Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca accés humanitari terme pral.n m es acceso humanitario  fr accès humanitaire  en humanitarian access  
2 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca acció humanitària terme pral.n f es acción humanitaria  fr action humanitaire  en humanitarian action  
3 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca actor humanitari terme pral.n m es actor humanitario  fr acteur humanitaire  fr agent humanitaire  en humanitarian actor  
4 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f ca assistència sin. compl.n f es asistencia  es ayuda  fr aide  fr assistance  en aid  en assistance  
5 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut al desenvolupament terme pral.n m es asistencia para el desarrollo  es ayuda al desarrollo  es ayuda para el desarrollo  fr aide au développement  fr assistance au développement  en development aid  en development assistance  
6 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut alimentari terme pral.n m es ayuda alimentaria  fr aide alimentaire  en food aid  
7 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut exterior terme pral.n m es ayuda exterior  es ayuda externa  es ayuda extranjera  fr aide de l'étranger  fr aide étrangère  fr aide extérieure  en external aid  en foreign aid  en foreign assistance  
8 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut humanitari terme pral.n m es asistencia humanitaria  es ayuda humanitaria  fr aide humanitaire  fr assistance humanitaire  en humanitarian aid  en humanitarian assistance  
9 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut humanitari d'emergència terme pral.n m es asistencia humanitaria de emergencia  es ayuda de emergencia  es ayuda humanitaria de emergencia  fr aide d'urgence  fr aide humanitaire d'urgence  fr assistance d'urgence  fr assistance humanitaire d'urgence  en emergency aid  en emergency assistance  en emergency humanitarian aid  en emergency humanitarian assistance  
10 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut vinculat terme pral.n m ca ajut lligat sin. compl.n m es ayuda condicionada  es ayuda ligada  es ayuda vinculada  fr aide liée  en tied aid  
11 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut no vinculat terme pral.n m ca ajut no lligat sin. compl.n m es ayuda desvinculada  es ayuda no condicionada  es ayuda no ligada  
12 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca ajut oficial al desenvolupament terme pral.n m ca AOD siglan m es asistencia oficial para el desarrollo  es ayuda oficial al desarrollo  es AOD  fr aide publique au développement  fr APD  en official development aid  en official development assistance  en ODA  
13 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca apoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  fr appropriation de ses pouvoirs  fr autonomisation  fr renforcement du pouvoir  en empowerment  
14 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca asil terme pral.n m es asilo  fr asile  en asylum  
15 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca asil humanitari terme pral.n m es asilo humanitario  fr asile humanitaire  en humanitarian asylum  
16 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca asilat | asilada terme pral.n m, f es asilado | asilada  fr asilé | asilée  en asylee  
17 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca assentament terme pral.n m es asentamiento  fr établissement  en settlement  
18 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca banc de desenvolupament terme pral.n m es banco de desarrollo  fr banque de développement  en development bank  
19 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca bé públic global terme pral.n m ca bé públic mundial terme pral.n m es bien público global  es bien público internacional  es bien público mundial  es BPM  fr bien collectif mondial  fr bien commun universel  fr bien public mondial  fr BPM  en global public good  en GPG  
20 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca camp de refugiats terme pral.n m es campo de refugiados  fr camp de réfugiés  en refugee camp  
21 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca capital social terme pral.n m es capital social  fr capital social  en social capital  
22 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca catàstrofe terme pral.n f es catástrofe  fr catastrophe  en catastrophe  en hazard  
23 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca codesenvolupament terme pral.n m es codesarrollo  fr codéveloppement  en codevelopment  
24 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca codi de conducta terme pral.n m es código de conducta  fr code de conduite  en code of conduct  
25 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca coherència de polítiques per al desenvolupament terme pral.n f ca CPD siglan f es coherencia de políticas para el desarrollo  es CPD  fr cohérence des politiques pour le développement  fr CPD  en policy coherence for development  en PCD  
26 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca comerç just terme pral.n m es comercio equitativo  es comercio justo  fr commerce équitable  en fair trade  
27 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca condicionalitat terme pral.n f es condicionalidad  fr conditionnalité  en conditionality  
