  en amide  cod IATE-1479912  
1011 afers socials > sanitat (2841) ca amidotrizoat de sodi terme pral.n m es amidotrizoato sódico  fr amidotrizoate de sodium  en sodium amidotrizoate  cod IATE-40992  
1012 afers socials > sanitat (2841) ca amifenazole terme pral.n m es amifenazol  fr amiphénazol  en amiphenazole  cod IATE-37228  
1013 afers socials > sanitat (2841) ca amifostina terme pral.n f es amifostina  fr amifostine  en amifostine  cod IATE-37203  
1014 afers socials > sanitat (2841) ca amígdala terme pral.n f ca tonsil·la terme pral.n f es amígdala  es tonsila  fr amygdale  en tonsil  cod IATE-1546957  
1015 afers socials > sanitat (2841) ca amígdala faríngia terme pral.n f es amigdala faríngea  fr amygdale pharyngienne  en palatine tonsil  en pharyngeal tonsil  cod IATE-1505252  
1016 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amigdalina terme pral.n f es amigdalina  fr amygdaline  fr amygdaloside  en amygdalin  cod IATE-1479402  
1017 afers socials > sanitat (2841) ca amigdalitis terme pral. ca tonsil·litis terme pral.n f es amigdalitis  es tonsilitis  fr amygdalite  fr tonsillite  en amygdalitis  en tonsillitis  cod IATE-1685321  
1018 afers socials > sanitat (2841) ca amikacina terme pral.n f es amikacina  fr amikacine  en amikacin  cod IATE-37204  
1019 afers socials > sanitat (2841) ca amikel·lina terme pral.n f es amikelina  fr amikhelline  en amikhelline  cod IATE-37205  
1020 afers socials > sanitat (2841) ca amilmetacresol terme pral.n m es amilmetacresol  fr amylmétacrésol  en amylmetacresol  cod IATE-37270  
1021 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca amiloide terme pral.n m es amiloide  fr amyloïde  en amyloid  cod IATE-1207879  
1022 afers socials > sanitat (2841) ca amilòmer terme pral.n m es amilómero  fr amilomère  en amilomer  cod IATE-37206  
1023 sector agroalimentari > productes alimentaris (6026) ca amilopectina terme pral.n f es amilopectina  fr amylopectine  en amylopectin  cod IATE-1140838  
1024 afers socials > sanitat (2841) ca amilorida terme pral.n f es amilorida  fr amiloride  en amiloride  cod IATE-37207  
1025 indústria > química (6811) ca amilosa terme pral.n f es amilosa  fr amylose  en amylose  cod IATE-136617  
1026 afers socials > sanitat (2841) ca amímia terme pral.n f es amimia  fr amimie  en amimia  cod IATE-1487925  
1027 afers socials > sanitat (2841) ca amina terme pral.n f es aminas  fr amine  en amine  cod IATE-1502331  
1028 indústria > química (6811) ca amina aromàtica terme pral.n f es amina aromática  fr amine aromatique  en aromatic amine  cod IATE-1106198  
1029 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amina biogènica terme pral.n f es amina biógena  es amina biogénica  fr amine biogène  en biogenic amine  cod IATE-1684505  
1030 afers socials > sanitat (2841) ca amineptina terme pral.n f es amineptina  fr amineptine  en amineptine  cod IATE-37209  
1031 indústria > química (6811) ca aminoàcid terme pral.n m es aminoácido  fr acide aminé  fr aminoacide  en amino acid  cod IATE-1073317  
1032 afers socials > sanitat (2841) ca aminoacridina terme pral.n f es aminoacridina  fr aminoacridine  en aminoacridine  cod IATE-37212  
1033 afers socials > sanitat (2841) ca aminofenazona terme pral.n f es aminofenazona  fr aminophénazone  en aminophenazone  cod IATE-37217  
1034 afers socials > sanitat (2841) ca aminofil·lina terme pral.n f es aminofilina  fr aminophylline  en aminophylline  cod IATE-37218  
1035 afers socials > sanitat (2841) ca aminoglicòsid terme pral.n m es aminoglucósida  es aminoglucósido  fr aminoglycoside  en aminoglycoside  cod IATE-151092  
1036 afers socials > sanitat (2841) ca aminoglutetimida terme pral.n f es aminoglutetimida  fr aminoglutéthimide  en aminoglutethimide  cod IATE-1431612  
1037 afers socials > sanitat (2841) ca aminoglutetimida terme pral.n f es aminoglutetimida  fr aminoglutéthimide  en aminoglutethimide  cod IATE-37214  
1038 afers socials > sanitat (2841) ca amiodarona terme pral.n f es amiodarona  fr amiodarone  en amiodarone  cod IATE-37226  
1039 afers socials > sanitat (2841) ca amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth terme pral.n f ca atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth terme pral.n f ca atròfia muscular peroneal terme pral.n f ca atròfia muscular peroneal de Tooth terme pral.n f ca malaltia de Charcot-Marie-Tooth terme pral.n f ca paràlisi amiotròfica terme pral.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze terme pral.n f es enfermedad de Charcot-Marie-Tooth  es síndrome de Charcot-Marie-Tooth  fr amyotrophie péronière de Charcot-Marie-Tooth  fr CMT  fr maladie de Charcot-Marie-Tooth  fr neuropathie héréditaire de Charcot-Marie-Tooth  en Charcot-Marie-Tooth disease  en CMT  en hereditary motor and sensory neuropathy  en HMSN  en peroneal muscular atrophy  en PMA  cod IATE-1506377  
1040 afers socials > sanitat (2841) ca amisulprida terme pral.n f es amisulprida  fr amisulpride  en amisulpride  cod IATE-37233  
1041 afers socials > sanitat (2841) ca amitriptilina terme pral.n f es amitriptilina  fr amitriptyline  en amitriptyline  cod IATE-37238  
1042 afers socials > sanitat (2841) ca amitriptilina terme pral.n f es amitriptilina  fr amitryptile  en amitriptyline  cod IATE-1376779  
1043 afers socials > sanitat (2841) ca amlexanox terme pral.n m es amlexanoxo  fr amlexanox  en amlexanox  cod IATE-37240  
1044 afers socials > sanitat (2841) ca amlodipina terme pral.n f es amlodipino  fr amlodipine  en amlodipine  cod IATE-37241  
1045 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  en amnesia  cod IATE-1680336  
1046 afers socials > sanitat (2841) ca amnèsia terme pral.n f es amnesia  fr amnésie  en amnesia  cod IATE-1502361  
1047 afers socials > sanitat (2841) ca amnèsia d'evocació terme pral.n f ca amnèsia retrògrada terme pral.n f es amnesia retroactiva  es amnesia retrógrada  fr amnésie rétrograde  en retrograde amnesia  cod IATE-1487929  
1048 afers socials > sanitat (2841) ca amniocentesi terme pral.n f es amniocentesis  fr amniocentèse  en amniocentesis  cod IATE-1489233  
1049 afers socials > sanitat (2841) ca amniocentesi terme pral.n f es amniocentesis  fr amniocentèse  en amniocentesis  cod IATE-1502392  
1050 afers socials > sanitat (2841) ca amnionitis terme pral.n f es amnionitis  es inflamación de la membrana amniótica  fr inflammation de la membrane amniotique  en amnionitis  cod IATE-1487932  
1051 afers socials > sanitat (2841) ca amnioscòpia terme pral.n f es amnioscopia  fr amnioscopie  en amnioscopy  cod IATE-1489232  
1052 vida política (04) ca amnistia terme pral.n f es amnistía  fr amnistie  en amnesty  cod IATE-150266  
1053 vida política > vida política i seguretat pública (0431) ca Amnistia Internacional terme pral.n f es AI  es Amnistía Internacional  fr AI  fr Amnesty International  en AI  en Amnesty  en Amnesty International  cod IATE-781100  
1054 afers socials > sanitat (2841) ca amobarbital terme pral.n m es amobarbital  fr amobarbital  en amobarbital  cod IATE-37242  
1055 afers socials > sanitat (2841) ca amobarbital terme pral.n m es amobarbital  fr amobarbital  en amobarbital  cod IATE-1666701  
1056 afers socials > sanitat (2841) ca amocarzina terme pral.n f es amocarzina  fr amocarzine  en amocarzine  cod IATE-37243  
1057 afers socials > sanitat (2841) ca amodiaquina terme pral.n f es amodiaquina  fr amodiaquine  en amodiaquine  cod IATE-37244  
1058 indústria > química (6811) ca amonal terme pral.n m es amonal  fr ammonal  en ammonal  cod IATE-1206273  
1059 dret (12) ca amonestació privada terme pral. ca amonestament privat terme pral. es amonestación privada  fr blâme privé  en private reprimand  cod IATE-1125380  
1060 dret (12) ca amonestació pública terme pral. ca amonestament públic terme pral. es amonestación pública  fr blâme public  en public reprimand  cod IATE-1125379  
1061 indústria > química (6811) ca amoni terme pral.n m fr ammonium  en ammonium  en ammonium ion  cod IATE-1083770  
1062 afers socials > sanitat (2841) ca amorolfina terme pral.n f es amorolfina  fr amorolfine  en amorolfine  cod IATE-37249  
1063 transports > transport aeri i espacial (4826) ca amortidor terme pral.n m es amortiguador  fr amortisseur  en shock absorber  cod IATE-34396  
1064 transports > transport terrestre (4816) ca amortidor terme pral.n m es amortiguador  es amortiguador de choques  fr absorbeur d'énergie  fr amortisseur  fr amortisseur de chocs  en damper  en shock absorber  cod IATE-1595022  
1065 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amortiment terme pral.n m es amortiguamiento  fr amortissement sonore  en damping  cod IATE-1621352  
1066 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amortiment terme pral.n m es amortiguamiento  fr amortissement  en damping  cod IATE-1366462  
1067 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amortiment terme pral.n m es amortiguamiento  fr amortissement  fr atténuation  en damping  cod IATE-1373365  
1068 vida econòmica > estructura econòmica (1621) ca amortització terme pral.n f es amortización  fr écriture d'annulation  en write off  en write-off  cod IATE-106259  
1069 afers socials > sanitat (2841) ca amosulalol terme pral.n m es amosulalol  fr amosulalol  en amosulalol  cod IATE-37251  
1070 afers socials > sanitat (2841) ca amoxapina terme pral.n f es amoxapina  fr amoxapine  en amoxapine  cod IATE-37252  
1071 indústria > química (6811) ca amoxicil·lina terme pral.n f es amoxicilina  fr amoxicilline  fr amoxycilline  en amoxicillin  cod IATE-133382  
1072 afers socials > sanitat (2841) ca amoxicil·lina terme pral.n f es amoxicilina  fr amoxicilline  en amoxicillin  cod IATE-37254  
1073 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca ampelografia terme pral.n f es ampelografía  fr ampélographie  en ampelography  cod IATE-1616360  
1074 afers socials > sanitat (2841) ca amperozida terme pral.n f es amperozida  fr ampérozide  en amperozide  cod IATE-37256  
1075 indústria > química (6811) ca ampicil·lina terme pral.n f es ampicilina  fr ampicilline  en ampicillin  cod IATE-133381  
1076 afers socials > sanitat (2841) ca ampicil·lina terme pral.n f es ampicilina  fr ampicilline  en ampicillin  cod IATE-37260  
1077 afers socials > sanitat (2841) ca ampiroxicam terme pral.n m es ampiroxicam  fr ampiroxicam  en ampiroxicam  cod IATE-37261  
1078 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca amplada de banda terme pral.n f es ancho de banda  es anchura de banda  es expansión de la anchura de banda  fr largeur de bande  en bandwidth  cod IATE-1592635  
1079 energia > energia neta (6626) ca amplada de banda terme pral.n f es anchura de banda  fr largeur de bande  en bandwidth  cod IATE-1154684  
1080 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amplada de banda terme pral.n f es anchura de banda  fr largeur de bande  en bandwidth  cod IATE-1488106  
1081 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca amplada de banda terme pral.n f es ancho de banda  fr largeur de bande  en amplifier's bandwidth  en bandwidth  cod IATE-1371238  
1082 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplada de banda de coherència terme pral.n f es anchura de banda de coherencia  fr largeur de bande de cohérence  en coherence bandwidth  cod IATE-1614543  
1083 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplada de feix terme pral.n f es abertura angular del haz  es ancho del haz  es anchura angular del haz  fr largeur du faisceau de rayonnement  fr largeur(angulaire)d'un faisceau électromagnétique  fr largeur(angulaire)d'un lobe de rayonnement  fr ouverture de faisceau  en beam width  en beamwidth  cod IATE-1371516  
1084 afers financers > lliure circulació de capitals (2421) ca ampliació de capital terme pral.n f es aumento del capital  fr augmentation de capital  fr augmentation de fonds  en capital increase  cod IATE-2201191  
1085 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca amplidina terme pral.n f es amplidina  fr amplidyne  en amplidyne  cod IATE-1436628  
1086 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplidina terme pral.n f es amplidina  fr amplidyne  en amplidyne  cod IATE-1693475  
1087 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amplificació terme pral.n f es amplificación  fr amplification  en amplification  cod IATE-1590136  
1088 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificació terme pral.n f es amplificación  fr amplification  en amplification  cod IATE-1602754  
1089 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur  en amplifier  cod IATE-1370342  
1090 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur  en amplifier  cod IATE-137864  
1091 transports (48) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur à bascule  en amplifier  cod IATE-1400543  
1092 transports > transport aeri i espacial (4826) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplicateur  en amplifier  cod IATE-33021  
1093 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur  en amplifier  cod IATE-1372847  
1094 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador terme pral.n m es amplificador  fr amplificateur  en amplifier  cod IATE-1350045  
1095 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador acústic terme pral.n m es amplificador acústico  fr amplificateur acoustique  en acoustic amplifier  cod IATE-1551992  
1096 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador acústic terme pral.n m es dispositivo de amplificación acústico  fr dispositif d'amplification acoustique  en acoustic amplifier  cod IATE-1216186  
1097 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca amplificador càscode terme pral.n m es amplificador cascode  fr amplificateur cascode  en cascode amplifier  cod IATE-1371261  
1098 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador d'impulsos terme pral.n m es amplificador de impulsos  fr amplificateur d'impulsion  en pulse amplifier  cod IATE-1555236  
1099 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amplificador d'impulsos terme pral.n m es amplificador de impulsos  fr amplificateur d'impulsions  en pulse amplifier  cod IATE-1373745  
1100 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca amplificador de càrrega terme pral.n m es amplificador de cargas  fr amplificateur de charge  fr amplificateur de charges  en charge amplifier  cod IATE-1373755  
1101 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador de classe B terme pral.n m es amplificador clase B  fr amplificateur classe B  fr amplificateur de classe B  fr amplificateur fonctionnant en classe B  en class B amplifier  cod IATE-1693486  
1102 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador de classe C terme pral.n m es amplificador clase C  fr amplificateur classe C  fr amplificateur de classe C  fr amplificateur fonctionnant en classe C  en class C amplifier  cod IATE-1693487  
1103 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador de classe D terme pral.n m ca amplificador digital terme pral. es amplificador clase D  fr amplificateur classe D  fr amplificateur de classe D  fr amplificateur fonctionnant en classe D  en class D amplifier  cod IATE-1693488  
1104 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador de potència terme pral.n m es amplificador de potencia  fr amplificateur de puissance  en booster amplifier  en power amplifier  cod IATE-1609239  
1105 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador de radiofreqüència terme pral.n m es amplificador de alta frecuencia  es amplificador de radio  es amplificador de radiofrecuencia  es amplificador de RF  fr amplificateur à fréquence radioélectrique  fr amplificateur à haute fréquence  fr amplificateur à radiofréquence  fr amplificateur haute fréquence  fr amplificateur HF  fr amplificateur radio  fr amplificateur radiofréquence  fr amplificateur RF  en high frequency amplifier  en radio amplifier  en radio frequency amplifier  en radio-frequency amplifier  en RF amplifier  cod IATE-1609681  
1106 energia (66) ca amplificador diferencial terme pral.n m es amplificador diferencial  fr amplificateur du différentiel  en differential amplifier  cod IATE-138108  
1107 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador diferencial terme pral.n m es amplificador diferencial  fr amplificateur différentiel  fr renforçateur sélectif  en differential amplifier  cod IATE-1552953  
1108 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador equilibrat terme pral.n m es amplificador equilibrado  fr amplificateur compensé  fr amplificateur équilibré  en balanced amplifier  cod IATE-1552167  
1109 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador òptic terme pral.n m es amplificador óptico  fr amplificateur optique  en optical amplifier  cod IATE-1176249  
1110 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplificador paramètric terme pral.n m es amplificador paramétrico  fr amplificateur paramétrique  en parametric amplifier  cod IATE-1608801  
1111 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  cod IATE-1602760  
1112 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca amplitud terme pral.n f ca recorregut terme pral.n m es amplitud  fr amplitude  en amplitude  cod IATE-1569550  
1113 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca amplitud terme pral. ca recorregut terme pral.n m es recorrido  fr amplitude  fr étendue  fr intervalle  en range  cod IATE-1688467  
1114 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  cod IATE-1372381  
1115 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca amplitud terme pral.n f es amplitud  fr amplitude  en amplitude  cod IATE-1159919  
1116 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca amplitud terme pral. ca recorregut terme pral.n m es desviación  es recorrido  fr déviation  fr étendue  en range  en span  cod IATE-1623495  
1117 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplitud modulada terme pral.n f es AM  es amplitud modulada  es MA  es modulación de amplitud  es modulación en amplitud  fr MA  fr modulation d'amplitude  fr modulation en amplitude  en AM  en amplitude modulation  cod IATE-1370195  
1118 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca amplitud modulada terme pral.n f es modulación de amplitud  fr modulation d'amplitude  en AM  en amplitude modulation  cod IATE-1373242  
1119 afers socials > sanitat (2841) ca amproli terme pral.n m es amprolio  fr amprolium  en amprolium  cod IATE-37262  
1120 afers socials > sanitat (2841) ca amproli terme pral.n m es amprolio  es E=750  fr amprolium  fr E 75  en amprolium  en E 750  cod IATE-880438  
1121 indústria > química (6811) ca amproli terme pral.n m es amprolio  es E750  fr amprolium  fr E750  en amprolium  en E750  cod IATE-127765  
1122 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca AMPS terme pral.n m ca servei avançat de telefonia mòbil terme pral. es AMPS  es servicio telefónico móvil perfeccionado  fr AMPS  fr service téléphonique mobile perfectionné  en advanced mobile phone service  en AMPS  cod IATE-1614484  
1123 afers socials > sanitat (2841) ca ampul·la galactòfora terme pral.n m ca cisterna terme pral. ca si galactòfor terme pral. ca si lactífer terme pral.n f es cisterna  es seno galactóforo  es seno lacticífero  fr sinus galactophore  fr sinus lactifère  en lactiferous sinus  en milk cystern  en milk sinus  cod IATE-1615804  
1124 afers socials > sanitat (2841) ca amrubicina terme pral.n f es amrubicina  fr amrubicine  en amrubicin  cod IATE-37266  
1125 afers socials > sanitat (2841) ca amsacrina terme pral.n f es amsacrina  fr amsacrine  en amsacrine  cod IATE-37267  
1126 afers socials > sanitat (2841) ca amsacrina terme pral.n f es AMSA  es amsacrina  fr amsacrine  en amsacrine  cod IATE-1431613  
1127 afers socials > sanitat (2841) ca amtolmetina guacil terme pral.n f es amtolmetina guacilo  fr amtolmétine guacil  en amtolmetin guacil  cod IATE-37269  
1128 dret (12) ca amura terme pral. es amura  fr épaulure  fr tournure  en bows  en stern X  cod IATE-1377460  
1129 afers socials > vida social (2826) ca amurada a estribord terme pral. ca amurat a estribord terme pral.adj es amurado a estribor  fr tribord amures  en starboard tack  cod IATE-1146690  
1130 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anacard terme pral.n m es marañon  fr cajou  en cashew  cod IATE-781528  
1131 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca anacard terme pral.n m es goma de anacardo  es goma de cajuil  es goma de marañón  fr anacarde  fr gomme d'acajou  fr noix de cajou  en Anacardium  cod IATE-1202457  
1132 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anaerobi terme pral.n m es organismo anaerobio  fr organisme anaérobie  en anaerobic organism  cod IATE-1410388  
1133 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anafase terme pral.n f es anafase  fr anaphase  en anaphase  cod IATE-1502711  
1134 afers socials > sanitat (2841) ca anafilaxi terme pral.n f es anafilaxia  fr anaphylaxie  en anaphylaxis  cod IATE-1084406  
1135 ciència > humanitats (3611) ca anàfora terme pral.n f es anáfora  fr anaphore  en anaphora  cod IATE-1573660  
1136 afers socials > sanitat (2841) ca anagrelida terme pral.n f es anagrelida  fr anagrélide  en anagrelide  cod IATE-37272  
1137 afers socials > sanitat (2841) ca anakinra terme pral.n f es anakinra  fr anakinra  en anakinra  cod IATE-37273  
1138 afers socials > sanitat (2841) ca analgèsia terme pral.n f ca anàlgia terme pral.n f es alganestesia  es analgesia  es analgia  fr analgésie  en analgesia  cod IATE-1502645  
1139 afers socials > sanitat (2841) ca analgèsic terme pral.n m ca antiàlgic terme pral.n m ca calmant terme pral.n m ca sedant terme pral.n m es analgésico  es antiálgico  es antidoloroso  es calmante  fr analgésique  fr antalgique  fr antidouleur  en analgesic  cod IATE-1364708  
1140 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n f es análisis de conglomerados  fr analyse d'agrégats  fr analyse par grappes  en cluster analysis  cod IATE-1569819  
1141 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisi d'agrupaments terme pral.n f es análisis de conglomerados  fr analyse d'agrégats  en cluster analysis  cod IATE-35858  
1142 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisi de components principals terme pral.n f es Análisis de componentes principales  fr Analyse en composantes principales  en Principal component analysis  cod IATE-36536  
1143 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca anàlisi de correspondències terme pral.n f es análisis de correspondencia  en correspondence analysis  cod IATE-1569938  
1144 vida econòmica (16) ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis eficiencia-coste  fr analyse de coût-efficacité  fr analyse efficacité  en cost-effectiveness analysis  cod IATE-1615346  
1145 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis coste-efectividad  fr analyse coût-efficacité  en cost-effectiveness analysis  cod IATE-35933  
1146 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es ACE  es análisis coste/eficacia  es análisis de coste/eficacia  fr analyse coût-efficacité  en CEA  en cost-effectiveness analysis  cod IATE-748455  
1147 dret (12) ca anàlisi de l'ocupació terme pral. es análisis del empleo  fr analyse des emplois  fr analyse des tâches  fr étude des tâches  en job analysis  cod IATE-1397846  
1148 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisi de la variància terme pral.n f ca anàlisi de variància terme pral. ca ANOVA terme pral. es análisis de varianza  es ANOVA  fr analyse de variance  fr ANOVA  en analysis of variance  en ANOVA  cod IATE-35710  
1149 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca anàlisi de requeriments terme pral.n f es análisis de requisitos  fr analyse des besoins  en requirements analysis  cod IATE-1756658  
1150 ciència (36) ca anàlisi dimensional terme pral.n f es análisis dimensional  fr analyse dimensionnelle  en dimensional analysis  cod IATE-1403676  
1151 unió europea (10) ca anàlisi estratègica terme pral. es análisis estratégico  fr analyse stratégique  en strategic analysis  cod IATE-54509  
1152 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisi intermèdia terme pral.n f es análisis intermedio  fr analyse intermédiaire  en interim analysis  cod IATE-1687501  
1153 unió europea (10) ca anàlisi qualitativa terme pral.n f es análisis cualitativo  fr analyse de type qualitatif  en qualitative analysis  cod IATE-1173406  
1154 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca anàlisi qualitativa terme pral.n f es análisis cualitativo  en qualitative analysis  cod IATE-1683441  
1155 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca anàlisi quantitativa terme pral.n f es análisis cuantitativo  en quantitative analysis  cod IATE-1683442  
1156 unió europea > construcció europea (1016) ca anàlisi tècnica terme pral. es análisis operativo  es análisis técnico  fr analyse opérationnelle  en operational analysis  en tactical analysis  cod IATE-52299  
1157 afers socials > sanitat (2841) ca anàlisis prop del pacient terme pral.n f pl es análisis de cabecera  es pruebas realizadas cerca del paciente  fr analyse délocalisée  fr analyse hors laboratoire  fr analyse sur le lieu d'intervention  en bedside testing  en near-patient testing  en NPT  en POCT  en point-of-care testing  cod IATE-3545441  
1158 indústria > química (6811) ca anàlit terme pral.n m es analito  es analizado  fr analyte  en analyte  cod IATE-1442735  
1159 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca analitzador terme pral.n m es analizador  fr programme d'analyse  fr programme de dépistage  en analyzer  cod IATE-1436644  
1160 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca analitzador d'espectre terme pral.n m es analizador de espectro  es analizador panorámico  es espectroanalizador  fr analyseur de spectre  en spectrum analyser  en spectrum analyzer  cod IATE-1611328  
1161 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca analitzador d'espectre terme pral.n m es analizador de espectro  fr analyseur de spectre  en spectrum analyser  en spectrum analyzer  cod IATE-1373206  
1162 afers socials > sanitat (2841) ca analogia terme pral.n f es analogía  fr analogie  en analogy  cod IATE-1684396  
1163 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca analògic -a terme pral.adj es analógico  fr analogique  en analog  cod IATE-1440601  
1164 afers socials > sanitat (2841) ca anamnesi terme pral.n f es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  cod IATE-1502699  
1165 afers socials > sanitat (2841) ca anamnesi terme pral.n f es anamnesia  es anamnesis  fr anamnèse  en anamnesis  cod IATE-1666849  
1166 afers socials > sanitat (2841) ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  es historia clínica  fr anamnèse  fr antécédents médicaux  fr données sur le passé médical  fr histoire clinique  en anamnesis  en medical history  cod IATE-771554  
1167 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anasarca terme pral.n f es anasarca  es hiposarca  fr anasarque  en anasarca  cod IATE-1502740  
1168 afers socials > sanitat (2841) ca anastomosi terme pral.n m ca xunt terme pral.n f es anastomosis  es cortocircuito  fr shunt  en shunt  cod IATE-1685662  
1169 afers socials > sanitat (2841) ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  fr anastamose  en anastomosis  cod IATE-1620361  
