Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de criteris terminològics

Presentació
N-TUPLA, N-PLA, N-TUPLE, N-UPLA, N-UPLE, N-UPLET, TUPLA, TUPLE, UPLA, UPLE O UPLET? N-TUPLA, N-PLA, N-TUPLE, N-UPLA, N-UPLE, N-UPLET, TUPLA, TUPLE, UPLA, UPLE O UPLET?

Criteris d'especialitat > Matemàtiques, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  N-TUPLA, N-PLA, N-TUPLE, N-UPLA, N-UPLE, N-UPLET, TUPLA, TUPLE, UPLA, UPLE O UPLET?
 • es  n-pla (n-tupla), n f
 • es  n-tupla (n-tupla), n f
 • es  n-tuplo (n-tupla), n m
 • es  tupla (n-tupla, tupla), n f
 • fr  n-uple (n-tupla), n m
 • fr  n-uplet (n-tupla, tupla), n m
 • fr  nuplet (tupla), n m
 • fr  uplet (tupla), n m
 • it  n-pla (n-tupla), n f
 • it  n-upla (n-tupla), n f
 • it  tupla (n-tupla, tupla), n f
 • en  n-tuple (n-tupla), n
 • en  tuple (n-tupla, tupla), n

Criteris d'especialitat > Matemàtiques, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant n-tupla i n-pla com tupla (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats lleument diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *n-tuple, *n-upla, *n-uple, *n-uplet, *tuple, *upla, *uple i *uplet.

- Una n-tupla, o el sinònim complementari n-pla (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és, en l'àmbit de les matemàtiques, un conjunt de n elements disposats ordenadament que admet repeticions.
. Els equivalents castellans són n-pla, n-tupla, n-tuplo i tupla; els francesos, n-uple i n-uplet; els italians, n-pla, n-upla i tupla, i els anglesos, n-tuple i tuple.

- Una tupla (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és, en l'àmbit de la informàtica, un conjunt de valors associats als atributs d'una relació en una base de dades relacional.
. L'equivalent castellà és tupla; els francesos, n-uplet, nuplet i uplet; l'italià, tupla, i l'anglès, tuple.

Totes tres formes són adaptacions gràfiques del nom anglès tuple, creat per truncament de la part final de paraules com quintuple, sextuple o octuple, que fan referència a conjunts d'elements (de cinc, sis i vuit elements, respectivament).

Els motius de la tria de n-tupla i tupla són els següents:
(1) Són les grafies més esteses.
(2) Tenen el suport de la majoria d'especialistes.
(3) Se solen utilitzar com a noms femenins, cosa que justifica la a final (no etimològica) com a terminació habitual del femení. Aquesta terminació és possible perquè s'ha perdut la consciència de referència a la multiplicitat i a les formes quíntuple, sèxtuple, etc. que han originat el terme.
(4) En els dialectes occidentals la pronúncia habitual d'aquestes formes és amb [a] final, tant en posició àtona (n-tupla i tupla) com en posició tònica (n-pla).
(5) En altres llengües romàniques, com ara el castellà i l'italià, també es documenten les formes amb a final.

Pel que fa a n-pla, forma complementària en l'àmbit de les matemàtiques i amb l'aval d'especialistes de l'àmbit, és una reducció de la forma n-tupla.

En canvi, *n-tuple, *n-uple, *tuple i *uple (amb la terminació que correspondria perquè l'origen és duple, quíntuple, sèxtuple, etc.) s'han desestimat perquè no tenen ús.

També és aquest el cas de les formes *n-upla - *upla i *n-uplet - *uplet, documentades només en algunes fonts i amb solucions anàlogues en altres llengües.

Nota

NATIU DIGITAL | NATIVA DIGITAL, NADIU DIGITAL | NADIUA DIGIAL O IMMIGRANT DIGITAL? NATIU DIGITAL | NATIVA DIGITAL, NADIU DIGITAL | NADIUA DIGIAL O IMMIGRANT DIGITAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  NATIU DIGITAL | NATIVA DIGITAL, NADIU DIGITAL | NADIUA DIGIAL O IMMIGRANT DIGITAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials, Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant natiu digital | nativa digital i nadiu digital | nadiua digital, d'una banda, com immigrant digital, de l'altra, es consideren formes adequades, amb significats relacionats per oposició.

