Back to top
 • ca  pericó, n m
 • ca  arqueta, n f sin. compl.
 • es  arqueta, n f
 • fr  regard de visite, n m
 • fr  regard de visite pour câbles, n m
 • en  manhole, n
 • en  shaft for utilities, n

Instal·lació

Definició
Construcció prefabricada, de forma paral·lelepipèdica, tapada i encastada a terra, que permet allotjar equips o bé instal·lacions que necessiten un accés per a tasques d'inspecció i manteniment.
assaig d'atenuació assaig d'atenuació

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig d'atenuació, n m
 • es  ensayo de atenuación, n m
 • fr  test d'atténuation, n m
 • en  attenuation test, n m

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que determina el coeficient d'atenuació en les longituds d'ona de 1.310 nm a 1.550 nm.
assaig d'escalfament assaig d'escalfament

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig d'escalfament, n m
 • es  ensayo de calentamiento, n m
 • fr  test thermique, n m
 • en  heating test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova el comportament òptic de la fibra òptica i el comportament mecànic del cable sota esforços d'escalfament.
assaig d'estancament assaig d'estancament

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig d'estancament, n m
 • es  ensayo de estancamiento, n m
 • fr  test de stagnation, n m
 • en  stagnation test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova que el compost hidròfug que omple el cable de fibra òptica no presenti discontinuïtats que permetin el pas d'aigua a través del cable.
assaig d'impacte assaig d'impacte

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig d'impacte, n m
 • es  ensayo de impacto, n m
 • fr  essai de choc, n m
 • fr  test de choc, n m
 • en  impact test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova la resistència del cable de fibra òptica a un impacte amb una energia determinada.
assaig d'índex de fluïdesa assaig d'índex de fluïdesa

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig d'índex de fluïdesa, n m
 • es  ensayo de índice de fluidez, n m
 • es  ensayo de índice de flujo de fusión, n m
 • es  ensayo de índice de flujo en estado fundido, n m
 • fr  essai d'indice de fluage, n m
 • fr  essai d'indice de fluidité, n m
 • fr  test d'indice de fluidité, n m
 • en  melt flow index test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova la fluïdesa del compost que farceix el cable de fibra òptica.
assaig de càrrega de trencament i allargament assaig de càrrega de trencament i allargament

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig de càrrega de trencament i allargament, n m
 • es  ensayo de carga de rotura y alargamiento, n m
 • fr  essai de charge de rupture et allongement, n m
 • fr  essai de force de rupture et allongement, n m
 • en  breaking and elongation load test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que determina la càrrega màxima que pot suportar una proveta extreta de la coberta del cable de fibra òptica sense trencar-se i l'allargament màxim de la coberta quan és sotmesa a un esforç de tracció.
assaig de cicles tèrmics assaig de cicles tèrmics

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig de cicles tèrmics, n m
 • es  ensayo de ciclos térmicos, n m
 • fr  essai de cyclage en température, n m
 • fr  essai de cycle thermique, n m
 • fr  test de cycle thermique, n m
 • en  temperature cycling test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova l'estabilitat de l'atenuació òptica de les fibres en el rang de temperatures al qual pot ser sotmès el cable de fibra òptica durant les fases d'emmagatzematge, transport, estesa i vida útil.
assaig de curvatura assaig de curvatura

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig de curvatura, n m
 • es  ensayo de curvatura, n m
 • es  test de curvatura, n m
 • fr  essai de courbure, n m
 • en  bend test, n
 • en  bending test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que comprova la resistència del cable de fibra òptica per a ser doblegat fins a un radi determinat i estudia el comportament òptic de les fibres en el cable.
assaig de diàmetre de camp modal assaig de diàmetre de camp modal

Fabricació > Assajos

 • ca  assaig de diàmetre de camp modal, n m
 • es  ensayo de diámetro de campo modal, n m
 • fr  essai de diamètre du champ de mode, n m
 • fr  essai de diamètre du champ modal, n m
 • fr  test de diamètre du champ de mode, n m
 • fr  test de diamètre du champ modal, n m
 • en  mode field diameter test, n

Fabricació > Assajos

Definició
Assaig que determina el diàmetre de camp modal en la longitud d'ona de 1.310 nm o 1.550 nm.