Diccionaris cartogràfics

 


Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana.

 

Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:

 

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.


Els Diccionaris cartogràfics, per tant, ofereixen de manera unificada la consulta de més de vuit mil vuit-centes fitxes de termes relacionats amb la cartografia, totes amb equivalents i definició i sovint amb notes que aporten informació complementària. 

 

 

Com s'indica la procedència dels termes? Amb l’objectiu de respectar al màxim l’àmbit, la idiosincràsia i l’autoria de cada producte, s’ha optat per indicar, per mitjà d’una referència bibliogràfica, d’on procedeix cadascuna de les fitxes terminològiques i per mantenir fins i tot les fitxes referides a un mateix terme.

 

 

Quina intervenció s'hi ha fet? Per a la publicació dels quatre diccionaris cartogràfics en un únic diccionari en línia, s'ha intervingut només de manera formal en les dades. Bàsicament, a més de marcar la procedència de cada terme, s'ha unificat la representació de les notes i s'han dividit les definicions de tipus enciclopèdic, de manera que hi hagi un paràgraf inicial amb la definició pròpiament dita i que la informació complementària es divideixi en blocs diversos segons el sentit.

 

Han treballat en l'adaptació com a diccionari en línia, per part del TERMCAT, Joan Rebagliato (com a responsable), Marcos Urbina (en el desenvolupament informàtic) i Sílvia Soler (en la preparació d'imatges).

 

 

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes, tant per mitjà del quadre Text de la consulta com per mitjà de l'Accés alfabètic i l'Accés temàtic. El quadre Text de la consulta permet fer cerques simples i avançades segons la llengua i el camp; l'Accés alfabètic permet fer una consulta alfabètica en diversos idiomes (català, castellà i anglès per a tots els diccionaris, i també francès per al Diccionari terminològic de cartografia), i l'Accés temàtic permet fer una consulta temàtica segons el diccionari de procedència.

 

En la consulta temàtica convé tenir en compte que, si es vol consultar complet un dels quatre diccionaris originals, s'ha de consultar tant la seva àrea general (per exemple, Cartografia) com totes les seves subàrees (en l'exemple, Cartografia > Arts gràfiques, tipografia, retolació; Cartografia > Astronomia, orientació i navegació, etc.). El motiu és que l'àrea temàtica general recull únicament els termes generals de l'àmbit que no estan lligats a una subàrea concreta. 

 

 

Introducció (Diccionari de cartografia, Diccionari de fotogrametria, Diccionari de sistemes d'informació geogràfica, Diccionari de teledetecció)

Arbre de camp

Crèdits (Diccionari de cartografiaDiccionari de fotogrametriaDiccionari de sistemes d'informació geogràficaDiccionari de teledetecció)Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019


Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana.

 

Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:

 

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.


Els Diccionaris cartogràfics, per tant, ofereixen de manera unificada la consulta de més de vuit mil vuit-centes fitxes de termes relacionats amb la cartografia, totes amb equivalents i definició i sovint amb notes que aporten informació complementària. 

 

 

Com s'indica la procedència dels termes? Amb l’objectiu de respectar al màxim l’àmbit, la idiosincràsia i l’autoria de cada producte, s’ha optat per indicar, per mitjà d’una referència bibliogràfica, d’on procedeix cadascuna de les fitxes terminològiques i per mantenir fins i tot les fitxes referides a un mateix terme.

 

 

Quina intervenció s'hi ha fet? Per a la publicació dels quatre diccionaris cartogràfics en un únic diccionari en línia, s'ha intervingut només de manera formal en les dades. Bàsicament, a més de marcar la procedència de cada terme, s'ha unificat la representació de les notes i s'han dividit les definicions de tipus enciclopèdic, de manera que hi hagi un paràgraf inicial amb la definició pròpiament dita i que la informació complementària es divideixi en blocs diversos segons el sentit.

 

Han treballat en l'adaptació com a diccionari en línia, per part del TERMCAT, Joan Rebagliato (com a responsable), Marcos Urbina (en el desenvolupament informàtic) i Sílvia Soler (en la preparació d'imatges).

 

 

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes, tant per mitjà del quadre Text de la consulta com per mitjà de l'Accés alfabètic i l'Accés temàtic. El quadre Text de la consulta permet fer cerques simples i avançades segons la llengua i el camp; l'Accés alfabètic permet fer una consulta alfabètica en diversos idiomes (català, castellà i anglès per a tots els diccionaris, i també francès per al Diccionari terminològic de cartografia), i l'Accés temàtic permet fer una consulta temàtica segons el diccionari de procedència.

