Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "usdefruit" dins totes les àrees temàtiques

usdefruit usdefruit

<Ciències socials > Antropologia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

FUNDACIÓ BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'antropologia. Barcelona: Fundació Barcelona, 1993. 153 p. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-05-1

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo
 • en  user right

<Antropologia>

Definició
Dret real, intransferible i no embargable, derivat de l'ús o de formes de propietat col·lectiva, de servir-se d'un objecte o d'un mitjà i de percebre'n la part dels fruits necessària per a satisfer les necessitats de l'usuari i la seva família.
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo

<Dret civil>

Definició
Dret real limitat de gaudi que té una persona, l'usufructuari, sobre els béns propietat d'altri, el nu propietari, que consisteix a posseir els béns, usar-los i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.

Nota

 • Àmbit: Catalunya
 • L'usdefruit és un dret real limitat de gaudi que faculta els seus titulars a usar i gaudir d'un o més béns aliens, amb l'obligació de respectar-ne la forma -entesa com la composició estructural i les qualitats que el fan distingible com a element d'un gènere- i la substància -la destinació econòmica. Els titulars del dret d'usdefruit són els usufructuaris i els titulars de la propietat despullada de les facultats de gaudi -la nua propietat- són els nus propietaris.
  En el dret espanyol, l'usdefruit és regulat pels articles del 467 al 522 del Codi civil espanyol (CC). A Catalunya, la Compilació de dret civil especial de Catalunya només va regular l'usdefruit de boscos i plantes, i alguns usdefruits familiars i successoris. En conseqüència, el CC va regular la configuració i el règim d'exercici del dret fins a l'aprovació de la Llei 13/2000, del 20 de novembre, de regulació dels drets d'usdefruit, d'ús i d'habitació, que va establir una regulació general, encara que parcial, de l'usdefruit. Aquesta Llei fou derogada per la Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (CCCat), relatiu als drets reals, que ha incorporat una regulació general i completa del dret d'usdefruit en els articles del 561-1 al 561-37.
  L'usdefruit pot acomplir funcions successòries quan pretén assegurar una font de recursos econòmics per al cònjuge o per a la persona convinent supervivent mentre visqui, i de garantia d'una obligació dinerària quan les utilitats del bé gravat que percebi l'usufructuari o la usufructuària s'imputin al pagament d'un deute (art. 561-3.2 CCCat).
  L'usdefruit es pot constituir per qualsevol títol a favor d'una o de diverses persones, simultàniament o successivament, sobre la totalitat o sobre una part dels béns d'una persona, sobre un o més béns determinats o sobre la totalitat o una part de llurs utilitats (art. 561-3.1 CCCat).
  L'usdefruit es pot constituir, per tant, per disposició de la llei, per usucapió o per títol voluntari, que pot ser entre vius -ja sigui a títol onerós o gratuït- o per causa de mort. Alhora, la constitució per títol voluntari entre vius pot ser per cessió -quan el propietari o la propietària constitueix l'usdefruit a favor d'una tercera persona mantenint la nua propietat-, per reserva -quan el propietari o la propietària es reserva l'usdefruit i cedeix a una tercera persona la nua propietat- o per divisió -quan el propietari o la propietària constituent transmet a una persona la nua propietat i a una altra, l'usdefruit.
  El títol de constitució pot establir que els constituents es reservin el dret de reversió a favor seu o de terceres persones, que els usufructuaris tinguin dret als rendiments o a les utilitats que generin els béns lliures de despeses o càrregues o que l'usdefruit es constitueixi en garantia o seguretat d'una obligació dinerària (art. 561-3.2 CCCat).
  Es presumeix que l'usdefruit constituït a favor d'una persona física és vitalici, llevat que el títol de constitució estableixi una altra cosa. L'usdefruit a favor de persones jurídiques té una durada màxima de noranta-nou anys i, si el títol de constitució no disposa una altra cosa, es presumeix que s'ha constituït per un període de trenta anys (art. 561-3.3 CCCat).
