Nous termes en estudi al Consell Supervisor (02/06/2017)

consell supervisor

Avui, 2 de juny, es torna a reunir el Consell Supervisor per a estudiar nova terminologia pendent de fixació en català. A la reunió es valorarà la segona part dels acords sobre termes de mediació a què van arribar els experts d’aquest àmbit a la sessió de normalització del dia 20 d’abril passat. Els termes que s’estudiaran avui estan relacionats, concretament, amb el procés de mediació i amb altres sistemes de resolució de conflictes, i són els següents (la resta de termes de la sessió de normalització s’estudiaran en properes reunions):

El procés de mediació

 

face saving: preservació de la imatge n f

Evitació de situacions incòmodes o compromeses amb l’objectiu de preservar l'estima, la imatge pública, el reconeixement social, la reputació i l'autoestima de les parts.

project mediation: mediació en projectes n f

Intervenció mediadora de caràcter preventiu, destinada a l'equip responsable d'un projecte, en què un mediador acompanya i canalitza la gestió col·laborativa del projecte, especialment en la fase de presa de decisions, hi dóna suport i, alhora, proporciona una estructura metodològica per a gestionar les relacions entre els membres de l'equip i identificar els conflictes abans que augmentin i provoquin un encariment de costos econòmics i de temps.

Altres sistemes de resolució de conflictes

adjudication: adjudicació n f

Procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial en què intervé un tercer imparcial que, després d’analitzar els arguments de les parts, emet un dictamen que té efectes en l’àmbit contractual, dins l’esfera privada de les parts, però que no pot ser per se executat pels poders de l’Estat.

arb-med: arbitratge-mediació n m; sin. compl. arb-med n m

Procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial que combina l’arbitratge i la mediació, en aquest ordre, en què el resultat de l’arbitratge inicial no es dona a conèixer a les parts i únicament adquireix validesa si les parts no arriben a un acord a través de la mediació.

med-arb: mediació-arbitratge n f; sin. compl. med-arb n m

Procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial que combina la mediació i l’arbitratge, en aquest ordre, en què les parts pacten sotmetre el conflicte a una mediació, en primer terme, i a un arbitratge posterior, en el cas que no arribin a un acord través de la mediació.

conflict mentoring: mentoria de conflictes n f

Mètode preventiu de gestió de conflictes dins l'àmbit de les organitzacions consistent a ensenyar a capitalitzar el conflicte en comptes d’evitar-lo, amagar-lo o eliminar-lo.

Nota: La mentoria de conflictes és un mètode dissenyat pel professor i consultor català Tino Prat Casado. Es coneix sovint amb la forma Conflict Mentoring, que és un nom registrat.

ombudsman: síndic | síndica n m, f

Persona que defensa els interessos generals d'un col·lectiu heterogeni davant d'una entitat, una empresa o una institució que proveeix serveis a aquest col·lectiu, i que ha estat designada per la mateixa entitat, empresa o institució.

expert fact-finding: peritatge extrajudicial n m; sin. compl. peritatge n m

Procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial en què les parts nomenen un tercer imparcial, expert en matèria científica, tècnica o jurídica, segons el cas, perquè escolti el relat de les parts, examini els fets que han originat el conflicte i emeti un informe valoratiu no vinculant que serveixi per a acostar les parts i arribar a un acord.

mini-trial: minijudici n m

Procediment de resolució alternativa de conflictes en què les parts presenten el seu cas a un òrgan constituït per persones del mateix ram, amb més experiència i habitualment reforçat amb un mediador o amb un expert neutral, que negocia una solució fonamentada després d'haver escoltat cadascuna de les parts.

A banda d’això, en aquesta reunió també caldrà ratificar els acords a què va arribar el Consell Supervisor a la reunió anterior, també sobre termes de mediació. Les decisions provisionals acordades són les següents:

El conflicte

 

entrapment: entrampament n m

win-win: de guanyar-guanyar adj

win-lose: de guanyar-perdre adj

lose-lose: de perdre-perdre adj

lose-win: de perdre-guanyar adj

 

El procés de mediació

caucus: sessió individual n f; sin compl. caucus n m

confiabilitat: confiabilitat n f

estratègia elitiva / estratègia elicitiva: estratègia suscitadora n f

pregunta elitiva / pregunta elicitiva: pregunta suscitadora n f

GRIT: GRIT n m/f

reparador -a / reparatiu -iva / restaurador -a / restauratiu -iva: restauratiu -iva adj

justícia restaurativa: justícia restaurativa n f; sin. compl. justícia restauradora n f

pràctica restaurativa: pràctica restaurativa n f

cercle restauratiu: cercle restauratiu n m

procés restauratiu: procés restauratiu n m

acord restauratiu: acord restauratiu n m

conferencing: reunió restaurativa n f

I-message: missatge en primera persona n m

posar-se les sabates de l’altre: posar-se en la pell de l’altre v intr

rapport: sintonia n f

to go to the balcony: pujar a la graderia v intr

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en aquest àmbit, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.