Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentació
salut comunitària salut comunitària

 • ca  salut comunitària, n f
 • es  salud comunitaria, n f
 • fr  santé communautaire, n f
 • en  community health, n

Definició
Conjunt d'actuacions i recursos destinat a preservar i millorar el benestar físic i la salut mental d'una comunitat geogràfica determinada, a reduir les desigualtats socials i a utilitzar de manera òptima els serveis sanitaris i socials, amb la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat i el conjunt de professionals.

Nota

 • La salut comunitària és la base del model d'atenció que es considera més apropiat per a l'assistència a les persones amb problemes de salut mental o addiccions.
 • ca  salut mental, n f
 • es  salud mental, n f
 • fr  santé mentale, n f
 • en  mental health, n

Definició
Estat d'equilibri psíquic en què una persona és capaç d'utilitzar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana.

Nota

 • 1. La salut mental no té una única definició, ja que aquesta noció depèn de patrons culturals, de judicis subjectius i d'enfocaments teòrics i professionals diferents. Tanmateix, entre especialistes hi ha consens general a considerar que salut mental i trastorn mental no són conceptes radicalment oposats.
 • 2. Per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut mental és l'estat de benestar d'una persona, en què és conscient de les seves capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de contribuir d'alguna manera en la comunitat.
 • 3. La salut mental és un component essencial de la salut de les persones i està condicionada per factors ambientals, biològics, psicològics i socioeconòmics.
 • ca  salut pública, n f
 • es  salud pública, n f
 • fr  santé publique, n f
 • en  public health, n

Definició
Conjunt d'actuacions organitzades de la comunitat per a la protecció, la promoció i la restauració de la salut de les persones i els col·lectius i per a la prevenció de malalties.

Nota

 • 1. La salut pública inclou les intervencions destinades a prevenir, curar o controlar les discapacitats, els trastorns mentals, els trastorns per ús de substàncies, les addiccions i les malalties en general, prolongar la vida, fomentar el benestar físic i la salut mental i obtenir un nivell òptim de salut de la població.
 • 2. La salut pública es pot afavorir amb la promoció de mesures d'higiene i salubritat, el foment de la higiene mental, la detecció precoç o el foment de l'empoderament i l'autocura, per exemple.
 • 3. La salut pública hauria de ser l'eix vertebrador de les estratègies de millora de la salut mental en la població, ja que la freqüència elevada amb què es donen els trastorns mentals, els trastorns per ús de substàncies i les addiccions i l'estreta relació que mantenen amb les condicions i els estils de vida fan que els determinants socials de la salut siguin especialment rellevants i, per tant, les mesures de salut pública siguin un element clau.
secret professional secret professional

 • ca  secret professional, n m
 • es  secreto profesional, n m
 • fr  secret professionnel, n m
 • en  professional secrecy, n
 • en  professional secret, n

Definició
Obligació professional de no revelar dades de caràcter personal o de salut de les persones ateses que es coneguin per raó de la pràctica professional, si no és amb el consentiment de la persona afectada i llevat dels casos previstos per la llei.

Nota

 • 1. El secret professional és un deure que garanteix el dret de la persona atesa a la confidencialitat.
 • 2. El secret professional és una condició indispensable perquè hi hagi confiança en la relació d'ajuda.
 • 3. El secret professional es pot aixecar, per exemple, per requeriment legal, per interès públic, per interès de la persona atesa o quan es té el seu consentiment.
sensibilització social sensibilització social

 • ca  sensibilització social, n f
 • es  sensibilización social, n f
 • fr  sensibilisation, n f
 • fr  sensibilisation sociale, n f
 • en  awareness building, n

Definició
Conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives encaminades a conscienciar la ciutadania d'un problema, de manera que en percebi la gravetat.

Nota

 • La sensibilització social en l'àmbit de la salut mental té per objectiu generar canvis en l'imaginari social sobre la manera de concebre els trastorns mentals, els trastorns per ús de substàncies, les addiccions i les discapacitats i de tractar les persones afectades, fer entendre les causes que hi contribueixen, com ara les desigualtats socials, i fomentar les pràctiques solidàries que permetin avançar cap a la promoció de la salut mental de la població.
servei d'atenció de salut a domicili servei d'atenció de salut a domicili

 • ca  atenció domiciliària, n f
 • ca  servei d'atenció de salut a domicili, n m sin. compl.
 • es  asistencia domiciliaria, n f
 • es  atención domiciliaria, n f
 • es  servicio de atención de salud a domicilio, n m
 • fr  service de soins à domicile, n m
 • fr  soins à domicile, n m pl
 • en  domiciliary care, n
 • en  home care, n
 • en  home care service, n
 • en  home health care, n

Definició
Atenció social o sanitària que es presta al domicili d'una persona com a part d'un conjunt d'intervencions en crisi o quan les condicions personals no li permeten anar al centre assistencial, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu entorn social i afectiu habitual.

