Back to top
0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica? 0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI Forma sufixada -gen -gena o -gènic -gènica?
 • ca  -gen -gena: acidogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: al·lergogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: cancerigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: endogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: exogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: gasogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: glucogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: necrogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: oncogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: organogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: patogen -ògena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gen -gena: piretogen (EXEMPLE), n m
 • ca  -gen -gena: terrigen -ígena (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: fisiogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: hidatogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: iogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: neurogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: oncogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: patogènic -a (EXEMPLE), adj
 • ca  -gènic -gènica: pirogènic -a (EXEMPLE), adj

<Ciències de la salut>, <Ciències de la vida>, <Criteris lingüístics > Formació per composició>

Definició
Tant -gen, -gena com -gènic, -gènica es consideren formes sufixades adequades, encara que estrictament tenen significats diferents:

- -gen, -gena (forma sufixada del grec -genés [<génos, 'naixement', 'origen']): S'utilitza per a crear noms i adjectius en què s'indica que generen o produeixen l'element a què fa referència la base.
Ex.: acidogen, al·lergogen, cancerigen, gasogen, glucogen, oncogen, patogen, piretogen.

- -gènic, -gènica (forma sufixada del grec genikós ['nascut', 'generat']): S'utilitza per a crear adjectius en què s'indica que són generats o produïts per l'element a què fa referència la base.
Ex.: iogènic -a, fisiogènic -a, hidatogènic -a, neurogènic -a, oncogènic -a (que no és el mateix, doncs, que oncogen -a), patogènic -a (que no és el mateix que patogen -a), pirogènic -a.
. A més, els mots acabats en -gènic, -gènica també poden ser adjectius relacionats amb un nom acabat en -gènia (del grec geneá, 'naixement', 'generació', amb el significat d'estudi de l'element a què fa referència la base).

Tot i això, hi ha casos excepcionals que no s'ajusten a aquesta distinció. Es tracta de formes tradicionals ja consolidades, que no van seguir aquest patró.
Ex.: endogen, exogen, necrogen, organogen, terrigen.

Nota

 • 1. A diferència del català, en anglès es distingeix entre aquestes formes sufixades segons la categoria lèxica de la paraula creada:
  - -gen: S'utilitza per a crear noms, amb el doble significat 'que produeix' (allergen, en català al·lergen o al·lergogen) i 'que és produït per' (cultigen, en català planta cultivada).
  - - genic / -genetic: S'utilitzen per a crear adjectius, amb el doble significat 'que produeix' (carcinogenic, en català carcinogen, 'que provoca o afavoreix l'aparició d'un càncer'; cytogenetic, en català citogen, 'que origina la formació de cèl·lules') i 'que és produït per' (iatrogenic, en català iatrogènic, 'que deriva de l'actuació del metge'; psychogenetic, en català psicogènic, 'produït per la psique').
 • 2. En català també hi ha adjectius acabats en -genètic (-genètica), generalment formacions vinculades amb noms acabats en -gènesi o -genèsia (del grec génesis, 'generació'): abiogenètic, de abiogènesi; epigenètic, de epigènesi.
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, Usos de les formes sufixades "-gen" i "-gènic", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/114/).