28 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca condonació del deute terme pral.n f es condonación de deuda  fr annulation de la dette  fr remise de dette  en debt cancellation  en debt forgiveness  
29 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació terme pral.n f es cooperación  fr coopération  en cooperation  
30 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació al desenvolupament terme pral.n f es cooperación al desarrollo  es cooperación para el desarrollo  fr coopération au développement  fr coopération pour le développement  en development cooperation  
31 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació bilateral terme pral.n f es ayuda bilateral  es cooperación bilateral  fr aide bilatérale  fr coopération bilatérale  en bilateral aid  en bilateral assistance  en bilateral cooperation  
32 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació descentralitzada terme pral.n f es cooperación descentralizada  fr coopération décentralisée  en decentralised cooperation  
33 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació econòmica terme pral.n f es cooperación económica  fr coopération économique  en economic cooperation  
34 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació financera terme pral.n f es cooperación financiera  fr coopération financière  en financial cooperation  
35 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació internacional terme pral.n f es cooperación internacional  fr coopération internationale  en international cooperation  
36 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació multilateral terme pral.n f es ayuda multilateral  es cooperación multilateral  fr aide multilatérale  fr coopération multilatérale  en multilateral aid  en multilateral assistance  en multilateral cooperation  
37 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació Nord-Sud terme pral.n f es cooperación Norte-Sur  fr coopération Nord-Sud  en North-South cooperation  
38 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació Sud-Nord terme pral.n f es cooperación Sur-Norte  fr coopération Sud-Nord  en South-North cooperation  
39 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació Sud-Sud terme pral.n f es cooperación Sur-Sur  fr coopération Sud-Sud  en South-South cooperation  en SSC  
40 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació tècnica terme pral.n f es cooperación técnica  fr coopération technique  en technical cooperation  
41 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperació triangular terme pral.n f es cooperación triangular  fr coopération triangulaire  en triangular cooperation  
42 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cooperant terme pral.n m, f es cooperante  fr coopérant | coopérante  en cooperant  
43 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca corredor humanitari terme pral.n m es corredor humanitario  es pasillo humanitario  fr corridor humanitaire  fr couloir humanitaire  en humanitarian corridor  
44 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cost directe terme pral.n m es coste directo  fr coût direct  en direct cost  
45 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca cost indirecte terme pral.n m es coste indirecto  fr coût indirect  en indirect cost  
46 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m es desarrollo sostenible  fr développement durable  fr développement viable  en sustainable development  
47 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca crisi humanitària terme pral.n f es crisis humanitaria  fr crise humanitaire  en humanitarian crisis  
48 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desastre terme pral.n m es desastre  fr désastre  en disaster  
49 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament terme pral.n m es desarrollo  fr développement  en development  
50 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament econòmic terme pral.n m es desarrollo económico  fr développement économique  en economic development  
51 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament humà terme pral.n m es desarrollo humano  fr développement humain  en human development  
52 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament rural terme pral.n m es desarrollo rural  fr aménagement rural  fr développement rural  en rural development  
53 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desenvolupament social terme pral.n m es desarrollo social  fr développement social  en social development  
54 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desplaçament intern terme pral.n m es desplazamiento interno  fr déplacement interne  en internal displacement  
55 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca desplaçat intern | desplaçada interna terme pral.n m, f es desplazado interno | desplazada interna  fr déplacé interne | déplacée interne  fr personne déplacée  en internally displaced person  en IDP  
56 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca deute exterior terme pral.n m es deuda exterior  es deuda externa  fr dette extérieure  en external debt  en foreign debt  
57 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca educació per al desenvolupament terme pral.n f es educación para el desarrollo  fr éducation en faveur du développement  fr éducation pour le développement  en education for development  
58 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca emergència terme pral.n f es emergencia  fr urgence  en emergency  
