Back to top
al·lèrgia a l'àcid gamolènic al·lèrgia a l'àcid gamolènic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid gamolènic, n f
 • en  gamolenic acid allergy, n
 • cod  294206005

al·lèrgia a l'àcid mandèlic al·lèrgia a l'àcid mandèlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid mandèlic, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid amigdàlic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'àcid amigdalínic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic, n f sin. compl.
 • en  mandelic acid allergy, n
 • cod  294563004

al·lèrgia a l'àcid mefenàmic al·lèrgia a l'àcid mefenàmic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid mefenàmic, n f
 • en  mefenamic acid allergy, n
 • cod  293623002

al·lèrgia a l'àcid nalidíxic al·lèrgia a l'àcid nalidíxic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid nalidíxic, n f
 • en  nalidixic acid allergy, n
 • cod  294486009

al·lèrgia a l'àcid nicotínic al·lèrgia a l'àcid nicotínic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid nicotínic, n f
 • ca  al·lèrgia a la niacina, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la vitamina B3, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la vitamina PP, n f sin. compl.
 • en  nicotinic acid allergy, n
 • cod  294929006

al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid fòlic, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la folacina, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la vitamina B9, n f sin. compl.
 • en  folic acid allergy, n
 • cod  294930001

al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic, n f
 • en  allergy to chenodeoxycholic acid, n
 • en  chenodeoxycholic acid allergy, n
 • cod  293699006

al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic-ursodesoxicòlic al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic-ursodesoxicòlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic-ursodesoxicòlic, n f
 • en  allergy to chenodeoxycholic acid + ursodeoxycholic acid, n
 • en  chenodeoxycholic and ursodeoxycholic acid allergy, n
 • cod  293702004

al·lèrgia a l'àcid salicílic per via tòpica al·lèrgia a l'àcid salicílic per via tòpica

 • ca  al·lèrgia a l'àcid salicílic per via tòpica, n f
 • en  topical salicylic acid allergy, n
 • cod  294201000

al·lèrgia a l'àcid tiaprofènic al·lèrgia a l'àcid tiaprofènic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid tiaprofènic, n f
 • en  tiaprofenic acid allergy, n
 • cod  293632000