 

En la consulta temàtica convé tenir en compte que, si es vol consultar complet un dels quatre diccionaris originals, s'ha de consultar tant la seva àrea general (per exemple, Cartografia) com totes les seves subàrees (en l'exemple, Cartografia > Arts gràfiques, tipografia, retolació; Cartografia > Astronomia, orientació i navegació, etc.). El motiu és que l'àrea temàtica general recull únicament els termes generals de l'àmbit que no estan lligats a una subàrea concreta. 

 

 

Introducció (Diccionari de cartografia, Diccionari de fotogrametria, Diccionari de sistemes d'informació geogràfica, Diccionari de teledetecció)

Arbre de camp

Crèdits (Diccionari de cartografiaDiccionari de fotogrametriaDiccionari de sistemes d'informació geogràficaDiccionari de teledetecció)Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019


What is it? Diccionaris cartogràfics (‘Cartographic dictionaries’) is a compilation of four dictionaries edited by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia with the advice of TERMCAT, printed by Enciclopèdia Catalana.

 

The titles and authors of the four dictionaries are:

 

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.

 

Diccionaris cartogràfics, therefore, provide in a unified query more than eight thousand eight hundred terms related to cartography, with equivalents and definitions, and often with notes that provide new information.

 


Is the origin of the terms indicated? With the aim of respecting the area, the characteristics and the authorship of each product, the origin of each term is indicated by means of the bibliographic citation.

 

 

What actions have been done? The publication in a single online dictionary has only involved formal modifications in the data. Basically, in addition to marking the origin of each term, the representation of notes has been unified, and the encyclopaedic definitions have been divided, so there is a paragraph starting with the definition itself and additional information is offered in different parts according to their meaning.

 

 

How should you use the dictionary? Clicking on Consulta de termes (‘Term search’), terms can be looked up either using the alphabetical index (there is an index for each language) or the thematic index (all terms are grouped according to their typology); also, simple and advanced searches can be made in the upper space Text de la consulta (‘Text search’).

 

 

Introducció (Diccionari de cartografia, Diccionari de fotogrametria, Diccionari de sistemes d'informació geogràfica, Diccionari de teledetecció)

Arbre de camp

Crèdits (Diccionari de cartografiaDiccionari de fotogrametriaDiccionari de sistemes d'informació geogràficaDiccionari de teledetecció)

 

 

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>

 

Last update: 12-02-2019


¿Qué es? Los Diccionaris cartogràfics recogen en un solo producto los cuatro diccionarios de la serie Diccionaris Terminològics del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborados con el asesoramiento de TERMCAT y publicados en papel por Enciclopèdia Catalana.

 

Los títulos y los autores de estos cuatro diccionarios son los siguientes: 

 

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.


Los Diccionaris cartogràfics, en consecuencia, ofrecen de un modo unificado la consulta de más de ocho mil ochocientas fichas de términos relacionados con la cartografía, todos con equivalentes en otras lenguas y con definición y muchas veces también con notas que aportan información complementaria. 

 

 

¿Cómo se indica de dónde vienen los términos? Con el objetivo de respetar al máximo el ámbito, la idiosincrasia y la autoría de los productos originales, se ha optado por indicar, mediante una referencia bibliográfica, de dónde viene cada una de las fichas terminológicas y por mantener incluso las fichas de productos distintos referidas a un mismo término.

 

 

¿En qué ha consistido la intervención? Para la publicación de los cuatro diccionarios cartográficos en un único diccionario en línea, se ha intervenido sólo formalmente en los datos. Básicamente, además de marcar la procedencia de cada término, se ha unificado la representación de las notas y se han dividido las definiciones de tipo enciclopédico de modo que haya un párrafo inicial con la definición propiamente dicha y que la información complementaria se divida en varios bloques según el sentido.

 

En la preparación como diccionario en línea han participado, por parte de TERMCAT, Joan Rebagliato (como responsable), Marcos Urbina (en el desarrollo informático) y Sílvia Soler (en la preparación de imagenes).¿Cómo se consulta? Las fichas se pueden consultar desde la pestaña Consulta de termes ‘Consulta de términos’, mediante el cuadro Text de la consulta 'Texto de la consulta' o mediante el Accés alfabètic 'Acceso afalbético' y el Accés temàtic 'Acceso temático'. El cuadro Text de la consulta permite hacer búsquedas simples o avanzadas según la lengua y el campo; el Accés alfabètic permite hacer una consulta alfabética en varios idiomas (catalán, castellano e inglés para todos los diccionarios, y también francés para el Diccionari terminològic de cartografia), y el Accés temàtic permite hacer una consulta temática según el diccionario de procedencia.

 

 

Introducció (Diccionari de cartografia, Diccionari de fotogrametria, Diccionari de sistemes d'informació geogràfica, Diccionari de teledetecció)

Arbre de camp

Crèdits (Diccionari de cartografiaDiccionari de fotogrametriaDiccionari de sistemes d'informació geogràficaDiccionari de teledetecció)

 

 

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>

 

Última actualitzación: 12-02-2019