Consulteca

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2019

 

 

El diccionari en línia Consulteca és un diccionari en creixement que recull les fitxes terminològiques elaborades pel TERMCAT procedents de les consultes fetes pels usuaris al Servei de Consultes i de les recerques puntuals fetes per altres àrees de recerca del Centre. L’objectiu del diccionari és posar a disposició dels usuaris tota la recerca en terminologia puntual que no forma part de cap producte temàtic i, per tant, no inclosa en cap altre diccionari en línia.

 

Destaquem, en aquest sentit, el botó de noves incorporacions com a opció de cerca al costat de l’accés alfabètic i l’accés temàtic. Aquest opció permet accedir a les fitxes terminològiques incorporades en el darrer trimestre. És, per tant, un diccionari que va creixent i es va actualitzant amb els dubtes resolts plantejats pels usuaris, amb les seves aportacions, observacions o comentaris.

 

L’arbre de camp d’aquest diccionari és singular, atès que és una adaptació de la classificació general de les àrees temàtiques amb què treballa el TERMCAT i recull àmbits del coneixement molt diversos.

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions en català, castellà, francès i anglès; mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari). També es poden consultar específicament les noves incorporacions.

 

Tota la terminologia agrupada en aquest diccionari és consultable també a través del Cercaterm.

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2019

 

 

El diccionari en línia Consulteca és un diccionari en creixement que recull les fitxes terminològiques elaborades pel TERMCAT procedents de les consultes fetes pels usuaris al Servei de Consultes i de les recerques puntuals fetes per altres àrees de recerca del Centre. L’objectiu del diccionari és posar a disposició dels usuaris tota la recerca en terminologia puntual que no forma part de cap producte temàtic i, per tant, no inclosa en cap altre diccionari en línia.

 

Destaquem, en aquest sentit, el botó de noves incorporacions com a opció de cerca al costat de l’accés alfabètic i l’accés temàtic. Aquest opció permet accedir a les fitxes terminològiques incorporades en el darrer trimestre. És, per tant, un diccionari que va creixent i es va actualitzant amb els dubtes resolts plantejats pels usuaris, amb les seves aportacions, observacions o comentaris.

 

L’arbre de camp d’aquest diccionari és singular, atès que és una adaptació de la classificació general de les àrees temàtiques amb què treballa el TERMCAT i recull àmbits del coneixement molt diversos.

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions en català, castellà, francès i anglès; mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari). També es poden consultar específicament les noves incorporacions.

 

Tota la terminologia agrupada en aquest diccionari és consultable també a través del Cercaterm.

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Centre for Terminology, 2015-2019Consulteca is an online dictionary in progress. It gathers terminological files elaborated by TERMCAT deriving from queries adressed to Servei de Consultes (‘Advice Service’) and from specific researches carried out by our terminologists. The dictionary aims to make specific terminological research available to users. Terms included in Consulteca are not included in any other dictionary.

 

In this sense, we would like to underline the possibility to check the latest additions to the dictionary just by clicking the option displayed beside the alfabetical and thematic indexes. Latest additions include files which have been elaborated during the last quarter year. Consulteca is therefore a dictionary in progress and regularly updated with questions, contributions and suggestions made by Cercaterm users.

 

The concept diagram of Consulteca is a particular one, because it is an adaptation of TERMCAT general classification of domains and contains a great variety of subject fields.

 

 

Work team

Concept diagram

 

 

Clicking on “Consulta de termes” (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: either using the alphabetical indexes (available in Catalan, Spanish, French and English), or using the thematic access, or making simple or advanced searches in the upper space “Text de la consulta” (‘Text search’) in any of the dictionary languages. You can also click on “Noves incorporacions” to know the latest additions.

 

All terms included in Consulteca can also be looked it up at Cercaterm.

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

 

Last update: 12-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015-2019

 

 

El diccionario en línea Consulteca es un diccionario en crecimiento que agrupa las fichas terminológicas elaboradas por TERMCAT procedentes de las consultas realizadas por los usuarios del Servicio de Consultas y de los estudios puntuales hechos por otras áreas de trabajo del Centro. El objetivo del diccionario es poner a disposición de los usuarios toda la investigación en terminología puntual que no forma parte de ningún producto temático y, por lo tanto, no incluída en otros diccionarios en línea.

 

Conviene destacar el botón de nuevas incorporaciones como opción de búsqueda al lado del acceso alfabético y del acceso temático. Esta opción permite acceder a las fichas terminológicas incorporadas durante el último trimestre. Es, pues, un diccionari que va creciendo i se va actualizando con las dudas resueltas planteadas por los usuarios, con sus aportaciones, observaciones o comentarios.

 

El árbol de campo de este diccionario es singular, dado que es una adaptación de la clasificación general de las áreas temáticas con la que trabaja TERMCAT y reúne ámbitos de conocimiento muy diversos.

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

 

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones en catalán, castellano, francés e inglés; mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario). También se pueden consultar específicamente las nuevas incorporaciones.

 

Toda la terminología recopilada en este diccionario es consultable también a través de Cercaterm.

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

 

Última actualitzación: 12-02-2019

 

© Auteur et éditeur : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015-2019

 

 

Le dictionnaire en ligne Consulteca est un dictionnaire ouvert qui recueille les fiches terminologiques élaborées par TERMCAT à partir des consultations effectuées par les utilisateurs du Service de Consultations et des recherches ponctuelles effectuées par les terminologues du Centre. L’objectif du dictionnaire est de mettre à la disposition des utilisateurs toutes les recherches terminologiques ponctuelles qui ne font pas partie d’un produit thématique et, en conséquence, d’un autre dictionnaire en ligne.

 

L’option « Noves incorporacions » (‘Nouvelles incorporations’) permet l’accès aux fiches terminologiques incorporées pendant le dernier trimestre. Par conséquent, il est un dictionnaire qui pousse et qui est mis à jour avec la résolution de requêtes des utilisateurs, et de leurs observations et commentaires.

 

L’arbre de domaine du dictionnaire est unique en ce que qu'il s’agit d’une adaptation de la classification générale des domaines thématiques de TERMCAT.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

 

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Tous les termes regroupés dans ce dictionnaire sont également disponibles sur Cercaterm.

 

 

Auteur et éditeur :

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019