Back to top
 • ca  mandant, n m, f
 • es  mandante

Definition
Persona que encomana a una altra la realització d'un o més negocis i, sovint, li dona el poder d'obrar en nom seu.
 • ca  mandat, n m
 • es  mandato

Definition
Contracte per raó del qual el mandatari, amb l'acceptació, s'obliga a gestionar els assumptes que el mandant li ha encomanat.

Note

 • El mandat pot ser representatiu, si el mandant ha atorgat al mandatari la seva representació de manera que aquest actua obertament en representació d'aquell, i ordinari, si el mandatari no adverteix als tercers que actua en interès del mandant.
mandatari | mandatària mandatari | mandatària

 • ca  mandatari | mandatària, n m, f
 • es  mandatario
 • fr  mandataire

Definition
Persona que té l'encàrrec de realitzar un o més negocis d'una altra i, sovint, en té la representació voluntària.
manifestació d'herència manifestació d'herència

 • ca  inventari, n m
 • ca  manifestació d'herència, n f
 • es  inventario

Definition
Escriptura en la qual l'hereu accepta formalment l'herència i fa una relació dels béns, els drets i les obligacions que la componen.
marmessor | marmessora marmessor | marmessora

 • ca  marmessor | marmessora, n m, f
 • ca  executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
 • es  albacea
 • es  ejecutor testamentario
 • fr  exécuteur testamentaire

Definition
Persona nomenada pel testador o l'heretant, en testament, codicil o heretament, perquè tingui cura de complir i executar totalment o parcialment la seva darrera voluntat.
marmessor particular | marmessora particular marmessor particular | marmessora particular

 • ca  marmessor particular | marmessora particular, n m, f
 • es  albacea particular
 • fr  exécuteur testamentaire désigné à titre particulier

Definition
Marmessor que, existint hereu, ha d'acomplir un o més encàrrecs relatius a l'herència o executar disposicions testamentàries o de l'heretament.
marmessor universal | marmessora universal marmessor universal | marmessora universal

 • ca  marmessor universal | marmessora universal, n m, f
 • es  albacea universal
 • fr  exécuteur testamentaire désigné à titre universel

Definition
Marmessor que, en absència d'hereu, rep del testador l'encàrrec de lliurar l'herència en la seva totalitat a persones per ell designades o destinar-la a les finalitats expressades en el testament o en la confiança revelada.
 • ca  matriu, n f
 • es  matriz
 • fr  minute notarial
 • fr  original de l'acte

Definition
Original d'una escriptura o acta signada pels compareixents i el notari que aquest conserva en el protocol, de la qual s'extreuen la primera i successives còpies per a lliurar-les als interessats.
memòria testamentària memòria testamentària

 • ca  memòria testamentària, n f
 • es  memoria testamentaria
 • fr  dispositions testamentaires
 • fr  mémoire

Definition
Instrucció escrita i signada pel testador en al·lusió a un testament anterior en què ordena disposicions que poden referir-se únicament a diners, joies, robes i parament de casa, o bé a obligacions de moderada importància a càrrec dels hereus o els legataris.
 • ca  minuta, n f
 • es  minuta

Definition
Compte d'honoraris que presenta un notari.