Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
zona d'afectació zona d'afectació

  • ca  zona d'afectació, n f ( NTJ 01O:2004(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-93-2

Definición
Zona contigua o confrontada d'una via formada per dues franges de terreny d'amplada variable segons el tipus de via, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, on queden restringides les construccions.