1170 afers socials > sanitat (2841) ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  es anastomosis quirúrgica  fr anastomose  fr anastomose chirurgicale  fr anastomose opératoire  en anastomosis  cod IATE-1683789  
1171 afers socials > sanitat (2841) ca anastrozole terme pral.n m es anastrozol  fr anastrozole  en anastrozole  cod IATE-37275  
1172 indústria > química (6811) ca anatasa terme pral.n f es anatasa  fr anatase  en anatase  cod IATE-1203725  
1173 afers socials > sanitat (2841) ca anatomia terme pral.n f es anatomía  fr anatomie  en anatomy  cod IATE-1502775  
1174 afers socials > sanitat (2841) ca anatoxina terme pral.n f ca toxoide terme pral.n m es anatoxina  fr anatoxine  fr toxoïde  en anaphylactogen  en anatoxin  en anatoxine  en toxoid  cod IATE-1431398  
1175 afers socials > sanitat (2841) ca ancestre terme pral.n m es ancestro  fr ascendant  en ancestor  cod IATE-1684771  
1176 transports > transport marítim i fluvial (4821) ca àncora terme pral.n f es ancla  fr ancre  en anchor  cod IATE-1593305  
1177 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca àncora terme pral.n f es ancla  fr ancre  en anchor  cod IATE-1211120  
1178 afers socials > sanitat (2841) ca ancrod terme pral.n m es ancrod  fr ancrod  en ancrod  cod IATE-37281  
1179 transports > transport terrestre (4816) ca andana terme pral.n f es andén  es paseo  fr quai  en platform  en railway platform  cod IATE-1378641  
1180 indústria > indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) ca anderson terme pral.n m es anderson  fr anderson  en anderson  cod IATE-1576842  
1181 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca andesita terme pral.n f es andesita  fr andésite  en andesite  cod IATE-1240351  
1182 indústria > política i estructures industrials (6806) ca andradita terme pral.n f es andradita  fr andradite  en andradite  cod IATE-1210595  
1183 afers socials > sanitat (2841) ca androgen terme pral.n m es andrógeno  fr androgène  en androgen  cod IATE-1364711  
1184 dret > drets i llibertats (1236) ca androgínia terme pral.n m ca androginisme terme pral. es androginia  fr androgynie  en androgyny  cod IATE-3555984  
1185 afers socials > sanitat (2841) ca androstanolona terme pral.n f es androstanolona  fr androstanolone  en androstanolone  cod IATE-37283  
1186 medi ambient (52) ca ànec canyella terme pral.n m es tarro canelo  fr tadorne casarca  en ruddy shelduck  cod IATE-132780  
1187 medi ambient > medi natural (5211) ca ànec canyella terme pral.n m es tarro canelo  fr tadorne casarca  en ruddy shelduck  cod IATE-1249846  
1188 medi ambient (52) ca ànec negre terme pral.n m es negrón común  fr macreuse noire  en common scoter  cod IATE-132876  
1189 transports (48) ca anell col·lector terme pral.n m es anillo colector  fr collecteur annulaire  en collector ring  cod IATE-1346555  
1190 indústria > indústria mecànica (6821) ca anell col·lector terme pral.n m es anillo colector  es anillo de colector  es anillo rozante  es aro de colector  fr bague collectrice  fr bague de collecteur  en collector ring  cod IATE-1374194  
1191 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca anell d'acumulació terme pral.n f ca anell d'emmagatzematge terme pral.n m ca anella d'acumulació terme pral. ca anella d'emmagatzematge terme pral. es anillo de almacenamiento  fr anneau de stockage  en storage ring  cod IATE-1611663  
1192 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anell de col·lisió terme pral.n f ca anella de col·lisió terme pral.n m es anillo de colisión  fr anneau de collision  en collision ring  cod IATE-1220462  
1193 afers socials > sanitat (2841) ca anèmia hemolítica adquirida terme pral.n f es anemia hemolítica adquirida  fr anémie de Hayem-Widal  fr anémie hémolytique acquise  fr ictère hémolytique acquis  fr maladie de Hayem-Widal  en acquired hemolytic anemia  cod IATE-1431412  
1194 afers socials > sanitat (2841) ca anèmia perniciosa terme pral.n f es anemia perniciosa  es AP  fr anémie pernicieuse  en pernicious anaemia  en pernicious anemia  cod IATE-1685647  
1195 afers socials > sanitat (2841) ca anèmia refractària terme pral.n f ca AR/RA terme pral. es anemia refractaria  fr anémie réfractaire  en refractory anaemia  en refractory anemia  cod IATE-1686261  
1196 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anemofília terme pral.n f es anemofilia  es anemogamia  fr anémophilie  en anemogamy  en anemophily  cod IATE-1255061  
1197 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anemòmetre terme pral.n m es anemómetro  fr anémomètre  en anemometer  cod IATE-1683730  
1198 afers socials > sanitat (2841) ca anencefàlia terme pral.n f es anencefalia  fr anencéphalie  en anencephaly  cod IATE-1502834  
1199 afers socials > sanitat (2841) ca anestèsic terme pral.n m es anestésico  fr agent anesthésique  fr anesthésique  fr produit anesthétique  en anaesthetic  en anaesthetic agent  cod IATE-1667295  
1200 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aneuploïdia terme pral.n f es aneuploidia  es aneusoploidia  fr aneuploïdie  en aneuploidy  cod IATE-1254619  
1201 afers socials > sanitat (2841) ca aneurisma terme pral.n m es aneurisma  fr anévrisme  fr anévrysme  fr artériectasie  en aneurysm  cod IATE-1502842  
1202 afers socials > sanitat (2841) ca angina d'esforç terme pral.n f es angina de esfuerzo  fr angine d'effort  en angina of effort  cod IATE-1105910  
1203 afers socials > sanitat (2841) ca angina de pit terme pral.n f es angina de pecho  fr angine de poitrine  en angina pectoris  cod IATE-113993  
1204 afers socials > sanitat (2841) ca angina de pit terme pral.n f es angina (pectoris)  es angina de pecho  es angor  fr angine de poitrine  fr angor  en angina  en angina pectoris  cod IATE-1084409  
1205 afers socials > sanitat (2841) ca angina monocítica terme pral. ca febre glandular terme pral. ca mononucleosi infecciosa terme pral.n f es mononucleosis infecciosa  fr MNI  fr mononucléose infectieuse  en infectious mononucleosis  cod IATE-1650936  
1206 afers socials > sanitat (2841) ca angiografia terme pral.n f es angiografía  fr angiographie  en angiography  cod IATE-1367750  
1207 afers socials > sanitat (2841) ca angioplàstia terme pral.n f es angioplastia  fr angioplastie  en angioplasty  cod IATE-1068847  
1208 afers socials > sanitat (2841) ca angiotensina terme pral.n f es angiotensina  fr angiotensine  en angiotensin  cod IATE-1503045  
1209 afers socials > sanitat (2841) ca angiotensinamida terme pral.n f es angiotensinamida  fr angiotensinamide  en angiotensinamide  cod IATE-37284  
1210 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca angle crític terme pral.n m es ángulo crítico  fr angle critique  en critical angle  cod IATE-1604353  
1211 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca angle crític terme pral.n m es ángulo crítico  fr angle critique  en critical angle  cod IATE-1420010  
1212 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca angle crític terme pral.n m es ángulo crítico  es ángulo límite  fr angle critique  en critical angle  cod IATE-1433474  
1213 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca angle d'acceptació terme pral.n m es ángulo de aceptación  fr angle d'acceptance  fr angle d'admission  en acceptance angle  cod IATE-1420008  
1214 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca angle d'acceptació terme pral.n m es ángulo de abertura  es ángulo de admisión  fr angle d'admission  en acceptance angle  cod IATE-1153963  
1215 indústria > política i estructures industrials (6806) ca angle d'atac terme pral.n m es ángulo de corte  fr angle d'attaque  en angle of attack  cod IATE-1620372  
1216 transports > transport aeri i espacial (4826) ca angle d'atac terme pral.n m es ángulo de ataque  fr incidence  en angle of attack  cod IATE-29316  
1217 dret > dret penal (1216) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de caída  es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence  en angle of attack  en angle of incidence  cod IATE-2229725  
1218 energia > energia neta (6626) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de ataque  es ángulo de incidencia  fr angle d'attaque  fr angle d'incidence  en angle of attack  en angle of incidence  cod IATE-1154345  
1219 transports > transport marítim i fluvial (4821) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de ataque  es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence  en angle of incidence  cod IATE-1156907  
1220 transports > organització dels transports (4811) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de incidencia  en angle of incidence  cod IATE-3508067  
1221 indústria > política i estructures industrials (6806) ca angle d'incidència terme pral.n m es ángulo de incidencia  fr angle d'incidence longitudinale  en angle of incidence  cod IATE-1620373  
1222 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca angle de Brewster terme pral.n m es ángulo de Brewster  fr angle de Brewster  en Brewster angle  cod IATE-1371331  
1223 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca angle de contacte terme pral.n m es ángulo de contacto  fr angle de raccordement  en angle of contact  en contact angle  cod IATE-1419075  
1224 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca angle de difracció terme pral.n m es ángulo de difracción  fr angle de diffraction  en angle of diffraction  en diffraction angle  cod IATE-1602835  
1225 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca angle de fregament intern terme pral.n m es angolo de resbalamiento  es angolo de talud  fr angle d'éboulement  en angle of repose  cod IATE-1082193  
1226 dret > dret penal (1216) ca angle de gir terme pral. es ángulo de giro  fr angle des rayures  en angle of twist  cod IATE-2229726  
1227 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca angle de refracció terme pral.n m ca angle de transmissió terme pral. es ángulo de refracción  fr angle de réfraction  en refraction angle  cod IATE-1693188  
1228 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca angle díedre terme pral.n m es ángulo diedro  fr angle dièdre  en dihedral angle  cod IATE-1146236  
1229 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca angle sòlid terme pral.n m es ángulo sólido  fr angle solide  en solid angle  cod IATE-1419972  
1230 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca angles terme pral.n m pl es angulares  fr cornières  en angles  cod IATE-1145795  
1231 indústria > química (6811) ca anglesita terme pral.n f es anglesita  fr anglésite  en anglesite  cod IATE-1203782  
1232 agricultura, silvicultura i pesca > activitat agropecuària (5631) ca angora terme pral.n f es angora  fr angora  en angora  cod IATE-1096350  
1233 afers socials > sanitat (2841) ca angostura terme pral.n f es angostura  fr angusture  en angostura  cod IATE-1202178  
1234 medi ambient > medi natural (5211) ca anguila americana terme pral.n f es anguila americana  fr anguille américaine  en American eel  cod IATE-240612  
1235 agricultura, silvicultura i pesca > pesca (5641) ca anguila americana terme pral.n f es anguila americana  fr anguille américaine  en American eel  cod IATE-1859264  
1236 afers socials > sanitat (2841) ca anhedonia terme pral.n f es anhedonía  fr anhédonie  en anhedonia  cod IATE-202527  
1237 indústria > química (6811) ca anhídrid acètic terme pral.n m es anhídrido acético  fr anhydride acétique  en acetic anhydride  cod IATE-133082  
1238 indústria > química (6811) ca anhídrid ftàlic terme pral.n m es anhídrido ftálico  fr anhydride phtalique  en phthalic anhydride  cod IATE-141681  
1239 indústria > química (6811) ca anhidrita terme pral.n f es anhidrita  fr anhydrite  en anhydrite  cod IATE-1203609  
1240 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anihilació terme pral.n f es anihilación  fr annihilation  en annihilation  cod IATE-1373569  
1241 afers socials > sanitat (2841) ca anileridina terme pral.n f es anileridina  fr aniléridine  en anileridine  cod IATE-37288  
1242 afers socials > sanitat (2841) ca anileridina terme pral.n f es anileridina  fr aniléridine  en anileridine  cod IATE-1666702  
1243 indústria > química (6811) ca anilina terme pral.n f es anilina  fr aminobenzène  fr aniline  en aniline  cod IATE-1376919  
1244 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca animació per ordinador terme pral.n f es animación por ordenador  fr animation par ordinateur  en computer animation  cod IATE-1466467  
1245 afers socials > sanitat (2841) ca animal terme pral.n m es animal  fr animal  en animal  cod IATE-1503126  
1246 medi ambient (52) ca animal aquàtic terme pral.n m es animal acuático  fr animal aquatique  en aquatic animal  cod IATE-45204  
1247 afers socials > sanitat (2841) ca aniracetam terme pral.n m es aniracetam  fr aniracétam  en aniracetam  cod IATE-37291  
1248 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anís terme pral.n m es anís  fr anis vert  en anise  cod IATE-756233  
1249 medi ambient > medi natural (5211) ca anís terme pral.n m es anís verde  fr anis vert  fr badiane  en anise  cod IATE-130872  
1250 sector agroalimentari > begudes i sucres (6021) ca anís terme pral.n m es anís  es anisete  fr anisette  en anisette  cod IATE-1203280  
1251 afers socials > sanitat (2841) ca anisindiona terme pral.n f es anisindiona  fr anisindione  en anisindione  cod IATE-37294  
1252 afers socials > sanitat (2841) ca anisocitosi terme pral.n f es anisocitosis  fr anisocytose  en anisocytosis  cod IATE-1503169  
1253 transports (48) ca anisole terme pral.n m es anisol  fr anisole  fr éther méthylphénylique  en anisol  en anisole  en methyl phenyl ether  en methylphenylether  cod IATE-141224  
1254 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anisòtrop -a terme pral.adj es anisotrópico  es anisótropo  fr anisotrope  en anisotropic  cod IATE-1420765  
1255 indústria > política i estructures industrials (6806) ca anisotropia terme pral.n f es anisotropía  fr anisotropie  en anisotropy  cod IATE-1433937  
1256 afers socials > sanitat (2841) ca anistreplasa terme pral.n f es anistreplasa  fr anistreplase  en anistreplase  cod IATE-37296  
1257 geografia (72) ca Anjouan terme pral.n m es Anjouan  en Anjouan  cod IATE-915949  
1258 indústria > química (6811) ca ankerita terme pral.n f es ankerita  fr ankérite  fr spath brunissant  en ankerite  cod IATE-1424156  
1259 indústria > química (6811) ca annabergita terme pral.n f es anabergita  fr annabergite  en annabergite  cod IATE-1205046  
1260 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca annals terme pral.n m pl es anales  fr annales  en annals  cod IATE-1615091  
1261 relacions internacionals > política internacional (0806) ca annex terme pral. es anexo  fr annexe  en schedule  cod IATE-775740  
1262 relacions internacionals (08) ca annexió terme pral.n f es anexión  fr adjonction de territoire  fr annexion  en annexation  cod IATE-1130485  
1263 energia (66) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-136737  
1264 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1375511  
1265 afers socials > sanitat (2841) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode d'un tube radiogène  en anode  cod IATE-1367621  
1266 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m ca elèctrode positiu terme pral. es electrodo positivo  fr électrode positive  en positive electrode  cod IATE-1369877  
1267 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1385516  
1268 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1269622  
1269 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1369750  
1270 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1367343  
1271 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ànode terme pral.n m es ánodo  fr anode  en anode  cod IATE-1372798  
1272 indústria > química (6811) ca anodització terme pral.n f es anodización  fr anodisation  fr oxydation anodique  en anodising  en anodizing  cod IATE-1552094  
1273 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca anòlit terme pral.n m es anólito  fr anolyte  en anolyte  cod IATE-1155124  
1274 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca anòlit terme pral.n m es anólito  fr anolyte  en anolyte  cod IATE-1369758  
1275 afers socials > sanitat (2841) ca anomalia terme pral.n m ca defecte terme pral.n f es anomalía  es defecto  es tara  fr tare  en defect  cod IATE-1684457  
1276 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca anonimat terme pral.n m es anonimato  en anonymity  cod IATE-1871862  
1277 dret > drets i llibertats (1236) ca anonimització terme pral. es anonimización  fr anonymisation  en anonymisation  en de-identification  cod IATE-1769151  
1278 afers socials > sanitat (2841) ca anorèxia terme pral.n f es anorexia  es inapetencia  es pérdida del apetito  fr anorexie  en anorexia  cod IATE-1666853  
1279 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anortita terme pral.n f es anortita  fr anorthite  en anorthite  cod IATE-1082197  
1280 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anortosita terme pral.n f es anortosita  fr anorthosite  en anorthosite  cod IATE-1343569  
1281 afers socials > sanitat (2841) ca anòxia terme pral.n f es anoxia  fr anoxie  en anoxia  cod IATE-1084414  
1282 afers socials > sanitat (2841) ca anòxia terme pral.n f es anoxia  fr anoxie  en anoxia  cod IATE-1685648  
1283 afers socials > sanitat (2841) ca ansamicina terme pral.n f es ansamicina  es LM-427  fr ansamycine  fr LM-427  en ansamycin  en LM-427  cod IATE-117826  
1284 afers socials > sanitat (2841) ca ansamicina terme pral.n f es ansamicina  fr ansamicyne  en ansamycin  cod IATE-1431983  
1285 afers socials > sanitat (2841) ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  fr anxiété  en anxiety  cod IATE-1666861  
1286 afers socials > sanitat (2841) ca ansietat terme pral.n f es angustia  es ansiedad  fr angoisse  en anxiety  cod IATE-1667297  
1287 afers socials > sanitat (2841) ca ansiolític terme pral.n m ca anxiolític terme pral.n m ca calmant terme pral.n m ca sedant terme pral.n m es ansiolítico  es ataráxico  es calmante  es psicosedante  es sedante  es tranquilizante  fr calmant  fr sedatif  fr tranquillisant  en sedative  cod IATE-1399927  
1288 afers socials > sanitat (2841) ca ansiolític terme pral.n m es ansiolítico  fr anxiolytique  en anxiolytic  cod IATE-1687095  
1289 afers socials > sanitat (2841) ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  en receptor antagonist  cod IATE-1323258  
1290 afers socials > sanitat (2841) ca antagonista competitiu terme pral.n m es antagonista competitivo  en competitive antagonist  cod IATE-3531470  
1291 afers socials > sanitat (2841) ca antazolina terme pral.n f es antazolina  fr antazoline  en antazoline  cod IATE-37302  
1292 indústria > indústria mecànica (6821) ca antecambra terme pral.n f ca avantcambra terme pral. ca cambra de precombustió terme pral. es cámara de precombustión  fr chambre de précombustion  en precombustion chamber  cod IATE-1596109  
1293 indústria > indústria mecànica (6821) ca antecambra terme pral.n f ca avantcambra terme pral. ca cambra de precombustió terme pral. es antecámara  es cámara de precombustión  fr chambre de pré-combustion  fr préchambre  en antechamber  en pre-combustion chamber  en prechamber  en precombustion chamber  cod IATE-1697536  
1294 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca antena terme pral.n f es antena  fr aérien  fr antenne  en aerial  en antenna  cod IATE-1371453  
1295 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca antena bidireccional terme pral.n f es antena bidireccional  fr antenne bidirectionnelle  en bidirectional antenna  cod IATE-1380396  
1296 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca antena d'obertura terme pral.n f es antena de abertura  es antena del tipo de abertura  fr antenne à ouverture  fr antenne du type à ouverture  en aperture aerial  en aperture antenna  cod IATE-1602949  
1297 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca antena dipol terme pral.n f es antena dipolo  es dipolo  fr antenne bipolaire  fr antenne dipôle  fr antenne doublet  fr dipôle  fr doublet  en dipole  en dipole aerial  en dipole antenna  cod IATE-1371527  
1298 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca antena direccional terme pral.n f es antena direccional  es antena directiva  fr antenne directive  en directional aerial  en directional antenna  cod IATE-1371533  
1299 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca antena parabòlica terme pral.n f es antena parabólica  fr antenne à cylindre parabolique  fr antenne parabolique  en antenna with cylindrical parabolic reflector  en antenna with paraboloidal reflector  en dish aerial  en dish antenna  en parabolic aerial  en parabolic antenna  cod IATE-1371602  
1300 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca antena receptora terme pral.n f es antena de recepción  fr antenne de réception  fr antenne réceptrice  en receive antenna  en receiving aerial  en receiving antenna  cod IATE-1609980  
1301 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca antena Yagi-Uda terme pral.n f es antena yagi  fr antenne Yagi  en Uda aerial  en Uda antenna  en Yagi aerial  en Yagi antenna  cod IATE-1613369  
1302 afers socials > sanitat (2841) ca antesi terme pral.n f es antesis  fr anthèse  en anthesis  cod IATE-1620387  
1303 afers socials > sanitat (2841) ca antiàcid terme pral.n m es antiácido  fr anti-acide  fr antiacide  en antacid  cod IATE-1686928  
1304 indústria > química (6811) ca antiadherent terme pral.n m es agente separador  fr agent anti-adhérant  fr agent anti-blocant  en antiblocking agent  cod IATE-1252064  
1305 afers socials > sanitat (2841) ca antiadrenèrgic -a terme pral.adj ca blocador d'adrenoreceptors terme pral.n m es adrenolítico  es antiadrenalinérgico  es antiadrenérgico  es bloqueante adrenérgico  es simpaticolítico  fr adrénolytique  en adrenergic blocking agent  en adrenergic receptor antagonist  en adrenolytic  cod IATE-1073759  
1306 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca antialiàsing terme pral.n m es antimelladura  fr réduction du crénelage  en antialiasing  cod IATE-1756859  
1307 afers socials > sanitat (2841) ca antibiograma terme pral.n m es antibiograma  fr antibiogramme  en antibiogram  cod IATE-3551978  
1308 afers socials > sanitat (2841) ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  fr antibiotique  en antibiotic  cod IATE-1098823  
1309 afers socials > sanitat (2841) ca antibiòtic terme pral.n m es antibiótico  es antimicrobiano  es sustancia antimicrobiana  fr agent antimicrobien  fr antimicrobien  fr médicament antimicrobien  fr substance antimicrobienne  en antimicrobial  en antimicrobial agent  en antimicrobial drug  en antimicrobial medicine  en antimicrobial substance  cod IATE-834434  
1310 afers socials > sanitat (2841) ca anticipació terme pral.n f es anticipación  fr anticipation  en anticipation  cod IATE-1084418  
1311 afers socials > sanitat (2841) ca anticoagulant terme pral.n m es anticoagulante  fr anticoagulant  en anti-coagulant  cod IATE-1219263  
1312 afers socials > sanitat (2841) ca anticolinèrgic terme pral.n m ca anticolinèrgic -a terme pral.adj es antagonista colinérgico  es anticolinérgico  es colinolítico  es fármaco anticolinérgico  es parasimpaticolítico  fr anticholinergique  en anticholinergic  cod IATE-1686933  
1313 afers socials > sanitat (2841) ca anticomicial terme pral.n m es anticomicial  es anticonvulsionante  es anticonvulsivante  es anticonvulsivo  es antiepiléptico  es fármaco antiepiléptico  fr anticonvulsivant  fr antispasmodique  fr produit anti-convulsivant  fr produit anti-épileptique  en anti-convulsant drug  en anti-epileptic drug  en anticonvulsant  en antiepileptic  en antiepileptic agent  cod IATE-1084419  
1314 afers socials > sanitat (2841) ca anticonceptiu oral terme pral.n m es contraceptivo oral  es píldora anticonceptiva  fr contraceptif oral  en oral contraceptive  cod IATE-1105817  
1315 afers socials > sanitat (2841) ca anticonceptiu subdèrmic terme pral.n m es implante anticonceptivo  fr implant contraceptif  en contraceptive implant  cod IATE-1172592  
1316 afers socials > sanitat (2841) ca anticòs antiidiotípic terme pral.n m ca anticòs contra l'idiotip terme pral.n m es anticuerpo antiidiotipo  fr anticorps anti-idiotype  fr anticorps anti-idiotypique  en anti-idiotype antibody  en anti-idiotypic antibody  cod IATE-1073784  
1317 afers socials > sanitat (2841) ca anticòs monoclonal terme pral.n m ca immunoglobulina monoclonal terme pral.n f es AM  es anticuerpo monoclonal  es MAB  fr anticorps monoclonal  en mAb  en moAb  en monoclonal antibody  cod IATE-1474105  
1318 afers socials > sanitat (2841) ca anticòs neutralitzant terme pral.n m es anticuerpo neutralizante  fr anticorps neutralisant  en neutralising antibody  cod IATE-1431831  
1319 afers socials > sanitat (2841) ca antidepressiu terme pral.n m es antidepresivo  fr antidépresseur  fr antidépressif  en antidepressant  cod IATE-126894  
1320 afers socials > sanitat (2841) ca antidiarreic terme pral.n m es antidiarreico  es fármaco antidiarreico  fr anti-diarrhéique  en antidiarrheal  en antidiarrhoeal  cod IATE-1687089  
1321 afers socials > sanitat (2841) ca antídot terme pral.n m es antídoto  fr antidote  en antidote  cod IATE-1084421  
1322 afers socials > sanitat (2841) ca antiemètic terme pral. ca antivomitiu terme pral.n m es antiemético  fr antiémétique  fr antivomitif  en antiemetic  en antiemetic agent  cod IATE-1686937  
1323 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antiferromagnetisme terme pral.n m es antiferromagnetismo  fr antiferromagnétisme  en antiferromagnetism  cod IATE-1372587  
1324 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antigen carcinoembriogènic terme pral.n m es ACE  es antígeno carcinoembrionario  en carcinoembryonic antigen  en CEA  cod IATE-917566  
1325 afers socials > sanitat (2841) ca antigen d'histocompatibilitat terme pral.n m ca antigen de trasplantament terme pral.n m es ALH  es antígeno de histocompatibilidad  es antígeno HLA  es antígeno leucocitario humano  es HLA  fr antigène d'histocompatibilité  fr antigène HLA  fr antigène leucocytaire humain  en histocompatibility antigen  en HLA  en human leukocyte antigen  cod IATE-1073799  
1326 afers socials > sanitat (2841) ca antigen específic de la pròstata terme pral.n m ca PSA terme pral. es PSA  fr antigène prostatique spécifique  fr APS  fr PSA  en prostate-specific antigen  en PSA  cod IATE-1684727  
1327 afers socials > sanitat (2841) ca antigenèmia terme pral.n f es antigenemia  fr antigénémie  en antigenaemia  en antigenemia  cod IATE-1687504  
1328 afers socials > sanitat (2841) ca antigenicitat terme pral.n f es antigenicidad  fr antigénicité  en antigenicity  cod IATE-201272  
1329 afers socials > cultura i religió (2831) ca antiguitat terme pral.n f es antigüedad  fr objet ancien  fr objet d'antiquité  en antique  cod IATE-1216911  
1330 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca antiguitat terme pral.n f es antigüedad  fr ancienneté  en seniority  cod IATE-835608  
1331 dret > justícia (1221) ca antiguitat en el càrrec terme pral. es antigüedad en el cargo  fr ancienneté des fonctions  en seniority in office  cod IATE-1133408  
