Back to top
 • ca  unió, n f
 • es  unión

Drets reals

Definició
Resultat d'unir-se dues coses per voluntat dels propietaris o casualment.

Nota

 • La Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació, agrupa els supòsits clàssics d'adjunció, commixtió i especificació sota el concepte d'unió.
universal universal

Dret civil general

 • ca  universal, adj
 • es  universal

Dret civil general

Definició
Relatiu a tot un conjunt de béns o de drets que en un moment determinat es prenen en consideració.
urbanització urbanització

Drets reals

 • ca  urbanització, n f
 • es  urbanización

Drets reals

Definició
Terreny delimitat artificialment on es fan les operacions necessàries per a poder edificar-hi un nucli de població.
 • ca  ús, n m
 • es  uso

Dret civil general

Definició
Conducta creada per l'actuació repetida, generalitzada i uniforme d'un grup social o de la major part dels qui el componen, que suposa un model de comportament.
 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo

Drets reals

Definició
Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància.
usdefruit de regència usdefruit de regència

Dret de família

 • ca  usdefruit de regència, n m
 • es  usufructo de regencia

Dret de família

Definició
Usdefruit en favor del cònjuge vidu, el qual queda com a regent de la casa amb unes facultats sobre el patrimoni del premort que pot exercir en benefici de la comunitat familiar.
usdefruit vidual intestat usdefruit vidual intestat

Dret de successions

 • ca  usdefruit vidual intestat, n m
 • es  usufructo viudal intestado

Dret de successions

Definició
Benefici successori que la llei atribueix al cònjuge supervivent, en cas de successió intestada, pel qual adquireix l'usdefruit de tota l'herència, sempre que no li correspongui succeir a títol d'hereu perquè hi ha fills o descendents del causant.
usuari | usuària usuari | usuària

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  usuari | usuària, n m, f
 • es  usuario | usuaria

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Persona física o jurídica que rep o utilitza un servei.
 • ca  usucapient, n m, f
 • es  usucapiente

Drets reals

Definició
Persona que usucapeix.
 • ca  prescripció adquisitiva, n f
 • ca  usucapió, n f
 • es  prescripción adquisitiva
 • es  usucapión

Drets reals

Definició
Adquisició del dret de propietat o un altre dret real mitjançant la possessió continuada d'aquest dret durant un determinat període de temps fixat legalment.