Back to top

Criteris terminològics

Presentation
GELIVITAT, GELADICITAT, RESISTÈNCIA A LA GELADA, RESISTÈNCIA ALS CICLES DE GEL-DESGEL O RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC? GELIVITAT, GELADICITAT, RESISTÈNCIA A LA GELADA, RESISTÈNCIA ALS CICLES DE GEL-DESGEL O RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC?

 • ca  GELIVITAT, GELADICITAT, RESISTÈNCIA A LA GELADA, RESISTÈNCIA ALS CICLES DE GEL-DESGEL O RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC?
 • es  helacidad (gelivitat), n f
 • es  heladicidad (gelivitat), n f
 • es  susceptibilidad a la helada (gelivitat), n f
 • fr  gélivité (gelivitat), n f
 • it  gelività (gelivitat), n f
 • pt  gelevidade (gelivitat), n f
 • en  frost susceptibiity (gelivitat), n
 • en  gelivity (gelivitat), n
 • en  liability to frost damage (gelivitat), n
 • de  Frostempfindlichkeit (gelivitat), n f

Criteris d'especialitat > Construcció

Definition
Es considera que la forma adequada és gelivitat (nom femení), i no *geladicitat, ni*resistència a la gelada, ni *resistència als cicles de gel-desgel, ni *resistència al xoc tèrmic.

Els motius de la tria de gelivitat són els següents:
(1) Deriva de l'adjectiu geliu -a, que té un significat clarament relacionat en el diccionari d'Enciclopèdia Catalana ("Dit del material que es glaça fàcilment i, doncs, s'esquerda"); en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, geliu -a té el significat genèric "Fred com el glaç", com a sinònim de gèlid -a.
(2) Es documenta en obres especialitzades i terminològiques.
(3) Té el vistiplau dels especialistes.
(4) És una forma paral·lela a altres noms creats sobre adjectius acabats en -iu amb l'adjunció del sufix -itat, que hi dona el significat 'capacitat de': absortiu --> absortivitat, conductiu --> conductivitat, inductiu --> inductivitat, etc.
(5) És una forma anàloga a les utilitzades en francès, italià, portuguès i anglès.

En canvi, *geladicitat, *resistència a la gelada, *resistència als cicles de gel-desgel i *resistència al xoc tèrmic presenten problemes:
- *geladicitat, tot i ser una forma molt utilitzada en l'àmbit, és un calc del castellà que no es pot justificar a partir dels recursos del català: aquesta forma pressuposa com a base un adjectiu *geladís o *gelàdic al qual s'hauria adjuntat el sufix -itat, però aquests adjectius pressuposats no existeixen en català; en castellà, en canvi, sí que hi ha un adjectiu heladizo -za que permet crear heladicidad.
- *resistència a la gelada, *resistència als cicles de gel-desgel i *resistència al xoc tèrmic són formes semànticament adequades, però resulten massa llargues i, per tant, poc pràctiques per a contextos en què totes les llengües estudiades disposen de formes sintètiques.

La gelivitat és la capacitat d'un material porós de resistir les glaçades o, més específicament, els cicles de congelació i descongelació.

Note