1332 dret (12) ca antiguitat professional terme pral. es antigüedad de servicio  es antigüedad en la profesión  es antigüedad profesional  fr ancienneté dans la profession  fr ancienneté professionnelle  en seniority in the work  cod IATE-1391597  
1333 afers socials > sanitat (2841) ca antihelmíntic terme pral.n m es antihelmíntico  fr anthelminthique  en anthelmintic  cod IATE-1687056  
1334 afers socials > sanitat (2841) ca antihipertensiu terme pral.n m es antihipertensivo  es antihipertensor  es fármaco antihipertensor  es hipotensor  fr antihypertensif  en anti-hypertensive  en anti-hypertensive drug  en antihypertensive  en antihypertensive drug  cod IATE-1686940  
1335 afers socials > sanitat (2841) ca antihistamínic terme pral.n m es antihistamina  es antihistamínico  fr antihistaminique  en antihistamine  en antihistaminic drug  cod IATE-1666855  
1336 vida política (04) ca antilliscant terme pral. es antideslizante  fr antidérapant  en non-skid  en non-slip  en skidproof  cod IATE-1593829  
1337 indústria > indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) ca antílop terme pral.n m es antílope  fr antilope  en antelope  cod IATE-1389581  
1338 medi ambient > medi natural (5211) ca antílop terme pral.n m es antílope  fr antilope  en antelope  cod IATE-1201256  
1339 medi ambient (52) ca antílop americà terme pral.n m es berrendo americano  fr antilocapre de Californie  fr pronghorn  en pronghorn  cod IATE-269978  
1340 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antílop americà terme pral.n m es berrendo americano  fr pronghorn ou antilocapre de Californie  en pronghorn  cod IATE-876968  
1341 dret > dret penal (1216) ca antimoni terme pral. es antimonio  fr antimoine  en antimony  cod IATE-2229728  
1342 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antioxidant terme pral.n m es antioxidante  fr antioxydant  en antioxidant  cod IATE-1686945  
1343 medi ambient (52) ca antiozonant terme pral.n m es antiozono  es producto protector contra la acción del ozono  fr antiozonant  fr produit protecteur contre l'influence de l'ozone  en antiozonant  cod IATE-1207323  
1344 indústria > política i estructures industrials (6806) ca antiozonant terme pral.n m es antiozonante  fr agent antiozone  en antiozonant  cod IATE-1426199  
1345 afers socials > sanitat (2841) ca antipirètic terme pral.n m es antipiretico  es antitermico  es febrifugo  fr antipyrétique  en antipyretic  cod IATE-1666857  
1346 afers socials > sanitat (2841) ca antipirètic terme pral.n m es antipirético  fr antipyrétique  en antipyretic  cod IATE-1686947  
1347 afers socials > sanitat (2841) ca antipruent terme pral.n m es antipruriginoso  fr antiprurigineux  en antipruritic  cod IATE-1687050  
1348 afers socials > sanitat (2841) ca antiretroviral terme pral.adj ca antiretrovíric -a terme pral. ca ARV terme pral. es agente anti-retrovirico  es antirretroviral  es fármaco antirretroviral  fr agent anti-rétroviral  fr antirétroviral  fr médicament anti-rétroviral  en antiretroviral  en antiretroviral agent  en antiretroviral drug  en antiretroviral medicine  en ARV  cod IATE-1687061  
1349 dret > drets i llibertats (1236) ca antisemitisme terme pral.n m es antisemitismo  fr antisémitisme  en anti-Semitism  en antisemitism  cod IATE-152730  
1350 afers socials > sanitat (2841) ca antisèptic terme pral.n m es antiséptico  es preservador contra laputrefacción  es protector contra le putrefacción  en anti-rot  en antiseptic  en antiseptic agent  en rot-preventing  cod IATE-1449930  
1351 afers socials > sanitat (2841) ca antitiroïdal terme pral.n m es agente antitiroidiano  fr agent antithyroïdien  en antithyroid agent  cod IATE-147969  
1352 afers socials > sanitat (2841) ca antitrombina terme pral.n f es antitrombina  fr antithrombine  en antithrombin  cod IATE-1503589  
1353 afers socials > sanitat (2841) ca antitrombina III terme pral.n f es antitrombina III  fr antithrombine III  en antithrombin III  cod IATE-37306  
1354 afers socials > sanitat (2841) ca antitussigen terme pral.n m es antitusivo  fr antitussif  en antitussive  cod IATE-1686949  
1355 afers socials > sanitat (2841) ca antiverí terme pral.n m es antídoto  fr anti-venimeux  en antivenene  en antivenin  en antivenom  cod IATE-1196129  
1356 afers socials > sanitat (2841) ca antiviral terme pral.adj ca antivíric -a terme pral.adj es antiviral  es antivírico  fr antiviral  fr médicament antiviral  en antiviral  en antiviral drug  en antiviral medication  en antiviral medicine  cod IATE-1186701  
1357 afers socials > sanitat (2841) ca antocianidina terme pral.n f es antocianidina  es antocianidol  fr anthocyanidine  fr anthocyanidol  en anthocyanidin  cod IATE-1478959  
1358 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antocianina terme pral.n f es antocianina  es antociano  es E-163  fr anthocyane  fr E 163  en anthocyanin  cod IATE-775750  
1359 indústria > química (6811) ca antracè terme pral.n m es antraceno  fr anthracène  en anthracene  cod IATE-3541231  
1360 indústria > química (6811) ca antracè terme pral.n m es antraceno  fr anthracène  en anthracene  cod IATE-1552100  
1361 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca antracnosi terme pral.n f es cancro  es chancro  fr chancre  en canker  cod IATE-1620821  
1362 agricultura, silvicultura i pesca > activitat agropecuària (5631) ca antracnosi dels cítrics terme pral.n f es chancro de los agrios  es chancro de los cítricos  es chancros de los citrus  fr chancre citrique  fr chancre des agrumes  fr chancre des citrus  en asiatic canker  en citrus bacterial canker  en citrus canker  cod IATE-1256003  
1363 afers socials > sanitat (2841) ca antraquinona terme pral.n f es antraquinona  fr anthraquinone  en anthraquinone  cod IATE-1503351  
1364 afers socials > sanitat (2841) ca àntrax terme pral.n m es ántrax  fr anthrax  en carbuncle  cod IATE-925980  
1365 dret (12) ca anul·lable terme pral.adj es anulable  es cancelable  en voidable  cod IATE-1683644  
1366 dret > dret civil (1211) ca anul·lació terme pral.n f es anulación  fr annulation  en avoidance  cod IATE-927146  
1367 afers socials > cultura i religió (2831) ca anunciació terme pral.n f es Anunciación  fr Annonciation  en Annunciation  cod IATE-1226633  
1368 afers socials > sanitat (2841) ca anúria terme pral.n f es anuria  fr anurie  en anuresis  en anuria  cod IATE-1666860  
1369 afers socials > sanitat (2841) ca anus terme pral.n m es ano  fr anus  en anus  cod IATE-1615742  
1370 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca anxoves terme pral.n f pl es anchoas  es boquerones  fr engraulidés  en anchovies  cod IATE-785470  
1371 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca any base terme pral.n m ca any de referència terme pral.n m es año base para el cálculo  es año de referencia  fr année de base  fr année de référence  en base year  en reference year  cod IATE-1483082  
1372 vida econòmica (16) ca any base terme pral.n m ca any de referència terme pral. es año base  fr année de base  en base  en base year  cod IATE-1623393  
1373 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca any civil terme pral.n m ca any natural terme pral.n m es año civil  es año natural  es año político  fr année civile  fr année de calendrier  fr exercice civil  en calendar year  en civil year  cod IATE-1568644  
1374 dret (12) ca any de vacances terme pral. es año de vacaciones  fr année de congé  en leave year  en vacation year  cod IATE-1391604  
1375 medi ambient > medi natural (5211) ca Any Internacional de la Biodiversitat terme pral. es Año Internacional de la Biodiversidad  es Año Internacional de la Diversidad Biológica  fr Année internationale de la biodiversité  en International Year of Biodiversity  cod IATE-3509180  
1376 dret > drets i llibertats (1236) ca Any Internacional de la Família terme pral. es Año Internacional de la Familia  fr Année internationale de la famille  en International Year of the Family  en IYF  cod IATE-125423  
1377 dret (12) ca any judicial terme pral.n m es año judicial  fr année judiciaire  en judicial year  cod IATE-1227995  
1378 ca any sideri terme pral.n m es año sidéreo  fr année sidérale  en sidereal year  cod IATE-1160259  
1379 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca anycast terme pral.n m es anycast  fr en unidiffusion  en anycast  cod IATE-1695729  
1380 afers socials > sanitat (2841) ca anys potencials de vida perduts terme pral.n m pl ca APVP terme pral.n m pl es años potenciales de vida perdidos  es APVP  fr années potentielles de vie perdues  fr APVP  en potential years of life lost  en PYLL  cod IATE-1109352  
1381 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca AO terme pral.n m pl es AO  fr AO  fr autres objets  en AO  cod IATE-1139105  
1382 afers socials > sanitat (2841) ca aorta terme pral.n f ca artèria aorta terme pral. es Ao  es aorta  fr aorte  en aorta  cod IATE-202965  
1383 afers socials > sanitat (2841) ca apafant terme pral.n m es apafant  fr apafant  en apafant  cod IATE-37310  
1384 afers socials > sanitat (2841) ca apaflurà terme pral.n m es apaflurano  fr apaflurane  en apaflurane  cod IATE-37311  
1385 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca apagallums de cama blanca terme pral.n m es seta lacerata  es seta trapajosa  fr lépiote déguenillée  en shaggy parasol  cod IATE-1117430  
1386 afers socials > urbanisme i construcció (2846) ca aparcament terme pral.n m es estacionamiento  fr parcage  fr stationnement  en parking  cod IATE-1401360  
1387 transports (48) ca aparcament d'enllaç terme pral.n m ca aparcament de dissuasió terme pral.n m es par  es par and ride  fr park and ride  en park-and-ride  cod IATE-1559241  
1388 transports > transport marítim i fluvial (4821) ca aparell terme pral.n m es jarcia  fr gréement  en rigging  cod IATE-1593312  
1389 indústria > indústria mecànica (6821) ca aparell d'espiga terme pral. ca opus spicatum [la] terme pral.n m es aparejo a espina de pescado  es aparejo oblicuo  fr appareillage à la grecque  en herringbone bond  cod IATE-1082204  
1390 afers socials > sanitat (2841) ca aparell de correcció auditiva terme pral.n m ca audiòfon terme pral.n m ca audiopròtesi terme pral.n f ca pròtesi acústica terme pral.n f es aparato de corrección auditiva  es audífono  es audiófono  es audioprótesis  es prótesis auditiva  fr appareil acoustique  fr appareil auditif  fr appareil de correction auditive  fr appareillage d'assistance auditive  fr audioprothèse  fr prothèse acoustique  fr prothèse auditive  en hearing aid  en hearing aid device  cod IATE-198209  
1391 afers socials > sanitat (2841) ca aparell genital terme pral.n m es aparato genital  es aparato reproductor  fr appareil de reproduction  fr appareil génital  fr système reproducteur  fr tractus génital  en genital apparatus  en genital system  en genital tract  en reproductive system  en reproductive tract  cod IATE-3520945  
1392 afers socials > sanitat (2841) ca aparell respiratori terme pral.n m es aparato respiratorio  fr voies aériennes  fr voies respiratoires  en respiratory tract  cod IATE-1645404  
1393 afers socials > sanitat (2841) ca aparell respiratori terme pral.n m es aparato respiratorio  fr organe respiratoire  en respiratory organ  cod IATE-1615743  
1394 afers socials > sanitat (2841) ca aparell urinari terme pral.n m es aparato urinario  es órgano urinario  fr organe urinaire  en urinary organ  cod IATE-1615745  
1395 afers socials > sanitat (2841) ca aparellament terme pral.n m es apareamiento  fr conjugaison  en conjugation  en mating  en pairing  cod IATE-1254718  
1396 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca aparença de bon dret terme pral.n m ca fumus boni iuris [la] terme pral. es fumus boni iuris  es justificación a primera vista  fr affaire constituant à première vue une infraction  fr affaire de prime abord bien fondée  fr affaire qui, à première vue, paraît fondée  fr apparence d'un grief justifié  fr apparence de  fr fumus boni juris  fr présomption de  en prima facie case  cod IATE-896926  
1397 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca apatita terme pral.n f es apatito  fr apatite  en apatite  cod IATE-1203666  
1398 dret > dret internacional (1231) ca apàtrida terme pral.adj es apátrida  fr apatride  en stateless person  cod IATE-775760  
1399 dret (12) ca apàtrida terme pral.adj es apátrida  fr apatride  en stateless person  cod IATE-3556850  
1400 dret (12) ca apatrídia terme pral.n f es apatridia  fr apatridie  en statelessness  cod IATE-925087  
1401 transports (48) ca apedaçament terme pral.n m es bacheo  es parchado  es parcheado  es parcheo  fr emploi partiel  fr point-à-temps  en patching  cod IATE-1402077  
1402 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca apedaçament terme pral.n m es parcheo  es reparaciones locales  fr réparations locales  en patching  cod IATE-1419086  
1403 unió europea (10) ca apel·lació terme pral.n f es apelación  fr appel  en appeal  cod IATE-1130025  
1404 dret (12) ca apel·lació terme pral.n f ca recurs terme pral.n m es recurso  fr recours  en appeal  cod IATE-113209  
1405 dret (12) ca apel·lació terme pral.n f es apelación  fr appel  en appeal  cod IATE-34811  
1406 dret > dret civil (1211) ca apel·lació terme pral. ca reclamació terme pral.n f es reclamación  fr réclamation  en appeal  cod IATE-1681548  
1407 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca apel·lació terme pral.n f es recurso de casación  fr pourvoi  en appeal  cod IATE-774727  
1408 dret (12) ca apel·lació terme pral.n f ca recurs terme pral.n m es recurso  fr voie de recours  en appeal  cod IATE-156721  
1409 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca apel·lació terme pral.n f ca recurs terme pral.n m ca recurs de cassació terme pral.n m es recurso  es recurso de casación  fr pourvoi  en appeal  cod IATE-1163568  
1410 dret (12) ca apel·lació terme pral.n f ca recurs de cassació terme pral.n m ca recurs de revisió terme pral. ca recurs extraordinari terme pral. es recurso de casación  es recurso de revisión  es recurso extraordinario  fr pourvoi  en appeal  cod IATE-931982  
1411 dret (12) ca apel·lant terme pral.n m, f es apelante  es recurrente en casación  fr demandeur au pourvoi en cassation  fr demandeur en cassation  en appellant in cassation  cod IATE-1393499  
1412 dret (12) ca apel·lar terme pral.v tr ca apel·lar [contra] terme pral.v tr ca interposar recurs d'apel·lació terme pral. es apelar  es interponer recurso de apelación  fr appeler d'un jugement  fr faire appel  fr former un appel  fr interjeter appel  fr relever appel  fr se pourvoir en appel  en to appeal from a judgement  en to bring an appeal  en to commence an appeal  en to lodge an appeal  en to take an appeal  cod IATE-1391635  
1413 afers socials > sanitat (2841) ca apèndix terme pral. ca apèndix vermiforme terme pral.n m es apéndice  fr appendice  en neck  cod IATE-1348260  
1414 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca apèndix terme pral.n m es anexo  es apéndice  fr annexe  fr appendice  en annex  en appendix  cod IATE-1618922  
1415 afers socials > sanitat (2841) ca apercepció terme pral.n f es apercepción  fr aperception  en apperception  cod IATE-1488014  
1416 afers socials > sanitat (2841) ca apercepció terme pral.n f es apercepción  fr aperception  en apperception  cod IATE-1687235  
1417 afers socials > sanitat (2841) ca apetit terme pral.n f ca gana terme pral.n m es apetito  fr appétit  en appetite  cod IATE-1573706  
1418 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àpex terme pral.n m ca vèrtex terme pral. es ápice  fr apex  en apex  cod IATE-1248771  
1419 afers socials > sanitat (2841) ca apicectomia terme pral.n f es apectomía  es apicectomía  fr apectomie  fr apicectomie  fr apicotomie  fr résection apicale  en apectomy  en apicoectomy  cod IATE-1683751  
1420 afers socials > sanitat (2841) ca apigenina terme pral.n f es apigenina  es apigenol  fr apigénine  fr apigénol  fr apiigénine  en apigenin  cod IATE-1478967  
1421 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca apilable terme pral.adj ca superposable terme pral. es apilable  fr gerbable  en stackable  cod IATE-1598399  
1422 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca aplicació terme pral. es aplicación  fr application  en implementation  cod IATE-126988  
1423 afers financers (24) ca aplicació terme pral.n f es aplicación  fr application  en application  cod IATE-1682715  
1424 dret (12) ca aplicació efectiva terme pral. es aplicación efectiva  fr application effective  en effective application  cod IATE-1227848  
1425 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca aplicació portàtil terme pral.n f es aplicación portátil  fr application mobile  fr PA  en PA  en portable application  cod IATE-1574677  
1426 relacions internacionals > política internacional (0806) ca aplicació provisional terme pral. es aplicación provisional  fr application à titre provisoire  fr application provisoire  en provisional application  cod IATE-887277  
1427 afers socials > sanitat (2841) ca apnea terme pral.n f es apnea  fr apnée  en apnea  cod IATE-1084427  
1428 dret (12) ca àpoca terme pral.n m ca carta de pagament terme pral.n f ca rebut terme pral. es carta de pago  es recibo  fr acquit  en 2. ( customs ) receipt  en receipt  cod IATE-1618862  
1429 dret (12) ca àpoca d'hipoteca terme pral.n f ca cancel·lació d'hipoteca terme pral. es cancelación de hipoteca  es extinción de hipoteca  en discharge of mortgage  cod IATE-1683081  
1430 dret (12) ca apoderament terme pral.n m es apoderamiento  es delegación de poderes  es habilitación  es procuración  fr délégation de pouvoirs  en delegation of authority  cod IATE-1393444  
1431 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca apoderament de la dona terme pral. es emancipación de la mujer  es empoderamiento de la mujer  es habilitación de la mujer  es potenciación del papel de la mujer  fr autonomisation des femmes  fr développement de l'autonomie des femmes  fr dévolution de pouvoirs aux femmes  fr émancipation de la femme  fr renforcement de l'autonomie des femmes  fr renforcement du pouvoir des femmes  en empowerment of women  en women's empowerment  cod IATE-894796  
1432 dret (12) ca apoderament notarial terme pral.n m ca poder terme pral.n m es poder  cod IATE-1557313  
1433 dret > dret civil (1211) ca apoderament notarial terme pral. ca mandat terme pral. ca poder terme pral.n m es poder  fr lettre de procuration  fr mandat  fr pouvoir  fr procuration  en letter of attorney  en power of attorney  en proxy  cod IATE-1683727  
1434 afers socials > sanitat (2841) ca apòfisi transversa terme pral.n f es apófisis transversa  fr apophyse transverse  en transverse process  cod IATE-1538859  
1435 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca apogeu terme pral.n m es apogeo  fr apogée  en apogee  cod IATE-1475435  
1436 afers socials > sanitat (2841) ca apolat de sodi terme pral.n m es apolato sódico  fr apolate de sodium  en sodium apolate  cod IATE-40993  
1437 afers socials > sanitat (2841) ca apolipoproteïna E terme pral.n f es apo E  es apolipoproteína E  fr apoE  fr apolipoprotéine E  en apo E  en apolipoprotein E  cod IATE-1684506  
1438 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca Apollo terme pral.n m es Apolo  fr Apollo  en Apollo  cod IATE-1694795  
1439 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca apomixi terme pral.n f es apomixis  fr apomixie  en apomixia  en apomixis  cod IATE-1620394  
1440 afers socials > sanitat (2841) ca apomorfina terme pral.n f es apomorfina  fr apomorphine  en apomorphine  cod IATE-1666704  
1441 afers socials > sanitat (2841) ca apoplexia terme pral.n f es apoplejia  fr apoplexie  fr attaque cérébrale  en apoplexy  cod IATE-1666865  
1442 afers socials > sanitat (2841) ca apoptosi terme pral.n f ca mort cel·lular programada terme pral.n f es apoptosis  fr apoptose  fr disparition programmée des cellules  fr MCP  fr mort cellulaire programmée  fr mort programmée des cellules  en apoptosis  en PCD  en programmed cell death  cod IATE-1128209  
1443 dret (12) ca aportació social terme pral. es aportación social  fr apport  fr apport en société  fr apport social  en contribution  cod IATE-1071356  
1444 ciència > humanitats (3611) ca aposició terme pral.n f es aposición  fr apposition  en apposition  cod IATE-1573536  
1445 afers socials > sanitat (2841) ca apraclonidina terme pral.n f es apraclonidina  fr apraclonidine  en apraclonidine  cod IATE-37314  
1446 afers socials > sanitat (2841) ca apramicina terme pral.n f es apramicina  fr apramycine  en apramycin  cod IATE-37315  
1447 afers socials > sanitat (2841) ca apràxia terme pral.n f es apraxia  es parectropia  fr apraxie  fr parectropie  en apraxia  en parectropia  cod IATE-1535114  
1448 educació i comunicacions > educació (3206) ca aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres terme pral.n m es AICLE  es aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera  fr AICL  fr apprentissage intégré d'un contenu et d'une langue  fr EMILE  fr enseignement d'une matière intégré à une langue étrangère  en CLIL  en content and language integrated learning  cod IATE-2247978  
1449 dret (12) ca apressament terme pral. es apresamiento  fr saisie  en seizure  cod IATE-803897  
1450 dret > dret internacional (1231) ca apressament terme pral. es apresamiento  fr saisie  en arrest  cod IATE-793703  
1451 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest terme pral.n m es apresto  fr enduit de précollage  en size  en sizing  cod IATE-1624001  
1452 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest terme pral.n m es calibratura  fr mise à dimension  en sizing  cod IATE-1251554  
1453 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca aprest terme pral.n m es calibrado  fr calibrage  en grading  en sizing  cod IATE-1098831  
1454 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest terme pral.n m es medición de la cubierta  fr prise de dimension  en sizing  cod IATE-1083232  
1455 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca aprest terme pral.n m es calibrado por la medida  es calibrado por la talla  fr calibrage par la taille  en grading to size  en sizing  cod IATE-1117312  
1456 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest terme pral.n m es aplicación del ensimaje  fr ensimage  en sizing  cod IATE-1242242  
1457 indústria > indústria mecànica (6821) ca aprest terme pral.n m es calibrado  fr calibrage  en sizing  cod IATE-1219060  
1458 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest terme pral.n m es apresto  es ensimaje  fr ensimage  en size  en sizing  cod IATE-1242243  
1459 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aprest antiencongiment terme pral.n m es acabado resistente al encogimiento  fr apprêt irrétrécissable  fr apprêt non rétrécissant  fr apprêt résistant au retrait  fr irrétrécissabilité  en shrink-resistant finish  cod IATE-1224381  
1460 afers socials > sanitat (2841) ca aprindina terme pral.n f es aprindina  fr aprindine  en aprindine  cod IATE-37317  
1461 afers socials > sanitat (2841) ca aprobarbital terme pral.n m es aprobarbital  fr aprobarbital  en aprobarbital  cod IATE-37318  
1462 dret (12) ca aprofitament directe terme pral. es aprovechamiento directo  fr exploitation forestière en régie  en logging by the owner  cod IATE-1096511  
1463 dret (12) ca aprofitament per torn de béns immobles terme pral. es aprovechamiento por turno  es aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico  es aprovechamiento por turno de bienes inmuebles  fr bien à temps partagé  fr multipropriété  en timeshare  cod IATE-778748  
1464 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca apropiació terme pral. ca responsabilització terme pral. es apropiación  es responsabilización  fr appropriation  fr maîtrise de son destin  fr maîtrise de son développement  en ownership  cod IATE-906248  
1465 dret (12) ca apropiació terme pral.n f es apropiación  fr usurpation  en appropriation  cod IATE-158736  
1466 dret > dret penal (1216) ca apropiació indeguda terme pral. ca malversació terme pral.n f es apropiación indebida  es malversación  fr détournement  en misappropriation  cod IATE-3550108  
1467 dret (12) ca apropiar terme pral. es apropiar  fr approprier  en appropriate  cod IATE-1618932  
1468 afers socials > sanitat (2841) ca aprotinina terme pral.n f es aprotinina  fr aprotinine  en aprotinin  cod IATE-37321  
1469 dret (12) ca aprovació terme pral.n f ca aprovació terme pral. ca vistiplau terme pral. es aprobación  en administrative approval  cod IATE-1882957  
1470 relacions internacionals > política internacional (0806) ca aprovació terme pral. es aprobación  fr approbation  en approval  cod IATE-786372  
1471 dret (12) ca aprovació tàcita terme pral. es aprobación tácita  fr approbation implicite  fr approbation tacite  en approval deemed given  cod IATE-132029  
1472 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca aprovisionament terme pral.n m es aprovisionamiento  fr opérations commerciales d'approvisionnement  en procurement  cod IATE-1189879  
1473 afers socials > sanitat (2841) ca aptiganel terme pral.n m es aptiganel  fr aptiganel  en aptiganel  cod IATE-37323  
1474 dret > dret penal (1216) ca apuntar terme pral. es apuntar  fr pointer  fr viser  en aim  en sight  cod IATE-2229714  
1475 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca aquari terme pral.n m es pecera  fr aquarium  en aquarium  cod IATE-1210258  
1476 medi ambient > medi natural (5211) ca aqueni terme pral.n m es aquenio  fr achaine  fr akène  en achene  cod IATE-1254765  
1477 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aqüiclude terme pral.n m es formación microporosa  fr aquiclude  fr formation à microporosité  en aquiclude  cod IATE-1415381  
1478 educació i comunicacions (32) ca aqüífer terme pral.n m es acuífero  es capa acuífera  es formación acuífera  es manto acuífero  fr aquifère  fr couche aquifère  fr formation aquifère  fr nappe aquifère  fr réservoir aquifère  en aquifer  en water-bearing formation  en water-bearing stratum  cod IATE-117659  
1479 medi ambient (52) ca aqüífer terme pral.n m es acuifero  fr aquifère  en aquifer  cod IATE-45211  
1480 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aqüitard terme pral.n m es capa semiperemeable  fr formation semi-perméable  en aquitard  cod IATE-1150309  
1481 afers socials > sanitat (2841) ca AR terme pral. ca artritis reumatoide terme pral.n f ca poliartritis crònica progressiva terme pral.n m ca poliartritis reumatoide terme pral. es artritis reumatoide  fr arthrite rhumatoïde  fr goutte asthénique primitive  fr maladie de Charcot  fr polyarthrite chronique déformante  fr polyarthrite rhumatismale  fr PR  fr rhumatisme chronique déformant  fr rhumatisme chronique progressif généralisé  fr rhumatisme chronique progressif infectieux  en atrophic arthritis  en chronic inflammatory arthritis  en proliferative arthritis  en RA  en rheumatic gout  en rheumatoid arthritis  cod IATE-197201  
1482 afers socials > sanitat (2841) ca AR terme pral.n f ca artritis reumatoide terme pral.n f ca malaltia de Landré-Beauvais terme pral.n f ca poliartritis crònica progressiva terme pral.n f ca poliartritis reumatoide terme pral.n f ca reumatisme crònic terme pral.n m es artritis reumatoide  fr AR  fr arthrite rhumatoïde  fr arthrite rhumatoïde chronique  fr polyarthrite chronique évolutive  fr polyarthrite rhumatoide  en RA  en rheumatoid arthritis  cod IATE-1494867  
