Back to top

Locucions i expressions llatines

Presentation
 • la  a contrariis, adv
 • ca  invertint els temes de l'argumentació, adv
 • es  invirtiendo los términos de la argumentación, adv

Definition
Pels contraris.

Note

 • Locució emprada per fer referència a l'argument que parteix de l'oposició entre dos fets per a concloure de l'un el contrari del que ja se sap de l'altre, és a dir, invertint els termes de l'argumentació.

  Exemple: Tot sovint el més senzill és demostrar un argument a contrariis.
a contrario sensu a contrario sensu

 • la  a contrario sensu, adv
 • la  a sensu contrario, adv sin. compl.
 • la  sensu contrario, adv sin. compl.
 • ca  en sentit contrari, adv
 • es  en sentido contrario, adv

Definition
A partir del sentit contrari.

Note

 • Expressió d'ús general. No és recomanable la forma sensu contrario, sense la preposició.

  Exemple: A sensu contrario, ¿és necessari, perquè estigui justificada la negativa a contractar d'acord amb l'article 6, apartat 1, de la Directiva 2000/78/CE, que la persona sigui contractada amb una edat tal que, en cas de jubilació en la data prevista, hagi de percebre la renda mínima tot i no haver adquirit el dret a percebre-la?

  Exemple: El paràgraf 2 estableix expressament que la facultat d'anul·lar el contracte s'extingeix després que la part que desitja complir el contracte hagi expressat la seva voluntat de complir o porti a terme el compliment de les seves obligacions, i deixa sense efecte tota notificació d'anul·lació cursada amb anterioritat. A contrario sensu, l'altra part no està facultada per a adaptar el contracte si qui va incórrer en error no només no ha comunicat la seva intenció d'anul·lar-lo, sinó que a més ha actuat raonablement en conseqüència.

  Exemple: La consulta del comitè de programa es duu a terme seguint el procediment de gestió per a les propostes de selecció que disposa expressament l'article 8, apartat 2, de la Decisió 1904/2006/CE, és a dir, totes les subvencions operatives, així com els acords pluriennals d'agermanament i els actes de gran visibilitat. L'article 8, apartat 3, de la mateixa Decisió disposa, [sensu contrario] en sentit contrari, que totes les altres decisions de selecció seran aprovades d'acord amb el procediment consultiu.
 • la  a fortiori, adv
 • la  a fortiori ratione, adv sin. compl.
 • ca  amb més raó, adv
 • es  con mayor razón, adv

Definition
Per l'acció [d'una raó] més forta.

Note

 • Locució emprada per a reforçar un raonament en deduir-ne la validesa com a conseqüència d'un raonament anterior.

  Exemple: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una nació que es pugui considerar superior a una altra.
a fortiori ratione a fortiori ratione

 • la  a fortiori, adv
 • la  a fortiori ratione, adv sin. compl.
 • ca  amb més raó, adv
 • es  con mayor razón, adv

Definition
Per l'acció [d'una raó] més forta.

Note

 • Locució emprada per a reforçar un raonament en deduir-ne la validesa com a conseqüència d'un raonament anterior.

  Exemple: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una nació que es pugui considerar superior a una altra.
 • la  a simili, adj
 • la  a pari, adj sin. compl.
 • ca  per analogia, adj
 • es  por analogía, adj

Definition
Per similitud.

Note

 • Locució emprada per fer referència a l'argument fonamentat en raons de similitud i d'igualtat o analogia entre el fet proposat i el que se'n conclou.

  Exemple: L'argumentació a simili es basa en l'analogia, i és acollida pel Codi civil en l'article 4.1.
 • la  a posteriori, adv
 • ca  després, adv
 • ca  posterior, adv
 • ca  posteriorment, adv
 • es  después, adv
 • es  posterior, adj
 • es  posteriormente, adv
 • es  tras comprobación, adv

Definition
A partir de l'experiència, després d'ésser comprovat, basant-se en els fets observats o en les dades de l'experiència.

Note

 • S'utilitza preferentment amb valor lògic de posterioritat i a vegades amb valor temporal. Es complementa semànticament amb a priori.