- Un natiu digital o una nativa digital, o també un nadiu digital o una nadiua digital, són les persones que han interactuat des de les primeres etapes de la infantesa amb la tecnologia digital, de manera que en tenen un coneixement i un domini notables.
. L'equivalent castellà és un nativo digital o una nativa digital; els francesos, un enfant du numérique i un natif numérique o une native numérique, i l'anglès, a digital native.

- Un immigrant digital o una immigrant digital són les persones que han adoptat la tecnologia digital posteriorment a la infantesa, fet que pot traduir-se en una certa dificultat a l'hora de fer-ne ús.
. L'equivalent castellà és un o una inmigrante digital; el francès, un immigrant numérique o une immigrante numérique, i l'anglès, a digital immigrant.

Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Malgrat ser formes calcades dels originals anglesos, també són justificables en català a partir dels sentits que tenen natiu (o nadiu) i immigrant, respectivament, com a fill d'un poble determinat o com a persona establerta en un país diferent del propi. Aquest ús metafòric és el mateix que s'hi ha aplicat en anglès.
(2) Les altres llengües romàniques recorren també majoritàriament a les formes paral·leles.
(3) Pel que fa a la prioritat de natiu nativa respecte a nadiu nadiua, es deu a l'ús més gran que tenen les primeres formes en aquest àmbit d'especialitat, potser ajudat per la poca freqüència en català de la seqüència -iua present en el femení nadiua.

Nota

 • 1. A més dels noms natiu tecnològic | nativa tecnològica i nadiu tecnològic | nadiua tecnològica, les formes natiu i nadiu també s'utilitzen en l'àmbit tecnològic com a adjectius lliures o com a adjectius lligats a noms concrets:
  - natiu -iva i nadiu -a, per a fer referència de manera genèrica a una aplicació o un programa que han estat dissenyats específicament per a ser executats en una plataforma determinada.
  Ex.: una aplicació nadiua per a Android, un programa natiu per a iOs
  - natiu -iva en núvol (o bé nadiu -a en núvol), per a fer referència a una aplicació o un programa que han estat dissenyats específicament per a ser executats en núvol.
  - anunci de vídeo natiu (o bé anunci de vídeo nadiu), per a fer referència a un anunci de vídeo dissenyat específicament per a ser reproduït en una plataforma determinada.
  - publicitat nativa (o bé publicitat nadiua), per a fer referència a la tècnica publicitària de crear continguts d'acord amb les característiques i les funcionalitats específiques de la plataforma a què van destinats.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de natiu digital | nativa digital i immigrant digital al Cercaterm, i també el document de criteri original, Natius i immigrants en tecnologia, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/natius-i-immigrants-tecnologia).
NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL? NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  NEGATIVITAT CORPORAL, POSITIVITAT CORPORAL O NEUTRALITAT CORPORAL?
 • en  body negative (negativitat corporal), n
 • en  body negativity (negativitat corporal), n
 • en  body neutral (neutralitat corporal), n
 • en  body neutrality (neutralitat corporal), n
 • en  body positive (positivitat corporal), n
 • en  body positivity (positivitat corporal), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Tant negativitat corporal, com positivitat corporal, com neutralitat corporal (tots tres, nom femenins) són formes adequades, encara que tenen significats diferents, tots relatius a la percepció del propi cos:

- La negativitat corporal és la percepció negativa que té algú amb relació al seu cos, generalment perquè considera que no s'ajusta als paràmetres estètics habituals.
. L'equivalent castellà és la negatividad corporal; el francès, la négativité corporelle, i els anglesos, the body negative i the body negativity.

Les altres dues formes designen moviments reivindicatius que neixen per superar la negativitat corporal, especialment amb relació a la dona (que, per raons culturals i de pressió social, sol ser la més afectada):

- La positivitat corporal parteix de la base que tots els cossos són bells, encara que no s'ajustin als paràmetres estètics habituals. També es consideren bells, doncs, un cos discapacitat, un cos gras o un cos androgin.
. L'equivalent castellà és la positividad corporal; el francès, la positivité corporelle, i els anglesos, the body positive i the body positivity.