1483 sector agroalimentari (60) ca arabinosa terme pral.n f es arabinosa  fr arabinose  en arabinose  cod IATE-1616965  
1484 afers socials > sanitat (2841) ca arabitol terme pral.n m es arabitol  fr arabitol  en arabitol  cod IATE-1479876  
1485 afers financers > fiscalitat (2446) ca àrac terme pral.n m es arrak  fr arac ou arack  en arrack  cod IATE-1203279  
1486 afers financers > fiscalitat (2446) ca àrac terme pral.n m es arac  es arak  fr arak  en arrack  cod IATE-135664  
1487 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aracari de coll negre terme pral.n m es tucán tilingo  fr aracari à cou noir  en black-necked aracari  cod IATE-877208  
1488 transports (48) ca arada terme pral.n f es arado  fr charrue  en plough  cod IATE-1214289  
1489 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aragonita terme pral.n f es aragonito  fr aragonite  en aragonite  cod IATE-1203648  
1490 afers socials > sanitat (2841) ca aranidipina terme pral.n f es aranidipino  fr aranidipine  en aranidipine  cod IATE-37325  
1491 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca aranya terme pral.n f es araña  es lustro  fr lustre  en chandelier  cod IATE-1210264  
1492 medi ambient (52) ca aranya terme pral.n f es arañas  fr araignée  en spider  cod IATE-112357  
1493 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aranya fragata terme pral.n f es araña  fr vive araignée  en spotted weever  cod IATE-1859741  
1494 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aranya roja terme pral.n f es araña roja del clarel  en carmine spider mite  en red spider mite  cod IATE-1186196  
1495 afers socials > sanitat (2841) ca arbekacina terme pral.n f es arbekacina  fr arbékacine  en arbekacin  cod IATE-37329  
1496 dret > dret civil (1211) ca arbitratge terme pral. es arbitraje  fr arbitrage  en arbitration  cod IATE-793919  
1497 relacions internacionals > política internacional (0806) ca arbitratge terme pral. ca procediment arbitral terme pral. ca procediment d'arbitratge terme pral. es arbitraje  es procedimiento arbitral  es procedimiento de arbitraje  fr procédure arbitrale  fr procédure d'arbitrage  en arbitration procedure  en arbitration proceedings  cod IATE-774904  
1498 vida política (04) ca arbitratge internacional terme pral. es arbitraje internacional  fr arbitrage international  en international arbitration  cod IATE-1648191  
1499 dret (12) ca arbitratge obligatori terme pral. es arbitraje obligatorio  fr arbitrage obligatoire  en compulsory arbitration  cod IATE-1391761  
1500 dret (12) ca arbitratge voluntari terme pral. es arbitraje voluntario  fr arbitrage facultatif  en voluntary arbitration  cod IATE-1391759  
1501 unió europea > construcció europea (1016) ca àrbitre | àrbitra terme pral.n m, f fr arbitre  en arbitrator  cod IATE-793916  
1502 medi ambient (52) ca arborètum terme pral.n m es arboreto  fr arboretum  en arboretum  cod IATE-45213  
1503 agricultura, silvicultura i pesca > forest (5636) ca arborètum terme pral.n m es arboreto  fr arboretum d'élimination  en arboretum  cod IATE-1625562  
1504 agricultura, silvicultura i pesca > activitat agropecuària (5631) ca arboricultura terme pral.n f es arboricultura  fr arboriculture  en arboriculture  cod IATE-1620403  
1505 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca arbre binari terme pral.n m es árbol binario  fr arbre binaire  en binary tree  cod IATE-1757246  
1506 indústria > indústria mecànica (6821) ca arbre d'entrada terme pral. ca arbre primari terme pral.n m es eje del embrague  fr arbre d'embrayage  en clutch shaft  cod IATE-1698121  
1507 transports > transport terrestre (4816) ca arbre de lleves terme pral.n m es árbol de levas  es eje de distribución  es eje de levas  fr arbre à cames  en camshaft  cod IATE-1566864  
1508 transports > transport terrestre (4816) ca arbre de lleves terme pral.n m es arbol de levas  fr arbre à came  fr arbre à cames  fr axe de came  en camshaft  cod IATE-56295  
1509 afers socials > vida social (2826) ca arbre de Nadal terme pral.n m es árbol de navidad  fr arbre de Noël  en Christmas tree  cod IATE-1482987  
1510 energia (66) ca arbre de Nadal terme pral.n m es árbol de Navidad  fr arbre de Noël  en Christmas tree  cod IATE-126631  
1511 indústria > indústria mecànica (6821) ca arbre de transmissió terme pral.n m es eje de mando  es eje motor  fr arbre de commande  fr arbre-moteur  en drive shaft  cod IATE-1451706  
1512 indústria > indústria mecànica (6821) ca arbre intermediari terme pral.n m es árbol de transmisión secundario  fr arbre de transmission secondaire  en counter shaft  cod IATE-1218599  
1513 medi ambient (52) ca arbust terme pral.n m es arbustos  fr arbuste  en shrub  cod IATE-48953  
1514 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arbust terme pral.n m es arbusto  fr arbrisseau  fr arbuste  en bush  en shrub  cod IATE-1201692  
1515 afers socials > sanitat (2841) ca arbutamina terme pral.n f es arbutamina  fr arbutamine  en arbutamine  cod IATE-37330  
1516 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca arc terme pral.n m es arco eléctrico  es descarga de arco  fr arc  en arc  cod IATE-1472994  
1517 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca arc terme pral.n m es arco  fr arc  en arch  cod IATE-1402020  
1518 ciència (36) ca arc terme pral.n m es arco  fr arc  en arc  cod IATE-1159922  
1519 afers socials > sanitat (2841) ca arc terme pral.n m es arco del pie  fr cambrure  fr voûte plantaire  en arch  cod IATE-1209667  
1520 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arc de Sant Martí terme pral.n m es arco iris  fr arc-en-ciel  en rainbow  cod IATE-1435758  
1521 afers socials > sanitat (2841) ca arc reflex terme pral.n m es arco reflejo  fr arc réflexe  en reflex-arc  cod IATE-1505801  
1522 afers socials > urbanisme i construcció (2846) ca arca terme pral. ca caixa terme pral.n f es arca  fr bahut  en chest  cod IATE-1216428  
1523 indústria > política i estructures industrials (6806) ca arca terme pral. ca caixa terme pral.n f es bandeja  es caja  fr cachon  fr culave  en chest  cod IATE-1241930  
1524 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca Archie terme pral.n m es Archie  fr archie  fr base de données archie  en Archie  cod IATE-1694866  
1525 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arcus terme pral.n m es arc  es arcus  fr arc  fr arcus  en arc  en arcus  cod IATE-1435524  
1526 afers socials > sanitat (2841) ca ardeparina sòdica terme pral.n f es ardeparina sódica  fr ardéparine sodique  en ardeparin sodium  cod IATE-37334  
1527 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca àrea terme pral.n f es área  es superficie  fr aire  fr surface  en area  cod IATE-1405998  
1528 afers socials > sanitat (2841) ca àrea terme pral.n f es area  fr aire  en area  cod IATE-1096344  
1529 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca àrea terme pral.n f es área  fr zone  en area  cod IATE-1756499  
1530 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca àrea terme pral.n f es área  es zona  fr région  fr zone  en area  cod IATE-1436921  
1531 ca àrea terme pral.n f es área  fr zone  en area  cod IATE-1444054  
1532 medi ambient (52) ca àrea terme pral.n f es área  fr aire  en area  cod IATE-45218  
1533 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca àrea basal terme pral.n f es área basimétrica  fr surface terrière  en b.a.  en basal area  cod IATE-1620512  
1534 afers socials > sanitat (2841) ca àrea de Broca terme pral.n f ca àrea motora del llenguatge terme pral.n f es área de Broca  es área del habla de Broca  fr centre de Broca  en Broca's area  cod IATE-1487961  
1535 afers socials > sanitat (2841) ca àrea de Broca terme pral. ca àrea motora del llenguatge terme pral.n f es área de Broca  fr aire de Broca  fr gyrus frontral inférieur  en Broca's area  cod IATE-1684743  
1536 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca àrea de cobertura terme pral.n f es zona de cobertura  fr zone de couverture  en coverage  en coverage area  cod IATE-1613554  
1537 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca àrea de cobertura terme pral.n f es cobertura horizontal  es zona de cobertura horizontal  fr zone de couverture horizontale  en coverage area  cod IATE-1372002  
1538 afers socials > vida social (2826) ca àrea de joc terme pral.n f ca camp de joc terme pral.n m ca terreny de joc terme pral. es terreno de juegos  fr aire de jeux  fr terrain de jeux  en play field  en playground  en playing field  cod IATE-1667622  
1539 afers socials > sanitat (2841) ca àrea de perill terme pral.n f ca zona de perill terme pral. es zona de peligro  fr zone de danger  en danger area  cod IATE-1365017  
1540 medi ambient > política del medi ambient (5206) ca àrea protegida terme pral.n f es área protegida  es zona protegida  fr site naturel protégé  fr zone protégée  en protected area  cod IATE-813855  
1541 unió europea (10) ca àrea protegida terme pral.n f es zona protegida  fr zone protégée  en protected area  cod IATE-1173585  
1542 afers socials > sanitat (2841) ca àrea retrobulbar terme pral.n f es retro-ocular  es retrobulbar  es retroocular  fr rétrobulbaire  en retrobulbar  cod IATE-1684392  
1543 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca arena de pedrera terme pral.n f es arena de cantera  fr sable de carrière  en pit-iron sand  en quarry sand  cod IATE-1421056  
1544 agricultura, silvicultura i pesca > pesca (5641) ca areng gràcil terme pral.n m es arenquillo de banda  es espadín grácil  fr sprat gracile  en silver-stripe round herring  cod IATE-1859072  
1545 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca argalí terme pral.n m es argalí  fr mouflon d'Europe ou d'Eurasie  en argali  en Marco Polo sheep  cod IATE-877001  
1546 afers socials > sanitat (2841) ca argatroban terme pral.n m es argatroban  fr argatroban  en argatroban  cod IATE-37337  
1547 indústria > química (6811) ca argentat terme pral.n m es plateado  fr argenture  en silvering  cod IATE-1370056  
1548 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca argentat terme pral.n m es plateado  fr argenture  en silvering  cod IATE-1366790  
1549 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca argentat terme pral.n m es plateadura  fr argentage  fr argenture  en silver plating  en silvering  cod IATE-1211351  
1550 indústria > política i estructures industrials (6806) ca argenteria terme pral. ca plateria terme pral.n f es plata  fr argenterie  en silverware  cod IATE-1206014  
1551 indústria > química (6811) ca argentita terme pral.n f es acantita  es argentita  es argirosa  fr argentite  fr argyrose  en argentite  cod IATE-1203831  
1552 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca argila terme pral.n f es suelo arcilloso  es terreno arcilloso  es textura arcillosa  es tierra arcillosa  fr argile  fr sol argileux  fr terre argileuse  en clay  en clay soil  cod IATE-144154  
1553 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca argila terme pral.n f es arcilla  fr argile  en clay  cod IATE-1401653  
1554 indústria > política i estructures industrials (6806) ca argila de bola terme pral.n f es ball clay  fr ball clay  en ball clay  cod IATE-1082253  
1555 afers socials > sanitat (2841) ca arginina terme pral.n f es arginina  fr arginine  en arginine  cod IATE-37339  
1556 afers socials > sanitat (2841) ca arginina terme pral.n f es arginina  fr arginine  fr R  en arginine  en R  cod IATE-136117  
1557 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arginina terme pral.n f es arginina  fr arginine  en arginine  cod IATE-1478877  
1558 afers socials > sanitat (2841) ca argipressina terme pral.n f es argipresina  fr argipressine  en argipressin  cod IATE-37340  
1559 indústria > química (6811) ca argó terme pral.n m es argón  fr argon  en argon  cod IATE-1104620  
1560 indústria > química (6811) ca argó terme pral.n m es argón  es E938  fr argon  fr E938  en argon  en E938  cod IATE-1066928  
1561 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca argument terme pral.n m es argumento  fr argument  en argument  cod IATE-1592970  
1562 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca argument terme pral.n m es argumento  en argument  cod IATE-1412494  
1563 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àrid -a terme pral.adj es árido  fr aride  en arid  cod IATE-1414966  
1564 afers socials > sanitat (2841) ca aripiprazole terme pral.n m es aripiprazol  fr aripiprazole  en aripiprazole  cod IATE-37343  
1565 indústria > química (6811) ca aripiprazole terme pral.n m es aripiprazol  fr aripiprazole  en aripiprazole  cod IATE-157161  
1566 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca aritat terme pral.n f es grado  fr arité  en arity  cod IATE-1695583  
1567 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca aritat terme pral.n f es areidad  fr arité  en arity  cod IATE-1757365  
1568 dret > dret penal (1216) ca arma terme pral.n f es arma  fr arme  en arm  en weapon  cod IATE-2229732  
1569 relacions internacionals > equilibri internacional (0816) ca arma atòmica terme pral.n f ca arma nuclear terme pral.n f es arma nuclear  fr arme nucléaire  en atomic weapon  en nuclear weapon  cod IATE-1468255  
1570 relacions internacionals > defensa (0821) ca arma biològica terme pral.n f ca bioarma terme pral.n f es arma biológica  fr arme biologique  en biological weapon  en bioweapon  en BW  cod IATE-1084505  
1571 relacions internacionals > defensa (0821) ca arma d'aire comprimit terme pral.n f es escopeta de aire comprimido  fr fusil à air comprimé  en air gun  cod IATE-1216278  
1572 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arma d'aire comprimit terme pral.n f es pistola neumática  es tobera de aire  fr canon à air  en air gun  cod IATE-1077385  
1573 relacions internacionals > defensa (0821) ca arma química terme pral.n f es arma química  fr arme chimique  en chemical weapon  en CW  cod IATE-117697  
1574 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca armadura terme pral.n f es blindaje  es protección  fr armure  en armor  en armour  cod IATE-1693384  
1575 indústria > política i estructures industrials (6806) ca armadura terme pral.n f es armadura  fr armature  en armour  cod IATE-1209106  
1576 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca armadura terme pral.n f es armadura  fr armature  fr ferraillage  en armoring  en armouring  en reinforcement  cod IATE-1401911  
1577 relacions internacionals > defensa (0821) ca armament terme pral. es armamento  fr armement  en armament  cod IATE-45222  
1578 transports > transport terrestre (4816) ca armari de regulació terme pral.n m es armario de aparatos de mando  fr armoire de commande  en control box  en control cabinet  cod IATE-1595215  
1579 indústria > indústria mecànica (6821) ca armari de regulació terme pral.n m es armario de mandos  es pupitre de mandos  en control cabinet  cod IATE-1445143  
1580 relacions internacionals > defensa (0821) ca armer terme pral. es armero  es fabricante de armas  fr armurier  en gunmaker  en gunsmith  cod IATE-2229790  
1581 relacions internacionals > defensa (0821) ca armes blanques terme pral. es armas blancas  fr arme blanche  en bladed weapons  en pointed and edged weapons  en thrusting and cutting weapons  cod IATE-787873  
1582 relacions internacionals > defensa (0821) ca armilla antibales terme pral. es chaleco antibalas  fr gilet pare-balles  en ballistic vest  en bullet-proof jacket  en bullet-proof vest  cod IATE-1187659  
1583 relacions internacionals > defensa (0821) ca armilla antibales terme pral. es chaleco antibalas  fr vêtement blindé  en body armour  cod IATE-924190  
1584 relacions internacionals > defensa (0821) ca armistici terme pral. es armisticio  fr armistice  en armistice  cod IATE-915901  
1585 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ARN ribosòmic terme pral.n m es ARN ribosómico  es ARNr  fr ARN ribosomique  fr ARNr  en r-RNA  en ribosomal RNA  en ribosomal-RNA  en rRNA  cod IATE-1073362  
1586 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca arna de la col terme pral.n f es noctuido de la col  fr noctuelle du chou  en cabbage armyworm  en cabbage moth  cod IATE-1185038  
1587 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àrnica terme pral.n f es árnica  es estabaco  fr arnica  fr arnica des montagnes  fr arnique des montagnes  en arnica  cod IATE-1256322  
1588 indústria > química (6811) ca aromàtic terme pral.n m ca compost aromàtic terme pral. es compuesto aromático  fr composé aromatique  en aromatic  en aromatic compound  cod IATE-1479904  
1589 afers socials > sanitat (2841) ca arotinolol terme pral.n m es arotinolol  fr arotinolol  en arotinolol  cod IATE-37347  
1590 medi ambient (52) ca arpella pàl·lida terme pral.n f es aguilucho pálido  fr busard Saint-Martin  en hen harrier  cod IATE-132789  
1591 medi ambient > medi natural (5211) ca arpella pàl·lida russa terme pral.n f es aguilucho papialbo  fr busard pâle  en pallid harrier  cod IATE-1249883  
1592 medi ambient (52) ca arpella pàl·lida russa terme pral.n f es aguilucho papialbo  fr busard pâle  en pallid harrier  cod IATE-132790  
1593 indústria > política i estructures industrials (6806) ca arpillera terme pral. ca xarpellera terme pral.n f es arpillera urdimbre simple  fr chaîne simple  en hessian  cod IATE-1224686  
1594 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca arquitectura client-servidor terme pral.n f es arquitectura cliente-servidor  fr architecture client-serveur  en client-server architecture  cod IATE-895789  
1595 indústria > indústria mecànica (6821) ca arquitrau terme pral.n m es marco de la puerta  fr architrave  fr encadrement de porte  fr encadrement décoratif  en architrave  cod IATE-1070147  
1596 afers socials > cultura i religió (2831) ca arranjament terme pral.n m es arreglo  fr arrangement  en arrangement  cod IATE-1618942  
1597 ciència > humanitats (3611) ca arrel terme pral.n f es término base  fr terme de base  en base  en kernel  en root  cod IATE-1573592  
1598 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arrel terme pral.n f es raíz  fr racine  en radix  en root  cod IATE-1505327  
1599 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arrel aèria terme pral.n f es raíz aérea  fr racine aérienne  en aerial root  cod IATE-1254941  
1600 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca arrendament terme pral.n m es arrendamiento (operativo)  fr location/location (simple)  en operating leasing  en renting  cod IATE-54186  
1601 dret (12) ca arrendament terme pral.n m ca contracte d'arrendament terme pral.n m ca contracte d'arrendament terme pral. ca contracte de lloguer terme pral.n m ca contracte de lloguer terme pral. ca lloguer terme pral.n m es contrato de alquiler  fr contrat de louage  fr louage  en contract of lease  en lease contract  cod IATE-1390730  
1602 dret (12) ca arrendament terme pral.n m ca arrendament terme pral. ca contracte d'arrendament terme pral.n m ca contracte de lloguer terme pral.n m ca lloguer terme pral.n m ca lloguer terme pral. es alquiler  fr acquisition à titre onéreux  fr location  en hire  en rent  cod IATE-1591033  
1603 dret (12) ca arrendament terme pral.n m ca contracte d'arrendament terme pral.n m ca contracte d'arrendament terme pral. ca contracte de lloguer terme pral.n m ca contracte de lloguer terme pral. ca lloguer terme pral.n m es contrato de arrendamiento  fr contrat d'affermage  en farming lease  cod IATE-1131369  
1604 dret (12) ca arrendament terme pral.n m ca arrendament terme pral. ca contracte d'arrendament terme pral.n m ca contracte de lloguer terme pral.n m ca lloguer terme pral.n m ca lloguer terme pral. es arrendamiento  fr bail  en lease  en letting on lease  cod IATE-1258219  
1605 dret (12) ca arrendament terme pral. ca contracte d'arrendament terme pral. ca contracte de lloguer terme pral. ca lloguer terme pral.n m es alquiler  en rent contract  cod IATE-1683628  
1606 dret (12) ca arrendament d'obres terme pral.n m ca contracte d'obra terme pral.n m es contrato de arrendamiento de obra  fr contrat de travaux  en contract for works  cod IATE-138510  
1607 dret (12) ca arrendament de servei terme pral.n m ca contracte de servei terme pral.n m ca contracte de serveis terme pral.n m es contrato de servicios  fr arrangement de service  en service arrangement  cod IATE-156233  
1608 dret (12) ca arrendament de servei terme pral. ca contracte de servei terme pral. ca contracte de serveis terme pral.n m es contrato de servicios  en contract for services  cod IATE-1883571  
1609 dret (12) ca arrendament financer terme pral. ca lísing terme pral.n m es arrendamiento financiero  fr crédit-bail  en lease transaction  en leasing, lease  cod IATE-767906  
1610 dret (12) ca arrendar terme pral. es arrendar  fr affermer  en to lease  en to rent  cod IATE-1096333  
1611 dret (12) ca arrendatari | arrendatària terme pral.n m, f ca cessionari terme pral. ca cessionària terme pral. es arrendatario  es cesionario  fr fermier  fr preneur  en lessee  cod IATE-131089  
1612 dret (12) ca arrest terme pral. ca detenció terme pral.n f ca detenció terme pral. es detención  fr détention  en detention  cod IATE-52215  
1613 dret > justícia (1221) ca arrest terme pral. ca detenció terme pral.n f ca detenció terme pral. es detención  fr arrestation  en arrest  cod IATE-754431  
1614 unió europea > construcció europea (1016) ca arrest terme pral. ca detenció terme pral.n f ca detenció terme pral. es detención  fr rétention  fr rétention administrative  en administrative detention  en detention  cod IATE-929964  
1615 unió europea > construcció europea (1016) ca arrest domiciliari terme pral.n m es arresto domiciliario  fr assignation à domicile  fr assignation à résidence  fr régime de résidence surveillée  fr résidence forcée  en house arrest  cod IATE-887116  
1616 dret (12) ca arrest substitutori terme pral. ca responsabilitat personal subsidiària terme pral.n m es arresto sustitutorio  fr contrainte par corps  en arrest and detention  en imprisonment as a substitute for non-collectible fine  cod IATE-750191  
1617 afers socials > sanitat (2841) ca arrítmia terme pral.n f es arritmia  es arritmia cardíaca  es disritmia  es disritmia cardíaca  fr arythmie  fr dysrythmie  en arrhythmia  en cardiac arrhythmia  en dysrhythmia  en heart arrhythmia  cod IATE-1513086  
1618 afers financers (24) ca arrodoniment terme pral.n m es redondeo  fr traitement des arrondis  en rounding  cod IATE-1125764  
1619 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca arrodoniment terme pral.n m es redondeo  fr fonction arrondi par excès  en round-up function  en rounding  cod IATE-1327984  
1620 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca arrodoniment terme pral.n m es redondeo  fr congé  en rounding  cod IATE-1397803  
1621 indústria > política i estructures industrials (6806) ca arrodoniment terme pral.n m es cilindrado  es redondeo  fr arrondi  en rounding  cod IATE-1251514  
1622 treball i ocupació (44) ca arròs integral terme pral.n m en brown rice  cod IATE-1202069  
1623 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca arruí terme pral.n m es arrui o musmón de manguitos  fr mouflon à manchettes  en Barbary sheep  cod IATE-876975  
1624 indústria > química (6811) ca arsenit terme pral.n m es arsenito  fr arsénite  en arsenite  cod IATE-1205018  
1625 medi ambient (52) ca art terme pral.n m es arte  fr art  en art  cod IATE-45230  
1626 afers socials > cultura i religió (2831) ca art decoratiu terme pral.n m es artes decorativas  fr arts décoratifs  en decorative arts  cod IATE-1618947  
1627 ciència (36) ca artefacte terme pral.n m es artefacto  fr artefact  fr effet de biais  en artefact  en biasing effect  cod IATE-1693003  
1628 afers socials > sanitat (2841) ca artemèter terme pral.n m es artemetero  fr artéméther  en artemether  cod IATE-37352  
1629 transports (48) ca artèria terme pral.n f es línea  fr artère  en artery  cod IATE-1595252  
1630 afers socials > sanitat (2841) ca artèria terme pral.n f es arteria  fr artère  en artery  cod IATE-1076815  
1631 afers socials > sanitat (2841) ca artèria caròtide terme pral.n f ca artèria caròtide comuna terme pral.n f ca artèria caròtide primitiva terme pral.n f ca caròtide terme pral.n f es arteria carótida  fr artère carotide  fr artère carotidienne  en carotid artery  cod IATE-1084577  
1632 afers socials > sanitat (2841) ca artèria caròtide interna terme pral.n f es arteria carótida interna  fr artère carotide interne  fr carotide interne  en internal carotid artery  cod IATE-261751  
1633 afers socials > sanitat (2841) ca artèria cerebral anterior terme pral.n f es arteria cerebral anterior  fr artère cérébrale antérieure  en anterior cerebral artery  cod IATE-202878  
1634 afers socials > sanitat (2841) ca artèria cerebral posterior terme pral.n f es arteria cerebral posterior  fr artère cérébrale postérieure  en posterior cerebral artery  cod IATE-202880  
1635 afers socials > sanitat (2841) ca artèria pulmonar terme pral.n f es arteria pulmonar  fr AP  fr artère pulmonaire  en pulmonary artery  cod IATE-203061  
1636 afers socials > sanitat (2841) ca artèria radial terme pral.n f es arteria radial  fr artère radiale  en radial artery  cod IATE-1085419  
1637 afers socials > sanitat (2841) ca artèria vertebral terme pral.n f es arteria vertebral  fr artère vertébrale  en vertebral artery  cod IATE-202879  
1638 afers socials > sanitat (2841) ca arteriola terme pral.n f es arteriola  es vaso arteriolar  fr artériole  en arteriole  cod IATE-1494810  
1639 afers socials > sanitat (2841) ca arteriosclerosi terme pral.n f es arteriosclerosis  fr artériosclérose  en arteriosclerosis  cod IATE-1204822  
1640 afers socials > sanitat (2841) ca arteritis terme pral.n f es arteritis  fr artérite  en arteritis  cod IATE-1494800  
1641 afers socials > sanitat (2841) ca arteritis de Takayasu terme pral.n f ca malaltia de Takayasu terme pral. ca síndrome de l'arc aòrtic terme pral. es arteritis de Takayasu  fr maladie de Takayasu  en Takayasu's arteritis  en Takayasu's disease  cod IATE-1685998  
1642 afers socials > sanitat (2841) ca arterivirus terme pral.n m es arterivirus  fr artérivirus  en arterivirus  cod IATE-1246135  
1643 afers socials > sanitat (2841) ca artesunat terme pral.n m es artesunato  fr artésunate  en artesunate  cod IATE-37354  
1644 geografia (72) ca Àrtic terme pral.n m es Ártico  es Ártida  es región Ártica  fr Arctique  fr région arctique  fr région de l'Arctique  en Arctic  en Arctic region  cod IATE-1325778  
1645 afers socials > sanitat (2841) ca articaïna terme pral.n f es articaína  fr articaïne  en articaine  cod IATE-37355  
1646 unió europea > dret de la unió europea (1011) ca article terme pral.n m es art.  es art.º  es artículo  fr article  en article  cod IATE-155805  
1647 afers socials > sanitat (2841) ca articulació terme pral.n f es articulación  fr articulation  en joint  cod IATE-240693  
1648 afers socials > sanitat (2841) ca articulació terme pral.n f ca joc terme pral.n m es articulación  fr jointure  en joint  cod IATE-1353185  
1649 afers socials > sanitat (2841) ca articulació terme pral.n f es articulación  fr articulation  en juncture  cod IATE-1531532  
