Back to top
junta consultiva de contractació administrativa junta consultiva de contractació administrativa

Contractes de l'Administració

 • ca  junta consultiva de contractació administrativa, n f
 • es  junta consultiva de contratación administrativa, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Òrgan consultiu d'una administració pública i del seu sector públic en matèria de contractació administrativa.

Nota

 • A l'Estat espanyol hi ha la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat i a Catalunya, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
junta de compensació junta de compensació

Urbanisme

 • ca  junta de compensació, n f
 • es  junta de compensación, n f

Urbanisme

Definició
Entitat urbanística col·laboradora, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda pels propietaris dels terrenys d'un polígon d'actuació urbanística per a dur-ne a terme la urbanització.

Nota

 • La junta de compensació formula el projecte de reparcel·lació i, si escau, el projecte d'urbanització, i gestiona i executa la urbanització completa del polígon d'actuació urbanística que desenvolupa.
junta de concertació junta de concertació

Urbanisme

 • ca  junta de concertació, n f
 • es  junta de concertación, n f

Urbanisme

Definició
Entitat urbanística col·laboradora que formula el projecte de reparcel·lació i gestiona i executa la urbanització completa d'un polígon d'actuació urbanística, d'acord amb les bases de la concertació que hagin estat aprovades per l'Administració pública actuant.

Nota

 • La junta de concertació es constitueix quan hi ha més d'una persona física o jurídica titular de la gestió urbanística integrada per concertació.
junta de conservació junta de conservació

Urbanisme

 • ca  junta de conservació, n f
 • es  junta de conservación, n f

Urbanisme

Definició
Entitat urbanística col·laboradora constituïda pels propietaris de les finques compreses en un polígon d'actuació urbanística, en els quals recau el deure de conservació de les obres d'urbanització.
junta de contractació junta de contractació

Contractes de l'Administració

 • ca  junta de contractació, n f
 • es  junta de contratación, n f

Contractes de l'Administració

Definició
Òrgan col·legiat que té per objecte l'adjudicació dels contractes administratius.
junta de govern local junta de govern local

Organització administrativa

 • ca  junta de govern local, n f
 • ca  comissió de govern, n f sin. compl.
 • es  comisión de gobierno, n f
 • es  junta de gobierno local, n f

Organització administrativa

Definició
Òrgan d'un ajuntament integrat per l'alcalde i per una tercera part, com a màxim, dels regidors, que té la missió de coordinar les funcions executives i de prendre la iniciativa en el govern i l'administració del municipi.

Nota

 • Des de l'aprovació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, la comissió de govern s'anomena junta de govern local.
Jurat d'Expropiació de Catalunya Jurat d'Expropiació de Catalunya

Garantia patrimonial

 • ca  Jurat d'Expropiació de Catalunya, n m
 • es  Jurado de Expropiación de Cataluña, n m

Garantia patrimonial

Definició
Òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya, de caràcter administratiu i amb independència jeràrquica, al qual correspon la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya, els acords del qual es poden impugnar en la jurisdicció contenciosa administrativa.
jurat d'expropiació forçosa jurat d'expropiació forçosa

Garantia patrimonial

 • ca  jurat d'expropiació forçosa, n m
 • es  jurado de expropiación forzosa, n m

Garantia patrimonial

Definició
Òrgan administratiu amb funció pericial que, d'acord amb els fulls d'apreuament formulats per les persones expropiades i el beneficiari, decideix executòriament sobre el preu just que correspon als béns o els drets objecte d'una expropiació forçosa.
jurat de concursos jurat de concursos

Contractes de l'Administració

 • ca  jurat de concursos, n m
 • es  jurado de concursos, n m

Contractes de l'Administració

Definició
Òrgan format per una mesa de contractació més un màxim de cinc personalitats de competència notòria en l'àmbit de què es tracti, que puguin contribuir de manera especial a avaluar les propostes presentades en un concurs de projectes i que participen en les deliberacions amb veu i vot.
jurisdicció contenciosa administrativa jurisdicció contenciosa administrativa

Control de l'Administració

 • ca  jurisdicció contenciosa administrativa, n f
 • es  jurisdicción contencioso-administrativa, n f

Control de l'Administració

Definició
Ordre jurisdiccional al qual correspon conèixer de les pretensions amb relació a l'activitat administrativa subjecta al dret administratiu, les disposicions de categoria inferior a llei i els decrets legislatius quan superen els límits de la delegació.