Diccionari multilingüe de l’enginyeria

 

 

Aquest diccionari, que conté prop de 3.500 termes en català amb equivalents en castellà, anglès, francès i alemany, és una obra inèdita de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

 

Es tracta d’una versió que revisa i amplia el Diccionari del taller mecànic, publicat el 1990, probablement el producte terminològic més significatiu de tots els elaborats per la Comissió Lexicogràfica. Amb la formació d’aquesta Comissió, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, creat l’any 1950, posava de manifest el compromís de sempre de contribuir a la normalització de la llengua catalana.

 

El TERMCAT, amb la voluntat d’oferir als seus usuaris un servei de difusió terminològica permanentment actualitzat amb obres de referència dels diferents sectors d’activitat, ha ofert al COEIC la possibilitat de difondre en línia aquest producte.

 

La informació de les fitxes d’aquest diccionari, que també es poden consultar des del Cercaterm, està disposada d’acord amb les dades originals. Així, per exemple, les denominacions catalanes sinònimes estan recollides com a pertanyents a fitxes de termes diferents; això no succeeix, en canvi, en els equivalents d’una mateixa llengua, que s’acumulen dintre una sola fitxa tal com és habitual en terminografia. Igualment, per a desambiguar fitxes homògrafes, en uns quants casos es dóna algun tipus d’indicació conceptual (en lletra cursiva) al costat de la denominació i els equivalents.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

Aquest diccionari, que conté prop de 3.500 termes en català amb equivalents en castellà, anglès, francès i alemany, és una obra inèdita de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

 

Es tracta d’una versió que revisa i amplia el Diccionari del taller mecànic, publicat el 1990, probablement el producte terminològic més significatiu de tots els elaborats per la Comissió Lexicogràfica. Amb la formació d’aquesta Comissió, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, creat l’any 1950, posava de manifest el compromís de sempre de contribuir a la normalització de la llengua catalana.

 

El TERMCAT, amb la voluntat d’oferir als seus usuaris un servei de difusió terminològica permanentment actualitzat amb obres de referència dels diferents sectors d’activitat, ha ofert al COEIC la possibilitat de difondre en línia aquest producte.

 

La informació de les fitxes d’aquest diccionari, que també es poden consultar des del Cercaterm, està disposada d’acord amb les dades originals. Així, per exemple, les denominacions catalanes sinònimes estan recollides com a pertanyents a fitxes de termes diferents; això no succeeix, en canvi, en els equivalents d’una mateixa llengua, que s’acumulen dintre una sola fitxa tal com és habitual en terminografia. Igualment, per a desambiguar fitxes homògrafes, en uns quants casos es dóna algun tipus d’indicació conceptual (en lletra cursiva) al costat de la denominació i els equivalents.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

Dieses Wörterbuch, das an die 3.500 Fachausdrücke auf Katalanisch mit ihren spanischen, englischen, französischen und deutschen Entsprechungen enthält, ist ein unveröffentlichtes Werk der Lexikographischen Kommission des Vereins Katalanischer Industrieingenieure (COEIC).

 

Mit dem Ziel, den Benutzern ein ständig aktualisiertes Terminologieangebot aus den verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen, hat das TERMCAT dem COEIC angeboten, dieses Produkt online zu stellen.

 

Über die Registerkarte Consulta de termes ("Begriffe nachschlagen") kann man entweder auf die alphabetische Liste aller Bezeichnungen (für jede Sprache des Wörterbuches) zugreifen und die jeweiligen Eintragskarten öffnen, oder im Feld Text de la Consulta ("Suchtext") direkt einfache oder erweiterte Suchen in jeder Sprache des Wörterbuches durchführen.

 

 

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

DE Lorem ipsum: 02-03-2018

 

This dictionary, which gathers close to 3.500 terms in Catalan with the equivalents in Spanish, English, French and German, is an unpublished work by the Lexicographical Commission of the Catalan Association of Industrial Engineering (COEIC).

 

With the aim of offering users a terminological spreading service permanently updated with reference works from different fields, TERMCAT has given COEIC the possibility to edit this product now online.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

Last update: 02-03-2018

 

Este diccionario, que contiene cerca de 3.500 términos en catalán con los equivalentes en castellano, inglés, francés y alemán, es una obra inédita de la Comisión Lexicográfica del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (COEIC).

 

Con la voluntad de ofrecer a sus usuarios un servicio de difusión terminológica permanentemente actualizado con obres de referencia de los distintos sectores de actividad, ha ofrecido a COEIC la posibilidad de difundir en línea este producto.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

Última actualitzación: 02-03-2018

 

Ce dictionnaire, qui contient presque 3.500 termes avec les équivalents en espagnol, français, anglais et allemand, est un ouvrage inédit de la Commission Lexicographique de l’Association d’Ingénieurs Industriels de la Catalogne (COEIC).

 

Avec la volonté d’offrir à ses usagers un service de diffusion terminologique permanemment actualisé avec des ouvrages de référence de différents domaines, TERMCAT a offert a COEIC la possibilité d’éditer ce produit en ligne.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA. Diccionari multilingüe de l'enginyeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/167/>

 

Dernière actualisation: 02-03-2018