1650 afers socials > sanitat (2841) ca articulació terme pral.n f ca joc terme pral.n m es articulación  fr articulation  en articulation  cod IATE-1353182  
1651 afers socials > sanitat (2841) ca articulació atlantooccipital terme pral.n f es articulación atlantooccipital  fr articulation occipito-atloïdienne  en atlanto-occipital joint  cod IATE-1494936  
1652 afers socials > sanitat (2841) ca articulació de l'espatlla terme pral.n f ca articulació del muscle terme pral.n f ca articulació escapulohumeral terme pral.n f es articulación escapulohumeral  fr articulation gléno-humérale  fr articulation scapulo-humérale  en glenohumeral joint  en shoulder joint  cod IATE-1494951  
1653 afers socials > sanitat (2841) ca articulació lumbosacra terme pral.n f es articulación lumbosacra  es columna lumbosacra  en lumbo-sacral junction  cod IATE-1707980  
1654 medi ambient (52) ca articulats terme pral.n m pl es articulados  fr articulata  en Articulata  cod IATE-45231  
1655 relacions internacionals > defensa (0821) ca artiller terme pral. es artillero  fr canonnier  en gunner  cod IATE-1378267  
1656 relacions internacionals > defensa (0821) ca artilleria terme pral.n f ca bateria terme pral. es artillería  fr batterie  en battery  cod IATE-1378521  
1657 afers socials > sanitat (2841) ca artritis terme pral.n f es artritis  es artrosis  fr arthrite  fr arthrose  en arthritis  cod IATE-1685482  
1658 afers socials > sanitat (2841) ca artritis terme pral.n f es artritis  fr arthrite  en arthritis  en joint ill  en joint illness  cod IATE-1257493  
1659 afers socials > sanitat (2841) ca artritis crònica juvenil terme pral. ca artritis idiopàtica juvenil terme pral. ca artritis reumatoide juvenil terme pral.n f es artritis idiopática juvenil  fr arthrite chronique juvénile  fr arthrite juvénile idiopathique  en JCA  en JIA  en JRA  en juvenile chronic arthritis  en juvenile idiopathic arthritis  en juvenile rheumatoid arthritis  cod IATE-2100980  
1660 afers socials > sanitat (2841) ca artritis crònica juvenil terme pral.n f ca artritis reumatoide juvenil terme pral. ca malaltia de Still terme pral. ca poliartritis crònica infantil terme pral. es ARJ  es artritis reumatoidea juvenil  es enfermedad de Still  fr arthrite rhumatoïde de l'enfant  fr maladie de Still  en Still's disease  en systemic juvenile idiopathic arthritis  en systemic-onset juvenile chronic arthritis  en systemic-onset juvenile rheumatoid arthritis  cod IATE-1686165  
1661 afers socials > sanitat (2841) ca artritis reactiva terme pral. ca síndrome de Reiter terme pral.n f es síndrome de Reiter  es síndrome de Tiessinger-Leroy-Reiter  es síndrome oculouretrosinovial  fr arthrite réactive  fr syndrome de Reiter  en complete Reiter's triad  en reactive arthritis  en Reiter syndrome  en Reiter's arthritis  en Reiter's disease  en Reiter's syndrome  cod IATE-1685318  
1662 afers socials > sanitat (2841) ca artrosi terme pral.n f es osteoartritis  en osteoarthritis  en osteoarthrosis  cod IATE-3543803  
1663 afers socials > sanitat (2841) ca artrosi terme pral.n f ca malaltia degenerativa articular terme pral. ca osteoartritis terme pral. ca osteoartrosi terme pral. es artritis deformante  es artritis degenerativa  es artropatía deformante  es artropatía degenerativa  es artrosis  es artrosis deformante  es osteoartritis  es osteoartrosis  es reumatismo articular degenerativo  en arthrosis  en degenerative joint disease  cod IATE-3543802  
1664 afers socials > sanitat (2841) ca artrosi cervical terme pral.n f es artrosis cervical  es cervicoartrosis  fr ostéoarthrose cervicale  en cervical osteoarthritis  cod IATE-1685530  
1665 afers socials > cultura i religió (2831) ca arts plàstiques terme pral.n f pl es artes plásticas  fr arts plastiques  en plastic arts  cod IATE-1618950  
1666 medi ambient (52) ca arxipèlag terme pral.n m es archipiélago  fr archipel  en archipelago  cod IATE-67098  
1667 dret (12) ca arxipèlag terme pral. es archipiélago  fr archipel  en archipelago  cod IATE-793741  
1668 ca arxiu binari terme pral.n m es fichero binario  en binary file  cod IATE-1588066  
1669 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca arxiu informàtic terme pral.n m es fichero de archivo  fr fichier archive  fr fichier d'archive  en archive file  cod IATE-1399546  
1670 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca arxius terme pral. es archivos  fr archives  en records  cod IATE-902823  
1671 dret (12) ca arxius terme pral. ca fitxers terme pral. es archivos  fr archives  en archives  cod IATE-1591647  
1672 educació i comunicacions > documentació (3221) ca arxiver terme pral.n m ca arxivera terme pral.n f es archivista  fr archiviste  en archivist  cod IATE-1615410  
1673 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca asafètida terme pral.n f es asafétida  fr assafoetida  en Asafoetida  cod IATE-1202421  
1674 afers socials > sanitat (2841) ca asbestosi terme pral.n f es asbestosis  es asbestosis pulmonar  fr asbestose  en asbestosis  cod IATE-1550051  
1675 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca asc terme pral.n m es asca  es asco  fr asque  en ascus  cod IATE-1620414  
1676 dret > drets i llibertats (1236) ca ascens terme pral.n f ca promoció terme pral. es promoción  fr activités de plaidoyer  en advocacy  cod IATE-901899  
1677 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ascensió recta terme pral.n f es ascension recta  fr ascension droite  en right ascension  cod IATE-1160235  
1678 afers socials > sanitat (2841) ca ascites terme pral.n f es ascitis  fr ascite  fr hydropéritoine  en abdominal dropsy  en ascites  en hydroperitonea  en peritoneal dropsy  cod IATE-130722  
1679 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ascocarp terme pral.n m es ascocarpo  fr ascocarpe  en ascocarp  cod IATE-1620411  
1680 indústria > química (6811) ca ascorbat de sodi terme pral.n m es ascorbato sódico  es E301  fr ascorbate de sodium  fr E301  en E301  en L-ascorbic acid monosodium salt  en sodium ascorbate  en sodium L-ascorbate  cod IATE-1066634  
1681 afers socials > sanitat (2841) ca ascorbat de sodi terme pral.n m es ascorbato sódico  fr ascorbate de sodium  en sodium ascorbate  cod IATE-40994  
1682 afers socials > sanitat (2841) ca ascorbat de sodi terme pral.n m es ascorbato sódico  es E 301  fr ascorbate de sodium  fr E 301  en E 301  en sodium ascorbate  cod IATE-874175  
1683 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ascòspora terme pral.n f es ascospora  fr ascospore  cod IATE-1620413  
1684 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca ase mossegaire terme pral.n m es babosa ocelada  es torillo  fr baveuse papillon  fr blennie ocellée  fr blennie papillon  en butterfly blenny  cod IATE-1859778  
1685 afers socials > sanitat (2841) ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  cod IATE-1449941  
1686 afers socials > sanitat (2841) ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  fr asphyxie  en asphyxia  cod IATE-1495123  
1687 medi ambient (52) ca Àsia terme pral.n f es Asia  fr Asie  en Asia  cod IATE-45240  
1688 geografia (72) ca Àsia Central terme pral.n f es Asia central  fr Asie Centrale  en Central Asia  cod IATE-111864  
1689 geografia > àsia i oceania (7226) ca Àsia Sud-oriental terme pral.n m ca Sud-est asiàtic terme pral.n f es Asia del Sudeste  es Sudeste Asiático  fr Asie du Sud-Est  cod IATE-112350  
1690 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca ASIC terme pral.n m ca circuit integrat d'aplicació específica terme pral. es ASIC  es CI para aplicaciones específicas  es circuito integrado de aplicación específica  es circuito integrado para aplicaciones específicas  fr circuit ASIC  fr circuit intégré à application spécifique  fr circuit intégré pour applications spécifiques  fr circuit intégré spécifique  fr circuit spécifique  fr spécifique  en application-specific integrated circuit  en ASIC  cod IATE-1474454  
1691 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca asil terme pral.n m es asilo  fr asile  en asylum  cod IATE-1084450  
1692 dret (12) ca asil terme pral.n m es asilo  fr asile  en asylum  cod IATE-3556679  
1693 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca asimetria (estadística) terme pral.n f es asimetría  fr dissymétrie  en skew  en skewness  cod IATE-1624004  
1694 ciència (36) ca asímptota terme pral.n f es asíntota  fr asymptote  en asymptote  cod IATE-1436669  
1695 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca asíncron -a terme pral.adj es asíncrono  fr asynchrone  en asynchronous  cod IATE-1695855  
1696 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca asíncron -a terme pral.adj es asíncrono  es no-síncrono  fr asynchrone  en asynchronous  cod IATE-1695378  
1697 afers socials > sanitat (2841) ca asma del platí terme pral.n f es asma debida al platino  fr asthme dû au platine  en platinum asthma  cod IATE-1473465  
1698 afers socials > sanitat (2841) ca asparagina terme pral.n f es asparagina  fr asparagine  en asparagine  cod IATE-157644  
1699 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca asparagina terme pral.n f es asparraguina  es esparraguina  fr asparagine  en asparagine  cod IATE-1478878  
1700 afers socials > sanitat (2841) ca aspartam terme pral.n m es aspartamo  fr aspartam  fr aspartame  en aspartame  en aspartyl phenylalanine methyl ester  en (S)-3-amino-N-[(S)-1-methoxycarbonyl-2-phenylethyl]succinamic acid  cod IATE-1066933  
1701 afers socials > sanitat (2841) ca aspecte terme pral.n m es facies  fr faciès  en aspect  cod IATE-1620415  
1702 ciència > humanitats (3611) ca aspecte terme pral.n m es aspecto  fr aspect  en aspect  cod IATE-1573613  
1703 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aspi terme pral.n m es prebobinadora  fr bobineuse-tendeuse  en reeling machine  cod IATE-1217434  
1704 indústria > política i estructures industrials (6806) ca aspiatge terme pral.n m es devanado  fr dévidage  en reeling  cod IATE-1208373  
1705 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca aspiatge terme pral.n m es devanado  fr dévidage  en reeling  cod IATE-1580369  
1706 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  fr succion  en aspiration  cod IATE-1097519  
1707 agricultura, silvicultura i pesca > activitat agropecuària (5631) ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  cod IATE-3538435  
1708 afers socials > sanitat (2841) ca aspiració terme pral.n f es aspiración  fr aspiration  en aspiration  cod IATE-1684508  
1709 indústria > química (6811) ca aspiració terme pral.n f es aspiración  es inhalación  fr aspiration  en aspiration  cod IATE-3535301  
1710 afers socials > sanitat (2841) ca aspoxicil·lina terme pral.n f es aspoxicilina  fr aspoxicilline  en aspoxicillin  cod IATE-37362  
1711 ciència > humanitats (3611) ca assaig terme pral.n m es ensayo  fr répétition  en rehearsal  cod IATE-1144602  
1712 indústria > indústria mecànica (6821) ca assaig al fre terme pral.n m es ensayo al freno  fr essai au frein  en brake test  en braking test  cod IATE-1374540  
1713 afers socials > sanitat (2841) ca assaig aleatoritzat terme pral.n m ca assaig clínic aleatoritzat terme pral.n m es ensayo clínico aleatorizado  fr essai aléatoire  fr essai clinique aléatoire  fr essai clinique randomisé  fr essai randomisé  en randomised clinical trial  en randomised trial  cod IATE-1221271  
1714 afers socials > sanitat (2841) ca assaig amb cegament doble terme pral.n m es ensayo a doble ciego  es ensayo doble ciego  es estudio a doble ciego  es estudio de doble ciego  es estudio doble ciego  fr double aveugle  fr épreuve à double insu  fr essai à double insu  fr essai en double anonymat  fr essai en double insu  fr essai en double-aveugle  fr test doublement anonyme  en double blind assay  en double blind test  en double blindfold test  en double-blind  en double-blind study  en double-blind trial  en double-blinded test  en double-blinding  cod IATE-1686966  
1715 indústria > indústria mecànica (6821) ca assaig amb màquina auxiliar tarada terme pral.n m es ensayo con máquina auxiliar tarada  fr essai avec machine auxiliaire tarée  en calibrated driving machine test  cod IATE-1374543  
1716 afers socials > sanitat (2841) ca assaig clínic terme pral.n m es ensayo clínico  fr essai clinique  en clinical trial  cod IATE-1686971  
1717 afers socials > sanitat (2841) ca assaig clínic comparatiu terme pral.n m es ECC  es ensayo clínico comparativo  es ensayo clínico controlado  es estudio clínico comparativo  es estudio clínico controlado  fr essai comparatif  en CCT  en comparative clinical trial  en controlled clinical trial  cod IATE-3555177  
1718 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca assaig de mostratge terme pral.n m es ensayo por muestreo  es prueba por muestreo  fr essai de série sur prélèvement  fr essai par échantillonnage  fr essai sur prélèvement  en sampling test  cod IATE-1372954  
1719 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca assaig de recepció terme pral.n m es prueba de aceptación  es prueba de recepción  fr test de réception  en acceptance test  cod IATE-1436386  
1720 afers socials > sanitat (2841) ca assaig de recepció terme pral.n m es ensayo de aceptación  es prueba de aceptación  fr essai de recette  en acceptance test  cod IATE-1269464  
1721 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca assaig de rutina terme pral.n m es ensayo individual  fr essai individuel de série  en routine test  cod IATE-1372953  
1722 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca assaig de rutina terme pral.n m es ensayo corriente  es ensayo regular  fr essai courant régulier  fr essai de contrôle courant  en routine test  cod IATE-1597857  
1723 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca assaig físic terme pral.n m es ensayo físico  fr essai physique  en physical test  cod IATE-1420764  
1724 afers socials > sanitat (2841) ca assaig immunològic terme pral.n m ca immunoassaig terme pral.n m es inmunoanálisis  es inmunoensayo  fr dosage immunologique  fr IA  fr immuno-essai  fr test immunologique  en immunoassay  cod IATE-1039732  
1725 indústria > química (6811) ca assaig químic terme pral.n m es técnica química  fr test chimique  en chemical test  cod IATE-1245376  
1726 dret (12) ca assassinat terme pral.n m es asesinato  es homicidio doloso  es homicidio voluntario  fr homicide volontaire  fr meurtre  en murder  en wilful murder  cod IATE-892064  
1727 dret > dret penal (1216) ca assassinat terme pral.n m es asesinato  fr assassinat  en murder  cod IATE-904938  
1728 indústria > química (6811) ca assecant terme pral.n m es producto secante  fr produit siccativant  en drier  cod IATE-1202666  
1729 indústria > química (6811) ca assecant terme pral.n m es desecantes  fr siccatif  en drier  cod IATE-1386159  
1730 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca assecatge al natural terme pral.n m es secado al aire  fr sèchage à l'air  en air drying  cod IATE-1423091  
1731 dret (12) ca assegurança terme pral. ca contracte d'assegurança terme pral.n m es contrato de seguro  fr contrat d'assurance  en contract of insurance  en insurance contract  cod IATE-797710  
1732 dret (12) ca assegurança d'automòbils terme pral. es seguro de automóviles  fr assurance automobile  en motor vehicle insurance  cod IATE-1130754  
1733 dret (12) ca assegurança de defensa jurídica terme pral. es seguro de defensa jurídica  fr assurance défense en justice  fr assurance défense et recours  fr assurance judiciaire  fr assurance pour frais judiciaires  fr assurance-protection juridique  en legal expenses cover  en legal expenses insurance  en legal protection insurance  en LEI  cod IATE-1099790  
1734 dret (12) ca assegurança de malaltia terme pral. es seguro de enfermedad  fr Caisse d'assurance maladie  fr Caisse de maladie  en health insurance fund  en sickness insurance agency  en sickness insurance institute  cod IATE-1396534  
1735 dret (12) ca assegurances terme pral. en insurance  cod IATE-104464  
1736 dret (12) ca assegurances socials terme pral. es seguros sociales  fr assurances sociales  en national insurance  cod IATE-1595292  
1737 vida política > marc polític (0406) ca assemblea constituent terme pral. es asamblea constituyente  fr Assemblée constituante  en constituent assembly  en constitutional assembly  cod IATE-927241  
1738 dret (12) ca Assemblea constituent terme pral. es Asamblea constituyente  en constitutional assembly  cod IATE-1883493  
1739 dret > drets i llibertats (1236) ca assemblea general terme pral.n f ca congrés terme pral. es asamblea general  es congreso  fr assemblée générale  en general assembly  cod IATE-1391802  
1740 organitzacions internacionals > nacions unides (7606) ca Assemblea General de les Nacions Unides terme pral. es AGNU  es Asamblea General de las Naciones Unidas  fr AGNU  fr Assemblée générale des Nations unies  en General Assembly  en General Assembly of the United Nations  en UN General Assembly  en UNGA  en United Nations General Assembly  cod IATE-791491  
1741 relacions internacionals > equilibri internacional (0816) ca Assemblea Parlamentària terme pral. es AP  es Asamblea Parlamentaria  es Asamblea Parlamentaria de la OSCE  fr Assemblée parlementaire de l'OSCE  en OSCE PA  en PA  en Parliamentary Assembly  cod IATE-885704  
1742 organitzacions internacionals > organitzacions europees (7611) ca Assemblea Parlamentària terme pral. es Asamblea Parlamentaria  es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa  fr APCE  fr Assemblée consultative du Conseil de l'Europe  fr Assemblée parlementaire  fr Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe  en Consultative Assembly  en Consultative Assembly of the Council of Europe  en PACE  en Parliamentary Assembly  en Parliamentary Assembly of the Council of Europe  cod IATE-775872  
1743 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca asserció terme pral.n f es aserción  fr assertion  en assertion  cod IATE-1757382  
1744 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca asserció terme pral.n f es aserto  fr assertion  en assertion  cod IATE-1756542  
1745 dret (12) ca assessor de formació terme pral. es asesor de formación  fr "conseiller ""formation"""  en Training Adviser  cod IATE-1229803  
1746 dret (12) ca assessor jurídic terme pral. es asesor jurídico  fr "conseiller ""juridique"""  en Legal Adviser  cod IATE-1229800  
1747 dret (12) ca assessoria externa terme pral. es asesoría externa  fr conseil juridique externe  en external legal counsel  cod IATE-1125801  
1748 dret (12) ca assessoria jurídica terme pral. es asesoría jurídica  fr boutique de droit  en law centre  en legal advice bureau  en legal advice centre  en legal aid society  cod IATE-1225326  
1749 afers socials (28) ca assetjament terme pral.n m es acecho  fr traque furtive  en stalking  cod IATE-905166  
1750 dret > dret penal (1216) ca assetjament sexual terme pral.n m ca conducta no desitjada de naturalesa sexual terme pral. es acoso sexual  es conducta no deseada de naturaleza sexual  fr attention à caractère sexuel indésirable  fr comportement intempestif à connotation sexuelle  fr harcèlement sexuel  en sexual harassment  en unwanted conduct of a sexual nature  en unwanted sexual attention  cod IATE-117732  
1751 dret (12) ca assignació de recursos humans terme pral. es asignación de recursos humanos  fr allocation des ressources humaines  en human-resource allocation  cod IATE-1083000  
1752 medi ambient (52) ca assimilació terme pral.n f es asimilación  fr assimilation  en assimilation  cod IATE-45241  
1753 ciència > humanitats (3611) ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr assistance  en assistance  cod IATE-1560104  
1754 dret (12) ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr assistance  en assistance  cod IATE-156307  
1755 dret (12) ca assistència a les sessions terme pral. es asistencia a las sesiones  fr présences aux sessions  en attendance at meetings  cod IATE-66222  
1756 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca assistència alimentària terme pral. es asistencia alimentaria  fr assistance alimentaire  en food assistance  cod IATE-3524289  
1757 dret (12) ca assistència de lletrat terme pral.n f ca assistència de lletrat terme pral. ca assistència lletrada terme pral. ca assitència lletrada terme pral. es asistencia de abogado  es asistencia de letrado  es asistencia jurídica  es asistencia letrada  fr aide juridique  en legal aid  cod IATE-914286  
1758 unió europea (10) ca assistència judicial terme pral. es asistencia judicial  es cooperación judicial  fr entraide judiciaire  en judicial assistance  en MLA  en mutual assistance in criminal matters  en mutual legal assistance  cod IATE-794776  
1759 dret (12) ca assistència jurídica terme pral.n f es asesoramiento jurídico  es asistencia jurídica  fr assistance juridique  en legal assistance  cod IATE-1391820  
1760 dret (12) ca assistència jurídica gratuïta terme pral.n f ca justícia gratuïta terme pral. es asistencia jurídica gratuita  es beneficio de justicia gratuita  es beneficio de pobreza  es defensa por pobre  es justicia gratuita  fr aide judiciaire  fr aide juridictionnelle  fr assistance judiciaire  en legal aid  cod IATE-759565  
1761 afers socials > sanitat (2841) ca assistència sanitària terme pral.n f es asistencia sanitaria  es atención sanitaria  fr soins de santé  en health care  en healthcare  cod IATE-814005  
1762 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca assistència tècnica terme pral. ca cooperació tècnica terme pral.n f es asistencia técnica  fr assistance technique  en TC  en technical cooperation  cod IATE-1073244  
1763 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca assistència urgent terme pral. es asistencia urgente  fr aide d'urgence  en emergency support  cod IATE-3568572  
1764 dret (12) ca associació terme pral.n f es asociación  fr association  en association  cod IATE-1390673  
1765 vida econòmica (16) ca associació terme pral.n f es asociación  fr association  en association  cod IATE-1615237  
1766 dret (12) ca associació terme pral.n f es asociación  es asociación con fin de lucro  es sociedad comercial  fr partner ship  en association  en joint interest  en partnership  cod IATE-1422514  
1767 dret (12) ca associació terme pral.n f es asociación  fr association  fr organisme dépourvu de la personnalité juridique  fr organisme non doté de la personnalité juridique  en body unincorporate  en unincorporated body  cod IATE-2156507  
1768 dret (12) ca associació d'empreses terme pral. es asociación de empresas  fr association d'entreprises  en farm holder union  cod IATE-1696721  
1769 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic terme pral.n f es ASEAN  es Asociación de Naciones del Asia Sudoriental  fr ANASE  fr ASEAN  fr Association des nations de l'Asie du Sud-Est  en ASEAN  en Association of Southeast Asian Nations  cod IATE-795160  
1770 dret (12) ca associació europea terme pral. es AE  es asociación europea  fr AE  fr association européenne  en European association  cod IATE-1179237  
1771 educació i comunicacions > educació (3206) ca Associació Europea d'Universitats terme pral. es Asociación Europea de Universidades  es EUA  fr Association européenne de l'université  en EUA  en European University Association  cod IATE-933695  
1772 intercanvis econòmics i comercials > política comercial (2006) ca Associació Europea de Lliure Comerç terme pral. es AELC  es Asociación Europea de Libre Comercio  fr AELE  fr Association européenne de libre-échange  en EFTA  en European Free Trade Association  cod IATE-778794  
1773 dret > drets i llibertats (1236) ca Associació Marroquina de Drets Humans terme pral. es AMDH  es Asociación Marroquí de Derechos Humanos  fr AMDH  fr Association Marocaine des Droits Humains  en AMDH  en Moroccan Association for Human Rights  en Moroccan Human Rights Association  cod IATE-178180  
1774 dret (12) ca associació professional terme pral. es asociación profesional  fr coalition  en collective industrial organisation  en social partner's organisation  cod IATE-1392295  
1775 dret (12) ca associat terme pral. ca soci terme pral. es asociado  fr sociétaire  en member  cod IATE-1390679  
1776 dret (12) ca assoliment de les competències terme pral. es desempeño de las competencias  fr exercice des responsabilités qui lui incombent  fr s'acquitter de ses missions  en discharge of one's responsibilities  cod IATE-1121582  
1777 indústria > química (6811) ca àstat terme pral.n m es ástato  fr astate  en astatine  cod IATE-1104678  
1778 afers socials > sanitat (2841) ca astemizole terme pral.n m es astemizol  fr astémizole  en astemizole  cod IATE-37363  
1779 afers socials > sanitat (2841) ca astènia terme pral.n f es astenia  fr asthénie  en asthenia  cod IATE-1495187  
1780 afers socials > sanitat (2841) ca astenopia terme pral.n f es astenopía  es cansancio de los órganos visuales  es copiopa  fr asthénopie  fr fatigue visuelle  fr kopiopie  en asthenopia  en copiopia  en eye strain  en eyestrain  cod IATE-1508604  
1781 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca astenosfera terme pral.n f es astenosfera  fr asthénosphère  en asthenosphere  cod IATE-1150137  
1782 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca astenosfera terme pral.n f es astenosfera  fr asthénosphère  en asthenosphere  cod IATE-1154708  
1783 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  fr astigmatisme  en astigmatism  cod IATE-1375723  
1784 afers socials > sanitat (2841) ca astigmatisme terme pral.n m es astigmatismo  fr astigmatisme  en astigmatism  cod IATE-1495257  
1785 dret (12) ca astricció terme pral.n f ca multa coercitiva terme pral. es multa coercitiva  fr astreinte  en periodic payment by way of a penalty  en periodic penalty payment  en recurrent fine  en recurring fine  cod IATE-1899562  
1786 dret (12) ca astricció terme pral.n f es multa coercitiva  fr astreinte  en periodic payment by way of a penalty  en periodic penalty payment  en recurrent fine  en recurring fine  cod IATE-757818  
1787 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca astringent terme pral.n m es áspero  es astringente  fr apre  fr astringent  en astringent  cod IATE-1617792  
1788 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca astringent terme pral.n m es astringente  fr astringent  en astringent  cod IATE-1443037  
1789 afers socials > sanitat (2841) ca astringent terme pral.n m es astringente  fr astringent  en astringent  cod IATE-1686951  
1790 afers socials > sanitat (2841) ca astròcit terme pral.n m es astrocito  fr astrocyte  en astrocyte  cod IATE-1495283  
1791 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca astrolabi terme pral.n m es astrolabio  fr astrolabe  en astrolabe  cod IATE-1159926  
1792 afers socials > sanitat (2841) ca astromicina terme pral.n f es astromicina  fr astromicine  en astromicin  cod IATE-37364  
1793 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca AT terme pral.n m es AT  fr AT  en AT  cod IATE-1692671  
1794 afers socials > sanitat (2841) ca atac acinètic terme pral.n m es crisis acinética  fr crise acinétique  en akinetic seizure  cod IATE-1105861  
1795 indústria > química (6811) ca atacamita terme pral.n f es atacamita  fr atacamite  en atacamite  cod IATE-1203809  
1796 afers socials > sanitat (2841) ca atàxia terme pral.n f ca atàxia motora terme pral.n f es ataxia  fr ataxie  en ataxia  cod IATE-1495325  
