Back to top
acta de protocol·lització acta de protocol·lització

 • ca  acta de protocol·lització, n f
 • es  acta de protocolización
 • fr  acte d'inclusion

Definició
Acta en què un notari dona fe que ha examinat un document que s'ha de protocol·litzar i deixa constància que queda unit al protocol amb la indicació del número de folis que conté.
acta de referència acta de referència

 • ca  acta de referència, n f
 • ca  acta de manifestacions, n f sin. compl.
 • es  acta de manifestaciones
 • es  acta de referencia
 • fr  acte de référence

Definició
Acta en què un notari fa constar unes declaracions, un cop identificades les persones que les fan i haver-les advertit del seu valor jurídic.
acta de requeriment acta de requeriment

 • ca  acta de requeriment, n f
 • es  acta de requerimiento
 • fr  acte d'intimation

Definició
Acta de notificació que conté la intimació a una persona perquè adopti una determinada actitud o faci un determinat acte.
acta de tramesa de documents per correu acta de tramesa de documents per correu

 • ca  acta de tramesa de documents per correu, n f
 • es  acta de remisión de documentos por correo

Definició
Acta que acredita el contingut d'una carta o d'un document que es transmet per correu, la data de lliurament a l'oficina postal i, si escau, l'expedició del resguard d'imposició corresponent com a certificat i la recepció per part del notari del justificant de recepció.
 • ca  acta notarial, n f
 • es  acta notarial
 • fr  acte notarié
 • en  affidavit
 • en  notarial act
 • en  notarial deed

Definició
Document autoritzat per un notari competent, amb les solemnitats legals i generalment a instància de part interessada, que documenta i dona fe d'un fet o d'una circumstància que per la seva naturalesa no és matèria de contracte.
acte d'última voluntat acte d'última voluntat

 • ca  acte d'última voluntat, n m
 • es  acto de última voluntad
 • fr  acte de dernière volonté
 • en  last will and testament

Definició
Disposició que fa una persona per a després de la seva mort en relació amb els seus béns o les seves relacions jurídiques personals i familiars.
 • ca  acte entre vius, n m
 • es  acto entre vivos
 • es  acto ínter vivos
 • fr  acte entre vifs

Definició
Acte jurídic que tindrà efectes durant la vida de l'atorgant.
 • ca  acte jurídic, n m
 • es  acto jurídico
 • fr  acte juridique
 • en  juridical act

Definició
Fet voluntari que crea, modifica o extingeix relacions de dret, d'acord amb l'ordenament jurídic.
acte per causa de mort acte per causa de mort

 • ca  acte per causa de mort, n m
 • es  acto mortis causa
 • es  acto por causa de muerte
 • fr  acte à cause de mort
 • fr  acte pour cause de mort

Definició
Acte jurídic que tindrà efectes després de la mort de l'atorgant.
 • ca  actiu hereditari, n m
 • es  activo hereditario

Definició
Conjunt de béns i de drets d'una persona difunta considerat com a objecte de la successió per causa de mort.