És el mateix la lletra cursiva que la lletra lligada?

imatge al·legòrica

Les formes lletra cursiva i lletra lligada designen dos conceptes diferents.

La cursiva (lletra cursiva o lletra itàlica) es refereix a la lletra d'impremta inclinada cap a la dreta, que imita més o menys la lletra manuscrita, i que es fa servir en textos impresos en contextos concrets en contrast amb la lletra rodona (la lletra d'impremta normal). En espanyol s’anomena letra cursiva, letra itálica o letra bastardilla; en francès, caractère cursif o caractère italique; i en anglès, italics o italic type.

La lletra lligada (o escriptura lligada), en canvi, es refereix al tipus d'escriptura manuscrita en què les lletres estan unides per traços dins de la mateixa paraula. En espanyol, letra ligada; en francès, cursive, écriture cursive, écriture liée; i en anglès, cursive, cursive handwriting, joined-up writing o linked writing. Actualment, els processadors de textos ofereixen alguns tipus de lletra que imiten l'escriptura lligada.

En certs casos, especialment en l’àmbit de l’ensenyament, es produeixen encreuaments en l’ús d’aquestes formes i de vegades s’anomena inadequadament lletra cursiva la lletra lligada que s’ensenya a les escoles en els primers cursos de l’educació primària. Cal evitar aquesta confusió, probablement causada per una mala traducció de l’anglès o del francès cursive com a cursiva en català.