Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
selectivitat selectivitat

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  selectivitat, n f
 • ca  selectivitat d'un sistema de mesura, n f sin. compl.
 • es  selectividad
 • es  selectividad de un sistema de medida sin. compl.
 • fr  sélectivité
 • pt  selectividade
 • en  selectivity
 • en  selectivity of a measuring system sin. compl.
 • cod  4.13

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Propietat d'un sistema de mesura, quan es fa servir un procediment de mesura determinat, gràcies a la qual el sistema subministra valors mesurats per a un o més mesurands, de manera que els valors de cada mesurand són independents d'altres mesurands o altres magnituds del fenomen, el cos o la substància que s'investiga.

Exemple 1: Aptitud d'un sistema de mesura que inclou un espectròmetre de masses per mesurar la relació de corrents iònics produïts per dos components determinats, sense pertorbacions per altres fonts específiques de corrent elèctric.

Exemple 2: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la potència d'un component d'un senyal a una freqüència determinada, sense pertorbacions per components del senyal o altres senyals a altres freqüències.

Exemple 3: Aptitud d'un receptor per discriminar un senyal escollit entre altres senyals que tenen sovint freqüències lleugerament diferents de la freqüència del senyal escollit.

Exemple 4: Aptitud d'un sistema de mesura de radiacions ionitzants per respondre a una radiació particular que s'ha de mesurar en presència d'una radiació concomitant.

Exemple 5: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la concentració de substància de creatinini en el plasma mitjançant el procediment de Jaffé, sense ser influït per les concentracions de glucosa, urat, metilcetona i proteïna.

Exemple 6: Aptitud d'un espectròmetre de masses per mesurar l'abundància de substància d'isòtop 28Si i d'isòtop 30Si en silici que prové d'un dipòsit geològic, sense influència entre ells o per l'isòtop 29Si.

Nota

 • 1. En física hi ha sovint un sol mesurand; les altres magnituds són de la mateixa naturalesa que el mesurand i són magnituds d'entrada del sistema de mesura.
 • 2. En química, les magnituds mesurades impliquen sovint diferents components en el sistema que s'està mesurant i aquestes magnituds no són necessàriament de la mateixa naturalesa.
 • 3. En química, la selectivitat d'un sistema de mesura s'obté generalment per a magnituds amb components seleccionats, les concentracions dels quals són dins d'intervals determinats.
 • 4. El concepte de selectivitat en física (vegeu la nota 1) és proper al d'especificitat, tal com s'utilitza de vegades en química.
selectivitat d'un sistema de mesura selectivitat d'un sistema de mesura

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  selectivitat, n f
 • ca  selectivitat d'un sistema de mesura, n f sin. compl.
 • es  selectividad
 • es  selectividad de un sistema de medida sin. compl.
 • fr  sélectivité
 • pt  selectividade
 • en  selectivity
 • en  selectivity of a measuring system sin. compl.
 • cod  4.13

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Propietat d'un sistema de mesura, quan es fa servir un procediment de mesura determinat, gràcies a la qual el sistema subministra valors mesurats per a un o més mesurands, de manera que els valors de cada mesurand són independents d'altres mesurands o altres magnituds del fenomen, el cos o la substància que s'investiga.

Exemple 1: Aptitud d'un sistema de mesura que inclou un espectròmetre de masses per mesurar la relació de corrents iònics produïts per dos components determinats, sense pertorbacions per altres fonts específiques de corrent elèctric.

Exemple 2: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la potència d'un component d'un senyal a una freqüència determinada, sense pertorbacions per components del senyal o altres senyals a altres freqüències.

Exemple 3: Aptitud d'un receptor per discriminar un senyal escollit entre altres senyals que tenen sovint freqüències lleugerament diferents de la freqüència del senyal escollit.

Exemple 4: Aptitud d'un sistema de mesura de radiacions ionitzants per respondre a una radiació particular que s'ha de mesurar en presència d'una radiació concomitant.

Exemple 5: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la concentració de substància de creatinini en el plasma mitjançant el procediment de Jaffé, sense ser influït per les concentracions de glucosa, urat, metilcetona i proteïna.

Exemple 6: Aptitud d'un espectròmetre de masses per mesurar l'abundància de substància d'isòtop 28Si i d'isòtop 30Si en silici que prové d'un dipòsit geològic, sense influència entre ells o per l'isòtop 29Si.

Nota

 • 1. En física hi ha sovint un sol mesurand; les altres magnituds són de la mateixa naturalesa que el mesurand i són magnituds d'entrada del sistema de mesura.
 • 2. En química, les magnituds mesurades impliquen sovint diferents components en el sistema que s'està mesurant i aquestes magnituds no són necessàriament de la mateixa naturalesa.
 • 3. En química, la selectivitat d'un sistema de mesura s'obté generalment per a magnituds amb components seleccionats, les concentracions dels quals són dins d'intervals determinats.
 • 4. El concepte de selectivitat en física (vegeu la nota 1) és proper al d'especificitat, tal com s'utilitza de vegades en química.
sensibilitat sensibilitat

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  sensibilitat, n f
 • ca  sensibilitat d'un sistema de mesura, n f sin. compl.
 • es  sensibilidad
 • es  sensibilidad de un sistema de medida sin. compl.
 • fr  sensibilité
 • pt  sensibilidade
 • en  sensitivity
 • en  sensitivity of a measuring system sin. compl.
 • cod  4.12

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Quocient entre la variació d'una indicació d'un sistema de mesura i la variació corresponent del valor de la magnitud mesurada.

