Back to top
capital immobiliari capital immobiliari

 • ca  capital immobiliari, n m
 • es  capital inmobiliario

Definició
Conjunt de béns immobles que formen part del capital d'una persona física o jurídica.
 • ca  capital mobiliari, n m
 • es  capital mobiliario

Definició
Conjunt de béns o drets de propietat d'una persona física o jurídica relatius a la participació en fons propis d'entitats o a la cessió a tercers de capitals propis.
 • ca  cessament, n m
 • es  cese

Definició
Extinció d'una relació laboral o d'una activitat econòmica.
 • ca  compensació, n f
 • es  compensación

Definició
Contraprestació que rep un treballador a canvi del seu treball.

Nota

 • S'hi inclouen els conceptes retributius i tot allò que promogui la satisfacció del treballador pel que fa a la formació, el desenvolupament personal i professional, el prestigi, etc.
compensació de partides negatives compensació de partides negatives

 • ca  compensació de partides negatives, n f
 • es  compensación de partidas negativas

Definició
Compensació pels rendiments irregulars negatius, les disminucions patrimonials i les bases liquidables negatives dels subjectes passius que componen una unitat familiar, però que en períodes impositius anteriors tributaven individualment.
compensació fiscal compensació fiscal

 • ca  compensació fiscal, n f
 • es  compensación fiscal

Definició
Procediment que permet extingir el deute tributari, per reciprocitat de la posició creditora amb la posició deutora.
 • ca  contribució, n f
 • es  contribución

Definició
Quota que paga el contribuent per a les càrregues de l'Estat.
 • ca  contribuent, n m, f
 • es  contribuyente
 • fr  contribuable

Definició
Persona física o jurídica a qui la llei imposa el pagament d'un tribut.