Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentación
acte administratiu de tràmit qualificat acte administratiu de tràmit qualificat

  • ca  acte administratiu de tràmit qualificat, n m
  • es  acto administrativo de trámite cualificado, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Acte administratiu de tràmit que decideix directament o indirectament sobre el fons d'un assumpte, determina la impossibilitat de continuar un procediment administratiu o produeix indefensió o perjudici irreparable de drets o interessos legítims.

Nota

  • Contra un acte administratiu de tràmit qualificat es pot interposar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició, que es pot fonamentar en qualsevol motiu de nul·litat o d'anul·labilitat.