Normas

TERMCAT es el centro autorizado para realizar la traducción oficial al catalán de las normas UNE, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado en el año 2005 con la Asociación Española de Normalización-UNE.

El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció, i ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Podeu consultar la relació de normes UNE traduïdes al català, agrupades segons els comitès tècnics de normalització d'UNE (CTN) que les han elaborat.

 

CTN 16 - Eines

UNE 16572:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots de fusta. Nomenclatura i especificacions tècniques

UNE 16573:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots metàl·lics. Nomenclatura i especificacions tècniques

 

CTN 40 - Indústria Tèxtil

UNE-EN ISO 4921:2002 Gèneres de punt. Conceptes bàsics. Vocabulari (ISO 4921:2000)

UNE-EN ISO 8388:2004 Gèneres de punt. Tipus. Vocabulari (ISO 8388:1998)

 

CTN 50 - Documentació

UNE-ISO 15489-1:2006 Informació i documentació. Gestió de documents. Part 1, Consideracions generals (ISO 15489-1:2001)

UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Informació i documentació. Gestió de documents. Part 2, Directrius (ISO 15489-2:2001)

UNE-ISO 23081-1:2008 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1, Principis (ISO 23081-1:2006)

UNE-ISO 23081-2:2011Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d’implementació (ISO 23081-2:2009)

UNE-ISO/TR 23081-3 IN:2012 Informació i documentació: Metadades per a la gestió documental. Part 3, Mètode d'autoavaluació (ISO/TR 23081-3:2011)

UNE-ISO/TR 26122:2008 Informació i documentació. Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental (ISO/TR 26122:2008)

UNE-ISO 30300: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Fonaments i vocabulari (ISO 30300:2011)

UNE-ISO 30301: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Requisits (ISO 30301:2011)

UNE-ISO 30302:2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Guia d’implantació (ISO 30302:2015)

 

CTN 54 - Indústria Gràfica

UNE 54100-10:2008 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic

 

CTN 59 - Indústria del Cuir, del Calçat i Derivats

UNE-EN ISO 19952:2005 Calçat. Vocabulari (ISO 19952:2005)

 

CTN 66 - Gestió de la Qualitat i Avaluació de la Conformitat

UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari (ISO 9000:2015)

UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits (ISO 9001:2015)

 

CTN 71 - Tecnologies de la Informació

UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 1, Especificacions (ISO/IEC 20000-1:2005)

UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 2, Codi de bones pràctiques (ISO/IEC 20000-2:2005)

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologies de la informació: Tècniques de seguretat: Sistemes de gestió de seguretat de la informació: Requisits (EN ISO/IEC 27001:2017)

 

CTN 116 - Sistemes Industrials Automatitzats

UNE-EN ISO 14539:2003 Robots de manipulació. Manipulació d'objectes amb prensors amb pinça. Vocabulari i presentació de característiques (ISO 14539:2000)

 

CTN 117 – Contenidors i Caixes Mòbils per a Transport de Mercaderies

UNE-ISO 830:2008 Contenidors per al transport de mercaderies: Vocabulari (ISO 830:1999)

 

CTN 150 - Gestió Ambiental

UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny (ISO 14006:2011)

UNE-EN ISO 14050:2010 Gestió ambiental. Vocabulari (ISO 14050:2009)

UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús (ISO 14001:2015)

 

CTN 157 - Projectes

UNE 157601:2007 Criteris generals per a l'elaboració de projectes d'activitats

UNE 157653:2008 Criteris generals per a l'elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i en establiments

 

CTN 166 - Activitats de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)

UNE 166000:2006 Gestió de l'R+D+I: Termes i definicions de les activitats d'R+D+I

UNE 166001:2006 Gestió de l'R+D+I: Requisits d'un projecte d'R+D+I

UNE 166002:2014 Gestió de l'R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I

 

CTN 174 - Serveis de Traducció

UNE-EN 15038:2006 Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei

 

CTN 182 - Hotels i Apartaments Turístics

UNE-EN ISO 18513:2004 Serveis turístics. Hotels i altres tipus d'allotjament turístic. Terminologia (ISO 18513:2003)

 

CTN 191 - Terminologia

UNE-ISO 1087-1:2009 Treball terminològic. Vocabulari. Part 1, Teoria i aplicació (ISO 1087-1:2000)

 

CTN 197 - Informes Pericials

UNE 197001:2011 Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials

 

CTN 202 - Instal·lacions Elèctriques

UNE 202008:2008 IN Guia per a la revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques en habitatges