59 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca emergència complexa terme pral.n f es emergencia compleja  fr urgence complexe  en complex emergency  
60 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca estatus de refugiat terme pral.n m es estatus de refugiado  es estatuto de refugiado  fr statut de réfugié  en refugee status  en status of refugee  
61 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca fam terme pral.n f es hambre  fr faim  en hunger  
62 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca fam terme pral.n f es hambre  es hambruna  fr famine  en famine  
63 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca fons de contrapartida terme pral.n m es fondo de contrapartida  fr fonds de contrepartie  en counterpart fund  
64 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca llindar de pobresa terme pral.n m es umbral de pobreza  fr seuil de pauvreté  en poverty line  
65 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca microcrèdit terme pral.n m es microcrédito  fr microcrédit  en microcredit  en microloan  
66 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca necessitat bàsica terme pral.n f es necesidad básica  fr besoin fondamental  en basic human need  en basic need  
67 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca necessitat social terme pral.n f es necesidad social  fr besoin social  en social need  
68 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca països del Nord terme pral.n m pl ca Nord sin. compl.n m es Norte  es países del Norte  fr monde du Nord  fr Nord  fr pays du Nord  en Global North  en North  
69 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca organització no governamental terme pral.n f ca ONG siglan f es organización no gubernamental  es ONG  fr organisation non gouvernementale  fr organisme non gouvernemental  fr ONG  en non-governmental organisation  en non-governmental organisation  en nongovernmental organisation  en NGO  
70 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca organització no governamental per al desenvolupament terme pral.n f ca ONGD siglan f es organización no gubernamental de desarrollo  es organización no gubernamental para el desarrollo  es ONGD  fr organisation non gouvernementale de développement  fr organisation non gouvernementale pour le développement  fr ONGD  en non-governmental development organisation  en NGDO  
71 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca país donant terme pral.n m es país donante  fr pays donateur  fr pays donneur  en donor country  
72 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca país emergent terme pral.n m es país emergente  fr pays émergent  en emerging country  en newly industrialised country  en NIC  
73 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca país receptor terme pral.n m es país beneficiario  es país receptor  fr pays bénéficiaire  en beneficiary country  en recipient country  
74 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca país soci terme pral.n m es país socio  fr pays partenaire  en partner country  
75 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca països del Sud terme pral.n m pl ca Sud sin. compl.n m es países del Sur  es Sur  fr monde du Sud  fr pays du Sud  fr Sud  en Global South  en South  
76 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca pobresa terme pral.n f es pobreza  fr pauvreté  en poverty  
77 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca pobresa absoluta terme pral.n f es pobreza absoluta  fr pauvreté absolue  en absolute poverty  
78 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca pobresa relativa terme pral.n f es pobreza relativa  fr pauvreté relative  en relative poverty  
79 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca preferència comercial terme pral.n f es preferencia comercial  fr préférence commerciale  en trade preference  
80 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca refugiat | refugiada terme pral.n m, f es refugiado | refugiada  fr réfugié | réfugiée  en refugee  
81 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca seguretat humana terme pral.n f ca seguretat sin. compl.n f es seguridad  es seguridad humana  fr sécurité  fr sécurité humaine  fr sûreté  en human security  en security  
82 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca seguretat alimentària terme pral.n f es seguridad alimentaria  fr sécurité alimentaire  en food security  
83 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca sensibilització social terme pral.n f es sensibilización social  fr sensibilisation  en awareness  en awareness-building  
84 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca socors terme pral.n m es socorro  fr secours  en emergency relief  en relief  
85 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca solidaritat terme pral.n f es solidaridad  fr solidarité  en solidarity  
86 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca voluntari | voluntària terme pral.n m, f es voluntario | voluntaria  fr volontaire  en volunteer  
87 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca voluntariat terme pral.n m es voluntariado  
88 àmbits de cooperació i conflicte > acció humanitària i cooperació al desenvolupament ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  fr vulnérabilité  en vulnerability