  Pel que fa a les facultats, l'usdefruit inclou l'ús i la fruïció de béns aliens. D'acord amb l'article 561-2.2 del CCCat, «els usufructuaris tenen dret a posseir els béns objecte de l'usdefruit i a percebre'n totes les utilitats no excloses per les lleis o pel títol de constitució». L'ús faculta els usufructuaris a fer servir la cosa d'acord amb la destinació que té. En aquest sentit, els usufructuaris poden consumir el bé i, fins i tot, atesa la qualitat de perible, alienar-lo. La fruïció faculta els usufructuaris a percebre els fruits i les utilitats del bé usufructuat que no s'hagin exclòs pel títol de constitució (art. 561-6.1 CCCat). En l'usdefruit voluntari, els usufructuaris tenen dret als fruits pendents al començament de l'usdefruit i han de pagar les despeses raonables per a produir-los. Els propietaris tenen dret als fruits pendents a l'acabament en proporció amb el grau de maduració i han de pagar la quota corresponent de les despeses per a produir-los (art. 561-6.2 CCCat).
  Quant al contingut, els usufructuaris han de respectar la destinació econòmica del bé gravat (salva rerum substantia) (art. 561-2.3 CCCat). Això no exclou que els usufructuaris puguin introduir millores en els béns usufructuats, si bé aquestes millores no poden alterar en cap cas la destinació econòmica de la cosa. Els usufructuaris poden retirar aquestes millores quan finalitzi l'usdefruit (ius tollendi), si és possible sense deteriorar l'objecte (art. 561-6.4 CCCat).
  Pel que fa a les obligacions, llevat que el títol de constitució estableixi una altra cosa, els usufructuaris han d'inventariar els béns abans de prendre'n possessió i han de prestar caució en garantia del compliment de llurs obligacions (art. 561-7.1 CCCat). A més a més, han d'informar els nus propietaris dels actes de terceres persones que puguin perjudicar els béns usufructuats, per tal que puguin fer valer llurs mitjans de defensa (art. 561-8.2 CCCat). Finalment, s'han de comportar d'acord amb les regles d'una bona administració (art. 561-2.3 CCCat) i han de respondre dels danys causats als nus propietaris; els nus propietaris no solament tenen dret a una indemnització de danys i perjudicis, sinó que també poden sol·licitar a l'autoritat judicial que adopti les mesures necessàries per a preservar els béns, incloent-hi la designació d'un administrador o administradora judicial (art. 561-8.1 CCCat).
  L'usdefruit és disponible per qualsevol títol (art. 561-9.1 CCCat), si bé els nus propietaris tenen un dret d'adquisició preferent, llevat que el títol constitutiu estableixi una altra cosa (art. 561-9.2 CCCat). Els usufructuaris també poden cedir, mitjançant contracte o donació, llurs facultats d'ús o de fruïció. Els drets cedits per mitjà de contracte s'extingeixen en el moment en què s'extingeix l'usdefruit. Excepcionalment, si està recollit d'aquesta manera en el títol de constitució, els usufructuaris poden disposar no solament de llur dret o de les facultats que hi són incloses, sinó també del bé usufructuat (usdefruit amb facultat de disposició).
  Respecte a les despeses, els usufructuaris han de suportar les càrregues existents en el moment de la constitució de l'usdefruit; les despeses de conservació, de manteniment, de reparació ordinària i de subministrament dels béns usufructuats, i els tributs i les taxes que es meritin anualment (art. 561-12.1 CCCat). En cas d'incompliment, i un cop requerit el pagament, els nus propietaris les poden satisfer a càrrec dels usufructuaris (art. 561-12.2 CCCat). Els nus propietaris s'han de fer càrrec de les despeses corresponents a reparacions extraordinàries i de les contribucions especials que comportin una millora permanent dels béns usufructuats. No obstant això, els nus propietaris poden requerir als usufructuaris el pagament de l'interès de les quantitats invertides (art. 561-12.3 CCCat).
  Els tipus d'usdefruit enumerats a continuació presenten unes característiques especials.
  1. USDEFRUIT DE BÉNS DETERIORABLES. Si l'usdefruit recau sobre béns deteriorables, els usufructuaris se'n poden servir d'acord amb llur destinació i els han de restituir, en el moment de l'extinció de l'usdefruit, en l'estat en què es trobin, si bé han d'indemnitzar els nus propietaris pel deteriorament que han sofert per dol o culpa (art. 561-4 CCCat).
  2. USDEFRUIT DE FINCA HIPOTECADA. En l'usdefruit de finca hipotecada, els usufructuaris no han de pagar el deute garantit amb la hipoteca (art. 561-13.1 CCCat). Si cal efectuar la venda forçosa de la finca per a pagar el deute, els nus propietaris responen davant dels usufructuaris del perjudici causat (art. 561-13.2 CCCat).
  3. USDEFRUIT DE BÉNS ASSEGURATS. Els usufructuaris tenen el deure d'assegurar els béns usufructuats «si l'assegurança és exigible per les regles d'una administració econòmica ordenada i usual» (art. 561-18 CCCat). Si els béns ja estaven assegurats en el moment de la constitució de l'usdefruit, han de mantenir l'assegurança i pagar les primes. En cas de sinistre dels béns assegurats, els nus propietaris i els usufructuaris fan seva la indemnització en proporció amb la prima de l'assegurança que han pagat, llevat que els usufructuaris decideixin invertir-la en la reconstrucció o la substitució del bé.