- La neutralitat corporal es basa en la llibertat dels individus d'acceptar el propi cos tal com és, sense fer-ne valoracions estètiques positives ni negatives, perquè el que és important són les experiències vitals que pot proporcionar. Es tracta, per tant, d'una concepció que va més enllà de la positivitat corporal, encara sotmesa a la idea de bellesa.
. L'equivalent castellà és la neutralidad corporal: el francès, la neutralité corporelle, i els anglesos, the body neutral i the body neutrality.

Nota

NOM ANGLÈS DRUG: TRADUCCIÓ NOM ANGLÈS DRUG: TRADUCCIÓ

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  NOM ANGLÈS DRUG: TRADUCCIÓ
 • es  fármaco (fàrmac), n m
 • es  medicamiento (medicament), n m
 • es  principio activo (principi actiu), n m
 • en  active principle (principi actiu), n
 • en  drug (fàrmac, medicament, principi actiu), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
En la traducció de l'anglès al català, el nom drug en l'àmbit de les ciències de la salut sovint no es tradueix com a droga, malgrat que estrictament la definició del diccionari normatiu ho pretendria, sinó que es prefereix buscar-hi solucions més precises i menys connotades, valorant en cada cas el significat que pren.

Com a alternatives a la traducció literal, en l'àmbit de les ciències de la salut poden ser adequades, segons cada cas, les solucions següents:

(1) Fàrmac, quan es fa referència a una substància, orgànica o inorgànica, natural o sintètica, que pot produir modificacions anatòmiques o funcionals en un ésser viu).
. L'equivalent castellà és fármaco, i l'anglès, drug.

(2) Medicament, quan es fa referència a una substància preparada per ser administrada en una forma farmacèutica, que s'utilitza amb finalitats terapèutiques o profilàctiques.
. L'equivalent castellà és medicamiento, i l'anglès, drug.

(3) Principi actiu, quan es fa referència al constituent principal d'un fàrmac, que és el responsable de les seves propietats farmacodinàmiques.
. L'equivalent castellà és principio activo, i l'anglès, active principle o bé drug.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa NOM ANGLÈS DRUGABILITY: TRADUCCIÓ, que explica quines són les formes catalanes corresponents.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de fàrmac, medicament i principi actiu al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Parlem de "drogues", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/362//).
NOM ANGLÈS DRUGABILITY: TRADUCCIÓ NOM ANGLÈS DRUGABILITY: TRADUCCIÓ

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  NOM ANGLÈS DRUGABILITY: TRADUCCIÓ
 • es  accesibilidad farmacológica (farmacomodulabilitat), n f
 • es  drogabilidad (farmacomodulabilitat), n f
 • es  farmacopotencialidad (farmacopotencialitat), n f
 • es  modulabilidad farmacológica (farmacomodulabilitat), n f
 • es  potencialidad farmacológica (farmacopotencialitat), n f
 • fr  druggabilité (farmacomodulabilitat), n f
 • fr  druggabilité (farmacopotencialitat), n f
 • fr  pharmacopotentialité (farmacopotencialitat), n f
 • fr  potentialité pharmacologique (farmacopotencialitat), n f
 • en  drugability (farmacopotencialitat), n
 • en  druggability (farmacomodulabilitat), n
 • en  pharmacological potentiality (farmacopotencialitat), n
 • en  druggability (farmacopotencialitat), n var. ling.

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
En la traducció de l'anglès al català, el nom drugability de l'àmbit de les ciències de la salut no es tradueix com a *drogabilitat, malgrat que es pugui considerar un derivat de droga, sinó que es prefereix buscar-hi solucions més precises i menys connotades, valorant en cada cas el significat que pren.

Com a alternatives a la traducció literal, en l'àmbit de les ciències de la salut són més adequades, segons cada cas, les solucions següents:

(1) Farmacomodulabilitat, o modulabilitat farmacològica, quan es fa referència a la capacitat d'una diana terapèutica (és a dir, d'una estructura biològica a la qual es dirigeix l'acció d'un fàrmac) d'allotjar una molècula més petita que pugui arribar a regular-ne l'activitat o la funció. (Es tracta de formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT.)
. Els equivalents castellans són accesibilidad farmacológica, drogabilidad i modulabilidad farmacológica; el francès, druggabilité, i l'anglès, druggability.