  Exemple: Un raonament a posteriori.

  Si té valor temporal, s'ha de substituir per després o una altra expressió equivalent.

  Exemple: La utilització de rebuts l'ha d'autoritzar, amb caràcter previ, l'òrgan que fa la concessió, i també la pot validar després el mateix òrgan, sempre que aquest consideri que l'autorització s'hauria concedit si s'hagués sol·licitat prèviament.
 • la  a priori, adv
 • ca  abans, adv
 • ca  amb antelació, adv
 • ca  d'antuvi, adv
 • ca  prèviament, adv
 • es  antes, adv
 • es  con antelación, adv
 • es  de antemano, adv
 • es  previamente, adv

Definition
Prèviament a tota comprovació, a l'experiència.

Note

 • S'utilitza amb valor lògic d'anterioritat. Se'n deriva el substantiu apriorisme. Es complementa semànticament amb a posteriori.

  Exemple: La determinació de la contaminació es fa normalment a priori, per cada tipus d'indústria, i s'estableix correlativament una prima de depuració pròpia.

  En la resta de casos, s'ha de substituir per en principi, amb antelació, prèviament o equivalent.

  Exemple: Segon. L'elaboració d'un pla director, amb la participació de les comunitats autònomes i dels agents socials, per a determinar amb antelació els objectius i els resultats de la política d'immigració.
 • la  a quo, adj
 • ca  des del qual, adj
 • es  desde el cual, adj

Definition
Des del qual.

Note

 • Expressió que, precedida pels mots dia o terme o pels equivalents llatins dies o terminus, denota el moment a partir del qual es comencen a produir uns efectes jurídics determinats.

  Exemple: El termini de caducitat de trenta anys planteja problemes. Planteja problemes perquè, a més, va lligat a un dies a quo, el començament del termini és el dia de la mort del causant.
a sensu contrario a sensu contrario

 • la  a contrario sensu, adv
 • la  a sensu contrario, adv sin. compl.
 • la  sensu contrario, adv sin. compl.
 • ca  en sentit contrari, adv
 • es  en sentido contrario, adv

Definition
A partir del sentit contrari.

Note

 • Expressió d'ús general. No és recomanable la forma sensu contrario, sense la preposició.

  Exemple: A sensu contrario, ¿és necessari, perquè estigui justificada la negativa a contractar d'acord amb l'article 6, apartat 1, de la Directiva 2000/78/CE, que la persona sigui contractada amb una edat tal que, en cas de jubilació en la data prevista, hagi de percebre la renda mínima tot i no haver adquirit el dret a percebre-la?

  Exemple: El paràgraf 2 estableix expressament que la facultat d'anul·lar el contracte s'extingeix després que la part que desitja complir el contracte hagi expressat la seva voluntat de complir o porti a terme el compliment de les seves obligacions, i deixa sense efecte tota notificació d'anul·lació cursada amb anterioritat. A contrario sensu, l'altra part no està facultada per a adaptar el contracte si qui va incórrer en error no només no ha comunicat la seva intenció d'anul·lar-lo, sinó que a més ha actuat raonablement en conseqüència.

  Exemple: La consulta del comitè de programa es duu a terme seguint el procediment de gestió per a les propostes de selecció que disposa expressament l'article 8, apartat 2, de la Decisió 1904/2006/CE, és a dir, totes les subvencions operatives, així com els acords pluriennals d'agermanament i els actes de gran visibilitat. L'article 8, apartat 3, de la mateixa Decisió disposa, [sensu contrario] en sentit contrari, que totes les altres decisions de selecció seran aprovades d'acord amb el procediment consultiu.
 • la  a simili, adj
 • la  a pari, adj sin. compl.
 • ca  per analogia, adj
 • es  por analogía, adj

Definition
Per similitud.

Note

 • Locució emprada per fer referència a l'argument fonamentat en raons de similitud i d'igualtat o analogia entre el fet proposat i el que se'n conclou.

  Exemple: L'argumentació a simili es basa en l'analogia, i és acollida pel Codi civil en l'article 4.1.