  4. USDEFRUIT EN SITUACIONS DE COTITULARITAT. Si el bé o el patrimoni usufructuat pertany en comunitat a diverses persones, els nus propietaris poden dividir la cosa comuna sense necessitat de consentiment dels usufructuaris, però els han de notificar la divisió i els usufructuaris la poden impugnar si lesiona llurs interessos. Una vegada extingida la comunitat abans que l'usdefruit, es concreta en la part adjudicada als titulars de la quota en nua propietat.
  L'usufructuari o la usufructuària d'una quota pot exercir els seus drets sense intervenció del nu propietari o nua propietària «en matèria d'administració i percepció de fruits i interessos» (art. 561-11.2 CCCat). L'exercici de les facultats d'administració i el gaudi del bé d'acord amb la quota estan constrets, no solament pel contingut del dret d'usdefruit i el deure consegüent de respectar la forma i la substància del bé, sinó també per l'existència de la comunitat, que té un règim convencional propi o legal d'administració (art. 552-7 CCCat) i unes regles sobre ús i gaudi (art. 552-6 CCCat).
  En casos de cotitularitat en l'usdefruit, l'article 561-14.1 del CCCat estableix l'efecte d'increment de les quotes dels premorts a favor dels supervivents, però limita aquesta conseqüència als usdefruits vitalicis que tinguin un caràcter familiar (concretament, als constituïts a favor de cònjuges, de convivents en parella estable o de fills o germans de la persona constituent), llevat que el títol de constitució disposi una altra cosa.
  L'usdefruit, si s'ha constituït en consideració expressa al matrimoni o a la unió estable de parella dels afavorits, en cas de divorci, nul·litat o separació judicial o de fet dels cònjuges o extinció de la relació de parella, s'extingeix totalment, llevat que es demostri que és una altra la voluntat del constituent o la constituent (art. 561-14.2 CCCat). Si només un d'ells és usufructuari o usufructuària, l'extinció de l'usdefruit a conseqüència d'una crisi matrimonial o de convivència depèn del fet que aquesta situació s'hagi configurat com una condició resolutòria o que la persona constituent s'hagi reservat una facultat de reversió en aquests casos.
  Pel que fa a l'extinció, l'usdefruit s'extingeix per les causes generals d'extinció dels drets reals i, alhora, per les causes descrites a continuació: a) per disposició de la llei; b) per les causes recollides en el títol constitutiu, tenint en compte que la subsistència de l'usdefruit pot restar condicionada al compliment d'una condició resolutòria o a l'arribada d'un termini final; c) per renúncia dels usufructuaris, sempre que no s'hagi fet en frau de creditors o en perjudici dels drets de tercers; d) per mort de l'usufructuari o usufructuària o del darrer d'ells, si l'usdefruit és vitalici (si l'usdefruit s'ha constituït a termini final, perdura encara que mori l'usufructuari o usufructuària abans que hagi transcorregut el termini establert); e) per extinció de la persona jurídica usufructuària abans del venciment del termini de durada de l'usdefruit si no la succeeix una altra persona i sens perjudici de la legislació concursal; f) per consolidació, si l'objecte de l'usdefruit és un bé moble, llevat que l'usufructuari o usufructuària tingui interès en la continuïtat del seu dret; g) per pèrdua total del bé usufructuat, sens perjudici de la subrogació real, si escau (si la pèrdua és parcial, l'usdefruit continua en la part romanent [art. 561-17 CCCat] i s'estén a les indemnitzacions rebudes per raó de la part perduda); h) per expropiació forçosa del bé usufructuat, sens perjudici de la subrogació real, si escau, sobre el preu just (a aquest preu s'han d'aplicar, a manca d'acord, les normes de l'usdefruit de diners [art. 561-19 CCCat]); i) per nul·litat o resolució del dret dels transmetents o dels constituents de l'usdefruit, sens perjudici de terceres persones (la declaració de nul·litat o resolució del dret dels constituents o transmetents de l'usdefruit determina també la ineficàcia de l'usdefruit, llevat que els usufructuaris o els adquirents successius de l'usdefruit quedin protegits per les normes sobre fe pública registral [art. 34 i 37 Llei hipotecària] o sobre protecció dels adquirents de la possessió de drets sobre béns mobles [art. 522-8 CCCat]), i j) per extinció de l'obligació dinerària en garantia de la qual s'ha constituït l'usdefruit.
  L'extinció de l'usdefruit determina, alhora, l'extinció dels contractes que han fet els usufructuaris respecte del bé usufructuat, amb dues excepcions: en primer lloc, el consentiment del nu propietari o nua propietària, i en segon lloc, l'extinció de l'usdefruit per voluntat de l'usufructuari o usufructuària (art. 561-16.3 CCCat).
 • V. t.: usdefruit amb facultat de disposició n m
usdefruit usdefruit

