Back to top
 • ca  negoci jurídic, n m
 • es  negocio jurídico

Definició
Acte d'autonomia privada pel qual l'atorgant o els atorgants regulen els seus propis interessos i al qual el dret atribueix efectes jurídics determinats.
 • ca  nomenament, n m
 • es  nombramiento

Definició
Acte administratiu amb rang d'ordre de ministre o de conseller en virtut del qual, un cop s'han complert tots els tràmits del procés de selecció que correspon, es faculta el notari per a prendre possessió del seu càrrec i exercir-lo en una població i districte determinats.
 • ca  nota d'obertura, n f
 • es  nota de apertura

Definició
Diligència breu que el notari escriu al començament del protocol quan comença l'any o bé quan pren possessió d'una notaria.
 • ca  nota de còpia, n f
 • es  nota de saca

Definició
Diligència breu que el notari que lliura una còpia autoritzada posa en la matriu reproduïda per fer-hi constar l'expedició de la còpia, la persona a instància de qui ha estat autoritzada i la data en què s'ha lliurat.
nota de revocació nota de revocació

 • ca  nota de revocació, n f
 • es  nota de revocación

Definició
Diligència breu que el notari que té a càrrec seu un protocol estén en les escriptures de poder o de nomenament de càrrecs que han estat revocades per una altra.
 • ca  nota de tancament, n f
 • es  nota de cierre

Definició
Diligència breu al final del protocol, en la qual es fa constar el nombre d'instruments públics i de folis de què consta, i que escriu el notari quan acaba l'any o el degà o el delegat de districte quan una notaria queda vacant per trasllat, jubilació o defunció de qui n'era titular.
 • ca  notari | notària, n m, f
 • es  escrivano
 • es  notario
 • fr  notaire
 • en  notary
 • en  notary public

Definició
Funcionari que, en règim professional, exerceix la fe pública extrajudicial i redacta i autoritza documents públics, els conserva i n'expedeix còpies, d'acord amb la voluntat expressada per les persones contractants.

Nota

 • L'equivalent castellà escrivano és pròpia d'Hispanoamèrica.
notari arxiver | notària arxivera notari arxiver | notària arxivera

 • ca  notari arxiver | notària arxivera, n m, f
 • es  archivero de protocolos

Definició
Notari que té la funció de custodiar els protocols de més de vint-i-cinc anys d'antiguitat dels notaris d'un districte i d'expedir les còpies dels instruments públics que s'hi conserven.
notari substitut | notària substituta notari substitut | notària substituta

 • ca  notari substitut | notària substituta, n m, f
 • es  notario sustituto

Definició
Notari en exercici que en els casos d'absència, malaltia o incompatibilitat d'un altre notari de la mateixa població o districte, i també en els supòsits en què la notaria queda vacant, autoritza els instruments públics que corresponen al protocol del notari substituït.

Nota

 • En els supòsits de substitució per vacant els instruments que autoritza el notari substitut s'incorporen al seu propi protocol.
 • ca  notaria, n f
 • es  escrivanía
 • es  notaría
 • fr  étude de notaire

Definició
Oficina o despatx on un notari exerceix la seva funció i atén el servei del públic.

Nota

 • L'equivalència castellana escrivanía és pròpia d'Hispanoamèrica.