Nota

 • L'atenció domiciliària ofereix una atenció integral tant a la persona atesa com a la seva unitat de convivència. En les persones amb un problema de salut mental, evita l'hospitalització psiquiàtrica i permet, així, que tinguin el màxim nivell de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia.
servei de rehabilitació comunitària servei de rehabilitació comunitària

 • ca  servei de rehabilitació comunitària, n m
 • ca  SRC, n m sigla
 • es  servicio de rehabilitación comunitaria, n m
 • es  SRC, n m sigla
 • fr  service de réadaptation communautaire, n m
 • en  community rehabilitation service, n
 • en  community-based rehabilitation service, n
 • en  CRS, n sigla

Definició
Servei assistencial per a persones amb un trastorn mental greu i persistent i problemes de funcionament social, que té per objectiu oferir una rehabilitació activa que permeti adquirir o recuperar les habilitats de socialització per a la integració social, la inserció laboral i la inclusió comunitària de les persones que hi acudeixen.

Nota

 • 1. El servei de rehabilitació comunitària, que neix de la reconversió dels centres de dia de salut mental, vetlla per la continuïtat assistencial a través de la coordinació amb el centre de salut mental de referència.
 • 2. El servei de rehabilitació comunitària compta, principalment, amb un equip de professionals de la psicologia clínica, la teràpia ocupacional, l'educació social i el treball social.
servei especialitzat en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual servei especialitzat en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • ca  servei especialitzat en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual, n m
 • ca  SESM-DI, n m sigla
 • es  servicio especializado en salud mental para personas con discapacidad intelectual, n m
 • es  servicio especializado en salud mental y discapacidad intelectual, n m
 • es  SESM-DI, n m sigla

Definició
Servei que ofereix atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental d'acord amb un abordatge multidisciplinari i una atenció comunitària, el qual té per objectiu principal el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les persones que hi acudeixen.

Nota

 • El servei especialitzat en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual també dona suport a les famílies i col·labora amb la comunitat per facilitar la inclusió social i la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • ca  servei prelaboral, n m
 • es  servicio prelaboral, n m

Definició
Servei especialitzat adreçat a persones en edat laboral amb problemàtica social derivada d'un trastorn mental que procura la capacitació i l'habilitació de la persona perquè iniciï un itinerari d'inserció laboral i pugui aconseguir una integració laboral efectiva.

Nota

 • El servei prelaboral compta, principalment, amb un equip de professionals de la psicologia i el treball social, mestres de taller i un servei de monitoratge.
 • ca  serveis socials, n m pl
 • es  servicios sociales, n m pl
 • fr  services sociaux, n m pl
 • en  social services, n pl

Definició
Conjunt d'activitats i serveis orientats a millorar el benestar social de les persones i a protegir les persones i els col·lectius més fràgils a través d'intervencions de caire educatiu i de prestacions socials.

Nota

 • 1. Els serveis socials inclouen els serveis socials de base, és a dir, els d'atenció primària, i els serveis socials especialitzats, com ara els serveis d'habitatge, d'inserció laboral, de lleure o de protecció a la infància i l'adolescència, entre altres, normalment destinats a col·lectius concrets.
 • 2. Els serveis socials, tant els bàsics com els especialitzats, en col·laboració amb la xarxa sanitària especialitzada, tenen una funció de suport fonamental per a la vinculació social i comunitària de les persones amb trastorns mentals greus i persistents o trastorns per ús de substàncies. Sovint, és a través dels serveis socials que es detecten problemes de salut mental o d'addiccions greus, que es troben a la base de situacions socials extremes.
 • 3. Els serveis socials en l'àmbit de l'atenció primària compten, principalment, amb un equip de professionals del treball social i l'educació social, que actuen en àmbits com la família, la infància, la salut, l'educació o l'habitatge.