(2) Farmacopotencialitat, o potencialitat farmacològica, quan es fa referència a la capacitat que pot tenir una molècula de ser utilitzada com a fàrmac. (Es tracta també de formes normalitzades pel Consell Supervisor.)
. Els equivalents castellans són farmacopotencialidad i potencialidad farmacológica; els francesos, druggabilité, pharmacopotentialité i potentialité pharmacologique, i els anglesos, drugability (amb la variant druggability) i pharmacological potentiality.

Nota

 • 1. A banda de la farmacomodulabilitat (o modulabilitat farmacològica) i la farmacopotenciaIitat (o potencialitat farmacològica), el Consell Supervisor del TERMCAT ha normalitzat una tercera forma relacionada amb la farmacologia, que és la permanència (també anomenada romanència). La permanència (en anglès, substantivity) és la capacitat d'un medicament d'aplicació tòpica o d'un cosmètic de mantenir-se adherit a la superfície de determinats teixits, generalment la pell, els cabells o les mucoses, per a garantir una activitat prolongada.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa NOM ANGLÈS DRUG: TRADUCCIÓ, que explica quines són les formes catalanes corresponents.
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de farmacomodulabilitat i farmacopotencialitat al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Parlem de "drogues", en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/362//).
NOMS COMPOSTOS VERB+NOM: BASE NOMINAL SINGULAR O PLURAL? NOMS COMPOSTOS VERB+NOM: BASE NOMINAL SINGULAR O PLURAL?

Criteris lingüístics > 03 Formació per composició

 • ca  NOMS COMPOSTOS VERB+NOM: BASE NOMINAL SINGULAR O PLURAL?
 • ex  cobrellit (EXEMPLE de singular en compostos que són una part), n m
 • ex  eixugamà/eixugamans (EXCEPCIÓ de formes dobles opcionals en casos determinats de noms comptables), n m
 • ex  gratacel (EXEMPLE de singular en noms no comptables), n m
 • ex  lligacama (EXEMPLE de singular en noms de parts del cos), n f
 • ex  parallamps (EXEMPLE de plural en noms comptables), n m
 • ex  rentamans (EXCEPCIÓ de plural en casos determinats de parts del cos no úniques), n m
 • ex  tastavins (EXCEPCIÓ de plural en casos determinats de noms no comptables metonímics), n m, f
 • ex  voltadits (EXCEPCIÓ de formes dobles vacil·lants en casos determinats de noms comptables), n m

Criteris lingüístics > 03 Formació per composició

Definició
En un ús en plural d'una paraula composta de verb i nom (com ara aplegapilotes, formada per aplegar+pilotes), no hi ha cap dubte que el nom que en forma part també ha d'anar en plural: els para-sols, les llevaneus, els gratacels, els aplegapilotes.

En canvi, en un ús en singular d'aquesta mena de compostos, la flexió en singular o en plural del nom que en forma part pot generar dubtes, perquè, segons el cas, és preferible el singular (el para-sol) o és preferible el plural (el parallamps).

A continuació es presenten en forma d'esquema els criteris que estableixen la flexió en singular o en plural del nom integrat en un compost verb+nom quan el compost s'utilitza en un context singular (el para-sol, l'aplegapilotes, etc.).

(A) VERB + NOM EN SINGULAR

El nom d'un compost verb+nom s'escriu en singular (si l'ús del compost és singular) quan pertany a un dels casos següents:

A1. Noms no comptables
Són noms que no es poden comptar perquè són únics, són abstractes o descriuen una matèria. (Diem que no es poden comptar perquè no s'hi pot posar un numeral: *dos cels, *tres cels;*dues llibertats, *tres llibertats; *dues farines, *tres farines.)
Ex.: un gratacel, una llevaneu
Excepcions: Vegeu el punt B2.

A2. Noms comptables que designen una part del cos
Són els noms referits a una part del cos humà que es poden comptar. (Diem que es poden comptar perquè s'hi pot posar un numeral: dues cames, quatre mans.)
Ex. una lligacama, un pinçanàs
Excepcions: Vegeu el punt B3.

A3. Noms comptables que mantenen una relació de tot-part amb el compost
Són noms comptables que, quan van sols, designen un tot del qual el compost forma part .
Ex.: el cobrellit (un cobrellit és un element d'un llit), el picaporta (un picaporta és un element d'una porta).
[En canvi, l'escalfallits (perquè no és un element d'un llit sinó un estri que s'aplica a diversos llits, i llit és un nom comptable; correspon al cas B1.)]

