Informació laboral

Alts càrrecs i directius

Perfil del director

Retribució bruta anual sense triennis: 66.463,50 € (inclou l’increment del 2,25 % de les retribucions del personal, amb efectes del mes de gener de 2019, i l'increment del 0,25%, amb efectes del mes de juliol de 2019, en compliment de les previsions de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019).

Declaració de béns patrimonials i interessos del director

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes.

Incompatibilitat: No hi ha resolucions

Convenis, acords i pactes

Plantilla

Relació de llocs de treball

Relació de contractes temporals no vinculats a la RLT: Actualment no hi ha contractes vigents

Relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes: actualment no hi ha contractes vigents

Efectius i retribucions anuals del personal de l'entitat acumulades a desembre de 2019

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes

Recompte de personal estructural de l'entitat a 1 de gener de 2020

Processos selectius de provisió

El TERMCAT disposa d'una borsa de treball amb una selecció de professionals que poden ser contractats per a col·laboracions eventuals per a projectes. Si vols formar part d’aquesta borsa, envia el currículum a administracio@termcat.cat.

Per formar part de la plantilla del TERMCAT cal consultar les convocatòries vigents, d'acord amb l'article 16 dels Estatuts del TERMCAT, sobre el procés de provisió de llocs de treball, que respecta els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Convocatòries vigents

En aquest moment no hi ha cap convocatòria vigent.

Representació sindical

No hi ha cap alliberament sindical.

Cost de representació sindical