Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

El Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis aplega 180 termes bàsics relacionats amb aquestes dues malalties. Amb aquest recull el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 d’aquest any, dedicada a aquests dos greus problemes de salut, amb la voluntat de contribuir, des de l’àmbit de la terminologia, a donar-los més visibilitat.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals en curs del camp de les ciències de la salut. El diccionari s’ha elaborat en col·laboració amb els lingüistes del portal lingüístic ÉsAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i en anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives. També inclou l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que facin servir els termes, relacionats amb la diabetis i l’obesitat, especialment en àmbits de divulgació, però també en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Més documentació:

Vocabulari La Marató 2015 Vocabulari de termes amb errors i dubtes freqüents

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de malalties metabòliques: Obesitat i diabetis [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

El Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis aplega 180 termes bàsics relacionats amb aquestes dues malalties. Amb aquest recull el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 d’aquest any, dedicada a aquests dos greus problemes de salut, amb la voluntat de contribuir, des de l’àmbit de la terminologia, a donar-los més visibilitat.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals en curs del camp de les ciències de la salut. El diccionari s’ha elaborat en col·laboració amb els lingüistes del portal lingüístic ÉsAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i en anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives. També inclou l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que facin servir els termes, relacionats amb la diabetis i l’obesitat, especialment en àmbits de divulgació, però també en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Més documentació:

Vocabulari La Marató 2015 Vocabulari de termes amb errors i dubtes freqüents

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de malalties metabòliques: Obesitat i diabetis [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

With the support of: Government of Catalonia. Catalan Corporation of Audiovisual Media

 

 

The Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis (‘Dictionary of metabolic disease. Obesity and diabetes’) gathers 180 basic terms related to these two diseases. By these work TERMCAT gives its support to La Marató de TV3 this year's program, dedicated to these two major health conditions, with the aim of contributing to give them greater visibility, from the field of terminology.

 

Entries come from the terminology research carried out in the ongoing projects in the field of health sciences. The dictionary has been developed in collaboration with linguists members of ÉsAdir, language portal of the Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (‘Catalan Corporation of Audiovisual Media’).

 

Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary. It also includes the thematic area or areas each term belongs to.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

 

 

Author and Publisher:

TERMCAT

 

 

With the support of:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de malalties metabòliques: Obesitat i diabetis [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/>

 

Last update: 02-03-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

 

 

El Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis (‘Diccionario de enfermedades metabólicas. Obesidad y diabetes’) reúne 180 termes básicos relacionados con estas dos enfermedades. Con esta obra TERMCAT se suma a las actuaciones en apoyo del programa La Marató de TV3 de este año, dedicado a estos dos graves problemas de salud, con la voluntad de contribuir, desde el ámbito de la terminología, a darles una mayor visibilidad.

 

Las fichas proceden de los trabajos terminológicos sectoriales llevados a cabo en los proyectos en curso en el campo de las ciencias de la salud. El diccionario se ha elaborado en colaboración con los lingüistas del portal lingüístico ÉsAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (‘Corporación Catalana de Medios Audiovisuales’).

 

Cada artículo terminológico contiene la denominación catalana considerada como principal y las denominaciones catalanas sinónimas, en caso de haberlas; los equivalentes en castellano e inglés; algunos latinismos; símbolos, en el caso de unidades de medida; una definición en catalán y, si es preciso, notas explicativas. También indica a qué área temática o áreas temáticas pertenece cada término.

 

El diccionario pretende ser una herramienta de referencia práctica para todos los profesionales que utilizan la terminología de la diabetes y la obesidad, especialmente en ámbitos de divulgación, pero también en ámbitos académicos. Les invitamos a utilizarla, a difundirla y a comunicarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

Con el soporte de:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de malalties metabòliques: Obesitat i diabetis [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/>

 

Última actualitzación: 02-03-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

Avec l'appui de : Gouvernement de la Catalogne. Office catalan des moyens audiovisuels

 

 

Le dictionnaire en ligne Diccionari de malalties metabòliques. Obesitat i diabetis (‘Dictionnaire des maladies métaboliques. L’obésité et le diabète’) contient 180 termes de base associés à ces deux maladies. Avec cet ouvrage TERMCAT offre son appui au programme La Marató de TV3 de cette année, dédiée à ces deux problèmes majeurs de santé.

 

Les termes proviennent de projets de terminologie en cours dans le domaine des sciences de la santé. Le dictionnaire a été développé en collaboration avec les linguistes du portail de la langue ÉsAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (‘Office catalan des moyens audiovisuels’).

 

Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan (ou plusieurs), équivalents en espagnol, en français et en anglais, définitions et, dans quelques cas, notes avec information additionnel sur le terme. On indique également le domaine ou domaines dans lesquels le terme est classée.

 

Les fiches peuvent être consultées en cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’). Cette option fait possible la consultation alphabétique de tous les termes à partir des langues contenus dans les fiches selon le cas, et aussi la consultation thématique à partir des dictionnaires d’origine. L’espace « Text de la consulta » (‘Texte  de la consultation') permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

Avec l'appui de :

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de malalties metabòliques: Obesitat i diabetis [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/208/>

 

Dernière actualisation: 02-03-2018