Back to top

Diccionaris cartogràfics

Presentació
calibratge geomètric calibratge geomètric

Fotogrametria

 • ca  calibratge geomètric, n m
 • es  calibración geométrica
 • en  geometric calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge que té per objecte conèixer els paràmetres d'orientació interna corresponents a la geometria interna d'un sensor o d'una càmera i les distorsions produïdes per la lent.

Nota

 • En el calibratge geomètric es mesuren paràmetres com la distància principal calibrada, la distorsió radial de la lent i la distorsió tangencial de la lent, la localització del punt principal d'autocol·limació, el punt principal de simetria i les coordenades calibrades de les marques fiducials. S'utilitzen procediments de camp o de laboratori. Els primers consisteixen en el calibratge amb col·limador o multicol·limador, i també en el calibratge amb goniòmetre i placa reticulada, mentre que els procediments de calibratge en el terreny es realitzen fonamentalment utilitzant un banc de calibratge.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge in situ calibratge in situ

Fotogrametria

 • ca  calibratge in situ, n m
 • es  calibración in situ
 • en  on-the-job calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge que s'aplica a càmeres no mètriques per a corregir els paràmetres d'orientació interna mitjançant l'ajust del bloc per feixos amb punts de control naturals.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge per transferència de la modulació calibratge per transferència de la modulació

Fotogrametria

 • ca  calibratge per transferència de la modulació, n m
 • es  calibración por transferencia de modulación
 • en  modulation transfer calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge de la resolució d'una lent que es realitza mitjançant la fotografia, amb una pel·lícula d'alta resolució, de diferents patrons de línies paral·leles separades per distàncies iguals a la seva amplària, i utilitzant, posteriorment, un microdensitòmetre per a mesurar la densitat del patró en la imatge, tant en les línies com en els espais entre les línies.

Nota

 • A mesura que disminueix la distància entre línies es redueix la modulació o amplitud de separació entre la brillantor de les línies i els espais entre línies. Com a resultat s'obté una funció de transferència de la modulació.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge radiomètric calibratge radiomètric

Teledetecció > Radiometria

 • ca  calibratge radiomètric, n m
 • es  calibración radiométrica
 • en  radiometric calibration

Teledetecció > Radiometria

Definició
Calibratge aplicat als sensors de teledetecció per a assegurar que proporcionen valors correctes d'acord amb les especificacions inicials.

En el cas dels radiòmetres de camp o els radiòmetres de laboratori se sol fer calibratges freqüents durant la seva utilització en una mateixa sessió, típicament sobre un blanc de referència (superfícies d'espectraló o de sulfat de bari) en el cas del VIS, l'IRp i l'IRoc o un cos negre en el cas de IRt, i periòdicament és convenient dur-los a un laboratori per a un calibratge més curós (per exemple, amb una esfera integradora). En el cas dels sensors aeroportats, a més de l'autocalibratge que pugui fer el mateix aparell durant el seu funcionament (per exemple, comprovant que la lectura d'un blanc i/o un negre disponibles en el mateix sensor proporcionen el valor esperat), també és convenient dur-los a un laboratori per a calibratges més curosos. En canvi, en els sensors satel·litaris no sol ser factible efectuar un recalibratge en un laboratori un cop instal·lats en òrbita, per la qual cosa, a part de l'eventual autocalibratge de què pugui disposar l'aparell (similar al dels aeroportats o observant l'Univers com a negre), de vegades es calibra comparant les mesures obtingudes amb les que s'esperaria obtenir sobre unes zones de test, de resposta coneguda. La resposta d'aquestes zones pot ser mesurada in situ amb radiòmetres de camp, pot ser coneguda a priori pel fet que són superfícies estandarditzades (col·locant dianes radiomètriques, tècnica només aplicable a sensors de resolució espacial elevada) o, en sensors de resolució espacial modesta, pot optar-se per la visita nadiral simultània. Especialment el calibratge radiomètric de sensors aeroportats o espacioportats acostuma a proporcionar valors de pendent (b) i d'ordenada en l'origen (a) d'una funció lineal de conversió dels ND que proporciona l'instrument a radiàncies.