(B) VERB + NOM EN PLURAL

El nom d'un compost verb+nom s'escriu en plural (encara que l'ús del compost sigui singular) quan pertany a un dels casos següents:

B1. Noms comptables

Són els noms que es poden comptabilitzar per mitjà d'un numeral: dos sofàs, tres sofàs; dues jugadores, tres jugadores; dos gots, tres gots.
Ex.: el parallamps, un comptagotes, un saltamarges
Excepcions: Vegeu els punts A2 i A3.

B2. Noms no comptables amb valor metonímic comptable
Excepcionalment, es flexionen en plural alguns noms no comptables de compostos que volen remarcar la idea de multiplicitat. Això es dona quan, per metonímia, el nom designa un espècimen concret d'una cosa, de manera que el plural fa referència a diverses realitzacions.
Ex.: una tastavins (el plural vins designa el conjunt de varietats diferents de vi que es tasten), la Ventafocs (el plural focs designa el conjunt de realitzacions d'un foc, és similar a foguera), un penja-robes (el plural robes designa el conjunt de peces de roba).

B3. Noms que designen una part del cos no única
Excepcionalment, es flexionen en plural alguns noms de parts del cos que es presenten de manera no única en una persona.
Ex.: el rentamans, un voltadits, un estiracabells

(C) FORMES DOBLES

C1. Opcionalitat normativa
Excepcionalment, en alguns casos es consideren igualment vàlides formes singulars i formes plurals d'un mateix compost verb+nom utilitzat en singular.
Ex.: un eixugamà, un eixugamans (com a part del cos, hi tocaria el singular; com a part del cos no única, el plural) [El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull totes dues possibilitats.]

C2. Vacil·lació d'ús
De vegades hi ha vacil·lació en l'ús real, per bé que la normativa s'hagi decantat per una sola forma.
Ex. un voltadits (*un voltadit), un tapaboques (*un tapaboca)

Nota

 • La informació recollida en aquesta fitxa està extreta, amb modificacions sobretot d'ordenació, de la Gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (punt 12.4.1.c, pàg. 453-54).
NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL: LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET? NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL: LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET?

Criteris d'especialitat > Esports, Criteris lingüístics > 08 Criteris sobre àmbits d'especialitat

 • ca  NOMS DE JUGADORES DE FUTBOL: LA LATERAL DRETA, LA LATERAL DRET O EL LATERAL DRET?

Criteris d'especialitat > Esports, Criteris lingüístics > 08 Criteris sobre àmbits d'especialitat

Definició
Per a designar les jugadores de futbol, convé fer servir el gènere femení de totes les paraules que componen les denominacions de cada posició de joc. Això vol dir que s'ha d'utilitzar la forma femenina de l'article, la forma femenina del nom que fa de nucli de la denominació i la forma femenina de l'adjectiu, en cas que n'hi hagi.

Ara bé, cal tenir present que no tots els noms ni tots els adjectius tenen una forma femenina diferenciada de la forma masculina, ja que de vegades masculí i femení coincideixen.

Per tant, pot passar que la denominació d'una jugadora dona sigui del tot igual que la designació d'un jugador home, que només canviï el nom, que només canviï l'adjectiu o bé que canviïn nom i adjectiu. Tot i això, com que el gènere és femení (encara que la forma de la denominació sigui igual que la masculina), parlant de jugadores és necessari fer servir l'article femení.

Exemples de posicions de joc en què només varia l'article:
- la mig (les mitjos) - el mig (els mitjos)
- la mig centre (les mitjos centres) - el mig centre (els mitjos centres)
- la mitjapunta (les mitapuntes) - el mitjapunta (els mitjapuntes)
- la punta (les puntes) - el punta (els puntes)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article i el nom:
- la portera (les porteres) - el porter (els porters)
- la davantera centre (les davanteres centre) - el davanter centre (els davanters centre)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article i l'adjectiu:
- la lateral esquerra (les laterals esquerres) - el lateral esquerre (els laterals esquerres)
- la lateral dreta (les laterals dretes) - el lateral dret (els laterals drets)
- la central esquerra (les centrals esquerres) - el central esquerre (els centrals esquerres)
- la central dreta (les centrals dretes) - el central dret (els centrals drets)
- la interior esquerra (les interiors esquerres) - l'interior esquerre (els interiors esquerres)
- la interior dreta (les interiors dretes) - l'interior dret (els interiors drets)
- l'extrem esquerra (les extrems esquerres) - l'extrem esquerre (els extrems esquerres)
- l'extrem dreta (les extrems dretes) - l'extrem dret (els extrems drets)
- la pivot defensiva (les pivots defensives) - el pivot defensiu (els pivots defensius)
- la pivot ofensiva (les pivots ofensives) - el pivot ofensiu (els pivots ofensius)

