Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
lectura única lectura única

Funció legislativa

 • ca  lectura única, n f
 • oc  lectura unica, n f
 • es  lectura única, n f
 • fr  procédure en une seule lecture, n f
 • en  single reading, n
 • SC  https://youtu.be/wd6R5xpeR3c

Funció legislativa

Definició
Procediment legislatiu especial pel qual, si la naturalesa d'un projecte de llei o una proposició de llei ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet, el Ple del Parlament aprova el projecte de llei o la proposició de llei directament i en una sola votació.

Nota

 • El procediment de lectura única requereix l'acord previ del Ple del Parlament i el debat se subjecta a les normes dels debats de totalitat. En el cas de les proposicions de llei, es respecta el tràmit de presentació i debat d'esmenes.
legislador legislador

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  legislador, n m
 • oc  legislador, n m
 • es  legislador, n m
 • fr  législateur, n m
 • en  lawmaker, n
 • en  legislator, n

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Qui té la potestat d'elaborar i aprovar normes amb força de llei.

Nota

 • El terme legislador es refereix a una assemblea o un òrgan que té la potestat legislativa, com ara el Parlament. També es pot referir a un govern, per la potestat que té d'aprovar normes amb rang de llei, com ara decrets llei o decrets legislatius. En aquest cas es parla de legislador material.
legislatura legislatura

Organització i funcionament

 • ca  legislatura, n f
 • oc  legislatura, n f
 • es  legislatura, n f
 • fr  législature, n f
 • en  legislative term, n
 • en  legislature, n
 • SC  https://youtu.be/lh5oghHjlXI

Organització i funcionament

Definició
Període de temps en què el Parlament exerceix les seves funcions, que s'inicia amb l'elecció dels diputats i fineix just abans d'unes noves eleccions.

Nota

 • La legislatura dura formalment quatre anys a comptar de la data de les eleccions, però hi pot haver un finiment de la legislatura anticipat si no és investit el president de la Generalitat, o hi pot haver una dissolució de la legislatura si ho decideix el president de la Generalitat.
legística legística

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  tècnica legislativa, n f
 • ca  tècnica normativa, n f
 • ca  legística, n f sin. compl.
 • oc  tecnica legislativa, n f
 • oc  tecnica normativa, n f
 • es  técnica legislativa, n f
 • es  técnica normativa, n f
 • fr  technique législative, n f
 • en  legislative drafting style, n

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Conjunt de tècniques, principis i regles que afavoreixen la coherència, la unitat i la seguretat de l'ordenament jurídic i que s'apliquen en la redacció i l'estructuració dels textos legislatius i dels normatius en general, perquè les normes siguin clares, comprensibles i precises.

Nota

 • 1. En la tècnica legislativa, els principis bàsics de redacció dels textos normatius són els de precisió, concisió, claredat i vigència, que en garanteixen la seguretat jurídica.
 • 2. L'estudi de la tècnica legislativa va començar a Catalunya els anys vuitanta del segle XX amb el Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa (GRETEL), fundat el 1984 i compost per juristes i lingüistes especialitzats, que va fixar en les seves obres uns criteris per a la redacció i l'estructuració de les normes, encara vigents en el procediment d'elaboració de les lleis.
llei llei

Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  llei, n f
 • oc  lei, n f
 • es  ley, n f
 • fr  loi, n f
 • en  act, n
 • en  law, n
 • SC  https://youtu.be/x8BSxeKFRiM

Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Norma jurídica que aprova el Parlament de Catalunya, havent seguit el procediment legislatiu establert, els efectes jurídics de la qual són vinculants.

Nota

 • 1. La llei és una font del dret que té la funció de regular la societat i els poders públics.
 • 2. El Reglament del Parlament és una norma amb valor de llei. Els decrets llei i els decrets legislatius que dicta el Govern tenen força de llei.
 • 3. Les lleis del Parlament de Catalunya es redacten seguint els principis de la tècnica legislativa per garantir-ne la seguretat jurídica.
 • 4. La llei, si no ho indica altrament, entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
llei d'acompanyament dels pressupostos llei d'acompanyament dels pressupostos

Funció legislativa

 • ca  llei de mesures, n f
 • ca  llei d'acompanyament dels pressupostos, n f sin. compl.
 • oc  lei d'acompanhament des pressupòsti, n f
 • oc  lei de mesures, n f
 • es  ley de acompañamiento a los presupuestos, n f
 • es  ley de medidas, n f
 • fr  loi d'accompagnement du budget, n f
 • fr  loi de mesures, n f
 • en  act accompanying budgets, n
 • en  law accompanying budgets, n
 • en  measures act, n
 • en  measures law, n
 • SC  https://youtu.be/2SIY-wJDJx4

Funció legislativa

Definició
Llei que conté regulacions que afecten diversos tributs i normes financeres i administratives, que es consideren necessàries per a aplicar i gestionar millor les previsions d'ingressos i despeses recollides en la llei de pressupostos per a un exercici concret.

