Back to top
raó imperiosa d'interès general raó imperiosa d'interès general

Activitat administrativa

 • ca  raó imperiosa d'interès general, n f
 • es  razón imperiosa de interés general, n f

Activitat administrativa

Definició
Concepte jurídic indeterminat definit i interpretat per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, lligat a l'ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l'equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de política social i cultural.
reassignació d'efectius reassignació d'efectius

Personal al servei de l'Administració

 • ca  reassignació d'efectius, n f
 • es  reasignación de efectivos, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Sistema extraordinari de provisió de llocs de treball que consisteix en l'adscripció d'un funcionari a un lloc de treball de característiques, funcions i retribucions similars a les del lloc que ocupava i que ha estat suprimit com a conseqüència d'un pla d'ocupació.
reclamació de responsabilitat patrimonial reclamació de responsabilitat patrimonial

Procediment administratiu i acte administratiu, Garantia patrimonial

 • ca  reclamació de responsabilitat patrimonial, n f
 • es  reclamación de responsabilidad patrimonial, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Garantia patrimonial

Definició
Escrit que ha de fer un particular a l'Administració pública per iniciar un procediment administratiu de responsabilitat patrimonial quan ha sofert una lesió com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, amb la finalitat d'obtenir una indemnització.
reclamació economicoadministrativa reclamació economicoadministrativa

Control de l'Administració

 • ca  reclamació economicoadministrativa, n f
 • es  reclamación económico-administrativa, n f

Control de l'Administració

Definició
Mitjà d'impugnació contra els actes d'aplicació dels tributs o dels recàrrecs que s'hi hagin establert i contra els actes d'imposició de sancions tributàries, la resolució del qual correspon a òrgans administratius especials, sovint de caràcter col·legiat.
reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils

Control de l'Administració

 • ca  reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils, n f
 • es  reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles, n f

Control de l'Administració

Definició
Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans d'exercir accions en contra seva davant la jurisdicció civil, llevat que una disposició amb rang de llei n'estableixi l'excepció.
reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals

Control de l'Administració

 • ca  reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals, n f
 • es  reclamación previa al ejercicio de las acciones laborales, n f

Control de l'Administració

Definició
Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans d'exercir accions en contra seva davant la jurisdicció laboral, llevat que una disposició amb rang de llei n'estableixi l'excepció.
reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública

Control de l'Administració

 • ca  reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública, n f
 • es  reclamación previa al recurso contra la inactividad de la Administración pública, n f

Control de l'Administració

Definició
Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans de presentar un recurs contenciós administratiu contra la inactivitat d'aquesta administració pública.
rectificació d'errors rectificació d'errors

Control de l'Administració

 • ca  rectificació d'errors, n f
 • es  rectificación de errores, n f

Control de l'Administració

Definició
Potestat que té una administració pública de rectificar, d'ofici o a instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics, dels seus actes administratius, sense modificar-ne el contingut.
recuperació possessòria recuperació possessòria

Posició jurídica de l'Administració, Béns de l'Administració

 • ca  facultat de recuperació possessòria, n f
 • ca  interdictum proprium [la], n m sin. compl.
 • ca  recuperació possessòria, n f sin. compl.
 • es  facultad de recuperación posesoria, n f
 • es  interdictum proprium, n m
 • es  recuperación posesoria, n f

Posició jurídica de l'Administració, Béns de l'Administració

Definició
Potestat d'una administració pública de recuperar per si mateixa la possessió indegudament perduda de béns i drets del seu patrimoni.

Nota

 • Interdictum proprium significa literalment 'interdicte del que és propi'.
recurrent recurrent

Control de l'Administració

 • ca  recurrent, n m, f
 • es  recurrente, n m, f

Control de l'Administració

Definició
Persona que recorre contra una actuació que ha dut a terme una administració pública, davant la mateixa administració pública o davant l'òrgan judicial competent.