Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans)

 

 

© Autoria: Marta Breu

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari, elaborat per Marta Breu, recull més de 350 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).

 

El diccionari té l’origen en un vocabulari terminològic previ que l’autora va elaborar com a treball de final de màster i que va ser editat posteriorment pel TERMCAT. Aquest nou diccionari constitueix una revisió exhaustiva de la terminologia difosa fins ara i una ampliació considerable del nombre de termes, especialment dels relacionats amb la identitat de gènere i amb la sexualitat.

 

Les fitxes terminològiques contenen la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, de vegades, notes explicatives.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BREU, Marta. Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

 

Darrera actualització: 17-07-2018

 

© Autoria: Marta Breu

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari, elaborat per Marta Breu, recull més de 350 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).

 

El diccionari té l’origen en un vocabulari terminològic previ que l’autora va elaborar com a treball de final de màster i que va ser editat posteriorment pel TERMCAT. Aquest nou diccionari constitueix una revisió exhaustiva de la terminologia difosa fins ara i una ampliació considerable del nombre de termes, especialment dels relacionats amb la identitat de gènere i amb la sexualitat.

 

Les fitxes terminològiques contenen la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, de vegades, notes explicatives.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BREU, Marta. Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

 

Darrera actualització: 17-07-2018

 

© Author: Marta Breu

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary, by Marta Breu, offers more than 350 terms related to the LGBT community (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders), with the denomination and the definition in Catalan and the equivalents in Spanish, English and French.

 

It is a terminology related to the sexual orientation, sexual and gender identity, sexuality and the relationship between the LGBT community and the society (activism, rights and family, entertainment, etc.). The dictionary has its origins in a previous terminological vocabulary elaborated by the author as a master’s dissertation and edited later by TERMCAT. This new dictionary constitutes an exhaustive revision of the previously disseminated terminology and a considerable increase of the number of terms, especially those related to gender identity and sexuality.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Publisher and adviser:

 

TERMCAT

 

 

BREU, Marta. Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

 

Last update: 17-07-2018

 

© Autoría: Marta Breu

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

Este diccionario, elaborado por Marta Breu, contiene más de 350 términos relativos al ámbito LGBT (colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros), con la denominación y la definición en catalán, el área temática, los equivalentes en castellano, francés e inglés, la categoría léxica de cada forma en las distintas lenguas y algunas notas explicativas.

 

Se trata de terminología vinculada con la orientación sexual, la identidad sexual y de género, la sexualidad y la relación del colectivo LGBT con la sociedad (activismo, derechos y familia, ocio, etc.). El diccionario tiene origen en un vocabulario terminológico previo que la autora elaboró como trabajo de fin de máster y que fue editado posteriormente por TERMCAT. Este nuevo diccionario constituye una revisión exhaustiva de la terminología difundida hasta ahora y una ampliación considerable del número de términos, especialmente de los relacionados con la identidad de género y con la sexualidad.

 

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Edición y asesoramiento:

 

TERMCAT

 

 

BREU, Marta. Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

 

Última actualitzación: 17-07-2018

 

© Auteur : Marta Breu

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

Avec l'assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 

Ce dictionnaire, élaboré par Marta Breu, recueille plus de 350 termes relatifs à la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), avec la dénomination et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.

 

Il s’agit de terminologie liée à l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et de genre, la sexualité et la relation de la communauté LGBT avec la société (activisme, droits et famille, loisir, etc.). Le dictionnaire a ses origines dans un vocabulaire terminologique que l'auteur a élaboré comme une dissertation de master et qui a été édité plus tard par TERMCAT. Ce nouveau dictionnaire constitue une révision exhaustive de la terminologie diffusée jusqu'à présent et une extension considérable du nombre de termes, en particulier ceux liés à l'identité de genre et à la sexualité.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Édition et assistance :

 

TERMCAT

 

 

 

BREU, Marta. Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/256/>

 

Dernière actualisation: 17-07-2018