Back to top
quarta falcídia quarta falcídia

Dret de successions

 • ca  quarta falcídia, n f
 • es  cuarta falcidia

Dret de successions

Definició
Quarta part de l'actiu hereditari líquid que té dret a retenir l'hereu si els llegats que el graven en superen les tres quartes parts.
quarta trebel·liànica quarta trebel·liànica

Dret de successions

 • ca  quarta trebel·liànica, n f
 • es  cuarta trebeliánica

Dret de successions

Definició
Quarta part dels béns relictes, un cop deduïts els deutes del causant i les càrregues hereditàries, les llegítimes i els llegats per a fins benèfics, pietosos i docents, que l'hereu fiduciari té dret a detreure del fideïcomís en concepte de béns lliures.
quarta vidual quarta vidual

Dret de successions

 • ca  quarta vidual, n f
 • es  cuarta viudal

Dret de successions

Definició
Quarta part de l'herència líquida del cònjuge premort que el cònjuge supervivent té dret a exigir als seus hereus per tal de garantir mitjans econòmics suficients per a la seva còngrua sustentació, atesos el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges i l'actiu hereditari.

Nota

 • La quarta vidual és compatible amb l'usdefruit vidual i no atribueix al cònjuge supervivent la qualitat d'hereu del premort ni el dret d'acréixer en la seva successió.
quasicontracte quasicontracte

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  quasicontracte, n m
 • es  cuasicontrato

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acte jurídic, lícit i voluntari, que no és regulat per cap convenció expressa, però del qual resulten obligacions i efectes recíprocs entre les parts o envers una tercera persona comparables als d'un contracte.
quasipossessió quasipossessió

Drets reals

 • ca  quasipossessió, n f
 • es  cuasiposesión

Drets reals

Definició
Possessió de drets.
quasiusdefruit quasiusdefruit

Drets reals

 • ca  quasiusdefruit, n m
 • es  cuasiusufructo

Drets reals

Definició
Usdefruit de les coses consumibles, dels crèdits o dels drets.
Querimònia Querimònia

Dret de família

 • ca  Querimònia, n f
 • es  Querimonia

Dret de família

Definició
Privilegi que reconeix el règim econòmic familiar de la convinença i la torneria.

Nota

 • La Querimònia és un privilegi que Jaume II va concedir a la Vall d'Aran, que encara és vigent.
 • ca  quota, n f
 • es  cuota

Dret civil general

Definició
Part o proporció de la participació que té cada titular en una situació de cotitularitat.