Diccionari general de l'esport

   

Diccionari general de l'esport

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2010)

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya; Govern d'Andorra; Govern de les Illes Balears

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

 

 

Aquest diccionari és la segona edició en línia, revisada i completada, del Diccionari general de l’esport, una obra elaborada pel TERMCAT l’any 2010 amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de diverses federacions balears i valencianes i amb el suport dels governs català (Secretaria de Política Lingüística), andorrà (Direcció General de Política Lingüística) i balear (Direcció General de Política Lingüística).


La segona edició del Diccionari general de l’esport afegeix més de tres-cents termes a la primera, que corresponen sobretot als nous esports treballats posteriorment pel TERMCAT (twirling, criquet, aigües obertes i curses populars).). A més, però, també hi ha increments en àrees  ja existents (automobilisme, medicina de l’esport, gimnàstica, etc.). D’aquesta manera, el diccionari ara té gairebé 11.300 termes classificats en 85 esports diferents.

 

L’objectiu, com en la primera edició, és convertir-se en una eina de consulta habitual d’un públic molt ampli: practicants, tècnics, àrbitres, aficionats, periodistes, traductors i correctors. Amb la consulta, podran saber quina és la denominació catalana d’un significat, quins equivalents té en castellà, francès o anglès, què vol dir exactament un terme o, també, quins són els termes bàsics d’un esport concret.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equp de treball (extret de l'edició en paper)

Pròleg (extret de l'edició en paper)

Introducció (extret de l'edició en paper)

Arbre de camp

Annex de lesions esportives (extret de l'edició en paper)

Recull fotogràfic (extret de l'edició en paper)

Bibliografia (extret de l'edició en paper)

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb el suport de: 

Generalitat de Catalunya    Govern d'Andorra    Govern de les Illes Balears

 

 Amb la col·laboració:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2010)

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya; Govern d'Andorra; Govern de les Illes Balears

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

 

 

Aquest diccionari és la segona edició en línia, revisada i completada, del Diccionari general de l’esport, una obra elaborada pel TERMCAT l’any 2010 amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de diverses federacions balears i valencianes i amb el suport dels governs català (Secretaria de Política Lingüística), andorrà (Direcció General de Política Lingüística) i balear (Direcció General de Política Lingüística).


La segona edició del Diccionari general de l’esport afegeix més de tres-cents termes a la primera, que corresponen sobretot als nous esports treballats posteriorment pel TERMCAT (twirling, criquet, aigües obertes i curses populars).). A més, però, també hi ha increments en àrees  ja existents (automobilisme, medicina de l’esport, gimnàstica, etc.). D’aquesta manera, el diccionari ara té gairebé 11.300 termes classificats en 85 esports diferents.

 

L’objectiu, com en la primera edició, és convertir-se en una eina de consulta habitual d’un públic molt ampli: practicants, tècnics, àrbitres, aficionats, periodistes, traductors i correctors. Amb la consulta, podran saber quina és la denominació catalana d’un significat, quins equivalents té en castellà, francès o anglès, què vol dir exactament un terme o, també, quins són els termes bàsics d’un esport concret.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equp de treball (extret de l'edició en paper)

Pròleg (extret de l'edició en paper)

Introducció (extret de l'edició en paper)

Arbre de camp

Annex de lesions esportives (extret de l'edició en paper)

Recull fotogràfic (extret de l'edició en paper)

Bibliografia (extret de l'edició en paper)

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb el suport de: 

Generalitat de Catalunya    Govern d'Andorra    Govern de les Illes Balears

 

 Amb la col·laboració:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018 (First edition: 2010)

With the support of: Government of Catalonia; Government of Andorra; Government of the Balearic Islands

In collaboration with: Sports Federation Union of Catalonia

 

 

This dictionary is the second online edition, revised and completed, o f the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'), a work created by TERMCAT, in cooperation with the Catalan Union of Sports Federations and several Balearic and Valencian federations, and supported by the Catalan, Andorran and Balearic governments.


The second edition of the Diccionari general de l’esport adds more than three hundred terms to the first, which mainly correspond to the new sports studied later by TERMCAT (twirling, cricket, open water and popular races). Besides, existing areas have been increased (motor racing, sports medicine, gymnastics, etc.). The current dictionary collects almost 11,300 terms, belonging to 85 different sports.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team (extracted from the paper version)

Foreword (extracted from the paper version)

Introduction (extracted from the paper version)

Concept diagram

Sports injuries Annex (extracted from the paper version)

Photo collection (extracted from the paper version)

Bibliography (extracted from the paper version)

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 

In collaboration with: 

Generalitat de Catalunya    Govern d'Andorra    Govern de les Illes Balears

 

With the support of: 

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Last update: 12-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018 (Primera edición: 2010)

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña; Gobierno de Andorra; Gobierno de las Islas Baleares

Con la colaboración de: Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña 

 

 

Este diccionario es la segunda edición en línea, revisada y completada, del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte'), una obra elaborada por TERMCAT en el año 2010 con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y de varias federaciones baleares y valencianas, y con el apoyo del gobierno catalán (Secretaría de Política Lingüística), andorrano (Dirección General de Política Lingüística) y balear (Dirección General de Política Lingüística).

La segunda edición del Diccionari general de l’esport añade más de trescientos términos a la primera, correspondientes sobre todo a los nuevos deportes trabajados posteriormente por TERMCAT (twirling, críquet, aguas abiertas y carreras populares). Además, se han incremantado áreas ya existentes (automoviilsmo, medicina del deporte, gimnástica, etc.). De este modo, ahora el diccionario contiene casi 11.300 términos, clasificados en 85 deportes distintos.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

Equipo de trabajo (de la edición en papel)

Prólogo (de la edición en papel)

Introducción (de la edición en papel)

Árbol de campo

Anexo de lesiones deportivass (de la edición en papel)

Recopilación fotografica (de la edición en papel)

Bibliografía (de la edición en papel)

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

Con el apoyo de: 

Generalitat de Catalunya    Govern d'Andorra    Govern de les Illes Balears

 

Con la colaboración de:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Última actualitzación: 12-02-2019

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018 (Première édition : 2018)

Avec l’appui de : Gouvernement de la Catalogne; Gouvernement d’Andorre; Gouvernement des Îles Baléares

En collaboration avec :  Union de Fédérations Sportives de Catalogne 

 

 

Ce dictionnaire est la seconde édition en ligne, révisée et complétée, du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire général du sport »), ouvrage élaboré par TERMCAT en 2010 avec la coopération de l’Union de Fédérations Sportives de Catalogne et de plusieurs fédérations baléares et valenciennes et avec le soutien des gouvernements de la Catalogne, l’Andorre et les Îles Baléares.

 

La seconde édition du Diccionari general de l’esport ajoute plus de trois cents termes à la première, qui correspondent principalement aux nouveaux sports étudiés plus tard par TERMCAT (twirling, cricket, eau ouverte et courses populaires). En plus, on a augmenté domaines déjà existantes (automobilisme, médicine du sport, gymnastique, etc.). Le dictionnaire actuel  recueille presque 11.300 termes, classifiés en 85 sports.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail (extraite de la version papier)

Prologue (extraite de la version papier)

Introduction (extraite de la version papier)

Arbre de domaine

Annexe de blessures sportives (extraite de la version papier)

Collection de photos (extraite de la version papier)

Bibliographie (extraite de la version papier)

 

 

Auteur et édition : 

 

TERMCAT

 

 

Avec l’appui de :

Generalitat de Catalunya    Govern d'Andorra    Govern de les Illes Balears

 

En collaboration avec :

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019