Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
validació d'un decret llei validació d'un decret llei

Funció legislativa, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

 • ca  validació d'un decret llei, n f
 • oc  validacion d'un decrèt lei, n f
 • es  convalidación de un decreto ley, n f
 • fr  validation d'un décret-loi, n f
 • en  validation of a decree-law, n
 • en  validation of a Government act, n
 • SC  https://youtu.be/odZlWzKNX10

Funció legislativa, Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern

Definició
Procediment de control per mitjà del qual el Parlament valida un decret llei del Govern.

Nota

 • 1. La validació d'un decret llei correspon al Ple del Parlament o a la Diputació Permanent i ha de tenir lloc en el termini de trenta dies després que hagi estat promulgat. En el debat de totalitat corresponent hi intervé un membre del Govern per presentar i justificar el decret.
 • 2. Si el Parlament vota en contra de la validació d'un decret llei, aquest resta derogat.
 • 3. Una vegada feta la validació d'un decret llei, el Parlament pot decidir tramitar-lo com a projecte de llei; en aquest cas, es tramita pel procediment d'urgència.
veu sense vot veu sense vot

Organització i funcionament

 • ca  veu sense vot, n f
 • oc  votz sense vòt, n f
 • es  voz sin voto, n f
 • fr  voix consultative, n f
 • en  advisory capacity, n
 • en  right to speak but not to vote, n

Organització i funcionament

Definició
Situació que es dona quan es permet que algú assisteixi a una sessió parlamentària i hi intervingui per a expressar l'opinió pròpia, però sense poder votar els acords que s'hi prenguin.

Nota

 • En les sessions parlamentàries poden participar-hi amb veu sense vot els membres del Govern que no són diputats. En les comissions específiques poden participar-hi amb veu sense vot els especialistes o tècnics. En les sessions de la Diputació Permanent poden participar-hi amb veu sense vot els diputats que no en són membres i els membres del Govern que no són diputats. El representant d'una comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular pot participar amb veu sense vot en la comissió legislativa que la tramita.
vicepresident del Govern | vicepresidenta del Govern vicepresident del Govern | vicepresidenta del Govern

Relació amb altres institucions

 • ca  vicepresident del Govern | vicepresidenta del Govern, n m, f
 • oc  vicepresident deth Govèrn | vicepresidenta deth Govèrn, n m, f
 • es  vicepresidente del Gobierno | vicepresidenta del Gobierno, n m, f
 • fr  vice-président du Gouvernement | vice-présidente du Gouvernement, n m, f
 • en  Vice president of the Government, n

Relació amb altres institucions

Definició
Membre del Govern de Catalunya que compleix les funcions de direcció del departament del qual és titular i també les funcions executives que li delegui el president de la Generalitat.

Nota

 • 1. El vicepresident del Govern és nomenat solament en el cas que el president de la Generalitat no nomeni un conseller primer del Govern. El president de la Generalitat ha de donar compte al Parlament tant del nomenament com del cessament d'aquest càrrec.
 • 2. A diferència del conseller primer del Govern, el vicepresident del Govern és titular del departament que determini el president de la Generalitat. A més de les funcions pròpies de direcció d'aquest departament, li corresponen les mateixes que la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern atribueix al conseller primer del Govern, llevat de la capacitat per a desplegar les directrius generals de l'acció de govern.
 • 3. Vegeu també "conseller primer del Govern | consellera primera del Govern".
vicepresident del Parlament | vicepresidenta del Parlament vicepresident del Parlament | vicepresidenta del Parlament

Organització i funcionament

 • ca  vicepresident del Parlament | vicepresidenta del Parlament, n m, f
 • oc  vicepresident deth Parlament | vicepresidenta deth Parlament, n m, f
 • es  vicepresidente del Parlamento | vicepresidenta del Parlamento, n m, f
 • fr  vice-président du Parlement | vice-présidente du Parlement, n m, f
 • en  Vice president of the Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Membre de la Mesa del Parlament que té la funció de substituir el president del Parlament en cas de vacant, absència o impediment i la de representar el Parlament de Catalunya per delegació, entre altres funcions que li poden encomanar el president o la Mesa.