Nota

 • 1. La sensibilitat d'un sistema de mesura pot dependre del valor de la magnitud mesurada.
 • 2. La variació considerada del valor de la magnitud mesurada ha de ser gran en relació amb la resolució.
sensibilitat d'un sistema de mesura sensibilitat d'un sistema de mesura

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  sensibilitat, n f
 • ca  sensibilitat d'un sistema de mesura, n f sin. compl.
 • es  sensibilidad
 • es  sensibilidad de un sistema de medida sin. compl.
 • fr  sensibilité
 • pt  sensibilidade
 • en  sensitivity
 • en  sensitivity of a measuring system sin. compl.
 • cod  4.12

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Quocient entre la variació d'una indicació d'un sistema de mesura i la variació corresponent del valor de la magnitud mesurada.

Nota

 • 1. La sensibilitat d'un sistema de mesura pot dependre del valor de la magnitud mesurada.
 • 2. La variació considerada del valor de la magnitud mesurada ha de ser gran en relació amb la resolució.
 • ca  sensor, n m
 • es  sensor
 • fr  capteur
 • pt  sensor
 • en  sensor
 • cod  3.8

Dispositius de mesura

Definició
Element d'un sistema de mesura directament afectat per un fenomen, cos o substància portadora de la magnitud a mesurar.

Exemples: Bobina sensible d'un termòmetre de resistència de platí, rotor d'una turbina d'un mesurador de flux, tub Bourdon d'un manòmetre, flotador d'un instrument de mesura de nivell, receptor fotoelèctric d'un espectròmetre, cristall líquid termotròpic que canvia de color en funció de la temperatura.

Nota

 • En certs àmbits, s'utilitza el terme detector per designar aquest concepte.
 • ca  sistema internacional d'unitats, n m
 • ca  SI, n m sigla
 • es  Sistema internacional de Unidades
 • es  SI sigla
 • fr  Système international d'unités
 • fr  SI sigla
 • pt  Sistema Internacional de unidades
 • en  International System of Units
 • en  SI sigla
 • cod  1.16

Magnituds i unitats

Definició
Sistema d'unitats, fonamentat sobre el sistema internacional de magnituds, amb noms i símbols de les unitats, una sèrie de prefixos amb els seus noms i símbols, i també les regles per al seu ús, adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM).

Nota

 • 1. El sistema internacional d'unitats es basa en les set magnituds de base del sistema internacional de magnituds. Els noms i els símbols de les unitats de base es mostren a la taula que figura com a imatge en aquesta fitxa.
 • 2. Les unitats de base i les unitats derivades coherents del sistema internacional d'unitats formen un sistema coherent, anomenat conjunt d'unitats coherents del sistema internacional d'unitats.
 • 3. Per a una descripció i explicació completes del sistema internacional d'unitats, vegeu la darrera edició de l'opuscle del sistema internacional d'unitats publicat per l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures i disponible en el seu web.
 • 4. En l'àlgebra de magnituds, la magnitud nombre d'entitats es considera sovint una magnitud de base, amb la unitat de base u, símbol 1.
 • Els prefixos del sistema internacional d'unitats per als múltiples i submúltiples de les unitats es mostren en les taules que figuren com a imatges en aquesta fitxa.
sistema coherent d'unitats sistema coherent d'unitats

Magnituds i unitats

 • ca  sistema coherent d'unitats, n m
 • es  sistema coherente de unidades
 • fr  système cohérent d'unités
 • pt  sistema coerente de unidades
 • en  coherent system of units
 • cod  1.14

Magnituds i unitats

Definició
Sistema d'unitats, fonamentat en un sistema de magnituds determinat, en el qual la unitat de mesura de cada magnitud derivada és una unitat derivada coherent.

Exemple: El conjunt d'unitats coherents del sistema internacional d'unitats i les relacions entre elles.

Nota

 • 1. Un sistema d'unitats pot ser coherent només en relació amb un sistema de magnituds i a les unitats de base adoptade.
 • 2. Per a un sistema coherent d'unitats, les equacions entre els valors numèrics tenen la mateixa forma, incloent els factors numèrics, que les equacions entre magnituds corresponents.
sistema d'unitats sistema d'unitats

Magnituds i unitats

 • ca  sistema d'unitats, n m
 • es  sistema de unidades
 • fr  système d'unités
 • pt  sistema de unidades
 • en  system of units
 • cod  1.13

Magnituds i unitats

Definició
Conjunt d'unitats bàsiques i unitats derivades, dels seus múltiples i submúltiples, definits d'acord amb unes normes determinades, per a un sistema de magnituds determinat.
sistema de magnituds sistema de magnituds

Magnituds i unitats

 • ca  sistema de magnituds, n m
 • es  sistema de magnitudes
 • fr  système de grandeurs
 • pt  sistema de grandezas
 • en  system of quantities
 • cod  1.3

Magnituds i unitats

Definició
Conjunt de magnituds associat a un conjunt de equacions no contradictòries que les relacionen.

Nota

 • En general, no es considera que les magnituds ordinals, com ara la duresa Rockwell C, formin part d'un sistema de magnituds, perquè no estan relacionades amb altres magnituds més que per relacions empíriques.
sistema de mesura sistema de mesura

Dispositius de mesura

 • ca  sistema de mesura, n m
 • es  sistema de medida
 • fr  système de mesure
 • pt  sistema de medição
 • en  measuring system
 • cod  3.2

Dispositius de mesura

Definició
Conjunt d'un o més instruments de mesura i sovint altres dispositius, incloent qualsevol reactiu i subministrament, acoblats i adaptats per donar informacions destinades a obtenir valors mesurats en intervals especificats per a magnituds d'una naturalesa determinada.

Nota

 • Un sistema de mesura pot consistir en un sol instrument de mesura.