Exemples de posicions de joc en què varien l'article, el nom i l'adjectiu:
- la carrilera esquerra (les carrileres esquerres) - el carriler esquerre (els carrilers esquerres)
- la carrilera dreta (les carrileres dretes) - el carriler dret (els carrilers drets)

Nota

NOMS DELS FLOCS DE NEU I LES NEVADES NOMS DELS FLOCS DE NEU I LES NEVADES

Criteris d'especialitat > Ciències de la Terra

 • ca  NOMS DELS FLOCS DE NEU I LES NEVADES

Criteris d'especialitat > Ciències de la Terra

Definició
En català hi ha noms diversos per a referir-se a les porcions de neu més o menys compactes que cauen quan neva (els flocs) i a les precipitacions de neu mateixes (les nevades). Molts d'aquests noms són sinònims, mentre que d'altres serveixen per a delimitar sentits diferents.

Pel que fa a les porcions de neu, són normatives les formes següents, totes sinònimes:

- floc (metàfora a partir del floc de llana)
- volva (segurament la forma més estesa; és una especialització per a la neu del sentit general de partícula petita en suspensió en l'aire o en un líquid)
- borralló (metàfora a partir de borra, que designa una fibra curta d'una matèria tèxtil)
- ballarusca (segurament propi d'algunes localitats de Girona o del català septentrional)
- cop (propi sobretot del sud del País Valencià)
- flòbia (propi de les Illes Balears)
L'equivalent castellà és copo; el francès, flocon de neige, i l'anglès, snowflake.

Pel que fa a la precipitació, es distingeixen:

- nevada Precipitació de flocs de neu de qualsevol mida.
L'equivalent castellà és nevada; el francès, chute de neige, i l'anglès, snowfall.

- borrascall (o també neviscarda) Precipitació de flocs de neu molt petits.
L'equivalent castellà és nevisca, i l'anglès, light snowfall.

- neviscó Precipitació de flocs de neu molt petits produïda per la boira o per estrats baixos.
És una forma creada recentment per experts a partir de nevisquejar (seguint el model de la parella ja existent plovisquejar-ploviscó).
. Els equivalents castellans són cinarra i gragea; el francès, neige en grains, i l'anglès, snow grains.

Nota

 • 1. La boira que causa el neviscó s'anomena boira nevadora (que també és una creació neològica, paral·lela a boira nevadora o boira pixanera). Convé tenir en compte que en català és més freqüent referir-se al fenomen (boira nevadora) que no pas a la precipitació (neviscó).
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de floc, nevada, borrascall (o neviscarda), neviscó i boira nevadora al Cercaterm, i també el document de criteri original, La neu quan neva, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/la-neu-quan-neva).
NOMS SISTEMÀTICS, NOMS TRIVIALS I NOMS SEMISISTEMÀTICS NOMS SISTEMÀTICS, NOMS TRIVIALS I NOMS SEMISISTEMÀTICS

Criteris d'especialitat > Química

 • ca  NOMS SISTEMÀTICS, NOMS TRIVIALS I NOMS SEMISISTEMÀTICS
 • ex  aigua (EXEMPLE de nom trivial), n f
 • ex  glicerina (EXEMPLE de nom trivial), n f
 • ex  glicerol (EXEMPLE de nom semisistemàtic), n m
 • ex  propan-1,2,3-triol (EXEMPLE de nom sistemàtic), n m

Criteris d'especialitat > Química

Definició
Tant els noms sistemàtics, com els noms trivials, com els noms semisistemàtics són denominacions que fan referència als compostos químics, encara que tenen graus de validesa diferents:

