Contractes, convenis i subvencions

Subvencions i ajuts

El TERMCAT no ha atorgat cap subvenció ni ajut públic durant l'exercici 2022. Igualment no té previst convocar-ne cap durant l'exercici pressupostari 2023.

Perfil del contractant

El TERMCAT fa públic el seu perfil de contractant, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la seva activitat contractual:

Perfil de contractant

Contractació programada

El TERMCAT no té contractació programada.

Adjudicacions i formalitzacions de contractes

Modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades dels contractes

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

El TERMCAT no disposa d’acords i criteris interpretatius propis.

Relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació

Resolucions dels recursos especials, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Fins a la data no s'han produït resolucions de recursos especials en matèria de contractació, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncies o resolucions de contractes.

Dades estadístiques de contractació

Llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats per l’Administració

El TERMCAT no té adscrit permanentment personal dels adjudicataris a les seves dependències públiques.

Licitacions

Consulta el perfil del TERMCAT en la pàgina de contractació públic de la Generalitat de Catalunya. 

Registre públic de contractes

Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.