Back to top
acte administratiu reproductori acte administratiu reproductori

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu confirmatori, n m
 • ca  acte administratiu reproductori, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo confirmatorio, n m
 • es  acto administrativo reproductorio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que en ratifica un altre d'anterior ferm i consentit, dictat sobre el mateix assumpte, amb subjectes idèntics i sobre la base de les mateixes pretensions i arguments, contra el qual no es pot interposar un recurs contenciós administratiu.
acte administratiu resolutori acte administratiu resolutori

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu resolutori, n m
 • ca  acte administratiu definitiu, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo definitivo, n m
 • es  acto administrativo resolutorio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que posa fi a un procediment administratiu, que és la declaració definitiva sobre una qüestió i, per tant, produeix efectes jurídics als seus destinataris.

Nota

 • Contra un acte administratiu resolutori es pot interposar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició.
acte administratiu restrictiu acte administratiu restrictiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu desfavorable, n m
 • ca  acte administratiu de gravamen, n m sin. compl.
 • ca  acte administratiu restrictiu, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo de gravamen, n m
 • es  acto administrativo desfavorable, n m
 • es  acto administrativo restrictivo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que restringeix la situació jurídica de l'administrat, li imposa obligacions o càrregues, o li redueix drets o llibertats.

Nota

 • Les administracions públiques poden revocar en qualsevol moment un acte administratiu desfavorable, sempre que aquesta revocació no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
acte administratiu sancionador acte administratiu sancionador

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu sancionador, n m
 • es  acto administrativo sancionador, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu que imposa una sanció administrativa com a conseqüència de la infracció d'una norma o un acte administratiu.
acte administratiu simple acte administratiu simple

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu simple, n m
 • es  acto administrativo simple, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu en què la competència resolutòria està atribuïda a un sol òrgan.

Nota

 • Acte administratiu simple s'oposa a acte administratiu complex.
acte administratiu singular acte administratiu singular

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu singular, n m
 • es  acto administrativo singular, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu el destinatari del qual és una persona o diverses persones concretes.

Nota

 • 1. Els actes administratius singulars es notifiquen a les persones interessades.
 • 2. Acte administratiu singular s'oposa a acte administratiu general.
acte administratiu tàcit acte administratiu tàcit

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu tàcit, n m
 • ca  acte administratiu implícit, n m sin. compl.
 • es  acto administrativo implícito, n m
 • es  acto administrativo tácito, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu en què, tot i no haver-hi una manifestació clara i externa de la voluntat de l'Administració pública, es dedueix raonablement de la conducta administrativa que existeix aquesta voluntat, la qual produeix efectes jurídics.
acte administratiu translatiu de drets acte administratiu translatiu de drets

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte administratiu translatiu de drets, n m
 • es  acto administrativo traslativo de derechos, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu pel qual es transfereix la propietat d'una cosa o una facultat inherent al dret de propietat a una administració pública o a una tercera persona.

Nota

 • Per exemple, una expropiació forçosa.
acte de govern acte de govern

Control de l'Administració

 • ca  acte de govern, n m
 • ca  acte polític, n m sin. compl.
 • es  acto de gobierno, n m
 • es  acto político, n m

Control de l'Administració

Definició
Acte dictat per un govern en l'exercici de les seves funcions de direcció política.

Nota

 • Un acte de govern només pot ser fiscalitzat pels tribunals en qüestions relatives a la protecció dels drets fonamentals, els elements reglats i la determinació de les indemnitzacions que escaiguin.
acte de replanteig acte de replanteig

Urbanisme

 • ca  acte de replantejament, n m
 • ca  acte de replanteig, n m sin. compl.
 • es  acto de replanteamiento, n m
 • es  acto de replanteo, n m

Urbanisme

Definició
Acte pel qual es reajusten les alineacions i rasants fixades pel planejament urbanístic per adaptar-les al resultat físic de l'execució de les obres d'urbanització bàsiques o a la realitat física i morfològica dels terrenys.