Back to top

Diccionari de química: Química orgànica i inorgànica

Presentació
 • ca  α-, pfx
 • es  α-, pfx
 • en  α-, pfx

Química orgànica

Definició
Forma prefixada que es fa servir, en la sèrie dels hidrats de carboni, per a designar la configuració de l'anòmer de poder rotatori més elevat, en la sèrie D, o menys elevat, en la sèrie L.

Nota

 • Vegeu també β-.
 • ca  α-, pfx
 • es  α-, pfx
 • en  α-, pfx

Química orgànica

Definició
Forma prefixada que es fa servir, en un carboni tetraèdric d'un cicle, per a designar l'àtom o grup substituent que es dirigeix cap endarrere respecte del pla de l'anell.

Nota

 • Vegeu també β-.
 • ca  α-, pfx
 • es  α-, pfx
 • en  α-, pfx

Química orgànica

Definició
Forma prefixada que es fa servir, en la nomenclatura orgànica, per a designar les posicions adjacents a un grup funcional determinat.

Nota

 • Per exemple, l'àcid 2-hidroxipropanoic (o àcid α-hidroxipropanoic, CH3CH(OH)COOH), conté un grup hidroxil en el carboni α de la cadena hidrocarbonada, que és el carboni que està directament unit al grup funcional de referència, en aquest cas el grup carboxil (vegeu la imatge).

  Vegeu també β- i γ-.
acceptor acceptor

Química orgànica

 • ca  acceptor, n m
 • es  aceptor, n m
 • en  acceptor, n

Química orgànica

Definició
Substància que actua acceptant electrons, de manera que durant el procés es crea un nou enllaç entre aquesta substància i un donador.

Nota

 • Els àcids de Lewis i els electròfils actuen com a acceptors, mentre que les bases de Lewis i els nucleòfils actuen com a donadors.
 • ca  acet-, pfx
 • ca  aceti-, pfx
 • ca  aceto-, pfx
 • es  acet-, pfx
 • es  aceti-, pfx
 • es  aceto-, pfx
 • en  acet-, pfx
 • en  aceti-, pfx
 • en  aceto-, pfx

Química orgànica

Definició
Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen l'agrupació d'àtoms CH3CO.

Nota

 • Per exemple, en l'acetaldehid i l'acetamida (vegeu les imatges).
 • ca  acetal, n m
 • ca  1,1-dietoxietà, n m
 • es  acetal, n m
 • es  1,1-dietoxietano, n m
 • en  acetal, n
 • en  1,1-diethoxyethane, n
 • for  CH3CH(OCH2CH3)2

Química orgànica

Definició
Acetal derivat de l'acetaldehid i de l'etanol, que es presenta com un líquid d'olor agradable, volàtil i molt inflamable, amb un punt d'ebullició de 102,2 ºC.

Nota

 • L'acetal és miscible amb alcohol i amb èter, és poc soluble en l'aigua i té una densitat de 0,83. Es fa servir com a dissolvent, en síntesi orgànica i en perfumeria. És l'acetal més conegut i té un ús comercial molt estès.
 • ca  acetal, n m
 • es  acetal, n m
 • en  acetal, n

Química orgànica

Definició
Cadascun dels compostos orgànics que tenen dos substituents alcoxi en un mateix àtom de carboni, resultant de la reacció d'un aldehid o una cetona amb alcohol en presència d'un catalitzador àcid.

Nota

 • La reacció de formació d'un acetal implica l'addició de dues molècules d'alcohol a una molècula del compost carbonílic (vegeu la imatge acetal 1). En aquest procés s'obté un intermedi de reacció (anomenat hemiacetal) en addicionar tan sols una molècula de l'alcohol, i un acetal per l'addició d'una segona molècula d'alcohol (vegeu la imatge acetal 2).

