Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessiteu més informació, us podeu adreçar al Servei de Consultes (cal que us hi registreu prèviament).

 

Resultats per a la cerca "funcionari" dins totes les àrees temàtiques

funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Dret públic>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 11a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2021.<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • es  funcionario | funcionaria

<Dret públic>

Definició
Empleat o empleada d'una administració pública que es troba en una situació regulada pel dret administratiu.

Nota

 • Àmbit: Espanya
 • La Constitució espanyola (CE) estableix en l'article 23.2 que els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i els càrrecs públics amb els requisits que assenyalen les lleis. L'article 103.3 de la CE reserva al legislador la regulació dels estatuts dels funcionaris i de l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Aquest article també estableix que el legislador té capacitat per a fixar les peculiaritats de l'exercici del dret a la sindicació, com també del sistema d'incompatibilitats i les garanties per a l'exercici de les funcions públiques.
  A part d'aquests articles, la legislació corresponent dissenya un model aplicable a totes les administracions públiques per assegurar la igualtat en les condicions d'ocupació dels funcionaris i per garantir la coordinació i la intercomunicació adequada entre els funcionaris de les diferents administracions públiques. No obstant això, l'existència d'aquesta llei bàsica, actualment la Llei 7/2007, del 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, de l'Estat, no ha impedit que les comunitats autònomes hagin creat una pluralitat de règims funcionarials mitjançant les lleis autonòmiques corresponents, si bé són pràcticament coincidents amb la llei bàsica.
  Quant als conceptes retributius, cal assenyalar que els pressupostos generals de l'Estat, per mitjà de les lleis d'acompanyament, solen introduir límits i prescripcions en aquesta matèria. Hi ha altres lleis aplicables: la Llei 53/1984, del 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, de l'Estat, i la Llei 9/1987, del 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, de l'Estat. La funció pública es basa en l'existència d'un estatut únic dels funcionaris i comú per a tots ells, com ha confirmat el Tribunal Constitucional en la Sentència 76/1983, del 5 d'agost, i en la Sentència 99/1987, de l'11 de juny. Això significa que el contingut de les bases que fixa l'Estat en matèria de funció pública ha de tenir un abast que permeti establir les condicions generals d'ocupació dels funcionaris públics, tenint en compte que les normes d'organització i gestió han de tenir un caràcter mínim per a garantir la unitat del sistema.
  Hi ha dues classes de personal públic.
  1. FUNCIONARIS. Són les persones incorporades a l'Administració pública amb una relació de serveis professionals i retribuïts regulada pel dret administratiu. Els funcionaris poden ser de carrera i d'ocupació. Els de carrera són els que, en virtut d'un nomenament legal, exerceixen serveis de caràcter permanent, figuren en les plantilles corresponents i perceben sous o assignacions fixades amb càrrec als pressupostos. Els d'ocupació són els que no tenen habitualitat en el càrrec, és a dir, la prestació dels serveis que realitzen no es prolonga en el temps. Els d'ocupació, al seu torn, poden ser interins o eventuals. Els interins són els funcionaris que ocupen places de plantilla per raó de necessitat o urgència mentre no ocupa aquesta plaça un funcionari de carrera, en els casos en què no poden prestar els serveis els funcionaris de carrera. Els eventuals són els encarregats de funcions expressament qualificades de confiança o d'assessorament especial no reservades als de carrera; el nomenament i el cessament d'aquests funcionaris són discrecionals i interns, i els serveis prestats com a eventuals no constitueixen mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció.
  2. PERSONAL LABORAL. El formen les persones que presten serveis a les administracions públiques en virtut d'un contracte laboral, i, atenent la durada del contracte, aquest personal laboral pot ser fix o temporal. La contractació del personal laboral només és possible per a dotar els llocs següents: a) llocs de naturalesa periòdica i discontínua; b) llocs les activitats dels quals són pròpies d'oficis, a més dels de vigilància, custòdia, porteria i altres d'anàlegs; c) llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, d'equips i instal·lacions, d'arts gràfiques, d'enquestes i de protecció civil, com també els dedicats a l'execució de programes socials i de protecció de menors; d) llocs d'àrees les activitats dels quals requereixen coneixements tècnics especialitzats; e) llocs a l'estranger amb funcions administratives de tràmit i col·laboracions, i f) llocs auxiliars que comporten l'ús de màquines, arxius i elements semblants.
  L'accés a la funció pública ha de ser valorat de conformitat amb el mèrit i la capacitat dels aspirants, per a la qual cosa el sistema jurídic estableix tres modalitats.
  1. CONCURS. Consisteix en la comprovació i la qualificació dels mèrits dels aspirants per a establir-ne l'ordre de prelació. Aquest concurs és un sistema d'ingrés excepcional, únicament possible quan es tracta de cobrir llocs de nivell alt amb persones que tenen un currículum excepcional.
  2. OPOSICIÓ LLIURE. Consisteix en la realització d'una prova o més per a determinar la capacitat dels aspirants i fixar-ne l'ordre de prelació. És el sistema ordinari de selecció.
  3. CONCURS OPOSICIÓ. Consisteix en la comprovació i la qualificació dels mèrits i en una prova per a establir l'ordre de prelació dels aspirants.
  L'elecció d'aquests tres models no és lliure, sinó que s'ha d'optar per un model o un altre depenent de la naturalesa de les funcions que s'han de desenvolupar, amb prevalença del sistema d'oposició lliure. Aquesta selecció es fa d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, en què anualment s'indiquen les necessitats de personal i la consignació pressupostària concreta. Una vegada han ingressat en l'Administració, els funcionaris han de ser nomenats en el procés selectiu i han de prendre possessió en el termini d'un mes després de la publicació del nomenament.
  L'Estatut bàsic de l'empleat públic regula la promoció professional o carrera professional, que ofereix als funcionaris la possibilitat d'anar ascendint al llarg de destinacions o categories ordenades jeràrquicament, de manera que s'ampliïn les facultats i les condicions de treball i retributives d'aquests empleats. Els funcionaris ingressen en l'Administració en un cos o escala que en determina l'especialitat professional.
funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Dret. Administració > Ocupacions>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA. «Annex: Nivells, càrrecs i categories professionals». A: Diccionari de les ocupacions. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004, p. 257-265.
ISBN 84-393-6454-7

