Back to top
àcid quenodesoxicòlic àcid quenodesoxicòlic

antilitiàsic

 • ca  àcid quenodesoxicòlic, n m
 • es  ácido quenodeoxicólico
 • fr  acide chénodésoxycholique
 • en  chenodeoxycholic acid
 • CAS  474-25-9

antilitiàsic

àcid tiaprofènic àcid tiaprofènic

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

 • ca  àcid tiaprofènic, n m
 • es  ácido tiaprofénico
 • fr  acide tiaprofénique
 • en  tiaprofenic acid
 • CAS  33005-95-7

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

àcid tienílic àcid tienílic

diürètic

 • ca  àcid tienílic, n m
 • es  ácido tienílico
 • fr  acide tiénilique
 • en  tienilic acid
 • CAS  40180-04-9

diürètic

àcid tiludrònic àcid tiludrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid tiludrònic, n m
 • es  ácido tiludrónico
 • fr  acide tiludronique
 • en  tiludronic acid
 • CAS  89987-06-4

inhibidor de la resorció òssia

àcid tolfenàmic àcid tolfenàmic

antiinflamatori

 • ca  àcid tolfenàmic, n m
 • es  ácido tolfenámico
 • fr  acide tolfénamique
 • en  tolfenamic acid
 • CAS  13710-19-5

antiinflamatori

àcid tranexàmic àcid tranexàmic

hemostàtic

 • ca  àcid tranexàmic, n m
 • es  ácido tranexámico
 • fr  acide tranexamique
 • en  tranexamic acid
 • CAS  1197-18-8

hemostàtic

àcid ursodesoxicòlic àcid ursodesoxicòlic

antilitiàsic

 • ca  àcid ursodesoxicòlic, n m
 • es  ácido ursodeoxicólico
 • fr  acide ursodéoxycholique
 • en  ursodeoxycholic acid
 • CAS  128-13-2

antilitiàsic

àcid valproic àcid valproic

antiepilèptic

 • ca  àcid valproic, n m
 • es  ácido valproico
 • fr  acide valproïque
 • en  valproic acid
 • CAS  99-66-1

antiepilèptic

àcid zoledrònic àcid zoledrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid zoledrònic, n m
 • es  ácido zoledrónico
 • fr  acide zolédronique
 • en  zoledronic acid
 • CAS  118072-93-8

inhibidor de la resorció òssia

acipimox acipimox

antihiperlipèmic

 • ca  acipimox, n m
 • es  acipimox
 • fr  acipimox
 • en  acipimox
 • CAS  51037-30-0

antihiperlipèmic