Back to top
 • ca  recurs, n m
 • es  recurso

Definició
Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un acte administratiu.
 • ca  reducció, n f
 • es  reducción

Definició
Disminució de la quantitat d'impostos que ha de pagar el contribuent en complir alguna de les condicions que prescriu la llei.
règim d'atribució de rendes règim d'atribució de rendes

 • ca  règim d'atribució de rendes, n m
 • es  régimen de atribución de rentas

Definició
Règim pel qual les rendes d'una entitat no estan subjectes a l'impost de societats, sinó que es traspassen directament als socis perquè les integrin a les seves declaracions, segons el percentatge de participació que tinguin en l'entitat.

Nota

 • Dins de les entitats sotmeses al règim d'atribució de rendes s'inclouen les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns, les entitats constituïdes a l'estranger amb naturalesa jurídica idèntica o anàloga a les constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles, i qualsevol altra entitat que constitueixi una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.
règim d'estimació directa règim d'estimació directa

 • ca  règim d'estimació directa, n m
 • es  régimen de estimación directa

Definició
Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de l'aportació de dades i de documents consignats en llibres comptables i de registre.

Nota

 • El règim d'estimació directa aplica directament les normes de l'impost de societats.
règim d'estimació objectiva règim d'estimació objectiva

 • ca  règim d'estimació objectiva, n m
 • es  régimen de estimación objetiva

Definició
Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de les dades aportades pel contribuent i d'índexs o mòduls establerts per l'administració.
règim d'imputació de rendes règim d'imputació de rendes

 • ca  règim d'imputació de rendes, n m
 • es  régimen de imputación de rentas

Definició
Règim especial de tributació la finalitat del qual és aconseguir la plena identificació entre la base imposable i la capacitat econòmica del contribuent, mitjançant la incorporació en la seva declaració de rendes que deriven de la titularitat de determinats immobles urbans i de rendes obtingudes a través d'entitats interposades.
 • ca  règim especial, n m
 • es  régimen especial

Definició
Règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors autònoms, agraris, empleats de la llar, i els treballadors del mar i de la mineria del carbó.
renda del període renda del període

 • ca  renda del període, n f
 • es  renta del período

Definició
Suma dels rendiments i dels guanys patrimonials, un cop compensats els rendiments negatius i les pèrdues.
renda exempta amb progressivitat renda exempta amb progressivitat

 • ca  renda exempta amb progressivitat, n f
 • es  renta exenta con progresividad

Definició
Ingrés que, tot i ser declarat exempt de gravamen en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ha de tenir-se en compte per tal de calcular el tipus de gravamen aplicable als altres ingressos obtinguts pel contribuent en l'exercici.
 • ca  renda temporal, n f
 • es  renta temporal

Definició
Ingrés periòdic que rep el contribuent durant un nombre determinat d'anys, en contraprestació a un capital pagat.