1797 afers socials > sanitat (2841) ca atàxia cerebel·losa terme pral.n f es ataxia cerebelosa  fr ataxie cérébelleuse  en cerebellar ataxia  cod IATE-1495348  
1798 afers socials > sanitat (2841) ca atàxia cerebel·losa de Marie terme pral.n f es ataxia hereditaria de Marie  es enfermedad de Pierre Marie  es heredoataxia cerebelosa  es síndrome de ataxia hereditaria  es síndrome de Brown-Marie  es síndrome de Sanger-Brown  fr hérédo-ataxie cérébelleuse de Pierre Marie  en Marie ataxia  en Marie's ataxia  en Marie's cerebellar ataxia  cod IATE-1685498  
1799 unió europea > construcció europea (1016) ca atemptat terme pral.n m es atentado  es atentado terrorista  fr attentat terroriste à l'explosif  en terrorist bombing  cod IATE-903320  
1800 afers socials > vida social (2826) ca atenció domiciliària terme pral.n f ca servei d'atenció de salut a domicili terme pral.n m es asistencia a domicilio  es asistencia domiciliaria  es atención domiciliaria  es ayuda a domicilio  fr service de soins à domicile  fr soins à domicile  en care at home  en care in the home  en domestic care service  en domiciliary care  en home care  en home care service  en home-based care  cod IATE-1430824  
1801 afers socials > sanitat (2841) ca atenció pal·liativa terme pral.n f ca cura pal·liativa terme pral.n f ca cures pal·liatives terme pral.n f pl es cuidados paliativos  fr soins palliatifs  en palliative care  cod IATE-133243  
1802 afers socials > sanitat (2841) ca atenció primària terme pral. ca atenció primària de salut terme pral.n f es AP  es atención primaria  es atención primaria de salud  fr soins de premier recours  fr soins de santé primaires  fr SSP  en PHC  en primary care  en primary health care  en primary medical care  cod IATE-762418  
1803 afers socials > sanitat (2841) ca atenolol terme pral.n m es atenolol  fr aténolol  en atenolol  cod IATE-1197096  
1804 afers socials > sanitat (2841) ca atenolol terme pral.n m es atenolol  fr aténolol  en atenolol  cod IATE-37367  
1805 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr affaiblissement  en attenuation  cod IATE-1366148  
1806 afers socials > sanitat (2841) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  en attenuation  cod IATE-201283  
1807 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  fr atténuation physique  en attenuation  cod IATE-1368294  
1808 afers socials > sanitat (2841) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  en attenuation  cod IATE-1365018  
1809 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca atenuació terme pral.n f es atenuación  fr atténuation  en attenuation  cod IATE-1569593  
1810 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca atenuador terme pral.n m es atenuador  fr affaiblisseur  fr atténuateur  en attenuator  cod IATE-1366220  
1811 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca atenuador terme pral.n m es atenuador  fr affaiblisseur  en attenuator  cod IATE-1373214  
1812 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca atenuador terme pral.n m es atenuador  fr affaiblisseur  en attenuator  cod IATE-1370323  
1813 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca atenuador terme pral.n m es atenuador  fr atténuateur  en attenuator  cod IATE-138034  
1814 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca atenuador resistiu terme pral.n m es atenuador de absorción  es atenuador resistivo  fr affaiblisseur à absorption  fr affaiblisseur résistif  fr atténuateur à absorption  fr atténuateur résistif  en absorptive attenuator  en resistive attenuator  cod IATE-1366221  
1815 dret (12) ca atenuant terme pral. ca circumstància atenuant terme pral.n f es circunstancia atenuante  fr circonstance atténuante  en extenuating circumstance  en mitigating circumstance  cod IATE-891782  
1816 dret (12) ca atenuant terme pral.n m ca atenuant terme pral. ca circumstància atenuant terme pral.n f ca circumstància atenuant terme pral. es atenuante  fr circonstances atténuantes  en mitigating circumstances  cod IATE-1089316  
1817 dret (12) ca atermenament terme pral. ca delimitació terme pral.n m ca partionament terme pral. es deslinde  fr délimitation forestière  en forest settlement  cod IATE-1621970  
1818 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca atestació terme pral.n m ca testificació terme pral.n f ca testimoni terme pral. ca testimoniança terme pral. es testificación  es testimonio  fr témoignage  en evidence  cod IATE-260194  
1819 dret (12) ca atestar terme pral.v prep ca donar testimoni terme pral. ca donar testimoniatge terme pral.v tr/prep ca prestar declaració terme pral.v tr es declarar  es deponer  es prestar declaración  es testificar  fr déposer  en to give evidence  cod IATE-761814  
1820 afers socials > sanitat (2841) ca atevirdina terme pral.n f es atevirdina  fr atévirdine  en atevirdine  cod IATE-37368  
1821 afers socials > sanitat (2841) ca atipamezole terme pral.n m es atipamezol  fr atipamézole  en atipamezole  cod IATE-37371  
1822 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca atles terme pral.n m es atlas  fr atlas  en atlas  cod IATE-1208267  
1823 afers socials > sanitat (2841) ca atles terme pral.n m es atlas  fr atlas  en atlas  cod IATE-1495445  
1824 dret (12) ca atol terme pral.n m es atolón  fr formation atollienne  en atoll  cod IATE-793708  
1825 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca atol terme pral.n m es atolón  fr atoll  en atoll  cod IATE-1084459  
1826 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca àtom terme pral.n m es átomo  fr atome  en atom  cod IATE-1368216  
1827 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca àtom terme pral.n m es átomo  fr atome  fr formule atomique  en atom  cod IATE-1757287  
1828 afers socials > sanitat (2841) ca atomització terme pral.n f es secado por atomización  es secado por pulverización  fr séchage par atomisation  fr séchage par dispersion  fr séchage par pulvérisation  en spray drying  cod IATE-1426837  
1829 afers socials > sanitat (2841) ca atòpia terme pral.n f es atopia  fr atopie  en atopy  cod IATE-1431244  
1830 afers socials > sanitat (2841) ca atorvastatina terme pral.n f es atorvastatina  fr atorvastatine  en atorvastatin  cod IATE-37377  
1831 afers socials > sanitat (2841) ca atosiban terme pral.n m es atosiban  fr atosiban  en atosiban  cod IATE-37378  
1832 afers socials > sanitat (2841) ca atovaquona terme pral.n f es atovacuona  fr atovaquone  en atovaquone  cod IATE-37379  
1833 transports (48) ca atracada terme pral.n f es posición de parada  fr occupation de la position à l'arrêt  en berthing  cod IATE-1558561  
1834 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca atracada terme pral. es atracada  fr accostage  en boarding  cod IATE-1480606  
1835 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca atrazina terme pral.n f es atracina  fr atrazine  en atrazine  en 6-chloro-N-ethyl-N'-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine  cod IATE-45264  
1836 unió europea (10) ca atribució de competències terme pral. es atribución de competencias  fr attribution de compétences  en conferring of powers  en delegation of powers  cod IATE-833965  
1837 dret (12) ca atributiu terme pral. es atributivo  fr attributif  en constituent  cod IATE-1618969  
1838 afers socials > sanitat (2841) ca atròfia cerebral circumscrita terme pral.n f ca atròfia de Pick terme pral. ca malaltia de Pick terme pral. es atrofia cerebral circunscrita  es atrofia de Pick  fr maladie de Pick  en Pick's disease  cod IATE-3507446  
1839 afers socials > sanitat (2841) ca atròfia òptica terme pral.n f es atrofia óptica  fr atrophie optique  en optic atrophy  cod IATE-1685858  
1840 afers socials > sanitat (2841) ca atropina terme pral.n f es atropina  fr atropine  en atropine  cod IATE-1666706  
1841 afers socials > sanitat (2841) ca atropina terme pral.n f es atropina  fr atropine  en atropine  cod IATE-147103  
1842 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca atto- terme pral.pfx es ato  fr atto  en atto  cod IATE-1557775  
1843 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca atur terme pral.n m ca desocupació terme pral.n f es desempleo  es paro  fr chômage  en unemployment  cod IATE-1567963  
1844 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca aturada terme pral.n f ca aturat terme pral.n m ca parada terme pral. ca parat terme pral. es desempleado  es parado  fr chômeur  en unemployed  cod IATE-1689632  
1845 afers socials > sanitat (2841) ca aturada cardíaca terme pral.n f ca aturada cardiorespiratòria terme pral.n f es arresto cardíaco  es parada cardíaca  es paro cardíaco  fr arrêt cardiaque  en cardiac arrest  cod IATE-1084571  
1846 dret (12) ca aturada parcial terme pral. es paro parcial  fr chômage partiel  en unworked shifts  cod IATE-1392173  
1847 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca atzurita terme pral.n f es azurita  fr azurite  en azurite  cod IATE-1203811  
1848 afers socials > moviments migratoris (2811) ca au-pair [fr] terme pral.n m, f es au pair  es persona colocada «au pair»  fr jeune au pair  fr personne placée au pair  fr stagiaire aide familiale au pair  en au pair  cod IATE-1159086  
1849 unió europea > dret de la unió europea (1011) ca audiència terme pral.n f es audiencia  fr audition  en hearing  cod IATE-1899564  
1850 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca audiència terme pral.n f ca examen de testimonis terme pral.n m es audiencia  es examen de los testigos  es examen de testigos  es interrogatorio de los testigos  fr audition de témoins  fr audition des témoins  en examination of witnesses  en hearing of witnesses  cod IATE-775937  
1851 dret (12) ca audiència de les parts terme pral.n f es audiencia a las partes  es audiencia de las partes  fr audition des parties  en hearing the parties  cod IATE-858517  
1852 dret (12) ca Audiència Nacional terme pral. es Audiencia Nacional  fr Audiencia nacional  en Audiencia Nacional  en National High Court  cod IATE-767693  
1853 dret (12) ca audiència pública terme pral.n f es audiencia pública  fr audience publique  en open court  cod IATE-127213  
1854 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca audiència pública terme pral.n f es audiencia pública  fr audience publique  en public hearing  en public sitting  cod IATE-800214  
1855 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca audiència pública terme pral.n f es audiencia pública  fr audience publique  fr séance publique  en open court  cod IATE-1133453  
1856 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca audioconferència terme pral.n f es comunicación conferencia  es servicio de comunicación en conferencia  fr communication conférence  fr conférence téléphonique  fr service de communication conférence  en add on  en add-on conference call  en CONF  en conference call  en conference call service  en conference calling  cod IATE-1575131  
1857 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca audioconferència terme pral.n f es audioconferencia  es comunicación colectiva  es comunicación conferencia  es comunicación múltiple  es comunicación pluripartita  es comunicación por conferencia  es conferencia múltiple  es llamada múltiple  es teleconferencia  fr audioconférence  fr communication conférence  fr conférence téléphonique  fr conversation conférence  fr conversation multiple  fr téléconférence  fr téléconférence audiographique  en audio conference  en audioconference  en audioconferencing  en audiographic teleconference  en conference call  en multiple call  en teleconference  cod IATE-1758301  
1858 afers socials > sanitat (2841) ca audiofreqüència terme pral.n f es audiofrecuencia  es baja frecuencia  es frecuencia acústica  fr fréquence son  en audio frequency  cod IATE-1488026  
1859 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca audiofreqüència terme pral.n f es AF  es audiofrecuencia  fr AF  fr audiofréquence  fr basse fréquence  fr fréquence acoustique  fr fréquence audible  fr fréquence audio  en AF  en audiofrequency  cod IATE-1475563  
1860 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca audiofreqüència terme pral.n f es AF  es audiofrecuencia  fr AF  fr audiofréquence  fr fréquence acoustique  fr fréquence audible  fr fréquence audio  en AF  en audio frequency  cod IATE-762135  
1861 afers socials > sanitat (2841) ca audiograma terme pral.n m es audiograma  fr audiogramme  en audiogram  cod IATE-1488029  
1862 afers socials > sanitat (2841) ca audiòmetre terme pral.n m es audiómetro  fr audiomètre  fr sonomètre  en audiometer  en sonometer  cod IATE-1366528  
1863 afers socials > sanitat (2841) ca audiometria automàtica terme pral.n f ca audiometria de Békésy terme pral.n f es audiometría automática  fr audiométrie automatique  en automatic audiometry  cod IATE-1365020  
1864 ca audiotext terme pral.n m es audiotex  fr audiotex  fr télématique vocale  en audiotex  cod IATE-1484556  
1865 empresa i competència > organització de l'empresa (4006) ca auditar terme pral.v tr es auditar  fr contrôler  en audit  cod IATE-792457  
1866 afers financers (24) ca auditor terme pral.n m es interventor  es supervisor  fr inspecteur principal  en comptroller  cod IATE-1681598  
1867 transports > transport aeri i espacial (4826) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  en audit  cod IATE-3549003  
1868 unió europea > construcció europea (1016) ca auditoria terme pral.n f es verificación  fr vérification  en audit  cod IATE-798281  
1869 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  es control  es revisión  fr contrôle  en audit  cod IATE-1756598  
1870 afers financers (24) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  es control  es fiscalización  es revisión  es verificación  fr audit  fr contrôle  fr révision  fr vérification  en audit  cod IATE-1083010  
1871 treball i ocupació (44) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  fr audit  fr enquête  en audit  cod IATE-1402756  
1872 afers socials > sanitat (2841) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  fr audit  en audit  cod IATE-35744  
1873 afers socials > sanitat (2841) ca auditoria terme pral.n f es auditoría  fr audit  en audit  cod IATE-1269467  
1874 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca auditoria de gestió terme pral. ca auditoria de la gestió terme pral. es auditoría de gestión  es auditoría de la buena gestión financiera  es auditoría de optimización de recursos  es auditoría operativa  fr audit de la bonne gestion financière  fr audit de la gestion  fr audit de la performance  fr contrôle de l'optimisation des ressources  fr contrôle de la bonne gestion financière  fr contrôle de la performance  fr vérification des résultats  en performance audit  en performance auditing  cod IATE-1083030  
1875 dret (12) ca auditoria de la legalitat terme pral. es auditoría de la legalidad  fr contrôle de légalité  en legality audit  cod IATE-1083026  
1876 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca auditoria informàtica terme pral.n f es fiscalización de los sistemas de PED  fr audit informatique  en computer audit  cod IATE-748865  
1877 dret (12) ca auditoria informàtica terme pral. es auditoría informática  fr contrôle informatique  en computer audit  cod IATE-1083023  
1878 dret (12) ca auditoria operativa terme pral. es auditoría operativa  fr contrôle opérationnel  en operational audit  cod IATE-1083027  
1879 indústria > política i estructures industrials (6806) ca augita terme pral.n f es augita  fr augite  en augite  cod IATE-1210648  
1880 dret (12) ca augment terme pral. es embarque  es subida  fr embarquement  fr montée en voiture  en boarding  cod IATE-1558573  
1881 dret (12) ca augment de la productivitat terme pral. es aumento de la productividad  fr hausse de la productivité  en productivity increase  cod IATE-1394884  
1882 afers socials > sanitat (2841) ca aura terme pral.n f es aura  fr aura  en aura  cod IATE-1685175  
1883 afers socials > sanitat (2841) ca auranofina terme pral.n f es auranofina  fr auranofine  en auranofin  cod IATE-37386  
1884 afers socials > sanitat (2841) ca aurotiomalat de sodi terme pral.n m es aurotiomalato sódico  fr aurothiomalate de sodium  en sodium aurothiomalate  cod IATE-40995  
1885 afers socials > sanitat (2841) ca aurotiosulfat de sodi terme pral.n m es aurotiosulfato sódico  fr aurotiosulfate de sodium  en sodium aurotiosulfate  cod IATE-40996  
1886 afers socials > sanitat (2841) ca auscultació terme pral.n f es auscultación  fr auscultation  en auscultation  cod IATE-1504878  
1887 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca austenita terme pral.n f es austenita  fr austénite  en austenite  cod IATE-1425599  
1888 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca aute terme pral. ca interlocutòria terme pral.n m es auto  fr ordonnance  en order  cod IATE-764163  
1889 dret (12) ca aute terme pral. ca providència terme pral.n f ca providència terme pral. ca provisió terme pral.n m es auto  es interdicto  es providencia  fr ordonnance  en order  cod IATE-914397  
1890 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació terme pral.n f es autenticación  en authentication  cod IATE-1574644  
1891 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació terme pral.n f es autenticación  fr authentification  en authentication  cod IATE-1574723  
1892 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació terme pral.n f es autenticación  fr authentification  en authentication  cod IATE-1484678  
1893 relacions internacionals > política internacional (0806) ca autenticació terme pral.n f ca autentificació terme pral. es autenticación  es autentificación  fr authentification  en authentication  cod IATE-905510  
1894 dret (12) ca autenticació electònica terme pral. es autenticación electrónica  fr authentification électronique  fr authentification en ligne  en e-authentication  en electronic authentication  en online authentication  cod IATE-909236  
1895 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autenticació única terme pral.n f es autenticación única  en multi-server session-based authentication  en single sign-on  en SSO  cod IATE-1905007  
1896 dret (12) ca autenticitat de les dades terme pral. es autenticidad de los datos  fr authenticité des données  en authenticity of data  cod IATE-909636  
1897 vida econòmica (16) ca autoabastiment terme pral.n m es autoabastecimiento  fr autosuffisance  en self-sufficiency  cod IATE-1696590  
1898 afers socials > sanitat (2841) ca autoanticòs terme pral.n m es autoanticuerpo  fr auto-anticorps  en autoantibody  cod IATE-234224  
1899 afers socials > sanitat (2841) ca autoantigen terme pral.n m es autoantígeno  fr auto-antigène  en autoantigen  cod IATE-201284  
1900 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autobiografia terme pral.n f es autobiografía  fr autobiographie  en autobiography  cod IATE-1618973  
1901 indústria > química (6811) ca autoclau terme pral.n f es autoclave  fr autoclave  en autoclave  cod IATE-1620438  
1902 indústria > química (6811) ca autoclavar terme pral.v tr es esterilizar en autoclave  fr autoclaver  fr traiter à l'autoclave  en autoclave  cod IATE-1505037  
1903 afers socials > sanitat (2841) ca autocontrol terme pral.n m es autoconducción  fr auto-conduction  en self-control  cod IATE-1687237  
1904 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca autocorrelació terme pral.n f es autocorrelación  fr autocorrélation  en autocorrelation  cod IATE-1436676  
1905 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca autocorrelació terme pral.n f es autocorrelación  fr autocorrélation  en autocorrelation  cod IATE-1603136  
1906 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca autocorrelació terme pral.n f es autocorrelación  fr autocorrélation  fr corrélation sérielle  en autocorrelation  cod IATE-1688307  
1907 relacions internacionals > defensa (0821) ca autodefensa terme pral.n f ca defensa personal terme pral. es autodefensa  es defensa personal  fr autodéfense  en self-defence  cod IATE-1131463  
1908 treball i ocupació (44) ca autodeterminació terme pral.n f es autodeterminación  fr autodétermination  en self-determination  cod IATE-1353662  
1909 vida política (04) ca autodeterminació terme pral. ca autodeterminació terme pral.n f ca lliure determinació terme pral.n f ca principi d'autodeterminació terme pral.n m ca principi de la lliure determinació terme pral.n m es autodeterminación  es libre determinación  es principio de autodeterminación  es principio de libre determinación  fr autodétermination  fr principe à l'autodétermination  en principle of self-determination  en self-determination  en self-determination of peoples  cod IATE-1227534  
1910 vida política > poder executiu i administració pública (0436) ca autoedició terme pral.n f es autoedición  es micropublicación  fr édition de bureau  fr microédition  en desktop publishing  en DTP  cod IATE-1758405  
1911 afers socials > sanitat (2841) ca autoimmunitat terme pral.n f es autoinmunidad  fr auto-immunité  en autoimmunity  cod IATE-197212  
1912 dret (12) ca autoinculpació terme pral.n f es autoincriminación  es autoinculpación  en self incrimination  cod IATE-913102  
1913 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autoinducció terme pral.n f es autoinducción  fr auto-induction  fr induction propre  en self-induction  cod IATE-1372563  
1914 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autoinducció terme pral.n f es autoinducción  fr auto-induction  fr self-induction  en auto-induction  en self-induction  cod IATE-1213527  
1915 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  en autolysis  cod IATE-1449947  
1916 afers socials > sanitat (2841) ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  fr autolyse  en autolysis  cod IATE-917534  
1917 afers socials > sanitat (2841) ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  fr autolyse  en autolyse  en autolysis  cod IATE-155759  
1918 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca autòmat terme pral.n m es autómata  fr automate  en automaton  cod IATE-1436677  
1919 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca autòmat terme pral.n m es autómata programable  fr automate programmable  en automaton  cod IATE-1549272  
1920 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca autòmat terme pral.n m es autómata  fr automate  en automaton  cod IATE-1216885  
1921 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca autòmat cel·lular terme pral.n m es autómata celular  fr AC  fr automate cellulaire  en cellular automaton  cod IATE-1756863  
1922 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca automàtic -a terme pral.adj es automático  fr automatique  en automatic  cod IATE-1373301  
1923 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca automàtica terme pral.n f es automática  fr automatique  en automatic control engineering  en automatics  cod IATE-1440591  
1924 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca automatisme terme pral.n m es automatismo  fr automatisme  en automatism  cod IATE-1697183  
1925 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca automatisme terme pral.n m es automatismo  fr automatisme  en automatism  cod IATE-1327707  
1926 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca automatització terme pral.n f es automatización  fr automation  fr automatisation  en automation  cod IATE-1327705  
1927 afers socials > vida social (2826) ca automòbil esportiu terme pral.n m es coche de deporte  fr voiture de sport  en sports car  cod IATE-1214453  
1928 transports (48) ca automòbil esportiu terme pral.n m es vehículo deportivo  fr cabriolet  fr décapotable  fr voiture de sport  en sports car  cod IATE-141899  
1929 vida política (04) ca autonomia terme pral.n f es autonomía  fr autonomie  en self-government  cod IATE-1227533  
1930 unió europea > construcció europea (1016) ca autonomia administrativa terme pral. es autonomía administrativa  fr autonomie administrative  en administrative autonomy  cod IATE-1883653  
1931 afers socials > vida social (2826) ca autoocupació terme pral.n f es actividad autónoma  es actividad por cuenta propia  es trabajo autónomo  fr activité non salariée  fr emploi indépendant  en activity as a self-employed person  en self-employed activity  en self-employment  cod IATE-755222  
1932 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca autoportant terme pral.adj es autoportable  fr autoportant  en self-supporting  cod IATE-1105466  
1933 afers financers > pressupost (2441) ca autor terme pral.n m ca autora terme pral.n f es autor  fr auteur  en author  cod IATE-1591056  
1934 afers socials > sanitat (2841) ca autoradiografia terme pral.n f es autorradiografía  fr autoradiographie  en autoradiography  cod IATE-1073528  
1935 dret > dret civil (1211) ca autoritat administrativa terme pral. es autoridad administrativa  fr autorité administrative  en administrative authority  cod IATE-792408  
1936 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca Autoritat Alimentària Europea terme pral. es Autoridad Alimentaria Europea  fr Autorité alimentaire européenne  en European Food Authority  cod IATE-1875817  
1937 dret (12) ca autoritat competent terme pral. es autoridad competente  fr service autorisé  en law enforcement agency  cod IATE-1129410  
1938 unió europea (10) ca autoritat de certificació terme pral.n f es servicio de certificación  fr service de certification  en certification authority  cod IATE-1258947  
1939 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca autoritat de certificació terme pral.n f es AC  es autoridad de certificación  fr autorité de certification  en CA  en certificating authority  en certification authority  cod IATE-1484736  
1940 dret (12) ca autoritat judicial terme pral.n m ca òrgan judicial terme pral.n f ca òrgan jurisdiccional terme pral. es autoridad judicial  es órgano judicial  es órgano jurisdiccional  fr autorité judiciaire  fr instance judiciaire  fr instance juridictionnelle  fr organe judiciaire  en judicial authority  en judicial body  cod IATE-767467  
1941 dret (12) ca autoritat municipal terme pral. es autoridad municipal  fr autorité communale  fr autorité municipale  en municipal authority  cod IATE-1130876  
1942 dret (12) ca autoritat responsable terme pral. es autoridad responsable  fr autorité responsable  en responsible authority  cod IATE-1610286  
1943 dret (12) ca autoritats judicials terme pral. es autoridades judiciales  fr autorités judiciaires  en judicial authorities  cod IATE-1861117  
1944 relacions internacionals > política internacional (0806) ca autorització terme pral.n f es autorización  fr autorisation  en authorisation  cod IATE-775951  
1945 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca autorització terme pral.n f es autorización  fr habilitation  en authorization  cod IATE-1399141  
1946 afers financers (24) ca autorització terme pral.n f fr autorisation  en authorization  cod IATE-1556828  
1947 dret (12) ca autorització administrativa terme pral.n f ca habilitació terme pral.n f ca llicència terme pral.n f ca permís terme pral.n m es habilitación  fr qualification  en rating  cod IATE-132889  
1948 dret (12) ca autorització administrativa terme pral. ca habilitació terme pral. ca llicència terme pral. ca permís terme pral.n m es habilitación  fr quitus  en discharge  cod IATE-1683702  