<Ciències socials > Sociologia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de sociologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019-2021. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/269>
Aquesta obra és un avançament del diccionari complet, en curs d'elaboració.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo
 • en  usufruct

<Perspectiva sociològica > Disciplines afins > Dret>

Definició
Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.
usdefruit usdefruit

<Economia > Política econòmica > Política fiscal. Hisenda pública>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de la renda [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/6/>

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo

<Economia > Política econòmica > Política fiscal. Hisenda pública>

Definició
Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.
usdefruit usdefruit

<Empresa > Comptabilitat. Auditoria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'auditoria i comptabilitat [recurs electrònic]. Barcelona: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM
ISBN 84-607-0056-9

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo
 • fr  usufruit
 • en  usufruct

<Auditoria i comptabilitat > Dret>

usdefruit usdefruit

<Agricultura. Ramaderia. Pesca>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Xarxa Vives d'universitats, procedeix de l'obra següent:

Vocabulari forestal [en línia]. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d'Universitats; València: Universitat Politècnica de València. Àrea de Promoció i Normalització Lingüística: Editorial de la Universitat Politècnica de València, 2010. (Vocabularis Universitaris)
ISBN 978-84-8363-609-1

Dins de:
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. Multidiccionari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016, cop. 2016.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/178>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Universitat Politècnica de València o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo, n m
 • fr  usufruit, n m
 • en  usufruct, n

<Enginyeria forestal>

usdefruit usdefruit

<Dret > Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo

<Dret civil > Drets reals>

Definició
Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.
usdefruit usdefruit

<Dret > Dret notarial > Notaria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo
 • fr  usufruit
 • en  usufruct

<Notaria > Tipologia documental > Contractes>

Definició
Dret real de gaudiment sobre cosa d'altri, que atorga al titular les facultats de posseir la cosa, usar-la i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància, llevat que la llei o el títol de constitució estableixin una altra cosa.
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

LLABRÉS FUSTER, Antoni; PONS, Eva (coord.). Vocabulari de dret [en línia]. 2a ed. València: Universitat de València. Facultat de Dret: Servei de Política Lingüística; Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret: Serveis Lingüístics, 2015.
<<http://www.ub.edu/ubterm/obres/dret-vocabulari.xml>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pels autors o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo, n m

<Dret civil>

ususfructus ususfructus

<Dret > Dret romà>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret romà [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/234/>

 • la  ususfructus, n m
 • la  usus et fructus, n m var. ling.
 • la  usus fructus, n m var. ling.
 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo, n m
 • fr  usufruit, n m
 • it  usufrutto, n m

<Dret romà>