Back to top
òrgan de compliment normatiu penal òrgan de compliment normatiu penal

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. Requisits amb guia d'ús.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 307 Gestió de Riscos, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  òrgan de compliment normatiu penal, n m
  • es  órgano de compliance penal, n m
  • en  criminal compliance body, n

<Compliment normatiu penal>

Definició
Òrgan de l'organització dotat de poders autònoms d'iniciativa i control al qual es confia la responsabilitat de supervisar el funcionament i l'observança del sistema de gestió del compliment normatiu penal.

Nota

  • L'òrgan de compliment normatiu penal, de naturalesa col·legiada o unipersonal, pot ser:

    1) Un òrgan de l'organització que tingui legalment encomanada la funció de supervisar l'eficàcia dels seus controls interns. En el cas de societats cotitzades, societats emissores de valors i societats d'interès públic, és requisit legal la creació d'una comissió d'auditoria amb la funció de supervisar els controls interns.

    2) Un òrgan o unitat de l'organització ad hoc al qual l'òrgan d'administració atorga poders d'iniciativa i control.

    3) En el cas de les persones jurídiques de dimensions reduïdes, l'òrgan de compliment normatiu penal pot ser el mateix òrgan de govern.