1949 dret (12) ca autorització administrativa terme pral.n f ca habilitació terme pral.n f ca llicència terme pral.n f ca permís terme pral.n m es permiso  fr autorisation  en permit  cod IATE-150954  
1950 dret (12) ca autorització administrativa prèvia terme pral. es autorización administrativa previa  fr autorisation administrative préalable  en prior administrative authorization  cod IATE-1229141  
1951 dret (12) ca autorització de residència permanent terme pral. es autorización de residencia permanente  en permanent residence permit  cod IATE-1883141  
1952 dret (12) ca autorització del propietari terme pral. es autorización del propietario  fr autorisation de propriétaire  en ownership authorisation  en ownership authorization  cod IATE-1399115  
1953 dret (12) ca autorització judicial terme pral.n f es autorización judicial  fr autorisation judiciaire  en judicial approval  en judicial authorisation  cod IATE-3550857  
1954 dret (12) ca autorització legal terme pral. es autorización legal  fr autorisation légale  en lawful authorization  cod IATE-1129412  
1955 unió europea > construcció europea (1016) ca autorizació de residència terme pral. es permiso de residencia  fr autorisation de séjour  fr permis de séjour  fr titre de séjour  en EU residence permit  en residence authorisation  en residence permit  en stay permit  cod IATE-118724  
1956 transports > transport aeri i espacial (4826) ca autorotació terme pral.n f es autorrotación  fr autorotation  en autorotation  cod IATE-3549102  
1957 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autosoma terme pral.n m es autosoma  fr autosome  en autosome  cod IATE-1254633  
1958 afers socials > sanitat (2841) ca autosoma terme pral.n m es autosoma  es cromosoma autosomico  fr autosome  fr euchromosome  en autosome  cod IATE-201286  
1959 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca autotransformador terme pral.n m es autotransformador  fr autotransformateur  en auto-transformer  en autotransformer  cod IATE-1075343  
1960 afers socials > sanitat (2841) ca autotransfusió terme pral.n f es autotransfusión  fr autotransfusion  en autohemotransfusion  en autoinfusion  en autotransfusion  cod IATE-1687907  
1961 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca autunita terme pral.n f es autunita  fr autunite  en autunite  cod IATE-1203730  
1962 treball i ocupació (44) ca auxiliar terme pral.n m, f es adjunto  fr adjoint  en assistant  cod IATE-1594835  
1963 unió europea > institucions de la ue i funció pública europea (1006) ca auxiliar terme pral.n m, f es asistente  es AST  fr assistant  fr AST  en assistant  en AST  cod IATE-931013  
1964 dret (12) ca aval terme pral. ca contracte de fiança terme pral. ca fiança terme pral. ca garantia terme pral.n f es fianza  fr caution (légale)  en security  cod IATE-786295  
1965 dret (12) ca avalador | avaladora terme pral.n m, f ca fiador | fiadora terme pral.n m, f ca garant terme pral. es avalista  es fiador  es garante  fr caution  fr garant  en guarantor  cod IATE-804967  
1966 dret (12) ca avaluació terme pral. es evaluación  fr établissement de l'impôt  en assessment  en tax assessment  en valuation for tax purposes  cod IATE-1620421  
1967 educació i comunicacions > documentació (3221) ca avaluació del rendiment terme pral.n f es evaluación de funcionamiento  fr analyse des performances  en performance evaluation  cod IATE-1615351  
1968 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca avaluació del rendiment terme pral.n f es evaluación de rendimiento  fr évaluation de fonctionnement  en performance evaluation  cod IATE-1756604  
1969 unió europea (10) ca avaluació global terme pral. es evaluación global  fr évaluation d'ensemble  en overall assessment  cod IATE-1139400  
1970 relacions internacionals > política internacional (0806) ca avaluació intermèdia terme pral. es evaluación intermedia  es revisión intermedia  fr examen à mi-parcours  en mid-term evaluation  en mid-term review  en MTE  en MTR  cod IATE-1173267  
1971 dret (12) ca avaluació ràpida terme pral. es evaluación rápida  fr procédure d'évaluation rapide  en quick assessment search  cod IATE-1111970  
1972 dret > dret civil (1211) ca avantatge patrimonial terme pral. es ventaja patrimonial  fr gain économique  en economic benefit  cod IATE-2144582  
1973 afers socials > sanitat (2841) ca avantbraç terme pral.n m es antebrazo  fr avant-bras  en antebrachium  en forearm  en lower arm  cod IATE-1503320  
1974 dret (12) ca avantprojecte de llei terme pral.n m es anteproyecto de ley  en preliminary draft law  cod IATE-1707903  
1975 vida econòmica (16) ca aversió al risc terme pral.n f es aversión al riesgo  fr aversion au risque  fr aversion face au risque  fr non-acceptation du risque  fr refus du risque  en risk aversion  cod IATE-1858159  
1976 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca aviari terme pral.n m es pajarera  fr volière  en aviary  cod IATE-1211031  
1977 indústria > química (6811) ca avicida terme pral.n m es avicida  fr avicide  en avicide  cod IATE-137374  
1978 afers socials > sanitat (2841) ca avidesa terme pral.n f es avidez  fr avidité  en avidity  cod IATE-1073848  
1979 dret (12) ca avinença terme pral. es acuerdo amistoso  es avenencia  fr accord à l'amiable  fr accord amiable  en friendly agreement  en out-of-court settlement  cod IATE-1391102  
1980 transports > transport aeri i espacial (4826) ca avió terme pral.n m es aeroplano  es avión  fr aéroplane  fr avion  en aeroplane  en airplane  cod IATE-29884  
1981 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca avió cisterna terme pral.n m es avión cisterna  fr bombardier d'eau  fr Canadair  en Canadair  cod IATE-1084562  
1982 transports > transport aeri i espacial (4826) ca avió de càrrega terme pral.n m es avión de carga  es avión de transporte  fr avion cargo  fr avion de transport  fr avion-cargo  en air-cargo aircraft  en cargo aircraft  en transport aircraft  cod IATE-30753  
1983 transports > transport aeri i espacial (4826) ca avió espacial terme pral.n m es avión espacial  fr avion spatial  en spaceplane  cod IATE-1196525  
1984 transports > transport aeri i espacial (4826) ca aviònica terme pral.n f es aviónica  es equipo electrónico de una aeronave  fr avionique  fr électronique aérospatiale  en avionics  cod IATE-1475461  
1985 indústria > química (6811) ca aviptadil terme pral.n m es aviptadil  fr aviptadil  en aviptadil  cod IATE-157102  
1986 relacions internacionals > defensa (0821) ca avís terme pral. es aviso  fr aviso  en dispatch boat  cod IATE-1377273  
1987 dret (12) ca avís terme pral. es aviso  fr avis  fr connaissance  fr préavis  en notice  cod IATE-77454  
1988 dret (12) ca avís legal terme pral. es aviso legal  fr avis juridique  en legal notice  cod IATE-3550264  
1989 afers socials > sanitat (2841) ca avobenzona terme pral.n f es avobenzona  fr avobenzone  en avobenzone  cod IATE-37392  
1990 dret (12) ca avocació terme pral.n f es avocación  fr évocation  en evocation  cod IATE-1882175  
1991 afers socials > sanitat (2841) ca avoparcina terme pral.n f es avoparcina  fr avoparcine  en avoparcin  cod IATE-37393  
1992 afers socials > sanitat (2841) ca avoparcina terme pral.n f es avoparcina  es ovoparcín  fr avoparcine  en avoparcin  cod IATE-129951  
1993 afers socials > sanitat (2841) ca avorriment terme pral.n m es hastío  fr ennui  en boredom  cod IATE-1353653  
1994 afers socials > sanitat (2841) ca avortament terme pral.n m es aborto  fr fausse couche  en miscarriage  cod IATE-1354240  
1995 afers socials > sanitat (2841) ca avortament terme pral.n m es abortar  fr avorter  fr larguer  en to abort  cod IATE-1084316  
1996 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca avortament terme pral.n m es abortar un proceso  fr arrêt intempestif  en abort  cod IATE-1449569  
1997 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca avortament terme pral.n m es aborto  fr abandon  en abort  cod IATE-1592420  
1998 afers socials > sanitat (2841) ca avortament terme pral.n m ca avortament espontani terme pral.n m es aborto  es aborto espontáneo  fr avortement  fr avortement involontaire  fr avortement spontané  fr fausse couche  en abortion  en miscarriage  en spontaneous abortion  cod IATE-1489198  
1999 afers socials > sanitat (2841) ca avortament terme pral.n m es aborto  es aborto provocado  fr avortement  fr avortement intentionnel  fr avortement provoqué  fr interruption volontaire de grossesse  fr IVG  en abortion  en artificial abortion  en induced abortion  en interruption of pregnancy  en provoked abortion  cod IATE-1542359  
2000 afers socials > sanitat (2841) ca avortament autoprovocat terme pral.n m es aborto autoprovocado  es autoaborto  fr auto-avortement  fr self-avortement  en self-induced abortion  cod IATE-1687188  
2001 afers socials > sanitat (2841) ca axonapràxia terme pral.n f ca neurapràxia terme pral.n f ca neuroapràxia terme pral.n f es neurapraxia  fr neurapraxie  en neurapraxia  cod IATE-1541101  
2002 afers socials > sanitat (2841) ca azacitidina terme pral.n f es azacitidina  fr azacitidine  en azacitidine  cod IATE-37400  
2003 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca azadiractina terme pral.n f es azadiractina  fr azadirachtine  en azadirachtin  en dimethyl  cod IATE-1230963  
2004 medi ambient > medi natural (5211) ca azalea terme pral.n f es azalea  fr azalée  en azalea  cod IATE-1696190  
2005 afers socials > sanitat (2841) ca azanidazole terme pral.n m es azanidazol  fr azanidazole  en azanidazole  cod IATE-37412  
2006 afers socials > sanitat (2841) ca azaperona terme pral.n f es azaperona  fr azapérone  en azaperone  cod IATE-37413  
2007 indústria > química (6811) ca azaperona terme pral.n f es azaperona  fr azapérone  en azaperone  cod IATE-133387  
2008 afers socials > sanitat (2841) ca azatadina terme pral.n f es azatadina  fr azatadine  en azatadine  cod IATE-37422  
2009 afers socials > sanitat (2841) ca azatioprina terme pral.n f es azatioprina  fr azathioprine  en azathioprine  cod IATE-1431393  
2010 afers socials > sanitat (2841) ca azatioprina terme pral.n f es azatioprina  fr azathioprine  en azathioprine  cod IATE-37424  
2011 afers socials > sanitat (2841) ca azelastina terme pral.n f es azelastina  fr azélastine  en azelastine  cod IATE-37425  
2012 afers socials > sanitat (2841) ca azelnidipina terme pral.n f es azelnidipino  fr azelnidipine  en azelnidipine  cod IATE-37426  
2013 indústria > química (6811) ca azida de sodi terme pral.n f es azida de sodio  fr acide de sodium  fr azide de sodium  fr azoture de sodium  en Sodium azide  cod IATE-1398018  
2014 afers socials > sanitat (2841) ca azidamfenicol terme pral.n m es azidanfenicol  fr azidamfénicol  en azidamfenicol  cod IATE-37430  
2015 afers socials > sanitat (2841) ca azidocil·lina terme pral.n f es azidocilina  fr azidocilline  en azidocillin  cod IATE-37431  
2016 afers socials > sanitat (2841) ca azimilida terme pral.n f es azimilida  fr azimilide  en azimilide  cod IATE-37433  
2017 transports (48) ca azimut terme pral.n m es acimut  fr azimut  en azimuth  cod IATE-1240278  
2018 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca azimut terme pral.n m es acimut  fr angle d'azimut  fr azimut  en azimuth  cod IATE-1693754  
2019 afers socials > sanitat (2841) ca azintamida terme pral.n f es azintamida  fr azintamide  en azintamide  cod IATE-37434  
2020 afers socials > sanitat (2841) ca azitromicina terme pral.n f es azitromicina  fr azithromycine  en azithromycin  cod IATE-37436  
2021 afers socials > sanitat (2841) ca azosemida terme pral.n f es azosemida  fr azosémide  en azosemide  cod IATE-37439  
2022 indústria > química (6811) ca aztreonam terme pral.n m es aztreonam  fr aztréonam  en aztreonam  cod IATE-138254  
2023 afers socials > sanitat (2841) ca aztreonam terme pral.n m es aztreonam  fr aztréonam  en aztreonam  cod IATE-37441  
2024 indústria > química (6811) ca azulè terme pral.n m es azuleno  fr azulène  en azulene  cod IATE-132999  
2025 intercanvis econòmics i comercials > política aranzelària (2011) ca B/L terme pral. ca coneixement d'embarcament marítim terme pral.n m ca coneixement marítim terme pral. es conocimiento de embarque  fr connaissement  fr connaissement d'embarquement  fr connaissement maritime  fr police de chargement  en B/L  en bill of lading  en BoL  cod IATE-1698986  
2026 afers socials > sanitat (2841) ca babesiosi terme pral.n f es babesiosis  fr babésiose  en babesiosis  cod IATE-128726  
2027 afers socials > sanitat (2841) ca babesiosi terme pral.n f es babesiosis  fr babésiose  en babesiosis  cod IATE-904182  
2028 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca baby boom [en] terme pral.n m es baby boom  es boom de natalidad  fr renouveau de la natalité  en baby boom  cod IATE-1689683  
2029 afers socials > sanitat (2841) ca bacampicil·lina terme pral.n f es bacampicilina  fr bacampicilline  en bacampicillin  cod IATE-37443  
2030 afers socials > sanitat (2841) ca bacil de Calmette-Guérin terme pral.n m ca BCG terme pral.n m es bacilo de Calmette-Guerin  es BCG  fr B.C.G.  fr bacille bilié Calmette-Guérin  fr bacille Bilié de Calmette et Guérin  fr vaccin BCG  fr vaccin bilié de Calmette et de Guérin  en bacille Calmette-Guérin  en bacille Calmette-Guérin vaccine  en bacillus Calmette-Guérin  en bacillus Calmette-Guérin vaccine  en BCG  en BCG vaccine  cod IATE-1496411  
2031 intercanvis econòmics i comercials > comercialització (2031) ca bacitracina terme pral.n f es bacitracina  en bacitracin  cod IATE-1449955  
2032 afers socials > sanitat (2841) ca bacitracina terme pral.n f es bacitracina  fr bacitracine  en bacitracin  cod IATE-37444  
2033 afers socials > sanitat (2841) ca baclofèn terme pral.n m es baclofeno  fr baclofène  en baclofen  cod IATE-37445  
2034 afers socials > sanitat (2841) ca bactericida terme pral.n m ca bacteriolític terme pral.n m es bactericida  fr bactéricide  fr composé bactéricide  fr substance à activité bactéricide  en bactericidal  en bactericidal compound  en bactericide  en bacteriocidal  en bacteriocide  cod IATE-1073753  
2035 afers socials > sanitat (2841) ca bacteriocina terme pral.n f es bacteriocinogénico  fr bactériocine  en bacteriocin  cod IATE-1686047  
2036 afers socials > sanitat (2841) ca bacteriocina terme pral.n f es bacteriocina  fr bactériocine  en bacteriocin  cod IATE-1686048  
2037 afers socials > sanitat (2841) ca bacteriostàtic terme pral.n m es bacteriostático  fr bactériostatique  fr substance bactériostatique  en bacteriostat  en bacteriostatic  en bacteriostatic agent  cod IATE-1073754  
2038 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca badia terme pral.n f es bahía  fr baie  en bay  cod IATE-1379578  
2039 medi ambient (52) ca badia terme pral.n f es bahías  fr baie  en bay  cod IATE-45312  
2040 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca badland [en] terme pral.n m es terreno árido  fr badlands  en badlands  cod IATE-1419198  
2041 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca bafle terme pral.n f ca pantalla acústica terme pral.n m es baffle  es pantalla acústica  fr baffle  fr écran acoustique  en acoustic baffle  en baffle  cod IATE-1366517  
2042 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bagàs terme pral. ca remòlta terme pral.n f es bagazo  fr bagasse  en bagasse  cod IATE-136847  
2043 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bagàs terme pral.n m ca remòlta terme pral.n f es bagazo  fr bagasse  en bagasse  en Sugar cane bagasse  cod IATE-1154112  
2044 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca baia terme pral.n f es grano  es granuja  fr grain  fr grume ( en Bourgogne )  en berry  cod IATE-1616505  
2045 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca baia terme pral.n f es baya  fr baie  en berry  cod IATE-1254786  
2046 indústria > metal·lúrgia i siderúrgia (6816) ca bainita terme pral.n f es bainita  fr bainite  en bainite  cod IATE-1425603  
2047 relacions internacionals > defensa (0821) ca baioneta terme pral. es bayoneta  fr baionnette  en bayonet  cod IATE-1216199  
2048 dret (12) ca baixa incentivada terme pral. es baja incentivada  fr incitation au départ  en voluntary redundancy  cod IATE-151541  
2049 dret (12) ca baixa voluntària terme pral.n f ca cessament voluntari terme pral.n m ca dimissió terme pral.n f es dimisión  fr démission  en resigns  cod IATE-1133649  
2050 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca baixamar alta terme pral.n f es màxima bajamar  fr basse mer supérieure  en higher low water  en HLW  cod IATE-1160085  
2051 afers socials > urbanisme i construcció (2846) ca baixant d'escombraries terme pral.n m es bajante de residuos  fr chute vide-ordures  fr chute VO  fr colonne de chute  fr conduit de chute  en refuse chute  cod IATE-1108136  
2052 relacions internacionals > defensa (0821) ca bala terme pral.n f es bala  fr balle  en bullet  cod IATE-1216320  
2053 dret > dret penal (1216) ca bala terme pral. es bala  fr balle  en bullet  cod IATE-2229762  
2054 afers socials > cultura i religió (2831) ca balalaica terme pral.n f es balalaica  fr balalaïka  en balalaika  cod IATE-1215993  
2055 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca balanç terme pral.n m es balance  fr balance  en balance  cod IATE-1474266  
2056 afers socials > sanitat (2841) ca balanç terme pral.n m es balance  es equilibrio  fr bilan  en balance  cod IATE-1497789  
2057 dret (12) ca balanç terme pral. es balance  fr bilan  en balance  cod IATE-45288  
2058 afers financers > finançament i inversió (2426) ca balanç de situació terme pral.n m fr bilan  fr bilan financier  en balance sheet  cod IATE-1465044  
2059 dret (12) ca balanç social terme pral. es balance social  fr bilan social  en social accounting  en social reporting  cod IATE-1071415  
2060 vida econòmica (16) ca balança de pagaments terme pral.n f es balanza de pagos  fr balance des paiements  fr BDP  en balance of payments  en BOP  en external account  en external transactions account  cod IATE-759967  
2061 indústria > indústria mecànica (6821) ca balancí terme pral.n m es palanca de basculador  fr balancier  en rocker arm  cod IATE-1451804  
2062 afers socials > sanitat (2841) ca balanitis terme pral.n f es balanitis  fr balanite  en balanitis  cod IATE-1495745  
2063 afers socials > sanitat (2841) ca balanopostitis terme pral.n f es balanopostitis  fr balanoposthite  en balanoposthitis  cod IATE-1686277  
2064 medi ambient > medi natural (5211) ca baldriga cendrosa terme pral.n f es pardela cenicienta  fr puffin cendré  en cory's shearwater  en Usa: north atlantic great shearwater  cod IATE-1249786  
2065 medi ambient (52) ca baldriga cendrosa terme pral.n f es pardela cenicienta  fr puffin cendré  en Cory's shearwater  cod IATE-132754  
2066 medi ambient > medi natural (5211) ca baldriga grisa terme pral.n f es pardela sombría  fr puffin fuligineux  en sooty shearwater  cod IATE-1249788  
2067 medi ambient > medi natural (5211) ca balena blava terme pral.n f es ballena azul  es rorcual azul  fr baleine bleue  fr rorqual bleu  en blue whale  cod IATE-1860350  
2068 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca balena blava terme pral.n f es ballena azul  es rorcual azul  fr baleine bleue  fr baleinoptère bleu  fr rorqual bleu  en blue whale  cod IATE-785797  
2069 medi ambient (52) ca balena de Groenlàndia terme pral.n f es ballena franca  fr baleine du Groënland  fr baleine franche  en bowhead whale  cod IATE-269902  
2070 medi ambient > medi natural (5211) ca balena franca terme pral.n f es ballena franca  fr baleine franche  en right whale  cod IATE-1115113  
2071 medi ambient > medi natural (5211) ca balena franca comuna terme pral.n f ca balena franca del sud terme pral. es ballena antártica  fr baleine franche australe  en Southern right whale  cod IATE-1860356  
2072 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca balisa terme pral.n f es baliza  fr amer  fr balise  en beacon  cod IATE-1593516  
2073 transports > transport aeri i espacial (4826) ca balisa terme pral.n f es faro  fr balise  fr phare  en beacon  cod IATE-30530  
2074 dret > dret penal (1216) ca balística terme pral. es balística  fr balistique  en ballistics  cod IATE-2229743  
2075 relacions internacionals > defensa (0821) ca ballesta terme pral.n f es ballesta  fr arbalète  en crossbow  cod IATE-1216719  
2076 afers socials > sanitat (2841) ca balofloxacina terme pral.n f es balofloxacino  fr balofloxacine  en balofloxacin  cod IATE-37449  
2077 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bàlsam del Canadà terme pral.n m es bálsamo de Canadá  fr baume de Canada  en Canada balsam  cod IATE-1202422  
2078 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca balustre terme pral.n m es balaustre  fr balustre  en baluster  cod IATE-1209903  
2079 afers socials > sanitat (2841) ca bambermicina terme pral.n f es bambermicina  fr bambermycine  en bambermycin  cod IATE-37452  
2080 afers socials > sanitat (2841) ca bambuterol terme pral.n m es bambuterol  fr bambutérol  en bambuterol  cod IATE-37453  
2081 afers socials > sanitat (2841) ca bametan terme pral.n m es bametán  fr baméthan  en bamethan  cod IATE-37454  
2082 afers socials > sanitat (2841) ca bamifil·lina terme pral.n f es bamifilina  fr bamifylline  en bamifylline  cod IATE-37455  
2083 afers socials > sanitat (2841) ca bamipina terme pral.n f es bamipina  fr bamipine  en bamipine  cod IATE-37456  
2084 dret (12) ca ban terme pral.n m es bando  en edict  cod IATE-1883366  
2085 dret (12) ca ban terme pral.n m es bando  es pregon  fr ban  en proclamation  cod IATE-1096370  
2086 sector agroalimentari > productes d'origen vegetal (6006) ca banana terme pral.n f es plátano  fr banane  fr bantou  fr figue d'Inde  fr figue de jardin  fr pomme du paradis  en banana  cod IATE-1572939  
2087 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banana terme pral.n f es banana  fr banane  en banana  cod IATE-1120161  
2088 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banana terme pral.n f es banana  es plátano  fr banane  en banana  cod IATE-752319  
2089 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banana mascle terme pral. ca plàtan mascle terme pral.n m es banana  es plátano  fr banane des Antilles  fr banane plantain  en plantain  cod IATE-751716  
2090 dret (12) ca banc terme pral. es banco  fr banc  en bank  cod IATE-793732  
2091 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca Banc Africà del Desenvolupament terme pral.n m es BAD  es BAFD  es Banco Africano de Desarrollo  fr BAD  fr BAfD  fr Banque africaine de développement  en ADB  en AfDB  en African Development Bank  cod IATE-786179  
2092 afers financers > economia monetària (2411) ca banc central terme pral.n m es banco central  es banco de emisión  es banco emisor  fr banque centrale  fr banque d'émission  fr institut d'émission  en bank of issue  en CB  en central bank  cod IATE-1103942  
2093 afers financers > institucions financeres i de crèdit (2416) ca Banc de Pagaments Internacionals terme pral.n m es Banco de Pagos Internacionales  es BPI  fr Banque des règlements internationaux  fr BRI  en Bank for International Settlements  en BIS  cod IATE-780844  
2094 dret (12) ca banc dels acusats terme pral.n m es banquillo de los acusados  fr banc des accusés  en dock  cod IATE-228759  
2095 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca Banc Interamericà de Desenvolupament terme pral. es Banco Interamericano de Desarrollo  es BID  fr Banque interaméricaine de développement  fr BID  en IADB  en IDB  en Inter-American Development Bank  cod IATE-780832  
2096 relacions internacionals > política de cooperació (0811) ca Banc Mundial terme pral. es Banco Mundial  fr Banque mondiale  en World Bank  cod IATE-764923  
2097 afers financers > institucions financeres i de crèdit (2416) ca banca privada terme pral.n f es banca privada  fr établissements de crédit privés  en private banking  cod IATE-220785  
2098 dret (12) ca bancarrota terme pral. ca fallida terme pral.n f ca insolvència definitiva terme pral. es quiebra  fr faillite  en bankruptcy  cod IATE-793086  
2099 vida econòmica (16) ca bancassegurança terme pral.n f es bancaseguro  fr bancassurance  fr banque-assurance  en bancassurance  cod IATE-923771  
2100 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca banda ampla terme pral.n f es banda ancha  fr bande large  en broadband  cod IATE-1365029  
2101 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca banda base terme pral.n f es banda base  fr bande de base  en base band  cod IATE-1437472  
2102 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banda crítica terme pral.n f es banda crítica  fr bande critique  en critical band  cod IATE-1365027  
2103 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca banda de base terme pral.n f es banda de base  fr bande de base  en baseband  cod IATE-1370146  
2104 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca banda de base terme pral.n f es banda base  fr transmission dans la bande de base  en baseband  cod IATE-1693135  
2105 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca banda de base terme pral.n f es banda base  fr signal de bande de base  en baseband  cod IATE-1693136  
2106 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca banda K terme pral.n f es banda K  fr bande K  en K-band  cod IATE-1347870  
2107 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca banda lateral terme pral.n f es banda lateral  fr bande latérale  en sideband  cod IATE-1371195  
2108 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca banda lateral terme pral.n f es banda lateral  fr bande latérale  en sideband  cod IATE-1370207  
2109 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca banda X terme pral.n f es banda X  fr bande X  en X-band  cod IATE-1566412  
2110 dret (12) ca bandejament terme pral. ca desterrament terme pral.n m es destierro  fr relégation  en banishment  cod IATE-378943  
2111 dret (12) ca bandejament terme pral.n m ca desterrament terme pral.n m es destierro  es prohibición de residencia  fr interdiction de résidence  fr interdiction de séjour  en local banishment  cod IATE-1395219  
2112 dret > drets i llibertats (1236) ca bandera de l'arc de Sant Martí terme pral.n f es bandera arco iris  es bandera arcoíris  es bandera del arco iris  es bandera del arcoíris  fr drapeau arc-en-ciel  en Rainbow Flag  cod IATE-3532476  
2113 unió europea (10) ca bandera europea terme pral. es bandera europea  fr Drapeau européen  en The European flag  cod IATE-1226553  
2114 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banderola terme pral.n f es banderola  fr fanion  en pennant  cod IATE-1434776  
2115 afers financers (24) ca banderola terme pral.n f es gallardete  fr drapeau oblique  fr fanion  en pennant  cod IATE-1465128  
2116 medi ambient (52) ca bàndicut de peus de porc terme pral.n m es bandicot de pies porcinos  fr bandicoot à pieds de porc  en pig-footed bandicoot  cod IATE-269819  
2117 afers socials > cultura i religió (2831) ca bandoneó terme pral.n m es bandoneón  fr bandonéon  en bandonion  cod IATE-1216018  
2118 afers socials > cultura i religió (2831) ca banjo terme pral.n m es banjo  fr banjo  en banjo  cod IATE-1215990  
