Back to top

Criteris terminològics

Presentació
CATEGORIA LÈXICA (0): GENERALITATS CATEGORIA LÈXICA (0): GENERALITATS

  • ca  CATEGORIA LÈXICA (0): GENERALITATS

Criteris metodològics > Categoria lèxica

Definició
Estrictament categoria lèxica i categoria gramatical designen coses diferents:
- Categoria lèxica: Indica la funció que pot desenvolupar una paraula o un grup de paraules en l'interior d'una oració (nom, adjectiu, verb, etc.), cosa que determina les relacions amb les altres paraules de l'oració. S'assigna a un terme --és la mateixa, doncs, per a totes les denominacions i equivalents d'un terme.
Ex.: bilboquet | Categoria lèxica: Nom [És nucli d'un sintagma nominal; pot tenir associats articles, adjectius i sintagmes preposicionals]
- Categoria gramatical: Indica la possessió d'unes propietats que es donen en un subconjunt característic d'una mateixa categoria lèxica (nombre, transitivitat, etc.). S'assigna a una denominació o equivalent.
Ex.: bilboquet | Categoria gramatical: Masculí, singular [Els articles i adjectius associats, i també el verb, han de concordar-hi]

En les fitxes de termes, sempre trobem categories lèxiques (nom, verb, etc.) i en uns quants casos també hi trobem categories gramaticals (masculí, preposicional, etc.). És per aquest motiu que el TERMCAT s'hi refereix, de manera genèrica, com a categories lèxiques.

Els eixos bàsics del sistema de categories lèxiques del TERMCAT són els següents:
(1) Noms: Tots els codis estan encapçalats per la marca n (nom), que indica la categoria lèxica. | L'existència de dos gèneres lligats al sexe del referent s'indica per mitjà d'una coma ([,]).
(2) Verbs: Es distingeix entre els verbs que no tenen mai un complement (verb intransitiu, v intr), els verbs que exigeixen un complement sense cap preposició davant (verb transitiu, v tr) i els verbs que exigeixen un complement amb una preposició davant (verb preposicional, v prep).
(3) Noms i verbs: L'alternança de característiques morfològiques (masculí, femení, etc.) i sintàctiques (transitiu, intransitiu, etc.) que es realitzen d'una manera o d'una altra per raons lingüístiques s'indica per mitjà d'una barra inclinada ([/]).
(4) En totes les categories: No es fa mai referència a la naturalesa locutiva d'una denominació, per coherència entre categories diferents (no sembla lògic parlar de locucions en els adjectius i no en els noms, per exemple), per coherència en una mateixa categoria (sembla absurd, per exemple, que un adjectiu [adj] i una locució adjectival [loc adj] no comparteixin el nucli del codi) i pel seu baix valor informatiu (es veu a simple vista si una denominació és locució o no).

Nota

  • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CATEGORIA LÈXICA NOM (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA VERB (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA ADVERBI; CATEGORIA LÈXICA PREPOSICIÓ; CATEGORIA LÈXICA INTERJECCIÓ, i CATEGORIA LÈXICA LOCUCIÓ LLATINA.
  • 2. Per a ampliar la informació sobre categories lèxiques, podeu consultar el document Categories lèxiques: Generalitats en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/categories-lexiques-generalitats.pdf).