Back to top
Source term image

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  malaltia, n f
 • es  enfermedad

<Dret del treball i de la Seguretat Social>

Definition
Alteracions de la salut que pateix el treballador o la treballadora.

Note

 • Àmbit: Espanya
 • Les alteracions de la salut que pateixen els treballadors tenen la consideració de malaltia comuna, sempre que, d'acord amb l'article 117 de la Llei general de la Seguretat Social, aprovada pel Decret del 20 de juny de 1994, no tinguin la consideració d'accident de treball o de malaltia professional. Així doncs, la normativa sobre seguretat social defineix la malaltia per exclusió de dos conceptes més: la malaltia professional i l'accident de treball.
  La contingència de malaltia comuna queda protegida per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i les empreses tenen l'obligació d'assegurar les persones davant d'aquesta entitat a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social. La cotització correspon a la part empresarial i també a la part treballadora.
  Les prestacions que poden generar la situació de malaltia comuna a part de l'assistència sanitària són la incapacitat temporal i la invalidesa permanent en qualsevol dels graus. Les bases de càlcul d'aquestes prestacions es duen a terme sobre salaris cotitzats, en general sense inclusió d'hores extraordinàries.
  Les malalties agreujades o intercurrents amb un accident laboral tenen el caràcter d'accident de treball.
  La malaltia professional és la malaltia que es contrau amb ocasió del treball per compte d'altri, sempre que la malaltia derivi de l'acció de les substàncies o elements del treball prèviament establerts en unes activitats predeterminades i que es tradueixen en el quadre de malalties professionals. El fet que la malaltia estigui inclosa en el quadre de malalties professionals produeix la presumpció iuris et de iure que la malaltia és professional. Si la malaltia soferta deriva del treball i no està inclosa en el quadre de malalties professionals, s'anomena malaltia del treball.
  Les situacions d'incapacitat temporal de les malalties professionals o malalties del treball han de ser ateses per les mútues patronals d'accident de treball i malalties professionals. Les situacions d'invalidesa permanent són cobertes per l'INSS a través del Fons Compensador de Malalties Professionals.
  Les malalties professionals i les malalties del treball tenen el mateix tractament, quant a la responsabilitat patronal i l'automaticitat en el reconeixement de les prestacions, que els accidents de treball.
  La responsabilitat en l'afiliació i la cotització correspon únicament a l'empresa, que si les incomplex pot ser declarada responsable del pagament de les prestacions corresponents, sens perjudici de l'anticipació d'aquestes per la Seguretat Social.
  Les bases reguladores de les prestacions derivades de les situacions de malaltia professional o de malaltia del treball són els salaris reals amb inclusió de les hores extraordinàries.