  Els acetals són estables en medi alcalí i oxidant, a diferència dels hemiacetals, que són inestables, no es poden aïllar i tan sols existeixen en solució. Els àcids diluïts regeneren fàcilment l'alcohol i l'aldehid. Aquesta reversibilitat es fa servir en síntesi orgànica, ja que permet protegir temporalment el grup aldehid d'una molècula mentre s'efectuen transformacions sobre altres punts de la mateixa molècula.

  Vegeu també cetal.
acetaldehid acetaldehid

Química orgànica

 • ca  acetaldehid, n m
 • ca  aldehid acètic, n m sin. compl.
 • ca  etanal, n m sin. compl.
 • es  acetaldehído, n m
 • es  aldehído acético, n m
 • es  etanal, n m
 • en  acetaldehyde, n
 • en  acetic aldehyde, n
 • en  ethanal, n
 • for  CH3CHO

Química orgànica

Definició
Aldehid de l'àcid acètic, que es presenta com un líquid d'olor pungent, molt volàtil, inflamable, irritant i narcòtic, amb un punt d'ebullició de 20,2 ºC.

Nota

 • L'acetaldehid és miscible amb aigua i amb els dissolvents orgànics usuals.

  És un dels principals productes intermediaris de la indústria química orgànica i es fabrica en tonatges molt importants. Sovint es fa servir íntegrament a la mateixa fàbrica on es produeix.

  Els procediments d'obtenció industrial de l'acetaldehid són quatre: per oxidació d'etilè o etè, mitjançant el procés de Wacker-Hoechst amb catalitzador de clorur de pal·ladi, el qual és el principal procés; per oxidació d'etanol en fase vapor o bé per deshidrogenació directa; per oxidació de propà, i per reacció catalítica d'acetilè i aigua.

  La facilitat amb què reacciona i el seu baix cost fan que sigui útil com a matèria primera per a l'obtenció d'un gran nombre de substàncies orgàniques importants.
acetaldol acetaldol

Química orgànica

 • ca  aldol, n m
 • ca  acetaldol, n m sin. compl.
 • ca  3-hidroxibutanal, n m sin. compl.
 • ca  β-hidroxibutiraldehid, n m sin. compl.
 • es  acetaldol, n m
 • es  aldol, n m
 • es  3-hidroxibutanal, n m
 • es  β-hidroxibutiraldehído, n m
 • en  acetaldol, n
 • en  aldol, n
 • en  3-hydroxybutanal, n
 • en  β-hydroxybutyraldehyde, n
 • for  CH3CH(OH)CH2CHO

Química orgànica

Definició
Aldol de cadena de quatre carbonis que es presenta com un líquid viscós.

Nota

 • L'aldol és miscible amb aigua i amb molts dissolvents orgànics. A pressió reduïda, de 20 mm de mercuri, té un punt d'ebullició de 83 ºC i es descompon al voltant de 85 ºC, i dona crotonaldehid i aigua (vegeu la imatge).

  L'aldol és obtingut per condensació aldòlica de l'acetaldehid. A més de l'ús com a dissolvent, les principals aplicacions de l'aldol són la síntesi d'accelerants de vulcanització i d'antioxidants per al cautxú i la flotació de minerals.
acetamida acetamida

Química orgànica

 • ca  acetamida, n f
 • ca  etanamida, n f
 • es  acetamida, n f
 • es  etanamida, n f
 • en  acetamide, n
 • en  ethanamide, n
 • for  CH3CONH2

Química orgànica

Definició
Amida de l'àcid acètic que forma cristalls incolors i deliqüescents i té un punt de fusió de 82 ºC.

Nota

 • L'acetamida és soluble en aigua i en alcohol.

  S'obté deshidratant l'acetat d'amoni o tractant l'acetat d'etil amb una solució concentrada d'amoníac. Es fa servir principalment en síntesi orgànica, com a reactiu o com a dissolvent, en l'estabilització de peròxids i en la plastificació de la nitrocel·lulosa.