1. Noms sistemàtics
- Els noms sistemàtics són noms que descriuen la composició o l'estructura dels compostos de manera inequívoca, establerts generalment per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC). Són els noms, per tant, considerats vàlids en l'àmbit de la química.
Ex.: propan-1,2,3-triol (propan- indica una cadena de tres àtoms de carboni: -1-2-3-triol, que conté un grup hidroxil en cada carboni)

2. Noms trivials
- Els noms trivials són noms històrics que denominaven els compostos químics per mitjà d'una referència al seu origen o a alguna característica funcional. Són propis d'un estadi de la química anterior a la seva consolidació com a ciència, en què el nombre de compostos coneguts era relativament baix i, per tant, la sistematització no era imprescindible.
. En general es consideren denominacions obsoletes, encara que algunes han sobreviscut per a l'ús corrent.
Ex.: glicerina (format sobre el grec glykerós 'dolcenc' + -ina)
. Convé tenir en compte, però, que en casos molt concrets els noms trivials també han perviscut en l'àmbit de la química i, fins i tot, poden tenir la consideració de formes preferents.
Ex. aigua (nom recomanat per la IUPAC, enfront del nom sistemàtic monòxid de dihidrogen)

3. Noms semisistemàtics
- Els noms semisistemàtics combinen una part de nom trivial i una part de nom sistemàtica. Només es conserven per a compostos d'ús corrent molt coneguts, ja que, tot i facilitar-ne la identificació, no en transmeten tota la informació estructural i, per tant, són menys adequats en química que els noms sistemàtics.
Ex.: glicerol (format sobre glicerina + -ol, com a indicació que pertany als grups hidroxils que generen els alcohols)

Nota

NOTA MUSICAL: PLICA, PAL, CAP, BARRA, GANXO I CUA NOTA MUSICAL: PLICA, PAL, CAP, BARRA, GANXO I CUA

Criteris d'especialitat > Arts

 • ca  NOTA MUSICAL: PLICA, PAL, CAP, BARRA, GANXO I CUA
 • es  barra (barra), n f
 • es  cabeza (cap), n f
 • es  corchete (ganxo), n m
 • es  gancho (ganxo), n m
 • es  plica (plica), n f
 • es  rabillo (ganxo), n m
 • fr  barre (barra), n f
 • fr  crochet (ganxo), n m
 • fr  hampe (plica), n f
 • fr  tête (cap), n f
 • en  beam (barra), n
 • en  cross bar (barra), n
 • en  cross-stroke (barra), n
 • en  flag (ganxo), n
 • en  hook (ganxo), n
 • en  notehead (cap), n
 • en  stem (plica), n
 • en  tail (ganxo), n

Criteris d'especialitat > Arts

Definició
Es considera que tant cap, com plica i pal, com barra i com ganxo i cua són formes adequades per a referir-se a les diverses parts del traç d'una nota musical, si bé tenen significats complementaris:

- El cap és la forma rodona o oval d'una nota musical que se situa sobre una de les línies del pentagrama o bé immediatament a sobre o a sota, per a establir-ne el valor.
. Es representa com una forma amb l'interior sense color (en la rodona i la blanca) o bé com una forma amb l'interior de color negre (en les notes de menys durada).
. En altres tradicions el cap pot prendre formes diferents; per exemple, un quadrat (en la notació aquitana), un triangle, un rombe o un diamant.
. L'equivalent castellà és cabeza; el francès, tête, i l'anglès, notehead.

- La plica, o el sinònim complementari pal, és la línia vertical d'una nota musical que va unida al cap.
. Segons la posició de la nota en el pentagrama, la plica pot estar enganxada a la dreta del cap i anar cap amunt o bé pot estar enganxada a l'esquerra del cap i anar cap avall.
. L'equivalent castellà és cabeza; el francès, tête, i l'anglès, notehead.

- La barra és la línia horitzontal o inclinada que uneix dues o més notes de valor igual o inferior a una corxera, habitualment amb la funció d'indicar una unitat mètrica determinada.
. L'equivalent castellà és barra; el francès, barre, i els anglesos, beam, cross bar i cross-stroke.

- El ganxo, o el sinònim complementari cua, és un llaç petit d'una nota musical enganxat a l'extrem de la plica, que indica un valor inferior a una negra.
. Els equivalents castellans són corchete, gancho i rabillo; el francès, crochet, i els anglesos, flag, hook i tail.

Nota