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • es  funcionario
 • fr  fonctionnaire
 • en  civil servant
 • en  public servant

<Dret. Administració > Ocupacions>

Definició
Persona que està al servei d'una administració pública, sotmès a una relació estatutària específica i regulada pel dret administratiu.
funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Dret administratiu>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

LLABRÉS FUSTER, Antoni; PONS, Eva (coord.). Vocabulari de dret [en línia]. 2a ed. València: Universitat de València. Facultat de Dret: Servei de Política Lingüística; Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret: Serveis Lingüístics, 2015.
<<http://www.ub.edu/ubterm/obres/dret-vocabulari.xml>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pels autors o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • es  funcionario | funcionaria, n m, f

<Dret administratiu>

funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Dret > Dret administratiu>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret administratiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/169/>

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • ca  funcionari públic | funcionària pública, n m, f sin. compl.
 • es  funcionario | funcionaria, n m, f
 • es  funcionario público | funcionaria pública, n m, f

<Dret administratiu > Personal al servei de l'Administració>

Definició
Treballador públic que es troba en una situació regulada pel dret administratiu.

Nota

 • Correspon als funcionaris l'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques.
funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Ciències socials > Sociologia>, <Ciències socials > Sociologia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de sociologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019-2020. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/269>
Aquesta obra és un avançament del diccionari complet, en curs d'elaboració.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • ca  funcionari públic | funcionària pública, n m, f
 • es  funcionario | funcionaria
 • es  funcionario público | funcionaria pública
 • fr  fonctionnaire
 • fr  fonctionnaire public
 • en  civil servant

<Estructura econòmica i política > Política i sistemes polítics > Institucions públiques i àmbits administratius>, <Treball > Organització del treball>

Definició
Treballador públic amb un règim laboral específic caracteritzat per la contractació indefinida i l'agrupació en cossos i escales, que es troba en una situació regulada pel dret administratiu.
funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Ciències socials>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Xarxa Vives d'universitats, procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT DE BARCELONA. SERVEI DE LLENGUA CATALANA. Ciència política: Català-castellà. Castelló de la Plana: Institut Joan Lluís Vives: Universitat de Barcelona, 2000. (Vocabulari Bàsic)
ISBN 84-930064-5-9

Dins de:
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. Multidiccionari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015, cop. 2015.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178/>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pel Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • es  funcionario | funcionaria, n m, f

<Ciència política>

funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Ciències socials > Educació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/132>

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • ca  funcionari públic | funcionària pública, n m, f
 • es  funcionario
 • es  funcionario público
 • fr  fonctionnaire
 • fr  fonctionnaire public
 • en  civil servant

<Educació > Organització i gestió educatives > Persones>

Definició
Empleat de l'Administració pública sotmès a una relació jurídica regulada pel dret administratiu.
funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Empresa > Comptabilitat. Auditoria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'auditoria i comptabilitat [recurs electrònic]. Barcelona: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM
ISBN 84-607-0056-9

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  funcionari | funcionària, n m, f
 • es  funcionario
 • fr  fonctionnaire
 • en  civil servant
 • en  official

<Auditoria i comptabilitat > Professionals>

funcionari | funcionària funcionari | funcionària

<Ciències socials > Educació > Gestió universitària>

Font de la imatge

XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. Nomenclatura de gestió universitària [en línia]. 4a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2021.
<<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/180

 • ca  funcionari | funcionària
 • es  funcionario | funcionaria
 • en  statutory public servant

<Gestió universitària > Personal / Personnel>

funcionari -ària diplomàtic -a funcionari -ària diplomàtic -a

<Dret internacional > Dret internacional públic>

Font de la imatge

Atenció! La informació d'aquesta fitxa pot requerir una revisió.

Si teniu dubtes sobre un punt concret, adreceu-vos al Servei d'atenció personalitzada.

 • ca  funcionari -ària diplomàtic -a, n m, f
 • es  funcionario diplomático

<Dret internacional > Dret internacional públic>

Definició
Membre d'una missió diplomàtica que exerceix funcions diplomàtiques.