Nota

 • 1. El projecte de llei de mesures es presenta al Parlament cada any i es tramita en paral·lel amb el projecte de llei de pressupostos, si aquests no estan prorrogats.
 • 2. La llei de mesures pot contenir modificacions legislatives no estrictament vinculades al pressupost.
llei de bases llei de bases

Funció legislativa

 • ca  llei de bases, n f
 • oc  lei de bases, n f
 • es  ley de bases, n f
 • fr  loi de base, n f
 • en  framework law, n

Funció legislativa

Definició
Llei del Parlament que fa una delegació legislativa al Govern per a una determinada matèria i en delimita l'objecte i l'abast.

Nota

 • La delegació legislativa que fa una llei de bases es troba generalment en una disposició final. El Govern exerceix aquesta delegació legislativa o regulació ex novo d'una matèria per mitjà d'un decret legislatiu.
llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut

Funció legislativa

 • ca  llei de desplegament bàsic de l'Estatut, n f
 • ca  llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut, n f sin. compl.
 • oc  lei de desplegament basic der Estatut, n f
 • es  ley de desarrollo básico del Estatuto, n f
 • fr  loi d'application basique du Statut, n f
 • en  law for the basic development of the Statute of Autonomy, n

Funció legislativa

Definició
Llei que regula l'organització territorial, la Carta de drets i deures, la llengua, el sistema electoral, l'organització i les funcions del Govern, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el règim jurídic d'Aran o altres matèries especificades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Nota

 • 1. Una llei de desplegament bàsic de l'Estatut es pot tramitar per mitjà d'una ponència redactora. L'aprovació no es pot delegar en una comissió parlamentària.
 • 2. Per a aprovar, modificar o derogar una llei de desplegament bàsic de l'Estatut es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text, llevat que l'Estatut n'estableixi una altra.
llei de desplegament bàsic de l'Estatut llei de desplegament bàsic de l'Estatut

Funció legislativa

 • ca  llei de desplegament bàsic de l'Estatut, n f
 • ca  llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut, n f sin. compl.
 • oc  lei de desplegament basic der Estatut, n f
 • es  ley de desarrollo básico del Estatuto, n f
 • fr  loi d'application basique du Statut, n f
 • en  law for the basic development of the Statute of Autonomy, n

Funció legislativa

Definició
Llei que regula l'organització territorial, la Carta de drets i deures, la llengua, el sistema electoral, l'organització i les funcions del Govern, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el règim jurídic d'Aran o altres matèries especificades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Nota

 • 1. Una llei de desplegament bàsic de l'Estatut es pot tramitar per mitjà d'una ponència redactora. L'aprovació no es pot delegar en una comissió parlamentària.
 • 2. Per a aprovar, modificar o derogar una llei de desplegament bàsic de l'Estatut es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text, llevat que l'Estatut n'estableixi una altra.
llei de mesures llei de mesures

Funció legislativa

 • ca  llei de mesures, n f
 • ca  llei d'acompanyament dels pressupostos, n f sin. compl.
 • oc  lei d'acompanhament des pressupòsti, n f
 • oc  lei de mesures, n f
 • es  ley de acompañamiento a los presupuestos, n f
 • es  ley de medidas, n f
 • fr  loi d'accompagnement du budget, n f
 • fr  loi de mesures, n f
 • en  act accompanying budgets, n
 • en  law accompanying budgets, n
 • en  measures act, n
 • en  measures law, n
 • SC  https://youtu.be/2SIY-wJDJx4

Funció legislativa

Definició
Llei que conté regulacions que afecten diversos tributs i normes financeres i administratives, que es consideren necessàries per a aplicar i gestionar millor les previsions d'ingressos i despeses recollides en la llei de pressupostos per a un exercici concret.

Nota

 • 1. El projecte de llei de mesures es presenta al Parlament cada any i es tramita en paral·lel amb el projecte de llei de pressupostos, si aquests no estan prorrogats.
 • 2. La llei de mesures pot contenir modificacions legislatives no estrictament vinculades al pressupost.