Nota

 • La Mesa del Parlament disposa d'un vicepresident primer i un vicepresident segon.
vot vot

Organització i funcionament

 • ca  vot, n m
 • oc  vòt, n m
 • es  voto, n m
 • fr  vote, n m
 • en  vote, n
 • SC  https://youtu.be/VhSORfJHCqg

Organització i funcionament

Definició
Manifestació de la voluntat d'un diputat en què expressa el rebuig, l'abstenció o el suport respecte d'una iniciativa parlamentària.

Nota

 • 1. Els diputats gaudeixen d'inviolabilitat parlamentària pels vots emesos en les sessions del Ple del Parlament o en les comissions parlamentàries de què formen part.
 • 2. Un vot pot ser públic o secret, i normalment es materialitza amb un sí, un no o una abstenció.
 • 3. El Reglament del Parlament estableix els casos en què hi pot haver delegació de vot.
 • 4. Vegeu també "inviolabilitat parlamentària".
vot de qualitat vot de qualitat

Organització i funcionament

 • ca  vot de qualitat, n m
 • oc  vòt de qualitat, n m
 • es  voto de calidad, n m
 • fr  voix prépondérante, n f
 • en  casting vote, n
 • SC  https://youtu.be/oght2xvZgPk

Organització i funcionament

Definició
Vot que decideix una qüestió en cas d'empat, atribuït al president del Parlament o al president de comissió.
vot de viva veu vot de viva veu

Organització i funcionament

 • ca  vot de viva veu, n m
 • ca  vot in voce [in voce: la], n m sin. compl.
 • oc  vòt de viva votz, n m
 • oc  vòt in voce, n m
 • es  voto de viva voz, n m
 • es  voto in voce, n m
 • fr  vote de vive voix, n m
 • en  oral vote, n
 • en  voice vote, n

Organització i funcionament

Definició
Vot que s'emet oralment en la votació d'una iniciativa parlamentària en les sessions d'un òrgan parlamentari.

Nota

 • Un vot de viva veu es manifesta dient «sí», «no» o «abstenció».
vot delegat vot delegat

Organització i funcionament

 • ca  vot delegat, n m
 • oc  vòt delegat, n m
 • es  voto delegado, n m
 • fr  vote par délégation, n m
 • en  proxy vote, n
 • SC  https://youtu.be/6bZX4m-rJXw

Organització i funcionament

Definició
Vot que emet un diputat per delegació de vot d'un altre diputat.

Nota

 • 1. El vot delegat s'exerceix d'acord amb un mecanisme establert pel Reglament del Parlament.
 • 2. Vegeu també "delegació de vot".
vot in voce [in voce: la] vot in voce [in voce: la]

Organització i funcionament

 • ca  vot de viva veu, n m
 • ca  vot in voce [in voce: la], n m sin. compl.
 • oc  vòt de viva votz, n m
 • oc  vòt in voce, n m
 • es  voto de viva voz, n m
 • es  voto in voce, n m
 • fr  vote de vive voix, n m
 • en  oral vote, n
 • en  voice vote, n

Organització i funcionament

Definició
Vot que s'emet oralment en la votació d'una iniciativa parlamentària en les sessions d'un òrgan parlamentari.

Nota

 • Un vot de viva veu es manifesta dient «sí», «no» o «abstenció».
vot particular vot particular

Organització i funcionament, Funció legislativa

 • ca  vot particular, n m
 • oc  vòt particular, n m
 • es  voto particular, n m
 • fr  vote dissident, n m
 • en  dissenting opinion, n
 • en  dissenting vote, n

Organització i funcionament, Funció legislativa

Definició
Manifestació d'un grup parlamentari per a dissentir de l'acord d'un òrgan parlamentari, amb què exposa la seva opinió o proposta alternativa al criteri majoritari.

Nota

 • 1. Un grup parlamentari pot mantenir el vot particular davant el Ple del Parlament per a sostenir el text que s'ha rebutjat en el debat del dictamen de la comissió i demanar-ne la votació separada.
 • 2. Els grups de treball han de trametre a la comissió parlamentària, en el cas que n'hi hagi, els vots particulars formulats per les minories i no incorporats en l'informe final o en les conclusions.
 • 3. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries poden exercir el vot particular en els dictàmens que emet.