Tot i que alguns autors utilitzen el terme calibratge radiomètric com a sinònim de correcció radiomètrica, convé usar cada terme amb el seu significat específic.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6
calibratge radiomètric calibratge radiomètric

Fotogrametria

 • ca  calibratge radiomètric, n m
 • es  calibración radiométrica
 • en  radiometric calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge que s'utilitza per a estimar l'exactitud radiomètrica, absoluta i relativa, la linealitat i l'estabilitat radiomètrica d'un sensor.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge radiomètric calibratge radiomètric

Fotogrametria

 • ca  calibratge radiomètric, n m
 • es  calibración radiométrica
 • en  radiometric calibration

Fotogrametria

Definició
Càlcul de la relació entre els nivells digitals obtinguts pel sensor i la radiància de la superfície captada.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
CALIOP CALIOP

Teledetecció > Sensors

 • ca  CALIOP, n m
 • ca  Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarisation, n m sin. compl.

Teledetecció > Sensors

Definició
Acrònim de Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarisation, 'lidar amb polarització ortogonal destinat als núvols-aerosols'.

Lidar de retrodispersió instal·lat a bord del satèl·lit CALIPSO destinat majoritàriament a l'estudi del perfil d'aerosols i l'altitud de la part superior dels núvols.

Permet obtenir imatges en les regions espectrals del VIS [520 nm] i l'IRp [1064 nm], en dues bandes amb polarització creuada. Les seves escenes tenen una resolució espacial horitzontal de 70 m mostrejades en intervals de 330 m al llarg de la traça i vertical de 30 m. La resolució temporal és de 16 dies.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6
CALIPSO CALIPSO

Teledetecció > Plataformes

 • ca  CALIPSO, n m
 • ca  Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation, n m sin. compl.
 • ca  Earth System Science Pathfinder-3, n m sin. compl.
 • ca  ESSP-3, n m sin. compl.
 • ca  Pathfinder Instruments for Cloud and Aerosol Spaceborne Observations-Climatologie Etendue des Nuages et des Aerosols, n m sin. compl.
 • ca  PICASO-CENA, n m sin. compl.

Teledetecció > Plataformes

Definició
Acrònim de Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation, 'satèl·lit d'observació dels núvols i els aerosols atmosfèrics'.

Satèl·lit de teledetecció, d'òrbita heliosíncrona i polar, gestionat per la NASA/LaRC i destinat a l'estudi de la distribució dels núvols i els aerosols i el seu paper en l'escalfament i el refredament de la Terra.

El CALIPSO, a una altitud nominal de 705 km, va ser llançat el 28 d'abril de 2006. Travessa l'equador a les 13:30 (node ascendent). Forma part de la constel·lació de satèl·lits A-Train. ESSP-3 correspon a Earth System Science Pathfinder-3 ('sistema de la Ciència de la Terra Pathfinder-3'). PICASO-CENA correspon a Pathfinder Instruments for Cloud and Aerosol Spaceborne Observations-Climatologie Etendue des Nuages et des Aerosols ('instruments per a l'observació satel·litària dels núvols i els aerosols').

Principals sensors: CALIOP, IIR, WFC.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6
calor específica calor específica

Fotogrametria

 • ca  calor específica, n f
 • es  calor específico
 • en  specific heat
 • sbl  c

Fotogrametria

Definició
Quantitat de calor requerida per a augmentar en un grau la temperatura d'una unitat de massa d'un cos, si no es produeix cap canvi de fase.

Nota

 • En el sistema internacional la calor específica s'expressa en J·K-1·kg-1.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calor específica calor específica

Teledetecció > Radiometria

 • ca  calor específica, n f
 • es  calor específico
 • en  specific heat

Teledetecció > Radiometria

Definició
Capacitat tèrmica per unitat de massa.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6