Back to top
tantumdem [la] tantumdem [la]

Dret de família

 • ca  tantundem [la], n m
 • ca  donació propter nuptias [propter nuptias: la], n f sin. compl.
 • ca  tantumdem [la], n m sin. compl.
 • es  donación propter nuptias
 • es  tantumdem
 • es  tantundem

Dret de família

Definición
Donació d'una quantitat de diners igual al dot que el marit promet a l'esposa com a garantia del mateix dot.

Nota

 • 1. El tantumdem és propi del territori de l'antic bisbat de Girona i pot coexistir amb l'escreix. 2. Tantumdem significa literalment 'justament igual', 'justament de la mateixa grandària'. 3. Donació propter nuptias significa literalment 'donació per causa del matrimoni'.
tantundem [la] tantundem [la]

Dret de família

 • ca  tantundem [la], n m
 • ca  donació propter nuptias [propter nuptias: la], n f sin. compl.
 • ca  tantumdem [la], n m sin. compl.
 • es  donación propter nuptias
 • es  tantumdem
 • es  tantundem

Dret de família

Definición
Donació d'una quantitat de diners igual al dot que el marit promet a l'esposa com a garantia del mateix dot.

Nota

 • 1. El tantumdem és propi del territori de l'antic bisbat de Girona i pot coexistir amb l'escreix. 2. Tantumdem significa literalment 'justament igual', 'justament de la mateixa grandària'. 3. Donació propter nuptias significa literalment 'donació per causa del matrimoni'.
 • ca  tenuta, n f
 • es  tenuta

Dret de família

Definición
Institució del dret familiar català que atribueix a la vídua, i successivament als fills que siguin hereus de la mare, l'usdefruit de tots els béns del marit mentre no li sigui restituït el dot i pagat l'escreix, amb l'obligació de suportar-ne les càrregues i d'alimentar els fills menors, els impossibilitats per al treball i els que, fins i tot essent majors, el marit mantenia a casa.
tenutari | tenutària tenutari | tenutària

Dret de família

 • ca  tenutari | tenutària, n m, f
 • es  tenutario | tenutaria

Dret de família

Definición
Persona que té dret a la tenuta.
teoria del títol i el mode teoria del títol i el mode

Drets reals

 • ca  teoria del títol i el mode, n f
 • es  teoría del título y modo

Drets reals

Definición
Sistema translatiu sobre la base del qual la transmissió del domini i de la resta de drets reals requereix un títol i un mode.

Nota

 • Tots dos elements, títol i mode, han de concórrer perquè la transmissió tingui efectes.
 • ca  tercera persona, n f
 • ca  tercer, n m sin. compl.
 • es  tercera persona
 • es  tercero
 • en  third person

Dret civil general

Definición
Persona que no és part en un litigi, en un contracte o en una relació jurídica.
tercera persona tercera persona

Dret civil general

 • ca  tercera persona, n f
 • ca  tercer, n m sin. compl.
 • es  tercera persona
 • es  tercero
 • en  third person

Dret civil general

Definición
Persona que no és part en un litigi, en un contracte o en una relació jurídica.
terceria terceria

Dret civil general

 • ca  terceria, n f
 • es  tercería

Dret civil general

Definición
Intervenció en un procés judicial entre dos o més litigants d'una tercera persona que no és ni la creditora ni la deutora, però que hi té dret, per defensar el propi dret o ajudar un dels litigants.

Nota

 • Hi ha dues classes de terceria: la terceria de domini, que serveix per a impedir que una sentència recaigui sobre el propi patrimoni, i la terceria de millor dret, que serveix per a impedir que minvi el patrimoni pel fet de desconèixer que hi ha un dret preferent.
 • ca  termini, n m
 • es  plazo
 • es  término

Dret civil general

Definición
Element accidental d'un negoci jurídic pel qual la persona o les persones que hi intervenen en limiten l'eficàcia.

Nota

 • Un termini pot ser des d'un moment determinat (termini suspensiu) o fins a un moment determinat (termini resolutori).
terratge terratge

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  terratge, n m
 • es  terraje

Dret civil d'obligacions i contractes

Definición
Cessió d'un erm per a posar-lo en conreu a canvi que el conreador, que en els primers anys obtindrà la totalitat de les collites, posteriorment en pagui al propietari la tercera o la quarta part, proporció que anirà augmentant a poc a poc fins a arribar a la meitat de la collita.

Nota

 • El terratge és propi del Camp de Tarragona i es pacta per un nombre determinat d'anys.