Nous termes en estudi al Consell Supervisor (14/04/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

En la reunió del Consell Supervisor d’aquest dimecres, 14 d’abril, es continuarà l’estudi de termes de l’àmbit de la genòmica. A banda, es revisaran les decisions preses en l’última reunió, del 10 de març, sobre termes d’aquest mateix àmbit i de l’àmbit de la realitat virtual i la realitat augmentada.

Els termes nous que es preveu estudiar en aquesta reunió són, concretament, els següents:

GENÒMICA

meganucleasa
Endonucleasa de restricció que pot reconèixer una seqüència de DNA de 12 a 40 parells de bases.
NOTA: A causa de la seva gran longitud, la seqüència de DNA generalment només apareix un cop en un genoma determinat, motiu pel qual les meganucleases es consideren les endonucleases naturals més específiques.

Fokl, Fokl, nucleada Fokl, endonucleasa Fokl, nucleada Fokl, endonucleasa Fokl
Endonucleasa de restricció del bacteri Flavobacterium okeanokoites, que té la capacitat d'unir-se a una cadena de DNA al lloc de reconeixement 5'-GGATG-3' i tallar-lo de manera inespecífica entre 9 i 13 nucleòtids després del lloc de reconeixement.

transcription activator-like effector, TALE, efector similar a un activador de transcripció, efector similar a un activador transcripcional, efector TAL
Proteïna secretada pels bacteris del gènere Xanthomonas quan infecten certes espècies de plantes, que té la capacitat d'unir-se a seqüències específiques de DNA i activar l'expressió de determinats gens vegetals que afavoreixen la infecció.
NOTA: Els TALE reconeixen un únic nucleòtid de DNA.

transcription activator-like effector nuclease, TALEN, nucleasa d'activitat similar a activadors de transcripció, nucleasa d'efector similar a un activador transcripcional, nucleasa efectora similar a un activador de transcripció, nucleasa TALE
Endonucleasa artificial de restricció que resulta de la fusió entre el domini de reconeixement d'un efector TALE i el domini de tall del DNA de l'endonucleasa natural FokI, que pot escindir el DNA en el lloc precís que li indica l'efector.

zinc finger nuclease, ZFN, nucleasa amb dits de zinc, nucleasa de dits de zinc
Endonucleasa artificial de restricció que resulta de la fusió de dits de zinc, que poden reconèixer seqüències específiques de DNA, amb el domini de tall del DNA de l'endonucleasa FokI, que pot tallar el DNA en el lloc precís que li indiquen els dits de zinc.
NOTA: Es denomina dit de zinc el motiu polipeptídic de forma allargada característic de les proteïnes reguladores de l'expressió gènica, que es replega al voltant d'un ió zinc i confereix a les proteïnes la capacitat d'unir-se al DNA o a l'RNA. Cada dit de zinc reconeix tres nucleòtids consecutius de DNA.

dead Cas9 endonuclease, dCas9, Cas9 desactivada, Cas9 morta, endonucleasa Cas9 desactivada, endonucleasa Cas9 morta, proteïna Cas9 desactivada, proteïna Cas9 morta
Endonucleasa Cas9 que ha estat sotmesa a mutacions parcials amb l'objectiu d'aconseguir que no talli el DNA, sinó que simplement reguli l'expressió d'un gen determinat.

CRISPR RNA, crRNA, RNA CRISPR, ARN CRISPR, ARNcr
RNA generat pel sistema immunitari CRISPR-Cas a partir dels espaiadors.
NOTA: El crRNA serveix de guia a les endonucleases Cas, però s'ha d'hibridar prèviament amb el tracrRNA quan es tracta de Cas9.

trans-activating CRISPR RNA, tracrRNA, RNA CRISPR transactivador, ARN CRISPR transactivador, tracrRNA, ARNcrtra
RNA generat pel sistema immunitari CRISPR-Cas, a partir de l'expressió d'un gen específic, que s'hibrida amb el crRNA per a fer-lo madurar i associar-lo amb l'endonucleasa Cas9.
NOTA: Dins de l´híbrid crRNA-tracrRNA, el primer element reconeix la seqüència de DNA que cal localitzar i el segon uneix l'híbrid amb l'endonucleasa Cas9.

guide RNA, gRNA, RNA guia, ARN guia, ARNg
RNA de disseny emprat en edició genòmica que acoblant-se amb una seqüència complementària de DNA, permet que l'endonucleasa Cas associada quedi col·locada al lloc on cal efectuar una escissió.
NOTA: En el cas de l'endonucleasa Cas9, cal també la presència d'un tracrRNA perquè l'associació entre el gRNA i la Cas9 sigui possible.

single guide RNA, sgRNA, RNA guia simple, ARN guia simple, ARNgs
Molècula de gRNA sintètic que resulta de fusionar una molècula de gRNA i una de tracrRNA en una mateixa seqüència, present en l'eina d'edició genòmica CRISPR-Cas9.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.