Back to top
acte administratiu de gravamen acte administratiu de gravamen

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu desfavorable, n m
 • ca  acte administratiu de gravamen, n m sin. compl.
 • ca  acte administratiu restrictiu, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo de gravamen, n m
 • es  acto administrativo desfavorable, n m
 • es  acto administrativo restrictivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que restringeix la situació jurídica de l'administrat, li imposa obligacions o càrregues, o li redueix drets o llibertats.

Nota

 • Les administracions públiques poden revocar en qualsevol moment un acte administratiu desfavorable, sempre que aquesta revocació no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
acte administratiu de tracte instantani acte administratiu de tracte instantani

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu de tracte instantani, n m
 • ca  acte administratiu de tracte únic, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo de tracto instantáneo, n m
 • es  acto administrativo de tracto único, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que s'exhaureix en el mateix moment que es duu a terme.
acte administratiu de tracte successiu acte administratiu de tracte successiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu de tracte successiu, n m
 • es  acto administrativo de tracto sucesivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu d'execució continuada, periòdica o intermitent durant un període determinat.

Nota

 • Per exemple, una autorització de funcionament.
acte administratiu de tracte únic acte administratiu de tracte únic

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu de tracte instantani, n m
 • ca  acte administratiu de tracte únic, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo de tracto instantáneo, n m
 • es  acto administrativo de tracto único, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que s'exhaureix en el mateix moment que es duu a terme.
acte administratiu de tràmit acte administratiu de tràmit

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu de tràmit, n m
 • es  acto administrativo de trámite, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que forma part de la tramitació d'un procediment administratiu, preparatori de la resolució final, que no té, per si mateix, efectes jurídics externs a la mateixa Administració pública.

Nota

 • Un acte administratiu de tràmit no és impugnable autònomament, però es pot impugnar la resolució a la qual condueix.
acte administratiu de tràmit qualificat acte administratiu de tràmit qualificat

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu de tràmit qualificat, n m
 • es  acto administrativo de trámite cualificado, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu de tràmit que decideix directament o indirectament sobre el fons d'un assumpte, determina la impossibilitat de continuar un procediment administratiu o produeix indefensió o perjudici irreparable de drets o interessos legítims.

Nota

 • Contra un acte administratiu de tràmit qualificat es pot interposar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició, que es pot fonamentar en qualsevol motiu de nul·litat o d'anul·labilitat.
acte administratiu declaratiu acte administratiu declaratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu declaratiu, n m
 • es  acto administrativo declarativo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que manifesta o acredita un fet o una situació jurídica, sense modificar-los.

Nota

 • Acte administratiu declaratiu s'oposa a acte administratiu constitutiu.
acte administratiu definitiu acte administratiu definitiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu resolutori, n m
 • ca  acte administratiu definitiu, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo definitivo, n m
 • es  acto administrativo resolutorio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que posa fi a un procediment administratiu, que és la declaració definitiva sobre una qüestió i, per tant, produeix efectes jurídics als seus destinataris.

Nota

 • Contra un acte administratiu resolutori es pot interposar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició.
acte administratiu desfavorable acte administratiu desfavorable

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu desfavorable, n m
 • ca  acte administratiu de gravamen, n m sin. compl.
 • ca  acte administratiu restrictiu, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo de gravamen, n m
 • es  acto administrativo desfavorable, n m
 • es  acto administrativo restrictivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que restringeix la situació jurídica de l'administrat, li imposa obligacions o càrregues, o li redueix drets o llibertats.

Nota

 • Les administracions públiques poden revocar en qualsevol moment un acte administratiu desfavorable, sempre que aquesta revocació no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
acte administratiu executiu acte administratiu executiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu executiu, n m
 • es  acto administrativo ejecutivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que produeix efectes immediats sobre els seus destinataris o que obliga els seus destinataris al compliment immediat.