2119 ciència > humanitats (3611) ca banquet terme pral.n m es banquete  fr banquet  en banquet  cod IATE-1559966  
2120 ciència > humanitats (3611) ca banquet terme pral.n m es banquete  fr banquet  en banquet  cod IATE-1144930  
2121 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca banquisa terme pral.n f es hielo marino  es hielos  fr glace de mer  en sea ice  cod IATE-1557608  
2122 afers socials > sanitat (2841) ca bany terme pral.n m es cuarto de baño  fr salle d'eau  en bath  en bathroom  cod IATE-1327686  
2123 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bany d'arrels terme pral.n m es pérdida de la estructura granular  fr destruction de la structure  en puddling  cod IATE-1416080  
2124 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bany de refredament terme pral.n m es baño de refrigeración  fr bain de réfrigération  en cooling bath  cod IATE-132603  
2125 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bany de refredament terme pral.n m es baño de refrigeración  fr bain de refroidissement  en cooling bath  cod IATE-1098642  
2126 afers socials > sanitat (2841) ca bany de sol terme pral.n m ca cura de sol terme pral.n f ca fototeràpia terme pral.n f ca helioteràpia terme pral.n f es fototerapia  es helioterapia  fr héliothérapie  en heliotherapy  en solar radiation  en sun-ray treatment  cod IATE-1431153  
2127 afers socials > sanitat (2841) ca banya d'Ammon terme pral.n m ca hipocamp terme pral. ca hipocamp propi terme pral. es hipocampo  fr hippocampe  en hippocampus  cod IATE-1684375  
2128 indústria > política i estructures industrials (6806) ca banyador terme pral.n m ca vestit de bany terme pral. es slip de baño  fr slip de bain  en bathing trunks  cod IATE-1209478  
2129 indústria > química (6811) ca baquelita terme pral.n f es baquelita  fr bakelite  en bakelite  cod IATE-1561299  
2130 afers socials > sanitat (2841) ca baquiloprim terme pral.n m es baquiloprim  es baquiloprima  fr baquiloprim  fr baquiloprime  en baquiloprim  cod IATE-37458  
2131 afers socials > sanitat (2841) ca baquiloprim terme pral.n m es baquiloprim  fr baquiloprim  en baquiloprim  cod IATE-156683  
2132 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca barata terme pral.n f es trueque  fr troc  en barter  cod IATE-53538  
2133 afers socials > sanitat (2841) ca barb terme pral.n m es comedón  fr comédon  en comedo  cod IATE-1532287  
2134 afers socials > sanitat (2841) ca barba terme pral.n f es barba  fr barbe  en beard  cod IATE-1209807  
2135 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca barba terme pral.n f es arista  es barba  fr barbe  en awn  en beard  cod IATE-1140784  
2136 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca barba terme pral.n f es barba  es pincel  fr barbillon  en beard  cod IATE-1352537  
2137 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca barba terme pral.n f es arista  es barba  fr arête  en awn  en beard  cod IATE-1254885  
2138 afers socials > sanitat (2841) ca barbexaclona terme pral.n f es barbexaclona  fr barbexaclone  en barbexaclone  cod IATE-37459  
2139 afers socials > sanitat (2841) ca barbital terme pral.n m es barbital  fr barbital  en barbital  cod IATE-37460  
2140 afers socials > sanitat (2841) ca barbitúric terme pral.n m es barbiturato  es barbitúrico  fr barbi  fr barbito  fr barbiturique  fr mimbles  fr nimby  fr phennies  fr red devils  en barbiturate  cod IATE-1495942  
2141 transports > transport marítim i fluvial (4821) ca barca terme pral.n f es bote  fr bateau  en boat  cod IATE-1593564  
2142 transports > transport marítim i fluvial (4821) ca barca solera terme pral.n f es balsa  es jangada  fr radeau  en raft  cod IATE-1623483  
2143 medi ambient (52) ca bardissa terme pral.n f es seto  fr haie  en hedge  cod IATE-46974  
2144 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bardissa terme pral.n f es cerco vivo  es seto vivo  fr haie vive  en hedge  cod IATE-1255463  
2145 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bardissa terme pral.n f es seto  es vallado  fr haie  en hedge  cod IATE-1702862  
2146 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca barió terme pral.n m es barión  fr baryon  en baryon  cod IATE-1158177  
2147 treball i ocupació (44) ca bàrman terme pral.n m, f es empleado de bar  fr barmaid  fr barman  en barmaid  en barman  en bartender  cod IATE-1159080  
2148 afers socials > sanitat (2841) ca barnidipina terme pral.n f es barnidipino  fr barnidipine  en barnidipine  cod IATE-37462  
2149 indústria > indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) ca barnús terme pral.n m es albornoz  es capa de baño  fr manteau de bain  fr peignoir de bain  en bathrobe  cod IATE-1576803  
2150 indústria > política i estructures industrials (6806) ca barnús moresc terme pral.n m es albornoz  fr burnous  en burnous  cod IATE-1209315  
2151 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca baròmetre terme pral.n m es barómetro  fr BAR  fr baromètre  en barometer  cod IATE-145905  
2152 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca baròmetre terme pral.n m es barómetro  fr baromètre  en barometer  cod IATE-1567564  
2153 afers socials > sanitat (2841) ca barotraumatisme terme pral.n m es barotrauma  fr barotrauma  en barotrauma  cod IATE-1567437  
2154 afers socials > sanitat (2841) ca barotraumatisme òtic terme pral.n m es otitis barotraumática  fr otite barotraumatique  en otitic barotrauma  cod IATE-1348400  
2155 afers socials > sanitat (2841) ca barotraumatisme sinusal terme pral.n m es barosinusitis  fr barosinusite  fr barotraumatisme des sinus  en aerosinusitis  en barosinusitis  en sinus barotrauma  cod IATE-1346165  
2156 transports (48) ca barra d'acer terme pral.n f es barra de acero  fr barre d'acier  en bar  en steel bar  cod IATE-1400641  
2157 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca barra de comandament de la direcció terme pral.n f ca barra de direcció terme pral. es barra de dirección  fr barre de direction  en steering bar  cod IATE-1699420  
2158 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca barraca terme pral.n f es barracón  fr baraquement  en barrack  en hutting  en shack  cod IATE-1667701  
2159 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca barrera terme pral.n f es barrera  fr barrière  en barrier  cod IATE-1552178  
2160 transports (48) ca barrera terme pral.n f es barrera  fr barrière  en barrier  cod IATE-1367068  
2161 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca barrera del so terme pral.n f es barrera de sonido  es barrera sónica  fr barrière du son  fr mur du son  en sonic barrier  en sound barrier  cod IATE-1566997  
2162 afers socials > sanitat (2841) ca barrera hematoencefàlica terme pral.n f es barrera hematoencefálica  fr barrière hémato-encéphalique  fr barrière hémato-méningée  fr barrière sang-cerveau  fr BHE  en blood-brain barrier  cod IATE-1073429  
2163 afers socials > vida social (2826) ca barres paral·leles terme pral.n f pl es barras paralelas  fr barres parallèles  en parallel bars  cod IATE-1219685  
2164 afers socials > vida social (2826) ca barres paral·leles terme pral.n f pl es barras paralelas  fr barres parallèles  en parallel bars  cod IATE-1216733  
2165 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca barri terme pral.n m es barrio  fr quartier  en district  cod IATE-1492672  
2166 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca barricada terme pral.n f es barrera  es barricada  fr barrage  en barricade  cod IATE-1407553  
2167 indústria (68) ca basalt terme pral.n m es basalto  fr basalte  en basalt  cod IATE-147686  
2168 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca basalt terme pral.n m es basalto  fr basalte  en basalt  cod IATE-1418312  
2169 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca base terme pral.n f es base  fr base  en base  cod IATE-1569637  
2170 medi ambient (52) ca base terme pral.n f es bases  fr base  fr base chimique  en base  cod IATE-45299  
2171 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca base terme pral.n f es base  es base de numeración  fr base de numération  en base  en radix  cod IATE-1440726  
2172 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca base terme pral.n f es raíz  fr radical  en radix  cod IATE-1688741  
2173 ciència (36) ca base terme pral.n f es base  fr base  en base  cod IATE-1159932  
2174 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca base terme pral.n f es base  es pie  fr embase  en base  cod IATE-1375533  
2175 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca base terme pral.n f es casquillo  fr culot  en base  cod IATE-1375532  
2176 relacions internacionals > defensa (0821) ca base d'operacions terme pral. es base de operaciones  fr base d'opérations  en base of operations  cod IATE-2245686  
2177 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca base de dades terme pral.n f es base de datos  fr banque de données  fr base de données  en data bank  en database  en DB  cod IATE-754476  
2178 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca base de dades distribuïda terme pral.n f es base de datos distribuida  fr base de données répartie  en distributed database  cod IATE-1356017  
2179 medi ambient (52) ca base de dades relacional terme pral.n f es base de datis relacional  fr base de données relationnelle  en relational database  cod IATE-48643  
2180 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca base de dades relacional terme pral.n f es base de datos relacional  fr base de données relationnelle  en relational database  cod IATE-876733  
2181 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca base de dades relacional terme pral.n f es base de datos relacional  fr base de données relationnelle  en relational database  cod IATE-1356080  
2182 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca bàsic -a terme pral.adj es básico  fr basique  en basic  cod IATE-1484141  
2183 indústria > química (6811) ca bàsic -a terme pral.adj es básico  fr basique  en basic  cod IATE-1420999  
2184 indústria > química (6811) ca bàsic -a terme pral.adj es básico  fr basique  en basic  cod IATE-1204659  
2185 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca basidiòspora terme pral.n f es basidiospora  fr basidiospore  en basidiospore  cod IATE-1620527  
2186 afers financers (24) ca Basilea III terme pral.n m es Acuerdo de Basilea III  es Basilea III  fr accord de Bâle III  fr Bâle III  en Basel III  cod IATE-3527960  
2187 indústria > química (6811) ca basiliximab terme pral.n m es basiliximab  fr basiliximab  en basiliximab  cod IATE-157284  
2188 medi ambient (52) ca bassa terme pral.n f es estanque  fr étang  en pond  cod IATE-48311  
2189 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca bastida terme pral.n f es andamiaje  fr échafaudage  en scaffolding  cod IATE-1207699  
2190 indústria > construcció i obres públiques (6831) ca bastida terme pral.n f es andamiaje  es cimbra  fr cintre  fr échafaudage  en center  en centering  en centre  en scaffolding  cod IATE-1402040  
2191 afers socials > vida social (2826) ca bastó d'esquí terme pral.n m es palo de esquí  fr bâton de skieur  en ski pole  en ski stick  cod IATE-1216726  
2192 afers socials > cultura i religió (2831) ca bastons terme pral.n m pl es claves  fr claves  en claves  cod IATE-1216076  
2193 indústria > política i estructures industrials (6806) ca batà terme pral. ca batan terme pral.n m ca noc terme pral. es batán  fr battant  en lathe  en lay  en sley  cod IATE-1579315  
2194 indústria > política i estructures industrials (6806) ca batà terme pral. ca batan terme pral.n m ca noc terme pral. es batán  fr battant  en sley  cod IATE-1224411  
2195 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca batà terme pral. ca batan terme pral.n m ca noc terme pral. es batán  fr batteur  en scutcher  cod IATE-1579957  
2196 afers socials > cultura i religió (2831) ca batall terme pral.n m es parte de campana  fr battant  en clapper  cod IATE-1212527  
2197 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca batall terme pral.n m es badajo  fr battant  en clapper  cod IATE-1378065  
2198 medi ambient > medi natural (5211) ca batallaire terme pral.n m es combatiente  fr chevalier combattant  fr combattant  en ruff  cod IATE-1249958  
2199 relacions internacionals > defensa (0821) ca batalló terme pral. es batallón  fr bataillon  en bat  en battalion  en bn  en BN  cod IATE-917912  
2200 indústria > política i estructures industrials (6806) ca batan obridor terme pral.n m es batán  fr taquet  en picker  cod IATE-1579313  
2201 medi ambient (52) ca bateria terme pral.n f es baterías  fr batterie  en battery  cod IATE-45310  
2202 energia (66) ca bateria terme pral.n f es batería  es pila  fr batterie  fr pile  en battery  cod IATE-1084486  
2203 transports > transport terrestre (4816) ca bateria terme pral.n f es bateria  fr accumulateur  fr batterie  en accumulator  en battery  cod IATE-56414  
2204 indústria > electrònica i electrotècnia (6826) ca bateria d'automòbil terme pral.n f es batería de automóviles  en automotive battery  cod IATE-1681269  
2205 indústria > indústria del cuir i indústria tèxtil (6841) ca bàtik terme pral.n m es batik  fr batik  en batik  cod IATE-1578101  
2206 afers socials > sanitat (2841) ca batimastat terme pral.n m es batimastat  fr batimastat  en batimastat  cod IATE-37469  
2207 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca batimetria terme pral.n f es batimetría  fr bathymétrie  en bathymetry  cod IATE-1378155  
2208 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca batimetria terme pral.n f es batimetría  es características batimétricas  fr bathymétrie  en bathymetry  cod IATE-1403135  
2209 indústria > política i estructures industrials (6806) ca batista terme pral.n f es batista  es tela de Cambrai  fr batiste  fr toile de cambrai  en cambric  cod IATE-1576913  
2210 dret (12) ca Batllia terme pral. es Bailía  fr bailliage  fr ressort du shérif  en bailiwick  cod IATE-69253  
2211 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca batonadora terme pral.n f ca màquina batonadora terme pral.n f es empaquetadora  fr machine à remplir les emballages  en packing machine  cod IATE-1082671  
2212 indústria > indústria mecànica (6821) ca batonadora terme pral.n f ca màquina batonadora terme pral.n f es máquina para empaquetar  fr machine à empaqueter  en packing machine  cod IATE-1217497  
2213 afers socials > sanitat (2841) ca batroxobina terme pral.n f es batroxobina  fr batroxobine  en batroxobin  cod IATE-37471  
2214 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca baud terme pral.n m es baud  es baudio  fr baud  en baud  cod IATE-1592376  
2215 energia > indústries carbonera i minera (6611) ca bauxita terme pral.n f es bauxita  fr bauxite  en bauxite  cod IATE-1203779  
2216 medi ambient > medi natural (5211) ca bavosa de bassa terme pral.n f es gallerbo  fr baveuse  fr blennie-paon  en peacock blenny  cod IATE-1859780  
2217 medi ambient (52) ca BBS terme pral.n m es BBS (bulletin board system)  fr kiosque électronique  fr système avancé de téléconférence  fr système de tribunes électroniques  fr tableau électronique d'affichage et d'information  en bulletin board system  cod IATE-45474  
2218 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca BBS terme pral.n m es BBS  es servicio de boletín informático  es tablon de anuncios electrónico  es tablón electrónico de anuncios  fr BBS  fr panneau d'affichage  fr panneau d'affichage électronique  fr tableau d'affichage électronique  en EBB  en electronic bulletin board  en electronic notice board  cod IATE-891035  
2219 educació i comunicacions > comunicació (3226) ca BCD terme pral.n m es DCB, BCD  es decimal codificado en binario  fr BCD  en BCD  en binary-coded decimal  cod IATE-1592520  
2220 educació i comunicacions > informàtica i tractament de dades (3236) ca BCD terme pral.n m es DCB  es decimal codificado en binario  fr DCB  fr décimal codé binaire  en BCD  en Binary-Coded Decimal  cod IATE-954686  
2221 dret > dret civil (1211) ca bé arrel terme pral. ca bé immoble terme pral.n m ca bé seent terme pral. es bien inmueble  fr bien immeuble  fr bien immobilier  en immovable property  en real estate  en real property  cod IATE-889825  
2222 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca bé de domini públic terme pral. ca bé demanial terme pral.n m es bien de dominio público  es bien demanial  es bien domanial  fr domaine public  en public property  cod IATE-1492723  
2223 dret > dret civil (1211) ca bé immaterial terme pral.n m ca bé incorporal terme pral. es bien incorporal  es bien mueble incorporal  es bien mueble inmaterial  fr bien meuble incorporel  fr bien mobilier incorporel  en intangible movable property  cod IATE-764431  
2224 dret > dret civil (1211) ca bé immaterial terme pral.n m ca bé incorporal terme pral. es bien incorporal  es bien inmaterial  fr actif incorporel  fr bien incorporel  fr immobilisation incorporelle  en intangible asset  en intangible property  cod IATE-794769  
2225 dret > dret civil (1211) ca bé material terme pral. es bien corporal  es bien material  fr bien corporel  en corporeal property  en tangible property  cod IATE-816925  
2226 dret > dret civil (1211) ca bé moble terme pral. ca bé movent terme pral.n m es bien mueble  fr bien meuble  en movable property  cod IATE-764433  
2227 dret (12) ca bé municipal terme pral. es bien municipal  en municipal property  cod IATE-1883362  
2228 dret (12) ca bé públic terme pral. es bien público  fr bien public  en public good  cod IATE-355659  
2229 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bec terme pral.n m es pico  fr bec  en beak  cod IATE-1067770  
2230 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bec terme pral.n m es pico  fr bec  en beak  cod IATE-1067883  
2231 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bec d'alena terme pral.n m es avoceta  fr avocette  en avocet  cod IATE-1249975  
2232 medi ambient (52) ca bec d'alena terme pral.n m es avoceta  fr avocette élégante  en avocet  cod IATE-132818  
2233 indústria > química (6811) ca bec de Bunsen terme pral.n m es mechero de Bunsen  es quemador Bunsen  fr bec Bunsen  en Bunsen burner  cod IATE-1500846  
2234 medi ambient > medi natural (5211) ca bec de serra mitjà terme pral.n m es serreta mediana  fr harle huppé  en red-breasted merganser  cod IATE-142708  
2235 medi ambient > medi natural (5211) ca bec de serra mitjà terme pral.n m es serreta mediana  fr harle huppé  en red-breasted merganser  cod IATE-1249855  
2236 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bec de serra petit terme pral.n m es serreta chica  fr harle piette  en smew  cod IATE-1249854  
2237 medi ambient (52) ca bec de serra petit terme pral.n m es serreta chica  fr harle piette  en smew  cod IATE-180714  
2238 medi ambient (52) ca becadell comú terme pral.n m es agachadiza común  fr bécassine de marais  en snipe  cod IATE-132880  
2239 medi ambient > medi natural (5211) ca becadell comú terme pral.n m es agachadiza común  fr bécassine des marais  en snipe  en Usa: Wilson's snipe  cod IATE-1249948  
2240 indústria > química (6811) ca becaplermina terme pral.n f es becaplermina  fr bécaplermine  en becaplermin  cod IATE-157267  
2241 afers socials > sanitat (2841) ca becaplermina terme pral.n f es becaplermina  fr bécaplermine  en becaplermin  cod IATE-37475  
2242 afers socials > sanitat (2841) ca beclamida terme pral.n f es beclamida  fr béclamide  en beclamide  cod IATE-37477  
2243 afers socials > sanitat (2841) ca beclometasona terme pral.n f es beclometasona  fr béclométasone  en beclometasone  cod IATE-37480  
2244 medi ambient > medi natural (5211) ca becut terme pral.n m es zarapito real  fr courlis cendré  en curlew  cod IATE-130765  
2245 medi ambient > medi natural (5211) ca becut terme pral.n m es zarapito real  fr courlis cendré  fr grand courlis  en curlew  cod IATE-1249943  
2246 afers financers (24) ca bed and breakfast terme pral.n m es bed and breakfast  en bed and breakfast  cod IATE-1682622  
2247 agricultura, silvicultura i pesca > forest (5636) ca bedoll terme pral.n m es abedul  fr bouleau  en birch  cod IATE-1241163  
2248 afers socials > sanitat (2841) ca befloxatona terme pral.n f es befloxatona  fr béfloxatone  en befloxatone  cod IATE-37484  
2249 afers socials > sanitat (2841) ca befunolol terme pral.n m es befunolol  fr béfunolol  en befunolol  cod IATE-37485  
2250 relacions internacionals > defensa (0821) ca beina terme pral. es vaina  fr fourreau  en sheath  cod IATE-1216200  
2251 afers socials > sanitat (2841) ca beina de Schwann terme pral.n f ca neurilemma terme pral.n m ca neurolemma terme pral.n m es neurolema  es neuxilema  fr gaine du nerf  en neurolemma  cod IATE-1541162  
2252 afers socials > sanitat (2841) ca bejel terme pral.n m es béjel  es sífilis endémica  fr béjel  en bejel  cod IATE-1489572  
2253 afers socials > sanitat (2841) ca bekanamicina terme pral.n f es bekanamicina  fr békanamycine  en bekanamycin  cod IATE-37487  
2254 afers socials > sanitat (2841) ca bemegrida terme pral.n f es bemegrida  fr bémégride  en bemegride  cod IATE-37493  
2255 afers socials > sanitat (2841) ca bemetizida terme pral.n f es bemetizida  fr bémétizide  en bemetizide  cod IATE-37495  
2256 afers socials > sanitat (2841) ca bemiparina sòdica terme pral.n f es bemiparina sódica  fr bémiparine sodique  en bemiparin sodium  cod IATE-37496  
2257 indústria > política i estructures industrials (6806) ca bena (indumentària) terme pral.n f es muletón  fr bande molletière  en puttee  cod IATE-1209696  
2258 afers socials > sanitat (2841) ca benactizina terme pral.n f es benacticina  fr bénactyzine  en benactyzine  cod IATE-37499  
2259 afers socials > sanitat (2841) ca benazepril terme pral.n m es benazepril  fr bénazépril  en benazepril  cod IATE-37504  
2260 empresa i competència > gestió comptable (4026) ca benchmarking [en] terme pral.n m es establecimiento de patrones  fr analyse par rapport à un point de référence  en benchmarking  cod IATE-748446  
2261 producció, tecnologia i recerca > tecnologia i reglamentació tècnica (6411) ca benchmarking [en] terme pral.n m es evaluación comparativa  fr étalonnage des performances  en benchmarking  cod IATE-1265843  
2262 vida econòmica > anàlisi econòmica (1631) ca benchmarking [en] terme pral.n m es benchmarking  fr analyse comparative  en benchmarking  cod IATE-1689614  
2263 afers socials > sanitat (2841) ca benciclà terme pral.n m es benciclano  fr bencyclane  en bencyclane  cod IATE-37508  
2264 afers socials > sanitat (2841) ca bencilpenicil·lina terme pral.n f es bencilpenicilina  fr benzylpénicilline  en benzylpenicillin  cod IATE-1226160  
2265 afers socials > sanitat (2841) ca bencilpenicil·lina terme pral.n f es bencilpenicilina  fr benzylpénicilline  en benzylpenicillin  cod IATE-37574  
2266 indústria > química (6811) ca bencilpenicil·lina terme pral.n f es bencilpenicilina  fr benzyl pénicilline  en benzylpenicillin  cod IATE-133380  
2267 afers socials > sanitat (2841) ca bendamustina terme pral.n f es bendamustina  fr bendamustine  en bendamustine  cod IATE-37510  
2268 afers socials > sanitat (2841) ca bendazac terme pral.n m es bendazaco  fr bendazac  en bendazac  cod IATE-37511  
2269 afers socials > sanitat (2841) ca bendazol terme pral.n m es bendazol  fr bendazol  en bendazol  cod IATE-37512  
2270 afers socials > sanitat (2841) ca bendroflumetiazida terme pral.n f es bendroflumetiazida  fr bendrofluméthiazide  en bendroflumethiazide  cod IATE-37514  
2271 vida econòmica (16) ca benefici terme pral.n m es beneficio  fr avantage  en benefit  cod IATE-1402145  
2272 dret (12) ca benefici d'excussió terme pral. ca benefici d'ordre terme pral.n f ca excussió terme pral. es beneficio de excusión  fr bénéfice de discussion  en benefit of discussion  en right to object  cod IATE-754479  
2273 dret (12) ca benefici d'excussió terme pral.n m ca benefici d'ordre terme pral.n m ca excussió terme pral.n f es beneficio de excusión  es excusión  fr bénéfice de discussion  en beneficium discussionis  en beneficium excussionis  en benefit of discussion  en excussion  cod IATE-1270085  
2274 dret (12) ca benefici d'inventari terme pral. es beneficio de inventario  fr bénéfice d'inventaire  en benefit of inventory  cod IATE-786294  
2275 dret (12) ca beneficiari terme pral. ca beneficiària terme pral. es beneficiario  fr bénéficiaire de la succession  en beneficiary  cod IATE-873075  
2276 dret > dret civil (1211) ca beneficiari terme pral. ca beneficiària terme pral. es beneficiario  fr bénéficiaire  fr cessionnaire  en assignee  en transferee  cod IATE-1619127  
2277 dret (12) ca beneficiàri terme pral. ca beneficiària terme pral. es beneficiario  fr bénéficiaire du trust  fr cestui que trust  en beneficiary  en cestui que trust  cod IATE-1129896  
2278 afers socials > sanitat (2841) ca benexat terme pral.n m es benexato  fr bénexate  en benexate  cod IATE-37516  
2279 afers socials > sanitat (2841) ca benfluorex terme pral.n m es benfluorex  fr benfluorex  en benfluorex  cod IATE-37517  
2280 afers socials > sanitat (2841) ca benfotiamina terme pral.n f es benfotiamina  fr benfotiamine  en benfotiamine  cod IATE-37519  
2281 afers socials > vida social (2826) ca bengala terme pral.n f es fuego de bengala  fr feux de bengale  en Bengal light  cod IATE-1206257  
2282 indústria > política i estructures industrials (6806) ca bengalina terme pral.n f es bengalino  fr bengaline  en bengaline  cod IATE-1576931  
2283 afers socials > sanitat (2841) ca benidipina terme pral.n f es benidipino  fr bénidipine  en benidipine  cod IATE-37522  
2284 agricultura, silvicultura i pesca > mitjà de producció agrícola (5626) ca benomil terme pral.n m es benomil  fr bénomyl  en benomyl  en methyl [1-(butylcarbamoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate  cod IATE-1228202  
2285 afers socials > sanitat (2841) ca benorilat terme pral.n m es benorilato  fr bénorilate  en benorilate  cod IATE-37525  
2286 afers socials > sanitat (2841) ca benoxaprofèn terme pral.n m es benoxaprofeno  fr bénoxaprofène  en benoxaprofen  cod IATE-37528  
2287 afers socials > sanitat (2841) ca benperidol terme pral.n m es benperidol  fr benpéridol  en benperidol  cod IATE-37530  
2288 afers socials > sanitat (2841) ca benproperina terme pral.n f es benproperina  fr benpropérine  en benproperine  cod IATE-37531  
2289 dret (12) ca béns terme pral. es bienes  fr biens  en property  cod IATE-1100020  
2290 dret > dret civil (1211) ca béns terme pral. es bienes  fr biens  en goods  cod IATE-53824  
2291 afers socials > sanitat (2841) ca benserazida terme pral.n f es benserazida  fr bensérazide  en benserazide  cod IATE-37534  
2292 afers socials > sanitat (2841) ca bentazepam terme pral.n m es bentazepam  fr bentazépam  en bentazepam  cod IATE-37535  
2293 afers socials > sanitat (2841) ca bentiromida terme pral.n f es bentiromida  fr bentiromide  en bentiromide  cod IATE-37539  
2294 agricultura, silvicultura i pesca (56) ca bentonita terme pral.n f es bentonita  fr bentonite  en bentonite  cod IATE-1617456  
2295 sector agroalimentari > tecnologia alimentària (6036) ca bentonita terme pral.n f es bentonita  es E558  fr bentonite  fr E558  en bentonite  en E558  cod IATE-1203520  
2296 ciència > ciències naturals i aplicades (3606) ca bentos terme pral.n m es bentos  fr benthos