Back to top
 • ca  emancipació, n f
 • es  emancipación
 • fr  émancipation

Definició
Acte jurídic pel qual una persona menor adquireix per concessió dels seus pares, amb limitacions, la capacitat d'obrar pròpia d'una persona major d'edat.
 • ca  cens emfitèutic, n m
 • ca  emfiteusi, n f
 • es  censo enfitéutico
 • es  enfiteusis

Definició
Dret real de cens que atorga al seu titular, a més del dret a la pensió, els drets de lluïsme i de fadiga.

Nota

 • Tradicionalment el cens emfitèutic comportava l'escissió del domini en domini directe, que corresponia al titular del cens, i domini útil, que corresponia al titular de la finca.
 • ca  empriu, n m
 • es  empleo
 • es  uso

Definició
Dret a aprofitar o usar una cosa material propietat d'una altra persona, amb una finalitat concreta i limitada.
 • ca  encapçalament, n m
 • es  encabezamiento

Definició
Primera part d'un instrument públic, que consta del número de protocol, la qualificació de l'instrument i el lloc i la data de l'atorgament.
 • ca  escissió, n f
 • es  escisión

Definició
Modificació d'una societat per la qual se separen una o més parts del seu patrimoni i es transmeten en bloc, sense liquidació i com a universalitat, a una altra o unes altres societats preexistents o de nova creació, les quals se subroguen en tots els drets i obligacions que resulten dels patrimonis que se separen.
 • ca  escriptura, n f
 • es  escritura
 • fr  acte
 • fr  écriture
 • en  deed
 • en  indenture

Definició
Document autoritzat per un notari competent, amb les solemnitats legals i a instància de part interessada, que documenta un acte jurídic, del qual el notari dona fe, que resta incorporat al protocol i queda sota la salvaguarda dels tribunals.
 • ca  capítols matrimonials, n m pl
 • ca  espòlits, n m pl sin. compl.
 • es  capitulaciones matrimoniales
 • fr  contrat de mariage

Definició
Escriptura en la qual els cònjuges pacten, modifiquen o cessen el règim econòmic matrimonial i, en alguns ordenaments jurídics, convenen pactes successoris.

Nota

 • La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.
 • ca  capítols matrimonials, n m pl
 • ca  espòlits, n m pl sin. compl.
 • es  capitulaciones matrimoniales
 • fr  contrat de mariage
 • it  convenzioni marimoniali

Definició
Negoci jurídic que s'atorga davant de notari en relació amb el matrimoni o per la seva causa, que permet als cònjuges pactar, modificar o cessar el règim econòmic matrimonial.

Nota

 • La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.
 • ca  establiment, n m
 • es  establecimiento

Definició
Contracte pel qual la persona propietària d'un immoble, mitjançant la constitució d'un dret de cens que el grava a partir d'aquell moment, en transmet el domini útil i en reté el domini directe.
 • ca  estat civil, n m
 • es  estado civil
 • fr  état civil
 • fr  état matrimonial
 • en  marital status

Definició
Qualitat jurídica de la persona per la seva situació en l'ordenament jurídic i que com a tal caracteritza la seva capacitat d'obrar i l'àmbit propi del seu poder i responsabilitat.